فهرست مطالب

 • پیاپی 62 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/26
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سیامک علمی، کامبیز هژبرکیانی*، عباس معمارنژاد، یگانه موسوی جهرمی صفحات 1-14

  امروزه بنادر با در اختیار داشتن حدود 80 درصد از تجارت جهانی مهم ترین دریچه تجارت ملی و بین المللی محسوب می شوند. علی رغم اهمیت روز افزون بنادر در توسعه حمل ونقل، بنادر و فعالیت های مربوط به آن در ایران کاملا مغفول مانده اند. ارتباط معنادار بین توسعه یافتگی مناطق بندری با ظرفیت و حجم فعالیت های صورت گرفته در بنادر  این سوال مهم را برمی انگیزد که تاثیر خالص فعالیت های صورت گرفته در بنادر بر رشد مناطق میزبان چگونه است؟  در مطالعه حاضر با استفاده از داده های شش استان شامل سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، گیلان و مازندران طی دوره زمانی 1384 تا 1396 موضوع فوق بررسی می شود. نتایج حاکی از آن است که ظرفیت عملیات در بنادر ، توسعه انسانی، نرخ رشد اقتصادی در ابتدای دوره، اشتغال، سرمایه گذاری دولت در بنادر، بودجه جاری دولت، دستمزد، فناوری، ساختار تولید و شهرنشینی اثر مثبت و معنادار و هزینه حمل ونقل تاثیر منفی و معناداری بر تولید اقتصادی استان ها داشته اند.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، اقتصاد بندر، ظرفیت عملیات بنادر، عملیات تخلیه و بارگیری بنادر
 • راحله شاه بداغی، مجید مرادی*، داود گرجی زاده صفحات 15-34

   فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است . هدف این تحقیق تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکتها بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا 1399 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکت ها تاثیرگذار است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های بزرگ و کوچک متفاوت است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های با عملکرد مالی بالا و پایین متفاوت است.

  کلیدواژگان: فساد مالی، پایداری زیست محیطی، بورس اوراق بهادار تهران
 • ذکیه عاشوری، سید محمود شبگو منصف*، کامبیز شاهرودی، علی قلی پور سلیمانی صفحات 35-48

  هدف از این مطالعه بررسی نقش سازنده داروهای گیاهی در اقتصاد مقاومتی کشور ما از طریق کسب بازارهای داخلی و حفظ سرمایه های ارزی و همچنین پتانسیل ارزآوری این داروها بوده است. رویکرد این پژوهش ترکیبی بود که در مرحله اول با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و ابزار مصاحبه، داده ها جمع آوری شدند. محققان با 12 نفر از پزشکان و داروسازان و مدیران فروش داروهای گیاهی به شیوه هدفمند مصاحبه کردند. پیامدهای مالی استخراج شده شامل: بهبود فروش داروهای گیاهی، افزایش توان صادراتی، تجاری سازی داروهای گیاهی و جذب سرمایه جهت تولید و توسعه داروهای گیاهی بودند که در مرحله کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد و با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 420 نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی در دسترس جمع آوری و با استفاده از نرم افزار  AMOS تحلیل شدند.

  کلیدواژگان: داروهای گیاهی، بازاریابی دارویی، تجاری سازی، توسعه اقتصادی
 • وحید میرزایی بادیزی، علی سوری*، مهدی ناجی، نفیسه بهرادمهر صفحات 49-70

  در این مقاله، با استفاده از مدل عامل محور، رفتار بانک های تجاری و صندوق های سرمایه گذاری، شبیه سازی و سعی شده نحوه سرایت ریسک سیستمی از بازار پول به بازار سرمایه ، از طریق تحولات ترازنامه نشان داده شود. مقادیر اولیه پارامتر ها و متغیرها، بر اساس سال پایه 1399 مقداردهی شده اند و شبیه سازی برای 50 ماه انجام شده است. همچنین در این مدل، دو بازار پول و سرمایه به صورت درون زا الگوسازی شده و قیمت در این بازارها از طریق شاخص بورس و نرخ بهره مشخص می شود. 81 درصد از بانک های تجاری ایران دارای سبد دارایی مختلط از وام بین بانکی و اوراق بهادار بوده و در هر دو بازار فعالیت می کنند و می توانند در صورت وقوع تکانه، آن را در کل سیستم مالی منتشر کنند. این فرآیند از طریق مکانیسم فروش های آتشین و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد و می تواند منجر به کاهش قیمت های سهام در بازار سرمایه به زیر ارزش ذاتی شود. اگر چه مقادیر بیشتر حداقل کفایت سرمایه می تواند مانع کاهش اثر این مکانیسم شود اما افزایش آن منجر به افزایش عرضه وجوه و کاهش نرخ بهره و در نتیجه مختلط شدن سبد دارایی ها بانک ها و در نتیجه افزایش ریسک سیستمی شود. مقدار بهینه نرخ کفایت سرمایه قانونی معادل 19 درصد برآورد شده است.

