فهرست مطالب

Alternative Veterinary Medicine - Volume:5 Issue: 15, 2023

Journal of Alternative Veterinary Medicine
Volume:5 Issue: 15, 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/02/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا علیخانی، سیامک علیزاده* صفحات 853-866
  زمینه و هدف

  یکی از بیماری های رایج در اسب ها که موجب اسهال و سپتی سمی می شود بیماری سالمونلوز است که باعث زیان های اقتصادی زیادی در این نوع از دام ها می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی نقش تشخیصی اولتراسونوگرافی در آنتریت ناشی از عفونت های سالمونلایی در اسب ها بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 9 راس اسب هیبرید در محدوده سنی 9-4 سال با نشانه های بالینی تب، اسهال خونی، بی اشتهایی، تنسموس شدید و پرولاپس رکتوم از باشگاه های اسب سواری و مزارع پرورشی سنتی اطراف شهرستان ارومیه انتخاب گردیدند. ابتدا هریک از اسب ها تحت اولتراسونوگرافی از روی پوست ناحیه شکم برای ارزیابی ضخامت دیواره روده های کوچک و سایر شاخص های اولتراسونیک قرار گرفتند، سپس از این دام ها نمونه برداری خون صورت گرفت و نمونه های اخذ شده برای انجام آزمایش های اختصاصی و تشخیص قطعی بیماری به آزمایشگاه میکروبیولوژی ارسال گردید و نتایج به دست آمده از لحاظ آماری با نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آزمون T-test، مربع کای و آزمون دقیق فیشر بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج تست الایزا نشان می دهد که 33/3 درصد از اسب های مبتلا دارای آنتی بادی سالمونلا تایفی موریوم بودند. فراوانی نسبی اسب های مبتلا به اسهال مزمن، لاغری و یا هر دو این علایم در اسب های مبتلا به ترتیب 100 درصد، 66/7 درصد و 22/2 درصد بودند. در بررسی اولتراسونوگرافی، میانگین ضخامت دیواره روده های کوچک در اسب های مبتلا 7/2 میلی متر بود که به طور معنی داری بیش از اسب های سالم (2/8 میلی متر) بود (0/05>P).

  نتیجه گیری

  به طور کلی می توان نتیجه گرفت که روش اولتراسونوگرافی برای تشخیص بالینی بیماری سالمونلوز در اسب هایی که مبتلا به این بیماری هستند بسیار مفید و موثر بوده و با این روش می توان به تشخیص سریع دست یافت.

  کلیدواژگان: سالمونلوز، آنتریت، اسب، اولتراسونوگرافی
 • فاطمه بسطام پور، سید ابراهیم حسینی*، مهرداد شریعتی، مختار مختاری صفحات 867-880
  زمینه و هدف

  فلزات سنگین مانند سرب تاثیرات منفی بر بافتهای مختلف بدن دارند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عصاره آبی-اتانولی برگ گیاه جعفری (Petroselinum crispum) بر محتوای آنتی اکسیدانی گلوتاتیون (GSH) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و بیان ژن Bak بعنوان یک ژن فعال در مسیر آپاپتوزیس در بافت کبد موشهای صحرایی نر بالغ تیمار شده با استات سرب انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  موشهای صحرایی بصورت تصادفی در 6 گروه 10 تایی شامل گروه‏های کنترل، شاهد، تجربی 1 (20 mg/kg استات سرب)، تجربی 2 (200 mg/kg عصاره)، گروه تجربی 3 (20 mg/kg استات سرب و 100 mg/kg عصاره) و  تجربی 4 (20 mg/kg استات سرب و 200 mg/kg عصاره) تقسیم ‏بندی شدند. طول دوره مطالعه در تمام گروه‏ها 21 روز بود. در پایان مطالعه نمونه ‏های خونی به منظور سنجش GSH و GPX و نمونه بافت کبد جهت ارزیابی ژن Bak به روش real time-PCR گرفته شد.

  یافته ها

  استات سرب محتوای آنتی اکسیدانی GSH و GPX را در موشهای صحرایی کاهش داد و در مقابل بیان ژن Bak را افزایش داد. تجویز عصاره آبی-اتانولی برگ گیاه جعفری در موشهای تیمار شده با استات سرب موجب افزایش محتوای آنتی اکسیدانی GSH و GPX و کاهش بیان ژن Bak گردید.

