فهرست مطالب

پژوهش در نشخوار کنندگان - سال یازدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهریار کارگر*، حسن رضایی صفحات 1-18
  سابقه و هدف

  حد پایین دمای بحرانی برای گوساله های تازه متولدشده بین 5 تا 15 درجه سلسیوس است. وقتی دمای هوا کم تر از حد کم دمای بحرانی باشد، گوساله برای حفظ دمای بدن به انرژی بیش تری نیاز دارد. اگر گوساله در این شرایط با همان مقدار شیری که در شرایط معتدل آب و هوایی دریافت می کند تغذیه شود، انرژی کم تری صرف رشد خواهد شد. در بسیاری از مزارع کوچک و متوسط ایران، گوساله ها به طور معمول با چهار لیتر در روز خوراک مایع به صورت ثابت تا زمان شیرگیری تغذیه می شوند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر سطح تغذیه جایگزین شیر (4 در مقابل 6 لیتر در روز) بر الگوی مصرف خوراک و سلامت در گوساله های شیرخوار تحت تنش سرمایی بود.

  مواد و روش ها

  بیست وچهار راس گوساله ماده تازه متولدشده (سه روز سن) هلشتاین (میانگین وزن 84/0 ± 1/40) به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده سطح محدود (چهار لیتر در روز) یا سطح متوسط (شش لیتر در روز) جایگزین شیر اختصاص داده شدند. گوساله ها در فضای باز و در جایگاه های انفرادی و با میانگین دمای محیطی سه درجه سانتی گراد پرورش داده شدند. مصرف جایگزین شیر، خوراک آغازین، نمره مدفوع و دمای هوا روزانه ثبت شد. تمامی گوساله ها سه روز متوالی در دوره پیش (روزهای 50 تا 52) و پس از شیرگیری (83 تا 85) در فاصله ساعت 09:00 صبح تا 17:00 عصر برای ثبت فعالیت های خوردن، نشخوار کردن، استراحت کردن، ایستادن، نشستن (لم دادن)، آشامیدن و رفتارهای دهانی غیرتغذیه ای هر 5 دقیقه یک بار و به صورت مشاهده ای پایش قرار شدند. از مدل رگرسیون لجستیک با توزیع دوجمله ای برای ارزیابی شانس وقوع اسهال و نیاز به درمان آن و از مدل رگرسیون پویسون نیز برای ارزیابی تفاوت بین تیمارها در شمار وقوع اسهال، مدت زمان ابتلاء به اسهال و روزهای درمان استفاده شد.

  یافته ها

  گوساله های دریافت کننده سطح متوسط جایگزین شیر مصرف ماده خشک جایگزین شیر و افزایش وزن روزانه بیش تر از گوساله های تغذیه شده با سطح محدود داشتند. الگوی مصرف خوراک شامل وعده های خوردن (0/6 دفعه طی 8 ساعت)، مدت زمان خوردن در هر وعده (7/10 دقیقه)، فاصله بین وعده های غذایی (1/80 دقیقه)، نرخ خوردن (5/14 گرم خوراک آغازین در هر دقیقه) و اندازه وعده غذایی (5/154 گرم خوراک آغازین در هر وعده خوردن) و نیز الگوی فعالیت نشخوار شامل وعده های نشخوار (8/3 دفعه طی 8 ساعت)، مدت زمان نشخوار در هر وعده (1/17 دقیقه) و فاصله بین وعده های نشخوار (2/129 دقیقه) تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. زمان صرف شده برای نشخوار و آشامیدن در گوساله های تغذیه شده با سطح متوسط جایگزین شیر بیش تر از گوساله های تغذیه شده با سطح محدود بود. در دوره پس از شیرگیری در مقایسه با دوره پیش از شیرگیری، شمار وعده های خوردن، مدت زمان خوردن در هر وعده، نرخ خوردن، اندازه وعده غذایی، مدت زمان نشخوار در هر وعده و زمان ایستادن بیش تر و فاصله بین وعده های غذایی و زمان نشستن کم تر بود. شمار وقوع اسهال تفاوتی بین تیمارها نداشت. شانس وقوع اسهال و درمان آن به ترتیب در گوساله های تغذیه شده با سطح محدود تغذیه جایگزین شیر کم تر و بیش تر از گوساله های تغذیه شده با سطح متوسط بود. مدت زمان ابتلاء به اسهال و زمان درمان در گوساله های تغذیه شده با سطح محدود جایگزین شیر کم تر از گوساله های تغذیه شده با سطح متوسط بود.

