فهرست مطالب

Journal of Iranian Distance Education
Volume:4 Issue: 2, Summer-Autumn 2022

 • تاریخ انتشار: 1402/02/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی اکبر عجم*، حسن ضابط، مریم نسائی صفحات 9-22

  با همه گیری کرونا، آموزش مجازی بیش از گذشته موردتوجه نظام آموزشی قرار گرفت. بهره گیری از آموزش مجازی بدون توجه به اصول اساسی و چالش های احتمالی آن، موجب بروز موانع و مشکلاتی در اجرا، اثربخشی و بهره گیری کاربردی از ظرفیت های آن خواهد شد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه پدیدارشناسانه چالش های آموزش و ارزشیابی مجازی در مدارس ابتدایی از نگاه معلمان و والدین بود. روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 34 نفر از معلمان و والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی (هر گروه 17 نفر) شهرستان گناباد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیم ساختاریافته بود که بر پایه اشباع نظری، تعداد 34 مصاحبه انجام شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد. فرایند تجزیه وتحلیل داده ها، پس از حذف موارد مشابه و فرمول بندی کردن مفاهیم، منجر به استخراج 48 مفهوم فرعی گردید. مفاهیم فرعی در ذیل 4 مقوله اصلی 1) چالش های فرهنگی و اجتماعی، 2) چالش های فنی و زیرساختی، 3) چالش های آموزشی، و 4) چالش های اخلاقی دسته بندی شد. از نتایج مطالعه حاضر می توان ضمن استفاده از قابلیت-های آموزش مجازی، در رفع چالش های احتمالی و اثربخشی هر چه بیش تر آن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آموزش و ارزشیابی مجازی، پژوهش کیفی، روش کلایزی، مدارس ابتدایی، مطالعه پدیدارشناسانه
 • کمال نصرتی هشی*، میرمسعود طالبی برکجه، حسن احمدی صفحات 23-39

  هدف بررسی شیوه ارزشیابی معلمان از عملکرد دانش آموزان در دوران کرونا و شناسایی چالش ها و راهکارها جهت غلبه بر مشکلات با استفاده از تجارب زیسته والدین، معلمان و متخصصان است. پژوهش از نوع کیفی است. برای دستیابی به یافته ها، روش پدیدارشناسی (مصاحبه نیمه ساختار یافته) استفاده شد. در این مطالعه 25 معلم ابتدایی و 25 نفر والدین در شهر اردبیل و 14متخصص در سراسر کشور با روش نمونه گیری هدفمند و با معیار اشباع نظری انتخاب گردید. یافته ها نشان داد که معلمان، در دوران کرونا برای ارزشیابی از روش های مختلف استفاده و همچنین با مشکلات متعدد مواجه بودند که برای غلبه بر آنها پیشنهاداتی ارایه شد. والدین نیز ضمن ابراز نظر خود درباره نحوه ارزشیابی معلمان، برای حل چالش ها، راهکارهایی ارایه دادند. در ادامه، در ارتباط با چالش های شناسایی شده طبق نظر معلمان و والدین، با متخصصان صحبت، و جهت غلبه بر آنها راهکارهایی همچون گسترش آموزش ترکیبی، فهماندن فلسفه ارزشیابی و جنبه اخلاقی آن به فراگیران و والدین، توسعه زیرساخت های ارتباطی جهت تعامل، استفاده از نتایج تحقیقات، انجام ارزشیابی های مستمر- فعالیت محور و بصورت عملی و استنباطی، عدم محدودیت در استفاده از شبکه ها، نظارت بر کار معلمان، تاکید بر ارزشیابی به عنوان ابزاری در خدمت یادگیری نه وسیله ی استرس زا، ارزشیابی سطوح بالای دانش شاگردان و دوری از تاکید بر ارزشیابی سطح محفوظات و راهکارهای مختلف دیگر که مفصل تر در بخش یافته ها ارایه شد. بنابراین بر دست اندرکاران لازم است تا با بهرمندی از پیشنهادات والدین، معلمان و به ویژه متخصصان در جهت شناسایی چالش های موجود در امر ارزشیابی شاگردان در عصر کرونا به منظور غلبه بر آنها گام های جدی بردارند.

