فهرست مطالب

منابع و سرمایه انسانی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1401)

نشریه منابع و سرمایه انسانی
سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد صالح منصورزعیم*، حسین متفکر، رضوان جامه بزرگی صفحات 1-24

  هوش هیجانی، نقش موثری در رفتار انسان ها دارد و به ظرفیت افراد برای تشخیص احساسات خود و سایرین اطلاق می شود که به آنها کمک می کند در دیگران انگیزه ایجاد کنند و در ارتباط با آنان به خوبی احساسات خود را مدیریت نمایند. در واقع، این هوش هیجانی است که می تواند با به کارگیری هوش عقلی در جهت هدف گام بردارد. با توجه به این که امروزه هدف اصلی بسیاری از سازمان ها ایجاد و افزایش بهروری سازمان می باشد، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان در پیش بینی بهره وری شرکت های تبلیغاتی بین سال های 1399 تا 1401 بود. روش تحقیق استفاده شده روش همبستگی بوده و برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه هوش هیجانی بارآن (1980) با پایایی 82/0 و پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت (1980) با پایایی87/0استفاده گردید. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شرکت های تبلیغاتی استان البرز (شرکت تعاونی آسانگار، مهرنگار البرز و رویال گرافیک) به تعداد 168 نفر بود. حجم نمونه به تعداد 115 نفر با استفاده از جدول مورگان تعیین گردید و افراد نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و از طریق آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هوش هیجانی کارکنان می تواند بهره وری آنان را پیش بینی کند. افزون بر آن، بین هوش هیجانی کارکنان و بهره وری آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، هوش اجتماعی، بهره وری، شرکت های تبلیغاتی
 • زهرا محمدپور*، بهزاد کرمی خواه، احمدرضا قمی اویلی صفحات 25-47

  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کردستان ، از نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته است. روش تحقیق جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد 2000 نفری کارکنان، بر اساس جدول کوکران و نمونه آماری تحقیق شامل 322  نفر که در چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ و به مقدار 821% مورد تایید قرار گرفت. برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه های تحریک احساسات، تداعی خاطرات و جلب اعتماد در نظر گرفته شده است. نتایج فرضیات که از طریق آزمون رگرسیون و با نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسکن ، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی بازاریابی عصبی در رضایت مندی مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، مولفه تحریک احساسات بازاریابی عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصولات نوین بانک دارا می باشد. و در نهایت برای ارایه خدمات مطلوب به مشتریان با تمرکز بر بازاریابی عصبی پیشنهاداتی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: نظریه انتخاب عمومی، کنش حسابگرانه، سازمان
 • زهرا محمدپور*، آیرا لوا، مهیار دیوسالار صفحات 48-75

  مغالطه عبارت است از خطا و آشفتگی در سبک استدلال که بر اساس این تعریف وقوع مغالطه ها را می توان در حوزه استنتاج در نظر گرفت، به این معنا که شخص با مقدمات و یا بدون مقدمات از راه های منطقی یا غیر آن و به صورت معتبر و یا غیر معتبر بخواهد صدق و یا کذب گذاری را نتیجه بگیرد. سازمان عبارت است مردمی که برای دستیابی به هدفی مشترک با هم اشتراک مساعی دارند. به عبارت بهتر سازمان ها برای حصول به هدف های خاصی شکل می گیرند. افراد نیز برای برآورده ساختن اهداف خود به یک سازمان می پیوندند و ضمن همکاری با سازمان می کوشند از طریق سازمان، به هدف های خود برسند.هدف از انجام این پژوهش بررسی مغالطه توسل به زور در سازمانهاست. مغالطه توسل به زور موقعی پیش می آید که گوینده سعی کند به جای ارایه ی دلیل موجه برای نتیجه ای از زورگویی ، فشار و حتی تهدید برای به کرسی نشاندن حرفش استفاده کند . اجتناب از مغالطه ها توانایی فرد را در ایجاد استدلال های قوی تقویت می کند .