  نتیجه گیری

  سطح متوسط تغذیه جایگزین شیر سبب افزایش میانگین افزایش وزن روزانه در گوساله های تحت تنش سرمایی شد. عدم تغییر معنی دار خوراک آغازین مصرفی بین تیمارها به خاطر عدم تفاوت در شمار و اندازه وعده های غذایی بود. اگر چه شانس درگیری با اسهال در گوساله های تغذیه شده با سطح متوسط جایگزین شیر بیش تر و مدت زمان طولانی تری اسهال را تجربه کردند، اما شمار وقوع اسهال تحت تاثیر سطح تغذیه جایگزین شیر قرار نگرفت.

  کلیدواژگان: تنش سرمایی، خوراک مایع، گوساله شیرخوار
 • بهمن قربانی*، یدالله چاشنی دل، اسدالله تیموری یانسری، عبدالحکیم توغدری صفحات 19-36
  سابقه و هدف

  با توجه به این که فرآوری مواد خوراکی ممکن است باعث افزایش عملکرد در دام گردد. امروزه برخی از روش های فرآوری دانه غلات مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی، کمبود خوراک دام، به خصوص با توسعه روش های صنعتی پرورش دام، دامداران و پژوهشگران را بر آن داشت تا به فکر شناسایی و استفاده از پسمانده های کشاورزی و دامپروری و منابع جدید خوراکی در تغذیه دام باشند که از آن جمله به مصرف کود مرغی و اوره در تغذیه نشخوارکنندگان اشاره کرد. با توجه به اینکه تحقیقی در زمینه اثر روش های فرآوری دانه جو و منابع نیتروژن غیرپروتیینی جیره غذایی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات لاشه در بره های پرواری نژاد افشاری انجام نشده بود، لذا بر این اساس تحقیق حاضر انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با هفت تیمار شامل گروه شاهد حاوی دانه جو کامل (بدون آسیاب کردن) و بدون اوره و کود مرغی، تیمارهای 2 و 3 و 4 به ترتیب با روش فرآوری مختلف آسیاب کردن، پرک کردن و پلت کردن با سطح معین اوره (1درصد) و تیمارهای 5 و 6 و 7 به ترتیب با روش فرآوری مختلف آسیاب کردن، پرک کردن و پلت کردن با سطح معین کود مرغی (12 درصد) بر روی بره های پرواری افشاری انجام گرفت. به هر تیمار تعداد 5 راس بره پرواری در سن 3 ماهگی به وزن 1±24 اختصاص داده شد که به صورت انفرادی در قفس های جداگانه به مدت 14 روز دوره عادت پذیری و 84 روز دوره پروار نگه داری شدند. ماده خشک، خاکستر، الیاف خام، چربی خام و پروتیین خام با استفاده از روش (AOAC، 2000)، الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی و الیاف نامحلول در شوینده ی اسیدی بر اساس روش ون سوست و همکاران (1991) تعیین گردید (51). در پایان دوره پروار سه راس از هر تیمار به طور تصادفی کشتار شده و وزن لاشه گرم و وزن لاشه سرد و اجزا آن اندازه گیری شد.

  یافته ها

  مقدار خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی-داری داشت. قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و ماده آلی تفاوت معنی دار داشت و تیمار شاهد (دانه جو کامل بدون اوره و کود مرغی) بیشترین قابلیت هضم ظاهری را داشت. قابلیت هضم در کربوهیدرات غیر الیافی تفاوت معنی دار داشت به طوری-که تیمار 5 (روش فرآوری آسیاب کردن به همراه کود مرغی) بالاترین قابلیت هضم ظاهری را داشت. تیمارهای آزمایشی بر وزن ران، وزن گردن، وزن دنبه، وزن چربی بطنی، طول لاشه و طول نیم لاشه معنی دار بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که روش های فرآوری دانه جو به همره منابع نیتروژن غیرپروتیینی تاثیر معنی دار بر افزایش وزن روزانه، ماده خشک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، برخی از اندام های بره های پرواری، قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی با گروه شاهد داشت. به طور کلی می توان در جیره بره های پرواری از فرآوری دانه جو به همراه اوره (1 درصد) و کود مرغی (12 درصد) بدون اثرات مضر بر فراسنجه های تولیدی و عملکرد پروار، استفاده کرد.

  کلیدواژگان: عملکرد، فرآوری دانه جو، قابلیت هضم مواد مغذی، کیفیت لاشه، نیتروژن غیر پروتئینی
 • فاطمه رایجی یانسری*، سعید حسنی، مجتبی نجفی صفحات 37-53
  سابقه و هدف

  ژن میوستاتین به عنوان عامل مهارکننده رشد عضله اسکلتی شناخته شده و اگر جهش در ناحیه کدکننده آن اتفاق افتد، باعث تغییر نقش مهاری آن و افزایش عضله می‏گردد. این پژوهش با هدف شناسایی چندشکلی موجود در اگزون 3 ژن میوستاتین و بررسی صفات بیومتری وزن بدن و لاشه اندازه‏گیری شده با اولتراسونوگرافی در گوسفند کردی انجام شد.

