فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 4 (پیاپی 84، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمد فشی* صفحات 1-9

  تعداد روزهای اندک هوای پاک در شهرهای بزرگ و صنعتی مانعی برای داشتن فعالیت ورزشی منظم محسوب شده و فواید بی شمار ورزش نادیده گرفته می شود. با جستجو در پایگاه داده های SID ، PubMED و Web of science 89094 مقاله با موضوع آلودگی هوا تا دسامبر 2021 یافت شد که پس از گزینش مقالات و محدود کردن جستجو به ورزش، التهاب و بافت ریه در نهایت 80 مقاله استخراج گردید. از این بین 25 مقاله به دلیل خارج بودن از محدوده سال 2000 تا 2021 و نیز نداشتن متن کامل حذف و در نهایت 65 مقاله برای نوشتار مقاله مروری حاضر انتخاب شدند. آلودگی هوا با کاهش عملکرد سلول های ایمنی و افزایش التهاب همراه است که در بخشی با فعال شدن گیرنده های شبه تول و مسیرهای پایین دست میانجی می شود. تمرینات ورزشی منظم وضعیت ضدالتهابی را در بیماری های مختلف ریوی بهبود می بخشد. مطالعات پیشنهاد کرده اند افرادی که در هوای آلوده ورزش می کنند؛ در معرض افزایش خطر بیماری های تنفسی و قلبی - عروقی ناشی از افزایش دوز تحویل آلاینده ها به ریه قرار دارند. با این وجود، مطالعات ساز وکارهای اثر تمرینات ورزشی که می تواند عوامل پیش التهابی ناشی از آلودگی هوا را تعدیل کند؛ گزارش نکرده اند. به نظر می رسد تمرینات ورزشی با تعدیل عوامل التهابی و توده بدن در بخشی با کاهش عوامل خطرزای بیماری های ریوی همراه باشد.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ورزش، بیماری ریوی، التهاب، سیستم ایمنی
 • ابراهیم پیری، محسن برغمدی*، رضا فرضی زاده صفحات 10-19
  زمینه و هدف

  مفصل مچ پا به خاطر تحمل وزن یکی از آسیب پذیرترین مفاصل بدن است. پای پرونیت، یک نوع ناهنجاری است که باعث کاهش ارتفاع قوس طولی داخلی هنگام تحمل وزن بدن می گردد و یکی از شایع ترین عارضه های اندام تحتانی است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر آنی و 8 هفته تمرینات در آب و تراباند بر نرخ بارگذاری، ایمپالس و گشتاور آزاد در افراد دارای پای پرونیت هنگام راه رفتن انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی روی 45 دانشجوی پسر دانشگاه محقق اردبیلی دارای پای پرونیت انجام شد. آزمودنی ها به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری کنترل، تراباند و تمرین در آب قرار گرفتند. گروه مدخله به مدت 8 هفته تمرینات را اجرا نمودند و اثر آنی و طولانی مدت تمرینات مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها:

   اوج مثبت و منفی گشتاور آزاد، نرخ بارگذاری عمودی، ایمپالس عمودی در گروه تمرین در آب پس از 8 هفته در مقایسه با پیش آزمون و آنی، کاهش آماری معنی داری یافت (P<0.05). همچنین ایمپالس راستای داخلی-خارجی در گروه تمرین در آب پس از 8 هفته در مقایسه با پیش آزمون و آنی، افزایش آماری معنی داری یافت (P<0.05). به علاوه اوج مثبت گشتاور آزاد، ایمپالس عمودی در گروه تراباند پس از 8 هفته در مقایسه با پیش آزمون و آنی، کاهش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). همچنین نرخ بارگذاری در گروه تراباند آنی و پس از 8 هفته در مقایسه با پیش آزمون کاهش آماری معنی داری یافت (P<0.05).

  نتیجه گیری:

   تمرینات در آب و تراباند بعد از 8 هفته می تواند اثرگذاری بهتری بر نرخ بارگذاری، گشتاور آزاد و ایمپالس در افراد مبتلا به پای پرونیت طی راه رفتن داشته باشد.

  کلیدواژگان: ورزش درمانی، پرونیشن، راه رفتن، گشتاور
 • خدیجه سرایلو*، زهرا وفایی نژاد صفحات 20-27
  زمینه و هدف

  شیرمادر مزایای بارزی برای مادر و کودک دارد. مشاوره با مادر یک روش مفید در تداوم تغذیه انحصاری با شیر مادر است. در حال حاضر روش های مشاوره از راه دور در حال گسترش است. این مطالعه به منظور تعیین اثر مشاوره تلفنی بر تداوم و طول مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران سزارین شده انجام شد.

  روش بررسی

  در این کارآزمایی بالینی 154 زن سزارین شده به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله 7 جلسه مشاوره تلفنی طی ماه اول تا سوم پس از زایمان علاوه بر برنامه آموزشی رایج شیر مادر و گروه کنترل فقط برنامه آموزشی رایج شیر مادر را دریافت کردند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و چک لیست بررسی شیردهی بود.

  یافته ها: 

  میانگین طول مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر در انتهای ماه چهارم در گروه مداخله 0.88±15.51 هفته بیشتر از گروه کنترل 5.33±10.74 بود (P<0.05). در انتهای ماه سوم پس از زایمان، شانس تغذیه انحصاری با شیر مادر در گروه مداخله 10.45 برابر بیشتر از گروه کنترل تعیین شد (OR=10.455, CI=2.547-42.912, P<0.001).

  نتیجه گیری:

   مشاوره تلفنی در افزایش تداوم و طول مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران سزارین شده موثر بود.

  کلیدواژگان: شیردهی، تغذیه با شیر مادر، زایمان سزارین، مشاوره
 • سید جواد موسوی، محمدحسین قینی، اشکان سنایی راد، نرگس حدادزاده نیری، مهرداد روغنی* صفحات 28-36
  زمینه و هدف

  آکریل آمید ماده ای نوروتوکسیک است که با ایجاد عدم تعادل بین تولید و حذف رادیکال‎ های آزاد، استرس اکسیداتیو را افزایش می دهد و در پاتوژنز بعضی از بیماری های نورودژنراتیو دخیل است. تیموکینون که از گیاه سیاه دانه استخراج می شود؛ دارای اثرات برجسته آنتی اکسیدانی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر تیموکینون بر استرس اکسیداتیو و تعداد نورون های هیپوکامپ به دنبال تجویز آکریل آمید در موش صحرایی نر انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی روی 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده سنی 10 تا 12 هفته و وزن 180 تا 200 گرم انجام شد. حیوانات به طور تصادفی به 4 گروه 7 تایی کنترل، آکریل آمید و دو گروه آکریل آمید تحت تیمار با تیموکینون (1 یا 5 میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. برای القای آسیب بافتی مغز، آکریل آمید به میزان 50 میلی گرم بر کیلوگرم به فرم داخل صفاقی تزریق شد. موش ها دو روز پس از تزریق آکریل آمید، کشته شدند و اندازه گیری مالون دی آلدیید، گلوتاتیون احیا و کاتالاز در نمونه هموژنه هیپوکامپ انجام شد. بررسی تعداد نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ با رنگ آمیزی نیسل صورت گرفت.

  یافته ها: 

  تزریق آکریل آمید سبب افزایش آماری معنی دار سطح مالون دی آلدیید و کاهش فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون احیا نسبت به گروه کنترل شد (P<0.05). تجویز تیموکینون با دوز 5 میلی گرم بر کیلوگرم سبب کاهش معنی دار سطح مالون دی آلدیید و افزایش فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون احیا نسبت به گروه آکریل آمید شد (P<0.05). تعداد نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ در گروه های مختلف تفاوت معنی داری نداشتند.

  نتیجه گیری: 

  تیموکینون به صورت وابسته به دوز می تواند سبب بهبود شاخص های استرس اکسیداتیو گردد.

