فهرست مطالب

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - پیاپی 48 (زمستان 1402)
 • پیاپی 48 (زمستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/24
 • تعداد عناوین: 22
|
 • محمد کیان*، فریدون رهنمای رودپشتی، زهرا پورزمانی، تقی ترابی صفحات 17-28
  استراتژی شرکت ها در میان اجزای مسیولیت اجتماعی ممکن است آنها را قادر به پاسخگویی به حداقل برخی از خواسته های گروه های ذینفع و به طور کلی مشروعیت کافی را تضمین کنند. شیوه های فعلی صنایع و شرکت ها دارای اثرات منفی زیست محیطی در ارتباط با تنوع زیستی، سلامتی، بیماری ها، انتشار گازهای گلخانه ایی و موارد دیگر است. توجه رسانه ها به این مسایل، یک خطر برای مشروعیت است که صنایع به روش های مختلف پاسخ داده اند. بخش مهمی از استراتژی های مشروع سازی، تاکید بر پرداخت مالیات به جوامع محلی و اشتغال در مناطق روستایی به عنوان کمک های مثبت مسیولیت اجتماعی است. در تحقیق حاضر به تبیین رابطه رفتار مالیاتی شرکت ها و افشای زیست محیطی با رویکرد و ادراک عدالت و تعهد سازمانی 373 شرکت طی سال های 1390 لغایت 1397 پرداخته شده است. تهاجم مالیاتی بعنوان متغیر وابسته و افشای اطلاعات زیست محیطی شامل افشای اجباری بعنوان متغیر مستقل استفاده شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه استفاده و نتایج نشان داد که، بین میزان افشای اجباری اطلاعات زیست محیطی و رفتار مالیاتی تهاجمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: رفتار مالیاتی تهاجمی، افشای اطلاعات زیست محیطی، افشای اجباری اطلاعات زیست محیطی، عدالت و تعهد سازمانی
 • مرتضی متوسل، قدرت الله طالب نیا*، احمد یعقوب نژاد صفحات 29-46
  . چکیدهدر این پژوهش پیامدهای وابستگی اقتصادی حسابرس بر کیفیت گزارش گری مالی بررسی شده است. در این راستا بعد از تعیین رابطه به منظور تحلیل بهتر عوامل تعدیل گر اثرگذار عوامل مثلث راهبری شرکتی یعنی نظارت سهامداران (سهامداران نهادی)، نظارت هیات مدیره (هیات مدیره غیرموظف، دانش هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل) و نظارت حسابرسی (اندازه حسابرس) به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در این رابطه در نظر گرفته شده است. برای سنجش کیفیت گزارش گری مالی از اقلام تعهدی اختیاری، قابلیت پیش بینی سود، ثبات سود و هموارسازی سود استفاده شده است. در این پژوهش از داده های تاریخی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی 1390 تا 1398 استفاده شده است. نتایج نشان گر این است که وابستگی اقتصادی حسابرس اثر منفی و معنی دار بر اقلام تعهدی اختیاری، اثر مثبت و معنی داری بر ثبات سود و اثر منفی و معنی دار بر هموارسازی سود دارد. با این حال رابطه ای بین وابستگی اقتصادی حسابرس و قابلیت پیش بینی سود مشاهده نشد بنابراین وابستگی اقتصادی حسابرس در تمامی نمادها غیر از قابلیت پیش بینی سود بر کیفیت گزارش گری مالی اثرگذار است. در مورد عوامل راهبری شرکتی نتایج حاصله نشان می دهد که دانش اعضای هیات مدیره رابطه بین وابستگی اقتصادی حسابرس و کیفیت گزارش گری مالی را تعدیل می کند. نتایج پژوهش در کل از فرضیه حفظ اعتبار حسابرس حمایت می کند.کلمات کلیدی: وابستگی اقتصادی حسابرس، کیفیت گزارش گری مالی، نظام راهبری شرکتی
  کلیدواژگان: وابستگی اقتصادی حسابرس، کیفیت گزارش گری مالی، نظام راهبری شرکتی
 • محمدابراهیم حسن خانی، صغری براری نوکاشتی*، سینا خردیار صفحات 47-62

  چکیدهاطلاعات گران بهاترین عنصر بازار سرمایه است که سرمایه گذاران با اتکا براین اطلاعات می توانند از فرصت های سودآور بازار، حداکثر بازده را کسب نمایند. محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری از دیدگاه استانداردهای حسابداری به خصوصیاتی اطلاق می شود که اطلاعات ارایه شده در صورت های مالی بتواند در تصمیم گیری مفید واقع شود. این پژوهش سعی دارد تا نظریه محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری را در شرایط بحران مالی موردمطالعه قرار دهد. در این پژوهش بحران مالی با سه معیار زیان عملیاتی، جریان نقد عملیاتی منفی و زیان انباشته، اندازه گیری می شود. نمونه پژوهش شامل 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1396 می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر سه متغیر زیان عملیاتی، جریان نقد عملیاتی منفی و زیان انباشته بر رابطه میان سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت سهام تاثیر معنی داری دارد. این موضوع مطابق با نظریه محتوای اطلاعاتی است. به عبارت دیگر متغیرهای زیان عملیاتی، جریان نقد عملیاتی منفی و زیان انباشته محتوای اطلاعاتی دارند و موجب بهبود سودمندی برای تصمیم می شوند.

  کلیدواژگان: ارزش آفرینی، بحران مالی، زیان عملیانی، جریان نقد عملیاتی منفی، زیان انباشته
 • سامیران خواجه زاده، امیر دانشور*، شادی شاهوردیانی، مهدی معدنچی زاج _ صفحات 63-72
  کاربرد تحلیل تکنیکال و فیلتر مارکوف در مدیریت سبد سهام بهینه آتیبا تاکید بر میزان ریسک سرمایه گذاررویکرد هوش مصنوعی فراابتکاریچکیدهدر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری، دو عامل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه-گذاری می باشد. این دو عامل ریسک و بازده هستند و در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه گذاری با توجه به میزان ریسک و بازده آن انجام می شود. هدف این تحقیق ایجاد سبد بهینه سهام با استفاده از داده های پیش بینی شده می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل داده های مالی شرکت های بورس ایران طی سال های 1390 تا 1397 می باشد. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم رگرسیون لبه اقدام به پیش بینی بازده سهام شده است و درنهایت با استفاده از روش مارکوف و الگوریتم خوشه بندی طیفی و روش تحلیل تکنیکال فیلتر لازم جهت انتخاب داده های اولیه مناسب انجام شد و روش فراابتکاری فرهنگی، سبد بهینه سهام را برای گروه سرمایه گذار با تمایلات ریسک پذیر و همچنین ریسک گریز ارایه کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که فیلتر کردن داده ها باعث انتخاب سبد بهینه برتر می شود و الگوریتم فراابتکاری فرهنگی با توجه به نسبت شارپ توانایی ایجاد سبد بهینه سهام با استفاده از داده های پیش بینی شده را با روش مارکوییز برای سرمایه گذاران ریسک پذیر و ریسک گریز دارد.کلمات کلیدی: سبد بهینه سهام، الگوریتم فراابتکاری فرهنگی، الگوریتم خوشه بندی طیفی، روش مارکوف، تحلیل تکنیکال
  کلیدواژگان: سبد بهینه سهام، الگوریتم فراابتکاری فرهنگی، الگوریتم خوشه بندی طیفی، روش مارکوف، تحلیل تکنیکال
 • پیام خدایی اسمعیل کندی، پیمان امینی*، عطاالله محمدی ملقرنی صفحات 73-90

  کیفیت حسابرسی همیشه از موارد بسیار بااهمیت در حوزه حسابرسی است. محققین این حوزه اذعان دارند که یکی از موثرترین عوامل در بحث کیفیت حسابرسی، متولیان انجام آن، یعنی موسسات حسابرسی هستند. هدف این پژوهش ارایه مدلی برای پیش بینی رتبه بندی کیفیت موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی ، معادلات ساختاری و درختان تصمیم C5.0-C&R بوده ونوآوری آن رسیدن به یک مدل پیش بین با دقت بسیار بالا است.به این منظور با مبنا قرار دادن معیارهای پرسشنامه های کنترل کیفیت و کنترل وضعیت جامعه حسابداران رسمی ایران تمامی داده های موسسات حسابرسی عضو جامعه در یک بازه زمانی 1391 تا 1396 موردبررسی قرار گرفت و برای کاهش ابعاد داده ها و یافتن الگوی درونی و بهینه مجموعه متغیرها از فن تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده گردید و متغیرها با توجه به میزان ارتباطشان باکیفیت حسابرسی در سه عامل (ورودی، فرآیندی، محیطی یا زمینه ای)طبقهبندی شدند در ادامه مدلهای درختان تصمیم با اجرای الگوریتمهای C&R,C5.0پیادهسازی و نتایج نشان داد که الگوریتم C5.0 با دقت و حساسیتی بالغبر 92 درصد، و قدرت تشخیص 97 درصدی بهترین عملکرد را برای پیش بینی کیفیت حسابرسی دارد و الگوریتم C&R با دقت و حساسیت 83 درصدی و قدرت تشخیص 93 درصدی قادر به پیشبینی رتبهبندی کیفی موسسات حسابرسی است.