  کلیدواژگان: ارزشیابی عملکرد دانش آموزان، تجربه زیسته متخصصان، معلمان و والدین، چالش ها و راهکارها، کرونا
 • رسول پوررضا*، محمدرضا سرمدی، مهران فرج اللهی، مرجان معصومی فرد صفحات 40-58
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش ذهنیت فلسفی بر اثربخشی مولفه های آموزش مجازی دانشجویان انجام گرفت. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی در دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب در سال تحصیلی1400-1399 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 32 دانشجو بود که به روش نمونه گیری تصادفی مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (16 نفر) جایگزین شدند. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش طی شش جلسه آموزشی شصت دقیقه ای و در مدت شش هفته متوالی، به روش یادگیری الکترونیکی، ابعاد ذهنیت فلسفی (جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری) اسمیت (1956) را دریافت داشت، ولی گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار گردآوری داده ها یک پرسش نامه 34 گویه ای محقق ساخته بود. روایی ابزار، به روش روایی محتوایی به تایید صاحبنظران و اساتید رسید، و پایایی آن نیز محاسبه و در سطح قابل قبول قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره (آنکوا) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در تاثیر آموزش ذهنیت فلسفی بر اثربخشی شیوه آموزش مجازی وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که با آموزش و تقویت ذهنیت فلسفی دانشجویان جامعه هدف، می توان اثربخشی دوره های آموزش مجازی را در آن ها افزایش داد.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، اثربخشی، کرسلی، ذهنیت فلسفی، اسمیت، دانشگاه پیام نور
 • مریم بستان پیرا*، نسیم سعید، فروزان ضرابیان صفحات 58-69

  هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی یادگیری با استفاده از ویژگی رویکرد ساختار گرایی در محیط یادگیری ترکیبی در مقطع متوسطه بوده است. این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و نظری است و از روش تحقیق آمیخته متوالی کیفی و کمی استفاده شده است . برای انجام این پژوهش ابتدا با مطالعه و بررسی متون ،اسنادو منابع کتبی موجود و با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق ومنابع علمی به سوال اول پژوهش پاسخ داده شد . برای پاسخ به سوال دوم از تکنیک تحلیل محتوای مایرینگ و دلفی استفاده شد .در مرحله اول پاسخ به سوال دوم به دلیل ادبیات غنی با استفاده از روش مطالعه کیفی از تکنیک تحلیل محتوای مایرینگ مولفه های مورد نظر استخراج و بعنوان مکمل روش دلفی استفاده گردید .در مرحله دوم با استفاده از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی پانل شرکت کنندگان شکل گرفت و متخصصان مربوطه انتخاب و پس از ارایه پرسشنامه های مختلف و انجام مصاحبه ،مولفه ها و شاخص های مورد نظر توسط متخصصان انتخاب و تایید شد.در ادامه وبرای پاسخ به سوال سوم پژوهش به منظور اعتبارسنجی الگوی طراحی شده از پرسشنامه رایگلوث وبرای سنجش پایایی آن از آلفا کرومباخ استفاده شد . همچنین از شاخص ضریب هماهنگی کندال برای تعیین میزان اتفاق نظر در روش دلفی استفاده شد. جهت بررسی روایی محتوایی الگو از شاخص (CVI) و برای تعیین مناسبت کلی آن از (S-CVI) استفاده شد و در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده و در نظر گرفتن موارد اصلاحی و پیشنهادی اساتید الگوی نهایی طراحی و مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: یادگیری ترکیبی، آموزش الکترونیکی، آموزش سنتی، آموزش از دور، ساختارگرایی
 • حسین زارع*، خسرو ابراهیمی نیا، محمدرضا سرمدی، مرجان معصومی فرد صفحات 70-85

  با توجه به هدف پژوهش این مقاله به تحلیل نظام های آموزشی مبتنی بر آموزش باز: چالش ها و فرصت ها در عرصه یادگیری می پردازد. این شیوه آموزش و یادگیری یکی از روش های نوین آموزشی است که در دانشگاه باز مورد استفاده قرار می گیرد. آموزش عالی به واسطه بهره گیری و استفاده از ابزارهای الکترونیکی، از شکل سنتی و معمولی خود فاصله گرفته و به سمت یادگیری و آموزش از راه دور پیش می رود. این پژوهش به صورت توصیفی بود و برای گردآوری اطلاعات از روش کیفی استفاده. در این پژوهش، پژوهشگر به معرفی نظام های آموزشی مبتنی بر آموزش باز می پردازد و جستجو و گردآوری اطلاعات به روش مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و جستجوی منابع مختلف مکتوب و دیجیتالی بود روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت تفسیری بوده و تمام مراحل توسط محقق و بدون استفاده از نرم افزار تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این آموزش با عنوان آموزش مکاتبه ای در دهه اول سال 1700 میلادی آغاز شد و تا امروز پنج نسل را طی کرده است. آموزش باز علاوه بر مزایای که دارد دارای چالش های فراوانی است. این چالش ها در هشت و 80 ویژگی خلاصه شدند. بدون شک جهت رسیدن به نظام آموزش عالی باز و مطلوب باید سعی در بررسی چالش ها در این حوزه داشت و سپس با رفع محدودیت ها و تبدیل آن به فرصت ها گامی بلند در راستای توسعه عالی آموزش از راه باز برداشت.

