فهرست مطالب

مطالعات رفتار مصرف کننده - سال نهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/21
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سخن سردبیر
  علی صنایعی صفحه 0
 • مونا جامی پور*، آتنا صبری رزم صفحات 1-22
  پژوهشگران اذعان داشته اند که بهبود کیفیت تجربه کاربران در برنامه های سلامت همراه منجر به پیشرفت های شگرفی در اجرای برنامه های پیشگیری و کاهش اپدیمی کرونا در دولت ها داشته است. با این حال، دانش محدودی در رابطه با اینکه چه عواملی بر تجربه مشتری در استفاده برنامه های کاربردی سلامت همراه تاثیر می گذارد، وجود دارد. لذا هدف پژوهش حاضر ارایه چارچوب عوامل موثر بر کیفیت تجربه مشتری در اپلیکیشن های سلامت است. تحقیق حاضر از نظر هدف از دسته پژوهش های کاربردی به شمار می رود از نظر ماهیت و روش توصیفی اکتشافی و به لحاظ رویکرد آمیخته می باشد. در مرحله نخست تحقیق، در کنار مرور جامع مطالعات، با بهره گیری از رویکرد کیفی به مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 13 تن از متخصصان حوزه اپلیکیشن های سلامت پرداخته شد تا ابعاد و شاخص های کیفیت تجربه مشتری در اپلیکیشن های سلامت همراه شناسایی گردد. در مرحله دوم ابعاد و شاخص های شناسایی شده توسط کسانی که تجربه استفاده از این برنامه ها را داشتند با استفاده از روش میانگین موزون وزن دهی و اولویت بندی شدند. براساس یافته ها بعد از تکمیل چارچوب پژوهش پنج بعد؛ تکنولوژیکی و کارکردی، حسی، شناختی، عاطفی، تعاملی/اجتماعی و 55 شاخص طبقه بندی شده در هریک از ابعاد شناسایی و به تایید خبرگان و صاحب نظران جامعه آماری پژوهش رسید. نتایج یافته ها نشان داد؛ بعد تکنولوژیکی و کارکردی در رتبه نخست و بعد شناختی، حسی، تعاملی/ اجتماعی، بعد عاطفی به ترتیب در رتبه دوم تا آخر قرار دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت تجربه، برنامه کاربردی، برنامه کاربردی سلامت، بحران کرونا
 • زهره دهدشتی شاهرخ*، وحید ناصحی فر، محمود محمدیان، مهدی کیایی صفحات 23-43

  هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مدیریت تجربه مشتری در صنعت خودرو ایران است. روش تحقیق از لحاظ شیوه انجام کیفی، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و متخصصان صنعت خودرو است که از بین آنها تعداد 18 نمونه به روش نمونهبرداری هدفمند جهت انجام مصاحبه نیمهساختاریافته انتخاب گردید. حجم نمونه، براساس اشباع نظری تعیین شده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، با روش تحلیل مضمون انجام شد. برای این منظور ابتدا پیشینه مدیریت تجربه مشتری بررسی، سپس از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. جهت تحلیل و طبقه بندی داده ها، نرم افزار MAXQDA 2018 بکارگیری شد. در مجموع 131 مضمون اولیه،10 مقوله اصلی، 24 مقوله فرعی و 4 بعد، شناسایی شد. مدل نهایی شامل سه بخش پیشایندها، فرآیند اجرا و پیامد های مورد انتظار از اجرا است. این پژوهش با بررسی گسترده مفهوم تجربه مشتری، مدلی جهت مدیریت کردن تجربه مثبت مشتریان صنعت خودرو را فراهم کرده است. ابعاد و مولفه های مدل، وابسته به ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی است. یافته ها حاکی از آن است که این مدل موجب ایجاد مزیت رقابتی و ارتقاء شاخص های عملکردی بنگاه می شود. در نتیجه می تواند به مدیران ارشد صنعت خودرو جهت برنامه ریزی استراتژیک، افزایش رضایت و وفاداری مشتری و افزایش سودآوری سازمان کمک کند.