  کلیدواژگان: موسسات حسابرسی، رتبه بندی کیفی، الگوریتم درخت تصمیم، داده کاوی
 • پریسا آخوندی، محمدرضا پورعلی*، محسن سهرابی عراقی، رضیه علی خانی صفحات 91-104
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه گرایشات سهامداران، ماکیاولیسم و حمایت از گزارشگری پایدار شرکت ها اجرا شد. برای دستیابی به هدف پژوهش 228 پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز میان مدیران عامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره تحقیق به روش تصادفی ساده توزیع و جمع آوری شد. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 با استفاده از مدل‎یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین برای بررسی کیفیت ابزار سنجش در این پژوهش از پایایی شاخص، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید. تحلیل و بررسی اطلاعات گردآوری شده از پرسشنامه‎های پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد ماکیاولیسم و گرایشات سهامداران با حمایت از گزارشگری پایدار شرکت ارتباط مثبت و معناداری دارد، لذا افزایش ماکیاولیسم و گرایشات سهامداران، حمایت از گزارشگری پایدار شرکت را افزایش می دهد. ماکیاولیسم بر گرایشات سهامداران تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین گرایشات سهامداران بر ارتباط میان ماکیاولیسم و حمایت از گزارشگری پایدار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. به طور کلی نتایج نشان داد که رفتارهای ماکیاول گرایانه در میان مدیران موجب می گردد که آنان برای دستیابی به اهداف خود و نمایش مطلوب وضعیت شرکت، تاثیر مثبتی بر روی گرایشات سهامداران در ارتباط با مسیولیت اجتماعی شرکتی و اجرای گزارشگری پایدار در شرکت ها داشته باشند.
  کلیدواژگان: گرایشات سهامداران، گزارشگری پایدار، ماکیاولیسم
 • فردین حافظی، مهرداد قنبری*، بابک جمشید نوید، روح الله جمشیدپور _ صفحات 105-120
  ارایه الگو شفافیت سود با رویکردالگوریتم اپراتور انتخاب و حداقل زاویهچکیدههدف این پژوهش ارایه الگو شفافیت سود با تاکید بر نقش معیارهای نظام راهبری: رویکرد هوش مصنوعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات 167 شرکت طی سال های 1390 الی 1397 جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. آزمون متغیر گزینی که با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی لاسو انجام شد نشان داده است که از بین معیارهای نظام راهبری استقلال کمیته حسابرسی، نسبت مدیران غیرموظف، تنوع جنسیتی، تخصص کمیته حسابرسی و تخصص مالی اعضای هییت مدیره،وجود حسابرس داخلی جهت تبیین شفافیت سود شرکت ها، بالاترین تاثیر را دارد و همچنین جهت پیش بینی شفافیت سود شرکت در سال آتی از روش الگوریتم لارس استفاده شد که نتایج پیش بینی حاکی از قدرت بالای الگوریتم هوش مصنوعی لارس جهت پیش بینی شفافیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.کلمات کلیدی: نظام راهبری، شفافیت سود، رویکرد هوش مصنوعی
  کلیدواژگان: نظام راهبری، شفافیت سود، رویکرد هوش مصنوعی
 • کاوه پرندین* صفحات 121-138
  هدف اصلی این پژوهش، مطالعه ادراک(واکنش) سرمایه گذاران نسبت به پایداری ذهنی و عینی اجزای سود در شرکت های مشکوک به درماندگی مالی و تقلب شرکت نمونه طی یک دوره 13ساله از سال 1386 تا 1398 با تعداد نمونه 179شرکت و 2327 مشاهده می باشد. از این تعداد مشاهده، 124سال - شرکت مربوط به شرکت های مشکوک به درماندگی مالی و 812 سال- شرکت مربوط به شرکت های مشکوک به تقلب انتخاب شده است. در این پژوهش برای شناسایی شرکت های مشکوک به درماندگی مالی از ماده 141 قانون تجارت ایران و شرکت های مشکوک به تقلب از روش مدل نمره M بنیش استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات هم زمان میشکین(1983) با رویکرد داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه10 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در این شرکت ها، سرمایه گذاران پایداری ذهنی جزء نقدی و تعهدی سود را نسبت به پایداری عینی جزء نقدی و تعهدی سود بیشتر از واقع ارزش گذاری می کنند. همچنین آن ها ضریب پایداری جزء نقدی سود را کمتر از واقع و ضریب پایداری جزء تعهدی سود را بیشتر از واقع ارزش گذاری می کنند. با توجه به ارزش گذاری بیشتر پایداری ذهنی جزء نقدی و تعهدی سود نسبت به پایداری عینی جزء نقدی و تعهدی سود توسط سرمایه گذاران در شرکت های مشکوک به درماندگی مالی و تقلب، پیشنهاد می گردد که سرمایه گذاران با توجه به حساسیت این شرکت ها در تصمیمات سرمایه گذاری خود با کسب آگاهی بیشتر توانایی محاسبه پایدار بودن ذهنی اجزا سود را کسب کرده تا درک صحیحی از این اقلام داشته باشند.
  کلیدواژگان: واکنش سرمایه گذاران، پایداری ذهنی اجزای سود، پایداری عینی اجزای سود، شرکت مشکوک به درماندگی مالی، شرکت های مشکوک به تقلب
 • فاطمه هاشمیان طاهری، سید حسین نسل موسوی*، علی اکبر رمضانی صفحات 139-160
  هدف از این پژوهش، شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی عوامل موثر بر حق الزحمه خدمات حسابرسی است. به منظور نیل به اهداف تحقیق از روش تلفیقی با رویکرد اکتشافی بهره گرفته شده، جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل دلفی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، دربرگیرنده 30 نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای حوزه حسابرسی و حسابداری و در بخش تحلیل عاملی شامل 160 نفر از کارشناسان حرفه ای و تجربی حسابرسی فعال در استان های تهران و اصفهان بود. یافته های این پژوهش در دو دور اجرای دلفی نشان دادند که 125 شاخص به مثابه شاخص های موثر بر تعیین حق الزحمه خدمات حسابرسی حرفه ای واجد میانگین مطلوب هستند و ضریب توافق میان خبرگان پیرامون آنها 71 درصد است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که شاخص های مذکور در قالب 10 عامل قرار گرفته و این عوامل مجموعا 087/98 درصد از واریانس قیمت گذاری هزینه خدمات حرفه ای حسابرسی را تبیین نمایند. همچنین، نتایج معادلات ساختاری گویای برخورداری عوامل و شاخص های مذکور از معیارهای برازش مدل ساختاری بوده و در نهایت نتایج حاصل از انجام تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی میان شاخص ها نشان داد که عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه خدمات حسابرسی به ترتیب اولویت عبارت است از مختصات فردی حسابرس، عوامل سازمانی مرتبط با حسابرس، عوامل وضعیتی نظام حسابرسی، ملاحظات نهادی- کلان حسابرسی، اثربخشی و کیفیت حسابرسی، ریسک حسابرسی، ملاحظات نهادی- مدیریتی صاحبکاران، ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان بازار حسابرسی، ملاحظات مالی صاحبکاران و مالکیت، حاکمیت و فرایندهای رشد.