  کلیدواژگان: بازار مالی، ریسک سیستمی، فروش آتشین، مدل سازی عامل محور
 • فریدون مرادی، احمد یعقوب نژاد*، آزیتا جهانشاد صفحات 71-104

  هدف این پژوهش ارزیابی توانمندی الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ملخ (GOA) در پیش بینی دقیق تر درماندگی مالی با استفاده از متغیرهای درون شرکتی (مالی و غیرمالی) و اقتصادی می باشد. روش این پژوهش بهبود عملکرد مدل پایه شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (ANN-MLP) از طریق ایجاد مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ملخ (MLP-GOA) و مقایسه توانمندی آن با عملکرد مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان (MLP-ACO) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 7 ساله (از 1391 تا 1397) شامل 476 شرکت بوده که در نهایت با حذف سیستماتیک، 289 شرکت حایز شرایط (شامل 2023 مشاهده سال- شرکت) مورد بررسی و غربالگری قرار گرفته است. آزمون فرضیه ها برمبنای معیارهای ارزیابی ماتریس اغتشاش و منحنی ROC انجام شد. یافته ها توانمندی مدل پایه ANN-MLP در پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از متغیرهای مالی و غیرمالی را اثبات نمود و علاوه بر آن، الگوریتم-های فراابتکاری از طریق مدل های MLP-GOA و MLP-ACO عملکرد مدل پایه شبکه عصبی را بهبود دادند. دقت مدل MLP-GOA برای سال وقوع درماندگی تا دو سال قبل از آن به ترتیب 3/97%، 5/94% و 3/91% بوده است که از دقت مدل پایه و مدل MLP-ACO نیز بیشتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که با ورود متغیرهای اقتصادی، اگر چه توانمندی کلیه مدل های پایه و ترکیبی به نحو معنی داری افزایش یافته است، لیکن درماندگی مالی بیشتر متاثر از متغیرهای درون شرکتی بوده و در واقع اثر متغیرهای اقتصادی بر این رخداد، قبلا از طریق اثر بر رویدادهای مالی ثبت شده در سیستم حسابداری، لحاظ شده است.

  کلیدواژگان: درماندگی مالی، متغیرهای مالی و اقتصادی، الگوریتم بهینه سازی ملخ (GOA)، الگوریتم کلونی مورچگان (ACO) و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (MLP)
 • منیره پورعلی، یدالله رجایی*، محمد دالمن پور صفحات 105-122

  یکی از اهداف اساسی هر جامعه ای، رسیدن به رشد اقتصادی همراه با نوسانات کمتر است. در واقع رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ثبات ‏اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر کشوری است. چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده، حاکی از تثبیت اقتصادی باشد، مسیر رشد ‏سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در غیر این صورت، سرمایه به بخش های خدماتی، معاملاتی و احتکاری متمایل شده و در بلندمدت، کاهش ‏نرخ رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله، تاثیر شاخص های کلان اقتصادی (تجارت بین الملل، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تورم ‏و بدهی های خارجی) و نهادی (شاخص ترکیبی متشکل از مولفه های حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، ‏حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 2006 تا ‏‏2019 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (‏GMM‏) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیونی نشان داد که، در بین متغیرهای کلان اقتصادی، ‏تورم و بدهی های خارجی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتند ولی تجارت بین الملل، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی ‏داشتند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت.‏

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، پانل دیتا، گشتاورهای تعمیم یافته، کشورهای در حال توسعه
 • فاطمه شوقی آغجه مشهد، علیرضا فرخ بخت فومنی*، علی قلی پور سلیمانی صفحات 123-146

  امروزه مباحث مرتبط با انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی و مالی جوامع، به یک مقوله راهبردی و مهم تبدیل شده است. استفاده از انرژی های تجدید پذیر که از کانال فناوری میسر می گردد می تواند باعث بهینه سازی مصرف انرژی گردد و این امر با پذیرش نوآوری و فناوری های تجدید پذیر امکان پذیر است.  بدین جهت تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل پذیرش تکنولوژی و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدید پذیر توسط مصرف کنندگان ایرانی با رویکرد اقتصادی، مالی و اجتماعی صورت گرفته است. این پژوهش  از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات کیفی است. از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های باز و نیمه ساختار یافته با 14 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه انرژی های تجدید پذیر و اساتید مجرب دانشگاهی و با استفاده از روش داده بنیاد و کد گذاری باز، محوری و انتخابی، 16 مولفه و 50 شاخص مدل شناسایی گردید. از مهم ترین عوامل موثر در مدل پذیرش فناوری می توان به مشارکت، تکنولوژی، قیمت، منفعت درک شده، شرایط مالی و پیامد های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: پذیرش تکنولوژی، انرژی های تجدید پذیر، رفتار مصرف کنندگان، پیامدهای اقتصادی، نظریه داده بنیاد
 • سید محمدتقی حسینی کیا، وحید رضا میرابی* صفحات 147-160

  هدف:

   اصلی تحقیق ، شناسایی و رنکینگ میزان تاثیر متغیرها و شاخص های رفتاری سبک های زندگی بر تصمیم گیری های خرید و درگیری های ذهنی پس از خرید خانم های جوان با منابع مالی و درامدی بالا در شهر تهران می باشد.

  روش تحقیق :

  10متغیر رفتاری از طریق گروه دلفی شناسایی گردید. تحقیق  از نظر روش ، توصیفی - پیمایشی، از نظر هدف کاربردی بوده ، روش گرد آوری داده های به صورت  میدانی از طریق پرسشنامه  با طیف لیکرت و روایی و پایایی مورد تایید  انجام گرفته است. حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین گردید.