  کلیدواژگان: آکریل آمید، تیموکینون، هیپوکامپ، استرس اکسیداتیو
 • الهام حاجیان کلاریجانی، مریم مهاجرانی* صفحات 37-42
  زمینه و هدف

  جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) دارای ارزش غذایی و درمانی زیادی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر جلبک اسپیرولینا بر تغییرات آنزیم های کبدی موش های نر نژاد BALB/c در معرض دوز بالای استامینوفن انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی از 42 سر موش نر بالغ نژاد BALB/c در هفت گروه شش تایی و دوز سمی استامینوفن 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده شد. گروه کنترل تنها رژیم غذایی استاندارد و آب دریافت نمود. گروه شم با محلول نمکی گاواژ شدند. گروه های سوم تا هفتم به ترتیب شامل موش های تیمار شده با استامینوفن 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن؛ پودر جلبک 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن؛ پودر جلبک 300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن؛ پودر جلبک 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به اضافه استامینوفن و آخرین گروه با پودر جلبک 300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به اضافه استامینوفن بودند. در همه گروه ها موش ها با دارو و پودر جلبک به روش گاواژ به مدت 14روز متوالی تیمار شدند. تمامی حیوانات 24 ساعت بعد از دریافت آخرین دوز داروها و محرومیت از غذا (دسترسی به آب آزاد بود)؛ بیهوش و از قلب آنها خونگیری انجام شد. فعالیت آنزیم های کبدی (آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز) به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. غلظت پروتیین به روش لوری تعیین شد. سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز با استفاده از آب اکسیژنه انجام شد. میزان مالون دی آلدیید اندازه گیری و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام به روش FRAP با احیاء یون Fe3+ (فریک) به یون Fe2+ (فرو) تعیین شدند.

  یافته ها: 

  سطح آنزیم های ترانس آمینازی سرمی (آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز) و همچنین میزان آنتی اکسیدان تام و سطح مالون دی آلدیید در گروه تیمار شده با استامینوفن، نسبت به گروه کنترل افزایش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). همچنین سطح این آنزیم ها در گروه تیمار شده با جلبک 300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به اضافه استامینوفن، کاهش آماری معنی داری نسبت به گروه تیمار شده با گروه استامینوفن داشت (P<0.05). سطح آنزیم کاتالاز در گروه استامینوفن، کاهش آماری معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد (P<0.05) و در گروه جلبک 300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به اضافه استامینوفن، افزایش آماری معنی داری نسبت به گروه استامینوفن مشاهده شد (P<0.05). نتایج آزمایشات در دو گروه همزمان اسپیرولینا و استامینوفن نشان داد که مواد موثره جلبک در دوز 300 بهتر از 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در پاسخ به استرس اکسیداتیو عمل نمود.

  نتیجه گیری: 

  مصرف جلبک اسپیرولینا 300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به همراه استامینوفن در حدود دوز سمیت آن، با تاثیر بر فعالیت آنزیم ها و سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی، باعث افزایش مقاومت در برابر استرس اکسیداتیو و صدمات ناشی از مسمومیت دارویی می گردد.

  کلیدواژگان: اسپیرولینا، استامینوفن، مسمومیت کبدی، آنتی اکسیدان، موش
 • مهدی وحید بالان، محمدرضا نصیرزاده* صفحات 44-50
  زمینه و هدف

  وینکریستین به عنوان یک داروی ضدسرطان مهم، برای کبد بسیار سمی است. رزوراترول یک پلی فنل طبیعی است که در منابع گیاهی مختلف یافت می شود. مطالعات چندی نشان دهنده اثرات ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی رزوراترول هستند. این مطالعه به منظور تعیین اثر محافظت کبدی و آنتی اکسیدانی رزوراترول در برابر سمیت ناشی از وینکریستین سولفات روی موش سوری انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی 32 سر موش سوری ماده بالغ نژاد NMRI با وزن 20 تا 25 گرم به طور تصادفی به 4 گروه 8 تایی شامل گروه کنترل، گروه وینکریستین، گروه وینکریستین + رزوراترول و گروه رزوراترول تقسیم شدند. موش ها داروی وینکریستین را به صورت صفاقی با دوز mg/kg/bw3 هفته ای یک بار به مدت 4 هفته و رزوراترول را با دوز mg/kg/bw30 به مدت 28 روز از طریق گاواژ معدی دریافت کردند. در پایان مطالعه میزان فعالیت آنزیم های کبدی ALT وAST سرم اندازه گیری شد. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شامل GPX، SOD، سطح مالون دی آلدیید و میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی کبد اندازه گیری شد.

  یافته ها:

   فعالیت آنزیم های کبدی ALT و AST و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان SOD و GPX در گروه وینکریستین در مقایسه با گروه کنترل کاهش و سطح مالون دی آلدیید افزایش معنی داری یافت (P<0.05). همچنین تیمار با رزوراترول در گروه وینکریستین + رزوراترول در مقایسه با گروه وینکریستین موجب بهبود معنی دار پارامترهای مورد ارزیابی گردید (P<0.05).

  نتیجه گیری:

   رزوراترول در برابر آسیب اکسیداتیو القاشده توسط وینکریستین در بافت کبد موش سوری اثر محافظتی و آنتی اکسیدانی دارد.

  کلیدواژگان: وینکریستین، رزوراترول، کبد، استرس اکسیداتیو، موش سوری
 • فاطمه حسن زاده دولت آبادی، خسرو جلالی دهکردی*، فرزانه تقیان، سید علی حسینی صفحات 51-58
  زمینه و هدف

  باتوجه به نقش رژیم غذایی مناسب و استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی در کنار فعالیت ورزشی، توجه محققین برای بهره گیری بیشتر از اثرات تمرین برای بهبود متابولیسم سلولی جلب شده است. علی رغم نقش مطلوب تمرینات ورزشی و استفاده از آنتی اکسیدان ها بر سلامت قلب، اثر همزمان تمرینات ورزشی و مصرف بره موم (تهیه شده توسط زنبور عسل)، هنوز شناخته نشده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین استقامتی و بره موم در برابر استرس اکسایشی و سلولی میوکارد و بیان ژن های HSP72 و NF-kB در موش های صحرایی اورکتومی دیابتی شده با استروپتوزتوسین انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی روی 36 سر موش صحرایی ماده نژاد اسپراگو-داولی با سن 12 تا 16 هفته و وزن 220 تا 250 گرم انجام شد. تعداد 6 سر موش صحرایی در گروه کنترل سالم (HC) قرار گرفتند. 30 سر موش صحرایی اورکتومی شده با تزریق تک دوز صفاقی استروپتوزتوسین (mg/kg 40) دیابتی شدند. سپس حیوانات اورکتومی دیابتی شده به 5 گروه 6 تایی شامل کنترل اورکتومی دیابتی، شم، بره موم، تمرین استقامتی و تمرین استقامتی + بره موم تقسیم شدند. گروه های تمرین استقامتی و تمرین استقامتی + بره موم به مدت 8 هفته، 5 جلسه در هفته با 75-55 درصد سرعت بیشینه تمرین کردند. گروه های بره موم و تمرین استقامتی + بره موم ، بره موم را mg/kg/day 100 به صورت تزریق صفاقی دریافت کردند. سپس سطح PAB (Pro-oxidant-antioxidant balance) و بیان ژن های HSP72 و NF-kB سنجیده شدند.

  یافته ها:

   در گروه های بره موم، تمرین استقامتی و تمرین استقامتی + بره موم مقادیر بیان ژنی HSP72 به طور معنی داری بالاتر و مقادیر NF-kB و MDA به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل اورکتومی دیابتی تعیین شد (P<0.05). مقادیر HSP72 در گروه های تمرین استقامتی و تمرین استقامتی + بره موم به طور معنی داری بالاتر از گروه بره موم و مقادیر NF-kB در گروه های تمرین استقامتی و تمرین استقامتی + بره موم به طور معنی داری کمتر از گروه بره موم تعیین شد (P<0.05). همچنین مقادیر PAB در گروه های تمرین استقامتی و تمرین استقامتی + بره موم به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل اورکتومی دیابتی بود (P<0.05).