  مواد و روش

  در این پژوهش برای اندازه گیری صفات ضخامت چربی پشت و مساحت ماهیچه چشمی از دستگاه اولتراسوند استفاده شد. خون گیری به طور تصادفی از تعداد 139 راس گوسفند کردی انجام و پس از استخراج DNA، قطعه 338 جفت بازی اگزون 3 ژن میوستاتین تکثیر شد. جهت تعیین ژنوتیپ‏ ژن میوستاتین، از تکنیک‏های PCR-RFLP ، PCR-SSCP و تعیین توالی مستقیم استفاده شد. بررسی اثرات ثابت جنس، نوع تولد و سال تولد بر صفات مورد مطالعه با رویه GLM نرم افزار SAS و مقایسه میانگین های حداقل مربعات سطوح اثرات ثابت با آزمون توکی- کرامر در سطح معنی داری 5 درصد انجام شد. برای بررسی ارتباط بین صفات از همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته‏ ها: 

  در روش‏PCR-RFLP پس از هضم آنزیمی تمام نمونه‏ ها، تنها یک ژنوتیپ مشاهده شد و این جایگاه مونومورف (تک شکل) می‏باشد. نتایج به ‏دست آمده از روش PCR-SSCP، دو الگوی باندیA و B را نشان داد که شباهت زیادی بین دو الگوی مشاهده شده وجود داشت. لذا برای تعیین ژنوتیپ واقعی، برخی از نمونه ‏ها با الگوی متفاوت با روش توالی یابی مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج نشان داد که در بین نمونه ها چندشکلی وجود ندارد. میانگین ضخامت چربی پشت و مساحت عضله راسته اندازه‏گیری شده با اولتراسونوگرافی در این مطالعه به‏ ترتیب 46/0 سانتی‏متر و 78/7 سانتی‏متر مربع با میانگین وزن بدن 42/43 کیلوگرم بود. همبستگی بین دو صفت اولتراسوند (ضخامت چربی پشت و مساحت ماهیچه چشمی)، مثبت و 84/0 برآورد شد (01/0<p). کمترین ضریب همبستگی ضخامت چربی لاشه و مساحت ماهیچه چشمی با صفات مورد مطالعه به ‏ترتیب 02/0 و 3/0 مربوط به صفات وزن تولد و از شیرگیری بود و بیشترین ضریب همبستگی صفات مورد مطالعه با ضخامت چربی لاشه و مساحت ماهیچه چشمی به‏ ترتیب 82/0 و 87/0 مربوط به صفات وزن بدن در هنگام اولتراسونوگرافی و عرض دنبه میانی بود (001/0<p).

  نتیجه‏ گیری:

   در این پژوهش با استفاده از نشانگر ژنتیکی PCR-SSCP، PCR-RFLP و تعیین توالی مستقیم تنها یک ژنوتیپ در ژن میوستاتین تشخیص داده شد. با توجه به اینکه منابع مختلف، آلل جهش یافته ژن میوستاتین را به عنوان آلل موثر بر فنوتیپ عضله مضاعف و مطلوب جهت اصلاح نژاد و بهبود کیفیت و کمیت گوشت معرفی کرده اند، گله مورد بررسی فاقد این آلل بود. با توجه به تنوع نسبتا مناسب مشاهده شده در صفات مورد مطالعه بویژه صفات لاشه اندازه گیری شده با اولتراسوند، زمینه لازم برای اصلاح این صفات از طریق انتخاب وجود خواهد داشت.

  کلیدواژگان: چندشکلی، ژن میوستاتین، PCR-RFLP، PCR-SSCP، گوسفند کردی
 • امیررضا صفائی*، علیرضا آقاشاهی، محمدتقی فیض بخش صفحات 55-74
  سابقه و هدف

  کاهش نزولات جوی، گرم تر شدن زمین و کمبود منابع آبی از جمله آثار مخرب تغییرات اقلیمی می باشد لذا معرفی گیاهان کم آب بر و مقاوم به گرما و خشکی به عنوان منابع گیاهان علوفه ای جدید، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، کشت علوفه کم آب بر و مقاوم به خشکی مانند ارقام جدید گیاه آمارانت، در دستورکار قرار گرفت. البته اطلاعات اندکی از نحوه سیلوسازی و ارزش تغذیه ای علوفه ارقام جدید آمارانت کشت شده در استان گرم و مرطوب گلستان، موجود می باشد که هدف این پژوهش، تعیین خصوصیات سیلویی، تخمیرپذیری، قابلیت هضم، انرژی و پروتیین قابل متابولیسم علوفه سه رقم جدید آمارانت کشت شده در استان گلستان، بود.