  کلیدواژگان: مدیریت تجربه مشتری، صنعت خودرو، تحلیل مضمون، مدل مدیریت تجربه مشتری، رضایت مشتری
 • بهزاد ایزدی، عبدالله روزفراخ*، عابد محمودیان صفحات 44-68

  هدف، پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی ارزش عملکردی و هیجانی در ارتباط با تجربه مصرف و قصد خرید مجدد مصرف کنندگان فروشگاه های ورزشی شهر یاسوج بودند. بدین منظور تعداد 290 نفر، با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه تجربه مصرف (lin (2006 ؛ ارزش تجربی keng, Tran & thi (2013) و پرسشنامه قصد خرید keng, Tran & thi (2013) و (2016) Yousif استفاده شد با مراجعه به مقالاتی که از این پرسشنامه استفاده کرده بودند، اعتبار صوری ابزار اندازه گیری تایید شد و اعتبار محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت؛ همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش، بالای مقدار موردنظر (70/0) بود و نشان دهنده این بود که پایایی ابزار مورد تایید است. از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 20 و AMOS نسخه 18 برای آزمون فرضیه ها استفاده شد.. نتایج نشان داد که روابط تجربه مصرف از طریق میانجی ارزش های تجربی یعنی ارزش هیجانی و ارزش عملکردی، تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مجدد دارد. تجربه مصرف می تواند بر ادراکات و رفتار مصرف کننده فروشگاه های ورزشی اثرگذار باشد. اما برای این ارتباط باید با ایجاد ارزش های دست پایین و بالا زمینه دلبستگی شناختی و رفتاری آنان را فراهم ساخت. گام اساسی در ایجاد ارزش تجربی برای مصرف کننده، توجه مخصوص به طراحی تجارب منحصر به فرد باشد.

  کلیدواژگان: تجربه مصرف، ارزش هیجانی، ارزش عملکردی، قصد خرید مجدد، مصرف کنندگان فروشگاه ورزشی
 • مهری شهریاری، داود فیض*، عظیم زارعی، احسان کاشی صفحات 69-89
  رفتار حرکتی و رفتار خرید مشتریان در فروشگاه، اطلاعات مفیدی را در بازاریابی و چیدمان فروشگاه در اختیار صاحبان فروشگاه قرار می دهد. هدف از این پژوهش بررسی رفتار حرکتی و رفتار خرید مشتریان با تاکید بر عامل جنسیت است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. داده های پژوهش با استفاده از فیلم های دوربین مدار بسته فروشگاه در هایپرمارکتی در شهر سمنان جمع آوری شده است. داده های حرکتی با استفاده از نرم افزار شبیه ساز (Pathfinder) و رفتار خرید با استفاده از نرم افزار (Observer XT) آنالیز شدند. سپس با استفاده از آزمون مقایسه میانگین رفتارهای حرکتی و خرید زنان و مردان با هم مقایسه شدند. مقایسه نتایج داده های حرکتی مشتریان نشان داد که بین مسافت طی شده در فروشگاه بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد ولی زمان خرید و زمان توقف زنان بیش از مردان بوده و سرعت حرکت مردان بیشتر از زنان است. مقایسه نتایج داده های رفتار خرید مشتریان نشان داد که درگیری ذهنی زنان در خرید نسبت به مردان بیشتر بوده است. رفتار غالب مردان خرید سریع بوده ولی زنان در خرید، محصولات و برندهای مختلف را بررسی کرده و سپس تصمیم به خرید می گیرند. در نهایت بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاداتی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: الگوی حرکتی مشتریان، بازاریابی عصب پایه، جنسیت، خرید فروشگاهی، رفتار خرید
 • علیرضا رجبی پور میبدی*، زهره فرزین فر صفحات 90-109
  خرید وسواسی جنبه تاریک رفتار مصرف کننده نامیده می شود، زیرا شامل پیامدهای بلند مدتی مانند بدهی، افسردگی و دعواهای خانوادگی است. مطالعات نشان داده اند که خرید وسواسی مرتبط با محیط خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نقش خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف بر خرید وسواسی است. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری نامحدود این پژوهش شامل مشتریان جوان پاساژهای مدرن یزد و نمونه منتخب با استفاده از فرمول کوکران 113 نفر می باشد. با بهره گیری از نظر خبرگان روایی محتوایی پرسشنامه، با روش PLS روایی همگرا و واگرا و با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، پایایی پرسشنامه تایید شد. داده های گردآوری شده با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزیی و با بهره گیری از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع همبستگی است. نتایج نشان می دهند که رویدادهای مخرب خانواده بر استرس نشات گرفته از محیط خانواده و ارتباط همسالان در مورد مصرف تاثیر مثبت و معنادار دارد، میزان تحصیلات والدین بر ارتباطات اجتماعی محور خانواده تاثیر معنادار ندارد، استرس نشات گرفته از محیط خانواده و ارتباطات اجتماعی محور خانواده بر خرید وسواسی تاثیر مثبت و معنادار دارد. ارتباط همسالان در مورد مصرف بر خرید وسواسی تاثیر معنادار ندارد.
  کلیدواژگان: ارتباطات اجتماعی محور خانواده، ارتباط همسالان در مورد مصرف، استرس نشات گرفته از محیط خانواده، خرید وسواسی، رویدادهای مخرب خانواده
 • عادل قائدی، نادر سیدامیری*، پانته آ فرودی صفحات 110-136