  یافته ها

    بعد از تحلیل داده ها  تمامی  فرضیه ها  تایید شدند و به ترتیب زیر بیشترین  تاثیر را بر  تصمیم گیری خرید خانم ها داشته اند:، سبک های رفتاری خود فریبی (1) کامیابان (2)،رفتار گله ایی یا توده وار (3)، اثرهاله ایی (4) ،سفسطه قماربازان (5)، شکاف فتاری (6)، آرمان گرایی (7)، واقع گرایی (8)، لنگر انداختن (9)، فرافکنی (10).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که تصمیماتی که بر اساس متغیرهای رفتاری  گرفته می شود دارای  رضایت  بیشتر و  ناسازگاری ادراکی شناختی، درگیری  ذهنی و  تنش های روانی پس از خرید کمتری دارند

  کلیدواژگان: متغیرهای رفتاری سبکهای زندگی، تصمیم گیریهای خرید، درگیریهای ذهنی پس از خرید
 • روجا تلیک، عباس نجفی زاده*، سید فخرالدین فخرحسینی، احمد سرلک صفحات 161-184

  تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) به بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر متغیر تولید واقعی در کشور ایران طی دوره ی 1397:4-1380:1 بپردازد که اجرای مدلی انعطاف پذیر، با قدرت توضیح دهندگی بالا شامل متغیرهای با تواتر مختلف (برای مثال روزانه، هفتگی و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون را فراهم می آورد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل میداس در شناسایی آثار پویای نامتقارن متغیر مستقل با تواتر بالاتر (تغییرات نرخ ارز) بر متغیر وابسته با تواتر پایین تر (تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی تر است و عدم تقارن را به صورت کاملا واضح تر نمایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، شدت اثرگذاری تکانه ها و ماندگاری هر تکانه نیز متفاوت است، به طوری که تکانه منفی نرخ ارز اثرات با شدت تاثیر و ماندگاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد.

  کلیدواژگان: نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، آثار نامتقارن، الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت
 • ژیلا رستمی، شهرام فتاحی*، کیومرث سهیلی صفحات 185-216

  از زمانی که بازار سهام در قرن نوزدهم ایجاد شد بسیاری از پژوهشگران به پژوهش بر روی مدل های پیش بینی قیمت سهام و بازده بازار تمرکز کرده اند. مدل های پیش بینی آماری مانند ارما، اریما، آرچ، به طور گسترده بکار برده شده اند اما هیچ کدام نتیجه مطلوب نداشته اند؛ بنابراین اخیرا بسیاری از پژوهشگران بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته اند. کاربرد مدل های غیرخطی و همچنین تکنیک های پیشرفته اگرچه سالهای زیادی نیست که شروع شده است ولی در همین مدت زمان کم توانسته است، جایگاه خود را در علوم مختلف باز کند. هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص بورس با استفاده از مدل پویای میانگین گیری  و نیز روش مدل پویای انتخابی  و استفاده از داده های فصلی سال های 1380-1399 و به کارگیری نرم افزار متلب می باشد. مزیت اصلی مدل مورداستفاده در مطالعه حاضر ورود تعداد زیادی متغیر مستقل به جهت پویایی آن است بدون اینکه مشکل معمول برازش بیش ازحد در مدل ظاهر شود. در این مقاله اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر فرآیند مدل سازی و تخمین بازده سهام بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج مقاله نشان داد که احتمال ورود متغیرهای رشد حجم پول، رشد شبه پول، تورم، رشد شاخص قیمت زمین در شهرهای بزرگ بیشتر از سایر متغیرهای ورودی است

  کلیدواژگان: پیش بینی، شاخص بورس، بورس اوراق بهادار، مدل های فضاحالت
 • سکینه صیادی نژاد، علی اسماعیل زاده*، محمدرضا رستمی صفحات 217-238

  با افزایش محبوبیت و فراگیر شدن رمزارزها، ایجاد و توسعه روش های پیش بینی حرکت های قیمتی در این حوزه، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این بین مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختارهایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکردهایی که می تواند در تحلیل قیمتی بازار رمزارزها  کارا باشد تجزیه سیگنال های از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار رمز ارزها، در این تحقیق با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM) به منظور پیش بینی بازدهی قیمتی رمز ارز بیت کوین (به عنوان محبوب ترین رمز ارز) مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه قیمتی بیت کوین در دوره زمانی01/01/2013 - 28/05/2022  استفاده گردید و نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیارهای سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM)) ، کارایی و دقت پیش بینی های بازدهی رمزارز بیت کوین را افزایش داده است. بر همین اساس کاربرد این مدل به منظور پیش بینی در این حوزه پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: مدل های یادگیری عمیق (DL)، تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، بیت کوین، حافظه بلندمدت - کوتاه مدت (LSTM)، شبکه عصبی کانولوشنی (CNN)
 • هادی اسماعیل پورمقدم* صفحات 239-252