  مواد و روش پژوهش:

   علوفه سه رقم جدید آمارانت شامل لورآ، سیم و خارکفسکی، در مزرعه تحقیقاتی عراقی محله در استان گلستان کشت و در زمان گلدهی برداشت شدند. علوفه ها به قطعات دو الی چهار سانتی متر خرد و با نسبت وزنی پنج درصد ملاس و نیز پنج درصد کاه گندم مخلوط شده و در ظرف های ده کیلوگرمی سیلو شدند. پس از گذشت 45 روز، در آزمایشگاه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سیلوها بازگشایی شده و ارزیابی ظاهری-حسی و خصوصیات سیلویی تیمارهای آزمایشی انجام شد. سپس ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک (مزرعه ای و سیلویی)، پروتیین خام، خاکستر خام، چربی خام و قند محلول در آزمایشگاه اندازه گیری شد. آزمایش های تولیدگاز با استفاده از شیرابه شکمبه سه راس گاو تالشی فیستول گذاری شده شکمبه (در زمان های مختلف تخمیر شامل 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48، 72، 96 ساعت)، قابلیت هضم، تعیین انرژی و پروتیین قابل متابولیسم (در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار در سه تکرار) انجام شد. درنهایت، انرژی و پروتیین قابل متابولیسم و نیز خوراک مصرفی روزانه تیمارهای آزمایشی بدست آمدند.

  یافته ها

  ماده خشک، پروتیین خام، چربی خام، خاکستر خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، قند محلول و کربوهیدرات غیرفیبری سیلوی علوفه رقم لورآ به ترتیب 0/23، 8/18، 97/0، 2/21، 5/30، 5/2 و 6/28 درصد ماده خشک شد. مجموع ارزیابی ظاهری-حسی، نقطه فلیگ، نیتروژن آمونیاکی (میلی گرم)، اسیداستیک (میلی گرم)، اسیدلاکتیک (میلی گرم)، اسیدپروپیونیک در سیلوی علوفه رقم لورآ به ترتیب 8/15، 7/78، 4/4، 4/18، 0/45 و 1/15 شدند. تولید گاز سیلوی رقم های لورآ، سیم و خارکفسکی (در زمان 24 ساعت تخمیر شکمبه ای به ازای 200 میلی گرم) به ترتیب 3/45، 9/43 و 1/42 میلی لیتر بود. قابلیت هضم ماده خشک , ماده آلی در سیلوی علوفه رقم لورآ به ترتیب 5/66 و 2/70 درصد شد. مقادیرانرژی قابل هضم، انرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص و قابلیت هضم (ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک) علوفه و سیلاژ رقم لورا بیشتر از دو رقم دیگر بود. ارزش نسبی علوفه ای، کیفیت نسبی تغذیه ای و ضریب خوراک مصرفی (گرم در روز به ازای کیلوگرم وزن زنده در شرایط نگهداری) در علوفه سیلوی شده آمارانت (رقم لورآ) به ترتیب 3/122، 0/108 و 8/43 شد.

  نتیجه گیری کلی:

   سیلوی علوفه رقم لورآ بدلیل داشتن خصوصیات سیلویی بهتر و پروتیین خام، تولیدگاز، قابلیت هضم بیشتر و پروتیین و انرژی قابل متابولیسم بالاتر و نیز ارزش نسبی علوفه ای، کیفیت نسبی تغذیه ای و خوراک مصرفی مناسب تر نسبت به بقیه تیمارهای آزمایشی، دارای کیفیت بهتری برای تغذیه نشخوارکنندگان بود.

  کلیدواژگان: آمارانت، خصوصیات سیلویی، تولیدگاز
 • محمدحسین موذنی زاده، آرمین توحیدی*، مهدی ژندی، کامران رضا یزدی صفحات 75-92
  سابقه و هدف

  گوساله های شیرخوار در معرض عوامل تنش زای مختلف نظیر فرآیند تولد، عوامل بیماری زا و تنش های محیطی هستند که باعث افزایش تولید رادیکال های فعال و تنش اکسیداتیو در گوساله ها می شود. مواد معدنی کمیاب بخشی از آنزیم های متعدد آنتی اکسیدانی بوده و برای حفظ بهینه سلامت ضروری هستند. مقدار مواد معدنی کمیاب آغوز و شیر بهینه نبوده و استفاده از مکمل این مواد معدنی در دوره شیرخوارگی ضروری است. بنابراین هدف از این پژوهش ارزیابی اثر افزودن همزمان عناصر معدنی کمیاب آهن، روی، منگنز و مس بر عملکرد رشد، فراسنجه های بیوشیمیایی، آنزیمی، آنتی اکسیدانی، هورمونی و خون شناسی گوساله های شیرخوار هلشتاین بود.

