فهرست مطالب

آیین حکمت - پیاپی 50 (زمستان 1400)

فصلنامه آیین حکمت
پیاپی 50 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سمیه درویشی *، عباس جوارشکیان، سید مرتضی حسینی شاهرودی صفحات 7-34

  ادراک زمان توسط انسان به عنوان یک واقعیت خارجی و نه موهوم، همواره یکی از مسایل چالش برانگیز در علوم فلسفه، کلام، روان شناسی ادراکات ، علوم اعصاب شناختی، فیزیک نظری، عرفان و غیره بوده است. در این پژوهش هدف ما بررسی ادراک زمان بر مبنای نفس شناسی ملاصدراست. هستی شناسی زمان با توجه به مبانی صدرایی، نگرش نویی را به این امر پایه گذاری می کند که معرفت‏شناسی و ادراک زمان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؛ درنتیجه ادراک زمان، امری مشکک و دارای مرتبه محسوب می گردد. ادراک زمان توسط نفس در مسیر صیرورتی که دارد، امری دارای مراتب است که در اوایل بیشتر تحت تاثیر قوای جسمانی و در ادامه تحت تاثیر قوای مثالی و باقی قوای ادراکی او قرار می گیرد. این امر تحت تاثیر یکی از مبانی دیگر نفس شناسی حکمت متعالیه که در اصطلاح با عنوان «النفس جسمانیهالحدوث روحانیهالبقاء» شناخته می شود، به دست می آید؛ همچنین نفوس بر اثر صیرورت وجودی و حرکت جوهری، با یکدیگر تفاوت نوعی پیدا می کنند و به تبع آن، ادراک زمان میان نفوس نیز تفاوت نوعی دارد.

  کلیدواژگان: ادراک زمان، زمان آفاقی، زمان انفسی، نفس، حکمت متعالیه
 • محمدمهدی زمانی، محسن ایزدی*، حبیب الله رزمی صفحات 35-62
  در این نوشتار بعد از تبیین دیدگاه ملاصدرا درباره رابطه نفس و بدن، با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی دیدگاه دیوید بوهم در فیزیک مدرن درباره نحوه ارتباط ذهن و مغز می پردازیم. ملاصدرا با استفاده از اصولی مانند حرکت جوهری نفس و جسمانیهالحدوث بودن آن، نحوه ارتباط نفس و بدن را روشن می کند. بوهم نیز برای تبیین دیدگاه علی خویش از مفاهیمی مانند میدان پنهان کوانتومی، جهان هولوگرافیک و کلیت واحد عالم استفاده می برد. همان طور که در نگاه ملاصدرا نفس و بدن مراتب متفاوتی از یک حقیقت واحده اند، در نگاه بوهم، ذهن و ماده به عنوان دو ساحت متفاوت از یک کلیت واحد و فراگیر مطرح شده اند. در فلسفه ملاصدرا تمام عالم خاکی می تواند حکم بدن نفس تکامل یافته انسان را داشته باشد و نفوس انبیا می توانند بدون محدودیت در اشیا اثرگذار باشند؛ همچنان که با توجه به ایده های بوهم، امکان تاثیرات سریع تر از نور ذهن بر بدن انسان و اشیای خارجی قابل پذیرش است. علاوه بر وجود ابهاماتی در اندیشه متافیزیکی بوهم و نتایج آن، به نظر می رسد ذهنی که بوهم از آن سخن می گوید، تنها ساحتی متفاوت از بدن است -نه نفس مجرد فلسفی. اما مکان مند و زمان مند نبودن ذهن در میدان کوانتومی اصلاح شده بوهم که توسط آقایان جمالی و گلشنی ارایه شده است، می تواند در تبیین رابطه ذهن و مغز سودمند باشد و با درنظرگرفتن برخی ملاحظات هم راستا با مبانی فکری ملاصدرا مطرح گردد
  کلیدواژگان: نفس، حدوث جسمانی، حرکت جوهری، غیرموضعیت، پتانسیل بوهمی
 • محمدحسن فاطمی نیا صفحات 63-94