  یکی از مهم ترین مسایل در مالی نوین، یافتن روش های کارآمد برای خلاصه کردن و تجسم داده های بازار سهام است. مدل سازی فیلترینگ شبکه های پیچیده در بازار سهام، این امکان را از طریق کاهش اندازه بازار، با دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان و با اختلال کمتر فراهم می آورد. به علاوه، از آن جایی که تغییرات قیمت سهام مستقل از یکدیگر نیستند، مطالعه همبستگی تغییرات قیمت سهام با شبکه های پیچیده، درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران فراهم می نماید. در این مقاله، با استفاده از داده های بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شبکه بازار سهام ایران با روش آستانه ایجاد می شود و سپس فیلترینگ شبکه بر اساس می نیمم درخت فراگیر (MST) صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد مدل سازی فیلترینگ شبکه بازار سهام ایران بر اساس می نیمم درخت فراگیر، می تواند زیرمجموعه ای از بازار سهام را تشکیل دهد که عملکرد کل بازار را با کاهش قابل توجهی در اندازه دنبال نماید و از درجه تنوع سازی مشابهی با کل بازار برخوردار باشد. نتایج تحقیق دلالت بر این دارد روش حاصل از فیلترینگ شبکه مبتنی بر MST، می تواند مجموعه سهام تقلیل یافته ای را نسبت به کل بازار ارایه دهد که رفتار کل بازار را منعکس می کنند. از این رو، به جای تحلیل داده های کل بازار سهام، می توان رفتار مجموعه سهام حاصل را بررسی نمود. این تحلیل ها امکان بینش عمیق تر ساختار داخلی بازار سهام را ضمن کاهش ابعاد فراهم می نماید.

  کلیدواژگان: فیلترینگ بازار سهام، تحلیل شبکه های پیچیده، می نیمم درخت فراگیر، متنوع سازی
 • نوروز حاجی بابایی، علی اکبر رضایی* صفحات 253-276

  سازمان های مردم نهاد (NGOs) به عنوان ساختارهای اجتماع محور با هدف منفعت رسانی به مردم جامعه و با ایجاد فضاهای کسب وکاری توسط دولت و رفع موانعی که پیش از این وجود داشت اقدام به توسعه فعالیت های خود در زمینه های تجاری و اقتصادی نموده اند. هدف مطالعه حاضر، ارایه مدل بومی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد با تاکید بر عوامل کلیدی کسب و کار بوده است. به منظور انجام این پژوهش، محقق از روش ترکیبی (کیفی کمی) بهره گرفت. در بخش کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد مدل پارادایمی تحقیق شامل شرایط علی (عوامل مدیریتی و کلان سازمانی، عوامل اجتماعی و حمایتی، بازاریابی و اطلاع رسانی)؛ شرایط زمینه ای (حوزه های جامعه محور، حوزه های کسب وکارمحور)؛ شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، توانمندسازی الکترونیکی کارکنان، بسترسازی الکترونیکی)؛ و  راهبردها (توسعه تجاری سمن ها، اقدامات رسانه ای، پشتیبانی، بنیادین)؛ شناسایی و دسته بندی گردید. در بخش کمی، از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)، شاخص های مقوله های به دست آمده را به آزمون گذاشته شد و بارهای عاملی تمامی شاخص ها برآورد گردید که نشان از تایید آن شاخص ها و مقوله ها داشت. همچنین محقق، بر پایه ی خروجی های بخش کیفی و آزمون EFA، پیش فرض هایی طراحی نمود (8 فرضیه) و به سنجش روابط ادعاشده از طریق آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS پرداخت. در پایان بر اساس ضرایب مسیر (بتا) و ضرایب معناداری (Z)، تمامی پیش فرض های ادعاشده مورد تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: توسعه کسب و کار، نظریه رشد شرکت ها، توانمندسازی سازمانی، سازمان های مردم نهاد
 • جمشید پژویان*، تیمور محمدی، علی اصغر اسماعیل نیا، الهام غفوریان صفحات 277-316

  مقاله حاضر به بررسی تاثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای کلیدی بازار برق ایران (متوسط قیمت برق و تراز مالی صنعت برق) بر مبنای ارایه یک مدل شبیه سازی از کارکرد این بازار اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از مدلی که در آن وجود یا عدم وجود رقابت در بازار برق مبتنی بر میزان ضریب ذخیره نیروگاهی در دسترس در هر ساعت می باشد، مورد شبیه سازی قرار گرفته و ضریب ذخیره بحرانی مربوطه بر اساس کارکرد واقعی بازار برق ایران مورد احصاء قرار گرفته است. با توجه به قرار داشتن سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برق در سطحی نازل تر از سطحی که موجب ایجاد علایم لازم برای سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی گردد، سقف و نرخ پایه آمادگی فعلی بازار نقطه شروع مناسبی برای بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی (متوسط قیمت بازار برق و تراز مالی صنعت برق) به شمار نمی رود. بر این اساس قبل از بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی، سقف و نرخ پایه آمادگی بازار، بر اساس مدل شبیه سازی ارایه شده مورد تعدیل قرار گرفته است. محاسبات انجام شده حاکی از آن است که اصلاح سقف قیمت بازار برق به گونه ای که بتواند علایم لازم برای سرمایه گذاری در ظرفیت مکفی نیروگاهی در شبکه برق کشور را ایجاد کند، مستلزم افزایش آن از حدود 417 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت می باشد. در این حالت متوسط قیمت بازار عمده فروشی برق از حدود 600 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 706 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش پیدا می نماید. اجرای این سیاست بار مالی در حدود 29894 میلیارد ریال را به وزارت نیرو تحمیل می نماید.  با توجه به اینکه در بازارهای دارای سقف (و پرداخت بابت آمادگی) اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی مستلزم اصلاح متناسب در سقف قیمت بازار می باشد، اثرات ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی ، بواسطه تاثیر آن بر سقف قیمت بازار برق (و با فرض اصلاح متناسب سقف قیمت بازار برق توسط نهاد تنظیم مقررات بخش برق (هییت  تنظیم بازار برق)) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تاثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی با اعمال سه سناریوی مختلف در رابطه با اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی صورت پذیرفته است. قیمت گاز مورد استفاده در صنعت پتروشیمی (به عنوان خوراک این واحدها)،  قیمت صادراتی گاز به کشور ترکیه، و حد کمینه پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها در رابطه با قیمت گاز طبیعی، سناریوهای مختلف مورد استفاده برای اصلاح  قیمت گاز مصرفی نیروگاه های کشور می باشند. اجرایی شدن سناریوهای فوق موجب افزایش سقف بازار از 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به 1783، 3655 و 2830 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ترتیب سناریوهای فوق خواهد گردید. متوسط قیمت بازار  تعدیل شده، متناسب با تعدیل صورت گرفته در سقف قیمت بازار (به ترتیب سناریوهای فوق) به ترتیب معادل 1922، 3801 و 2973 ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود. همچنین بار مالی متناظر با هذ کدام از سناریوها به ترتیب معادل 61717، 156574 و 114866 میلیارد ریال خواهد بود.