  مواد و روش

  تعداد 20 راس گوساله نر و ماده یک روزه شیرخوار نژاد هلشتاین به طور تصادفی بر اساس وزن اولیه بدن (5±40 کیلوگرم) به دو گروه مساوی (10 راس در هر گروه) تقسیم و در جایگاه های انفرادی تا 63 روزگی و زمان شیرگیری نگهداری شدند. گوساله های گروه شاهد جیره آغازین و شیر به همراه پروتیین آب پنیر به عنوان حامل عناصر معدنی و نیز گوساله های گروه تیمار به ترتیب شیر به همراه 15 قسمت در میلیون سولفات آهن، 6 قسمت در میلیون سولفات روی، 6 قسمت در میلیون سولفات منگز، 5/1 قسمت در میلیون سولفات مس و جیره آغازین پایه به همراه 100 قسمت در میلیون سولفات آهن، 40 قسمت در میلیون سولفات روی، 40 قسمت در میلیون سولفات منگنز و 10 قسمت در میلیون سولفات مس تا زمان قطع شیر در 63 روزگی دریافت کردند. گوساله ها در طول آزمایش دسترسی آزادانه به آب و جیره آغازین داشتند. مصرف خوراک به صورت روزانه و وزن کشی به صورت هفتگی جهت محاسبه ضریب تبدیل غذایی و متوسط افزایش وزن روزانه اندازه گیری شد. حیوانات جهت تعیین سطح مواد معدنی پلاسما و فراسنجه های بیوشیمیایی، آنزیمی، هورمونی، آنتی اکسیدانی و خون شناسی در روزهای 0، 21، 42 و 63 پس از تولد خونگیری شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مکمل مواد معدنی اثر معنی داری بر عملکرد رشد و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز و وضعیت اکسیدانی تام نداشت. غلظت عنصر روی پلاسما در گروه دریافت کننده مکمل بالاتر بود (05/0<p). در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد غلظت لیپوپروتیین های با چگالی بالا افزایش و غلظت لیپوپروتیین های با چگالی پایین کاهش یافت (05/0 <p). فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز، تعداد گلبول های قرمز، غلظت هموگلوبین و هماتوکریت در گروه دریافت کننده عناصر معدنی کمیاب، افزایش یافت (05/0 <p). غلظت هورمون تری یدوتایرونین در پلاسمای گوساله های گروه تیمار افزایش یافت (05/0 <p).

  نتیجه گیری

  به طور کلی افزودن عناصر معدنی کمیاب به شیر و جیره آغازین باعث بهبود عملکرد رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گوساله های شیرخوار نشد، درحالی که برخی فراسنجه های بیوشیمیایی، هورمونی و آنزیمی مرتبط با التهاب، استخوان سازی و سوخت و ساز پایه سلول ها در گوساله های شیرخوار بهبود یافت.

  کلیدواژگان: گوساله شیرخوار، عناصر کم نیاز، وضعیت آنتی اکسیدانی
 • فریبا فریور*، یوسف مصطفی لو، اشور محمد قره باش، علیرضا خان احمدی صفحات 93-108
  سابقه و هدف