  دوگانه انگاری ویژگی را به این دلیل که ویژگی های ذهنی را غیر فیزیکی تلقی کرده است، باید جدی گرفت. این دیدگاه که دیوید چالمرز چهره مطرح آن محسوب می شود، نه تنها از فیزیکالیسم تقلیل گرا عبور کرده، بلکه فیزیکالیسم غیر تقلیل گرا را نیز نادرست دانسته و با قول به قوی‏بودن نوخاستگی در امور ذهنی، عملا آنها را خارج از دسترس فیزیک معرفی کرده است. با وجود این نظریه مزبور در ساحت جوهر، فیزیکالیسم محسوب می شود؛ یعنی قایل است انسان جوهرا  فیزیکی است؛ ولی از حیث ویژگی دارای دو گونه ویژگی فیزیکی و غیر فیزیکی (ذهنی) است. در مقاله پیش رو دوگانه انگار ویژگی را ملزم به پذیرش دوگانه انگاری جوهری کرده ایم. برای این کار از مبانی فلسفه اسلامی استفاده کرده و عرض را به دلیل وجود فی نفسه لغیره و تغایر غیر تباینی آن با جوهرش، شان جوهر معرفی کرده و به دلیل حلول شان در ذی شان، هر وصف و تغییر در شان را وصف و تغییر جوهر معرفی نموده ایم و مآلا بدین نتیجه رسیده ایم که جوهر فیزیکی بدن نمی تواند حامل ویژگی های غیر فیزیکی ذهنی باشد، بلکه ویژگی های ذهنی جواهر مناسب خود را می طلبند

  کلیدواژگان: دوگانه انگاری ویژگی، دوگانه انگاری جوهری، ویژگی ذهنی، عرض، جوهر، شان
 • سید جواد احمدی صفحات 95-124

  در مساله ملاک نیازمندی معلول به علت، چند نظریه عمده مطرح شده است که عبارت است از: نظریه حدوث، نظریه امکان ماهوی، نظریه امکان فقری و نظریه امکان معنایی. مدافعان هر یک از این نظریه ها کوشیده اند برای تایید نظریه خود به فرازهایی از کتاب نهج البلاغه استناد کنند. پرسش اصلی این پژوهش این است که هر کدام از این نظریه ها تا چه میزان با فرازهای کتاب نهج البلاغه هماهنگ است؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – انتقادی به بررسی نسبت هر کدام از نظریه ها با محتوای فرازهای نهج البلاغه پرداخته شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، می توان از نظریه امکان معنایی به این صورت دفاع کرد که «امکان خاص» صفت اختصاصی ماهیت نیست و علاوه بر معانی ماهوی، معانی وجودی و عدمی نیز می توانند موصوف به این صفت باشند و اتصاف به این صفت، سبب نیازمندی این امور به علت است. افزون بر این، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مراد مشهور حکما از ماهیت در نظریه امکان ذاتی، معنای خاص ماهیت - «ما یقال فی جواب ما هو» - نیست؛ بلکه مقصود آنها ماهیت به معنای اعم است که شامل هر معنا و حقیقتی می شود که قابلیت موجود شدن و معدوم شدن دارد. هم چنین صفت حدوث و صفت امکان فقری نیز می توانند علامت اتصاف موصوف شان به صفت امکان خاص و نشانه نیازمندی معلول به علت شمرده شوند؛ نه آن که این دو صفت سبب برای نیازمندی معلول به علت باشد. فرازهایی از کتاب نهج البلاغه می تواند تاییدی بر این مطلب باشد.

  کلیدواژگان: نظریه حدوث، نظریه امکان ماهوی، نظریه امکان فقری، نظریه امکان معنایی، نهج البلاغه
 • عفت السادات هاشمی *، علیرضا کهنسال صفحات 131-162

  تفاسیر مختلف از واژه «خزاین» در آیه شریفه «و إن من شی‏ء إلا عندنا خزاینه و ما ننزله إلا بقدر معلوم» (حجر: 21) سبب تشتت آرای مفسران در این زمینه گردیده است. از جمله اندیشمندانی که به تبیین این آیه همت گماشته اند، علامه طباطبایی است که با صبغه فلسفی می کوشد ضمن توجه به معنای ظاهری آیه و با تکیه بر اصول فلسفی همچون تشکیک وجود، تفسیری متناسب با آموزه های دینی برای خزاین الهی ارایه دهد. برخی از پژوهشگران بر تفسیر فلسفی ایشان از خزاین اشکالات متعددی را وارد کرده اند که گاه ناشی از بدفهمی از عبارات ایشان است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن مروری بر رویکرد تفسیری علامه طباطبایی در آیه مذکور، به نقد و ارزیابی اشکال های مطرح شده به تفسیر ایشان می پردازد. بررسی ها بیانگر آن است که علامه با درنظرگرفتن مراتبی در عالم وجود، می کوشد تحلیلی وجودی از این آیه برای نزول فیض و رحمت الهی در مراتب مختلف هستی ارایه دهد؛ از این رو موجودات محدود و مقدر که در ابتدای امر همان امور جسمانی اند، پیش از نزول و ظهور در عالم ماده، حقایقی ورای این عالم دارند که خزاین نامیده شده و متعلق به عالم امرند. این خزاین چون قبل از تنزل و تقدرند، محدود به حد و قدر مادی نیستند؛ اگرچه محدود به حد معلولیت (قدر امکانی) اند

