فهرست مطالب

مجله طب دریا
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 19، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معصومه عباس آبادی عرب* صفحات 66-67
 • مهران ملکی روشتی، فیروز ولی پور* صفحات 68-75
  زمینه و هدف

  آزردگی صوتی یک آسیب قابل توجه در کارکنان نظامی محسوب می شود و قابلیت تاثیرگذاری بر عملکرد رزمی دارد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین خصوصیات صدا در مواجهه شغلی کارکنان با ناوچه های نظامی است.

  روش ها

  مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر بر روی ناوچه های رزمی کلاس N و کلاس T در نزدیکی شهر ماهشهر در سال 1400 انجام شد. اندازه گیری صدا و آنالیز اکتاوباند با استفاده از دستگاه صداسنج و کالیبراتور آکوستیکی انجام گرفت. در ناوچه کلاس N و ناوچه کلاس T آنالیز تراز فشار صوتی در وضعیت روشن بی حرکت و در وضعیت روشن حین حرکت با دور موتورهای 1300 و 1700 دور بر دقیقه بررسی گردید. داده های جمع آوری شده در نرم افزار Minitab 21 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تراز فشار صوت در وضعیت روشن بی حرکت در فرکانس های 2000،1000،500،250، 4000 و 8000 هرتز کمتر از حدود استاندارد است. اما در وضعیت روشن حین حرکت و با دور موتور 1700 دور بر دقیقه در هر دو ناوچه کلاس N و کلاس T، موتور شماره 2 با اختلاف 8/18 و 9/14 دسی بل نسبت به حدود استاندارد، بیشترین تراز فشار صوت را نسبت به سایر حالت ها داشت. همچنین در فرکانس 250 هرتز از میان سنجش دور موتورهای مختلف، بیشترین اختلاف تراز فشار صوت (6/29- دسی بل) با حدود استاندارد مربوط به موتور راست ناوچه کلاس N است.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تراز فشار صوت در وضعیت روشن بی حرکت هیچ آسیبی به شنوایی کارکنان نظامی وارد نمی کند، چراکه در تمامی فرکانس های اندازه گیری شده، تراز فشار صوت کمتر از حدود استاندارد گزارش شد. به کارگیری تجهیزات حفاظت فردی برای کارکنان هنگام انجام عملیات نظامی و یا نصب یک جاذب با کارایی بالا در کابین هر دو ناوچه هنگام مواجهه های شغلی برای کاهش اثرات زیان بار سر و صدا توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: صدا، آزردگی صوتی، کارکنان نظامی، بهداشت شغلی
 • هاجر جمالی، زهرا رحیمی، جمشید جمالی* صفحات 76-83
  زمینه و هدف

  پریشانی روانشناختی یکی از مشکلات روانی است که با طیف وسیعی از اختلالات روانی مرتبط است. با توجه به نقش کارکنان نظامی در ایجاد امنیت اجتماعی، توجه به سلامت روانی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، میزان شیوع پریشانی روانشناختی در نظامیان استان خراسان رضوی برآورد شد و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن شناسایی گردید.

  روش ها

  در مطالعه مقطعی حاضر، نظامیان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر مشهد در نیمه نخست سال 1397 بررسی شدند. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه با استفاده از چک لیست اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر (K-6) از سامانه سینا مراکز بهداشت استان خراسان رضوی جمع آوری گردید. مجموع نمره 10 و بیشتر از آن در پرسشنامه k6 بعنوان نقطه برش در نظر گرفته شد. پرسشنامه k6 احساسات افراد را در 6 حیطه ناراحتی، بی قراری، عصبی، درماندگی، نومیدی، حس بی ارزشی در ماه گذشته ارزیابی می کند.