  نتیجه گیری: 

  به نظر می رسد تمرین و مصرف بره موم به طور سینرژیستی موجب بهبود مسیر محافظتی HSP72 و کاهش استرس اکسیداتیو در بافت قلب متعاقب شرایط نقص عملکرد استروژن و دیابت می گردد. هر چند اثر تعاملی این دو به انجام تمرین استقامتی وابسته است.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، بره موم، استرس اکسیداتیو، HSP72، قلب، اورکتومی، دیابت
 • مینو دادبان شهامت*، اسرا عسکری، فاطمه حبیب اللهی اردهایی صفحات 59-67
  زمینه و هدف

  لپتین با اختلالات متابولیکی همراه بوده و ابتلاء استیاتوز کبدی به استیاتو هپاتیتیس را پیشرفت می دهد. لپتین به طور انتخابی ترشح سایتوکاین TNF-α را در پاسخ به اسید چرب اشباع شده افزایش می دهد. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین تداومی و مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه خار مریم بر فاکتور نکروزدهنده تومور-آلفا و لپتین کبدی موش های صحرایی نر نژاد ویستار با مدل کبد چرب انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن سه هفته و میانگین وزنی 3±159 گرم پس از دو هفته سازگاری با محیط به روش تصادفی به 5 گروه 8 تایی شامل جیره معمولی + سالین، جیره پر چرب + سالین (کنترل)، جیره پرچرب + مکمل، جیره پرچرب + تمرین + سالین و جیره پرچرب + تمرین + مکمل تقسیم شدند. تغذیه روزانه حیوانات 10 گرم به ازای هر 100 گرم وزن بدن موش های صحرایی (جیره استاندارد 13 درصد چربی و جیره پر چرب 41 درصد چربی) به مدت 8 هفته و مکمل سیلی مارین با دوز 140 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن در دو هفته آخر تمرین گاواژ شد. پروتکل تمرینی پس از دو هفته سازگاری حیوانات با محیط آزمایشگاه به مدت 8 هفته کامل تمرین هوازی تداومی شامل 30 دقیقه با شدت 70 تا 75 درصد Vo2max روی نوارگردان انجام شد که به تعداد 5 روز در هفته اجرا شد. پس از کشتار، نمونه ها برای آنالیز بافتی به آزمایشگاه ارسال و اندازه گیری بیان پروتیین های لپتین و TNF-α کبدی به روش الایزا و کیت های لپتین و تومور نکروز دهنده آلفا انجام گردید.

  یافته ها:

   غلظت لپتین کبدی در گروه تجربی دریافت کننده جیره پرچرب + تمرین هوازی تداومی + مکمل سیلی مارین (P<0.05) در مقایسه با گروه تجربی دریافت کننده جیره پرچرب + تمرین هوازی تداومی + سالین (P<0.05) کاهش آماری معنی دار بیشتری نشان داد. همچنین میزان غلظت TNF-α کبدی در گروه جیره پرچرب + سالین در مقایسه با گروه تجربی دریافت کننده جیره پرچرب + مکمل سیلی مارین (P<0.05) و گروه تجربی دریافت کننده جیره پرچرب + تمرین هوازی تداومی + سالین (P<0.05) کاهش آماری معنی دار بیشتری نشان داد. وزن موش های صحرایی گروه جیره معمولی+سالین نسبت به تمامی گروه ها تفاوت آماری معنی داری نشان داد (P<0.05).

  نتیجه گیری: 

  تاثیر توام تمرین هوازی تداومی همراه با مصرف مکمل سیلی مارین اثر معنی داری بر میزان کاهش لپتین و TNF-α در گروه های پرچرب داشت؛ اما این تغییرات در گروه های مکمل به تنهایی معنی دار نبود. بنابراین تمرینات هوازی تداومی می تواند به همراه مکمل در جهت اکسیداسیون بیشتر چربی و کاهش التهاب در بدن گردد.

  کلیدواژگان: لپتین، سیلی مارین، فاکتور نکروز دهنده تومور-آلفا، تمرین تداومی
 • مهلا منصوری، افسانه خواجوند خوشلی*، محمد سبحانی شهمیرزادی صفحات 68-75
  زمینه و هدف

  اختلالات دفعی از جمله شب ادراری، بی اختیاری ادرار در روز و بی اختیاری مدفوع مشکلات رایج دوران کودکی هستند. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی آموزش مادران با رویکرد آدلری - درایکورس بر اضطراب کودکان مبتلا به اختلالات دفعی انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی میدانی روی مادران 20 کودک مبتلا به اختلالات دفعی مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی گوارش کودکان شهر گرگان با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در سال 1399 انجام شد. بی اختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع کودکان بر اساس تشخیص پزشک از نوع اختلالات آناتومیک نبود و صرفا با علایم روانشناختی و اختلالات دفعی کارکردی شناسایی شده بودند. مادران در دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، برنامه آموزشی به روش آدلری - درایکورس را در 12 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. ابزار پژوهش مقیاس اضطراب کودکان اسپنس فرم والد سال 2001 (SCAS-P)  بود که توسط مادران در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری طی دوماه اجرا گردید و خرده مولفه های اضطراب شامل اضطراب فراگیر، هراس اجتماعی، وسواس-بی اختیاری، فوبی خاص و اضطراب جدایی مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها:

   میانگین نمره اضطراب کلی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش به ترتیب 4.04±69.1، 6.1±45.8 و 5.94±47.8 و در گروه کنترل به ترتیب 6.58±69 ، 4.89±67.8 و 5.59±67.6 به دست آمدند. نمرات پس آزمون تمامی زیرمقیاس های اضطراب کودکان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری داشتند (P<0.05) و این تفاوت در طول دوره پیگیری به جز زیرمقیاس وسواس -بی اختیاری پایدار بودند (P<0.05).

  نتیجه گیری: 

  آموزش مادران به روش آدلری -درایکورس باعث کاهش اضطراب کودکان مبتلا به اختلالات دفعی می گردد.

  کلیدواژگان: مادران، اضطراب، کودکان، بی اختیاری ادرار، بی اختیاری مدفوع
 • نرمین غنی زاده حصار*، بهنام مرادی، سوینچ آذرپور صفحات 76-84
  زمینه و هدف

  ناهنجاری ژنورکورواتوم (Genu Recurvatum) می تواند با تغییر مکانیک اندام تحتانی، بر تعادل و ثبات اثرگذار باشد. این مطالعه به منظور مقایسه تعادل و ثبات مرکزی دانش آموزان دختر دارای ژنورکورواتوم با گروه سالم انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه مورد - شاهدی روی دانش آموزان دختر دارای ژنورکورواتوم (25 نفر با میانگین سنی 0.6±14.88 سال) و بدون ژنورکورواتوم (25 نفر با میانگین سنی 0±15 سال) مدارس دخترانه دوره متوسطه شهرستان سلماس در استان آذربایجان شرقی طی سال 1397 انجام شد. معیار ناهنجاری ژنورکورواتوم داشتن 5 درجه هایپراکستنشن در زانو بود. اندازه گیری تعادل ایستا با تست لک لک و تعادل پویا با تست Y و همچنین ثبات مرکزی با تست های سورنسن، پلانک، پلانک جانبی و نشستن در وضعیت 60 درجه به عمل آمد.

  یافته ها: 

  میانگین مقادیر تعادل ایستا پای برتر 3.64±19.86 و غیربرتر 4.67±17.16 دانش آموزان گروه شاهد به طور معنی داری از دانش آموزان دارای ژنورکورواتوم (به ترتیب 2.03±14.44 و 1.66±10.53) بیشتر بود (P<0.05). مقادیر میانه تعادل پویا پای برتر (32.04) و غیربرتر (31.84) دانش آموزان گروه شاهد به طور معنی داری از دانش آموزان دارای ژنورکورواتوم (به ترتیب 18.96 و 19.16) بیشتر بود (P<0.05). مقادیر میانه ثبات مرکزی برای آزمون های سورنسن، پلانک، پلانک جانبی و نشستن در دانش آموزان گروه شاهد (به ترتیب 30.40 ، 30.58 ، 31.04 و 34.12) به طور معنی داری از دانش آموزان دارای ژنورکورواتوم (به ترتیب 42.60 ، 20.20 ، 19.96 و 16.88) بیشتر بود (P<0.05).

  نتیجه گیری: 

  تعادل و ثبات مرکزی دختران دانش آموز دارای ژنورکورواتوم در مقایسه با همتایان بدون این ناهنجاری، ضعیف ارزیابی شد.