  امروزه استفاده از تبلیغات در تحقیقات بازاریابی از اهمیت فزاینده ای برخوردارگردیده لذا می توان با بکارگیری بازاریابی چند حسی در تبلیغات خرده فروشی های آنلاین ،اثر بخشی تبلیغات را افزایش داد. مطالعه حاضر به بررسی همزمان دو حس بینایی و شنوایی می پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی چند حسی بر اثر بخشی تبلیغات با نقش میانجیگری نگرش مصرف کننده به تبلیغ در خرده فروشی های آنلاین، پژوهشی کاربردی است و به جهت ماهیت، یک پژوهش توصیفی است که در پژوهش های توصیفی می توان جامعه در نظر گرفته شده را از طریق پیمایشی و به روش همبستگی مورد کاووش و بررسی قرار داد. جامعه آماری پژوهش نامحدود و از مصرف کنندگان خرده فروشی های آنلاین بوده است. حجم نمونه نهایی تعداد400نفر از مصرف کنندگان خرده فروشی ها و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ی توزیع شده، جمع آوری و با استفاده از فنون آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر مدلسازی معادلات ساختاری و ضریب رگرسیون استاندارد (β)، تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی چندحسی با میانجی گری نگرش به تبلیغ تاثیر مثبتی بر اثربخشی تبلیغات دارد و بازاریابان با استفاده از بازاریابی چند حسی با خلق احساسات و عواطف جهت لذت بردن مصرف کنندگان از تبلیغ محصول می توانند بر نگرش و رفتار خرید آن ها تاثیر گذار باشندکه این به نوبه خود باعث اثر بخشی تبلیغات در صنعت خرده فروشی های آنلاین خواهد شد.

  کلیدواژگان: بازاریابی چند حسی، نگرش به تبلیغ، اثربخشی تبلیغات، خرده فروشی های آنلاین
 • یگانه موسوی جهرمی*، محسن مهرآرا، فرهاد خداداد کاشی، پگاه شیرمحمدی صفحات 137-155