  کلیدواژگان: نظام اموزشی، اموزش باز، یادگیری
 • وحیدالله عبدالرحیم زی*، محبوبه عارفی، کوروش فتحی واجارگاه، اسماعیل جعفری صفحات 86-99

  یادگیری و فعالیت های عملی در زیست شناسی یکی از عناصر مهم برنامه درسی است که در شرایط کرونا ویروس فرایند آموزش از راه دور را با چالش ها و فرصت ها روبرو کرده است. هدف پژوهش شناسایی چالش های یادگیری و فعالیت های عملی اساتید و دانشجویان رشته زیست شناسی دوره کارشناسی دانشگاه تعلیم و تربیت کابل- افغانستان در کلاس های مجازی با شرایط کووید—19 بوده است. این تحقیق با رویکرد کیفی و روش داده بنیاد انجام شد. جامعه موردپژوهش 36 تن استاد و دانشجو بود که با استفاده از مصاحبه های هدفمند 20 مرد و 16 زن شرکت کرده بودند صورت گرفت. نتایج نشان داد که دسترسی محدود به اینترنت، عدم اجرای فعالیت های عملی و آزمایشگاهی، چالش های ارزشیابی و تغییر در زمان و مکان تدریس مواردی است که کیفیت آموزش و فعالیت های یادگیری و عملی رشته زیست شناسی را در شرایط کرونا تحت تاثیر قرار داده است. با ایجاد زیرساخت های متعادل آموزش الکترونیکی در همه مناطق کشور و سرمایه گذاری بیشتر در فناوری آموزشی می توان چالش های یادگیری و فعالیت های عملی را کاهش داد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی زیست شناسی، ویروس کرونا، چالش ها، فعالیت های آموزشی، کلاس های مجازی
 • سید علی قریشی*، منیژه احمدی، سیده فاطمه نورانی صفحات 99-115

  آموزش مجازی یک سیستم آموزشی موثر در یادگیری موثر دانش آموزان در زمان شیوع کووید-19 و پس از ریشه کنی آن خواهد بود. این پژوهش با هدف شناسایی چالش های آموزش از راه دور از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در شرایط همه گیر کووید-19 انجام شده است، بنابراین روش تحقیق کیفی (تیوری زمینه ای) است. در مجموع 40 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت الکترونیک در نیمسال دوم 98-98 به روش نمونه گیری هدفمند جهت شرکت در مصاحبه ساختاریافته انتخاب شدند. تحلیل موضوعی داده های به دست آمده از مصاحبه ها انجام شد و برای تایید اعتبار نتایج از رویکرد بررسی اعضا و بازنگری همتا استفاده شد. قابل ذکر است که نتایج در چند مرحله اصلاح شد. علاوه بر این، ضریب پایایی بین رمزگذارها (75٪) برای ارزیابی قابلیت اطمینان اعمال شد. تجزیه و تحلیل داده ها در Maxqda 12 انجام شد. بر اساس نتایج، چالش های آموزش از راه دور برای دانش آموزان شامل دو بعد فردی و سازمانی، هفت بعد آموزشی (11 گویه)، ارتباطی (9 گویه)، مدیریتی (11 مورد)، ساختاری (6 گویه) بود. ، فناوری (9 مورد)، فرهنگی (8 مورد) و مولفه شخصیت (6 مورد) و 60 شاخص برای یادگیری از راه دور در طول همه گیری COVID-19.

  کلیدواژگان: کووید 19، چالشهای آموزش از راه دور، آموزش الکترونیکی
 • زینب بیرانوند*، سعید ضرغامی، یحیی قائدی، محسن فرمهینی فراهانی صفحات 116-134

  هدف از انجام این پژوهش، تبیین الگوی مفهومی تربیت جنسی در فضای مجازی مبتنی بر برنامه درسی فلسفه برای کودکان است. روش این پژوهش برای دست یابی به هدف اول «تحلیل محتوا» و برای دست یابی به هدف دوم «روش استنتاجی از نوع قیاس عملی» است. جامعه تحلیلی شامل کلیه ی اسناد، منابع و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق بود که شناسایی و سپس به صورت هدفمند و عمیق مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که برخی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تربیت جنسی در فضای مجازی مبتنی بر فلسفه برای کودکان، مرتبط با چهار بعد شناختی، جسمانی، اجتماعی و عاطفی شامل: (آگاهی بخشی و مفهوم یابی، جهت دادن به مسیر افکار، کشف معنا و کسب دانش، تامل ورزی؛ ممارست در کسب مهارت ها با تمرین عملی و فعالیت مشارکتی، رفتار آگاهانه در مواجهه با کنش ها و تغییرات طبیعی بدن، موقعیت شناسی و تعهدمندی؛ استفاده از مهارت های فردی و میان فردی در تبادل اطلاعات، جامعه و شهروند دموکرات، عفت ورزی و تقوا پیشگی، یکپارچگی رشته افکار و اعمال) در فضای مجازی است که به عنوان چهارچوبی برای الگوی تربیت جنسی در فضای مجازی مبتنی بر فلسفه برای کودکان است که در قالب اهداف اصول و روش تربیتی قابل دست یابی است. این الگو مرتبط با اهداف غایی و میانی خود بر 5 اصل: (هوش جنسی سایبری، دانش جنسی سایبری، درک روابط جنسی فناورانه و خویشتن داری جنسی، مسیولیت جنسی و اخلاق جنسی در فضای مجازی مبتنی بر فلسفه برای کودکان) استوار است. روش این الگو نیز، اجتماع مجازی پژوهشی است.