  کلیدواژگان: شبیه سازی، بازار عمده فروشی، نرخ پایه آمادگی، سقف بازار، نرخ ارز، قیمت سوخت، نرخ بازدهی داخلی
 • سید محسن عباسیان محسنی، محمود مدیری*، کیامرث فتحی، سیده محبوبه جعفری صفحات 317-340

  یکی از عواملی که می تواند بر بهبود کسب مزیت رقابتی در صنعت فولاد موثر باشد، تبیین سیاست های کارآمد برای تسریع در جذب سرمایه گذاری است. این تحقیق با رویکرد آمیخته ترکیبی کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، عوامل سیاست سرمایه گذاری با روش تحلیل محتوا استخراج و توسط پنل تخصصی خبرگان به روش دلفی فازی انتخاب شدند و در بخش کمی، مدل با رویکرد مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع شکل گرفت. داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از طریق پرسش نامه مقایسات زوجی به دست آمد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران ارشد صنعت فولاد و به تعداد 20 نفر با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل سیاست سرمایه گذاری برای رقابت پذیری در 14 دسته قرار دارند که بر اساس یافته های مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع، عوامل «قوانین و مقررات دولتی»، «استقرار استانداردها در صنعت»، «استراتژی رقابتی صنعت»، «ساختار مالی صنعت»، و «خط مشی سرمایه گذاری» می تواند سطح بالاتری از مزیت رقابتی را برای صنعت فولاد افزایش دهد که اهمیت سیاست های کلان را برجسته می کند. از سوی دیگر، سیاست های سرمایه گذاری برای «مدیریت دانش»، «تحقیق  و توسعه»، «قابلیت های بازاریابی»، و «مدیریت ریسک» تابع عوامل کلان سیاست های سرمایه گذاری هستند که منجر به کسب مزیت رقابتی می گردد.

  کلیدواژگان: سیاست ها، سرمایه گذاری، مزیت رقابتی، مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع
|
 • Siamak Elmi, Kambiz Hojbar Kiani *, Abbas Memarn, Yeganeh Mousavi Pages 1-14

  With having 80 percent of world trade, ports nowadays are the most important national and international window towards trade. Despite their Increasing importance in development of transportation, ports and the relevant activities are completely neglected in Iran. Significant relationship between ports development and their capacity and throughput drive an important question: what is the net effect of port throughput on the host areas growth? The present study analyses the question using data of six provinces including Khoozestan, Booshehr, Hormozgan, Gilan, Mazandaran, and Sistan and Baluchestan during 2005-2017 (1384-1396). Results show that ports capacity, human development, economic growth at the initial period, employment, government investment in ports, government's current budget, wage, technology, production structure and urbanization have significant positive impact on economic output of the provinces while the transportation cost has a negative one.

  Keywords: Economic growth, Ports Economics, Ports Operation Capacity, Loading, Discharge Operation
 • Rahela Shah Badaghi, Majid Moradi *, Dawood Gurjizadeh Pages 15-34

   Corruption is a complex, multidimensional phenomenon with multiple causes and effects, ranging from an individual act (such as bribery) to a pervasive act that encompasses all elements of the political and economic system. Despite the complexity, difficulty and sensitivity of dealing with this complication, in recent years, extensive studies have been conducted to measure corruption, explain the reasons for committing such criminal activity and provide deterrent solutions by the international community. The purpose of this study was the impact of corruption on the environmental sustainability of companies. The spatial scope of this research was the companies listed on the Tehran Stock Exchange and the time domain was between 2016 and 2020. 107 companies are selected by eliminated systematic method as sample. As data nature, this is a kind of quantitative study and as purpose, this is a kind of applied study. Jarque-Bra test is done for normality testing. Regression significance and coefficient significance tests are considered in order to investigate significance in regression pattern. Heterogenity, F-limer and Husman tests are considered as regression pre-test as well. The results showed that financial corruption affects the environmental sustainability of companies. The impact of corruption on environmental sustainability varies between large and small companies. The impact of corruption on environmental sustainability varies in companies with high and low financial performance.