  حدود 70 درصد هزینه پرورش دام را هزینه خوراک تشکیل می دهد، بنابراین تهیه جیره غذایی متوازن و ارزان قیمت می تواند نقش مهمی در سودمندی تولید در پرواربندی داشته باشد. یکی از ارزان ترین منابع غذایی برای دام های نشخوار کننده، استفاده از محصولات فرعی کشاورزی است که به مصرف انسان نمی رسند. کاه کلزا یکی از عمده ترین محصولات فرعی زراعی در استان گلستان است که به دلیل بالا بودن ترکیبات لیگنوسلولزی، قابلیت هضم پایینی دارد. فرآوری مواد لیگنوسلولزی با ترکیبات قلیایی با شکستن پیوندهای بین سلولز و لیگنین، می تواند قابلیت هضم و ارزش غذایی این ترکیبات را بهبود بخشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر فرآوری کاه کلزا با اوره بر قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی بره های پرواری انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  بدین منظور 18 راس بره نر 5 ماهه نژاد دالاق (متوسط وزن 35-30 کیلوگرم) پس از توزین به صورت تصادفی به سه تیمار تغذیه ای تقسیم شدند. گروه شاهد جیره پرواری با نسبت کنسانتره به علوفه (یونجه و کاه به نسبت مساوی) 64:36 بود. در تیمار دوم، 50 درصد کاه گندم با کاه کلزای کوبیده و در تیمار سوم با کاه کلزای عمل آوری شده با اوره جایگزین گردید. پس از دو هفته دوره عادت-پذیری با جیره یکسان و توزین اولیه، تغذیه جیره های آزمایشی به بره ها آغاز و تا پایان دوره 70 روزه پروار ادامه یافت. به منظور تعیین گوارش پذیری، در طی دو هفته خوراک باقی مانده و نمونه مدفوع هر حیوان به صورت روزانه جمع آوری شده و میزان خاکستر نامحلول در اسید به عنوان مارکر داخلی برای محاسبه گوارش پذیری خوراک های آزمایشی استفاده شد. وزن کشی نهایی و نمونه گیری خون در پایان دوره انجام شد. اوره، گلوکز و پروتیین تام نمونه های خون پس از جداسازی سرم، اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میانگین مصرف خوراک روزانه بره های تغذیه شده با جیره حاوی کاه کلزای فرآوری شده (00/925 گرم در روز) به طور معنی داری (05/0>P)، بالاتر از گروه تغذیه شده با جیره حاوی کاه گندم یا کاه کلزای فرآوری نشده (به ترتیب 32/887 و 00/850 گرم در روز) بود. میانگین افزایش وزن روزانه بره های تغذیه شده با جیره حاوی کاه کلزای فرآوری شده نیز به طور معنی داری (05/0>P) بالاتر از گروه تغذیه شده با جیره حاوی کاه کلزای فرآوری نشده بود (09/178 در برابر 53/141 گرم در روز)، اما تیمارهای غذایی اثری معنی داری بر ضریب تبدیل خوراک بره‎ها نداشتند. میانگین قابلیت هضم ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی جیره در تیمار حاوی کاه کلزای فرآوری شده (به ترتیب 30/61، 11/71 و 30/35 درصد) به طور معنی داری بالاتر از جیر ه حاوی کاه کلزای فرآوری نشده (به ترتیب 54/55، 42/66 و 96/27 درصد) و کنترل (به ترتیب 80/58، 82/68 و 76/28 درصد) بود (05/0>P). فرآوری با اوره موجب افزایش معنی دار (05/0> P) قابلیت هضم پروتیین خام جیره نسبت به شاهد گردید (32/60 در برابر 04/54 درصد). سطوح اوره سرم خون در تیمار کاه کلزای فرآوری شده به طور معنی داری بالاتر از تیمار کاه کلزای فرآوری نشده و کاه گندم بود (به ترتیب 82/17، 50/15 و 82/14 میلی گرم بر دسی لیتر، 05/0>P) اما میانگین سطوح گلوکز، پروتیین تام، کلسترول و تری گلیسرید سرم خون در بین تیمارها اختلاف معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که فرآوری کاه کلزا با اوره موحب بهبود ارزش غذایی آن شده و قابلیت هضم مواد مغذی، مصرف خوراک و عملکرد افزایش وزن بره ها را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: بره نر دالاق، عملکرد رشد، فرآوری با اوره، قابلیت هضم مواد مغذی، کاه کلزا
 • سعید صفری، محمدابراهیم نوریان سرور*، محمدمهدی معینی، نادر گودرزی صفحات 109-128
  سابقه و هدف

  استفاده از کاه برنج در تغذیه بره های پرواری علاوه بر افزایش حاشیه سود تا حدی به پاک سازی محیط زیست نیز کمک خواهد کرد. مطالعات نشان داده است که امکان جایگزینی یونجه (30 درصد جیره) با کاه برنج بدون تاثیر سو بر عملکرد رشد بره وجود دارد. همچنین اثر سطوح مختلف کاه برنج بر تخمیر شکمبه بزهای درحال رشد و گاوهای شیری نیز بررسی شده است . با توجه به تولید کافی کاه برنج در بسیاری از مناطق کشور و گران بودن علوفه هدف از این مطالعه؛ بررسی امکان جایگزینی کاه برنج به جای کاه گندم و تاثیر آن بر صفات رشد، تخمیر شکمبه، جمعیت پروتوزآیی؛ فراسنجه های خونی و هیستوموفولوژی روده بره های پرواری بود.

