فهرست مطالب

تاریخ نگری و تاریخ نگاری - سال سی و یکم شماره 28 (پاییز و زمستان 1400)

مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری
سال سی و یکم شماره 28 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی بابایی سیاب* صفحات 15-37

  تحقیقات جدید در حوزه ی تاریخ و منابع تاریخ اسماعیلیان بویژه پس از نخستین دهه های قرن بیستم میلادی که با کشف و شناسایی گسترده ی آثار مولفان اسماعیلی مذهب همراه بود،سیر صعودی را تجربه نموده است که تا به امروز نیز ادامه دارد. کشف و شناسایی مجموعه های پر شمار منابع اسماعیلی،محققان این حوزه را با طیف وسیعی از نسخ خطی بکر مواجه نمود که نیازمند تصحیح،تحقیق و ترجمه بودند. مرحله ی دیگری از این تحول،بازخوانی تاریخ اسماعیلیان و جوانب مختلف سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،مذهبی،فقهی و کلامی این فرقه بود که تا پیش از آن بر اساس روایتی نسبتا یکجانبه از منابع اهل سنت به نگارش درآمده بود؛ و اینک با مراجعه ی همزمان به منابع پرشمار اسماعیلی در معرض نقد و بازنگری قرار می گرفتند. در این میان،تاریخ نگاری اسماعیلیان موضوع کمتر پژوهش مستقلی بوده است. تحقیقات جدید در حوزه تاریخ نگاری اسماعیلیان از دو جهت حایز اهمیت است. جهت نخست،شناسایی،تصحیح و معرفی منابع تاریخ نگارانه ی اسماعیلی،و جهت دوم،استفاده از این منابع در بازخوانی تاریخ اسماعیلیان است. در جهت نخست،کارهای پژوهشی درخوری توسط محققان این حوزه صورت گرفته است،اما در حوزه ی بازخوانی تاریخ اسماعیلیان بر اساس منابع مکشوف،اقدام خاصی صورت نگرفته است. در این مقاله با اتخاذ روشی تاریخی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش اساسی هستیم که تا چه اندزه بی توجهی به منابع تاریخ نگارانه ی اسماعیلی در ارایه ی تصویری نادرست از تاریخ سیاسی- مذهبی این فرقه موثر بوده است؟

  کلیدواژگان: مطالعات اسماعیلی، محققان اسماعیلی، منابع اسماعیلی، تاریخ نگاری اسماعیلیه
 • صدیقه پورمختار، مرتضی افشاری*، خشایار قاضی زاده صفحات 39-59

  رویکرد ها و تعاریف متنوع و گاه متفاوت در مطالعات هنر اسلامی، بررسی شاخه های مختلف این هنر را دچار پیچیدگی کرده است. سنت گرایی و تاریخی نگری، دو رویکرد غالب در این شاخه ی هنری، هر یک به گونه ای به هنر اسلامی می نگرند. اصل در سنت گرایی بر سنت و اصول تغییرناپذیر نهاده شده، درحالی که در تاریخی نگری تاریخ و زمینه های آن است. سنت گرایان هنر-اسلامی را نتیجه ی فیضی می داند که در وجود هنرمند جریان یافته و آموزه های خرد جاویدان را در اثر هنری به تجسم صوری رسانده، اما نگاه تاریخی نگر آثار هنری را محصول جبر تاریخی و زمینه های آن در دوره های مختلف می داند. این تفاوت ها و مواردی از این دست، باعث پیچیدگی در بررسی آثار هنری حتی در جشنواره های معتبر شده و معیار های گوناگون و گاه متعارضی برای داوری آثار هنر اسلامی در نظرگرفته می شود. این پژوهش به روشی توصیفی تحلیلی و تحلیل گفتمان، با رویکردی تطبیقی در صدد است تا به پرسش های؛ تحلیل گفتمان این دو رویکرد غالب در هنر اسلامی چگونه است؟ و چرا با وجود این دو گفتمان غالب، درتعریف هنراسلامی و شاخص های اصلی آن وحدت نظروجود ندارد؟ پاسخ دهد و زمینه ای فراهم نماید تا شرایط تعدیل تعاریف و یا طرح تعریف جامع تر فراهم شود. از یافته های پژوهش می توان عدم شباهت در اجزای گفتمانی، ایجادگفتمان و خرده گفتمان ها اشاره کرد.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، هنر اسلامی، لاکلا و موفه، سنت گرایان، تاریخی نگران
 • فرشته جهانی* صفحات 61-80