  کلیدواژگان: حق الزحمه حسابرسی، مختصات فردی حسابرس، عوامل سازمانی مرتبط با حسابرس، عوامل وضعیتی نظام حسابرسی
 • ابوطالب مهرفر، حسین کاظمی*، فرزین رضایی صفحات 161-176
  دیدگاه های خوش بینانه افراد نسبت به توانایی های خود یکی از مهم ترین دلایل خطاهایی است که بین تصور و عملکرد واقعی آن ها اتفاق می افتد دیدگاه هایی که موجب تغییر عملکردی مستقل و تاثیری متفاوت بر عملکرد واقعی شده است. هدف پژوهش حاضر ، تحلیل رابطه ی خوش بینی مدیریت با کیفیت گزارشگری مالی می باشد. پژوهش حاضراز لحاظ هدف، کاربردی است و در آن از طرح شبه تجربی و رویکرد پس رویدادی استفاده شده است. داده ها و اطلاعات مالی، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1396 استخراج شده که بعد از اعمال محدودیت های آماری تعداد 171 شرکت جهت آزمون فرضیه ها انتخاب و از روش تحلیل ساختار استفاده شده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که خوش بینی مدیریت تاثیر معنادار و معکوس بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. همچنین ویژگی های شخصیتی مدیران با شیوه های گزارشگری مالی رابطه معناداری دارد به عبارتی، با افزایش خوش بینی مدیریت، کیفیت گزارشگری کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: خوش بینی مدیریت، کیفیت گزارشگری مالی، بیش اعتمادی مدیران
 • محمدرضا محمدی، رضا نظری*، مهدی مرادزاده فرد صفحات 177-190
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه متغیرهای حجم معاملات، اهرم مالی وعدم تقارن اطلاعاتی با متغیر توسعه بازار سرمایه می باشد .قلمرو این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که پس از حذف سیستماتیک تعداد294 شرکت باقی ماند، بازه زمانی مورد بررسی از سال 1389 الی 1398 ، مدل استفاده شده در پژوهش حاضر اتورگرسیون برداری ، داده های محاسبه شده جهت عدم تقارن اطلاعاتی بر اساس روش برآورد شکاف قیمتی بالا و پایین کوروین و شولتز (‏2012)‏ می باشد وکلیه متغیر ها درون زا است ، یافته های پژوهش در محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی بر حسب روزانه و درون روزی نشان دهنده این موضوع است که شرکتهای بزرگ دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری می باشند و این موضوع با فرضیه اندازه شرکت مغایر است. همچنین یافته ها نشان از تاثیر متقابل و معکوس توسعه بازار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی بر یکدیگر است. حجم معاملات اثری مثبت و غیرمعنادار بر شاخص عدم تقارن اطلاعاتی و اثری مثبت و معنادار بر توسعه بازار سهام دارد اهرم مالی اثری منفی و معنادار بر توسعه بازار سهام و عدم تقارن اطلاعاتی دارد. اندازه شرکت اثری مثبت و معنادار بر توسعه بازار سهام و اثری منفی و معنادار بر شاخص عدم تقارن اطلاعاتی دارد.
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعاتی، توسعه بازار سرمایه، اتورگرسیون برداری، روش برآورد شکاف قیمتی به روش بالا و پایین
 • مرضیه رضایی، رضا فلاح*، مهدی مران جوری، نعمت رستمی مازوئی صفحات 191-210
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت حسابرسی در چارچوب تحلیل فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای است. جهت دستیابی به هدف پژوهش تعداد 384 پرسشنامه در میان حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی توزیع و جمع آوری گردید. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار SPSS24 و Smart PLS3 با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج فرضیات پژوهش در این تحقیق در سطح اطمینان 99 درصد نشان داد که مشارکت، یکپارچه سازی، هنجاریابی و در نظر گرفتن ارزش ها به عنوان بعدی از فرهنگ سازمانی در موسسه های حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی شرکت ها دارد، لذا با افزایش هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی شامل مشارکت، یکپارچه سازی، هنجاریابی و در نظر گرفتن ارزش ها، کیفیت حسابرسی شرکت ها افزایش می یابد. همچنین مسیولیت پذیری، امانت داری، عدالت و صداقت به عنوان بعدی از اخلاق حرفه ای حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی شرکت ها دارد، لذا با افزایش هر یک از ابعاد اخلاق حرفه ای شامل مسیولیت پذیری، امانت داری، عدالت و صداقت، کیفیت حسابرسی شرکت ها افزایش می یابد. در نهایت نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی بر رابطه اخلاق حرفه ای حسابرسان و کیفیت حسابرسی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد و فرهنگ سازمانی نسبت به اخلاق حرفه ای تاثیر کمتری بر کیفیت حسابرسی شرکت ها دارد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، حسابرسی، فرهنگ سازمانی، کیفیت حسابرسی
 • سهیلا شهرستانی، محمود معین الدین*، فروغ حیرانی، شهناز نایب زاده صفحات 211-230
  حسابداری مدیریت بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمانها جهت مهیا کردن آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مناسب ترین تکنیک های حسابداری مدیریت و شاخص های ارزیابی عملکرد جهت بکارگیری در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط می باشد. در این راستا، با استفاده از روش تحلیل محتوا مجموعه جامعی از تکنیک های حسابداری مدیریت و شاخص های عملکردسنج، گردآوری و از طریق انجام فرایند خبره سنجی و غربال گری فازی، مهمترین تکنیک ها و شاخص هایی که با ماهیت شرکتهای کوچک و متوسط سنخیت بیشتری داشتند، گزینش گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی، روابط علی میان آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که از دیدگاه خبرگان مالی پژوهش حاضر، تکنیک بهایابی واقعی، تحلیل سودآوری مشتری و کارت امتیازی متوازن به ترتیب به عنوان زیرگروه هر یک از ابعاد بهایابی، تجزیه و تحلیل سودآوری و بعد استراتژیک حسابداری مدیریت در زمره مهمترین تکنیک های حسابداری مدیریت جهت بکارگیری در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط شناخته شده اند. همچنین شاخص حاشیه سود عملیاتی، توسعه محصول جدید و میزان بهره وری کارکنان بالاترین درجه اهمیت را از میان شاخص های عملکردسنج به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که تکنیک بهایابی واقعی و شاخص توسعه محصول جدید به ترتیب بر روی سایر تکنیک های حسابداری مدیریت و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد از بیشترین تاثیرگذاری برخوردارند.
  کلیدواژگان: تکنیک های حسابداری مدیریت، شاخص های ارزیابی عملکرد، شرکتهای کوچک و متوسط، تکنیک غربال گری فازی، تکنیک نگاشت شناختی فازی
 • علی مولایی ایل ذوله، محبوبه جعفری*، نوروز نورالله زاده، رویا دارابی صفحات 231-248

  مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت دست یابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. از طرفی هزینه های مالیاتی، موجب خروج نقدینگی از شرکت ها شده و سود سهام را کاهش می دهد، لذا مدیران شرکت ها در تلاش اند مالیات بر درآمد خود را کاهش داده یا به تعویق بیندازند. هدف این پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گزارشگری متهورانه مالیاتی در بازار سرمایه ایران است. در این پژوهش عوامل موثر بر گزارشگری متهورانه مالیاتی بر اساس مطالعات تجربی، مبانی نظری و با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی (PCA) به چهار شاخص مالی، غیر مالی، حاکمیتی و مدیریتی تقسیم شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، به بررسی 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 پرداخته شد. از آنجایی که متغیر وابسته متغیری مجازی است، برای تخمین مدل از روش های آمار همبستگی و رگرسیون لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد شاخص های مالی رابطه معناداری با گزارشگری متهورانه مالیاتی ندارند ولی شاخص ها غیر مالی، حاکمیتی و مدیریتی دارای رایطه معناداری با گزارشگری متهورانه مالیاتی هستند. دیگر یافته ها بیانگر این است که شاخص های حاکمیتی، مدیریتی و غیر مالی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر گزارشگری متهورانه مالیاتی دارند.

  کلیدواژگان: گزارشگری متهورانه مالیاتی، تجزیه مولفه های اصلی، رگرسیون لاجیت
 • محمد کاشانی پور، محمدرضا عباس زاده، صالح عنبرانی* صفحات 249-270

  چکیدهبا توجه به حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان و رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان اهمیت ارزشیابی دارایی های نامشهود این شرکت ها بیش ازپیش نمایان گردیده است. عمدتا پژوهش ها پیرامون بررسی متغیر های کمی برای اندازه گیری دارایی های نامشهود و ارتباط آن ها با سایر متغیر ها انجام شده است و هیچ یک به صورت خاص در مورد اقلام صورت های مالی شرکت های دانش بنیان و ارایه الگویی کاربردی برای این گونه شرکت ها که در اقتصاد درحال توسعه هستند ارایه نشده است. پژوهش حاضر به موضوع ارایه الگویی مناسب برای ارزش گذاری دارایی های نامشهود در شرکت های دانش بنیان می پردازد. در این پژوهش به کمک مصاحبه و بر اساس تحلیل مضمون برآمده از مصاحبه با 15 نفر از متخصصان و صاحب نظران حوزه دارایی های نامشهود و شرکت های دانش بنیان، الگویی برای ارزش گذاری دارایی های نامشهود در شرکت های دانش بنیان در سال 1400 پیشنهاد شده است. در این الگوی ارزش گذاری دارایی های نامشهود به صورت کمی-کیفی (ترکیبی) و بر مبنای دارایی های نامشهود شناسایی شده و متغیرهای زیر شاخص قابل سنجش به دست آمده از مصاحبه با خبرگان مناسب به نظر می رسد. همچنین از پیامد های ارزش گذاری دارایی های نامشهود، استفاده به عنوان ورودی ارزش گذاری شرکت ها و مقاصد تامین مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ابزار مدیریتی کاربردی مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: دارایی های نامشهود، ارزش گذاری، شرکت های دانش بنیان
 • ابوالفضل صفاخواه، خسرو فغانی ماکرانی*، نقی فاضلی صفحات 271-286
  افشای اطلاعات در رابطه با مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت، تصویر مثبتی از شرکت در بین سهامداران ایجاد می کند. از آنجاکه رفتارهای مربوط به محدودیت های مالی ممکن است منافع ذینفعان را به خطر بیندازد، بنابراین انتظار می رودکه مدیران شرکتهایی که بیشتر درگیر رفتارهای برطرف نمودن محدودیت های مالی هستند، به خاطر جلب رضایت ذینفعان توجه بیشتری به مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت داشته باشند. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدل های مختلف افشای اطلاعات مسیولیت های اجتماعی بر رابطه بین محدودیت های مالی و مالکیت خانوادگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است. پژوهش حاضر کاربردی و شیوه انجام توصیفی - علی و پس رویدادی می باشد. برای تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها از نرم‏ افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 22 و ایویوز نسخه 8 استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1397 به مدت ده سال می باشد که با استفاده از نمونه گیری به روش غربالگری، تعداد 100 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شد.یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نشان می دهندکه تاثیر افشای اطلاعات مسیولیت های اجتماعی بر اساس مدل کارول، مدل ویلیس، مدل لانتوس و مدل کانجای وکوبرا بر محدودیت های مالی شرکتهای خانوادگی نسبت به سایر شرکتها؛ دارای تفاوت معناداری است. مچنین طبق نتایج بدست آمده افشای اطلاعات مسیولیت های اجتماعی در شرکت های دارای مالکیت خانوادگی نسبت به سایر شرکت ها در مدل های بررسی شده به میزان کمتری صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: : افشای اطلاعات، محدودیت های مالی، شرکتها، بورس اوراق بهادار
 • محسن ایمنی* صفحات 287-304
  هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مشارکت در بودجه بندی، دانش مدیریت هزینه و عملکرد مدیران است. سوالات این پژوهش براساس تیوری عملکردی و با استفاده از پژوهش های پیشین تهیه شده است. برای رسیدن به هدف پژوهش، از پرسشنامه های استاندارد میلانی (1975)، شیلدز و یانگ (1994) و ماهونی و همکاران (1965) استفاده شد. نمونه آماری پژوهش را 78 مدیر سطح میانی شرکت های تولیدی غرب استان مازندران در سال 1399 تشکیل می دهند. برای تحلیل فرضیه ها از نرم افزار SmartPls3 و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین مشارکت در بودجه بندی و دانش مدیریت هزینه با عملکرد مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما دانش مدیریت هزینه، نقش میانجی بین مشارکت در بودجه بندی و عملکرد مدیران را ایفا نمی کند. به عبارت دیگر، بودجه بندی میتواند بهعنوان یک ابزار کنترلی توسط مدیران در سازمان ها، جهت نظارت بهتر بر عملکرد خود، مورد استفاده قرار گیرد. با این حال ، نتایج این مطالعه نشان می دهد که توجه کمتری به سایر ابزارها و تکنیک های حسابداری مدیریت (مانند بودجه بندی مستمر،کارت ارزیابی متوازن، بهایابی مبتنی بر فعالیت و غیره) می شود که به نوبه خود منجر به عملکرد ضعیف مدیران می گردد.
  کلیدواژگان: مشارکت در بودجه بندی، عملکرد مدیران، دانش مدیریت هزینه، بودجه بندی مستمر
 • جواد اشرفی* صفحات 305-314
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط توان رقابتی صاحبکار و انتخاب حسابرس بر پایه نظریه رقابت است. تعداد شرکت های نمونه تحقیق بالغ بر 120 شرکت و دوره زمانی تحقیق یک دوره 6 ساله از سال 1393 الی 1398 می باشد. آزمون فرضیه ها بر اساس روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون لاجستیک باینری انجام شده است. نتایج نشان می دهد توان رقابتی صاحبکار تاثیر معنی دار و مثبت بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. هم چنین نتایج بیانگر آن است که نسبت بدهی و حق الزحمه حسابرس ، تاثیر منفی و معنی دار در انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی دارد. شواهد نشان می دهد هرگاه ، تعداد بندهای حسابرسی در گزارش سال قبل، افزایش یابد در آن صورت احتمال انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیز تقویت می گردد. در تحقیق حاضر اندازه شرکت ، نسبت سودآوری و درصد سهام متعلق به سهام دار عمده تاثیر معنی داری بر انتخاب موسسات حسابرسی بخش خصوصی ندارند.
  کلیدواژگان: نظریه رقابت، توان رقابتی صاحبکار، انتخاب حسابرس، بازار حسابرسی
 • حسن فرج زاده دهکردی* صفحات 315-336
  در پاسخ به برخی ابهامات مربوط به کیفیت حسابرسی موسسات حسابرسی بخش عمومی (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر)، در این پژوهش، با استفاده از دو معیار عینی از کیفیت حسابرسی، شامل تعدیلات حسابرسی و تجدید ارایه فرصت طلبانه، ارتباط بین نوع حسابرس و کیفیت حسابرسی بررسی شده است. نتایج به دست آمده حاصل از داده های مرتبط با 211 شرکت طی دوره 1389الی 1400 (مشتمل بر 2,218 مشاهده شرکت-سال)، نشان می‎دهد، صاحبکاران حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر، در مقایسه با سایر صاحبکاران، از اقلام تعهدی اختیاری کمتری بهره می‎برند که به معنای کیفیت گزارشگری مالی این دسته از صاحبکاران است. هم‎راستا با این یافته ها، نتایج حاصل از بررسی تعدیلات حسابرسی و گزارشگری مالی فرصت طلبانه نشان می‎دهد، گزارشگری مالی صاحبکاران این دو حسابرس، تعدیلات حسابرسی، به ویژه تعدیلات کاهنده سود، کمتری دارند. همچنین، صورت‎های مالی صاحبکاران سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی مفید راهبر، با احتمال کمتری در آینده به تجدید ارایه ای منجر خواهند شد که منعکس کننده انگیزه های فرصت طلبانه مدیریت در زمان تهیه صورت‎های مالی بوده است. این یافته ها شواهدی در حمایت از کیفیت بالاتر حسابرسی موسسات حسابرسی بخش عمومی، در نتیجه کیفیت بالاتر گزارشگری مالی صاحبکاران آنها فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: نوع حسابرس، کیفیت حسابرسی، تجدید ارائه فرصت طلبانه، تعدیلات حسابرسی
 • مصطفی پهلون، فاطمه صراف*، محمدرضا عسگری، رویا دارابی صفحات 337-362