  کلیدواژگان: زانو، ژنورکورواتوم، ثبات مرکزی
 • سیده رویا موسوی، منصور دیلمی*، رامین آذرهوش، ارازبردی قورچائی، کاظم کاظم نژاد، سید بابک مجاورعقیلی، سیده ماهرخ علینقی مداح، سید امیرحسن موسوی صفحات 85-90
  زمینه و هدف

  پنومونی وابسته به ونتیلاتور دارای اهمیت ویژه ای در بین عفونت های بیمارستانی است که باعث افزایش مرگ ومیر در بیماران مبتلا می گردد. این مطالعه به منظور تعیین شیوع ابتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور و ارتباط آن با مقادیر پروتیین واکنشی C، پروکلسیتونین و هموگلوبین در بیماران مبتلا به ضربه مغزی انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 138 بیمار (99 مرد و 39 زن) بستری در بخش مراقبت های ویژه با انتوباسیون و ونتیلاسیون مکانیکی در مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان طی سال های 97-1396 انجام شد. سطح بیومارکرهای پروتیین واکنشی C، پروکلسیتونین و هموگلوبین در 6 روز متوالی پس از بستری سنجیده شد و ارتباط بین این بیومارکرها با وقوع پنومونی وابسته به ونتیلاتور ارزیابی گردید.

  یافته ها:

   شیوع ابتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور 29.71% (29 مرد و 27 زن) تعیین شد. میانگین هموگلوبین اولیه بیماران در زنان و مردان به ترتیب 10 و 11.5 گزارش شد. میانگین بیومارکرهای پروکلسیتونین و پروتیین واکنشی C بیماران مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور در مقایسه با گروه غیروابسته به ونتیلاتور در روز ششم بستری نسبت به روز اول افزایش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05).

  نتیجه گیری: 

  بیومارکرهای پروکلسیتونین و پروتیین واکنشی C در بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی، می توانند احتمال ابتلا به پنومونی را پیش بینی نمایند.

  کلیدواژگان: پنومونی وابسته به ونتیلاتور، پروکلسیتونین، پروتئین واکنشی C، هموگلوبین
 • زهرا سادات دامرودی، نرگس زاده راشکی، زهرا شاه محمدی، سهراب بوذرپور*، نازنین منصور مشتاقی، شعبان قلندرآیشی، آرزو نگهداری، مهدی وکیلی نژاد صفحات 91-97
  زمینه و هدف

  سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان در بین زنان سراسر جهان بوده و از نظر میزان مرگ و میر در رده دوم قرار دارد. این مطالعه به منظور تعیین ویژگی های فردی، بالینی و آزمایشگاهی زنان مبتلا به ضایعات پستان در مراجعین به بیمارستان دکتر بسکی گنبدکاووس انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 130 زن دارای ضایعات پستان (خوش خیم و بدخیم) جراحی شده در بیمارستان دکتر بسکی گنبد کاووس طی فروردین 1398 لغایت اسفند 1399 انجام شد. داده های دموگرافیک (سن، سابقه خانوادگی و قومیت) و نتایج آسیب شناسی (درجه بندی، نوع ضایعه، نوع جراحی، مکان، اندازه تومور) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها: 

  ضایعات پستان در 51.53% بدخیم و در 48.46% خوش خیم بودند. بیشترین نوع توده بدخیم داکتال کارسینومای تهاجمی (71.64%) و بیشترین نوع توده خوش خیم فیبروآدنوما (69.84%) بودند. بیشتر موارد بدخیم در بیماران گروه سنی 41 تا 50 سال (43.28%) مشاهده شد. تقریبا نیمی از جمعیت مورد مطالعه (49.15%) فاقد سابقه خانوادگی مثبت و حدود یک چهارم بیماران حداقل یکی از بستگان درجه اول یا دوم مبتلا به سرطان پستان داشتند. اکثر مبتلایان (44.78%) تومورهای بدخیم درجه II داشتند. 78.51% درصد زنان قبل از جراحی های پستان تحت شیمی درمانی قرار نگرفته بودند. همچنین حدود نیمی از بیماران (58 بیمار، 49.57%)، پس از جراحی تحت هیچگونه درمان کمکی قرار نگرفتند؛ با این وجود شیمی درمانی بیشترین نوع درمان کمکی (16 مورد، 13.86%) بعد از عمل بود. درمان همزمان شیمی درمانی و رادیودرمانی در 24.78% بیماران پس از جراحی انجام گردید. ارتباط آماری معنی داری بین سن با نوع ضایعه، درمان های کمکی بعد از عمل و درگیری گره های لنفاوی مشاهده گردید (P<0.05). بین سن با اندازه تومور و بین سابقه خانوادگی با درجه بدخیمی تومور ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P<0.05). همبستگی معنی داری بین سن و درجه بدخیمی تومور (P=0.02, F(2.48)=4.19) یافت شد. به طوری که در سن ابتلا پایین تر، درجه بدخیمی بیشتر است.

  نتیجه گیری:

   نتایج این مطالعه نشان دهنده سن پایین ابتلا به ضایعات بدخیم پستان در شهرستان گنبدکاووس در شرق استان گلستان بود. بیشتر ضایعات بدخیم از نوع داکتال کارسینومای تهاجمی و درجه II بودند. ارتباط مثبت سابقه خانوادگی سرطان بر درجه بندی تومورهای پستان به دست آمد.

  کلیدواژگان: کارسینوما، پستان، پاتولوژی، فیبروآدنوما
 • علی جعفری، زهرا نوروزی*، فاضل عیسی پناه املشی، ایمان شهابی نسب، پوریا قدیریان، شاهین شاه یوسفی، محمدتقی بادله شموشکی، سیده فاطمه موسوی عمادی، سیما بشارت صفحات 98-103
  زمینه و هدف

  بیماری سلیاک که نوعی سوءجذب موادغذایی است؛ می تواند در صورت عدم رعایت رژیم غذایی فاقد گلوتن منجر به عوارض مختلفی از جمله بیماری های روانشناختی و افسردگی گردد. این مطالعه به منظور برآورد فراوانی اختلال خلقی افسردگی و ارتباط آن با پایبندی به رژیم فاقد گلوتن در بیماران مبتلا به سلیاک انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 47 بیمار مبتلا به سلیاک (30 زن و 17 مرد) با میانگین سنی 10.7±40.88 سال در مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان طی تابستان 1399 انجام شد. از بیماران خواسته شد تا پرسشنامه بک 13 سوالی را تکمیل نمایند. تست پایبندی به رژیم غذایی سلیاک (CDAT) برای بررسی پایبندی از دید خود فرد و ارزیابی استاندارد شده توسط متخصص تغذیه (SDE) برای ارزیابی پایبندی بیمار از دیدگاه مصاحبه گر استفاده گردید.

  یافته ها:

   28 بیمار مبتلا به سلیاک (6/59 درصد) دچار درجاتی از افسردگی بودند. بر اساس SDE میزان پایبندی بیماران به رژیم فاقد گلوتن 83 درصد گزارش شد. بین میزان پایبندی به رژیم فاقد گلوتن و افسردگی در این بیماران ارتباط آماری معنی داری یافت نشد. بین افسردگی با جنسیت و سن بیماران ارتباط آماری معنی داری یافت نشد.

  نتیجه گیری:

   فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به سلیاک بالا ارزیابی شد؛ اما رابطه آماری معنی داری با پایبندی به رژیم فاقد گلوتن نداشت.

  کلیدواژگان: بیماری سلیاک، افسردگی، رژیم فاقد گلوتن
 • طیبه ضیائی، فاطمه معصومی، زهرا مهربخش، صدیقه مقسمی* صفحات 104-110
  زمینه و هدف

  میانسالی دوره ای همراه با تغییرات مختلف زیستی - روانی - اجتماعی است. سلامت جنسی یکی از ابعاد مهم سلامتی است که در میانسالی کمتر به آن پرداخته شده است. این مطالعه به منظور تعیین رابطه خودپنداره جنسی و سلامت جنسی زنان میانسال شهر گرگان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 407 زن متاهل با میانگین سنی 5.46±46.38 سال دارای پرونده خانوار الکترونیک در هشت مرکز خدمات جامع سلامت شهر گرگان طی سال های 98-1397 انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست اطلاعات جمعیت شناختی، نسخه فارسی پرسشنامه چند وجهی خودپنداره جنسی Snell و مقیاس سلامت جنسی زنان میانسال (SHIMA) جمع آوری شدند.