  کلیدواژگان: الگوی تربیت جنسی، فضای مجازی، فلسفه برای کودکان، مهارت های جنسیتی
 • امیر قاجاریه*، محمدامین مذهب، سمیرا مهاجر صفحات 135-150

  در حالی که جنبه های مختلف ارزیابی پویای گروهی (GDA) در مطالعات قبلی مورد بررسی قرار گرفته اند، GDA تجمعی در آموزش از راه دور یک حوزه مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بر آموزش GDA تجمعی در تنظیمات انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی (EFL) با تمرکز بر نشانگرهای گفتمانی انجام شد. برای این منظور، یک طرح ترکیبی با تکالیف گفتاری آزمون First Certificate in English (FCE) و مصاحبه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری داده ها در مراحل کمی و کیفی این مطالعه اتخاذ شد. در مجموع 64 دانش آموز زن همگن زبان انگلیسی به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آموزش تجمعی GDA نشانگرهای گفتمان در گروه آزمایش توسط معلمی که در کارگاه های مداخله به خوبی آموزش دیده بود انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آزمون تی و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) تاثیر مثبت GDA را بر گروه آزمایش نشان داد. در مرحله کیفی پژوهش، از مصاحبه به عنوان ابزاری برای آشکارسازی نگرش ده نفر از شرکت کنندگان در گروه آزمایش که شرکت در جلسات مصاحبه را انتخاب کردند، استفاده شد. تجزیه و تحلیل محتوای نتایج مصاحبه نشان داد که آنها نگرش های متفاوتی نسبت به GDA تجمعی آنلاین داشتند و عمدتا از این رویکرد آموزشی در یادگیری از راه دور حمایت می کردند. نتایج اهمیت ارزشیابی برای یادگیری (AfL) را نسبت به ارزیابی یادگیری (AoL) در آموزش از راه دور نشان می دهد. یافته ها پیامدهایی برای سیاست، عمل و تحقیق دارند.

  کلیدواژگان: ارزیابی پویا گروهی (GDA)، GDA آنلاین، زبان آموزان زبان انگلیسی، توانایی های گفتاری، آموزش از راه دور
 • بیتا عبدالحسینی*، محمدرضا سرمدی صفحات 151-173
  با توجه به لزوم استفاده از فناوری در عرصه یادگیری و نقش مهم مدیران سازمان های آموزشی در اجرای یادگیری ترکیبی، این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های مهارت های روان شناختی و کانونی مدیران در اجرای یادگیری ترکیبی از منظر پارادایم کوانتمی صورت گرفت. روش پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب بود. گردآوری داده ها از طریق بررسی اسناد و منابع علمی مرتبط با موضوع پژوهش در 31 سال اخیر (1990 تا 2021) انجام شد. بدین منظور، کلیدواژه های مربوط در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی جستجو شد و در نهایت 43 منبع برای بررسی نهایی انتخاب گردید. بررسی با بررسی منابع مهارت های روان شناختی مدیران در 3 بعد و 11 مولفه و مهارت های کانونی در 1 بعد و 3 مولفه استخراج شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که با توجه به ابعاد و مولفه های شناسایی شده، مدیران می توانند از منظر مهارت های روان شناختی، در بعد نگاه کوانتمی از طریق برنامه ریزی، رهبری آگاهانه و موثر و مواجهه با چالش ها و رفع موانع؛ در بعد تفکر کوانتمی از طریق تفکر خلاق، مدیریت تغییر و تفکر جامع در بعد احساس کوانتمی از طریق پاسخگویی، حمایت از حقوق و امنیت افراد، احترام به ارزش ها توجه به نیازها و استعدادها و بهره گیری از جریان اطلاعات و از منظر مهارت های کانونی و بعد وجود کوانتمی از طریق ایجاد فضای یادگیری مناسب، برقراری ارتباط موثر و ایجاد ساختار انعطاف پذیر و شبکه محور در اجرای یادگیری ترکیبی در سازمان های آموزشی نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: مهارت های روان شناختی، مهارت کانونی، یادگیری ترکیبی، مدیران، پارادایم کوانتمی، فراترکیب
 • محمدرضا دارایی*، نورالدین پارساپور، سعید طالبی، محمدحسن صیف صفحات 174-184