  نتیجه گیری

  استات سرب با کاهش محتوای آنتی اکسیدانی و افزایش بیان ژنهای آپاپتوزیس بر بافت کبد تاثیرات منفی دارد. با این حال بنظر می‏رسد عصاره آبی-اتانولی برگ گیاه جعفری با تاثیرات آنتی اکسیدانی می‏تواند با تاثیرات مضر استات سرب مقابله کند و موجب بهبود محتوای آنتی اکسیدانی و تعدیل ژنهای درگیر در آپاپتوزیس بافت کبد موشهای صحرایی شود.

  کلیدواژگان: آپاپتوزیس، جعفری، گلوتاتیون، سرب، موش صحرایی
 • علیرضا فتحی پور، مهدی نصیری نژاد، سلاله سادات میرصیفی فرد، سروناز فلسفی، مجید صادق پور، کیومرث امینی* صفحات 881-896
  زمینه و هدف

  استفاده گسترده از فرآورده‎های نفتی منجر به آلودگی محیط زیست شده و مشکلاتی جدی برای سلامت محیط ایجاد کرده ‏اند. استرپتومایسس ‏ها 50% ازکل جمعیت اکتینومیست‎های خاک راتشکیل داده که به فرم رشته‎ای، گرم مثبت و هوازی هستند. این باکتری‎ها به طورگسترده درمحیط‏ های طبیعی آبی و خشکی به وفور یافت می شوند، از نظر غذایی سخت‎گیر نبوده وتنها به منبع کربن و نیتروژن همراه با نمک‎های معدنی نیاز داشته و قادرند برای مدت‎های طولانی به صورت اسپور درخاک باقی بمانند. هدف از این مطالعه کلونینگ ژن کاتکول 2 و 3 دی اکسیژناز (C2,3) استرپتومایسس خاکزی در باکتری اشریشیاکلی به منظور حذف آلاینده‎های نفتی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 58 نمونه از عمق 5 تا 10 سانتی‎ خاک مناطق مختلف حاشیه نفتی شهر تهران و نواحی آلوده نفتی مثل انبار نفت و اطراف آن جمع‎آوری شد. پس ازکشت، رقت‎سازی و انتخاب کلونی‎های مشکوک به استرپتومایسس جهت تعیین هویت، پس از تایید باکتری استرپتومایسس بر اساس خصوصیات ظاهری کلنی، میکروسکوپی وتست‎های بیوشیمیایی جهت تایید نهایی، شناسایی مولکولی، توالی 16srRNA آن‎ها تکثیر و مورد بررسی قرارگرفت. پس ازاستخرج DNA نمونه‎ها، برای تکثیرژن C2,3 از PCR استفاده شد. ژن C2,3 به وسیله وکتور PTG19-T در باکتری اشریشیاکلی اوریگامی کلون شد. در نهایت میزان بیان ژن هدف با روش Real Time PCR تعیین و پس از سکانس کردن درخت فیلوژنی رسم شد.

  یافته ها

  آنزیم کاتکول 2 و 3 دی اکسیژناز از منابع محدودی از جمله استرپتومایسس‎ها قابل استخراج است، با توجه به نیاز تکثیر ژن این آنزیم، از منابع باکتریایی تولید آن حایز اهمیت است. درنتیجه این مطالعه موفق به یافتن استرپتومایسس‎های بومی مولد آنزیم کاتکول 2 و 3 دی اکسیژناز گردید و در نهایت با موفقیت ژن آنزیم به باکتری اشریشیاکلی اوریگامی وارد شد.

  نتیجه گیری

  دراین مطالعه بدنبال ایجاد میزبان نوترکیب با قابلیت بالای بیان، می‎تواند گام بزرگ در مسیر افزایش تولید این آنزیم درصنعت محسوب شود. همچنین بررسی بیشتر برای پیدا کردن سویه‎های جدید تولید کننده آنزیم کاتکول 2 و 3 دی اکسیژناز می‎تواند منجر به یافتن روش نوین حذف آلاینده‎های نفتی درخاک گردد.