  یافته ها

  از بین 4488 نظامی، 98/7 % مرد، 51/7 % متاهل بودند و 44/5 % تحصیلات دیپلم داشتند. میانگین نمره پریشانی روانشناختی در مجموع 4/45±3/39 از 24 و میزان شیوع پریشانی روانشناختی 12/6 % ارزیابی شد. جنسیت (0/024=p)، سطح تحصیلات (0/001<p) و محل سکونت (0/001=p) با شیوع پریشانی مرتبط بود. میزان شیوع پریشانی روانشناختی در زنان، مجردین، نظامیان دارای تحصیلات کمتر از دیپلم، و ساکنین شهرهای بین 50 تا 500 هزار نفر بیشتر از سایرین بود.

  نتیجه گیری

  میزان شیوع پریشانی روانشناختی در قیاس با مطالعات صورت گرفته در بین نظامیان سایر کشورها، متوسط ارزیابی شد. مدیران ارشد نظامی می توانند با برنامه ریزی مناسب در جهت غربالگری بیماران، از وقوع اختلالات روانی جدی تر و همچنین ایجاد مشکلات در سازمان های زیرمجموعه خود جلوگیری نمایند.

  کلیدواژگان: سلامت روانی، پریشانی روانشناختی، پرسنل نظامی، ایران
 • مهدی ملازاده*، رضا شربت زاده، اسماعیل کرمی، سجاد محمدیاری صفحات 84-89
  زمینه و هدف

  دفاع از کشور وظیفه نیروهای مسلح آماده و ورزیده است، هدف پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر تمرینات خودگفتاری بر فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان می باشد.

  روش ها

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) در سال 1401 بود که 30 نفر از آنها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به 2 گروه مداخله (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شد. در مرحله پیش آزمون ابتدا، زمان هر یک از دانشجوها در دوی 70 متر و حمل مجروح اندازه گیری شد. سپس در جلسه ای به گروه مداخله، خودگفتاری و نحوه تمرینات آن آموزش داده شد و آنها به همراه تمرینات بدنی که روزانه داشتند 10 جلسه تمرینات خودگفتاری انجام دادند؛ و گروه کنترل فقط تمرینات بدنی روزانه داشتند. بعد از اتمام 10 جلسه تمرین، مرحله پس آزمون همانند پیش آزمون انجام شد.

  یافته ​ها: 

  در گروه مداخله خودگفتاری پس از 10 جلسه تمرین، میانگین عملکرد در دوی 70 متر از 1±44/9 به 82/0±72/8 کاهش و میانگین حمل مجروح از 73/1±41/9 به 11/1±70/8 ثانیه کاهش یافت که با توجه به سطح معنی ‏داری 05/0 تفاوت معنی‏ دار در عملکرد قابل مشاهده است. میانگین دوی 70 متر در گروه کنترل از 93/0±38/9 به 88/0±36/9 ثانیه کاهش یافت و همچنین، میانگین حمل مجروح شرکت ‏کنندگان در این گروه از 43/1±52/9 به 42/1±49/9 ثانیه کاهش یافت که معنی دار نبود (P<0.05).

  نتیجه گیری

  به طورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بعد از خودگفتاری، عملکرد دانشجویان بهبود یافت. لذا، پیشنهاد می شود مربیان و فرماندهان نظامی تمرینات خودگفتاری را در کنار برنامه های جسمانی خود برای بهبود عملکرد دانشجویان مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: خودگفتاری، فاکتورهای آمادگی جسمانی، حمل مجروح
 • احمدرضا یوسف پور دهاقانی، طالب فدائی ده چشمه*، صادق پورعلی صفحات 90-98
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت نقش کینماتیک اندام تحتانی در جذب نیروهای وارده به بدن هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اثر کینماتیک اندام تحتانی بر بروز آسیب سندروم فشار داخلی تیبیا در سربازان در طی دوره آموزش نظامی می باشد.