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بکارگیری آموزش مداوم ضمن خدمت الکترونیکی در بین کارکنان لیزینگ بانک ملت انجام شده است تحقیق حاضر از نظر روش، همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان لیزینگ بانک ملت می باشند که با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری پژوهش حاضر محدود می باشد بنابراین از روش نمونه گیری سرشماری استفاده و کلیه کارکنان لیزینگ بانک ملت (155 نفر) به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه های استفاده از آموزش ضمن خدمت الکترونیکی فاگان و همکارا ن (2004)، مهارتهای مدیریت کوانتومی الطافی (1390)، شرایط تسهیل کننده رالتینگ و نل (2011)، تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن (2004)، خودکارآمدی رایانه والترز و داگترتی (2007)، هوش سازمانی آلبرخت (2003)، سودمندی ادراک شده تیو و همکاران، (2007)، تجربه استفاده از فناوری فاگان و همکاران (2004)، فرهنگ سازمانی گافی و جونز (1996) استفاده شد. یافته ها نشان داد که از بین اثرات مستقیم، بیشترین اثرمستقیم مربوط به تاثیر شرایط استفاده از فناوری بر سودمندی ادراک شده (32/0) و کمترین اثرمستقیم مربوط به اثرمستقیم مهارتهای کوانتومی بر تسهیم دانش (15/0) و تسهیم دانش بر استفاده از آموزش مداوم ضمن خدمت الکترونیکی (15/0) است. همچنین بیشترین اثرغیرمستقیم مربوط به تاثیر شرایط تسهیل کننده بر استفاده از آموزش مداوم ضمن خدمت الکترونیکی (09/0) و کمترین اثرغیرمستقیم مربوط به هوش سازمانی بر استفاده از آموزش مداوم ضمن خدمت الکترونیکی (03/0) و تجربه استفاده از فناوری بر سودمندی ادراک شده (03/0) است و در نهایت کمترین اثرکل مربوط به تجربه استفاده از فناوری بر سودمندی ادراک شده (03/0) و بیشترین اثرکل مربوط به شرایط استفاده از فناوری بر سودمندی ادراک شده (32/0) است.

  کلیدواژگان: مهارتهای کوانتومی، تسهیم دانش، استفاده از آموزش مداوم ضمن خدمت الکترونیکی، شرایط تسهیل کننده، تجربه استفاده از فناوری، سودمندی ادراک شده
 • بایرام آقاپور*، حمید ملکی، نازیلا خطیب زنجانی، مرجان معصومی فرد صفحات 189-206
  این پژوهش باهدف مفهوم شناسی پداگوژی باز در اندیشه میشل فوکو و ژاک دریدا و سیر تکوین آن درنظام آموزش از دور انجام شده است ازلحاظ نوع تحقیق نظری است و روش تحقیق کیفی از نوع توصیفی -تحلیلی می باشد. جامعه آماری بنا به ماهیت موضوع شامل کلیه منابع و اسناد مربوط به پداگوژی باز ، دیدگاه تربیتی میشل فوکو و ژاک دریدا و آموزش از دور شامل کلیه کتاب های الکترونیکی و مکتوب، مقالات، مجلات، سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی معتبر، پایان نامه ها و رساله های دکتری می باشد. نمونه آماری نیز همه منابع و اسناد در دسترس مربوط به موضوع می باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که پژوهشگران کلیه کتاب های الکترونیکی و مکتوب، مقالات، مجلات، سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی معتبر، پایان نامه ها و رساله های دکتری تا حد کفایت موردمطالعه و تحلیل قراردادند و فیش برداری کردند. برای پاسخ به سوال پژوهش اطلاعات جمع آوری شده را طبقه بندی، تجزیه وتحلیل و تفسیر کردند. از نظر متحصصان تعلیم وتربیت برای تعیین روایی و پایایی استفاده شده است . از اطلاعات جمع آوری شده 9 مقوله اصلی: 1.هدف 2. معلم 3. دانش آموز 4. روش تدریس 5. محتوا و موضوع 6. برنامه ریزی 7. مدرسه 8. ارزشیابی 9. منابع استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که مفهوم پداگوژی باز در بیشتر زیر مقوله های اصلی به غیر از دو مقوله برنامه ریزی و منابع وجود داشته است. و پداگوژی باز مناسبترین پداگوژی برای آموزش از راه دور می باشد .
  کلیدواژگان: آموزش از دور، پداگوژی باز، ژاک دریدا، میشل فوکو
|
 • AliAkbar Ajam *, Hassan Zabet, Maryam Nesaei Pages 9-22

  With the corona epidemic, virtual education has received the attention of the educational system more than before. Taking advantage of virtual education regardless of its basic principles and possible challenges will cause obstacles and problems in the implementation, effectiveness, and practical use of its capacities. The aim of the current research was to study the phenomenological challenges of virtual education and evaluation in primary schools from the perspective of teachers and parents. The research method was qualitative and phenomenological. The participants were 34 teachers and parents of elementary school students of Gonabad city (17 persons in each group), who were selected using the snowball sampling method. To collect the data, a semi-structured interview was used. Based on theoretical saturation, 34 interviews were conducted. To analyze the data, the seven-step Claysey method was used. After removing similar items and formulating concepts, the data analysis process led to the extraction of 48 sub-concepts. Sub-concepts were categorized under 4 main categories: 1) cultural and social challenges, 2) technical and infrastructure challenges, 3) educational challenges, and 4) ethical challenges. The results of the present study can be used to solve possible challenges and increase its effectiveness while using the capabilities of virtual education.