  مطبوعات اعم از نشریات، روزنامه ها و مجلات، از مهم ترین ارکان جریان روشنفکری و تحول خواهی در ایران عصر قاجاریه بودند. یکی از موثرترین راهبردهای اصحاب جراید برای آگاهی بخشی و ایجاد مطالبه گری در بین مردم، معرفی رسانه ها و بیان اهمیت آنها در سیر ترقی و نواندیشی در جوامع غربی بود. در میان کشورهای مختلف، وضعیت جراید آمریکا به عنوان الگو مورد توجه دگراندیشان و فعالان مطبوعات در عصر قاجاریه قرار گرفت. نوشتار حاضر با رویکرد تبیینی و با تکیه بر مفهوم تجدد خواهی و گفتمان انتقادی اصلاح طلبان دوره قاجاریه به این پرسش پاسخ می دهد که جراید ایرانی در این دوره چگونه سیر ترقی مطبوعات در آمریکا را معرفی می کردند و این آگاهی بخشی چه دستاوردهایی برای ایرانیان داشت؟ با تحقیق و تفحص در مطبوعات عصر قاجاریه و اسناد منتشر نشده وزارت خارجه این فرضیه مطرح شد که دگراندیشان ایرانی به صورت روشمند، با نگارش مقالات متعدد در خصوص رونق و شکوفایی مطبوعات در آمریکا، نقش جراید در ایجاد تحول و ترقی اجتماعی و سیاسی در این کشور را تبیین کرده و بر این باور بودند که ایجاد تحول در ساختارهای اجتماعی و سیاسی ایران نیز مستلزم توسعه مطبوعات و آگاهی بخشی از طریق آن است. باور به الگوپذیری از تجربه آمریکا، اصحاب جراید و دیپلمات های ایرانی در واشنگتن را به گسترش مطبوعات و بهبود وضعیت کمی و کیفی آن در ایران عصر قاجاریه تشویق کرد. ورود صنعت چاپ از آمریکا و شرکت در کنگره جراید این کشور نیز در راستای همین الگوپذیری انجام شد.

  کلیدواژگان: مطبوعات آمریکا، مطبوعات قاجار، صنعت چاپ، ترقی خواهان، دیپلمات ها
 • یوسف حیدرنژاد* صفحات 81-100

  قدسیت، عاملی مهم و تاثیرگذار در ایجاد سرشتی چند پهلو در تاریخ نویسی مسلمانان است. یکی از جنبه های اصلی قدسیت، پیوند اسطوره - تاریخ و کلام - تاریخ است. تاریخ به عنوان علمی واقع گرا در صدد فهم وقایع مهم تاریخی در گذشته انسانی است. واقع گرایی تاریخ، در ابعاد اسطوره ای که با تخیلات شاعرانه و عرفانی نشانه گذاری می شود، قابل خوانش نیست. ازاین رو مورخان بزرگ، روش ها و شیوه های گوناگونی را به منظور عبور از مباحث فراتاریخی به کار می بستند. در جریانات تاریخ نویسی مدینه و عراق در قرن اول و دوم هجری، تلاشی مشابه برای فهمی متفاوت از اسطوره و تاریخ دین شکل گرفت. سوال این جاست که: جریانات تاریخ نویسی مدینه و عراق چه شیوه ها و روش هایی را برای عبور از امور قدسی در تاریخ به کار بستند؟ با به کار بستن شیوه توصیف و تحلیل تاریخی، مدعا این است که مورخان مدینه و عراق، برای عبور از امر قدسی به روش های ثبت زنجیره سند، تسلسل تاریخی، مشاهده و تجربه، شیوه علمی و ارجاع به اسناد مکتوب متوسل شدند. دستاورد پژوهش این است که مورخان مدینه و عراق، با به کارگیری روش های مذبور توانستند، متونی بر اساس اصالت عینیت تاریخی و دوری از امور قدسی تولید نمایند.

  کلیدواژگان: تاریخ نگاری مدینه، تاریخ نگاری عراق، عرفی سازی، امر قدسی
 • نیره دلیر* صفحات 101-119

  مفهوم ظل الله مفهومی است که در تاریخ ایران دوره اسلامی با مفهوم سلطنت پیوند یافته و به نوعی بیانگر مبانی قدرت حاکمان شده است. برخی از مورخان و محققان معاصر با رویکرد کلی نگر و تک ساحتی تفکر ظل اللهی را در بستر تاریخ ایران، مفهومی متداوم تلقی کرده اند و به تفاوت ها و گسست های مفهومی این تفکر توجه نشان نداده اند. به همین دلیل گاه این مفهوم در قالب معرفتی اندیشه ایرانشهری و هم عرض با فره ایزدی صورت بندی و ناظر بر تداوم تاریخی ایران تفسیر شده است. اما پرسش پژوهش حاضر این است که با توجه به گسست های روی داده در عصر میانه ایران گفتمان ظل اللهی چگونه توانست مشروعیت حاکمان ایلخانی را تولید کرده و فرآیند قدسی سازی دوره مذکور از خلال منابع تاریخنگارانه چه تفاوت هایی با دوره های پیشین داشته است؟ این پژوهش بنا به ماهیت آن با شیوه تبیین تاریخی سامان یافته و تلاش دارد داده های منابع تاریخنگاری را نقد و تحلیل کند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن کلان روندهای تاریخی، به بازشناسی این مفهوم با توجه به تحولات تاریخی این دوره پرداخته و با بررسی اجزاء و سازه های اندیشه ای آن تغییر این مفهوم از صورت «غیر قدسی مسیولیت مند» سلطان اوایل دوره میانه به ساحت «قدسی - غیرمسیولانه» دوره میانه متاخر را تبیین کرده است. بنابراین مفهوم سلطنت در این دوره با تحول مهمی در زمینه «قدسی» سازی مقام سلطان و غیرمسیول شدن آن در قبال مردم روبرو شده و گفتمان جدیدی را در نظام سیاسی تاریخ ایران به وجود آورده که می توان از آن به گفتمان ظل اللهی تعبیر کرد.