  روش ها

  در پژوهش حاضر، سربازان مرد در طی دوره 6 ماه آموزش نظامی در سال 1401 بررسی شدند که تعداد 116 نفر از آنها انتخاب گردیدند. در ابتدای دوره آموزشی، ضمن بررسی وضعیت شیوع سندروم فشار داخلی تیبیا با استفاده از معیار یاتس و داده های کینماتیک، فرود آزمودنی ها و ولگوس داینامیک زانو، بوسیله دوربین فیلم برداری و به کمک نرم افزار کینوا جمع آوری شد. سپس سربازان به انجام تمرینات مربوط به آموزش نظامی پرداختند و در انتهای دوره 6 ماهه، با استفاده مجدد از معیار یاتس و وایت شیوع احتمالی سندروم فشار داخلی تیبیا، ارزیابی شد.

  یافته  ها:

   میزان شیوع سندروم فشار داخلی تیبیا در سربازان در انتهای دوره 3/29 % بود. نتایج رگرسیون لجستیک برای بررسی نقش پیش ‏بینی کننده والگوس زانو در لحظه فرود تک پا در بروز آسیب سندروم فشار داخلی تیبیا نشان داد، مدل نهایی قادر به تبیین بین 6/57% و 82% واریانس بود. برای والگوس زانو در لحظه فرود دو پا، بین 5/54% و 6/77% واریانس، فلکشن ران انتهای فرود تک پا بین 5/60% و 2/86% واریانس، فلکشن ران انتهای فرود دوپا، بین 65% و 7/92% واریانس، فلکشن زانو انتهای فرود تک پا بین 3/65% و 1/93% واریانس و بلاخره برای فلکشن زانو انتهای فرود دو پا مدل نهایی قادر به تبیین بین 44/44% و 2/63% واریانس بود. نسبت شانس مربوط به والگوس زانو در لحظه فرود تک پا 204/2، در والگوس زانو در لحظه فرود دو پا  773/1، در متغیر فلکشن ران انتهای فرود تک پا 491/2، در فلکشن ران انتهای فرود دو پا 069/2، فلکشن زانو انتهای فرود تک پا 163/2 و در متغیر فلکشن زانو انتهای فرود دو پا 580/1 می باشد. از بین متغیرها، متغیر فلکشن ران انتهای فرود تک پا به لحاظ آماری نسبت به سایر متغیرها قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری جهت بروز سندروم فشار داخلی تیبیا دارد (491/2).

  نتیجه  گیری:

   نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد، کینماتیک فرود بر شیوع آسیب سندروم فشار داخلی تیبیا اثرگذار است که این تغییرات می تواند ناشی از ضعف عضلات عمل کننده در مفاصل اندام تحتانی و همچنین افزایش بار بیش از حد ناشی از تمرینات نظامی باشد.

  کلیدواژگان: سندروم فشار داخلی تیبیا، کینماتیک اندام تحتانی، سرباز
 • ابوذر حبیبی*، سید علی اکبر هدایتی، سید حامد موسوی ثابت صفحات 99-108

  توسعه سریع و مداوم پرورش میگو احتمالا منجر به یک سری تحولات مضر برای محیط زیست و سلامت انسان شده است. تخریب جنگل های حرا، شکوفایی جلبک های مضر در آب های ساحلی و استخرهای پرورش میگو، معرفی گونه های غیر بومی، کاهش ذخایر آبزیان و کاهش کیفیت آب از جمله مهمترین مشکلات زیست محیطی عنوان شده است. استفاده گسترده و نامحدود از آنتی بیوتیک ها برای جلوگیری از عفونت های باکتریایی در صنعت پرورش میگو، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در این امر نقش داشته است. از طرفی استفاده از مقادیر زیادی آنتی بیوتیک که باید با غذای میگو مخلوط شود نیز مشکلاتی را برای سلامت انسان ایجاد می کند و فرصت حضور آنتی بیوتیک های باقیمانده در گوشت و فرآورده های میگو را افزایش می دهد. بنابراین، به نظر می رسد که تلاش های جهانی برای ترویج استفاده منطقی تر از آنتی بیوتیک های پیشگیرانه در آبزی پروری موردنیاز است. زیرا شواهد نشان می دهد که این استفاده نامحدود برای ماهی ها، حیوانات خشکی، سلامت انسان و محیط زیست مضر است. پیشنهاد می شود با توجه به اصول برنامه بهره برداری پایدار از محیط زیست برای فعالیت های مختلف اقتصادی از جمله احداث مزارع پرورش میگو برنامه ریزی شود، همچنین تلاش های نظارتی به طور معمول برای پیش بینی اثرات احتمالی مورد نیاز است. پایش های آب خروجی مزارع آبزی پروری، بخشی از ارزیابی های مورد نیاز برای درک اثرات زیست محیطی است که ممکن است شامل اندازه گیری های کیفیت آب، غلظت مواد مغذی، خروجی های مواد آلی، مواد شیمیایی و باکتری های باقی مانده ای باشد که بر کیفیت محصول تاثیر می گذارند.