  کلیدواژگان: کاتکول 2و3 دی اکسیژناز، ژن C2، 3، استرپتومایسس، 16srRNA، کلونینگ، اشریشیاکلی اوریگامی
 • احمد نمازی نیاسری، ابراهیم رحیمی*، نچمه واحد دهکردی صفحات 897-905
  زمینه و هدف

  لبنیات از جمله مواد غذایی است که حضور آن در زندگی مردم برآورده کننده ی بخش عمده ای از نیازهای غذایی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما وجود پاتوژن های غذایی سبب شده تا مواد لبنی در معرض آلودگی و فساد ناشی از میکروارگانیسم هایی همچون کلی فرم ها و اشریشیاکلی شوند. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع اشریشیاکلی و کلی فرم در کره های سنتی شهرستان قم بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 100 نمونه کره از 10 مرکز عرضه این محصول نمونه گیری شد و با فلاسک یخ به آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی منتقل گردید، سپس آزمون های میکروبی مربوط به کلی فرم و اشریشیاکلی روی آن انجام گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که از 100 نمونه کره اخذ شده تعداد 6 مورد به اشریشیاکلی آلوده بودند و از ده مرکز عرضه کره، 50 درصد در وضعیت بهداشتی ضعیف با آلودگی کلی فرمی بالا بودند، 20 درصد در وضعیت آلودگی مطلوب و 30 درصد از مراکز عرضه محصولات لبنی در وضعیت متوسط از لحاظ آلودگی به کلی‏ فرم بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که میزان آلودگی به اشریشیاکلی در کره ها بالا بوده و طبق استاندارد ایران وجود اشریشیاکلی در هیچ مواد غذایی نباید مثبت باشد. بنابراین خودداری از مصرف محصولات لبنی سنتی توسط افراد بدون کارت بهداشت و ناآگاه به مسایل بهداشتی ضروری است.

  کلیدواژگان: کره سنتی، اشریشیاکلی، کلی فرم، آلودگی میکروبی، قم
 • آرش پایه دار*، احمد مظفر صفحات 906-916
  زمینه و هدف

  تجویز داروهای آنتی نیوپلاستیک و آلکیله کننده مانند بوسولفان می تواند باعث کاهش باروری گردد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تغییرات بافت بیضه، سطوح سرمی تستوسترون و آنتی مولرین هورمون به دنبال تجویز بوسولفان در موش بود.

  مواد و روش ها

  سی و دو سر موش سوری نر بالغ از نژاد Balb/C بصورت تصادفی به دو گروه (n=16) کنترل و بوسولفان تقسیم شدند. حیوانات گروه کنترل تیمار دارویی دریافت نکرند اما حیوانات گروه بوسولفان دو دوز بوسولفان (10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به فاصله 21 روز دریافت نمودند. 35 روز پس از تزریق دوم حیوانات گروه بوسولفان و کنترل بیهوش شدند و جهت سنجش هورمون های تستوسترون و آنتی مولرین خونگیری شدند. بافت بیضه نیز جهت ارزیابی هیستوپاتولوژیک خارج گردید. داده های هورمونی با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  داده های هورمونی نشان داد که سطوح سرمی تستوسترون و آنتی مولرین هورمون در گروه بوسولفان اختلاف معناداری با گروه کنترل نداشتند (P>0.05). همچنین ارزیابی هیستوپاتولوژیک بافت بیضه در گروه کنترل نشان داد که لوله های سمینی فروس ساختاری منظم دارند و اسپرماتوژنز طبیعی است اما در گروه بوسولفان فضای لومنی در لوله های سمینی فروس گسترده بود، ضخامت اپی تلیوم زایا از بین رفته بود و اسپرماتوژنز بطور کامل تخریب شده بود.

  نتیجه گیری

  تجویز بوسولفان با دو دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم تاثیری بر سطوح سرمی تستوسترون و آنتی مولرین هورمون ندارد اما می تواند باعث تخریب بافت بیضه و القای آزواسپرمی در موش شود.

