فهرست مطالب

نشریه هنرهای صناعی اسلامی
سال ششم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • الهه پنجه باشی*، نگار نجیبی صفحات 1-11

  چوگان یکی از ورزش های باستانی ایرانی محسوب می شود که از نام چوبی که در آن استفاده می شود، برگرفته شده است. این بازی که در آغاز جنبه نظامی و جنگی داشت و سوارکاران ایرانی در آن استعداد اسب های جنگی خود را به نمایش می گذاشتند، به تدریج فراگیر شد. در این میان، اسب یکی از محوری ترین اجزا در این بازی محسوب می شود که در تاریخ هنر ایران، هنرمندان بسیاری سعی در نشان دادن نقش مهم آن در به تصویرکشیدن صحنه های این بازی داشته اند. به این ترتیب که اسب یکی از مهم ترین نقش مایه های صحنه های پهلوانی در بازی چوگان است که بسیار مورد توجه نگارگران خصوصا در ترسیم نگاره های شاهنامه طهماسبی بوده است و در صحنه آرایی بازی چوگان در این نگاره ها با محوریت شیوه خاص ترسیم نقش مایه اسب توجه شده است.
  مقاله حاضر کوششی برای شناخت و تحلیل ساختار بصری شیوه ترسیم نقش مایه اسب و عوامل موثر در تصویرگری بازی چوگان با تاکید بر سه نگاره از شاهنامه طهماسبی است. از این رو، در این نوشتار با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و اسنادی به این پرسش پاسخ می دهد که در به تصویرکشیدن بازی چوگان، از چه ویژگی های خلاقانه بصری برای نشان دادن عمق داستان استفاده شده است؟ بر اساس یافته های پژوهش، در ترسیم این نگاره ها به حفظ تعادل، آرایش و ترکیب بندی اسب توجه شده است. بنابراین، در نگاره های بازی چوگان، نمودی واضح مبنی بر خروجی بصری هنرمند با هماهنگی سازمان یافته نسبت به روایت شاهنامه اعمال گردیده است. از این رو، نقش مایه اسب که در عناصر بصری نگاره های بازی چوگان نقش کلیدی بازی می کند، در عین وفاداری به متن دارای نقش تکمیل کننده ای در فضاسازی نگاره ها دارد. همچنین، چینش و ترکیب بندی عناصر بصری نگاره ها بر اساس محوریت این نقش مایه به تصویر کشیده شده است.

  کلیدواژگان: شاهنامه طهماسبی، بازی چوگان، نقش مایه اسب، ساختار بصری
 • آمنه مافی تبار*، سید عبدالمجید شریف زاده صفحات 13-25

  منسوجات در عصر قاجار همچون هر دوره دیگر، کارکردی فراتر از پوشاک داشت و در بسیاری از امور ازجمله بسته بندی و نقل و انتقال کالاهای کوچک به کار می آمد. شکلی از مصرف که چگونگی آن در پژوهش های هنرهای کاربردی مورد غفلت واقع شده است. با این حساب پرسش این خواهد بود: در عصر قاجار، منسوجات در چه قالب یا قالب هایی برای بسته بندی و حمل کالاهای کوچک و روزمره به کار می آمدند و انواع مورد استفاده در این کاربرد از جهت طرح و نقش چگونه ارزیابی می شوند؟ هدف این مقاله شناسایی اقلام منسوج در بسته بندی و جابه جایی کالاهای کوچک همچون مهر، کتاب، سکه، خوراک، آینه، ساعت در مرتبه اول؛ و مداقه در ویژگی های کیفی طرح و نقش منسوجات مورد استفاده در این اقسام؛ در مرتبه دوم است. نتیجه پژوهش با نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده به شیوه تحلیلی-تاریخی، با نظر به اسناد مکتوب مبتنی بر سنت سفرنامه نگاری و واکاوی در نمونه های تصویری مبتنی بر قطعات ملموس منسوجات نشان داد: بقچه، خنچه پوش، کیسه پرشال، دستمال و حوله (لنگ) از اصلی ترین انواع مورد استفاده در چنین کاربردی بودند. به سبب ابعاد کوچک چنین اقلامی در بسیاری موارد (به جز خنچه پوش) امکان تهیه آن ها از پارچه های کهنه وجود داشت و البته در هر صورتی که بود، معمولا با هنرهای تکمیلی به ویژه رودوزی زینت می شد. با این مصرف، از میان طرح های نه گانه پارچه، انواع واگیره ای، افشان، قابی (خشتی/ چهارخانه)، محرمات (راه راه)، محرابی و ترنج دار با فراوانی بیشتر قابل ملاحظه است و هرچند در برخی موارد طرح های محرمات و خشتی فارغ از نقش هستند، اما در صورت کلی، صور گیاهی برای نقش اندازی در تمام طرح ها پیشی دارد و در برخی موارد به تبع تکنیک رودوزی (چشمه دوزی) با نقوش هندسی جایگزین شده است. درمجموع آنکه طرح ترنج دار به سبب هماهنگی بیشتر با محیط چهارگوش یا دایره پارچه مورد استفاده در بقچه، خنچه پوش، کیسه پرشال، دستمال و حوله (لنگ) از رواج بیشتری برخوردار بود که در قاطبه موارد با نقوش گیاهی آرایه بندی می شد.

  کلیدواژگان: منسوجات قاجار، بسته بندی پارچه ای، اسناد مکتوب، طرح پارچه، نقش پارچه
 • رضا رفیعی راد*، مهدی مکی نژاد صفحات 27-35

  برخی از پژوهش ها درباره هنر معاصر ایران، از اساس، هنرمندان نوگرای ایرانی را فاقد درک درست از هنر مدرن و برخی دیگر آن ها را مقلد معرفی کرده اند. بعضی دیگر نیز هنر مدرن ایران را وارداتی، سطحی، ظاهری و عده ای دیگر نیز ورود آن را یک ضرورت به شمار آورده و برخی دیگر هم تلفیق اسلوب های مدرن و سنتی را غیرممکن دانسته اند. در این میان، پژوهش الگ گرابر نشان می دهد که هنر اواخر دوران قاجار، هنری مدرن و دارای اصالت است. ازطرف دیگر، جلیل ضیاءپور، نیز، ساز و کار نقاشی اصیل و مدرن در ایران را در بیانیه مکتب کامل تعریف نموده است. هدف پژوهش حاضر، حصول رهیافت های نظری نوین از طریق مقایسه این دو تفکر در زمینه هنر مدرن ایران است. پرسش این است که ضیاءپور و گرابر، چه چیزی را در جهت نوشدن هنر ایرانی، اصیل و مهم تلقی می کنند؟ و این دو نظریه چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟ این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی، با تکیه بر آرای الگ گرابر چهار مولفه را استخراج نموده و با آرای ضیاءپور مورد مقایسه قرار داده است. نتایج حاصله نشان داد که نفی مدیوم ها در مدیوم اصلی و همچنین نفی بازنمایی برخلاف نظر گرابر، در نظر ضیاءپور شروط مهمی برای اصیل و مدرن بودن نقاشی محسوب می شوند. ضیاءپور به تاملات دقیق در کارکرد عوامل ترکیب بندی با تکیه بر زبان اختصاصی هنر معتقد است، اما گرابر شیوه انتزاع در هنر اصیل و مدرن را غریزی و فقدان این تاملات می داند. تنها مورد مشترک در این دو منظر، گسست از سنت، پذیرش مدرنیته و گشودن راه های جدید است.