  کلیدواژگان: اثرات زیست محیطی، خلیج فارس، دریای عمان، توسعه پایدار
 • یونس عبدالله زاده، سجاد پورمظفر* صفحات 109-118

  عوارض ناشی از مصرف داروهای شیمیایی نظیر آنتی بیوتیک ها در آبزی پروری، ضرورت استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی که سازگار با محیط زیست هستند را مطرح می کند. پروبیوتیک ها باکتری های زنده هستند که به دلیل توانایی در کنترل بیماری های عفونی تاثیر چشمگیر بر سلامت میزبان دارند. به دلیل وجود انتقال خطرات احتمالی از سویه های زنده میکروبی به میزبان، استفاده از همتای غیرزنده میکروبی مطرح شده است. بخش غیرزنده میکروبی (پاراپروبیوتیک) مانند همتای زنده خود به دلیل تاثیرات مفید بر میزبان به عنوان یک جایگزین مناسب به صورت خوراکی یا تزریقی استفاده می شود. بنابراین استفاده از ترکیبات پاراپروبیوتیکی با وجود قابلیت بالای آنها در تعدیل جامع میکروبی میزبان هنوز نیاز به ارزیابی دقیق تر دارند. در این مطالعه مروری، مفهوم پاراپروبیوتیک ها، آماده سازی پاراپروبیوتیک ها و ارزیابی شاخص های سلامت پاراپروبیوتیک ها به منظور تعدیل واکنش های زیستی شرح داده شده است.

  کلیدواژگان: پاراپروبیوتیک، پروبیوتیک های غیرفعال شده با حرارت، سیستم ایمنی، مقاومت در برابر پاتوژن ها
 • علی کشاورز للکامی، محمد نوبخت، امیرهمایون کیهان، حمیده محمود زاده حسینی، تیمور طبری، سید علی میرحسینی* صفحات 119-128

  تترادوتوکسین یک سم قوی و مهلک است که باعث مسمومیت و مرگ انسان های بی شماری شده است. توزیع تترادوتوکسین و آنالوگ های آن بسیار گسترده می باشد و این توکسین در ارگانیسم های بسیاری شناسایی شده است. افزایش تشخیص آن در گونه های دریایی مثل صدف های دوکفه ای و شکم پایان توجهات علمی و قانونی را به این توکسین جلب کرده است. در حالی که تترادوتوکسین به لحاظ ساختاری کاملا با ساکسی توکسین، دیگر توکسین دریایی، متفاوت است، ولی مکانیسم بلاک کنندگی کانال های سدیمی آنها یکسان است و نشان داده شده که قدرت این دو با یکدیگر قابل تجمیع است. پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، Scopus و PubMed برای انتخاب مرتبط ترین مقالات با کلیدواژه های «تترادوتوکسین»، «مسمومیت»، «مکانیسم اثر»، «دو کفه ای»، «گاستروپودهای خوراکی» و «منشا تترادوتوکسین» استفاده شد. هدف از انجام این مطالعه مروری ارزیابی خطرات سلامت عمومی بود که به دلیل مصرف تترودوتوکسین و آنالوگ های آن در صدف های دو کفه ای و شکم پایان جان انسان های بسیاری را به خطر انداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که این توکسین بسیار مقاوم به حرارت بوده و همچنین روش های جدید و دقیق تری برای تشخیص آن وجود دارد. همچنین اینکه مسمومیت با این توکسین می تواند هم به صورت حاد و هم به صورت مزمن باشد و هر دوی این موارد می تواند منجر به مرگ فرد مصرف کننده شود.