  کلیدواژگان: بوسولفان، تستوسترون، آنتی مولرین هورمون، بیضه، موش سوری
 • رضا سلطانی، امیر شاکریان* صفحات 917-928
  زمینه و هدف

  یکی از عوامل مهم پایین بودن مصرف سرانه عسل در کشور، عدم شناسایی صحیح عسل طبیعی از غیرطبیعی است که فاقد مبنای اصولی می باشد. انواع مختلف عسل طبیعی از خصوصیات فیزیکی نسبتا مشترکی برخوردار هستند که آگاهی از این ویژگی ها می تواند در تشخیص عسل طبیعی موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی برخی خواص فیزیکوشیمیایی عسل های تولیدی در شهرستان اندیکا، استان خوزستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از نقاط مختلف شهرستان اندیکا از 20 نمونه  عسل  های تولیدی طی 4 ماه (فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر) در سال 1401 نمونه گیری شد. به منظور بررسی برخی خواص فیزیکوشیمیایی نمونه های عسل آزمون های دیاستاز، اسیدیته، رطوبت، وزن مخصوص، pH و هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) در نمونه های عسل مورد نظر انجام  شد. همچنین ارزیابی حسی نمونه های عسل براساس رنگ، طعم، بو، بافت، خارش گلو و شیرینی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین میزان اسیدیته، رطوبت، دیاستاز، HMF، pH  و وزن مخصوص در نمونه های عسل به ترتیب 6/93±17/79 میلی اکی والان بر کیلوگرم، 1/48±14/99 درصد، 1/47±10/47 برحسب واحد دیاستاز، 2/68±27/41 میلی گرم بر کیلوگرم، 1/21±5/08 و 0/004±1/453 بودند. از مقایسه ی فاکتور های مورد بررسی و میزان استاندارد آنها به جز HMF و pH اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردید و همه ی  خواص فیزیکوشیمیایی در نمونه های عسل از نظر استاندارد وضعیت مطلوبی داشتند اما در 16/7 درصد (3 نمونه) میزان HMF بالاتر از حد استاندارد بود که می تواند به علت کهنه بودن عسل و یا تحت تاثیر دمای بالا حرارت دیده باشند. 72/2 درصد از نمونه های عسل از نظر آزمون کیفی دیاستاز مثبت بودند. همچنین نتایج حاصل از میانگین امتیازات در آزمون ارزیابی حسی در نمونه های عسل، وضعیت مطلوبی را نشان دادند.

  نتیجه گیری

  به صورت کلی نتایج حاصل نشان دهنده وضعیت مطلوب در اغلب نمونه های عسل در شهرستان اندیکا می باشد.

  کلیدواژگان: عسل، خواص فیزیکوشیمیایی، ارزیابی حسی، شهرستان اندیکا
|
 • Reza Alikhani, Siamak Alizadeh* Pages 853-866
  Background and aim

  One of the most common horse diseases that cause diarrhea and septicemia is salmonella disorder, which is also a reason for economic losses in this type of livestock. The aim of the current study is to evaluate the diagnostic role of ultrasonography in enteritis caused by Salmonella infections in horses.

  Materials and Methods

  In this study a sample of 4 to 9 years old hybrid horses (n=9) with the symptoms of clinical fever, intense tenesmus, rectal prolapse, dysentery, and anorexia were gathered from horse riding clubs and traditional farms around the Urmia city. At first, each of the horses underwent ultrasound on the skin of the abdomen to evaluate the thickness of the wall of the small intestines and other ultrasonic parameters, then blood samples were taken from these animals and the samples were sent to the microbiology laboratory for specific tests and definitive diagnosis of the disease. Statistical results were analyzed by utilizing SPSS version 21, T-test, Chi-squared test, and Fisher’s exact test.

  Results

  ELISA test results demonstrated that 33.3 percent of infected horses had Salmonella Typhimurium anti-body. The relative frequency of horses with chronic diarrhea and/or attenuation affected horses were 100 percent, 66.7 percent, and 22.2 percent, respectively. In ultrasonographic assessment, the mean skin thickness of the small intestine of infected horses was 7.2 millimeters which is a considerable difference compared to healthy horses (i.e. 2.8 mm) (P<0.05).

  Conclusion

  In general, it can be concluded that the ultrasound method is very useful and effective for the clinical diagnosis of salmonellosis in horses suffering from this disease, and with this method, a quick diagnosis can be achieved.

  Keywords: Salmonellosis, Enteritis, Horse, Ultrasonography
 • Fatemeh Bastampoor, Seyed Ebrahim Hosseini*, Mehrdad Shariati, Mokhtar Mokhtari Pages 867-880
  Background and aim

  Heavy metals such as lead have negative effects on different tissues of the body. The aim of this study was to evaluate the aqueous-ethanolic extract of parsley leaves (Petroselinum crispum) on the antioxidant content of glutathione (GSH) and glutathione peroxidase (GPX) and the expression of the Bak gene as an active gene in the apoptosis pathway in the liver tissue of adult male rats.