  کلیدواژگان: خلاقیت، هنر مدرن ایران، الگ گرابر، هنر قاجاریه
 • زهره طاعتی* صفحات 37-50

  این مقاله می کوشد با مطالعه تطبیقی سفالینه های برجک و جیرده، به وجوه اشتراک، افتراق و شاخصه های مهم سفالگری این سرزمین بپردازد. هدف در این پژوهش، شناخت و پی بردن به جایگاه سفال های دست ساز تولیدشده در دو روستای نام برده در بستر مطالعات تطبیقی است. همچنین بررسی شاخصه های هویتی و ارتباط سفالینه ها در این دو روستا مدنظر بوده است. از این رو، به طرح این پرسش ها پرداخته است:1- چه ارتباطی بین دست سازه های سفالی دو روستای «جیرده شفت» و «برجک خمین» وجود دارد؟
  2- شاخصه های دست سازه های سفالی دو روستای «جیرده شفت» و «برجک خمین» کدام است؟
  پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی به مقایسه و تطبیق تولید سفال دو روستای جیرده و برجک پرداخته است. در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، میدانی و مکاتبه از راه دور با سفالگران پیشکسوت استفاده شده است. درنهایت، این نتیجه حاصل شد که در میان آثار سفالی جیرده ظروف موسوم به «گمج و نوخون» از همه شاخص تر است، و از سفال های معروف روستای برجک «دو گوله» را می توان نام برد که هر دو برای طبخ و پخت وپز استفاده می شوند. در دو روستا محصولات سفالی بدون استفاده از تکنیک چرخ سفالگری، بسیار ساده و گاهی با تزیینات ابتدایی و نقش های بومی و به فرم های مدور، کشیده، استوانه ای و تخت تولید می شوند؛ ویژگی ها یی که قدمت فرهنگی هر یک از این روستاها را می رساند. ازسویی دیگر، به خاطر عجین شدن زندگی مردم روستا با طبیعت و تاثیر سلایق دیرینه نیاکان هنر خویش را این گونه به نمایش می گذارند؛ و از همه مهم تر اینکه بانوان سفالگر دو روستا هستند که هنری مشابه می آفرینند که درعین حال منحصر است و سالیان بی شماری است که سعی در حفظ سنت های خویش کرده اند. تفاوت میان سفالینه های دو روستا هم ناشی از سلیقه ها و تفاوت های فردی و علایق و باورهای سفالگران و هم ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی محیط است.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: سفالگری، دوگوله، گمج، روستای برجک، روستای جیرده
 • زهره مقیمی*، تقی آشوری صفحات 51-57

  دوره صفوی نقطه عطفی در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران است و همانند سایر حوزه ها، هنر نگارگری نیز از تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی این دوره تاثیر پذیرفته است. ازجمله این تاثیرها، می توان به خارج شدن هنر نگارگری از انحصار دربار اشاره نمود. در این دوره افراد عادی جامعه نیز به سفارش آثار نگارگری روی آورده و به طبقه جدید حامی هنر تبدیل شده اند. نتیجه دیگر این وضعیت، آزادی عمل هنرمندان، سبک و قلم، و تکنیک متفاوت هنرمندان با یکدیگر است. موضوعی که امروزه کارآمدی بسیاری در نسخه شناسی و تفکیک آثار بدون رقم هنرمندان از یکدیگر دارد. در این پژوهش به دو اثر با موضوعی واحد و تاکید بر قلم خاص هر هنرمند، از دو نگارگر دوره صفوی پرداخته شده است،"محمدقاسم" و"محمدیوسف". موضوع انتخاب شده، "بر دارکردن ضحاک" از دو شاهنامه وینزور و رشیدا است؛ که پس از روایت تصویر، با کنار هم قرارگرفتن این دو اثر و تطبیق آن ها بر اساس سبک کار هر هنرمند و مقایسه تکنیک پرداز و ساخت و ساز، سعی شده است قلم هر هنرمند شناسایی و سبک کار هریک توضیح داده شود. پرسش اصلی پژوهش، وجود تفاوت قلم و تکنیک ساخت و ساز محمدقاسم و محمدیوسف و دلایل آن، علی رغم هم دوره بودن در عصر صفوی است. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و مطالعه اسناد کتابخانه ای و مشاهده و تحلیل آثار انجام شده است. در این مطالعه، جامعه آماری، شامل سه نگاره صحنه به دارآویختن ضحاک است که به روش کیفی و از طریق استدلال قیاسی و استقرایی مورد تحلیل و تطبیق قرارگرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش، به دلیل وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در زمان محمدقاسم و محمدیوسف، می توان به تفاوتی مشخص میان قلم و تکنیک های ساخت و ساز این دو هنرمند پی برد، موضوعی که دلیل عمده آن وجود طبقه جدید حامی هنرمندان در عصر صفوی است.

  کلیدواژگان: نگارگری صفوی، بر دار کردن ضحاک، محمدقاسم، ساخت و ساز، محمدیوسف
 • اسماعیل بنی اردلان*، سمیرا افراز، هادی ربیعی صفحات 59-70

  مفهوم زیبایی از دیرباز تا دوران معاصر همواره در کانون توجه عارفان و اندیشمندان حوزه عرفان اسلامی جای داشته است. از این رو، مسایلی فراوان نیز در خصوص زیبایی و چیستی و چگونگی آن مطرح شده و دیدگاه های گوناگونی درباره ابعاد مختلف زیبایی، ازجمله وجوه معرفت شناختی و ارزش شناختی آن شکل گرفته است. روزبهان بقلی شیرازی ازجمله عارفانی است که در آثارش، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده است. اما تاکنون مفهوم زیبایی در اندیشه وی با توجه به ساختار تفکر عرفانی اش به طورجدی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. بر این اساس، هدف از این پژوهش این است که به شیوه توصیفی تحلیلی با بررسی ابعاد معرفتی مشرب عرفانی روزبهان و تحلیل توصیفاتی از زیبایی که او از کشف و شهودات خود به دست آورده، کیفیت و ویژگی های مشخصه تلقی عرفانی روزبهان از مقوله زیبایی سنجیده شود. از مهم ترین نتایج این پژوهش، تبیین روایت گسترده تر روزبهان، نسبت به دیگر عرفا، از مفهوم و مصادیق زیبایی است. یافته های این پژوهش حاکی از توجه ویژه روزبهان به جایگاه مفهوم زیبایی در حیطه های گونا گونی همچون تفسیر آیات قرآنی، کشف و شهودات و تجارب عرفانی است. افزون بر این، پژوهش حاضر نشان می دهد که اگرچه مواجهه او با مفهوم زیبایی، گاه با وجود اشتراکاتی با سنت فلسفی پیش از خود و از طریق تفکرات انتزاعی و ذهنی صورت گرفته است، اغلب جنبه ای تخیلی و شهودی دارد و از این رو، او با واژگان ابداعی خود نیز در مورد زیبایی سخن گفته است. از مهم ترین واژگانی که او در این مباحث به کار می برد، حسن، جمال، مستحسن و مستقبح هستند. در نهایت، نتایج این پژوهش نشان می دهد که واژگان ابداعی روزبهان درباره زیبایی، بسته به نوع کشف و شهودات عرفانی و تنوع تجارب عرفانی تنوع یافته است.