  چکیدهظهور تجارت الکترونیک از یک سو خود منجر به توسعه ظرفیت مالیاتی شده است. از سوی دیگر، تجارت الکترونیک بستری مستعد برای فرار مالیاتی است. همچنین، رفتار ظرفیت و فرار مالیاتی حوزه تجارت الکترونیک بسته به شرایط اقتصادی در طول زمان ثابت نیستند. از اینرو در این مطالعه، عوامل تعیین کننده رفتار رژیمی ظرفیت و فرار مالیاتی حوزه تجارت الکترونیک در ایران طی دوره ی زمانی 1398-1352 با رویکرد چرخشی مارکف بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان داد؛ اولا ظرفیت مالیاتی تجارت الکترونیک از رفتار سه رژیمی پیروی می کند و در هر رژیم مقدار ظرفیت مالیاتی تجارت الکترونیک متفاوت است بر این مبنا نیز می توان فرار مالیاتی تجارت الکترونیک را در سه وضعیت صفر، یک و دو تعریف کرد. همچنین تاثیرگذاری عوامل بنیادین فرار مالیاتی تجارت الکترونیکی وضعیت صفر، یک و دو از یک رفتار دو رژیمی پیروی می کنند. هر چند رفتار تاثیرگذاری عوامل بنیادین بر هر سه شاخص فرار مالیاتی تجارت الکترونیکی از نظر اندازه شبیه به هم هستند اما از نظر معناداری متفاوت هستند. عوامل تعیین کننده ی فرار مالیاتی در حوزه تجارت الکترونیکی شامل متغیرهای فرهنگی، ارزی، تجاری، پولی، مالی، مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ موبایل و توسعه بانکداری الکترونیکی هستند. همچنین فرار مالیاتی در حوزه تجارت الکترونیک به صورت الگوی چندرژیمی از متغیرهای تعیین کننده ی آن تاثیر می پذیرد.

  کلیدواژگان: ظرفیت مالیاتی، فرار مالیاتی، تجارت الکترونیک، مدل چرخشی مارکف، MIMIC
 • مهسا الهامی، حمیدرضا وکیلی فرد*، قدرت الله طالب نیا صفحات 363-388
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر راهبری شرکتی، رقابت پذیری و محافظه کاری مدیریتی بر قیمت گذاری توزیع اطلاعات بود .روش شناسی این پژوهش ترکیبی بوده است که به منظور شناسایی معیارهای سنجش متغیرهای پژوهش از تحلیل فراترکیب استفاده شد. سپس تلاش گردید تا معیارهای سنجش تایید شده از مرحله تحلیل دلفی را در قالب طیفی از کم اثرترین تا تاثیرگذارترین معیارهای سنجش مرتب نمایند. در نهایت معیارهای سنجش انتخاب شده به عنوان تاثیرگذاترین معیارهای سنجش متغیرهای پژوهش در قالب فرضیه هایی تدوین شدند تا براساس تحلیل رگرسیون در بازه زمانی 1395-1399 براساس ایجاد 355مشاهده سال-شرکت مورد بررسی قرار گیرند. نتایج در بخش کیفی از تایید 6 معیار سنجش نظام راهبری شرکتی؛ 6 معیار سنجش محافظه کاری مدیریتی ، 6 معیار سنجش رقابت پذیری و6 معیار سنجش قیمت گذاری توزیع اطلاعات حکایت دارد. نتایج در بخش کمی نیز نشان داد، محیط اطلاعاتی که سرمایه گذاران در آن داد و ستد می کنند، پیوسته با انتشار اطلاعات تغییر می یابد. از آنجایی که محافظه کاری احتمال تحصیل تامین مالی را افزایش و هزینه بدهی را کاهش می-دهد، در این میان نظریه اثباتی حسابداری فرض می کند که محافظه کاری حسابداری به واسطه شناخت دیرتر سود، موجب می-شود تا سود کمتری به وسیله مدیران واحدهای تجاری شناسایی و تقسیم شود و همچنین، نسبت بدهی نیز کم نمایی نشود. پس بر این مبناا، محافظه کاری نسبت بدهی شرکت را بهبود می بخشد و نرخ اولیه پیشنهادی وام دهندگان را کاهش می دهد و این موضوع زمینه تامین منابع مالی برای نوآوری و توسعه سرمایه گذاری ها را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: راهبری شرکتی، رقابت پذیری، محافظه کاری مدیریتی، قیمت گذاری توزیع اطلاعات
 • لیلا بشیری خصال، سید حسین حسینی* صفحات 389-410
  مطالعات قبلی نشان می دهند که عوامل سازمانی و متغیرهای مربوط به فرهنگ سازمانی می توانند برمولفه های قضاوت و تصمیم گیری حسابرس ازجمله تردید حرفه ای تاثیرگذار باشند. پژوهش حاضر درصدد است با تبیین رابطه بین بدگمانی سازمانی و تردید حرفه ای حسابرس باتوجه به نقش میانجی تعهد حرفه ای و نقش تعدیل گر اخلاق حرفه ای و اندازه حسابرس، گامی درجهت تقویت تردید حرفهای حسابرسان و افزایش کیفیت حسابرسی و اعتلای اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی بردارد. این پژوهش، ازنوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی است و نمونه آماری پژوهش را 449 نفر از شاغلین درموسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی تشکیل می دهند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1400 و با روش نمونه گیری غیراحتمالی جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد که بدگمانی سازمانی تاثیر منفی و معناداری بر تردید حرفه ای حسابرسان دارد و پذیرش رفتار غیرحرفه ای اثر این رابطه را شدت می بخشد. اما گزارش رفتار غیرحرفه ای در این رابطه نقش تعدیل گر کاهنده را ایفا می کند. هم چنین متغیراندازه حسابرس نیز در این رابطه نقش تعدیل گر دارد. ضمنا نتایج نشان می دهد که تعهد حرفه ای حسابرس نقش میانجی را در این رابطه ایفا نمی کند. به طور کلی نتایج بیانگر آن است که بدگمانی سازمانی بر تردید حرفه ای حسابرسان و درنتیجه برکیفیت حسابرسی اثر منفی دارد. لذا ضروری است که یکی از عمده ترین دغدغه های حسابرسان در سطوح مختلف استقرار فرهنگ سازمانی مناسب و رعایت اخلاق حرفه ای برای بهبود عملکرد حرفه حسابرسی درجهت افزایش اطمینان عموم جامعه به حرفه حسابرسی باشد.
  کلیدواژگان: تردید حرفه ای، بدگمانی سازمانی، تعهد حرفه ای، اخلاق حرفه ای، اندازه حسابرس
|
 • Mohammad Kian *, Fraydoon Rahnamay Roodposhty, Zahra Pourzamani, Taghi Torabi Pages 17-28
  The strategy of companies among the components of social responsibility may enable them to meet at least some of the demands of stakeholders and generally ensure sufficient legitimacy. Current practices of industries and companies have negative environmental impacts related to biodiversity, health, diseases, greenhouse gas emissions and more. Media attention to these issues is a threat to legitimacy that industries have responded to in different ways. An important part of legitimization strategies is the emphasis on paying taxes to local communities and employment in rural areas as positive contributions to social responsibility. In the present study, the relationship between corporate tax behavior and environmental disclosure with the approach and perception of justice and organizational commitment of 373 companies during the years 1390 to 1397 has been explained. Tax invasion was used as a dependent variable and disclosure of environmental information including mandatory disclosure was used as an independent variable. To test the research hypotheses, multiple linear regression was used and the results showed that there is a relationship between the amount of mandatory disclosure of environmental information and the aggressive tax behavior of companies listed on the Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Aggressive tax behavior, disclosure of environmental information, mandatory disclosure of environmental information, justice, organizational commitment
 • Morteza Motavassel, Ghodratallah Talebnia *, Ahmad Yagoubnejad Pages 29-46
  Abstract In this study, the effects of auditor economic dependence on financial reporting quality. In this regard, after establishment of the relationship, the corporate governance mechanisms including stockholder’s supervision (institutional ownership), board of director’s supervision (outsider board of directors) and auditor supervision (audit size) are considered as moderating variables in the relationships to scrutinize the relationship. Accrual quality, earning persistency, earning smoothness and earning predictability is applied to measure financial reporting quality. Using historical data from listed Tehran Stock Exchange firms and sampling 118 firm years out of it during 2011 to 2019, the results show that auditor dependence has a positive significant effect on financial reporting quality. Regarding corporate governance mechanisms, results indicate that board knowledge (accrual model) moderates the relationship between auditor economic dependence and financial reporting quality. The results on the whole supports the audit work theory. Keywords: Auditor Economic Dependence, Financial Reporting Quality, Corporate Governance Mechanisms
  Keywords: Auditor Economic Dependence, financial reporting quality, Corporate Governance Mechanisms
 • Mohammad Ebrahim Hasankhani, Soghra Barari Nokashti *, Sina Kheradyar Pages 47-62