  در دنیای کنونی سیاست گذاران در تلاش اند که به منظور دستیابی به اهداف سیاست های اقتصادی خود، در فرآیند تصمیم گیری و اجرای سیاست های مذکور، ترجیحات و تمایلات جامعه را به عنوان یک رکن مدنظر قرار دهند. سیاست گذاری در حوزه شبکه های اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست، لذا شناخت رفتار مصرف کننده و کاربران شبکه های اجتماعی، امکان موفقیت سیاست ها را بیش از پیش فراهم می کند. در این پژوهش با استفاده از روش یک و نیم بعدی ، ارزش غیر بازاری و میزان تمایل به دریافت کاربران جهت عدم استفاده از اینستاگرام برآورد شده است. مبالغ پیشنهادی ارایه شده در پرسشنامه به روش کوپر طراحی شده است. حجم کل نمونه از طریق فرمول میشل و کارسون به میزان 781 کاربر تعیین شده است. تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی تخمین زده شد. نتایج حاصل نشان می دهد، که حداقل تمایل به دریافت کاربران برای عدم استفاده از اینستاگرام به مدت یک ماه ، 379578 تومان است، که به طور تقریبی ماهانه مازاد رفاهی معادل، 989 میلیارد تومان خواهد بود. متغیرهای درآمد خانوار، تحصیلات، بودجه اختصاصی خانوار جهت دسترسی به اینترنت و زمان استفاده از اینستاگرام اثر مثبت و معنادار و سن، جنسیت، تاهل و سرپرست خانوار بودن اثر منفی و معناداری بر میزان تمایل به دریافت کاربران جهت عدم استفاده از اینستاگرام دارد. نتایج تحقیق نشان داد که از بین کاربران، بالاترین تمایل به دریافت مذکور مربوط به گروه کارمندان و بعد از آن به مربوط به ترتیب دانشجویان و دانش آموزان، زنان خانه دار، مشاغل آزاد، بیکاران و بازنشستگان است.

  کلیدواژگان: ارزشگذاری اقتصادی، ترجیحات مصرف کننده، ارزشگذاری مشروط یک ونیم بعدی، تمایل به دریافت، اینستاگرام
 • علی فائض*، سید محسن طباطبایی مزدآبادی صفحات 156-172