  Keywords: virtual education, evaluation, qualitative research, Phenomenological study, Claesian method, Elementary Schools
 • Kamal Nosrati Heshi *, MirMasoud Talebi Barkaje, Hasan Ahmadi Pages 23-39

  The purpose of the present study is to investigate the way teachers evaluate students' performance in the CoVid-19 Pandemic and to identify challenges and solutions to overcome problems using lived experiences of parents, teachers and professionals. The current research is qualitative. To obtain the findings, the phenomenological method (semi-structured interview) was used. In this study, 25 primary school teachers and 25 parents of students in Ardabil city and 14 experts in this field across the country were selected by purposeful sampling method and theoretical saturation criteria. The results showed that during the CoVid-19 Pandemic, teachers used different methods for evaluation and faced many challenges, and were presented with suggestions to overcome them. Parents also expressed their opinions about how to evaluate teachers and provided solutions to solve the challenges. Later, in relation to the identified challenges, experts were interviewed, and in order to overcome challenges, strategies such as expansion of combined education, elucidating philosophy of evaluation and its ethical aspect to learners and parents, the development of communication infrastructures, use of research results, conducting continuous activity-based evaluations and in a practical and inferential manner, no restrictions on the use of networks, monitoring the work of teachers, emphasizing evaluation as a tool for learning not a means of stress, evaluating high levels of students' knowledge and avoiding emphasizing the evaluation of the low level of knowledge, and various other solutions that were presented in the findings section. Therefore, it is necessary for education practitioners to take advantage of the suggestions of parents, teachers, and especially experts in order to identify the challenges in the evaluation of students during the CoVid-19 Pandemic and overcome them according to the presented suggestions.

  Keywords: evaluation of students' performance, lived experience of experts, teachers, parents, challenges, solutions, COVID-19
 • Rasoul Pourreza *, Mohammadreza Sarmadi, Mehran Farajollahi, Marjan Masoumi Fard Pages 40-58
  The purpose of this study was to investigate the effect of philosophic mindedness training on the effectiveness of students’ virtual training components. The present study was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this study includes all student’s master’s degree of curriculum in Payame Noor University, south Tehran branch in 1399-1400 academic year. The sample consisted of 32 students who were selected by goal-based random sampling method and randomly assigned into two experimental (n=16) and control (n=16) groups. After conducting pre-test on both groups, the experimental group received Smith's philosophical mentality dimensions (Comprehensiveness, Penetration, Flexibility) (1956) in six sessions of sixty minutes and within six consecutive weeks by e-learning method, but the control group received no intervention. The research tool was a 34-item researcher-made questionnaire. The content validity confirmed by judgment of experts and professors, and its reliability was calculated and at an acceptable level. Data were analyzed using univariate analysis of covariance (Ancova). The results showed that there is a significant difference between the two groups of experimental and control in the effect of philosophic mindedness training on the effectiveness of virtual training. Therefore, it can be concluded that by training and enhancing the dimensions of philosophic mindedness of students of the target community, it can be increased the effectiveness of virtual training courses.
  Keywords: Virtual training, Effectiveness, Kearsley, Philosophic Mindedness, Smith, Payame Noor University
 • Maryam Bostanpira *, Nasim Saeed, Forozan Zarabian Pages 58-69

  The main goal of the current research was to design a learning model using the characteristic of the structural approach in a blended learning environment in high school. This research is practical and theoretical in terms of purpose, and a qualitative and quantitative sequential mixed research method has been used. To do this research, the first question of the research was answered by studying and reviewing the available texts, documents and written sources and using the literature and research background and scientific sources. To answer the second question, Meyering and Delphi content analysis technique was used. In the first stage, the answer to the second question was obtained by using the qualitative study method, the content analysis technique of Meyering, and the desired components were extracted and used as a complement to the Delphi method. In the second stage, a panel of participants was formed using the snowball sampling technique, and the relevant experts were selected, and after presenting various questionnaires and conducting interviews, the desired components and indicators were selected and confirmed by the experts.Next, to answer the third question of the research, in order to validate the designed model, the Reigeluth questionnaire and Cronbach's alpha were applied to measure its reliability.Also, Kendall's coefficient of concordance was used to determine the level of consensus in the Delphi method. In order to check the content validity, the index model (CVI) was used and to determine its general suitability, (S-CVI) applied, and finally, based on the results and taking into consideration the corrections and suggestions of the professors, the final model was designed and approved.

  Keywords: Blended learning, Electronic Education, traditional education, Distance Education, Structuralism
 • Hossein Zare *, Khosro Ebrahiminia, MohammadReza Sarmadi, Marjan Masoomifard Pages 70-85

  According to the purpose of the research, this article analyzes educational systems based on open education: challenges and opportunities in the field of learning. This method of teaching and learning is one of the new educational methods used in open university. Due to the use of electronic tools, higher education is moving away from its traditional form and moving towards distance learning and education. This research was descriptive and qualitative method was used to collect information. In this research, the researcher introduces educational systems based on open education, and the search and collection of information was done by studying documents, libraries, and searching for various written and digital sources. It was analyzed by software. The obtained results show that this education started under the name of correspondence education in the first decade of 1700 AD and has passed through five generations until today. In addition to its advantages, open education has many challenges. These challenges were summarized in eight and 80 features. Undoubtedly, in order to achieve an open and favorable higher education system, one should try to examine the challenges in this field and then by removing the limitations and turning them into opportunities, he took a big step in the direction of the higher development of open education.