  یافته ها:

   میانگین و انحراف معیار نمره خودپنداره جنسی مثبت (26.88±115.10)، خودپنداره جنسی منفی (11.22±18.09)، خودپنداره جنسی موقعیتی (11.88±39.92) و نمره سلامت جنسی زنان میانسال (18.71±129.18) تعیین شد. نمره سلامت جنسی زنان میانسال متاهل با خودپنداره جنسی مثبت (r=0.67, P<0.001) و موقعیتی (r=0.63, P<0.001) همبستگی مثبت و قوی و با خودپنداره جنسی منفی (r= -0.48, P<0.001) همبستگی منفی متوسط و معنی دار آماری داشت.

  نتیجه گیری: 

  این مطالعه نشان داد که خودپنداره جنسی مثبت با سلامت جنسی زنان میانسال متاهل ارتباط مستقیم و خودپنداره جنسی منفی با سلامت جنسی ارتباط معکوس دارد.

  کلیدواژگان: خودپنداره جنسی، سلامت جنسی، میانسالی، یائسگی
 • معصومه رضانژادی، حمیدرضا جوشقانی* صفحات 111-117
  زمینه و هدف

  جهش های ژنی ناشی از اختلالات ترومبوفیلیک و تغییر در فاکتورهای انعقادی خون در طول بارداری، نقش مهمی در بروز سقط مکرر دارند. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط فعالیت پلاسمایی فاکتورهای انعقادی و پلی مورفیسم ژن های موثر ترومبوفیلیک با سقط مکرر انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 29 زن با سابقه سقط مکرر (حداقل سه بار) مراجعه کننده به آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاوش گرگان طی سال های 1396 لغایت 1397 انجام شد. از PCR برای تکثیر DNA و از Post PCR برای تعیین جهش های ژنی Factor ΙΙ (G20210A) ، Factor V Leiden (G1691A) ،Factor V HR2 (H1299R) ، MTHFR C677T و MTHFRA1298C استفاده گردید و نتایج به دست آمده از تعیین ژنوتایپ هر پلی مورفیسم ارزیابی گردید.

  یافته ها:

   بین فاکتورهای انعقادی و جهش های ترومبوفیلیک با سقط مکرر ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری: 

  هیچکدام از پلی مورفیسم های مورد بررسی توجیه کننده سقط مکرر در زنان مورد مطالعه نبودند. پیشنهاد می شود در جامعه مورد بررسی از افراد نرمال یا بستگان درجه یک که دارای سابقه سقط نیستند؛ فاکتورهای ژنتیکی مورد ارزیابی قرار گیرند.

  کلیدواژگان: سقط مکرر، فاکتورهای انعقادی خون، فاکتور V، فاکتور II
 • فهیمه خدابنده شهرکی، مجتبی رنجبر*، مصطفی گواهی، مجید تفریحی صفحات 118-125
  زمینه و هدف

  گیاهان دارویی دارای مقادیر قابل توجهی از ترکیبات آنتی اکسیدانی مانند فلاونوییدها، فنولیکها، کاروتنوییدها و تانن ها بوده که می توانند برای از بین بردن رادیکال های آزاد اضافی موجود در بدن مورد استفاده قرار گیرند. این مطالعه به منظور ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و خواص ضدمیکروبی عصاره های متانولی زرشک وحشی (Berberis integerrima) و شنگ (Graminifolius tragopogon) انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی عصاره متانولی از دو گونه گیاهی زرشک وحشی و شنگ به واسطه متانول 80 درصد تهیه شد. محتوی فنل و فلاونویید کل به ترتیب به روش های فولن سیوکالتیو و کلرید آلومینیوم اندازه گیری شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی با روش فعالیت رادیکال های آزاد دی فنیل پیکریل (DPPH) و قدرت احیاء کنندگی (RP) تعیین شد. فعالیت ضدباکتریایی متانولی دو گونه گیاهی زرشک وحشی و شنگ بر روی باکتری های اشریشیا کلی، باسیلوس سوبتیلیس، لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اوریوس و سالمونلا تیفی موریوم به روش دیسک دیفیوژن تعیین شد. بوتیل هیدروکسی تولوین (BHT) و سیپروفلوکساسین به ترتیب به عنوان کنترل مثبت فعالیت آنتی اکسیدانی و سویه های باکتریایی به کار برده شدند.

  یافته ها: 

  میزان فنل و فلاونویید کل در عصاره زرشک وحشی و شنگ به ترتیب 0.7±46.90 و 0.59±22.63 میلی گرم گالیک اسید برگرم عصاره و 0.01±5.61 و 0.81±46.74 میلی گرم کویرستین بر گرم عصاره ثبت گردید. برهمکنش غلظت های مختلف عصاره گیاهان زرشک وحشی و شنگ و باکتری های مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار بودند (P<0.05). عصاره زرشک وحشی و شنگ  دارای اثرات ضدباکتریایی متفاوتی بودند. به طوری که باسیلوس سوبتیلیس حساس ترین باکتری و سالمونلا تیفی موریوم مقاوم ترین باکتری به عصاره ها تعیین شدند. همچنین عصاره زرشک وحشی اثر مهاری بیشتری روی میکروارگانیسم های مورد بررسی نشان داد.

  نتیجه گیری: 

  عصاره گیاه زرشک وحشی برتری قابل ملاحظه ای در میزان ترکیبات فنلی، خواص آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی در مقایسه با عصاره گیاه شنگ دارد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، ضد میکروبی، زرشک وحشی، شنگ
|
 • Mohamad Fashi* Pages 1-9

  Sports activities are hindered by the lack of clean air in large and industrialized cities, and the countless benefits of exercise are not considered. With the search of the literature, 89094 articles related to air pollution that have been published in SID, PubMed, and Web of Science until December 2021 were found. Ultimately, 80 articles were extracted after selecting the articles and narrowing the search to exercise inflammation and lung tissue. After removing out-of-date articles (not published between 2000 and 2021) and those without full text, 65 articles were included in the review. Based on the review, exposure to air pollution is associated with increased inflammation and decreased cellular immune function, which is characterized by the activation of toll-like receptors and downstream signaling pathways. Regular exercise improves the inflammatory status in different pulmonary diseases. People who exercise in polluted environments are at increased risk of respiratory and cardiovascular diseases due to the elevated amount of pollutants delivered to the lungs. However, studies did not take into account the potential anti-inflammatory effects of exercise training, which could inhibit the pro-inflammatory events induced by air pollution. It seems that regular exercise modifies pulmonary inflammatory responses and body mass and in part decreases the risk of pulmonary diseases.

  Keywords: Air Pollution, Lung Diseases, Inflammation, Immune System
 • Ebrahim Piri, Mohsen Barghamadi*, Reza Farzizade Pages 10-19
  Background and Objective

  The ankle is one of the most vulnerable joints in the body in terms of weight bearing. The pronate foot is the most common complication of the lower limbs that causes a decrease in the height of the internal longitudinal arch when bearing body weight. This study was conducted to compare the effect of exercises in water and with thera-band on loading rate, impulse, and free torque in people with pronation immediately and after eight weeks.

  Methods

  This clinical trial was conducted on 45 male students with pronate foot at the University of Mohaghegh Ardabili. The subjects were randomly divided into three groups of 15 people including control, thera-band, and water training. The intervention groups performed the exercises for eight weeks and the immediate and long-term effects of the exercises were compared.

  Results

  The positive and negative peaks of free torque, vertical loading rate, and vertical impulse in the water training group after eight weeks decreased significantly compared to the pretest and immediately after exercise (P<0.05). Also, the internal-external direct impulse in the water training group increased significantly after eight weeks compared to the pretest and immediately after exercise (P<0.05). In addition, the positive peak of free torque and vertical impulse decreased significantly in the thera-band group after eight weeks compared to the pretest and immediately after exercise (P<0.05). Moreover, the loading rate decreased significantly immediately and after eight weeks in the thera-band group compared to the pretest (P<0.05).

  Conclusion

  Eight weeks of exercise in water and with thera-band can improve loading rate, free torque, and impulse in people with pronate foot during walking.

  Keywords: Exercises Therapy, Pronation, Gait, Torque
 • Khadijeh Sarayloo*, Zahra Vafaeenezhad Pages 20-27
  Background and Objective

  Breast milk has significant benefits for both mothers and babies. Counseling is a beneficial method for the continuity of exclusive breastfeeding. Remote counseling methods are currently being developed. This study was conducted to determine the effects of telephone counseling on the continuity and duration of exclusive breastfeeding among mothers who have had a cesarean section.