  کلیدواژگان: سلطنت، ظل الله، دوره میانه ایران، قدسیت- مسئولیت
 • مهدی رفعتی پناه مهرآبادی* صفحات 121-151

  با توجه به تاثیری که آموزش محیط زیستی، به ویژه آموزش رسمی پایه های ابتدایی و متوسطه بر جامعه پذیری افراد دارد و با عطف نظر به این واقعیت که محتوای کتاب های درسی آیینه تمام نما و تعین اصلی سیاستگذاری دولتی در عرصه آموزش هستند، این پژوهش از طریق تحلیل محتوای کمی کتاب های درسی پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی دهه 1360 (سال های 1361، 1365 و 1369) در تلاش است تا نشان دهد که سهم محیط زیست و حفاظت از آن در کتاب های درسی و متعاقبا در آموزش رسمی به چه میزان بوده است و اصولا نگاه به محیط زیست در اندیشه برنامه ریزان درسی و مولفان کتاب های درسی چگونه و تحت تاثیر چه عواملی قرار داشته است؟یافته های پژوهش نشان می دهد که از مجموع محتوای متنی کتاب های مورد بررسی تنها دو درصد به حفاظت محیط زیست پرداخته است و در سطوح سه گانه دانش، نگرش و مهارت، از مجموع محتوای متنی محیط زیستی کتاب های مورد بررسی، 78 درصد به سطح دانش (آگاهی)، یک درصد به سطح نگرش و 9 درصد به سطح مهارت اختصاص یافته است و افزون بر این بیشترین میزان داده های محیط زیستی را می توان در کتاب هایی چون جغرافیا، علوم تجربی و حرفه و فن یافت. این امر می تواند نشانگر غلبه تفکر تجربی بر نگاه برنامه ریزان درسی در زمینه آموزش محیط زیست باشد.

  کلیدواژگان: آموزش محیطزیست، دانش، نگرش، مهارت، دهه 1360
 • حسین عزیزی* صفحات 153-184

  مطاعن یا مثالب نگاری از پدیده های نادر تاریخ است. این آثار که به هدف ثلب، یعنی عیب گویی، سرزنش و بدگویی از رقیب و افکار او نوشته شده اند ریشه در رقابت های نسبی و قومی و عربی دارد اما پس از اسلام تدریجا به موضوعاتی چون: مذاهب فقهی و کلامی، رهبران سیاسی، فرقه ها، ایمه مذاهب، و تصوف توسعه یافته و از همه مهم تر آنکه، چارچوب تاریخی خود، یعنی عنوان عربی مثالب و مطاعن و مانند آن را تا به امروز حفظ کرده است. بررسی ها نشان می دهد که جریان مثالب نگاری نیز تابع جریان تاریخی نگاری اسلامی است و اکثر نزدیک به همه مثالب نگاری ها به شرق اسلامی تعلق دارد. مثالب نگاری هر چند با عنایت بر سیمای ناموجه و غیر اخلاقی آن از اول مورد انتقاد و مناقشه و اعتراض نخبگان و بزرگان بوده اما به دلایل خاص و البته قابل مناقشه، جایگاه تاریخی خود را در ادبیات اسلامی بازکرده است. با وجود این، از حدود 80 عنوان کتاب،فقط 24 عنوان کتاب به صورت نسخه خطی یا چاپی در دست است. از منظر تاریخی،عواملی چون عامل نژادی یا زبانی، عامل قومی قبیله ای، عامل سیاسی اجتماعی، عامل روحی روانی یعنی دشمنی و سوء تفاهم ها، عامل اعتقادی و ایدیولوژیکی، انگیزه های سودجویانه و غلو نقش داشته است. شاید نتوان سهم این آثار را در هدایت و تقویت ایمان پیروان، روشن کرد اما می توان ادعا کرد که آنها نقش بزرگی در منازعات و فتنه های اجتماعی ایفا کرده اند.