  Abstract Information is the most expensive element of the capital market that investors can rely on to make the most out of profitable market opportunities. The information content of accounting figures from the standpoint of accounting standards refers to the characteristics that the information presented in the financial statements can help to make a decision.This study tries to study the information content theory of accounting figures in financial crisis. In this study, the financial crisis is measured by three criteria: operating loss, negative operating cash flow and cumulative loss. The sample consisted of 167 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2008 to 2017. The results show that all three variables of operating loss, negative operating cash flow and accumulated loss have significant effect on the relationship between earnings per share and book value per share and stock price. This is consistent with information content theory. In other words, variables of operating loss have negative operating cash flow and accumulated loss of information content and improve the usefulness of the decision.

  Keywords: value creation, Financial Crisis, operating loss, negative operating cash flow, accumulated loss
 • Samiran Khajezadeh, Samiran Daneshvar *, Shadi Shahverdiani, Mahdi Madanchi Zaj Pages 63-72
  Application of technical analysis and Markov filterIn future optimal portfolio managementEmphasizing the amount of investor riskMetaphysical artificial intelligence approachAbstractIn decision making for investment, two factors are very important and are the basis of investment. These two factors are risk and return, and in this regard, the study and study of investors to select the best investment portfolio is done according to the amount of risk and its return. A portfolio is a combination of assets formed by an investor to invest. The process of selecting a stock portfolio is one of the issues that has been the focus of many researchers. The aim of this study is to create an optimal stock portfolio using the predicted data. The statistical sample of the research includes the financial data of Iranian stock exchange companies during the years 1390 to 1397. In this study, using stock regression algorithm to predict stock returns, and finally using Markov method and spectral clustering algorithm, the necessary filter to select the appropriate initial data was performed and cultural meta-processing method with prediction data, It provided the optimal portfolio of stocks for the investor group with risk-taking as well as risk-averse. The research results show that the cultural transcendental algorithm, according to Sharp's method, has the ability to create an optimal stock portfolio using predicted data using the Marquis method for venture capitalists and risk averse investors.Keywords: Optimal stock portfolio, cultural meta-innovation algorithm, spectral clustering algorithm, Markov method, technical analysis
  Keywords: Optimal Stock Portfolio, cultural meta-innovation algorithm, spectral clustering algorithm, Markov method, Technical Analysis
 • Payam Khodaei Esameilkandi, Peyman Amini *, Ataallah Mohamadi Molqarani Pages 73-90

  The quality of audit institutions is always one of the most important things in auditing. Researchers in this field believe that the most effective variable in the discussion of audit quality is audit institutions .The purpose of this study is to present a new method for predicting and ranking the quality of audit institutions affiliated to Iranian Institute of Certified Public Accountants (IACPA). and its innovation is to achieve a highly accurate forecasting model. For this purpose ,we used data records of the quality control and status control of IACPA which had already been gathered through questionnaires from 2012 to 2017. We selected 1555 pieces of information records. After screening and deleting incomplete data, 1367 pieces of information were studied. Then, to reduce the data dimensions and find the internal and optimal pattern of variables set. Factor analysis and structural equation techniques were applied. The analysis revealed three categories paly ing a major role in quality of audit. These categories, constructs, were labelled process indicators , environmental or contextual indicators and input indicators. Finally, we used decision tree algorithm from data mining techniques, namely, C&R, and C5.0 algorithms. The results showed that C5.0 algorithm with 92% accuracy and sensitivity, and 97% detection power is the best performance for predicting audit quality and The C&R algorithm is able to predict the qualitative ranking of auditing institutions with 83% accuracy and sensitivity and 93% detection power