  Methods

  In this clinical trial, 154 mothers who have had cesarean section delivery were randomly divided into an experimental and a control group. The intervention group received seven sessions of telephone counseling for 1-3 months postpartum in addition to the routine breastfeeding training program. The control group only received the routine breastfeeding training program.

  Results

  After 4 months postpartum, the average duration of exclusive breastfeeding in the intervention group (15.51±0.88 weeks) was longer than that in the control group (10.74±5.33 weeks) (P<0.05). At 3 months postpartum, exclusive breastfeeding in the intervention group was 10.45 times longer than in the control group (OR=10.455, CI=2.547-42.912, P<0.001).

  Conclusion

  Telephone counseling is effective in increasing the continuity and duration of exclusive breastfeeding in mothers who undergo a cesarean section.

  Keywords: Breast Feeding, Lactation, Cesarean Section, Counseling
 • Seyyed Javad Mousavi, Mohammadhossein Gheini, Ashkan Sanaierad, Narges Haddadzadeh Niri, Mehrdad Roghani* Pages 28-36
  Background and Objective

  Acrylamide is a neurotoxic agent that increases oxidative stress by creating an imbalance between the production and removal of free radicals, which in turn contributes to the pathogenesis of some neurodegenerative disorders. Thymoquinone extracted from Nigella satvia has prominent antioxidant effects. The objective of this study was to evaluate the effects of thymoquinone on hippocampal oxidative stress and neuronal density following acrylamide administration in male rats.

  Methods

  In this experimental study, 28 male Wistar rats aged 10-12 weeks and weighing 180-200 g were randomly divided into 4 groups of 7 rats: control, acrylamide, acrylamide + thymoquinone treatment (1 mg/kg), and acrylamide + thymoquinone treatment (5 mg/kg). For induction of brain injury, 50 mg/kg of acrylamide was injected intraperitoneally. Two days after the acrylamide injection, the rats were sacrificed, and malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), and catalase levels were measured in hippocampal homogenate. Evaluation of neuronal density in hippocampal CA1 region was also performed by Nissl staining.

  Results

  Acrylamide injection significantly increased MDA level and reduced GSH content and catalase activity in comparison with the control group (P<0.05). Administration of 5 mg/kg thymoquinone significantly reduced MDA level (P<0.05) but improved GSH and catalase activity in comparison with the acrylamide group (P<0.05). In addition, neuron density of hippocampal CA1 region did not differ significantly between the groups.

  Conclusion

  Thymoquinone can attenuate oxidative stress markers in a dose-dependent manner.

  Keywords: Acrylamide, Thymoquinone, Hippocampus, Oxidative Stress
 • Elham Hajian Kelarijani, Maryam Mohadjerani* Pages 37-42
  Background and Objective

  Spirulina (Spirulina platensis) has numerous nutritional and therapeutic benefits. This experimental study aimed to investigate the effect of spirulina on changes in the levels of liver enzymes of male BALB/c mice exposed to a high dose of acetaminophen.

  Methods

  In this experimental study, 42 adult male BALB/c mice were divided into seven groups of six. The toxic dose of acetaminophen 600 mg/kg body weight was considered. The control group received only a standard diet and water. The sham group was gavaged with saline solution. The third to seventh groups were treated as: acetaminophen; spirulina 600 mg/kg/bw, spirulina 300 mg/kg/bw, spirulina 600 mg/kg/bw + acetaminophen, and spirulina 300 mg/kg/bw + acetaminophen, respectively. In all groups, mice were treated with acetaminophen and spirulina powder by gavage for 14 consecutive days. Twenty-four hours after receiving the last dose of medication and deprivation of food (the animals still had access to water), the animals were anesthetized and blood samples were taken from the heart. Activity of liver enzymes including alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and alkaline phosphatase (ALP) was measured by spectrophotometry. Protein concentration was determined by the Lowry method. Catalase activity was assessed using hydrogen peroxide. The amount of malondialdehyde was measured and the total antioxidant capacity was determined by FRAP method by reducing ferric to ferro ions.

  Results

  The levels of serum transaminases (ALT, AST, ALP) as well as the level of total antioxidant capacity and malondialdehyde of the acetaminophen-treated group increased significantly compared to the control group (P<0.05). The levels of these enzymes in the group treated with S. platensis 300 mg/kg/bw + acetaminophen decreased significantly compared to the group treated with acetaminophen (P<0.05). Catalase activity in the acetaminophen group was significantly decreased compared to the control group (P<0.05).In the group of S. platensis 300 mg/kg/bw + acetaminophen, catalase activity increased significantly compared to the acetaminophen group (P<0.05). The results of experiments in two groups of spirulina and acetaminophen showed that the active ingredients of the algae at a dose of 300 worked better than 600 mg per kg of body weight in response to oxidative stress.

  Conclusion

  Consuming 300 mg/kg of S. platensis along with a near toxic dose of acetaminophen increases resistance to oxidative stress and injuries caused by drug poisoning by affecting the activity of enzymes and the antioxidant defense system.

  Keywords: Spirulina, Acetaminophen, Liver Toxicity, Antioxidants, Mice
 • Mahdi Vahidbalan, Mohammadreza Nasirzadeh* Pages 44-50
  Background and Objective

  Vincristine is an important anticancer drug, which is highly toxic to the liver. It is a naturally occurring polyphenol found in many plants. Some studies have shown the anti-inflammatory and antioxidant effects of resveratrol. This study was conducted to determine the hepatoprotective and antioxidant effects of resveratrol against vincristine-induced toxicity in mice.

  Methods

  In this experimental study, 32 female NMRI mice weighing 25-30 grams were randomly divided into four groups (n=8): control, vincristine, vincristine + resveratrol, and resveratrol. The animals received vincristine intraperitoneally at a dose of 3 mg/kg/bw once a week for four weeks. They also received resveratrol at a dose of 30 mg/kg for 28 days through gastric gavage. At the end of the study, the activity of alanine transaminase (ALT) and aspartate transaminase (AST) were measured. The level of antioxidant enzymes including superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX), malondialdehyde (MDA) as well as total antioxidant capacity (TAC) was measured in the liver tissue of mice.

  Results

  The activities of ALT, AST, SOD, and GPX decreased in the vincristine group compared to the control group, while MDA level increased significantly (P˂0.05). Treatment with resveratrol in the vincristine + resveratrol group improved the evaluated parameters compared to the vincristine group (P˂0.05).

  Conclusion

  Resveratrol has protective and antioxidant effects against vincristine-induced oxidative damage in the liver of mice.

  Keywords: Vincristine, Resveratrol, Liver, Oxidative Stress, Mice
 • Fatemeh Hasanzadeh Dolatabadi, Khosro Jalali Dehkordi*, Farzaneh Taghian, Seyed Ali Hoseini Pages 51-58
  Background and Objective

  Considering the role of diet and the use of natural antioxidants in addition to exercise, the attention of researchers has been drawn to take further advantage of the effects of exercise to improve cellular metabolism. Despite the favorable role of exercise and antioxidants on heart health, the simultaneous effect of exercise and consumption of propolis (prepared by bees) is not yet known. This study aimed to investigate the effects of endurance training and propolis against oxidative and myocardial stress in diabetic ovariectomized rats.

  Methods

  This experimental study was conducted on 36 female Sprague Dawley rats aged 12-16 weeks and weighing 220-250 grams. Six rats were included in the healthy control group. Diabetes was induced in 30 overiectomized rats by intraperitoneal injection of streptozotocin (40 mg/kg). Then, the diabetic animals were divided into five groups of six including diabetic ovariectomized control, sham, propolis, endurance training, and endurance training + propolis. Rats in the training groups trained for eight weeks, five sessions per week, with 55-75% VO2 max. Moreover, propolis was administered 100 mg/kg/day by peritoneal injection. The level of Pro-oxidant-antioxidant balance (PAB) and expression of HSP72 and NF-κB genes were measured.