  Keywords: Corruption, Environmental Sustainability, Tehran Stock Exc
 • Zakiyeh Ashouri, S. Mahmood Shabgoo Monsef *, Kambiz Shahroodi, Ali Gholipour Soleimani Pages 35-48

  The purpose of this study was to investigate the constructive role of herbal medicines in the resistance economy of our country through acquiring domestic markets and maintaining foreign exchange capital, as well as the currency earning potential of these medicines. The approach of this research was a combination, in the first stage, the data were collected using the foundational data theory method and the interview tool. The researchers interviewed 12 doctors, pharmacists, and herbal medicine sales managers in a targeted manner. The extracted financial consequences included: improving the sale of herbal medicines, increasing the export capacity, commercializing herbal medicines and attracting capital for the production and development of herbal medicines, which was used in the quantitative stage of the descriptive-survey method and using first-order factor analysis techniques. and the second were examined. 420 samples were collected using available random sampling and analyzed using AMOS software.

  Keywords: herbal medicines, pharmaceutical marketing, Commercialization, economic development
 • Vahid Mirzaei Badizi, Ali Souri *, Mehdi Naji, Nafisa Baharadmehr Pages 49-70

  In this paper, using an agent-based model, the behavior of commercial banks and investment funds is simulated. We have tried to show systemic risk transmission mechanism from the money market to the capital market through balance sheet changes. In this model, the money and capital markets are endogenously modeled and the price is determined by interest rate and stock market index in these markets respectively. 81 percent of Iranian commercial banks have a mixed portfolio of interbank loans and securities and can spread the crisis throughout the financial system in case of a shock. This process happens through the fire sale mechanism and investment fund unit redemption and can make stocks undervalued in the capital market. Although higher imposed capital adequacy and liquid assets rate can reduce the shock effect on price in the capital market, these high rates make banks portfolios mixed and increases systemic risk. Optimal capital adequacy rate is estimated 19 percent.

  Keywords: Financial Market, Systemic Risk, Fire Sale, Agent Based Modeling
 • Fereydoon Moradi, Ahmad Yaghoobnezhad, Azita Jahanshad Pages 71-104

   The purpose of this study is investigating the capability of Grasshopper Optimization Algorithm (GOA) in more accurately predicting the financial distress by-using intra-corporate (financial and non-financial) and economic variables. The method of this research is improving the performance of the basic model of Multilayer Perceptron Artificial Neural Network (ANN-MLP) by-using a hybrid model with GOA (MLP-GOA) and Ant Colony Optimization Algorithm (MLP-ACO). The statistical research population of companies active in Tehran Stock Exchange during a 7-year period (from 1391 to 1397) included 476 companies, and finally, after systematic elimination, there were 289 qualified companies (including 2023 observation year-company). Checked and screened. The results showed the ability of ANN-MLP model to predict financial distress by-using financial and non-financial variables, and in addition the hybrid models (MLP-GOA and MLP-ACO) had been improved this ability. The accuracy of the MLP-GOA model for the year t, year t-1and year t-2 (before financial distress occurs), respectively are 97.30%, 94.53% and 91.30% that higher than the accuracy of the basic model and the hybrid MLP-ACO model. Although, entering the economic variables has increased the capability of all models significantly but the results showed that the financial distress is more affected by intra-corporate variables and the effect of economic variables has already been considered through the effect on financial events recorded in the accounting system. The results of this study can be used by company managers, banks and rating and credit institutions, insurance companies, financial analysts, investors and investment companies in assessing the risk of financial distress to make appropriate decisions and actions.

  Keywords: Financial Distress, Financial, Economic Variables, Grasshopper Optimization Algorithm (GOA), Ant Colony Algorithm (ACO), Multilayer Perceptron Artificial Neural Network (MLP)
 • Monireh Pourali, Yadollah Rajaei *, Mohammad Dalmanpor Pages 105-122

  One of the basic goals of any society is to achieve economic growth with less ‎fluctuations. In fact, achieving sustainable economic growth and economic stability is one of ‎the main goals of any country. If the existing economic base and the future perspective ‎indicate economic stabilization, the path of long-term investment growth will be strengthened, ‎otherwise, the capital will be inclined to the service, trading and hoarding sectors, and in the ‎long term, it will reduce the economic growth rate. In this article, the effect of macro-‎economic indicators (international trade, human capital, physical capital, inflation and foreign ‎debt) and institutional indicators (combined index consisting of the components of voice and ‎accountability, political stability without violent, government effectiveness, regulatory ‎quality, rule of law and Corruption Control) and corruption control) on economic growth ‎were investigated and analyzed in 15 selected developing countries during the years 2006 to ‎‎2019 with the generalized method of moments (GMM). The regression results showed that, ‎among macroeconomic variables, inflation and foreign debts had a negative effect on ‎economic growth, but international trade, human capital and physical capital had a positive ‎effect on economic growth. The combined index of institutional factors also had a positive ‎effect on economic growth.‎

  Keywords: Economic Growth, Panel Data, Generalized method of moments, Developing Countries
 • Fatemeh Shoghi Aghjeh Mashhad, Alireza Farrokhbakht Foumani *, Ali Gholipour Soleimani Pages 123-146

  Today, issues related to energy and its role in the economic and financial development of societies have become a strategic and important category. The use of renewable energy that is available through the technology channel can optimize energy consumption and this is possible by accepting innovation and renewable technologies. For this reason, the current research was conducted with the aim of designing a model of acceptance of technology and new innovations in the field of renewable energy by Iranian consumers with an economic, financial and social approach. This research is applied in terms of purpose and qualitative research in terms of method. 16 components and 50 indicators of the model were identified through library studies and open and semi-structured interviews with 14 experts in the field of renewable energy and experienced university professors and using the Grounded Theory method and open, axial and selective coding. Among the most important effective factors in the technology acceptance model are participation, technology, price, perceived benefit, financial conditions, and economic, social, and environmental consequences.