  کلیدواژگان: تترادوتوکسین، صدف دوکفه ای، شکم پایان خوراکی، مسمومیت، غذاهای دریایی
|
 • Masoumeh Abbasabadi-Arab* Pages 66-67
 • Mehran Maleki Roveshti, Firouz Valipour* Pages 68-75
  Background and Aim

  Noise annoyance is considered a significant injury in military personnel and has the ability to affect their combat performance. The purpose of this study is to determine the characteristics of sound in the occupational exposure of employees to military vessels.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on N-class and T-class vessels near Mahshahr city in 2022. Sound measurement and octaband analysis were done using sound meter and acoustic calibrator. In N-class and T-class vessels, the analysis of the sound pressure level was analyzed in the stationary state and in the state while moving with engine speed of 1300 and 1700 rpm. The collected data were analyzed in Minitab 21 software.

  Results

  The findings showed that the sound pressure level in the switched on state is less than the standard limits at frequencies of 250, 500, 1000, 2000, 4000 and 8000 Hz. But in the on state during movement and with the engine speed of 1700 rpm in both N-class and T-class vessels, engine number 2 has the highest sound pressure level with a difference of 18.8 and 14.9 dB compared to the standard limits. Also, at the frequency of 250 Hz, among the distance measurement of different engines, the biggest difference in sound pressure level (-29.6 dB) with the standard limits is related to the right engine of the N-class vessel.

  Conclusion

  The findings of the present study demonstrated that the sound pressure level in the switched on state does not cause any damage to the hearing of military personnel, because in all the measured frequencies, the sound pressure level was reported to be lower than the standard limits. It is recommended to use personal protective equipment for employees during military operations or to install a high-performance absorber in the cabin of both vessels during occupational exposures to reduce the harmful effects of noise.

  Keywords: Sound, Noise Pollution, Military Personnel, Occupational Health
 • Hajar Jamali, Zahra Rahimi, Jamshid Jamali* Pages 76-83
  Background and Aim

  Psychological distress is one of the psychological problems that is related to a wide range of mental disorders. Considering the role of military personnel in creating social security, paying attention to their mental health has particular importance. In this study, the prevalence of psychological distress in the military personnel of Razavi Khorasan province, Iran was estimated and demographic factors related to it were identified.

  Methods

  In this cross-sectional study, military personnel who referred to the health centers of Mashhad city in the first half of 2019 were examined. Data was collected using the demographic checklist and Kessler's standard scale of psychological distress (K-6) from the SINA system of health centers in Razavi Khorasan province, Iran. The total score of 10 and more in the K6 questionnaire was considered as the cut-off point. The K6 questionnaire evaluates people's feelings in 6 areas: discomfort, restlessness, nervousness, helplessness, hopelessness, sense of worthlessness in the last month

  Results

  Out of 4488 military personnel, 98.7% were men, 51.7% were married, and 44.5% had a diploma. The mean psychological distress score was 3.39±4.45 out of 24 and the prevalence of psychological distress was 12.6%. Gender (p=0.024), education level (p<0.001) and place of residence (p=0.001) were associated with the prevalence of distress. The prevalence of psychological distress was higher in women, singles, military personnel with less than a diploma, and residents of cities between 50 and 500 thousand people.

  Conclusion

  The prevalence of psychological distress was estimated to be moderate in comparison with the studies conducted in other countries. Senior military managers can prevent the occurrence of more serious mental disorders as well as the creation of problems in their subordinate organizations with proper planning in the direction of screening patients.