  Materials and Methods

  Rats were randomly divided into 6 groups of 10 including control, Sham, experimental1 (20 mg/kg lead acetate), experimental2 (200 mg/kg extract), experimental3 (20 mg/kg lead acetate and 100 mg/kg extract) and experimental4 (20 mg/kg lead acetate and 200 mg/kg extract) were divided. The length of the study period in all groups was 21 days. At the end of the study, blood samples were taken to measure GSH and GPX and liver tissue samples were taken to evaluate Bak gene by real time-PCR method.

  Results

  Lead acetate decreased the antioxidant content of GSH and GPX in rats and in contrast increased the expression of Bak gene. Administering aqueous-ethanolic extract of parsley leaves in rats treated with lead acetate, increased the antioxidant content of GSH and GPX and decreased Bak gene expression.

  Conclusion

  Lead acetate has negative effects on liver tissue by reducing the antioxidant content and increasing the expression of apoptosis genes. However, it seems that the aqueous-ethanolic extract of parsley leaves with antioxidant effects can counteract the harmful effects of lead acetate and improve the antioxidant content and modulate the genes involved in the apoptosis of rat liver tissue.

  Keywords: Apoptosis, Parsley, Glutathione, Lead, Rat
 • Alireza Fathipour, Mehdi Nasirinejad, Solaleh Sadat Mirsifi Fard, Sarvenaz Falsafi, Majid Sadeghpour, Kumarss Amini* Pages 881-896
  Backgroudnd and aim

  Today, the widespread use of petroleum products has led to environmental pollution and has created serious problems for the health of the environment. Streptomyces make up 50% of the total population of soil actinomycetes are filamentous, gram-positive, and essentially aerobic. These bacteria are abundant in natural aquatic and terrestrial environments, are not nutritionally hardy, require only a source of carbon and nitrogen along with mineral salts, and they are able to remain in the soil as spores for a long time. The aim of the study was to clone the Streptomyces  catechol 2, 3-dioxygenase gene (C2,3) gene present in the soil in Escherichia coli bacteria in order to remove oil pollutants.

  Materials and Methods

  In this study, 58 samples were collected from a depth of 5 to 10 cm in different areas of the suburb of Tehran and oil contaminated areas such as the oil depot and its surroundings. After culturing, diluting and selecting suspicious Streptomyces colonies for identification, after confirmation of Streptomyces bacteria based on colony appearance, microscopic characteristics, and biochemical tests for final confirmation of molecular identification, their 16srRNA sequence was amplified and replicated, was examined. In the next step, after DNA extraction of the samples, PCR was used to amplify the C2,3 gene. The C2,3 gene was then cloned into Escherichia coli Origami by PTG19-T vector. Finally, the amount of gene expression was determined by Real Time PCR and after sequencing the phylogenetic tree was drawn.

  Results

  The enzyme catechol 2, 3-dioxygenase can be extracted from limited sources such as Streptomyces, so the need for gene amplification of this enzyme is important from the bacterial sources that produce it. Therefore, in this study, this enzyme was isolated from Streptomyces. As a result of this study, we were able to find native Streptomyces that produce the enzyme catechol 2, 3-dioxygenase, and finally, the gene of this enzyme was successfully introduced into Escherichia coli Origami.

  Discussion

  In this study, in order to create of a recombinant host with high expression capacity, it can be considered a big step towards increasing the production of this enzyme in the industry. Further investigation to find new strains producing catechol 2, 3-dioxygenase can lead to a new method of removing oil contaminants.

  Keywords: Catechol 2and 3 dioxygenase enzyme, c23 gene, Streptomyces, 16srRNA, cloning, E. Coli Origami
 • Ahmad Namazi Niasari, Ebrahim Rahimi*, Najmeh Vahed Dehkordi Pages 897-905
  Background and aim

  Dairy products are one of the food items whose presence in people's lives fulfills a major part of food needs, which has received a lot of attention today. But the presence of food pathogens has caused dairy products to be exposed to contamination and spoilage caused by microorganisms such as coliforms and Escherichia coli. Therefore, the aim of the present study was to investigate the prevalence of Escherichia coli and coliform in traditional butter of Qom city.