  کلیدواژگان: : علامه طباطبایی، خزائن الهی، قدر مادی، قدر امکانی، نامحدود، مراتب هستی
 • محمدتقی یوسفی *، فاطمه محمودی صفحات 163-192

  تناسخ علاوه بر حکما، توجه متکلمان و مفسران متون دینی را نیز به خود معطوف داشته است؛ به گونه ای که در متون دینی، له و علیه تناسخ استدلال کرده‎اند. طرفداران تناسخ ملکی برخی از آیات قرآن کریم را با ضرورت تناسخ سازگار دانسته و به تناسخ به جای معاد معتقد شده‎اند. این مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت مسیله معاد و مواجهه نادرست تناسخیان با ادله قرآنی، تلاش کرده است با تبیین اقسام تناسخ ملکی و سپس تشریح، تحلیل و نقد ادله تناسخ جایگزین معاد، ادعای تناسخ بدل از معاد را رد کند. روش جمع‏آوری اطلاعات کتابخانه‎ای و از طریق فیش‏برداری بوده است و نگارش و ویرایش مطالب به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتیجه برآمده از این مقاله آن است که هیچ یک از ادله نقلی ذکرشده نمی‎تواند ضرورت تناسخ به جای معاد را اثبات کند، بلکه ادله قرآنی فراوانی بر ضرورت معاد وجود دارد و معاد یک حقیقت قطعی قرآنی است.

  کلیدواژگان: تناسخ، تناسخ ملکی، قیامت، مرگ، معاد
|
 • Somayyeh Darvishi, Abbas Javareshkian, Seyyed Morteza Hoseyni Shahrudi Pages 7-34

  knowledge of time by humans as an external reality and not an illusion has always been one of the challenging issues in philosophy, theology, psychology of perceptions, neuroscience, theoretical physics, mysticism, etc. In this research, it has been intended to investigate the knowledge of time based on the philosophical psychology of Mulla Sadr. The ontology of time, according to Sadra's principles, establishes a new attitude to this matter, which also affects the epistemology and knowledge of time. As a result, the knowledge of time is considered as being mushakkik gradational. The knowledge of time by the soul in its path of becoming is a matter of gradation, which is initially influenced by the physical powers and then by the imaginary powers and the rest of his perceptive powers. This is achieved under the influence of one of the other foundations of the psychology of hikmat mutaaliyah, which is known in the term as "the soul is corporeal in its occurrence and incorporeal in its survival"; Also, due to existential transformation and substantial movement, souls find some kind of difference with each other, and accordingly, people`s knowledge of time also would have some kind of difference

  Keywords: Knowledge of Time, Cosmic Time, Inner Time, soul, transcendental wisdom, Hikmat Mutaaliyah
 • Mohamadmahdi Zamani, Mohsen Izadi *, Habibollah Razmi Pages 35-62
  In this article, after explaining Mulla Sadra's view on the relationship between soul and body, we examine David Boehm's view in modern physics about the relationship between mind and brain with a descriptive-analytical approach. Using principles such as the substantial movement of the soul and its temporal occurrence, Mulla Sadra clarifies the relationship between the soul and the body. Boehm also uses concepts such as hidden quantum field, holographic world and the whole of the universe to explain his causal point of view. Just as in Mulla Sadra's view, the soul and body are different grades of a single reality, in Boehm's view, mind and matter are two different aspects of a single and comprehensive whole. In Mulla Sadra's philosophy, the entire earthly world can be known as the body of the evolved human soul, and the souls of the prophets can have an effect on things without limitations. Also, according to Boehm's ideas, the possibility of mental faster effects than light on the human body and external objects is acceptable. In addition to the existence of ambiguities in Boehm's metaphysical thought and its results, it seems that the mind that Boehm speaks of is only a different plane from the body - not a single philosophical soul. However, the non-spatiality and timelessness of the mind in the modified Boehm quantum field presented by Mr. Jamali and Mr. Golshani can be useful in explaining the relationship between the mind and the brain, and, regarding some considerations, it can be brought up in line with Mulla Sadra's intellectual foundations
  Keywords: soul, Physical Occurrence, substantial movement, non-Locality, Bohemian Potential
 • Mohammad Hasan Fateminia Pages 63-94

  The inseparability dualism, as considers mental particularities as incorporeal, should be taken seriously. This view, of which David Chalmers is considered the current figure, not only has passed reductionist physicalism, but also considered non-reductionist physicalism to be incorrect and viewing the strength of emergentism in mental matters, has practically introduced them beyond the reach of physics. However, the theory, in the case of substance, is considered physicalism; in other words, It implies physicalness of human substance, but in terms of characteristics, it has two types of physical and non-physical (mental) characteristics. In the present article, it has been shown that it is necessary for the viewers of characteristic duality to accept substantial duality. For this purpose, the foundations of Islamic philosophy have been used; on this basis, the unity of in-itself-existence of accident with its for-another-existence would lead to the unity of accident and substance and, therefore, accident would be a mode of substance not something other than it. In this way, every quality and change of accident is known as being of substance. And finally, it has been concluded that physical substance of human body cannot be the carrier of non-physical mental characteristics, rather the mental characteristics require their appropriate substances.