  امروزه پیشرفت‎ های اخیر در حوزه تکنولوژی، به‎ خصوص در زمینه فضاهای مجازی باعث شده است که افراد و سازمان‎ها برای دستیابی به اهداف شخصی و سازمانی خود در فضاهای مجازی با یکدیگر در تعامل باشند. اهمیت این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست که فعالیت‎های بازاریابی در فضای مجازی تاثیر به‎ سزایی را در بازارهای امروز بر جای می‏گذارد و باعث می‏شود مسیله مشتریان بیش‏ازپیش اهمیت یابد و هر نام تجاری تصویری از خود در اذهان مشتریان بر جای بگذارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر بهره گیری از ابزارهای فضای مجازی بر وفاداری مشتریان در بانک شهر استان سمنان می‎باشد. تحقیق حاضر، از نظر زمان انجام تحقیق نه ماه اول سال 1400، از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - پیمایشی می‎باشد. جامعه تحقیق این پژوهش شعب بانک شهر استان سمنان و نمونه آماری در این تحقیق، مشتریان وفادار با سابقه بیش از 5 سال همکاری پیوسته که از طریق بانک به محققان اعلام شده است به تعداد 132 نفرانتخاب شدند. داده ها از طریق نرم‎ افزار PLS Smart تجزیه‎ و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند فقط میان متغیرهای آگاهی از ارزش و آگاهی از برند، رابطه معناداری وجود ندارد و میان متغیرهای بازاریابی از طریق فضاهای مجازی، آگاهی از برند و آگاهی از ارزش بر وفاداری مشتریان رابطه معنادار وجود دارد. بر این اساس، یافته‎ های این مطالعه می‎تواند در تدوین استراتژی‎ های مدیریت ارتباط با مشتری و فعالیت‎های بازاریابی مورداستفاده مدیران بانک‎ها قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ابزارهای فضای مجازی، وفاداری مشتریان، رفتار مصرف ‎کننده، بانک شهر، استان سمنان
 • فریبرز رحیم نیا*، نگار قناعت، اذر کفاشپور صفحات 173-191
  در بازار رقابتی حال حاضر، شناسایی عواملی که در توسعه و مدیریت برند تاثیرگذار هستند، جزء دغدغه های اصلی مدیران شناخته شده است. این تحقیق با هدف بررسی پیرامون ارتباطات مرتبط با برند، از جمله محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش، که معمولا توسط مدیران برند در بستر رسانه های اجتماعی منتشر می شود و می تواند بر تصویر برند و قصد رفتاری مصرف کنندگان تاثیرگذار باشد، طرح ریزی شده است. با توجه به دردسترس نبودن تمامی افراد جامعه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس و فرمول کوکران متناسب با جامعه نامعلوم، تعداد 227 نفر از مصرف کنندگان برند خودروسازی چری که این برند را در بستر رسانه اجتماعی اینستاگرام دنبال می کنند، انتخاب شد و پرسشنامه به صورت آنلاین توزیع گردید. روایی صوری از نظر خبرگان و اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ که مقداری بزرگتر از 0.7 حاصل شد، مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق از نوع پیمایشی تحلیلی و تجزیه و تحلیل آماری داده ها، به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارAMOS v18 وSPSS v22 صورت گرفت. محتوای تبلیغات رسانه های اجتماعی و پیشبرد فروش رسانه های اجتماعی از طریق تصویر احساسی و عملکردی برند بر قصدرفتاری مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد. تصویر احساسی و عملکردی برند به عنوان متغیر میانجی تاثیرات قابل توجهی بر دیگر متغیرها دارند. می توان از طریق محتوای تبلیغات و پیشبرد فروش در بستر رسانه های اجتماعی تصویر مثبتی از برند ایجاد کرد و ابزاری موثر در جهت برانگیختن قصدرفتاری مطلوب در بین مصرف کنندگان تلقی می شوند.
  کلیدواژگان: تصویر برند، قصد رفتاری مصرف کنندگان، محتوای پیشبرد فروش، محتوای تبلیغات
 • مجید عراقی، ناصر فقهی فرهمند*، رضا رستم زاده، صمد عالی، حسین قره بیگلو صفحات 192-216
  هدف پژوهش حاضر، ارایه مدلی برای شناسایی مشتریان هدف بر اساس میزان مشارکت آن ها در بانک سپه است. بدین منظور مشتریان بانک سپه شعب شهر تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 880 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت نمودند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک درخت تصمیم که یکی از مهم ترین تکنیک های داده کاوی می باشد و نرم افزار SPSS Modeler بکار گرفته شد، تا عوامل موثر خلق ارزش برای بانک بر اساس میزان مشارکت مشتریان (مشارکت بالا و پایین) مدل سازی گردد. یافته های تحقیق نشان داد که چرخه عمر رابطه مشتری (در مراحل شناخت یا توسعه یا حفظ رابطه)، ارزش احساسی درک شده بالا، مدل رابطه ای به سبک اشتراک گذاری جمعی یا تطبیق برابری و قیمت گذاری و مدت زمان طولانی مشتری بانک بودن از عوامل موثر در بروز مشارکت بالای مشتریان است. در نقطه مقابل قرار گرفتن مشتری در مرحله کاهش چرخه عمر رابطه مشتری از مهمترین دلایل مشارکت پایین در جامعه آماری مورد مطالعه بوده است. این تحقیق به مدیران کسب وکارهاکمک می کند تا نکات کلیدی میزان مشارکت مشتریان را شناسایی کنند و از آن در بازاریابی مشارکت استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: ارزش مشارکت مشتری، ارزش ادراک مشتری، بازاریابی مشارکت مشتری
|
 • Editor-in-Chief Lecture
  Page 0
 • Mona Jami Pour *, Atena Sabri Razm Pages 1-22
  Researchers have acknowledged that improving the quality of the user experience in mobile health applications has led to significant improvements in the implementation of prevention programs and the reduction of coronary heart disease in governments. However, there is limited knowledge about what factors affect the customer experience in using mobile health applications. Therefore, the purpose of this study is to provide a framework of factors affecting the quality of customer experience in health applications. The present study is considered as an applied research in terms of purpose, is exploratory in terms of nature and descriptive method, and is mixed in terms of approach. In the first phase of the research, in addition to a comprehensive review of studies, using a qualitative approach, semi-structured interviews with 13 experts in the field of health applications were conducted to identify the dimensions and quality indicators of customer experience in mobile health applications. In the second stage, the dimensions and indicators identified by those who had experience using these programs were weighted and prioritized using the weighted average method. According to the findings, after completing the research framework, five dimensions; technological and functional, sensorial, cognitive, emotional, interactive/social and 55 indicators classified in each dimension were identified and approved by experts and experts of the statistical community. The results showed; Technological and functional dimension are in the first rank and cognitive, sensory, interactive / social dimension, emotional dimension are in the second rank to the last, respectively.
  Keywords: Quality of experience, Mobile application, health application, corona crisis
 • Zohreh Dehdashti Shahrikh *, Vahid Nasehifar, Mahmoud Mohammadian, Mehdi Kiaei Pages 23-43