  کلیدواژگان: مثالب نگاری، مطاعن نگاری، تاریخ نگاری، تاریخ اسلام
 • محمدحسین کاظمی*، زهرا روح الهی امیری صفحات 185-209

  پژوهش حاضر با درک ارزشمندی میراث تاریخی اصحاب حدیث و اثرگذاری آن در ذهن مخاطبان این آثار در موضوع خوارج عصر اموی و با هدف کشف شبکه ی مضمونی موجود در این متون و برای رسیدن به الگویی که توضیح دهنده منطق کلی و شاکله ی آن ها باشد، تلاش می کند تا به سوال «اصحاب حدیث در ثبت اخبار خوارج چه مضامینی را به مخاطبان ارایه می کنند؟» پاسخ دهد. برای یافتن این پاسخ ابتدا به مطالعه میراث تاریخی اصحاب حدیث در این زمینه پرداخته شد و از میان آثار موجود، تاریخ خلیفه بن خیاط (ابن خیاط240ق)، بقایای کتاب المعرفه و التاریخ (فسوی277ق)، تاریخ الامم و الملوک (طبری 310ق)، المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، (ابن جوزی 597ق) انتخاب گردید و داده های مرتبط با اخبار خوارج از میان آنان استخراج و سپس با روش تحلیل مضمون و اجرای مراحل مختلف آن به تحلیل داده ها و کشف مضامین نهفته در منابع منتخب اقدام شد که به کشف چهار مضمون فراگیر خوارج جریانی سیاسی مذهبی و عملگرا، تهدیدات دایمی خوارج برای حکومت، سرکوب خوارج با هزینه های هنگفت و اسلامی بودن سرکوب خوارج منجر شد که این مضامین با توجه به رویکرد اصحاب حدیث به خلافت، در راستای مشروعیت بخشی به رفتار امویان در قبال سرکوب خوارج است.

  کلیدواژگان: اصحاب حدیث، خوارج، امویان، تحلیل مضمون، تاریخ نگاری
 • ربابه معتقدی* صفحات 211-227

  در سالهای اخیر در کنار تاریخ نویسی سنتی، نگاه ها به تاریخ نویسی اجتماعی جلب شده است. امرروز بر این باور هستیم که تاریخ در انحصار و ساخته- پرداخته ی نخبگان و سیاست ورزان نبوده و بخش بزرگی از هر رخداد تاریخی بر گرده ی مردم عادی حمل شده است؛ اما بنا به دلایل مختلف از جمله بی سوادی، فقر، عدم اعتماد به نفس، نداشتن تجربه و سواد تاریخ نگاری و نبود امکانات کافی برای ثبت اوضاع و احوال و حتی بدلیل نگاه جنسیت زده و... به فکر مشارکت در نگارش تاریخ نیفتاده اند و از سویی دیگر نویسندگان تاریخ، روشنفکران و اهل قلم نیز کمتر دغدغه پرداختن به تاریخ زندگی روزمره و سبک زندگی ایشان را داشته اند. اینان به حاشیه رانده ها و فراموش شدگان کتاب های تاریخ هستند.برای پژوهش و نگاشتن تاریخ در این سطح؛ مواد و مدارکی بیش از منابع تاریخ نگاری سنتی مورد نیاز است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی تاریخ نگاری اجتماعی فرودستان در دنیای امروز و چگونگی جبران فقر منابع مکتوب تاریخ اجتماعی با ابزارهای کمکی تاریخ نگارانه است. نمونه موردی که در این نوشتار با کاوش در منابع آرشیوی به آن پرداخته شده است؛ موضوع کنشگری زنان در سالهای ملی شدن نفت است. روش بکار گرفته در این مقاله روش پژوهش توصیفی ست که با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرشیوی به انجام رسیده است.

  کلیدواژگان: تاریخ اجتماعی، فرودستان، تاریخ نگاری از پایین، اسناد آرشیوی، زنان
 • علیرضا ملایی توانی* صفحات 229-255

  دانش تاریخ نگاری یکی از جدیدترین شاخه های علوم تاریخی است که موضوع آن تامل نقادانه در هم متن-های تاریخ نگارانه و هم در اندیشه، گفتمان، سبک، روش و دستاوردهای مورخان است. تاکنون دانش تاریخ-نگاری در ایران به شکل های گوناگون دریافت شده و در نتیجه، نگرانی ها و مخاطرات فراوانی به بار آورده است. تامل نقادانه در پژوهش های انجام شده نشانگر آن است که عمدتا از دوگانه های مفهومی «بینش و روش» و نیز «تاریخ نگری و تاریخ نگاری» به عنوان چارچوب تحلیل در این پژوهش ها استفاده شده است. اما مساله این است که از همین مفاهیم نیز کاکردها و معناهای متفاوتی مراد شده و پژوهشگران این عرصه را سرگردان کرده است. مقاله حاضر با نقد دوگانه های موجود و نشان دادن نحوه کاربست این مفاهیم در برخی از پژوهش ها، می-کوشد برخی از آشفتگی های نظری و عملی آن را آشکار سازد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا می توان به چارچوبه روش شناختی تازه ای در این مسیر دست یافت؟ مقاله برای برون رفت از این وضعیت آشفته کنونی به این نتیجه می رسد که باید طرحی تازه در چارچوب «دانش تاریخ نگاری» و شاخه های اصلی آن یعنی «مورخ-شناسی» و «متن شناسی تاریخی» درافکند. مقاله سرانجام سه قالب پژوهشی «مورخ محور»، «متن محور» و رهیافت «ترکیبی» را پیشنهاد می کند و از رویکردهای مفهومی - نظری فلسفه علم تاریخ و فلسفه نظری تاریخ به عنوان چارچوبه تحقیق در این دانش سخن می گوید.