  مواد و روش ها

  به منظور مطالعه جایگزینی کاه برنج به جای کاه گندم بر تغذیه بره های پرواری؛ تعداد 28 راس بره ی نر سنجابی با میانگین وزن 30 کیلوگرم در چهار گروه 7 راسی در قالب یک طرح کاملا تصادفی تقسیم بندی شدند. جیره هر چهار تیمار با نسبت 30 درصد علوفه و 70 درصد کنسانتره بود. بره های آزمایشی به ترتیب گروه شاهد 30 درصد کاه گندم، گروه دوم 30 درصد کاه برنج، گروه سوم که شامل 15 درصد کاه برنج و 15 درصد کاه گندم، و گروه چهارم 30 درصد کاه برنج غنی شده با اوره مصرف داشتند. صفات عملکرد رشد، قابلیت هضم خوراک، فراسنجه های تخمیر، جمعیت پروتوزوآیی و خونی و هیستومورفومتری روده در طی دوره ی پروار اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که جایگزینی سطوح مختلف کاه برنج اثر منفی بر عملکرد رشد بره ها نداشت، در فراسنجه های تخمیر تنها باعث افزایش گاز تولیدی (قابلیت هضم) شکمبه شد. تیمار 30 درصد کاه برنج فرآوری شده باعث کاهش میزان قابلیت هضم پروتیین خام جیره شد. در فراسنجه های خونی تنها پروتیین کل خون بره های دریافت کننده همه تیمارهای دریافت کننده برنج بهبود یافت. افزودن سطوح مختلف کاه برنج باعث بهبود فراسنجه های هیستو مورفومتری روده کوچک شد. جمعیت کل پروتوزوآی شکمبه بره های دریافت کننده جیره همه سطوح مختلف کاه برنج افزایش نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج کلی نشان داد که کاه برنج را می توان در تغذیه بره های پروار بدون هیچ گونه تاثیر منفی بر دام استفاده کرد.

  کلیدواژگان: صفات رشد، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم، هیستومورفومتری روده
 • هانیه خالویی، محمدمهدی شریفی حسینی*، امید دیانی، کاظم جعفری نعیمی صفحات 129-146
  سابقه و هدف

  در ایران سیلاژ ذرت بخش مهم علوفه نشخوارکنندگان را تشکیل می دهد. فرآوری مکانیکی علوفه ذرت می تواند ویژگی های سیلاژ ذرت را بهبود بخشد. در این فرآیند، با استفاده از غلطک های دندانه دار علوفه های خرد و عمل آوری شده و به بدین-ترتیب قابلیت هضم نشاسته و دیواره سلولی افزایش می یابد. نرخ تخمیر نشاسته دانه جو در شکمبه سریع بوده و ضمن افزایش تولید پروتیین میکروبی می تواند سبب افزایش بروز ناهنجاری های گوارشی در نشخوارکنندگان شود. الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی تفاله چغندرقند بسیار قابل هضم است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر دو سطح عمل آوری سیلاژ ذرت و تاثیر دانه جو و تفاله چغندر قند بر کیفیت سیلاژ، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های شکمبه ای و رفتار مصرف خوراک در گوسفند کرمانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از 8 راس بره نر 2 ساله کرمانی با میانگین وزن 8/2± 42 کیلوگرم در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح مربع لاتین در چهار دوره 21 روزه استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل 1) سیلاژ ذرت فرآوری شده+ کنسانتره دارای دانه جو، 2) سیلاژ ذرت فرآوری شده+ کنسانتره دارای تفاله چغندر قند، 3)سیلاژ ذرت فرآوری نشده+ کنسانتره دارای دانه جو، 4)سیلاژ ذرت فرآوری نشده+ کنسانتره دارای تفاله چغندر قند بودند. خوراک روزانه در دو وعده 00/8 و 00/18 توزیع شد. داده های پژوهش در نرم افزاز Excel ذخیره و با نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل آماری شدند.

  یافته ها

  فرآوری سیلاژ سبب کاهش درصد ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی، افزایش نیتروژن آمونیاکی، pH (42/4 و 04/4، به ترتیب در سیلاژ فرآوری شد و نشده، 01/0=P) و نمره ارزیابی حسی سیلاژ شد (15 و 18، به ترتیب در سیلاژ فرآوری شد و در سیلاژ فرآوری نشده، 02/0= P). مصرف خوراک در جیره دارای سیلاژ فرآوری شده و جیره دارای دانه جو بیشتر بود. قابلیت هضم ماده آلی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در جیره دارای تفاله چغندر قند بیشتر بود. نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در ساعت های دو و هشت بعد از تغذیه در جیره های دارای سیلاژ فرآوری نشده (میلی گرم در دسی لیتر) بیشتر بود (به ترتیب 17/21 و 81/22، 02/0=P) و در ساعت 6 بعد از تغذیه نیز در جیره دارای تفاله چغندرقند کمتر بود. هشت ساعت بعد از تغذیه، pH مایع شکمبه در جیره دارای تفاله چغندرقند همراه با سیلاژ فرآوری نشده به صورت معنی داری بیشتر از دیگر جیره های آزمایشی بود (92/6 ، 01/0=P). جمعیت پروتوزوآء شکمبه در جیره دارای سیلاژ فرآوری نشده و دانه جو بیشتر بود. زمان مصرف خوراک در جیره های دارای سیلاژ فرآوری نشده بیشتر بود. بیشترین زمان نشخوار مربوط به گوسفندان تغذیه شده با جیره دارای سیلاژ فرآوری شده بود. بالاترین زمان جویدن در جیره های دارای دانه جو بود.