  Keywords: Educational System, open education, Learning
 • Wahidullah Abdurahimzai *, Mahbobah Arefi, Kourosh Fathi Vajargah, Esmaeil Jafari Pages 86-99

  Learning and practical activities in biology is an important element of the curriculum, which has faced challenges and opportunities in the distance education process in the conditions of the coronavirus. The aim of the research was to identify the learning challenges and practical activities of biology professors and undergraduate students of Kabul Education University -Afghanistan in virtual classes under the Covid-19 conditions. This research was conducted with a qualitative approach and grounded theory method. The research population was 36 professors and students who participated in targeted interviews of 20 men and 16 women. The results showed that (limited access to the Internet, non-implementation of practical and laboratory activities, evaluation challenges and changes in the time and place of teaching) are the things that have affected the quality of education, learning and practical activities' of biology in the Corona conditions. By creating a balanced e-learning infrastructure in all regions of the country and investing more in educational technology, can be reduced learning challenges and practical activities.

  Keywords: Biological curriculum, Coronavirus, Challenges, learning activities, virtual classes
 • Seyede Ali Ghoreyshi *, Manijeh Ahmadi, Seyede Fatemeh Noorani Pages 99-115

  Virtual education will be an effective educational system in the effective learning of students during the outbreak of Covid-19 and after its eradication. This study aims to identify the challenges of distance education from the view point of Islamic Azad University students under Covid-19 pandemic So the research method is qualitative(grounded theory). In total, 40 MSc students of Electronic Management in the second semester of 2019-2020 were selected by purposive sampling in order to participate in structured interviews. Thematic analysis of the data obtained from the interviews was performed, and the approaches of member check and peer debriefing were used to approve the results’ credibility. Notably, the results were modified in several steps. In addition, the reliability coefficient between the encoders (75%) was applied to evaluate reliability. Data analysis was performed in Maxqda 12. According to the results, challenges of distance education for students included two individual and organizational dimensions, seven educational (11 items), communication (9 items), managerial (11 items), structural (6 items), technological (9 items), cultural (8 items), and personality component (6 items), and 60 indexes for distance learning during COVID-19 pandemic.

  Keywords: COVID-19, Challenges of Distance Education, E-Learning
 • Zeinab Beiranvand *, Saeed Zarghamii, Yahya Ghaedy, Mohsen Farmahinifarahani Pages 116-134

  The purpose of this research is to explain the conceptual model of sexual education in virtual space based on philosophy curriculum for children. The method of this research to achieve the first goal is "content analysis" and to achieve the second goal is "deductive method of the type of practical analogy". The analytical community included all the documents, sources and databases related to the research topic, which were identified and then studied and analyzed in a targeted and deep way. The findings indicate that some of the most important factors affecting sex education in the virtual space based on philosophy for children are related to four cognitive, physical, social and emotional dimensions including: Meaning and acquisition of knowledge, reflection; practice in acquiring skills through practical training and collaborative activity, conscious behavior in the face of actions and natural changes of the body, situational awareness and commitment; use of individual and interpersonal skills in information exchange, society and democratic citizen. chastity and piety, the integrity of thoughts and actions) in the virtual space, which is a framework for the model of sex education in the virtual space based on philosophy for children, which can be achieved in the form of the goals of principles and educational methods. This model related to its final and intermediate goals is based on 5 principles: (cyber sexual intelligence, cyber sexual knowledge, understanding of technological sexual relations and sexual restraint, sexual responsibility and sexual ethics in cyberspace based on philosophy for children). The method of this model is the virtual community of inquiry.

  Keywords: gender skills, Philosophy for Children, sex education model, Virtual Space
 • Amir Ghajarieh *, MohammadAmin Mozaheb, Samira Mohajer Pages 135-150

  While various aspects of Group Dynamic Assessment (GDA) have been explored in previous studies, cumulative GDA in distance education is an under-researched area. This study aims to examine the effect of on teaching of cumulative GDA in English as a Foreign Language (EFL) settings with a focus on discourse markers. To this end, a mixed-methods design was adopted with speaking tasks of First Certificate in English (FCE) test and interviews used as the main instruments for collecting data in the quantitative and qualitative phases of this study. A total of 64 homogenized female EFL learners were randomly divided into experimental and control groups. Cumulative GDA instruction of discourse markers in the experimental group was conducted by a teacher well-trained in intervention workshops. The analysis of the data based on T-test and analysis of covariance (ANCOVA) showed a positive effect of GDA on the test group. In the qualitative phase of the study, interviews were used as the tool to reveal the attitudes of ten participants in the experimental group who opted to attend interview sessions. The content analysis of the interview results revealed that they had varied attitudes towards online cumulative GDA, and dominantly favoured this teaching approach in distance learning. The results highlight the importance of Assessment for learning (AfL) over Assessment of Learning (AoL) in distance education. Findings have implications for policy, practice and research.