  The purpose of this research is to design a customer experience management model in the Iranian automotive industry. The research method is exploratory in terms of qualitative method, in terms of practical purpose and in terms of approach. The statistical population of the research includes the managers and specialists of the automotive industry. From among whom 18 samples were selected using the purposeful sampling method to conduct a semi-structured interview.The sample volume is determined based on theoretical saturation. Analysis of the qualitative data obtained from the interview was done by thematic analysis method. For this purpose, the background of customer experience management was first investigated, and then the open, central and selective coding method was used. To analyze and classify data, MAXQDA 2018 software was used. In total 131 primary themes, 10 main categories, 24 sub-categories and 4 dimensions were identified.The final model includes three sections: antecedents, implementation process, and expected consequences of implementation.This research has provided a model for managing the positive experience of customers in the automotive industry by extensively examining the concept of customer experience. The dimensions and components of the model depend on internal and external dimensions. The findings indicate that this model creates a competitive advantage and improves the company's performance indicators. As a result, it can help senior managers of the automotive industry for strategic planning, increasing customer satisfaction and loyalty, and increasing the organization's profitability.

  Keywords: Customer experience management, automotive industry, thematic analysis, Customer experience management model, customer satisfaction
 • Behzad Izadi, Abdoulla Rouzfarakh *, Abed Mahmoudian Pages 44-68

  Therefore, in the experience economy we live through; marketing theorists and implementers are in search of unique and entertaining experiences to create customer dependence. In this way, the aim of this study was to Investigating the mediating role of functional and emotional value imers of sports stores in Yasuj. For this purpose, 290 people were selected using available non-random sampling method. The Consumer Experience Questionnaire (lin (2006; experimental value of keng, Tran & thi (2013) and the Keng, Tran & thi (2013) and Yousif (2016) Purchase Intent Questionnaire were used. By referring to the articles that used this questionnaire or similar questionnaires , the face validity of the measurement tool was confirmed and the content validity of the questionnaire was confirmed by academic experts, as well as Cronbach's alpha coefficient for research variables above the desired value (0.70) that indicated that the reliability of the tool was verified. Pearson correlation coefficient and structural equation model were used to test the hypotheses using SPSS20 and AMOS18 software..The results showed that the relationships of consumer experience through the mediation of empirical values, ie emotional value and functional value, have a positive and significant effect on the intention to repurchase. Consumer experience can affect consumer perceptions and behavior in sports stores. But for this relationship, their cognitive and behavioral attachment must be provided by creating low and high hand values. An essential step in creating experiential value for the consumer is to pay special attention to the design of unique experiences