  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، روزبهان بقلی شیرازی، زیبایی، عشق، تجربه عرفانی
 • سید محمد میرشفیعی* صفحات 71-79

  نقاشی زرین فام ازجمله فنونی است که بستر بسیار خوبی برای نقاشی روی بوم سرامیک لعابدار را فراهم کرده است. دوران ایلخانی به عنوان اوج شکوفایی نقاشی زرین فام مطرح است. آثار بی شماری روی انواع کاشی و کتیبه و ظروف با تکنیک زرین فام نقاشی شده اند. خوانش و فهم بسیاری از این آثار همچنان بررسی و مطالعه نشده است و جای پژوهش بسیاری را می طلبد. این آثار داری مضامین مختلف مذهبی، ادبی، ملی و... هستند. داستان های ادبی همواره منبع الهام هنرمندان در پیوند با ادبیات در دوران اسلامی بوده اند. شاهنامه فردوسی تالیف قرن چهارم ه.ق ازجمله منابعی است که هنرمندان، بخش های مختلف شاهنامه را در آثارشان بازتاب داده اند. از این رو، در این پژوهش تلاش شده است تا یک اثر زرین فام متعلق به دوره ایلخانی، مورد تحلیل قرار گیرد. در این پژوهش، برای پاسخ به این پرسش که «نقاشی این اثر بیانگر چه مضمونی است؟ و روایتگر چیست؟» تلاش می شود تا با بررسی و شرح تصاویر اثر، در تطبیق آن با متن اشعار فردوسی، به خوانش روایی کاشی نگاره پرداخته شود. روش این مقاله توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب میدانی و کتابخانه ای است. نتایج نشان می دهد این کاشی نگاره زرین فام دارای مضمون ادبی و برگرفته از داستان نبرد کی خسرو با افراسیاب در شاهنامه فردوسی است و نقاش اثر، به صورتی خلاقانه بخشی از این داستان را به تصویر کشیده است. در انتهای کتیبه آن سال، ساخت کاشی به سال 661 ه.ق ذکر شده است. یکی از ویژگی های خلق آثار ادبی در کاشی کاری اماکن مقدس، انتقال روایات به مخاطبان است به گونه ای که با نشان دادن تصاویری از مفاهیم شجاعت، آزادگی، رنج، رشادت، شرارت و عدالت؛ برای پندگرفتن مخاطبان است تا واکنش بیننده را برانگیزاند و آن ها را به تامل وادارد .

  کلیدواژگان: نقاشی زرین فام، کاشی نگاره، شاهنامه فردوسی، نقاشی روایی، داستان کیخسرو
 • پرناز گودرزپروری*، شهره بیروتی، امیر باقری گرمارودی صفحات 81-97

  سکه های ایلخانی از نقطه نظر زیبایی نقش مایه ها و تنوع شعایر مذهبی، از بهترین سکه های اسلامی اند که می بایست موشکافانه و دقیق ازمنظر شمایل شناسانه بررسی گردند تا بن مایه های اندیشه و فلسفه وجودی آن ها شناسایی گردد. مهم ترین جریان فکری که از هرلحاظ تاثیری عمیق بر ضرب عناصر بصری روی سکه ها گماشت، گفتمان مذهب بودکه با توجه به گرایش های متنوع مذهبی ایلخانان، تحت تاثیر باورهای مذهبی در زیباترین شکلش روی سکه ها حک گردید. هدف از پژوهش، بررسی نقش مایه های غالب بر سکه های ایلخانی با رویکرد شمایل شناسانه طی گام های سه گانه توصیف، تحلیل و تفسیر است که به پیوندهای عمیق مکنون بین ظاهر یک متن تصویری و آنچه خارج از متن به صورت قراردادهای مذهبی تعریف شده است، دست یابیم. پژوهش حاضر با رویکردی متفاوت از شیوه های مرسوم سکه شناسی، در پی پاسخ به این پرسش است که ازمنظر شمایل شناسانه اروین پانوفسکی، عناصر بصری حاکم در سکه های ایلخانی چگونه تحلیل و تفسیر می گردند؟ فرضیه آن است که صرف نظر ازمنظر زیبایی شناسانه، این عناصر بر مفاهیم فراتری دلالت می نمایند که هم سو با باورهای آیینی و اعتقادهای مذهبی متنوع ایلخانیان است. پژوهش به روش تحلیلی تاریخی، با استناد به مطالعات کتابخانه ای، بررسی میدانی و گزینش هدفمند داده های موزه ای نشان می دهد عناصر حاکم در سکه های ایلخانی در دوران حاکمیت حاکمان بزرگ مغول به سوارکار با تیر وکمان، ستاره داوود، شمعدان یهودی و مثلث و در دوران حاکمیت یاسا به شیر، خرگوش و در دوران اسلامی به شیر، خورشید و شیر و خورشید ارجاع داده می شوند که هرکدام با معانی قراردادی خاصی با مفاهیم فلسفی موجود در ادیان شمنی، بودایی، یهودی، مسیحی و اسلام قرابت داشته و مشاهده گردیده که در دوران حاکمیت یاسا و اسلامی، تحت تاثیر سیاست های دینی همچون تسامح و تساهل، مصلحت اندیشی و یا بی سیاستی، ضرب نقش مایه ها به همراه شعایر مذهبی روی سکه ها صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: سکه ایلخانی، شمایل نگاری، شمایل شناسی، گفتمان مذهب
 • فاطمه غلامی هوجقان*، حسن بلخاری قهی، مینا صدری صفحات 99-112

  نسخه مصور خمسه نظامی محفوظ در موزه بریتانیا که در دوره تیموری تدوین شده است، به دلیل ارزش هنری نگاره ها و حضور نگارگرانی چون میرک، بهزاد و محتملا قاسمعلی و عبدالرزاق شهرت جهانی دارد. همچنین متن آن، یادگار ارزشمند حکیم نظامی است که در زمره آثار پراستناد پژوهشی قرار می گیرد. این مجموعه فخیم 22 نگاره را شامل می شود که از نظر نمایش نحوه زندگی مردم در دوره تیموری و انعکاس آن در نگاره ها حایز اهمیت است. ازسویی بهزاد هنرمندی شاخص است که علاوه بر ثبت دقیق زندگی روزانه مردم، به دغدغه های اجتماعی زمانه خویش عمیقا پایبند بوده و از اشارات عرفانی در لابه لای آثارش سود جسته که ارتباط وثیق و عمیق وی با عرفا و شعرای مطرح زمانه خویش و حلقه های عرفانی آنان گواه این مدعاست. لذا نگاره «ساختن کاخ خورنق» به دلیل پارادوکس خاص مستتر در آن انتخاب گردید که در کارنامه هنری بهزاد مسبوق به سابقه نیست، تا بتوان با کشف منابع عرفانی احتمالی اثر، خوانش عمیق تری ارایه کرد. در این راستا، مرصادالعباد اثر گرانمایه نجم الدین رازی یکی از منابع مهم عرفان اسلامی بوده که مبانی آن در تاویل عرفانی نگاره مفید است و هماهنگی و همخوانی زایدالوصفی با نگاره حاضر دارد. پژوهش پیش رو از نوع کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی و تفسیری بوده و از منابع کتابخانه ای (واقعی و مجازی) سود جسته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بنای کاخ خورنق نمادی سترگ از قالب انسانی سرگرم شده با تعلقات دنیوی سیری ناپذیر در جهت فراموشی قربت حق و عالم غیب، و پیوستن به عالم حس است و سنمار نیز نمودی از این دلبستگی است که در خاتمه انوار محرق جلال و قهر خداوندی دامنگیرش شد. عاقبتی تکرارپذیر برای کسانی که دل به دنیای مادی بسته و گرفتار قهر آن شدند.