  Keywords: accepting of technology, Renewable Energy, Consumer behavior, Economic Consequences, Grounded theory
 • Seyed MohamadTaghi Hosseinikia, Vahid Reza Mirabi * Pages 147-160
  Purpose

  The main purpose of the research is to Identifying and ranking the impact of lifestyle variables and behavioral indicators on purchase decisions and mental conflicts after purchase - case study: young women with financial resources and high income in Tehran city.

  Research method

  10 variables. A behavior was identified through the Delphi group. The research is descriptive-survey in terms of method, practical in terms of purpose, the method of collecting data in the field through a questionnaire with a Likert scale and validity and reliability has been confirmed. The statistical sample size was determined to be 384 people.

  Findings

  After analyzing the data, all the hypotheses were confirmed and in the following order, they had the greatest impact on women's purchase decisions: self-deceiving behavior styles (1) successful people (2). herd behavior (3), aura effect (4), sophistry of gamblers (5), gap (6), idealism (7), realism (8), anchoring (9), projection (10) ).

  Conclusion

  The results show that the decisions made based on behavioral variables have more satisfaction and cognitive inconsistency, mental conflict and psychological tension after purchase.

  Keywords: Behavioral variables of lifestyles, purchase decisions, mental conflicts after purchase
 • Roja Tilik, Abbas Najafizadeh *, S. Fakhredin Fakhr Hosseini, Ahmad Sarlak Pages 161-184

  The present study intends to use the Mixed Data Sampling model (MIDAS) to investigate the effect of exchange rate changes on the variable of real production in Iran during the period 1397:1  to1380:4  that Provides implement a flexibility model whit  high descriptive power, including variables of varying frequency (eg daily, weekly and monthly) together in a regression.The results of this study show that the MIDAS model is statistically strong in identifying the asymmetric dynamic effects of the independent variable with higher freuency (exchange rate changes) on the dependent variable with lower frequency (GDP) compared to the same frequency model of these variables and shows asymmetry better.Also, based on the obtained results, the intensity of the impact of the momentum and the persistence of each momentum are different, so that the negative momentum of the exchange rate has more intense and lasting effects on Iran's GDP.

  Keywords: Exchange Rate, GDP, asymmetric effects, Mixed Data Sampling model
 • Zhila Rostami, Shahram Fattahi *, Kiomars Sohaili Pages 185-216

  Since the creation of the stock market in the nineteenth century, many researchers have focused on research into stock price forecasting models and market returns. Statistical prediction models such as Arma, Arima, Arch, have been widely used but none of them have had the desired result. Therefore, many researchers have recently considered the stock market as a nonlinear dynamic system. The application of nonlinear models as well as advanced techniques, although not many years have begun, but in a short time has been able to open its place in various sciences. The purpose of this study is to predict the stock index using the dynamic model averaging DMA and also the method of the dynamic model selective DMS and the use of quarterly data for the years 1380-1399. The main advantage of the model used in the present study is the introduction of a large number of independent variables for its dynamics without the usual problem of overfitting appearing in the model. In this paper, the effect of some macroeconomic variables on the process of modeling and forecasting stock returns on the stock exchange was investigated. The results of the article showed that the probability of entering the variables of money supply growth, quasi-money growth, inflation, land price index growth in large cities is more than other input variables.

  Keywords: stock index, stock exchange, state space method Models
 • Sakineh Sayyadi Nezhad, Ali Esmaeil Zadeh *, MohammadReza Rostami Pages 217-238

  With the increasing popularity and widespread use of cryptocurrencies, the creation and development of methods for predicting price movements in this field has attracted a lot of attention. In between, recent developments in deep learning (DL) models with structures such as long-short-term memory (LSTM) and convolutional neural network (CNN) have made improvements in the analysis of this type of data. Another approach that can be effective in the analysis of cryptocurrencies time series is the decomposition through algorithms such as complete integrated empirical mode decomposition (CEEMD). Considering the importance of forecasting in the cryptocurrencies field, in this research, by combining deep learning models and complete integrated empirical mode decomposition (CEEMD), The hybrid CEEMD-DL(LSTM) model has been used to forecast the bitcoin return (as the most popular currency). In this regard, the daily data of the total index of the Tehran Stock Exchange was used in the period of 2013/01/01 – 2022/05/28 and the results obtained were compared with the results of competing models based on efficiency measurement criteria. Based on the obtained results, the use of the introduced model (CEEMD-DL(LSTM)) has increased the efficiency and accuracy of bitcoin return forecasting. Accordingly, the use of this model in this field is suggested.

  Keywords: Deep Learning Models (DL), Complete Integrated Empirical Mode Decomposition (CEEMD), Cryptocurrencies, Long-Short-Term Memory (LSTM), Convolutional Neural Network (CNN)
 • Hadi Esmaeilpour Moghadam * Pages 239-252

  One of the most important problems in modern finance is finding efficient ways to summarize and visualize stock market data. Modeling the filtering of complex networks in the stock market allows this to be achieved by reducing the market size, obtaining reliable information with less disturbance. Since stock price changes are not independent of each other, the study of the correlation between stock price changes provides a better understanding of market performance for investors. Stock market analysis based on complex networks allows studying the correlation of stock prices. In this paper, using the stock market data in the Tehran Stock Exchange, the Iranian stock market network is created by the threshold method, and then the network filtering is based on MST. The results show that the filtration modeling of Iran's stock market network based on the MST can form a subset of the stock market that follows the performance of the entire market with a significant reduction in size and has a similar degree of diversification with the entire market. These analyzes provide a more in-depth insight into the structure of the stock market while reducing the size.