  کلیدواژگان: مغالطه توسل به زور، مغالطه، مدیریت، سازمان
 • نرگس سروستان*، فاطمه حق گویان صفحات 76-87

  آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری افراد یک جامعه چه بصورت فردی و یا جمعی اطلاق می شوند که ریشه در بی نظمی ها، کژکارکردی های پدیده های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد. آسیب های اجتماعی عارضه ای است که همواره کیان جامعه بشری را در مقاطع مختلف تاریخ، تهدید کرده و سلامت و امنیت اجتماعی را که زیربنای سعادت و کامیابی اجتماعی است، دچار خدشه نموده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش مدیران در کنترل آسیبهای اجتماعی زنان بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی و با توزیع پرسشنامه میان 150 نفر از دانشجویان دختر که حداقل 6 ماه اخیر از قلیان استفاده کرده بودند، انجام شده است. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عواملی همچون عملکرد شهرداری، عملکرد نیروی انتظامی، عملکرد مرکز بهداشت و عملکرد نهادهای آموزشی می تواند در مدیریت آسیب های اجتماعی در زنان مصرف کننده قلیان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: مدیر، نهادهای اجتماعی، آسیب اجتماعی، زنان
 • امیر فرهادی نیا*، محمد عبدالشاه صفحات 88-102

  دو فاکتور مهم فردی که بر اساس ادبیات نظری بر روی رضایت شغلی اثرگذارند، هوش عاطفی و هوش معنوی است. هوش عاطفی پیرامون کنترل و مدیریت احساسات بحث می کند و هوش معنوی پیرامون نگاه انسان به دنیای پیرامون خویش است. به منظور سنجش ارتباط و اثر گذاری این دو متغیر، یک نمونه سیصد تایی از کارکنان بانک انصار انتخاب شد و بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، بین آنان پرسشنامه های هوش عاطفی و رضایت شغلی و هوش معنوی پخش شد. تمامی پرسشنامه ها دارای پایایی بالایی بودند. پس از مدل سازی بر اساس ادبیات نظری پژوهش، با استفاده از تحلیل ساختاری مدل و انجام محاسبات و تحلیل عاملی و با توجه به نرمال بودن متغیرهای پنهان تعریف شده در مدل، روش حداکثر درستنمایی برای تابع تضاد انتخاب شد. مشخص شد که هوش عاطفی و هوش معنوی بر رضایت شغلی به طرز معنی داری اثر گذارند همچنین، اثر گذاری هوش عاطفی بر رضایت شغلی بیش از هوش معنوی می باشد.

  کلیدواژگان: هوش عاطفی، هوش معنوی، رضایت شغلی، بانک انصار
 • محمدحسین طاهری*، پدرام عطرزاده فرشبافی صفحات 103-126

  تحقیق حاضر به طراحی مدل عملیاتی ارایه خدمت با کیفیت به مشتریان بانک صادرات می پردازد. بهبود کیفیت خدمات یک برنامه دایمی و مستمر است؛ همچنین مشتری مهمترین دارایی سازمان به حساب می آید. بنابراین، باید در جهت بهبود کیفیت خدمات تلاش کرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان شعب بانک صادرات در شهر تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای به حجم 384 نفر (با توجه به جامعه آماری نامحدود) انتخاب شد و اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید، پرسشنامه ای که روایی آن با توجه به نظر صاحب نظران و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تصدیق قرار گرفت. سپس به منظور تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل یابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه 22 و نرم افزار لیزرل نسخه8/8 استفاده گردید. پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است و نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که متغیرهای قابلیت اطمینان، تضمین، همدلی، پاسخ گویی و ملموس روی کیفیت خدمات ادراک شده تاثیر معناداری دارد و کیفیت خدمات ادراک شده هم تاثیر معناداری بر روی رضایتمندی مشتریان دارد؛ در نتیجه، با توجه به شاخص های هر متغیر راهکارهایی برای ارایه خدمات به مشتریان مطرح گردید.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات ادراک شده، ارائه خدمت با کیفیت، رضایتمندی مشتری
 • محمد حیدری گوجانی*، زهرا مصلح قهفرخی صفحات 127-138