  کلیدواژگان: خمسه نظامی، کاخ خورنق، مرصادالعباد، نجم الدین رازی، کمال الدین بهزاد
 • غلامرضا هاشمی*، مرضیه هاشمی صفحات 113-130

  قالیچه های پوستین ساروق را که زیرمجموعه قالی های تصویری دوره قاجار محسوب می شوند و از کمیاب ترین گونه ها هستند، می توان علاوه بر جنبه های زیبایی شناسانه قالی های تصویری هم عصرشان، از منظر محتوا و نمادهای نهفته در آن مورد مطالعه قرار داد. هدف پژوهش، تحلیل خاستگاه شکل ظاهری قالیچه های پوستین ساروق و واکاوی نمادهای تصویری مطرح شده، برای کشف ارتباط آن ها با آیین ها و مراسم تصوف و درویشی است. بنابراین، پرسش مطرح شده آن است که خاستگاه احتمالی شکل ظاهری این قالیچه ها کجا بوده و چه ارتباطی بین نمادهای تصویری آن با آیین های درویشی وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام گرفته، همچنین با توجه به آرای میرچا الیاده به نمادهای موجود در این قالیچه ها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که دو منشا یکی در شرق دور (سرزمین های هند و تبت) و دیگری در عثمانی می تواند در شکل ظاهری قالیچه های پوستین مطرح باشد که منشا شرقی محتمل تر است. همچنین کاربست نقوش نمادین دراویش در این نوع قالیچه ها می تواند نشان از کاربرد آیینی و نمادین قالیچه های پوستین ساروق در مراسم دراویش باشد که فراتر از یک کف پوش بوده و به عنوان دیوارآویز استفاده می شده است. با توجه به یافته های تحقیق، ردپای آیین های هندو و بودایی رایج در سرزمین های هند، تبت و مناطق هم جوار در این قالیچه قابل پیگیری است.

  کلیدواژگان: قالی های تصویری، قالیچه های پوستین، نقوش نمادین، هندوئیسم، بودائیسم، آیین های درویشی
 • مریم متفکرازاد، بهمن نامور مطلق*، روح الله سلیم پور صفحات 131-140

  نگارگری ایرانی- اسلامی با زبان نمادین همواره با مفاهیم اسلامی، حکمی و ادبی نمود یافته است. از جمله نمودهای تصویری در هنرهای ایرانی و به ویژه نگارگری نقش مایه قندیل است. به تصویر کشیدن قندیل در نگارگری ایرانی بازتابی از تفکر دینی، ادبی و حکمی آنان در جهت رساندن مفهوم و باورهای عمیق فکری می باشد.
  هدف از این پژوهش بررسی مفهوم نمادین نقش مایه قندیل در فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی است که با تامل در مفهوم نمادها در هنر ایرانی- اسلامی و با استفاده از رویکرد اسطوره سنجی ژیلبر دوران انجام یافته است. در این راستا نگاره ای از کتاب لیلی و مجنون مکتبی با رویکرد ژیلبر دوران در مورد اسطوره سنجی و مفاهیم مرتبط با نمادها مورد مطالعه قرار گرفته است. پاسخ به این سوالات ضروری می نماید که نماد قندیل در فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی چه مفهوم و کاربردی داشته ؟ نقش مایه قندیل در نگاره مکتب خانه چه مفهوم نمادین در ارتباط با سایر عناصر و مفاهیم نمادین نگاره دارد؟ این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه انجام یافته است. بررسی های انجام یافته حاکی از آن است که نقش مایه های نمادین برخاسته از کهن الگوها بیانگر مضامین حکمی و اسلامی بوده اند. در نگاره مکتب خانه لیلی و مجنون با استفاده از کاربرد نمادین نقوش تصویری و همچنین نحوه ترکیب آنها به کهن الگوی شکل دهنده این نقوش به مفهوم غایی دست می یابیم. نقش مایه قندیل در تناسب با سایر عناصر تصویری بیانگر پیوند بین تصویر و مفاهیم دینی، ادبی و حکمی آن است. براساس نظر ژیلبر دوران و توجه به کهن الگوها در شکل گیری نمادها و اسطوره ها، نقش مایه قندیل را می توان با مفهوم کهن الگوی نور در قرآن کریم و حکمت اشراقی پیوند داد. استفاده از تنوع عناصر نمادین چون(قندیل، محراب، گنبد و...) در ساختاری متوازن در جهت رسیدن به کهن الگوی "نور ازلی" که از جمله مضامین اصلی در حوزه اساطیر دینی (ایرانی- اسلامی) بوده، بر اهمیت این نگاره افزوده است.

  کلیدواژگان: نماد، نگاره لیلی و مجنون، نگارگری ایرانی، اسطوره سنجی
 • امیرحسین چیت سازیان*، نجمه ذوالفقاری صفحات 141-151

  ارکان حایز اهمیت هنر ایرانی از فرهنگی دینی سرچشمه گرفته و بر اساس مطالعات انجام شده توسط بزرگان و صاحب نظران این عرصه، می توان گفت که این فرهنگ منطبق با اصول زیبایی شناسی اسلامی است. مطالعاتی که کماکان ادامه دارد و بسیاری از نظریه پردازان ایرانی و خارجی، بر این عقیده اند که فرهنگ ایرانی، اصول اسلامی را هنگامی پذیرفت که آن ها را مطابق با فرهنگ خویش دید. هنرهای ایرانی اصولا در بسیاری از موارد، دارای مفاهیمی مشترک اند که در اکثر هنرهای ایرانی-اسلامی وجود دارد. فرشبافی که مردمی ترین و بومی ترین هنر شهری، عشایری و روستایی است، رابطه مشخصی حتی با موسیقی دارد. برای توضیح بیشتر باید یادآوری کرد اصل «ضرباهنگ» که از اصول زیبایی شناسی اسلامی است، بر «تکرار» استوار است و موسیقی نیز در ساده ترین شکل بیان، به نوعی تکرار اصوات است با حالات مختلف. آنچه در فرش ایرانی نیز حضور آشکاری دارد، تکرار نقش مایه ها با درجات گوناگون است که طرح را می سازند. توجه به این نکات در کنار هم، رغبت به یافتن قاعده تکرار را در وجود هر علاقه مندی افزایش می دهد. زیرا تلاش برای شناخت یک مفهوم هنری، همواره به معنای میل در شریک شدن دنیایی است که هنرمند می آفریند، و تحقیق حاضر نیز کوششی است برای کشف مفاهیم نمادین و البته تنها روزنه ای است به سوی افق بیکران معانی پنهان، در آثار هنری ایران. با این توصیف، می توان گفت که وجود قاعده تکرار در فرش، نشانگر آمیختگی الگوی طراحی فرش ایران با اصل ضرباهنگ است. بدیهی است که این آمیختگی در طراحی دیگر فرش های ایران و حتی خارج از مرزها، ازجمله رقبای او -صرف نظر از مسیله تقلید آنان از طراحی فرش وجود دارد؛ اما در این مقاله تنها برخی از فرش های منطقه کرمان، از منظر گفته شده مورد بررسی قرار می گیرند. بنابراین، با عنایت به موارد ذکرشده پژوهش حاضر تلاش داشته است تا نمونه های قابل مطالعه ای از فرش کرمان را که امروزه نیز زینت بخش موزه های مختلف هستند، از منظر ضرباهنگ هنری، مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. داده های این پژوهش که بر مبنای روش کتابخانه ای گردآوری شده و با روش توصیفی-تحلیلی بررسی گشتند، انواع ضرباهنگ را در این فرش ها، با اتکا بر نمونه های موردی معرفی کرده است. در نهایت، نیز نتایج به دست آمده نشانگر آن بودند که طراحان با درنظرگرفتن نقاط پویا و معیار تکرار، به عنوان یکی از مبناهای اصلی، نقوش را بر بستری ترسیم کرده اند که نظر مخاطب را به دنیای ژرف طبیعت معطوف می دارد و درک این ارزش های زیبایی شناسی و ازجمله اصل ضرباهنگ، در ذهن او وجود نیرویی برتر را تداعی می نماید. در نهایت اینکه تکرار و تکرار نه تنها ملال انگیز نیست بلکه همراه با دو مشخصه تقارن و تباین، در فرش و موسیقی حضور پررنگی یافته اند.