  Keywords: Mental health, Psychological distress, Military personnel, Iran
 • Mahdi Mollazadeh*, Reza Sharbatzadeh, Esmaeil Karami, Sajjad Mohamadyari Pages 84-89
  Background and Aim

  Defense of the country is the duty of the armed forces, the aim of this study is evaluation of the effect of self-talk exercises on the physical fitness factors in students.

  Methods

  This is a semi-experimental study with a pre-test-post-test design. The statistical population was the students of Imam Ali Officers University, Tehran, Iran in 2022, 30 of them were selected by available sampling and randomly assigned into 2 intervention (n=15) and control (n=15) groups. In the pre-test, the time of each student in running 70 meters and carrying the injured was measured. Then, in a meeting, the intervention group was taught self-talk and how to practice it, and they did 10 self-talk exercises along with their daily physical exercises. The control group only practiced the physical exercises. After the completion of 10 training sessions, the post-test was performed as the pre-test.

  Results

  In the self-talk intervention group, after 10 training sessions, the mean performance in the 70-meter run significantly decreased from 9.44±1 to 8.72±0.82, and the mean carrying the injured significantly decreased from 9.41±1.73 to 8.70 ±1.11. The mean running time of 70 meters in the control group was decreased from 9.38±0.93 to 9.36±0.88 seconds and also, the mean carrying of injured in this group was decreased from 9.52±1.43 to 9.49±1.42 seconds, which was not significant (P<0.05).

  Conclusion

  In general, these findings showed that after self-talk, the performance of students improved. Therefore, it is suggested that the coaches and commanders of the army consider self-talk exercises along with their physical programs to improve the students' performance.

  Keywords: Self-Talk, Physical Fitness Factors, Carrying the Injured
 • Ahmadreza Yousefpour Dehaghani, Taleb Fadaei Dehcheshmeh*, Sadegh Pourali Pages 90-98
  Background and Aim

  Considering the importance of the kinematic role of the lower limb in absorbing the forces entering the body, the aim of this study is to investigate the effect of the kinematics of the lower limb on the occurrence of Medial tibial stress syndrome (MTSS) injury in soldiers during the military training period.

  Methods

  In the present study, male soldiers were examined during the 6 months of military training in 2022, and 116 of them were selected. At the beginning of the training course, while investigating the prevalence of MTSS using the Yates criterion and the kinematic data, subjects' landing and knee valgus dynamics were collected by video camera and Quinoa software. Then the soldiers started to do exercises related to military training, and at the end of the 6-month period, the possible prevalence of MTSS was evaluated again using the Yates and White criteria.

  Results

  The prevalence of MTSS in military soldiers at the end of the period was 29.3%. The results of logistic regression to investigate the predictive role of knee valgus at the moment of single leg landing in the occurrence of MTSS injury showed that the final model was able to explain between 57.6% and 82.0% of the variance. For knee valgus at the moment of two-leg landing, between 54.5% and 77.6% variance, single-leg landing hip flexion between 60.5% and 86.2% variance, two-leg landing hip flexion between 65% and 92.7% of the variance, the knee flexion at the end of one leg landing between 65.3% and 93.1% of the variance and finally for the knee flexion at the end of two legs landing, the final model was able to explain between 44.44% and 63.2% of the variance. The odds ratio related to knee valgus at the moment of one-leg landing is 2.204, in knee valgus at the moment of two-leg landing, 1.773, in the thigh flexion variable at the end of single-leg landing, 2.491, in thigh flexion at the end of two-leg landing, 2.069, the knee flexion at the end of single leg landing is 2.163 and in the variable knee flexion at the end of two leg landing is 1.580. Among the variables, the thigh flexion variable at the end of single leg landing statistically has a higher predictive power than other variables for the occurrence of MTSS (2.491).