  Keywords: Duality in Characteristic, Duality in Substance, Subjective Characteristic, accident, substance, Mode
 • seyed javad ahmadi Pages 95-124

  In the issue of the criterion of needing the effect to the cause, several major theories have been proposed, which are: the theory of occurrence, the theory of substantive possibility, the theory of the possibility of existential poverty, and the theory of semantic possibility. The defenders of each of these theories have tried to cite passages from the book of Nahj al-Balagha to confirm their theory. The main question of this research is to what extent each of these theories is compatible with the verses of Nahj al-Balagheh book. In this article, using analytical-critical method, the ratio of each of the theories with the content of Nahj al-Balaghah passages has been investigated. Based on the findings of this research, the theory of semantic possibility can be defended in such a way that "particular possibility" is not a special attribute of nature, and in addition to substantive meanings, existential and non-existent meanings can also be attributed to this attribute, and the attribution to this attribute is the reason for the need for this Things are for a reason. In addition to this, there are evidences that show that what the famous sages mean by nature in the theory of inherent possibility is not the special meaning of nature - "Ma yûqal fi juab ma ho" -. Rather, they mean nature in the general sense, which includes every meaning and truth that has the ability to exist and disappear. Also, the attribute of occurrence and the attribute of possibility of existential poverty can also be considered as a sign of their description as a special possibility attribute and a sign of the need of the effect for the cause; Not that these two attributes are the reason for the effect's need for the cause. Some passages from the book of Nahj al-Balagheh can be a confirmation of this matter

  Keywords: the theory of occurrence, the theory of substantive possibility, the theory of existential poverty, the theory of semantic possibility, Nahj al-Balagha
 • Efft Al-Sadat Hashemi, Alireza Kohansal Pages 131-162

  Different interpretations of the word "treasures" in the noble verse "And there is not a thing but with Us are the stores thereof. And We send it not down save in appointed measure." (Hajr: 21) has caused the opinions of commentators to be confused in this field. Allameh Tabataba'i is of those thinkers seeking to give a reasonable explanation for this verse, who tries with a philosophical tendency, while paying attention to the apparent meaning of the verse and relying on philosophical principles such as the gradational state of existence, to provide an interpretation that fits the religious teachings for the Divine treasures. Some researchers, while somewhat misunderstanding it, have introduced numerous objections against his philosophico-Quranic interpretation of treasures. The present article, with a descriptive-analytical method, while reviewing Allameh Tabatabai's interpretation approach in the mentioned verse, criticizes and evaluates the objections raised. The studies show that Allameh, by considering levels in the world of existence, tries to provide an existential analysis of this verse for the descent of God's grace and mercy in different levels of existence. Therefore, limited and determined beings, which are physical things at beginning, before descending and appearing in the world of matter, have real existence beyond this world, which are called treasures and belong to the world of command, amr. As these treasures are existent at the levels higher than that of physical world, they, though being bounded by contingent qualities, are not limited to material limits

  Keywords: Allameh Tabatabai, Divine Treasures, Material Measure, Possible Measure, Unlimited, Levels of Existence
 • Mohammad Taqi Yosofi, Fatemeh Mahmoodi Pages 163-192

  In addition to sages, reincarnation has also attracted the attention of theologians and commentators of religious texts; As they have argued for and against reincarnation in religious texts. Proponents of worldly reincarnation consider some verses of the Holy Quran to be compatible with the necessity of reincarnation and view reincarnation to be resurrection. Considering the importance and necessity of the issue of resurrection and the incorrect confrontation of reincarnationists with Quranic evidence, this article has tried to refute the claim of these commentators by explaining the types worldly reincarnation and then explaining, analyzing and criticizing the evidence of the viewers. The method of collecting library information was by note-taking , and the writing and editing of the material was done using a descriptive-analytical method. The conclusion of this article is that none of the above-mentioned narrative evidences can prove the necessity of reincarnation as being resurrection, but there are many Quranic evidences on the necessity of resurrection in such a way that the teaching of resurrection is a definite Quranic truth.

  Keywords: Reincarnation, Worldly Reincarnation, Resurrection, Death, Return