  کلیدواژگان: فرش دستباف، زیبایی شناسی اسلامی، ضرباهنگ، فرش موزه ای، فرش کرمان
|
 • Elaheh Panjehbashi*, Negar Najibi Pages 1-11

  The horse is one of the most important components of the heroic elements in Polo game scenes in Shahnameh, which has been highly regarded by artists. Thus, the horse motif is at the center of the polo game illustration. This article focuses on content analysis of visual features of the horse motif and visual factors affecting Polo game illustration with emphasis on three miniatures of Tahmasebi Shahnameh. Therefore, in the present study, using the research method of descriptive-analytical and library resources, it answers the question here: What techniques did artists use to create Polo Game illustrations?
  Based on research results, in Polo Game illustrations, a clear representation of the artist's visual output has been applied to the narration of Shahnameh with a proper and organized mood. Hence, the horse motif, which plays a key role in combining the visual elements of polo game scenes, loyalty at the same time to the text, has a special place, and the arrangement and composition of the visual elements of the miniatures are depicted based on the centrality of this motif.

  Keywords: Shahnameh Tahmasebi, Polo Game, Horse Motif, Visual Structure
 • Ameneh Mafitabar*, Seyyed Abdul Majid Sharifzade Pages 13-25

  Much like today, applications for textiles were not limited to clothing in the Qajar period in Iran. Different types of machine weavings (textiles) were used to fulfill many human needs at the time, and even to a larger extent than they are now. Research in applied arts has not sufficiently focused on such applications for textiles. One of these applications was using textiles for packaging and carrying small-sized items such as books, particularly the Quran, turbahs (“mohr” in Persian), misbahas (or tasbīḥs), needles, qalamdans [pen boxes], watches, surmadans [kohl containers], and even bathing soaps and food such as bread and pastry. This study aimed to examine the application of textiles for everyday needs such as packaging and carrying small-sized items during the Qajar period in Iran. It also attempted to scrutinize the qualitative properties of the designs and motifs on the textiles used for these purposes. Accordingly, the study questions were posed as follows: How could we categorize the textiles used for packaging and carrying small-sized everyday items during the Qajar period? How could we analyze the designs and motifs on the textiles used for these purposes? In this historical-analytical study, about twenty five Qajar travel writings from the beginning of the Qajar rule to its end were explored. In addition, remaining images from the Qajar era, including paintings and photos, and tangible textile samples were analyzed using stratified sampling. The results showed that boghches (a kind of bindle), khonche pooshes (fabrics used to decorate khonche, a light wooden crate used in the traditional Iranian wedding ceremonies), small bags known as “pershal” bags, handkerchiefs, and towels (peshtemal) were among the most important and common items needed for packaging and carrying small objects. For this use, sometimes pieces of fabric from old clothing items were patched since small-sized pieces of fabric were needed and textiles were expensive. However, new textiles were also used occasionally. Khonche poosh was different from the other items and was made with expensive types of fabric given its application as a gift [at weddings]. No matter the material or application, its decoration was completed by various types of embroidery including pateh duzi, cheshmeh duzi, etc. The analysis of the designs and motifs on the textiles used for these purposes indicated that from the nine textile designs, vagireh (tangled), muharramat (striped), framed (plaid), afshan (scattered), mehrabi, and toranj dar designs, which were usually decorated with floral patterns, were the most used. Nevertheless, the dominant designs in the textiles were sometimes muharramat and framed (striped and plaid), i.e., without a pattern, and at other times, geometrical patterns were used on any design (usually framed, mehrabi, toranj dar) because of the predominance of cheshme duzi embroidery technique. Overall, the examination of the frequency of the designs and motifs on the remaining textiles, which were used for the items made for packaging such as boghche, khonche poosh, hankerchiefs, towels, and pershal bags in the Qajar period in Iran, demonstrated that toranj dar or medallion design (with the square symmetry principle) was the most frequent as it fit the square or circle shape of the piece of fabric. Floral motifs were also the main patterns used in the decoration of this design.

  Keywords: Qajar Textiles, Fabric Packaging, Written Documents, Textile's Design, Textile's Motif
 • Reza Rafiei Rad*, Mehdi Makinejad Pages 27-35

  The expansion of Iran-Europe relations in the seventeenth century in the Safavid era, introduced Iranians to modern art, especially the technique of painting and oil. But the works that were produced lacked depth due to a lack of knowledge of the laws of modeling and light and shadow. The importation of goods and works of art began widely from the time of Qajar, especially during the time of Nasser al-Din Shah (ibid.). The importation of goods and works of art began widely from the time of Qajar, especially during the time of Nasser al-Din Shah (ibid.). Simultaneously with the fact that Sania Al-Molk was teaching painting in his painting studio in Golestan Palace, photography also entered the country and convinced the artists of their determination to make it more objective. Kamal al-Mulk also returned from Europe in 1911 and established the space of Kamal al-Mulk's naturalism on the country's art history for decades. It took twenty years for the Saqakhaneh neo-traditionalist ideology to replace it. There are differences between early Qajar and late art. Because in the late Qajar period, government support for court art decreased and their attention to the European style of art opened the way for modern artists to enter the Iranian art market and their exchanges with European currents. While several studies on modern art in Iran have been conducted and each has presented results, but the views of Oleg Grabar as well as the views of Jalil Ziapour, about modern art are significant for several reasons. Grabar is a researcher in the field of Islamic art studies who has presented works based on the seven methodological axes of Orientalism, Archeology, Collection, Art History, Architectural History, Social Sciences and Contemporary Innovations in the Field of Practice and Theory. He believes that Islam and Islamic traditions have been merely cultural components along with other historical and social components in the formation of Islamic art and architecture. On t

  Keywords: Modern Iranian Art, Oleg Grabar, Complete School, Qajar Art
 • Zohreh Taati* Pages 37-50