  Keywords: Audit institutions, Qualitative Rank, Decision Tree Algorithm, data mining
 • Parisa Akhundi, Mohammad Reza Pourali *, Mohsen Sohrabi Iraqi, Razieh Alikhani Pages 91-104
  This study was conducted to investigate the relationship between shareholder tendencies, Machiavellianism and support for corporate sustainable reporting. To achieve the research goal, 228 questionnaires were distributed and collected by simple random sampling method to collect the required information among the CEOs of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the research period. The data collected by the questionnaires were analyzed by SPSS software version 24 and Smart PLS version 3 using structural equation modeling. Also, to evaluate the quality of the measurement tool in this study, index reliability, convergent validity and divergent validity were used. Analysis and analysis of information collected from research questionnaires at 99% confidence level using structural equation modeling showed Machiavellianism and shareholder tendencies have a positive and significant relationship with the company's sustainable reporting, so increasing Machiavellianism and shareholder tendencies, supporting reporting Stable increases the company. Machiavellianism has a positive and significant effect on shareholder tendencies. Also, the tendencies of shareholders have a positive and significant effect on the relationship between Machiavellianism and supporting the company's sustainable reporting. In general, the results showed that Machiavellian behaviors among managers cause them to have a positive impact on shareholders' attitudes regarding corporate social responsibility and the implementation of sustainable reporting in companies in order to achieve their goals and optimally reflect the company's situation.
  Keywords: Machiavellianism, Stakeholder Orientation, Sustainable Reporting
 • Fardin Hafezi, MEHRDAD Ghanbari *, Babak Jamshidinavid, Roholah Jamshidpour Pages 105-120
  Provide a profit transparency modelWhit LASSO and LARS AI approachAstractThe purpose of this study is to present a model of profit transparency with emphasis on the role of governance system criteria: artificial intelligence approach in companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data of 167 companies during the years 2011 to 2018 were used to test the research hypotheses. The variable test performed using Lasso's artificial intelligence algorithm showed that among the criteria of the audit committee's governance system, the ratio of non-executive directors, gender diversity, audit committee expertise and board members 'financial expertise to explain companies' profit transparency had the highest impact. Also, in order to predict the transparency of the company's profit in the next year, the Lars algorithm method was used. The prediction results indicate the high power of the Lars artificial intelligence algorithm to predict the profit transparency of companies listed on the Tehran Stock Exchange.Keywords: Governance system, profit transparency, artificial intelligence approach
  Keywords: Governance System, profit transparency, artificial intelligence approach
 • Kaveh Parandin * Pages 121-138
  The main purpose of this study is to study the perception (reaction) of investors to the mental and objective stability of profit components in companies suspected of financial distress and fraud of the sample company from 2007 to 2019 with a sample number of 179 companies and 2327. of these observations, 124 years - companies related to companies suspected of financial distress and 812 years - companies related to companies suspected of fraud - have been selected. In this study, in order to identify companies suspected of financial distress, Article 141 of the Iranian Commercial Code and companies suspected of fraud have used the M-Binish score model method.In order to analyze the data and test the hypotheses, the Mishkin (1983) concurrent equation model with the combined data approach and the multivariate regression model using Ives software version 10 have been used. Research findings show that in these companies, investors value the mental stability of the cash and accrual component of profit more than the objective stability of the cash and accrual component of profit.Considering the higher value of the mental stability of the cash and accrual component of the profit than the objective stability of the cash and accrual component of the profit by investors in companies suspected of financial distress and fraud, it is suggested that investors be more aware of their companies' sensitivity in their investment decisions. Gain the ability to calculate the mental stability of profit components to have a correct understanding of these items.
  Keywords: Investors' reaction, Subjective Persistence of components of earnings, Objective Persistence of components of earnings, Suspected Companies for Financial Distress, Suspected Companies for fraud
 • Fatemeh Hashemian Taheri, Seyed Hossein Nasl Mosavi *, Aliakbar Ramezani Pages 139-160
  the purpose of this study is to identify, classify and prioritize the factors affecting the remuneration of audit services. In order to achieve the objectives of the research, an integrated method with an exploratory approach has been used. The statistical population of the research in Delphi Analysis and Hierarchical Analysis (AHP) includes 30 academic and professional experts in the field of auditing and accounting. There were 160 professional and experimental auditing experts active in Tehran and Isfahan provinces. The findings of this study in two rounds of Delphi implementation showed that 125 indicators as indicators affecting the remuneration of professional auditing services have a desirable average and the coefficient of agreement among experts around them is 71%. The results of factor analysis showed that the mentioned indicators are in the form of 10 factors and these factors explain a total of 98.087% of the cost variance of auditing professional services. Also, the results of structural equations indicate that the mentioned factors and indicators meet the criteria of structural model fit, and finally the results of hierarchical analysis and pairwise comparisons between indicators showed that the factors affecting the determination of auditing services are in order of priority. From: Auditor's personal characteristics, Organizational factors related to the auditor, Audit system status factors, Institutional-macro audit considerations, Audit effectiveness and quality, Audit risk, Institutional-managerial considerations of the owners, Social, economic and political considerations of the auditing market, Financial considerations Owners and ownership, governance and growth processes.
  Keywords: Audit Fee, individual coordinates of the auditor, Organizational factors related to the auditor, Status factors of the audit system
 • Aboutaleb Mehrfar, Hossein Kazemi *, Farzin Rezaei Pages 161-176
  Optimistic views of people about their abilities is one of the most important reasons for the errors that occur between their perception and actual performance. Views that have caused independent functional change and a different effect on actual performance. The purpose of this study is to analyze the relationship between management optimism and financial reporting quality. The present study is applied in terms of purpose and uses a quasi-experimental design and post-event approach. Financial data and data of this study were extracted from the financial statements of listed companies in Tehran Stock Exchange between 2011-2017. After applying statistical population constraints, 171 companies were selected to test the hypotheses, and PLS software was used to test the research hypotheses.The results showed that management optimism has a significant and inverse effect on financial reporting quality. Also, the personality traits of managers have a significant relationship with financial reporting methods, in other words, with increasing management optimism, the quality of reporting decreases.
  Keywords: Management Optimism, financial reporting quality, Overconfidence of managers
 • Mohamadreza Mohamadi, Reza Nazari *, Mahdi Moradzadehfard Pages 177-190
  The purpose of this study is to investigate the dependency of the variables of trading volume, financial leverage and asymmetric information on the stock market developments. We studied 294 companies listed in Tehran stock market exchange for the period of CY2012 to CY2020.Vector Auto Regression was used here as the model for the analysis. The input data as the asymmetric information input was based on quoted bid-ask spreads with High-Low spread estimator (Corwin and Schultz, 2012) , all were endogenous. The output of our analysis for asymmetric information calculation with intraday period shows that capital corporations have higher magnitude in information asymmetries which is in contrast to the “Market-size hypothesis”. However, Morover, our research shows the adverse interaction of stock market development and asymmetric information. Trading volume has a positive and non-significant effect on information asymmetry index and a positive and significant effect on stock market development. Financial leverage has a significant negative effect on stock market development and information asymmetry, firm size has a positive and significant effect on stock market development and a negative and significant effect on information asymmetry index
  Keywords: information asymmetry, stock market developments, Vector auto regression, quoted bid-ask spreads
 • Marzieh Rezaei, Reza Fallah *, Mehdi Maranjory, Nemat Rostami Mazoee Pages 191-210
  The purpose of this study is to evaluate the quality of auditing in the context of organizational culture analysis and professional ethics. To achieve the research goal, 384 questionnaires were distributed and collected among auditors working in auditing firms and the auditing organization. The data collected by the questionnaires were analyzed by SPSS24 and Smart PLS3 software using structural equation modeling. The results of research hypotheses in this study at 99% confidence level showed that participation, integration, standardization and consideration of values as a dimension of organizational culture in auditing firms has a positive and significant effect on audit quality of companies, so by increasing each dimension of organizational culture including Participation, integration, standardization and value consideration, the quality of corporate auditing increases. Also, responsibility, trustworthiness, justice and honesty as a dimension of auditors' professional ethics have a positive and significant effect on the quality of companies' audits, so with increasing each dimension of professional ethics including responsibility, trustworthiness, justice and honesty, companies' audit quality increases. Finally, the results showed that organizational culture has a positive and significant effect on the relationship between auditors 'professional ethics and audit quality of companies and organizational culture has less effect on.
  Keywords: Audit, Audit quality, organizational culture, Professional ethics
 • Soheila Shahrestani, Mahmoud Moein Addin *, Forogh Heyrani, Shahnaz Nayebzadeh Pages 211-230
  Management accounting emphasizes the use of accounting information for managers in organizations to prepare them for informed business decisions. The main purpose of this study is to identify the most appropriate management accounting techniques and performance appraisal indicators for use in small and medium-sized industrial units. In this regard, using content analysis method, a comprehensive set of management accounting techniques and performance indicators, compiled and through expertise and fuzzy screening process, the most important techniques and indicators that are more consistent with the nature of small and medium-sized enterprises were selected and finally, using fuzzy cognitive mapping technique, the causal relationships between them were investigated. The results showed that from the perspective of the financial experts of the present study, actual costing technique, customer profitability analysis and balanced scorecard as a subset of each of the costing, profitability analysis and strategic dimensions of management accounting are the most important management accounting techniques which are known for use in small and medium industrial units. Also, operating profit margin index, new product development and employee productivity measure have the highest degree of importance among performance indicators. In addition, the results showed that the actual costing technique and new product development index have the most impact on other management accounting techniques and other performance appraisal criteria, respectively.
  Keywords: management accounting techniques, Performance Evaluation Indicators, Small, Medium-Sized Enterprises, Fuzzy Screening Technique, Fuzzy Cognitive Mapping Technique
 • Ali Molaiy Eil Zoleh, Mahboobeh Jafari *, Norooz Norouleh Zadeh, Roya Darabi Pages 231-248

  Tax is considered as the main tool for earning income for governments to achieve their economic and social goals. On the other hand, tax expenditures lead to the withdrawal of liquidity from companies and reduce stockholders' dividend, so corporate executives try to reduce or postpone their income tax. The purpose of this study is to Modeling for Identifying Effective Factors Affecting Tax Reporting Aggressiveness in Iran capital market. In this study, effective factors on tax reporting aggressiveness based on empirical studies, theoretical foundations and principal component analysis (PCA) method are divided into four financial, non-financial, governance and managerial indicators. In order to test the research hypotheses, 75 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2008-2017 were surveyed. Since the dependent variable is a virtual variable, logistic regression and correlation methods have been used to estimate the model. The results show that financial indicators have no significant relationship with tax reporting aggressiveness, but non-financial, governance and management indices have significant relationship with tax reporting aggressiveness. Other findings indicate that sovereign, managerial, non-financial and financial indices have the most impact on tax reporting aggressiveness, respectively. Other findings indicate that governmental, managerial, non-financial and financial indices have the most impact on bold tax reporting, respectively.