  Results

  HSP72 expression was significantly higher in the propolis, endurance training, and endurance training + propolis groups. The levels of NF-kB and malonaldehyde were significantly decreased in the ovariectomized diabetic rats (P<0.05). Expression of HSP72 in the endurance training and endurance training + propolis groups were significantly higher than in the propolis group. Moreover, NF-kB in the endurance training and endurance training + propolis groups were significantly lower than in the propolis group (P<0.05). The value of PAB in the propolis and endurance training + propolis groups were significantly lower than in the ovariectomized diabetic rats (P<0.05).

  Conclusion

  Exercise and consumption of propolis seem to synergistically improve the protective HSP72 pathway and reduce oxidative stress in heart tissue following estrogen dysfunction and diabetes. However, the interaction of the two depends on endurance training.

  Keywords: Endurance Training, Propolis, Oxidative Stress, HSP 72, Heart, Ovariectomy, Diabetes Mellitus
 • Minoo Dadban Shahamat*, Asra Askari, Fatemeh Habibollahi Pages 59-67
  Background and Objective

  Leptin is associated with metabolic disorders and promotes the development of liver steatosis to steatohepatitis. It selectively increases the secretion of Tumor-necrosis factor-α (TNF-a) in response to saturated fatty acid. The general purpose of this research was to determine the effects of eight weeks of continuous training and silymarin supplementation on the serum levels of TNF-α and leptin in Wistar rats with fatty liver disease.

  Methods

  In this experimental study, 40 male Wistar rats aged three weeks and weighting 159±3 grams were randomly divided into five groups: normal diet/saline, high-fat diet/saline (control), high-fat diet/supplemented, high-fat diet/exercise/saline, and high-fat diet/exercise/supplement. The rats were fed 10 grams per 100 grams of body weight (standard diet 13% fat and high-fat diet 41% fat) for eight weeks, and silymarin (140 mg per kilogram body weight) were given by gavage for 2 weeks. The continuous aerobic exercise protocol consisted 30 minutes of treadmill running at 70-75% of VO2max for eight weeks, five days a week. After sacrificing the animals, samples were taken and sent to the laboratory for histological analysis. The expression of leptin and TNF-α in the liver was measured using commercial ELISA kits.

  Results

  The findings showed a greater decrease in hepatic leptin concentration in the high-fat diet + continuous exercise + supplement group (P<0.05) compared to the high-fat diet + continuous exercise + saline group (P<0.05). Tukey's post hoc test showed a greater decrease in the concentration of hepatic TNF-α in the high-fat diet + saline group (compared to the high-fat diet + supplement group) (P<0.05), and the high-fat + exercise + saline group (P<0.05). The weight of the rats in the normal diet + saline group differed significantly from other groups (P<0.05).

  Conclusion

  The results indicated that the combination of continuous training with silymarin supplementation can help reduce leptin and TNF-α in rats with a high-fat diet, an effect not observed by silymarin supplementation alone. Therefore, the combination of continuous aerobic exercises and silymarin supplementation can further oxidize fat and reduce inflammation in the body.

  Keywords: Leptin, Silymarin, Tumor Necrosis Factor-alpha, Exercise
 • Mahla Mansouri, Afsaneh Khajvand Khoshali*, Mohammad Sobhani Shahmirzadi Pages 68-75
  Background and Objective

  Elimination disorders such as nocturnal enuresis, urinary incontinence during the day, and fecal incontinence are common problems in childhood. This study aimed to evaluate the effectiveness of training mothers with the Adler-Dreikurs approach for reducing anxiety in children with elimination disorders.

  Methods

  This field trial was done in 2021 on the mothers of 20 children with elimination disorders who had been referred to the Pediatric Gastroenterology Clinic in Gorgan with a pretest, posttest, and follow-up approach. At the physician's discretion, the children's problem had no anatomical origin. Urinary incontinence and fecal incontinence in children were identified only by psychological symptoms and functional elimination disorders. The mothers were divided into an experimental group (n=10) and a control group (n=10). The experimental group received the Adler-Dreikurs training program in 12 sessions of 90 minutes. The research instrument was the Spence Children's Anxiety Scale – Parent (SCAS-P) (2001), which was completed by the mothers in three stages: pretest, posttest, and 2-month follow-up. Sub-components of anxiety including generalized anxiety, social phobia, obsessive-compulsive, specific phobia, and separation anxiety were also measured.

  Results

  Mean general anxiety scores in the pretest, posttest, and follow-up stages were 69.1±4.04, 45.8±6.1, and 47.8±5.94 in the experimental group and 69±6.58, 67.8±4.89, and 67.6±5.59 in the control group, respectively. There was a significant difference in all subcomponents of child anxiety in the posttest and follow-up stages between the experimental group and the control group (P<0.05). This difference was also present during the follow-up period except for the obsessive-compulsive subcomponent.

  Conclusion

  Training mothers through the Adler-Dreikurs approach can reduce anxiety in children with elimination disorders.

  Keywords: Mothers, Anxiety, Child, Urinary Incontinence, Fecal Incontinence
 • Narmin Ghani Zadeh Hesar*, Behnam Moradi, Sevinj Azarpur Pages 76-84
  Background and Objective

  Genu recurvatum deformity shifts the mechanical axis of the lower extremity posteriorly, which may disturb balance and stability. The goal of this study was to compare the balance and core stability of female students with and without genu recurvatum.

  Methods

  This case-control study was conducted on 25 female students with genu recurvatum (mean age: 14.88±0.6 years) and 25 healthy counterparts (mean age: 15±0 years) in city of Salmas (Iran). The criterion for genu recurvatum was a 5-degree knee hyperextension. To measure static and dynamic balance, we used the stork balance stand test and Y test, and to measure core stability, we used the Sorensen, plank, side plank, and 60-degree sitting tests.

  Results

  The mean values of static balance of dominant (19.86±3.64) and non-dominant (17.16±4.67) leg of healthy students were significantly higher than that of students with genu recurvatum (14.44±2.03 and 10.53±1.66, respectively) (P<0.05). The median values of the dynamic balance of the dominant (32.04) and non-dominant (31.84) leg of healthy students were significantly higher than that of students with genu recurvatum (18.96 and 19.16, respectively) (P<0.05). The median values of central stability for the Sorensen (30.40), plank (30.58), lateral plank (31.04), and sitting (34.12) tests in healthy students were significantly better than the median values of central stability for the Sorensen (42.60), plank (20.20), lateral plank (19.96), and sitting (16.88) tests in students with genorcorvatum (P<0.05).

  Conclusion

  The balance and core stability of female students with genu recurvatum deformity is poor compared to their healthy counterparts.

  Keywords: Knee, Genu Recurvatum, Core Stability
 • Seiede Roya Mousavi, Mansour Deylami*, Ramin Azarhoush, Arazberdi Ghourchaei, Kazem Kazemnejad, Seyedbabak Mojaveraghili, Seyedeh Mahrokh Alinaghimaddah, Seied Amirhassan Mousavi Pages 85-90
  Background and Objective

  Ventilator-associated pneumonia (VAP) is an important complication in intensive care unit (ICU) patients with endotracheal intubation. Finding potential early indicators of this condition can aid in reducing the disease burden. We aimed to investigate the relationship between VAP occurrence and serum levels of C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT), and hemoglobin (Hgb) during ICU hospitalization of brain trauma patients.

  Method

  This descriptive-analytical study was carried out on brain trauma patients (99 male, 39 female), referring to the 5th Azar hospital in Gorgan, Iran, in the course of 2017. The patients were hospitalized in ICU with endotracheal intubation and mechanical ventilation. The diagnosis of VAP was confirmed by a 12-score rating based on chest radiographs, body temperature, white blood cell count, and sputum culture. After admission, serum CRP, PCT, and Hgb were documented daily for 6 days.

  Results

  According to the diagnostic criteria, VAP was confirmed in 41 patients (30%). Serum CRP and PCT levels on the 6th-day post-admission were significantly associated with VAP diagnosis, while Hgb levels did not differ significantly between VAP and non-VAP patients. Serum levels of CRP, PCT, and Hgb on the 6th day were not associated with age or sex.

  Conclusion

  Our results indicate that serum CRP and PCT levels are associated with the occurrence of VAP in ICU patients receiving mechanical ventilation. Therefore, these biomarkers could be utilized to warn physicians about the possibility of VAP, thereby reducing mortality rate and hospitalization length.