  Materials and Methods

  One hundred samples of butter were sampled from 10 supply centers of this product and transferred to the food hygiene laboratory with an ice flask, then microbial tests related to coliform and Escherichia coli were performed on it.

  Results

  The findings showed that out of 100 butter samples taken, 6 were infected with Escherichia coli, and from ten butter supply centers, 50% were in a poor sanitary condition with high overall contamination, 20% were in a favorable contamination condition, and 30% of Dairy product supply centers were in an average condition in terms of coliform contamination.

  Conclusion

  The results showed that the level of Escherichia coli contamination in butter is high and according to the Iranian standard, the presence of Escherichia coli in any food should not be positive. Therefore, it is necessary to refrain from consuming traditional dairy products by people without a health card and unaware of health issues.

  Keywords: Traditional butter, Escherichia coli, Coliform, Microbial contamination, Qom
 • Arash Payehdar*, Ahmad Mozafar Pages 906-916
  Background and aim

  Administrating antineoplastic and alkylating drugs such as busulfan can cause subfertility. The purpose of this study was to evaluate changes in testicular tissue, serum testosterone and anti-Müllerian hormone levels following busulfan administration in mice.

  Materials and Methods

  Thirty-two adult male mice of the Balb/C strain were randomly divided into two groups (n=16), control and busulfan. The animals of the control group did not receive drug treatment, but the animals of the busulfan group received two doses of busulfan (10 mg/kg body weight) at an interval of 21 days. 35 days after the second injection, the animals of the busulfan and control groups were anesthetized and blood was taken to measure testosterone and antimullerin hormones. The testicular tissue was also removed for histopathological evaluation. Hormonal data were analyzed using one-way variance test and LSD post hoc test.

  Results

  Hormonal data showed that the serum levels of testosterone and antimullerin hormone in the busulfan group were not significantly different from the control group (P>0.05). Also, the histopathological evaluation of the testicular tissue in the control group showed that the seminiferous tubules have a regular structure and spermatogenesis is normal, but in the busulfan group, the lumen space in the seminiferous tubules was wide, the thickness of the germinal epithelium was lost, and spermatogenesis was completely destroyed.

  Conclusion

  Administration of busulfan with two doses of 10 mg/kg has no effect on the serum levels of testosterone and antimullerin hormone, but it can cause testicular tissue destruction and azoospermia induction in mice.

  Keywords: Busulfan, Testosterone, Antimullerin hormone, Testis, Mouse
 • Reza Soltani, Amir Shakerian* Pages 917-928
  Background and aim

  One of the important factors of the low per capita consumption of honey in the country is the lack of correct identification of natural honey from unnatural honey, which lacks a fundamental basis. Different types of natural honey have relatively common physical characteristics, and knowledge of these characteristics can be effective in distinguishing natural honey. This study was conducted with the aim of investigating some physicochemical properties of honeys produced in Andika city.

  Materials and Methods

  This study was conducted in different parts of Andika city from 20 honey samples produced during 4 months (April, May, June and July) in 2021. In order to check some physicochemical properties of honey samples, diastase, acidity, moisture, specific gravity, pH and hydroxymethylfurfural (HMF) tests were performed in the desired honey samples. Sensory evaluation of honey samples based on color, taste, smell, texture, throat itching and sweetness was also investigated.

  Results

  The average amount of acidity, moisture, diastase, HMF, pH and specific gravity in honey samples were 17.79±6.93 meq/kg, 14.99±1.48%, 10.17±1.47 in diastase unit, 27.41±2.68 mg/kg, 5.08±1.21 and 1.453±0.004, respectively. From the comparison of the investigated factors and their standard amounts, except for HMF and pH, a statistically significant difference was observed, and all the physicochemical properties of the honey samples were in a favorable condition in terms of the standard, but in 16.7% (3 samples) the amount of HMF was higher than the standard, which could be due to the old honey or being heated under the influence of high temperature. Seventy-two and two-tenths percent of honey samples were positive for diastasis qualitative test. Also, the results of the average scores in the sensory evaluation test in honey samples showed a favorable situation.

  Conclusion

  In general, the results show the favorable condition of most of the honey samples in Andika city.

  Keywords: Honey, Physicochemical properties, Sensory evaluation, Andika city