  The traditional and native pottery and making pottery of Jirdeh Shaft, Gilan, and Burjak, Khomein have been linked with its people's life from far past. Jirdeh rural district is a village located in the central part of Shaft of Gilan province and the nearest village to the center of Gilan, Rasht city, and Burjak is a village of Chahar Cheshmeh rural district, Kamareh district of Khomein city, in 140 km from Arak city in Markazi province.
  Since the main producers of pottery in both villages are women artists whose hands are the most important tools of their work, this study identifies the similarities and differences between the pottery of the two villages and also gets acquainted with the women potters of the villages, raw materials, construction methods, engravings and decorations , the form of potteries and local tools for making potteries.
  'Attieh Roshanfekr' is an artist lady from Jirdeh Shaft Village. This 62-year-old artist has continued her ancestral art after 26 years. She and other women artists of Jirdeh create a work called "Gamaj and Nokhoon" with a very basic and simple tool which is considered by domestic and foreign tourists. Gamaj, as the best and most basic cooking utensil, is still produced by the people of Gilan and used for culinary or decorative purposes.
  The traditional pottery and making pottery in Burjak village also belong to the women of the village. Ms. Hamzeh Lou, a 77-year-old woman from Burjak village was able to revive the art of "Burjaki Doogooleh" and expand the knowledge and method of making pottery without wheel in the village, and to turn Burjak into the "Burjaki Doogooleh" hub of Khomein and the country. 
  Jirdeh soil is the most suitable for making pottery in the region and has the most flame-resistant soil compared to other places. For this reason, Jirdeh is called the pottery hub of Gilan. There are two points from Burjak village, called "Gel Eshken" which is also named broken mud, that the soil is suitable and desirable to make pottery, these hills are near the village. 
  The decorations used in Burjaki potteries are: wick-shaped, triangle, circle and semicircle, plait, zigzag and linear, and in some cases goat pattern. Burjaki pottery is decorated on the raw clay body before baking, which is one of the most common decorative designs on pottery. But the motifs most often used to decorate pottery are lines that are probably drawn from the boundaries of agricultural lands and waterways. The engraved method was also seen that is still used. Sometimes the motif of a goat with long horns is created on the pottery body. The symbol of the ibex used in the petroglyphs of Teymareh Khomein is one of the most widely used and important pottery motifs. Jirdeh pottery is also decorated on the raw clay body before baking, and of course glaze plays a major role in decorating the pottery.
  The present study, which has been done comparatively and using field and library studies, shows that in the two villages, pottery products are created without the use of pottery wheel technique, very simple and sometimes with basic decorations and native motifs in circular, elongated, cylindrical and flat forms; Features that indicate the cultural antiquity of each of these villages. On the other hand, due to the blending of village life with nature and the influence of the ancient tastes of the ancestors, they display their art in this way. And most importantly, the women potters of the two villages are creating similar art that is unique at the same time and that they have tried to preserve their traditions for countless years. The difference between the pottery of the two villages is due to the individual tastes and differences, the interests and beliefs of the potters, as well as the cultural and geographical features of the environment.

  Keywords: making pottery, Doogooleh, Gamaj, Burjak village, Jirdeh village
 • Zohreh Moghimi*, Taghi Ashouri Pages 51-57

  The history of art, as the history of thought, emphasizes the point that by examining the artworks of each period and studying and analyzing them, one can understand the intellectual-cultural, economic and political situation of that society. The Safavid period, as one of the most important artistic periods in Iran, is no exception to this rule. The change of themes, dimensions, techniques, construction methods, and the emergence of personal styles in the artworks of the Safavid era indicate fundamental changes in the structure of society and art patrons in this period.
  The Safavid period is a turning point in Iran's political-social developments after Islam, period which begins with the rule of Shah Ismail Safavi and reached the peak of prosperity with the reign of Shah Abbas arrive As in other fields The art of painting has also been influenced by the political, social, economic and religious developments of this period. Including these effects It is possible to point out the removal of the art of painting from the monopoly of the court Kind If until this period, the major works of painting in the workshop Royal or in the workshop produced by local rulers In this period, ordinary people of the society also commissioned painting works in single form leaf on brought and has become a new patron of art and artist are Another result of this situation is the freedom of the artists and the faster completion of the works, the style and pen, and the different techniques of the artists. A topic that today is very effective in the version Identification and separation of works without figures of artists from each other. In this research, two works with a single theme and an emphasis on the special pen of each artist, from two painters of the Safavid era, "Mohammed Ghasem" and "Mohammed Youssef" have been discussed. The chosen topic is "Taking Laughter". The images of this research are selected from Winsor's Shahnameh and Rashida's Shahnameh, after the narration of the picture, by putting these two works together and matching them Based on the work style of each artist and the comparison of processing and construction techniques, each artist's pen has been tried to be identified and the work style of each one explained. The main question of the research is the existence of the difference between the pen and the construction technique of Mohammad Qasim and Mohammad Youssef and its reasons, Ali in spite of Being a period in the Safavid era. This research is descriptive-analytical and study library documents And observation and analysis of the works has been done. In this study, the statistical population includes three pictures of the scene of the hanging of Zahak, which has been analyzed and compared qualitatively through deductive and inductive reasoning. Based on the findings The results of this research, due to the social, political and economic situation during the time of Mohammad Qasim and Mohammad Youssef, May Ability to distinguish between pen and technique The construction of these two artists P win, the main reason for which is the existence of a new class of patrons of artists in the Safavid era.

  Keywords: Safavid painting, Dahhak hanging, Mohammad Qasim, construction, Mohammad Youssef
 • Esmaeil Baniardalan*, Samira Afraz, Hadi Rabiei Pages 59-70

  The notion of beauty has for long attracted the attention of mystics and Islamic mysticism thinkers. Therefore, numerous problems concerning beauty, its essence and how it comes into being were raised, and different approaches to aspects of beauty such as beauty from epistemological, ontological and axiological perspectives were adopted. Rouzbahan Bagli Shirazi is among the mystics who pointed in his works to the notion either directly or indirectly. It seems that he drew on his intellectual principles so as to make novel epistemological contributions to the field. In this study, epistemological aspects of his approach and descriptive-aesthetic analysis of his own intuitions and perceptions will be reviewed so as to highlight the characteristics of Rouzbahan’s epistemological inferences of the notion of beauty. The findings of present study suggest that Rouzbahan adopted a different approach to aestheticism than other mystics. In addition, he paid significant attention to the notion of beauty in different areas such as interpretation of Quran verses and epistemological intuitions and experiences.  Although his approach to the notion of beauty has commonalities with his predecessor’s philosophical tradition and it is premised on abstract and subjective thinking but it has an imaginative and intuitive aspect too. As a result, he minted new words to address beauty. As to the most significant words he used in such discussions, one could point to the terms, “Hosn”, “Jama’l”, and “Mostahsan” and “Mostaqbah”. The results suggest that Rouzbahan’s novel terms on beauty differed in terms of type of epistemological intuitions and diversity of epistemological experiences and each term refers to an aspect of his mystical aestheticism. : Aestheticism

  Keywords: Rouzbahan Bagli Shirazi, Beauty, Love, and Mystical Experience
 • Mohammad Mirshafiee* Pages 71-79