  Keywords: Pneumonia Ventilator-Associated, Procalcitonin, C-Reactive Protein, Hemoglobin
 • Zahrasadat Damrodi, Narges Zadehrashki, Zahra Shahmohammadi, Sohrab Boozarpour*, Nazanin Mansour Moshtaghi, Shaaban Ghalandarayeshi, Arezou Negahdari, Mehdi Vakilinejad Pages 91-97
  Background and Objective

  Breast cancer is the most common cancer among women and ranks second in terms of mortality rate. This study was conducted in order to determine the personal, clinical, and laboratory characteristics of women with breast lesions referred to the Dr. Beski Hospital in Gonbad-e Kavus, Iran.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on 130 women with breast lesions (benign and malignant) who were operated on in the Dr. Beski Hospital from March 2019 to March 2020. Demographic data (age, family history, and ethnicity) and pathology results (grade, lesion type, surgery type, location, and tumor size) were recorded.

  Results

  Breast lesions were malignant in 51.53% of the patients. The most common malignant tumor was invasive ductal carcinoma (71.64%), and the most common benign tumor was fibroadenoma (69.84%). Most malignant cases were observed in patients aged 41-50 years (43.28%). Almost half of the studied population (49.15%) had no positive family history, and about a quarter of the patients had at least one first or second-degree relative with breast cancer. Most patients (44.78%) had grade II malignant tumors. In addition, 78.51% of the subjects had not undergone chemotherapy before breast surgery. About half of the patients (49.57%) did not undergo any adjuvant treatment after surgery; however, chemotherapy was the most common type of adjuvant treatment (13.68%) after surgery. Simultaneous chemotherapy and radiotherapy were performed for 24.78% of the patients after surgery. There were statistically significant relationships between age and type of lesion and adjuvant treatments after the operation, and involvement of lymph nodes was observed (P<0.05). There was a statistically significant relationship between age, tumor size, family history, and tumor malignancy (P<0.05). There was a significant correlation between age and tumor malignancy (P=0.02, F (2.48) = 4.19) so the degree of malignancy was higher in younger individuals.

  Conclusion

  The results of this study showed the young age of developing malignant breast lesions in the study area. Most malignant lesions are invasive ductal carcinoma and grade II. There is a positive relationship between a family history of cancer and the classification of breast tumors.

  Keywords: Carcinoma, Breast, Pathology, Fibroadenoma
 • Ali Jafari, Zahra Norouzi*, Fazel Isapanah Amlashi, Iman Shahabi Nasab, Puria Qadirian, Shahin Shah Yousefi, Mohammad Taqi Badeleh Shamushaki, Seyyedeh Fatemeh Mousavi Emadi, Sima Besharat Pages 98-103
  Background and Objective

  Celiac disease is a malabsorption disorder that could result in various psychological consequences if patients do not adhere to a gluten-free diet. This study aimed to determine the frequency of major depressive disorder and its relationship with adherence to a gluten-free diet among patients with celiac disease.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted on 47 patients with celiac disease (30 women and 17 men) with an average age of 40.88 ± 10.7 years who had been referred to the Golestan Research Center of Gastroenterology and Hepatology during the summer of 2019. Patients were invited to complete a 13-item Beck Inventory. Celiac Dietary Adherence Test (CDAT) was used to assess adherence from the patients' point of view, and Standardized Dietician Evaluation (SDE) was used to evaluate adherence to the diet from the interviewer's perspective.

  Results

  Overall, 28 people (59.6%) with celiac disease reported some degree of depression. Based on the SDE, the adherence rate of patients to a gluten-free diet was 83%. The association between adherence to a gluten-free diet and the prevalence of depression was not significant. There was also no significant association between the prevalence of depression and the gender and age of patients.

  Conclusion

  Based on the results, a high percentage of patients with celiac disease have symptoms of depression. However, there is no significant relationship between adherence to a gluten-free diet and the prevalence of depression.

  Keywords: Celiac Disease, Depression, Gluten-Free Diet
 • Tayebe Ziaei, Fatemeh Masoumi, Zahra Mehrbakhsh, Sedigheh Moghasemi* Pages 104-110
  Background and Objective

  Middle age is associated with various biopsychosocial changes. Sexual health is one of the most important aspects of health, which is less addressed in middle age. The study aimed to determine the relationship between sexual self-concept and sexual health in middle-aged women in Gorgan, Iran.

  Methods

  This descriptive-analytical study was carried out on 428 eligible married women (mean age: 46.38±5.46 years) who had electronic records in one of the comprehensive health centers of Gorgan, Iran. Data collection was done in 2019 using a demographic checklist, the Persian version of Snell’s multidimensional sexual self-concept questionnaire, and the sexual health of middle-aged women scale.

  Results

  The mean score of sexual self-concept was 115.10±26.88 in the positive domain, 18.09±11.22 in the negative domain, and 39.92±11.88 in the situational domain. The mean score of sexual health was 129.18±18.71. There was a significant positive correlation between sexual health and the positive (r=0.67, P<0.001) and situational sexual self-concept (r=0.63, P<0.001). There was also a significant inverse correlation between sexual health and negative sexual self-concept (r=-0.48, P<0.001).

  Conclusion

  This study showed that the sexual health of married middle-aged women has a direct relationship with the positive sexual self-concept and an inverse relationship with the negative sexual self-concept.

  Keywords: Sexual Self-Concept, Sexual Health, Middle Aged, Menopause
 • Masoomeh Rezanezhadi, Hamid Reza Joshagani* Pages 111-117
  Background and Objective

  Gene mutations leading to thrombophilic disorders and changes in blood coagulation factors during pregnancy play an important role in the occurrence of recurrent abortions. This study was conducted to determine the relationship between polymorphism of thrombophilic genes and coagulation factors in women with recurrent miscarriage.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, 29 women with a history of recurrent abortions (at least three times) were investigated. Demographic data were collected. Total genomic DNA was isolated from peripheral blood. The presence or absence of mutation in factor II (G20210A), factor V Leiden (G1691A), factor V HR2 (H1299R), MTHFR C677T, and MTHFR A1298C polymorphisms were assessed by PCR.

  Results

  Coagulation factors and thrombophilic mutations had no significant association with recurrent miscarriage.

  Conclusion

  The results obtained in this study showed that none of the studied polymorphisms could justify frequent abortions in women. Therefore, it is suggested to evaluate genetic factors in normal individuals or immediate and extended family of the study population with no miscarriage history.

  Keywords: Recurrent Miscarriage, Blood Coagulation Factors, Factor V, Factor II
 • Fahimeh Khodabandeh Shahraki, Mojtaba Ranjbar*, Mostafa Govahi, Majid Tafrihi Pages 118-125
  Background and Objective

  Medicinal plants contain a high level of antioxidant compounds such as flavonoids, phenolic, carotenoids, and tannins, which can be used to eliminate excess free radicals in the body. This study aimed to determine the total phenolic and flavonoid content and to investigate the antioxidant and antibacterial effects of Berberis integerrima and Graminifolius tragopogon methanolic extracts on some Gram-positive and Gram-negative microorganisms.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, methanolic extracts of B. integerrima and G. tragopogon were prepared using 80% methanol. Total phenol and flavonoid contents were determined by Folin–Ciocalteu and aluminum chloride colorimetric methods, respectively. The antioxidant capacity was assessed by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity and reducing power methods. The antibacterial activity of the extracts of B. integerrima and G. tragopogon on Escherichia coli, Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, and Salmonella typhimurium were determined by the disk diffusion method. Butylated hydroxytoluene and ciprofloxacin were used as positive controls for antioxidant activity and bacterial strains, respectively.

  Results

  Total phenol and flavonoid compounds in the extracts of B. integerrima and G. tragopogon were 46.90±0.70 and 22.63±0.59 mg gallic acid per gram of extract and 5.61±0.01 and 46.74±0.81 mg quercetin per gram of extract, respectively. The extracts of B. integerrima and G. tragopogon showed significant antibacterial activity. B. subtilis and S. typhimurium showed the highest sensitivity and resistance to the extracts, respectively. Moreover, the extract of B. integerrima had the most potent inhibitory effect on the examined microorganisms.

  Conclusion

  B. integerrima extract exhibits higher phenolic content, antioxidant properties, and antimicrobial activity than G. tragopogon extract.

  Keywords: Antioxidant, Antimicrobial, Berberis Integerrima, Graminifolius Tragopogon