  کلیدواژگان: بینش، روش، تاریخ نگری، تاریخ نگاری، مورخ شناسی
 • زینب ناصری لیراوی، محمدامیر شیخ نوری*، اسماعیل حسن زاده صفحات 257-281

  تاریخ نگاری نفت از دل حوادث و رویدادهای دهه 1320خ و افزایش نقش نفت در دگرگونی جامعه و گسترش استعمارنفتی تولد یافت. مصطفی فاتح کارگذار رده بالای شرکت نفت انگلیس و ایران، با نگارش اثر "پنجاه سال نفت ایران" گامی مهم در رشد و اعتلاء تاریخ نگاری نفت در دوره پهلوی برداشت. پژوهش حاضر براساس روش تحلیل مضمون و تفسیر روایت های تاریخی به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد تفکر تاریخی فاتح چه سمت و سویی دارد؟ تاریخنگاری او چه ویژگیهایی دارد؟ و به عنوان کارگزاررده بالای شرکت نفت انگلیس و ایران چه رابطه ای بین نفت و توسعه جامعه ایران برقرار می سازد؟ این نوشتار بر این فرضیه استوار است که فاتح نقش دوگانه مثبت و منفی بر نفت دارد. منبع مهم ثروت و عامل سرمایه گذاری گسترده و پیشرفت می داند. عامل عدم توسعه یافتگی جامعه ایران در نظر دارد. علت آن را طبقات حاکمه فاسد و نخبگان غافل و وابسته به دولت می داند. دیدگاه تاریخ نگارانه او براین فرض است که کشورهای استعماری عامل عقب ماندگی دولت های و ملت های نفتی است. ولی مورخ در معرفی انگلیس به عنوان عامل استعمار،مصلحت اندیشی کرده و جایگاه سیاسی اش بر بینش تاریخی او چیرگی یافته است. در نقش منفی دولت انگلیس به عنوان عامل اصلی عدم توازن توسعه و نفت در جامعه ایران ملایمتر و پنهان کارانه تر عمل کرده است. فاتح با بهره گیری از روش برجسته سازی نقش منفی افراد داخلی و خارجی، نقش دولت انگلیس در عدم توسعه یافتگی ایران به حاشیه رانده است. می توان تاریخ نگاری فاتح را تاریخ نگاری شرکتی نفتی نام نهاد.

  کلیدواژگان: مصطفی فاتح، تاریخنگاری نفتی، شرکت نفت انگلیس و ایران
 • جعفر نوری* صفحات 283-303

  مغول شناسی ایرانی در کنار دوشاخه ی مغول پژوهی مارکسیستی و اروپایی، صورتبندی سه گانه ی مغول شناسی دوره ی پهلوی را تشکیل دادند. در این میان، مغول شناسی ایرانی به دلیل تمایز در مبانی روش شناختی و بینش تحلیلی متفاوت و نیز پیوندش با شاکله ی گفتمانی- ایدیولوژیکی دوره ی پهلوی، نوع خاصی از مغول پژوهی را عرضه کرد که واجد چند خصلت مهم بود: عدم اتکای آن به مبانی روش شناسی منسجم، فقدان رویکردهای تحلیلی متکی بر بنیان-های نظری- مفهومی، پیوند آن با گفتمان ملی گرایانه ، غلبه ی گرایش های ایران گرایانه و بعضا ایران ستایانه و سیطره ی رویکرد نخبه گرایانه در آن. مغول شناسی ایرانی تحت تاثیر این خصلت ها، به گفتمان ایدیولوژیکی کلان تری پیوند خورد و روایت خود از تاریخ عصر مغول را حول محور کلان روایت رستاخیز فرهنگی ایران صورت بندی کرد. بر مبنای چنین وضعیتی، فرضیه ی این پژوهش بر این مدعا استوار است که مغول شناسی ایرانی، در نسبت با دو شاخه ی مغول پژوهی معاصر خود، نتوانست افق هایی نو در این شاخه ی مطالعاتی بگشاید اما موفق شد تاریخ ایران عصر مغول را به مثابه دوره ای طلایی روایت کند و با مرکزیت بخشیدن به نظریه ی رستاخیز فرهنگی و تداوم هویت ایرانی، به شکلی تفاخرآمیز، گفتمان ایدیولوژیکی دوره ی پهلوی را تقویت کند. در این پژوهش تلاش می شود به روشی تحلیلی درجه ی اعتبار این فرضیه سنجیده شود.