  Keywords: Consumption experience, Emotional value, Functional value, repurchase intention, Consumers of sports stores
 • Mehri Shahriari, Davood Feiz *, Azim Zarei, Ehsan Kashi Pages 69-89
  Customers’ movement patterns in the store provide useful information in marketing and store layout for shop owners. The purpose of this study was to investigate the customers’ flow and purchasing behavior with emphasis on gender factor. The research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The research data were collected using the CCTV footage of a store in a hypermarket in Semnan. Movement data were analyzed using Pathfinder simulator software and purchase behavior using Observer XT software. Then, Using the compare means test, movement behaviors and shopping behaviors of men and women were compared. Comparing the results of customer movement data showed that there is no significant difference between the distance traveled in the store between men and women but women have more shopping and stopping times than men and men move faster than women. Comparing the results of customer shopping behavior data showed that women's mental involvement in shopping has been greater than that of men. The dominant behavior in men is fast shopping, but women look at different products and brands and then decide to buy. Finally, based on the research results, suggestions are presented.
  Keywords: Customers’ Movement Patterns, Neuro-Marketing, Gender, Store Shopping, Purchase Behavior
 • Alireza Rajabipoor Meybodi *, Zohreh Farzin Far Pages 90-109
  Compulsive buying is called the dark side of consumer behaviour because it results in long-term consequences such as debt, depression and family debates. Studies have shown that the compulsive buying related to family environment, family communication patterns and peer communication about consumption. This study aims to investigate the effect of family role and peer communication about consumption on compulsive buying. The required data collected through questionnaires. The unlimited statistical population of this study included the young customers at modern Yazd malls, and the sample was determined 113 using Cochran’s formula. using the experts opinion was confirmed content validity of the questionnaire, with PLS method was confirmed convergent and divergent validity and by calculating of Cronbach's alpha and composite reliability was confirmed reliability of the questionnaire .The collected data was analyzed using the structural equation modeling approach based on Partial Least Squares using PLS software. This study is applicable and regarded as a correlation study. The results indicated that disruptive family events has significant and positive effect on the stress caused by family environment and peer communication about consumption, parents’ academic level does not have significant effect on the socio-oriented family communications, stress caused by family environment and socio-oriented family communications has significant and positive effect on the compulsive buying. Peer communication about consumption does not have significant effect on the compulsive buying.
  Keywords: compulsive buying, disruptive family events, peer communication about consumption, socio-oriented family communications, stress caused by family environment
 • Adel Ghaedy, Nader Seyyedamiri *, Pantea Foroudi Pages 110-136

  Today, the use of advertising in marketing research has become increasingly important, so the use of multi-sensory marketing in online retail advertising can increase the effectiveness of advertising. The focus of previous research in the field of sensory marketing has been on monosensory (visual) channels and due to increasing consumer awareness of advertising a product, product consumption and inattention of suppliers to this type of marketing has been used less than other senses. Therefore, the present study examines the two senses of visual and aidtion at the same time. This research, in proportion to the purpose, is an applied research and due to its nature, it is a descriptive research that in descriptive research, the intended society can be explored and studied through a survey and correlation method. The statistical population of the research has been unlimited and has been one of the consumers of online retail. The final sample size of 400 retail consumers was selected by cluster random sampling. The required data were collected using a distributed questionnaire and analyzed using descriptive statistics and inferential statistics techniques such as structural equation modeling and standard regression coefficient (β). Findings showed that multi-sensory marketing mediated by the attitude to advertising has a positive effect on the effectiveness of advertising and marketers can use multi-sensory marketing to create feelings and emotions for consumers to enjoy product advertising can influence their attitudes and purchasing behavior. This in turn will make advertising more effective in the online retail industry.

  Keywords: Multi-sensory marketing, Attitude to advertising, Advertising effectiveness, Online retail
 • Yeganeh Mousavijahromi *, Mohsen Mehrara, Farhad Khodadad Kashi, Pegah Shirmohammadi Pages 137-155

  In today's world, policymakers are trying to consider the preferences and desires of society as a pillar in the decision-making and implementation of economic policies; Policy-making in the field of social media is no exception to this, so understanding the behavior of consumers and users of social media, makes the possibility of policies more successful. In this study, using the one and one half bound dichotomous choice model, non-market value and the Willingness to accept users not to use Instagram have been estimated. The proposed amounts in the questionnaire are designed by the Cooper method. The total sample size is determined by Michel and Carson formula to 781 users. The corresponding function was estimated by the maximum likelihood method. The results show that the minimum desire to receive users for not using Instagram for a month is 379578 Tomans, the equivalent of 989 billion Tomans, approximately the monthly welfare surplus. The variables of household income, education, family budgets for access to the Internet and time of using Instagram have a positive and significant effect, and age, head of household, sex, marital has a negative and significant effect on the Willingness to accept users for non-use Instagram. The results showed that among the users, the highest desire to receive is related to the group of employees and then respectively, related to, students, , homemakers, freelancers, unemployed and retirees,.