  Keywords: tax reporting aggressiveness, principal component analysis, logistic regression
 • Mohammad Kashanipour, Mohammad Reza Abbaszadeh, Saleh Anbarani * Pages 249-270

  AbstractDue to the movement of the country's economy towards the knowledge-based economy and the growth and development of knowledge-based companies, the importance of valuing the intangible assets of these companies has become more and more apparent. Much research has been done on quantitative variables to measure intangible assets and their relationship to other variables, and none specifically addresses the financial statements of knowledge-based companies and provides a practical model for such companies in the developing economy. The present study deals with the issue of providing a suitable model for valuing intangible assets in knowledge-based companies. In this study, with the help of interviews and based on the content analysis of interviews with 15 experts and experts in the field of intangible assets and knowledge-based companies, a model for valuing intangible assets in knowledge-based companies in 1400 has been proposed. In this valuation model, intangible assets are identified quantitatively (qualitatively) based on intangible assets and the variables below the measurable index obtained from interviews with experts seem appropriate. The consequences of intangible assets valuation, use as input to corporate valuation and financing purposes, reduction of information asymmetry and applied management tools were also confirmed.

  Keywords: intangible assets, Valuation, knowledge-based companies
 • .. . Pages 271-286
  Disclosure of information regarding corporate social responsibility creates a positive image of the company among shareholders. Because behaviors related to financial constraints may jeopardize stakeholder interests, it is expected that corporate executives who are more involved in financial constraint behaviors will pay more attention to corporate social responsibility to satisfy stakeholders. In the present study, the effect of different models of disclosure of social responsibility information on the relationship between the reduction of financial constraints and family ownership in companies listed on the Tehran Stock Exchange has been investigated. The present study is applied and the method of descriptive-causal and post-event is performed. SPSS software version 22 and Ivory version 8 were used to analyze the test results of the hypotheses. The statistical population of the study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange from the beginning of 2009 to the end of 2018 for ten years. Using sampling by screening method, 100 companies were selected as a statistical sample. Findings from the analysis Research data show that the effect of disclosing social responsibility information based on Carroll model, Willis model, Lantos model and Kanjai and Cobra model on financial constraints of family companies compared to other companies; There is a significant difference. Also, according to the results, the disclosure of social responsibility information in family-owned companies has been less than other companies in the studied models.
  Keywords: Information Disclosure, Financial Constraints, companies, stock exchange
 • Mohsen Imeni * Pages 287-304
  The purpose of this study is to investigate the relationship between budgetary participation, cost management knowledge and managerial performance. The questions of this research are based on performance theory and have been prepared using previous researches. To achieve the research objective were used the standard questionnaires of Milani (1975), Shields and Young (1994) and Mahoni et al. (1965). The statistical sample of the research consists of 78 middle-level managers of manufacturing companies in the west of Mazandaran province in 2020. To analyze the hypotheses were used SmartPls3 software and structural equation modeling method. The results show that there is a positive and significant relationship between budgetary participation and cost management knowledge with the performance of managers, but cost management knowledge does not play a mediating role between budgetary participation and managers' performance. In other words, budgeting could as a control tool used by managerial in the organization to the better monitoring for performance itself. However, the results of this study indicate that less attention is paid to management accounting other tools and techniques (such as continuous budgeting, BSC, ABC etc) which in turn leads to the poor performance of managers.
  Keywords: budgetary participation, Managerial Performance, Cost Management Knowledge, Continuous Budgeting
 • Javad Ashrafi * Pages 305-314
 • Hassan Farajzadeh Dehkordi * Pages 315-336
  In response to some debts regarded to the audit quality of public sector audit institutions (Audit Organization and Mofid Rahbar Institute), in this research, using two objective measures of audit quality, including audit adjustments and opportunistic restatements, I investigate the relationship between the auditor type and the audit quality. The results obtained from the data related to 211 firms during 1389 to 1400 (including 2,218 firm-year observations), show that the clients audited by the Audit Organization and Mofid Rahbar Institute, use less discretionary accruals. In line with these findings, the results I find that clients of public sector audit institutions have less audit adjustments (the differences between pre-audit earnings and audited earnings), especially profit-reducing adjustments. Also, the clients of these two auditors have less subsequent opportunistic financial restatements. These findings provide evidence in support of the higher audit quality of public sector audit institutions, as a result of the higher quality of their clients' financial reporting.
  Keywords: auditor type, Audit quality, Opportunistic Financial Restatement, Audit Adjustment
 • Mostafa Pahlevan, Fatemeh Saraf *, Mohamad Reza Asgari, Roya Darabi Pages 337-362

  AbstractThe advent of e-commerce has led to the development of tax capacity. E-commerce, on the other hand, is a breeding ground for tax evasion. Also, capacity behavior and tax evasion in the field of e-commerce are not fixed over time depending on economic conditions. Therefore, in this study, the factors determining the regime behavior of capacity and tax evasion in the field of e-commerce in Iran during the period 1973-2019with Markov rotational approach have been investigated. The results of the study showed; First, the tax capacity of e-commerce follows the behavior of three regimes, and in each regime the amount of tax capacity of e-commerce is different. On this basis, tax evasion of e-commerce can be defined in three situations: zero, one and two. Also, the influence of the fundamental factors of tax evasion of e-commerce status zero, one and two follow a two-regime behavior. Although the behavior of the underlying factors on all three e-commerce tax evasion indicators is similar in size, they are significantly different. Determinants of tax evasion in the field of e-commerce include cultural, currency, commercial, monetary, financial, tax, underground economy, Internet penetration, mobile penetration and e-banking development variables. Tax evasion in the field of e-commerce is also affected by its determinant variables as a multi-regime model.

  Keywords: tax capacity, tax evasion, E-Commerce, Markov rotational model, MIMIC
 • Mahsa Elhami, Hamid Reza Vakili Fard *, Ghodratallah Talebnia Pages 363-388
  AbstractThe purpose of this study was to investigate the effect of corporate governance, competitiveness and managerial conservatism on information distribution pricing. Then, an attempt was made to arrange the measurement criteria approved from the Delphi analysis stage in the form of a range from the least effective to the most effective measurement criteria. Finally, the selected measurement criteria as the most effective criteria for measuring research variables were developed in the form of hypotheses to be examined based on regression analysis in the period 2016-2020 based on the creation of 355 year-company observations. Results in the qualitative part of the approval of 6 criteria for measuring the corporate governance system; There are 6 criteria for measuring managerial conservatism, 6 criteria for measuring competitiveness, and 6 criteria for pricing information distribution. The results in the quantitative part also showed that the information environment in which investors trade is constantly changing with the dissemination of information. Since conservatism increases the likelihood of acquiring finance and reducing the cost of debt, affirmative accounting theory assumes that accounting conservatism leads to lower profits by business unit managers through later recognition of earnings. Identify and divide, and also do not minimize the debt ratio. On this basis, conservatism improves the corporate debt ratio and reduces the initial rate offered by lenders, which increases funding for innovation and investment development.
  Keywords: Corporate governance, Competitiveness, managerial conservatism, information distribution pricing
 • Leila Bashiri Khesal, Seyyed Hossein Hosseini * Pages 389-410
  One important means of improving audit quality is to strengthen and enhance auditors’ professional skepticism. Previous studies have shown that organizational factors and variables related to organizational culture can affect the components of auditor judgment and decision-making, including professional skepticism. The present research explores the relationship be-tween organizational cynicism and professional skepticism, the mediating role of professional commitment, and the moderating role of professional ethics and auditor size to help strengthen professional skepticism, enhance audit quality, and increase public trust in the auditing profession. This study is an applied survey, and the statistical sample consists of 449 audit professionals from the member firms of the Iranian Association of Certified Public Accountants (IACPA) and Iran Audit Organization (IAO). Non-probability sampling was used to select the participants. Data were collected in 2021 using a questionnaire and were analyzed using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). The results show that organizational cynicism has a significant negative effect on professional skepticism, and acceptance of unethical behavior reinforces this effect. However, reporting of unethical behavior plays a moderating role. Moreover, auditor size has a moderating role in this relationship. How-ever, the mediating role of professional commitment is not significant. In general, the results indicate that organizational cynicism has a negative effect on auditors’ professional skepticism and, consequently, on audit quality. Therefore, it is necessary to build the appropriate organizational culture and promote professional ethics to improve the performance of audit professionals and increase public trust in the auditing profession.
  Keywords: organizational cynicism, Professional Skepticism, Professional Commitment, Professional ethics, Auditor Size