  در این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی بر فرهنگ کارآفرینی سازمان در شرکت گاز در استان چهار محال و بختیاری پرداخته است . جامعه مورد پژوهش را تمامی کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری که تعدادشان 270 نفر بوده ، تشکیل داده اند که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 160 نفر با استفاده از جدول کرجسی _ مورگان انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ساختار فرهنگ کارآفرینی و ساختار سازمانی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 16 در دوبخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در تحلیل توصیفی داده ها از جدول توزیع فراوانی داده ها، شاخصهای مرکزی و پراکندگی و در تحلیل استنباطی داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده گردید. نتایج نشان می دهد بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی کارافرینی رابطه معناداری مشاهده شده است. و بین مولفه های ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) با کارآفرینی سازمانی رابطه ی معکوس وجود دارد. یعنی هر چه رسمیت، قانون و مقررات و پیچیدگی در سطح و تمرکز سازمانی بالاتر باشد، کارآفرینی سازمانی کمتر می شود .

  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، فرهنگ کارآفرینی، شرکت گاز
|
 • Hojjat al-Islam, Dr. Hossein Mutafker *, Mohammad Saleh Mansoorzaim, Rizvan Jameh Bozorgi Pages 1-24

  Emotional intelligence plays an effective role in human behavior and refers to the capacity of people to recognize their own and others' emotions, which helps them motivate others and manage their emotions well in relation to them. In fact, it is emotional intelligence that can take a step towards the goal by using rational intelligence. Considering that nowadays the main goal of many organizations is to create and increase the productivity of the organization, the purpose of this research was to investigate the role of emotional intelligence of employees in predicting the productivity of advertising companies between 2019 and 2018. The research method used is the correlation method, and Baran's Emotional Intelligence Questionnaire (1980) with a reliability of 0.82 and Hersey and Goldsmith's Productivity Questionnaire (1980) with a reliability of 0.87 were used to collect research data. The statistical population included all the employees of advertising companies in Alborz province (Asangar Cooperative, Mehrangar Alborz and Royal Graphic Co.), numbering 168 people. The sample size of 115 people was determined using Morgan's table and the sample was selected through random sampling. The collected data were analyzed using SPSS-22 software and through Pearson's correlation test and multiple regression analysis. The results showed that emotional intelligence of employees can predict their productivity. In addition, there is a positive and significant relationship between emotional intelligence of employees and their productivity.

  Keywords: Emotional intelligence, social intelligence, productivity, advertising companies
 • Zahra Mohammadpour * Pages 25-47

  A manager should always review and review the organizational behavior in order to be able to identify cases where there is a possibility of failure. This research was conducted with the aim of investigating the effect of public choice theory on the calculating behavior of employees and how to manage it. . Based on this, we first investigated and identified the factors and criteria of public choice theory on employees' accounting actions through the content analysis of documents and documents, which were selected by the snowball method, which were shown after the theoretical saturation of work output by Max QDA software. Then the obtained data was provided to 14 experts through a questionnaire (quantitative and qualitative) and after three rounds of qualitative Delphi, 3 sub-criteria were identified and the resulting pattern was obtained. Based on the results of public choice theory management in organizations, managers should be careful about the sub-criterion of methodological individualism, which is the first priority among the subcriteria.

  Keywords: Public choice theory, computational action, organization
 • Zahra Mohammadpour *, Aira Leva, Mehyar Devsalar Pages 48-75

  A fallacy is an error and confusion in the style of reasoning, based on this definition, the occurrence of fallacies can be considered in the field of inference, in the sense that a person, with or without premises, logically or otherwise, in a valid and or unreliable to conclude truth or falsity. An organization is a group of people working together to achieve a common goal. In other words, organizations are formed to achieve certain goals. People also join an organization to fulfill their goals and while cooperating with the organization, they try to achieve their goals through the organization. The purpose of this research is to investigate the fallacy of resorting to force in organizations. The fallacy of resorting to force occurs when the speaker tries to use coercion, pressure, and even threats to get his point across instead of presenting a valid reason for a result. Avoiding fallacies strengthens one's ability to make strong arguments.