  کلیدواژگان: مغول شناسی ایرانی، دوره ی پهلوی، مغول شناسی مارکسیستی، مغول شناسی غربی، گفتمان فرهنگی
|
 • Ali Babaei Siab * Pages 15-37

  New research in the field of history of ismailis and their historical sources, especially after the first decades of the twentieth century has experienced an upward trend that continues to this day. The discovery and identification of numerous collections of Ismaili sources exposed scholars in this field to a wide range of primitive manuscripts that required correction, research, and translation. Another stage of this development was the re-reading of the history of the Ismailis and the various political, social, economic, religious, jurisprudential and theological aspects of this sect, which had previously been written based on a relatively one-sided narration from Sunni sources; And now, by simultaneously referring to the numerous Ismaili sources, they were exposed to criticism and revision. Ismaili historiography, meanwhile, has been the subject of little independent research. New research in the field of Ismaili historiography is important in two respects: The first aspect is to identify, edit and introduce the Ismaili historiographical sources, and the second aspect is to use these sources in re-reading the Ismaili history. In the second aspect, little research has been done. In this article, by adopting a historical-interpretive method, we seek to answer the basic question: to what extent has the neglect of Ismaili historiographical sources been effective in presenting a false picture of the political-religious history of ismailis?

  Keywords: Ismaili Researches, Ismaili Scholars, Ismaili Sources, Ismaili Historiography
 • Sediqeh Pourmokhtar, Morteza Afshari *, Khashayar Ghazizadeh Pages 39-59

  The various and sometimes different approaches and definitions in the study of Islamic art have complicated the study of it. Traditionalism and historical perspectives, the two dominant approaches in this branch, look at Islamic art differently. The base in traditionalism is on tradition and unchangeable principles, while in historical perspectives, it is history and its contexts. Traditionalists consider Islamic art to be the result of a grace that has flowed in the artist and embodied the teachings of perennial philosophy in the art works, but in the historical perspectives, the art works are the product of historical determinism and context. These differences have made the study of art works complicated even at prestigious festivals, and the various and conflicting criteria for judging works of Islamic art. This research, in a descriptive-analytical and discourse analysis method and a comparative approach, seeks to answer the questions; What is the discourse analysis of these two dominant approaches in Islamic art? And why, despite these two dominant discourses, there is no unity in the definition of Islamic art and its main features? and provide a basis for modifying a more comprehensive definition. Research findings include dissimilarity in discourse components, discourse creation, and sub-discourses.

  Keywords: Discourse analysis, Islamic art, Laclau, Mouffe, Traditionalism, Historical Perspectives
 • Fereshte Jahani * Pages 61-80

  The press, including publications, newspapers and magazines, were one of the most important pillars of the intellectual and revolutionary movement in Qajar Iran. One of the most effective strategies of the media to raise awareness and create demand among the people was to introduce the media and express their importance in the development and modernization of Western societies. Among different countries, the situation of the American press as a model was considered by dissidents and press activists in the Qajar era. The present article, with an explanatory approach and relying on the concept of modernism and critical discourse of the Qajar reformists, answers the question of how the Iranian press in this period introduced the development of the press in the United States and what were the achievements of this awareness for Iranians? Examining the Qajar-era press and unpublished State Department documents, it was hypothesized that Iranian dissidents had methodically written numerous articles on the prosperity of the press in the United States, and that the media had played a role in social and political change. They explained the country and believed that changing the social and political structures of Iran also requires the development of the press and raising awareness through it. Belief in the modeling of the American experience encouraged the Iranian press and diplomats in Washington to expand the press and improve its quantitative and qualitative status in Qajar Iran. The arrival of the printing industry from the United States.

  Keywords: American Press, Qajar Press, Printing Industry, Progressives, Diplomats
 • Yosof Headarnejad * Pages 81-100

  Holiness is an important and influential factor in creating a multifaceted nature in Muslim historiography. One of the main aspects of sanctity is the link between myth-history and word-history. History as a realist science seeks to understand important historical events in the human past. The realism of history cannot be read in the dimensions of myth which is marked by poetic and mystical imaginations. Therefore, great historians use various methods and methods in order to pass transhistorical issues. In the historiography of Medina and Iraq in the first and second centuries of Hijri, a similar attempt was made for a different understanding of the myth and history of religion. The question here is: What methods and methods did the historiography of Medina and Iraq use to pass the sacred affairs in history? By using the method of historical description and analysis, the claim is that the historians of Medina and Iraq resorted to the methods of document chain recording, historical sequence, observation and experience, scientific method and reference to written documents to pass the holy matter. The result of the research is that the historians of Medina and Iraq, by using the mentioned methods, were able to produce texts based on the authenticity of historical objectivity and away from sacred affairs.

  Keywords: historiography of Medina, historiography of Iraq, Secularization, holy matter
 • Nayere Dalir Pages 101-119