  Lustre painting is one of the techniques that has provided a very good basis for painting on glazed ceramic canvas. The patriarchal era is considered as the peak of the flourishing of Lustre painting. Countless works have been painted on various types of tiles, inscriptions and utensils with the Lustre technique. Reading and understanding many of these works has not yet been studied and requires a lot of research. These works have different religious themes, national literature, etc. Literary stories have always been a source of inspiration for artists in connection with literature in the Islamic era. Ferdowsi Shahnameh, written in the 4th century AH, is one of the sources in which artists have reflected different parts of the Shahnameh in their works.
  Therefore, in this research, an attempt has been made to analyze a golden-colored work belonging to the patriarchal period. In this research, to answer the question, what does the painting of this work represent? And what is a narrator? An attempt is made to read the narration of till painting by examining and describing the images of the work, in comparison with the text of Ferdowsi's poems.
  The method of this article is descriptive-analytical and it is a collection of field and library materials. The results show that this lustre painting tile has a literary theme and is taken from the story of Kaykhosrow's battle with Afrasiab in Ferdowsi's Shahnameh, and the painter has creatively portrayed a part of this story. At the end of the inscription, the year of tile construction is mentioned as 661 AH. One of the characteristics of creating literary works in the tiling of holy places is the transmission of narrations to the audience in such a way that by showing images of the concepts of courage, freedom, suffering, courage, evil and justice; It is to advise the audience to arouse the viewer's reaction, both internal and external, and make them reflect.

  Keywords: Lustre painting, Tile painting, Ferdowsi Shahnameh, Narrative painting, Kaykhosrow story
 • Parnaz Goodarzparvari*, Shohreh Birouti, Amir Bagheri Garmarudi Pages 81-97

  Ilkhani coins, from the point of view of the beauty of the motifs and variety of religious rituals, are among the best Islamic coins, which should be carefully examined from the iconological point of view in order to identify the essence of their thoughts and existential philosophy. The multiplication of visual elements placed on the coins was the discourse of religion, which was engraved on the coins in its most beautiful form, under the influence of religious beliefs, according to the diverse religious tendencies of the Ilkhanids. The aim of the research is to investigate the dominant elements of the iconographical works of Ilkhani basques during the three steps of description, analysis and interpretation to achieve the deep links between the appearance of a pictorial text and what is defined outside the text as religious conventions. The current research, which is different from the conventional methods of numismatics, seeks to answer the question that, from the iconological point of view of Ervin Panofsky, how are the visual elements ruling in the Ilkhani coins analyzed and interpreted? The hypothesis is that regardless of the aesthetic point of view, these elements imply transcendental concepts that It is in line with the various ritual beliefs and religious beliefs of Ilkhanians. The historical analytical research, based on library studies, field investigation and targeted selection of museum data, shows that the ruling elements in the patriarchal coins during the rule of the great Mughal rulers were the rider with bow and arrow, the Star of David, the Jewish candlestick and the triangle, and during the rule of Yasa, the lion and the rabbit. And in the Islamic period, lions and the sun are referred to, lion and sun, each of which is related to the philosophical concepts of shamanism, Buddhism, Judaism, Christianity, and Islam, and it has been observed that during the Yasa and Islamic rule, under the influence of religious policies such as tolerance and expediency Thinking or apolitical, the multiplication of motifs along with religious rituals has been done on the coins. The coins left from the Ilkhanid period have writings in Uyghur and Mongolian language; Phrases such as Laala ila Allah and Muhammad Rasulullah along with the titles of the Mughal Sultans in Persian script are also seen on the coins. On some Ilkhani coins, the names of the twelve Imams, especially Imam Ali appear. After the Mongol sultans turned to the Sunan religion, the coins were also influenced by this and the names of the imams and the names of the Rashidin caliphs were imprinted on them. From the point of view of iconography, motifs influenced by different religions of Mughal patriarchs (Christianity, Buddhism, Judaism, Islam), verses and hadiths related to Shia and Sunni religions, geometric decorative frames with the use of medals can be seen in the coins of the Ilkhanate period. The special religious tendencies of some Mughal patriarchs and the variety of religious rituals, along with animal and non-animal motifs on the coins of the early stages of the patriarchate rule, strengthen the hypothesis that religious beliefs were not important for the early rulers of the patriarchate and some of the practice of religious tolerance In the early days of the government, who did not have a strong world view, they followed in order to be able to live in a conquered land with a culture and civilization that they did not have the benefit of. to rule easily. The choice of divisions and their cohabitation along with some religious rituals shows the intelligence of the Mongol rulers in line with their state policy. Although in some cases, they have abandoned the policy of tolerance and have very fanatically imprinted their religious beliefs on the coins. By examining the coins of the Mughal patriarchs in the middle periods, it seems that with the spread of religious differences with the disappearance of the rule of the previous religions and the increasing spread of the religion of the ruling patriarchs, its effect on the coins was well in the form of sun, milk and sun motifs. And the lion and the process of performing religious rituals will change.

  Keywords: Ilkhani Coins, Iconography, Iconology, Religious Discourse
 • Fatemeh Gholami Houjeghan*, Hassan Bolkhari Ghehi, Mina Sadri Pages 99-112

  An illustrated copy of Khamsa Nizami preserved in the British Museum, compiled in the Timurid period, is world famous due to high artistic value of the paintings and the presence of painters such as Mirak, Behzad, and possibly Qasim-Ali and Abdul Razzagh. Also, its text is a valuable relic of Hakim Nizami, which is one of the most cited research works in the field of Persian literature. Nizami is one of the talented Persian poets, who not only has a separate method and style, but the influence of his style on Persian poetry is also quite evident in the poets after him. He had a great knowledge of the common knowledge of his time, including literary sciences, astronomy, philosophy, Islamic sciences, jurisprudence, theology, and Arabic literature, and this characteristic is reflected in his poems. Khamsa Nizami has been very popular with Persian painters and calligraphers and many copies of it have been reproduced in various periods from the Timurid era to the Qajar era, which are scattered in museums all over the world, and this is due to the special charm of Khamsa Nizami's romantic-mystical and sagacious stories. It is popular with audiences all over the world today and shows Nizami's ability to attract the collective unconscious of humanity. This magnificent collection includes 22 paintings, which are important in terms of showing the way people lived in the Timurid period and reflecting it in Persian paintings. On the other hand, Behzad is an outstanding artist who, in addition to accurately recording the daily life of the people, deeply adheres to the social concerns of his time and benefited from mystical references in his works, which is his close and deep connection with prominent mystics and poets(Jāmī and Nava'i) and mystical circles that are proof of this claim. In this regard, the painting of “Khovarnagh Palace ’s build” by Kamaleddin Behzad, was chosen due to the special paradox hidden in it, which is unprecedented in Behzad's artistic career, so that a deeper reading can be provided by discovering the possible mystical sources of the work. In this regard, the precious work of, Najmeddin Rāzi “Mersād al-Ebād”, is one of the important sources of   Islamic mysticism, whose basics are useful in the mystical interpretation and has a lot of harmony and consonance with the present painting. In this regard, it is possible to use the theory of Razi's colorful lights in order to adapt it to Behzad's color selection in the direction of Razi's mystical views. To put it better, Razi's colorful lights is a bridge between Behzad's paintings and Razi's mystical works. The upcoming research is of a qualitative type and descriptive-analytical and interpretative method and it has benefited from library resources(real: available books - virtual: images and related websites).The results of the research indicate that the building of Khovarnagh Palace is a great symbol of the human format at the beginning of creation entertained by insatiable worldly ties in order to forget the nearness of the truth and the unseen world, and to join the world of sense, and Senmār (Khovarnagh Palace's architect) is also a manifestation of this attachment, who was caught by the burning lights of God's wrath. The glory and wrath of God engulfed and was destroyed him. A repeatable fate for those who have closed their hearts to the material world and got caught in its wrath.