  Keywords: fallacy of resorting to force, fallacy, organization
 • Narges Sarvestan *, Fatimeh Haqgoyan Pages 76-87

  Social harms are defined as a group of behavioral disturbances and abnormalities of the people of a society, either individually or collectively, which are rooted in the irregularities, malfunctions of social phenomena and their undesirable consequences. Social damage is a complication that has always threatened the existence of human society at different stages of history and has damaged social health and security, which is the basis of social prosperity and success. The purpose of this research was to investigate the role of managers in controlling women's social harms. This research was done by descriptive-survey method and by distributing questionnaire among 150 female students who had used hookah for at least 6 months. The obtained data were analyzed using spss software. The results of the research show that factors such as the performance of the municipality, the performance of the police force, the performance of the health center, and the performance of educational institutions can have a positive and significant effect on the management of social harms in hookah consuming women.

  Keywords: Director, educational institutions, social institutions, social damage, women, hookah consumption
 • Amir Farhadi Nia *, Mohammad Abdolshah Pages 88-102

  Two important factor affect a job person based on literature on job satisfaction is emotional intelligence and spiritual intelligence. Emotional intelligence discuss about the ways to control and mange feelings and spiritual intelligence discuss about the human vision to the world around. To examine the relation and effects between these two variable, we selected three hundred personals of ansar bank. According to the simple random sampling, we spread out the emotional and spiritual intelligence and job satisfaction questionnaires. All of the questionnaires showed good reliability. The result revealed that emotional intelligence and spiritual intelligence and job satisfaction were significantly correlated with each other. According to the normality of hidden variables defined in the model, maximum likelihood method was used to estimate Structural equation modeling indicated that emotional intelligence and spiritual intelligence can significantly influence job satisfaction. Also, the impact of emotional intelligence on job satisfaction is more than spiritual intelligence

  Keywords: Eemotional intelligence, Spiritual intelligence, Job satisfaction, Ansar bank
 • Mohamad Hossein Taheri *, Pedram Atrzade Farshbafi Pages 103-126

  Research about service quality to Clients Armed Forces Judicial Organization According to world standards. Improve service quality is a continuous program, Also client is the most important asset. Therefore, Have tried to improve the quality of service. The research population included clients Armed Forces Judicial Organization of Tehran Province. for this purpose, a sample of 384 people (according to the population unlimited) were selected and information reguired by the questionnaire were collected. its validity was confirmed by experts and its reliability was verified by cronbach’s alpha. So in order to analyze data and test hypothesis, used atractural equation modeling with the help of tow statistical software SPSS and LISREL. This research is a descriptive survey and The results of hypothesis testing shows that the variables reliability, assurance, empathy, responsiveness and tangible significant influence on perceived service quality and Perceived service quality has a significant influence on client satisfaction.So, according to the index of each variable was considered ways to provide services to client.

  Keywords: perceived service quality, Providing high, quality service client satisfaction
 • Mohammad heidari Goujani * Pages 127-138

  In this research, the relationship between the organizational structure and the entrepreneurial culture of the organization in the gas company in Chahar Mahal and Bakhtiari province has been examined The research population consisted of all the employees of Chaharmahal and Bakhtiari Gas Company, who numbered 270 people, and 160 people were selected by random sampling using the Karjesi-Morgan table. In order to collect data, a questionnaire on the structure of entrepreneurial culture and organizational structure was used. SPSS version 16 software was used to analyze the data in two sections of descriptive and inferential statistics. In the descriptive analysis of the data, the data frequency distribution table, the central and dispersion indices, and in the inferential analysis of the data, Pearson correlation and simple regression were used The results show that a significant relationship has been observed between organizational structure and entrepreneurial organizational culture. And there is an inverse relationship between the components of organizational structure (formality, complexity and concentration) and organizational entrepreneurship. That is, the higher the formality, law and regulations and complexity in the organizational level and concentration, the less organizational entrepreneurship.

  Keywords: organizational structure, entrepreneurial culture, gas company