  The concept of "Zell Allah" (shadow of God) has been associated with the concept of "kingdom" in the history of Iran during the Islamic period, and in a way expressed the foundations of the legitimacy and power of the rulers. Most contemporary historians and researchers with a holistic and one-dimensional approach have considered Zell Allahi's thought as a continuous concept in the context of Iranian history and have not paid attention to the conceptual differences and fractures of this thought. For this reason, this concept has sometimes been interpreted in the epistemological form of Iranshahri thought and in parallel with the formulation of Farah Izadi (the divin of glory) the overseer of Iran's the historical continuity. The question of the present research is how the discourse of Zell Allahi was able to establish the legitimacy of the patriarchal rulers in light of the ruptures in the Iranian Middle Ages and what are the differences between the sanctification process of the mentioned period and the previous periods through historiographic sources. According to its nature, this research is organized with the method of historical explanation and the approach of historical sociology and the concept of history and tries to criticize and analyze the data of historiographic sources. And by looking at the "change" in the historical macro-trends, recognize this concept from the perspective of the "historical sociology of the sultan's holiness" and by examining its ideological components and structures, change this concept from the form of the "unholy-responsible" sultan of the early Middle Ages to the empire of the sultan “holy- unresponsible" to explain the late middle period. The focus of this major transformation can be traced to the "Ilkhanid" era. Therefore, the concept of monarchy underwent an important change and development in the field of "sanctifying" the position of the sultan during this period and created a new discourse in the political system of Iranian history, which can be interpreted as the beginning and development of the "Zell Allahi discourse".

  Keywords: Iran's middle period, Ilkhanid, Zell Allahi discourse, the duality of sanctity-responsibility
 • Mahdi Rafatipanah * Pages 121-151

  Taking into the consideration that environmental education, especially formal primary and secondary education, has a great impact on the sociability of individuals, and according to the fact that the content of textbooks is a mirror of government policy in the field of education, this article, by using quantitative content analysis of the fifth grade of primary school and the third grade of guidance school textbooks of the 1360s/1980s (1361/1982, 1365/1986 and 1369/1990), is trying to show the contribution of the environment and its protection in textbooks and subsequently in formal education. And by doing that it seeks to show the role of the environment in formal education. In addition it answers this question that “How has the view of the environment been in the minds of curriculum planners and textbook authors?” Findings show that out of the total textual content of the studied books, only two percent have addressed environmental protection. At the three levels of knowledge, attitude and skill, out of the total environmental textual content of the studied books, 78% is allocated to the level of knowledge (awareness), 1% to the level of attitude and 9% to the level of skill. In addition, most of the environmental data can be found in books such as “Geography”, “Experimental Sciences” (Oloum e Tajrobi) and “Profession and Technology” (Herfe va Fan). This also shows the empirical thinking of curriculum planners about teaching the environment.

  Keywords: Environmental education, Knowledge, attitude, skill, 1360s, 1980s
 • Hosein Azizi * Pages 153-184

  blasphemy is a rare phenomenon in history. These works, which were written with the aim of slandering, that is, blaming, blaming and slandering his opponent and his thoughts, are rooted in relative, ethnic and Arab rivalries, but after Islam, gradually focusing on topics such as: jurisprudential and theological religions, political leaders, sects. Imams, Sufism, and Sufism have developed and, most importantly, have maintained their historical framework, the Arabic title of example, and the like to this day.Studies show that the flow of blasphemyo graphy is also a function of the flow of Islamic historiography and most of almost all blasphemyo graphy belong to the Islamic East.blasphemyo graphy, although they have been criticized and debated by elites and elders from the beginning due to their unjustified and immoral appearance, but for special and debatable reasons, they have opened their historical place in Islamic literature.However, out of about 80 books, only 24 are available in manuscript or print. Historically, factors such as racial or linguistic factor, ethnic-tribal factor, socio-political factor, psychological factor of enmity and misunderstanding, belief and ideological factor, profit motives and exaggeration have played a role.The contribution of these works in guiding and strengthening the faith of the followers may not be clarified, but it can be claimed that they played a major role in social conflicts and seditions.

  Keywords: blasphemyo graphy obedience, Historiography, history of Islam
 • Mohamadhosein Kazemi *, Zahra Rooholahiamiri Pages 185-209

  The present study tries to answer the question "What topics do the companions of hadith present to the audience in recording Kharijite narretive?" by understanding the value of the historical heritage of the Companions of Hadith and its impact on the minds of the audience of these works on the subject of the Kharijites of the Umayyad era and with the aim of discovering the thematic network in these texts and to achieve a pattern that explains their general logic. First, the historical heritage of the Companions of Hadith was studied in this field, and among the existing works, Tarikh Khalifa Bin Khayyat (Ibn Khayyat 240 AH), the remains of AL-Ma’refa Va Tarikh (Faswi 277 AH),Tarikh al- Umam Va al-Molouk (Tabari 310 AH), al-Montazam fi Tarikh al- Umam Va al-Molouk, (Ibn Jawzi 597 AH) were selected and the data related to the Kharijite narretives were extracted from them and then the data analysis method and its various steps were performed to analyze the data and discover the themes hidden in the selected sources and led to the discovery of four themes incuding the political-religious and pragmatic current, the constant threats of the Kharijites to the government, the repression of the Kharijites at great cost and the Islamic nature of the Kharijite repression. And these themes are against the suppression of the Kharijites, according to the approach of the hadiths to the caliphate, in order to legitimize the behavior of the Umayyads.