  Keywords: Group Dynamic Assessment (GDA), Online GDA, EFL learners, Speaking abilities, Distance Education
 • Bita Adolhoseini *, Mohammadreza Sarmadi Pages 151-173
  In regards to the need to use technology in the domain of learning and the important role of principals of educational organizations in implementing the blended learning, this research was carried out with the aim of identifying the parameters of psychological and center skills of principals in implementing the blended learning from quantum paradigm perspectives. The research method was qualitative and of meta-synthesis. Data collection was carried out through reviewing scientific documents and resources relevant to the subject of research in recent 31 years (1990-2021). Therefore; the related key words were searched in the reliable internal and foreign websites and finally, 42 resources were selected for final review. The review was done through studying the resources of the principals’ psychological skills in three dimensions and eleven parameters and center skill in one dimension and three parameters. The results obtained from this research showed that with regards to the identified dimensions and parameters, principals can play roles in implementing the blended learning in educational organizations, from the psychological skills, in quantum seeing dimension, by planning informed and effective leadership and confronting challenges and eliminating obstacles, in quantum thinking dimension via creative thinking, change and comprehensive thinking, in quantum feeling via accountability, supporting individuals’ rights and security, respecting values , caring about needs and talents and utilizing the process of information and from center skills perspectives and quantum being dimension, via establishing an appropriate learning atmosphere, establishing effective communication and creating a resilient and network-centric structure.
  Keywords: Psychological Skills, center skill, Blended learning, principals, quantum paradigm, Meta-Synthesis
 • MohammadReza Daraei *, Noraldin Parsapour, Saeid Talebi, MohammadHassan Seif Pages 174-184

  The present study aimed to investigate the factors influencing applying continuous electronic on-the-job training in the leasing employees of Bank Mellat, Iran. This correlational study was conducted on a sample population consisting of all the leasing employees of Bank Mellat. Given the limited sample population, census sampling was used, and all the leasing employees of Bank Mellat (n=155) were selected. Various instruments were used to measure the research variables, including the electronic job training questionnaire by Fagan et al. (2004), the quantum management skills questionnaire by Altafi (2011), the facilitating conditions questionnaire by Raleting and Nel (2011), the knowledge sharing questionnaire by van den Hof and van Vinen (2004), the computer self-efficacy questionnaire by Wolters and Daugherty (2007), the organizational intelligence profile by Albrecht (2003), the questionnaire of perceived usefulness by Teo et al. (2007), the survey of technology use experience by Fagan et al. (2004), and the organizational culture questionnaire by Gaffy and Jones (1996). The findings indicated that among the direct effects, the most significant direct effect was exerted by the conditions of technology use on perceived usefulness (0.32), whereas the least significant direct effect was exerted by quantum skills on knowledge sharing (0.15), as well as the effect of knowledge sharing on applying continuous electronic on-the-job training (0.15). Further, the most significant indirect effect was exerted by facilitating conditions on applying continuous electronic on-the-job training (0.09), and the least significant indirect effect was exerted by organizational intelligence on applying continuous electronic on-the-job training (0.03), as well as the effect of experience in using technology on perceived usefulness (0.03). Finally, the least significant total effect was exerted by experience in using technology on perceived usefulness (0.03), and the most significant total effect was exerted by the conditions of using technology on perceived usefulness (0.32).

  Keywords: Quantum skills, Knowledge Sharing, Applying continuous electronic on-the-job training, Facilitating conditions, Experience in using technology, Perceived usefulness
 • Bayram Aghapour *, Hamid Maleki, Nazila Khatib Zanjani, Marjan Masoumi Fard Pages 189-206
  The present research was done to conceptualize the open pedagogy in the thought of Michel Foucault and Jacques Derrida and its progression in the distance education system. In terms of the type of research, the present research is theoretical, the statistical population includes all sources and documents related to open pedagogy, the educational perspective of Michel Foucault and Jacques Derrida, and distance education, which contains all electronic and written books, articles, magazines, sites and reliable databases, theses, and doctoral theses. The statistical sample is all available sources and documents related to the subject. The method of data collection is the library and the researchers studied and analyzed all electronic and written books, articles, magazines, sites, and reliable databases, theses, and doctoral theses to the extent of sufficiency. To answer the research question, the collected information was classified, analyzed, and interpreted. Education experts’ opinions have been used to determine validity and reliability. Nine key categories were extracted from the collected information: 1. Aim, 2. Teacher, 3. Student, 4. Teaching method, 5. Content and topic, 6. Planning, 7. School, 8. Evaluation, and 9. Resources. The results of the research reveal that the concept of open pedagogy existed in most of the main subcategories, except for the two categories of planning and resources. Open pedagogy is the most suitable pedagogy for distance education.
  Keywords: Distance Education, Open pedagogy, Jacques Derrida, Michel Foucault