  Conclusion

  The current findings demonstrated that landing kinematics has an effect on the prevalence of MTSS, and these changes can be caused by the weakness of the muscles acting in the joints of the lower limbs, as well as an increase in excessive load caused by military exercises.

  Keywords: Medial Tibial Stress Syndrome (MTSS), Landing Kinematics, Soldier
 • Abouzar Habibi*, Aliakbar Hedayati, Hamed Mousavi-Sabet Pages 99-108

  The rapid and continuous development of shrimp farming has probably led to a series of harmful developments for the environment and human health. The destruction of mangrove forests, the blooming of harmful algae in coastal waters and shrimp breeding ponds, the introduction of non-native species, the depletion of aquatic resources and the reduction of water quality are among the most important environmental problems. The widespread and unlimited use of antibiotics to prevent bacterial infections in the shrimp farming industry, especially in developing countries, has played a role in this regard. On the other hand, the use of large amounts of antibiotics that should be mixed with shrimp food also lead to some problems for human health and increases the chance of remaining antibiotics in meat and shrimp products. Therefore, it seems that global efforts are needed to promote a more rational use of preventive antibiotics in aquaculture. Because the evidence shows that this unlimited use is harmful to fish, animals, human health and the environment. It is suggested to plan according to the principles of sustainable use of the environment for various economic activities, including the construction of shrimp farms, and monitoring efforts are usually needed to predict possible effects. Aquaculture effluent monitoring is part of the assessments needed to understand environmental impacts, which may include measurements of water quality, nutrient concentrations, organic matter outputs, chemicals, and residual bacteria that affect product quality.

  Keywords: Environmental Impact, Persian Gulf, Oman Sea, Sustainable Development
 • Younes Abdollahzadeh, Sajjad Pourmozaffar* Pages 109-118

  Complications caused by the use of chemical drugs such as antibiotics in aquaculture raise the necessity of using antimicrobial compounds that are compatible with the environment. Probiotics are live bacteria that have a significant impact on host health due to their ability to control infectious diseases. Due to the possible transmission of risks from live microbial strains to the host, the use of non-living microbial counterparts has been suggested. The non-living microbial part (paraprobiotic) like its living counterpart is used as a suitable substitute orally or by injection due to its beneficial effects on the host. Therefore, the use of paraprobiotic compounds, despite their high ability in comprehensive host microbial modulation, still needs to be evaluated more carefully. In this review study, the concept of paraprobiotics, the preparation of paraprobiotics and the evaluation of health indicators of paraprobiotics in order to modulate biological reactions are described.

  Keywords: Paraprobiotic, Heat-killed probiotics, Immune system, Resistance to pathogens
 • Ali Keshavarz Lelekami, Mohammad Nobakht, AmirHomayoun Keihan, Hamideh Mahmoodzadeh Hosseini, Teimour Tabari, Seyed Ali Mirhosseini* Pages 119-128

  Tetradotoxin is a powerful and deadly poison that has poisoned and killed countless people. The distribution of Tetradotoxin and its analogs is very wide and this toxin has been identified in many organisms. Increasing its detection in marine species such as bivalves and gastropods has drawn scientific and legal attention to this toxin. While Tetradotoxin is structurally completely different from saxitoxin, another marine toxin, their sodium channel blocking mechanism is the same and it has been shown that the potency of both can be combined. Google Scholar, Scopus and PubMed databases were applied for selecting the most relevant papers with the keywords "tetradotoxin", "poisoning", "mechanism of action", "bivalves", "edible gastropods" and "origin of tetradotoxin". The purpose of this review was to evaluate the public health risks that have endangered the lives of many people due to the consumption of tetrodotoxin and its analogs in bivalves and gastropods. The results of this study showed that this toxin is very resistant to heat and there are new and more accurate methods for its detection. Also, poisoning with this toxin can be both acute and chronic, and both of these cases can lead to the death of the consumer.

  Keywords: Tetrodotoxin, Bivalves, Edible gastropods, Poisoning, Seafood