  Keywords: Companions of Hadith, Kharijites, Umayyads, content analysis, Historiography
 • Robabe Motaghedi * Pages 211-227

  Review:In recent years, alongside traditional historiography, attention has been drawn to social historiography. Today we believe that history has not been monopolized and fabricated by elites and politicians, and that a large part of every historical event has been carried on by ordinary people; But due to various reasons such as illiteracy, poverty, lack of self-confidence, lack of experience and literacy in historiography and lack of sufficient facilities to record the situation and even because of the gender perspective, etc., they have not thought about participating in writing history. On the other hand, historians, intellectuals and writers have been less concerned with the history of their daily lives and lifestyles. They are subalterns and forgotten in the history books.To research and write history at this level; Materials and documents are needed more than traditional historiographical sources. The purpose of writing this article is to study the social historiography of the lower classes in today's world and how to compensate for the poverty of written sources of social history with the help of historiographical tools. An example of this is the case in this article by exploring archival sources; The subject of women's activism in the years of oil nationalization.The method used in this article is a descriptive research method that has been done using library and archival sources.

  Keywords: Social history, Subalterns, Histography from below, Archival materials. women
 • Alireza Mollaiy Tavani * Pages 229-255

  Historiography is one of the newest branches of historical sciences that its subject is critical reflection on historiographical texts and the thought, discourse, style, method and achievements of historians. So far, historiography in Iran has been percepted in various forms and therefor, has caused many concerns and dangers. Critical reflection on research shows that the conceptual dualities of "vision and method" as well as "historiography and approach to history" have been used mainly as a framework for analysis in these studies. But the problem is that the same concepts have different meanings and meanings and have confused researchers in this field. This article tries to critique the existing dualities and show how these concepts are used in some researches Reveal some theoretical and practical confusions and answer the question that Is it possible to achieve a new methodological framework in this direction? To get out of the current turmoil, this article concludes that it must devise a new plan in the framework of the "knowledge of historiography" and its main branches, namely " Historianology" and "historical textology" Finally, the paper proposes three research formats: "historian-centered", "text-oriented" and "combined" approach and speaks of the conceptual-theoretical approaches of philosophy of history and theoretical philosophy of history as a framework for research in this science.

  Keywords: Vision, Method, Historiography, approach to history, historian
 • Zeynab Naseri Liravi, MohamadAmir Sheikhnoori, Esmaeil Hassanzadeh Pages 257-281

  Oil historiography emerged from the events of the 1320s and the increasing role of oil in the transformation of society and the spread of oil colonialism. Mostafa Fateh, a high-ranking representative of the Anglo-Iranian Oil Company, made an important contribution to the development and promotion of oil historiography during the Pahlavi period with his the book Fifty Years of Iranian Oil. Based on the method of thematic analysis and interpretation of historical narratives, this study answers the question of the direction of Fatih’s historical thinking, what are the characteristics of his historiography, and what was his role as a high-ranking representative of the Anglo-Iranian Oil Company. This article hypothesis that Fatih plays a double positive and negative role in relation to oil. He considers oil as an important source of wealth and the cause of extensive investment and progress, and on the other hand, the cause of underdevelopment of Iranian society, and the reason is the corrupt ruling classes and elites who are inattentive and dependent on the government. The historian's view is based on the assumption that the colonial countries are the cause of the backwardness of the oil states and nations, but the historian has introduced England as the representative of colonialism, and its political position has dominated its historical vision. Fateh has presented the negative role of the British government as the main cause of the imbalance between oil and development in Iranian society more gently and covertly. By emphasizing negative role of domestic and foreign populations, he marginalizes the role of the British government in Iran's underdevelopment. Fatih's historiography can be described as “corporate-oil historiography.”

  Keywords: Mustafa Fateh, Oil historiography, Anglo, Iranian Oil Company, Pahlavi government, England, Iran
 • Jafar Nouri * Pages 283-303

  Iranian Mongolology, along with the Marxist and European Mongol studies branch, formed the triple formulation of Pahlavi Mongolism. In the meantime, Iranian Mongolology, due to differences in methodological foundations and different analytical insights, as well as its connection with the discourse-ideological structure of the Pahlavi period, offered a special type of Mongolology that had several important characteristics. : Lack of reliance on the foundations of a coherent methodology, lack of analytical approaches based on theoretical-conceptual foundations, its connection with nationalist discourse, the prevalence of Iranian-oriented and sometimes Iran-oriented tendencies and domination The elitist approach in it. Influenced by these characteristics, Iranian Mongolology was linked to a larger ideological discourse, and its narrative of the history of the Mongol era was centered around the grand narrative of Iran's cultural resurrection. Based on this situation, the hypothesis of this research is based on the claim that Iranian Mongolology, in relation to its two branches of contemporary Mongol studies, could not open new horizons in this branch of study, but history succeeded. Iran narrates the Mongol era as a golden age and proudly strengthens the ideological discourse of the Pahlavi period by centralizing the theory of cultural resurrection and the continuation of Iranian identity. In this research, an attempt is made to measure the validity of this hypothesis in an analytical way.

  Keywords: Iranian Mongolology, Pahlavi Period, Marxist Mongolism, Western Mongolology, Cultural Discourse