  Keywords: Khamsa Nizami Ganjavi, Khovarnagh Palace, Mersād al-Ebad, Najmeddin Rāzi, Kamaleddin Behzad
 • Gholamreza Hashemi*, Marzieh Hashemi Pages 113-130

  Iranian carpets belong to arts in which symbolism plays a significant role. Some carpets have special usage and features. Pictorial carpets are included in this category, which are mostly custom made and are not common carpets. These carpets are one of the interesting cases that became popular from the Qajar period, and in addition to aesthetic aspect, they have special importance from point of view of concepts and symbols. Sarouk in Central Province is one of regions that are famous for having high-quality carpets, and one type of these carpets is pictorial carpets with a dervish theme. Dervish carpets have a special use and were woven for several purposes, including honoring dervish leaders such as Noor Ali Shah, keeping alive dervish rituals and ceremonies, etc.; however, from this category, there are a few examples of carpets called skin rugs from Saruq, which are significantly different from other dervish carpets. These carpets, which are considered a subset of pictorial carpets, are among rarest species and can provide valuable information about prominent symbols, period and origin of their creation. The purpose of this research is analyzing the origin of the appearance of Saroq skin rugs and analyzing visual symbols presented in order to discover their connection with Sufism and Dervish rites and ceremonies. Therefore, the question is where possible origin of appearance of these rugs is and what is relationship between their pictorial symbols and dervish rituals? The research method is descriptive-analytic and data collection was carried out in a library, so according to Mircea Eliade's opinions, symbols in these rugs were discussed. The research community included all Saroq skin rugs, and despite of efforts of authors, only eight of these samples were found. By examining the examples in Iran and comparing them with similar cases in other cultures, results were obtained two origins, one in the Far East (India and Tibet) and in the Ottoman Empire, can be considered in appearance of skin rugs. Oriental origin is most probable. Because samples of Ottoman rugs are not exactly similar in appearance to samples that found in Sarouk, if it were so, samples should have been found in Tabriz and nearby areas. While Nizari Shiites of Anjedān, by choosing Sufi methods and attitudes, caused spread of Sufism in this region, and their relations with followers of this religion in eastern lands, especially India, created basis for presence of skins or skin rugs in this region. Also, usage of symbolic dervish motifs in this type of rugs can be an indication of ritual and symbolic use of Sarouk skin rugs in dervish ceremonies, which are more than a floor covering and are used as wall hangings. According to the research results, traces of common Hindu and Buddhist rituals in lands of India, Tibet and surrounding areas can be traced in this carpet.

  Keywords: Pictorial carpets, skin rugs, symbolic motifs, Hinduism, Buddhism, dervish rituals
 • Maryam Motafakkerazad, Roohollah Salimpour Pages 131-140

  Islamic, juridical, and literary ideas have long found expression in the symbolic language of Iranian-Islamic miniatures. Qandil (luxury ceiling light) is one of the visual forms of Iranian art, mainly miniatures. Iranian miniatures depicting the Qandil represent their religious, literary, and philosophical ideas to communicate profound intellectual thoughts and beliefs.
  This study reflects on the symbolic idea and employs Gilbert Durand's mythological approach to examine Qandil's symbolic importance in Iranian-Islamic art and culture. In this context, Gilbert Durand's mythological approach and ideas concerning symbols have been used to examine an image from Maktabi's Layla and Majnun. Answers to the questions, "What does the Qandil sign imply, and how is it used in Islamic-Iranian art and culture?" and "How is the Qandil symbol used in Islamic-Iranian art and culture?" is essential. What is the symbolic importance of Qandil's function in the school miniature about the other figurative components and concepts? It uses a library and descriptive-analytical research method.
  According to research, symbolic components derived from archetypes have conveyed religious and Islamic themes. In Layla and Majnun at School, we discover the archetype that produces these motifs and the underlying thought by employing the symbolic visual motifs and how they are integrated. The proportion of the Qandil motif to other visual parts demonstrates the relationship between the image and its religious, literary, and philosophical values. Gilbert Durand's view and focus on archetypes in the creation of symbols and myths suggest that Qandil's purpose in the Holy Quran and Illuminationism is related to the archetype of light. This miniature is especially significant because it uses several different symbols—including the Qandil, Mehrab, and Gonbad—to represent the archetype of "Eternal Light," a central concept in both religion and Iranian-Islamic mythology.

  Keywords: Qandil, Symbol, Layla, Majnun painting, Persian miniature, Mythology
 • Amirhosein Chitsazian*, Najmeh Zolfaghari Pages 141-151


  The important foundation of Iranian art are derived from a religious culture and based on the studies conducted by elders and experts in this field, It can be said that this culture is in accordance with the principles of Islamic aesthetics. Studies that are still ongoing and many Iranian and foreign theorists are of the opinion that Iranian culture accepted Islamic principles when it saw them in accordance with its own culture. Including monotheism and
  On the other hand, it should be known that the culture of each land flows deep into the lives of its people, including the art of that region. In the following, unconsciously it is noticed that Iranian arts, in many cases, have common concepts that exist in most Iranian- Islamic arts. Although these common features are less mentioned, they are also shown in the art of carpets.
  Carpets weaving, which is the most popular and native urban, nomadic and rural art, has a definite relationship even with music. For further explanation, it should be remembered that the principle of Islamic aesthetics, is based on repetition, and music, in its simplest form, is a kind of repetition of sound with different moods.  What is obvious in Iranian carpets is the repetition of motifs with different degrees that make up the design. Paying attention to these points together increases the desire to find the rule of repetition in the existence of any interested person. Because trying to understand an artistic concept always means the desire to participate in the world created by the artist and the current research is also an effort to discover symbolic concepts and of course it is only ban opening towards the infinite horizon of hidden meanings in Iranian artworks.
  With this description, it can be said that the presence of the rule of repetition in the carpet indicates the fusion of the carpet design pattern with the principle of rhythm.  It is obvious that this fusion exists in the design of all Iranian carpets and even outside the borders-regardless of the issue of their imitation of Iranian carpet design- including his competitors. But in this article, only some carpets of Kerman region (from the mentioned point of view) are examined.
  Therefore, according to the mentioned cases, the present research has tried to analyze and evaluate the studyable examples of Kerman carpets, which are adornment of various museums today, from the point of artistic rhythm.
  The data of this research, which was collected based on the library method, and analyzed method, has introduced  the types of rhythm in these carpets, relying on case examples.
  Finally, the obtained results indicated that the designers have drawn motifs on a platform that draws the attention of the audience to the deep world of nature, considering the dynamic points and repetition criteria as one of the main bases and the understanding of these aesthetic values, including the principle of rhythm, evokes the existence of a superior force in his mind.
  And finally, repetition and repetition is not only boring, but along with the two characteristics of symmetry and contrast, it is one of the characteristics of iranin art that the has found a strong presence in carpets and music.

  Keywords: Handmade Carpet, Islamic aesthetics, rhythm, museum carpet, Kerman carpet