  Keywords: Stock market filtering, Complex network, MST, diversification
 • Norouz Hajibabaei, Ali Akbar Rezae * Pages 253-276

  Non-governmental organizations (NGOs) as community-oriented structures with the aim of benefiting the people of the society and by creating business spaces by the government and removing the obstacles that existed before, are developing their activities in the field of commercial and economic activities. The aim of the present study was to provide a local model of empowering non-governmental organizations with emphasis on key business factors. In order to conduct this research, the researcher used a mixed method (qualitative-quantitative).in the qualitative part based on the data method of the research paradigm model including causal conditions (management and macro-organizational factors, social and support factors, marketing and information); contextual conditions (society-oriented areas, business-oriented areas); Intervening conditions (intra-organizational factors, extra-organizational factors, electronic empowerment of employees, electronic platform); and strategies (commercial development of cements, media actions, support, fundamentals); It was identified and classified. In the quantitative part, through exploratory factor analysis (EFA), the indicators of the obtained categories were tested and the factor loadings of all indicators were estimated, which showed the approval of those indicators and categories. . Also, the researcher, based on the outputs of the qualitative section and the EFA test, designed assumptions (8 hypotheses) and measured the claimed relationships through the structural equation test in the Smart PLS software.In the end, based on path coefficients (beta) and significance coefficients (Z), all the claimed hypotheses were confirmed

  Keywords: Business development, corporate growth theory, organizational empowerment, non-governmental organizations
 • Jamshid Pajooyan *, Taymot Mohammadi, AliAsghar Ismail Nia, Elham Gaforiyan Pages 277-316

  This article is devoted to the study of the impact of a reform in power plant fuel prices on the key variables of Iran's electricity market (average electricity price and the financial balance of the electricity industry). It is based on a simulation model. In this regard, we employed a model in which the presence or absence of competition in the electricity market is based on the amount of power plant storage factor that is available in every hour. The corresponding critical storage factor, which is based on actual operation, is also calculated. Due to a suppressed price cap and availability rate (that is even lower than what is necessary for sending optimal investment signals), the current price cap and availability rate is not a valid starting point for calculating the desired effects. Hence, before examining the effects of a price reform on the mentioned variables, the price cap and availability rates need to be adjusted to a level that can guarantee a minimum IRR for investors in this sector. According to calculations, in order to sending the necessary signals for investment, by assuming a fixed availability rate, it is necessary to increase the current price cap (nearly 417 Rials per kilowatt hour) to a new level (570 Rials per kilowatt hour). According to that, the average wholesale market price will increase from nearly 600 Rials per kilowatt hour to 706 Rials per kilowatt hour. The implementation of this policy imposes a financial burden of about 29894 billion Rials to the Ministry of Energy. Given that, in markets amid with a price cap (and hence an availability payment), a price reform in fuel price, requires a proportional modification in the market price cap. Based on this obligation, the effects of the price reform on the mentioned variables, is calculated and analyzed. The analysis is based on three different scenarios about fuel price for power plants; The price of gas used in the petrochemical industry (as a raw material for this industry), the price of gas that is exported to Turkey, and, the minimum bound foreseen in the "law on the targeting of subsidies" in relation to the price of natural gas. Implementation of the mentioned scenarios will increase the market cap from 570 Rials per kilowatt hour to 1783, 3655 and 2830 Rials per kilowatt hour respectively. Adjusted average market price, proportional to the adjustment made in the market price cap, would be equivalent to 1922, 3801 and 2973 rials per kilowatt hour respectively. Furthermore, the financial burden corresponding to these scenarios will be 61717, 156574 and 114866 billion Rials respectively.

  Keywords: Simulation, wholesale Electricity Market, Base Availability Payment, Market Price Cap, exchange rate, Fuel Price, Internal Rate of Return
 • S. Mohsen Abbasian Hossini, Mahmood Modiri *, Kiamars Fathi Hafshjani, S. Mahboubeh Jafari Pages 317-340

  One of the factors that can affect the improvement of competitive advantage in the steel industry is the explanation of effective policies to accelerate the attraction of investment. This research has been done with a mixed approach of qualitative and quantitative. In the qualitative part, the investment policy factors were extracted by content analysis method and selected by the expert panel of experts by fuzzy Delphi method. In the quantitative part, the model was formed with a comprehensive interpretive-structural modeling approach. Data were obtained in the qualitative part using semi-structured interviews and in the quantitative part through the pairwise comparison questionnaire. The research population consisted of experts including senior managers of the steel industry and 20 people were selected by purposive non-probabilistic sampling method and snowball technique. The results of the qualitative section showed that the factors of investment policy for competitiveness are in 14 categories, which based on the findings of comprehensive interpretive-structural modeling, the factors of "government rules and regulations", "establishment of standards in industry", "competitive strategy" "Industry", "industry financial structure", and "investment policy" can increase a higher level of competitive advantage for the steel industry, which highlights the importance of macro policies. On the other hand, investment policies for "knowledge management", "research and development", "marketing capabilities", and "risk management" are subject to macro-factors of investment policies that lead to competitive advantage. To be.

  Keywords: policies, investment, Competitive Advantage, comprehensive interpretive-structural modeling