  Keywords: Economic Valuation, Consumer Preferences, one, one half bound dichotomous choice, Willingness to accept, Instagram
 • Ali Fayez *, Seyyed Mohsen Tabatabaei Mozdabadi Pages 156-172

  Today, recent advances in technology, especially in the field of cyberspace, have caused individuals and organizations to interact with each other in cyberspace to achieve their personal and organizational goals.The importance of this issue is not covered in the fact that marketing activities in cyberspace affect a significant impact on the markets today and makes the customer issue more important. And every brand name can take a picture of himself in the minds of the customers. The purpose of this study is to investigate the effect of using cyberspace tools on customer loyalty in Bank Shahr, Semnan province. The present research, in terms of the time of the first nine months (1400), is "applied" in terms of purpose and correlational in nature and "descriptive-survey" in terms of nature.The research population of this research was the branches Bank Shahr, Semnan province and the statistical sample in this research, loyal customers with a history of more than 5 years of continuous cooperation that has been announced to the researcher through the bank, 132 people were selected. the researcher uses smart pls software to analyze the data after data collection. Finally, the results indicate that there is no meaningful relation between the variables of the "awareness of the value" and "brand awareness" variables. And there is a significant relationship between the variables of "marketing through cyberspace", "brand awareness" and "value awareness" on customer loyalty. Accordingly,

  Keywords: Cyberspace Tools, Customer loyalty, Consumer Behavior, City Bank, Semnan
 • Fariborz Rahimnia *, Negar Ghanaat, Azar Kafashpoor Pages 173-191
  At a highly competitive market, the recognition and identification of factors that affect the development and management of the brand is known as the main concerns of managers. This study aims to answer an important question of how brand-related communications, including advertising and sales promotion contents, which are disseminated on social media platforms, can enhance positive brand image and evoke favorable behavioural intention from consumers. To test the hypotheses developed in this study, used the available non-random sampling method and Cochran's formula, 227 survey questionnaires were administered to respondents who follow of Chery brand on Instagram. The face validity and content validity were confirmed by experts and a University of Professors and construct validity was confirmed through factor analysis. Reliability was assessed by Cronbach's alpha coefficient greater than 0.7. The research method is survey research. The data were analyzed using Structural Equation Modelling with AMOS v18 and SPSS v22. The findings reported in this research demonstrate that there are positive and significant relationships between social media advertising content, social media sales promotion content, hedonic brand image, functional brand image and behavioural intention. Both hedonic and functional brand images have significant mediating effects on social media advertising content, social media sales promotion content and behavioural intention. Hence, through the social media advertising content and social media sales promotion content, brand images can be enhanced in the consumers’ minds and are considered an effective tool for stimulating favourable behavioural intention of consumers.
  Keywords: Advertising Content, Sales Promotion Content, Brand Image, Behavioural Intention
 • Majid Araghi, Naser Fegh-Hi Farahmand *, Reza Rostamzadeh, Samad Aali, Hossein Gharehbighlo Pages 192-216
  The purpose of this study is to provide a model to identify target customers based on their engagemention in Sepah Bank. For this purpose, customers of Sepah Bank, Tehran Branches were selected as the statistical population and 880 customers engagemented in the research by completing a questionnaire. Available sampling method was used to select the statistical sample. To analyze the data, the decision tree technique, which is one of the most important data mining techniques, and SPSS Modeler software were used to model the effective factors of value creation for the bank based on customer engagemention (high and low engagemention). Findings showed that the life cycle of the customer relationship (in the stages of recognizing or developing or maintaining the relationship), high perceived emotional value, a relationship model in the style of collective sharing or matching equity and pricing and long-term customer banking are factors Effective in generating high customer engagemention. In contrast, the customer being in the stage of reducing the life cycle of the customer relationship has been one of the most important reasons for low engagemention in the statistical population. This research helps business executives identify key customer engagement points and use it in affiliate marketing.
  Keywords: customer engagement value, customer Perceived value, customer engagement marketing