  نتیجه گیری

  گرچه فرآوری علوفه ذرت سبب شد نمره ارزیابی حسی در سیلاژهای فرآوری شده کاهش یابد، اما فرآوری سبب افزایش مصرف ماده خشک و مصرف ماده آلی در جیره های دارای این نوع سیلاژ گردید. تاثیر فرآوری بر پاسخ های حیوانی بیشتر از تاثیر دانه جو و یا تفاله چغندر قند بر این پاسخ ها بود. پیشنهاد می شود برای تاثیرگذاری بیشتر، علوفه ذرت با ماده خشک حدود 30 درصد عمل آوری شود.

  کلیدواژگان: پروتوزوآ، تفاله چغندرقند، زمان فعالیت مصرف خوراک، فراسنجه های شکمبه، نشخوار
|
 • Shahryar Kargar *, Rezaei Hasan Pages 1-18
  Background and Objectives

  Lower critical temperature for a neonatal dairy calf ranges from 5 to 15°C. As the temperature drops below the calf's lower critical temperature, calf needs more dietary energy to maintain body temperature. If calves are fed the same amount of milk as under moderate environmental conditions, less energy will be available to support growth. In most small and medium holder Iranian farms, dairy calves are usually fed 4 L/d (equivalent to approximately 10% of birth weight) of liquid feed in fixed amounts until they are weaned on 60 d old. The aim of present experiment was to investigate the effect of milk replacer plane of nutrition (restricted vs. moderated; 4 vs. 6 L/d) on starter feed intake patterns, feeding behavior, and health in cold-stressed neonatal Holstein calves.

  Materials and Methods

  Twenty-four (n = 12 calf/treatment; 3 d old) newborn female Holstein calves (40.1 ± 0.84 kg; BW ± SE) were randomly assigned to receive either restricted (4 L/d; RPN) or moderated (6 L/d; MPN) milk replacer (21% crude protein, 17% fat, and 43% lactose on a dry matter basis) plane of nutrition. Calves were reared outdoor in individual pens with a mean ambient temperature of 3°C during the experiment. Calves were fed milk replacer twice daily at 0800 and 1700 h in pens bedded with wheat straw. Milk replacer intake, starter feed intake, fecal score (on a 1–5 score system), and ambient temperature were measured daily. All calves were visually observed (every 5 min) to monitor the eating, ruminating, resting, standing, lying, drinking, and non-nutritive oral behaviors for a 8-h period (between 0900 and 1700 h) once per 3 successive d before weaning (d 50–52 of the trial) as well as once per 3 successive d after weaning (d 83–85 of the trial). Repeated-measures ANOVA was used to compare feed intake and feeding behaviors between treatment groups, and logistic regression model using a binomial distribution (PROC GLIMMIX) was used to assess the chance of diarrhea (≥3) and needs to medication before weaning. Poisson regression model (PROC GENMOD) was also used to test group differences in frequency and duration of diarrhea and days medicated before weaning.

  Results

  Milk replacer dry matter intake and average daily gain were greater in MPN vs. RPN fed calves. Meal pattern including meal frequency (6.0 bouts/8-h), meal length (10.7 min), inter-meal interval (80.1 min), eating rate (14.5 g of starter feed/min), and meal size (154.5 g of starter feed/bout) and rumination pattern including the number of bouts (3.8 bouts/8-h), rumination duration (17.1 min), and interval between rumination bouts (129.2 min) were not affected by treatment groups. Time spent ruminating and time devoted to drinking were greater in MPN vs. RPN calves. Meal frequency, meal length, eating rate, meal size, rumination duration and time for standing were greater but inter-meal interval and time for lying were lower during the post- vs. pre-weaning period. Non-nutritive oral behaviors and diarrhea frequency were not affected by experimental treatments. Calves receiving RPN vs. MPN had lower chance of diarrhea and greater chance of medication. Days with diarrhea and medication days were shorter in RPN vs. MPN fed calves.

  Conclusion

  Feeding MPN increased average daily gain in cold stressed calves. The lack of significant different in starter intake between experimental treatments was probably due to the lack of difference in the number and size of the meals. Although the calves fed MPN experienced higher chance of diarrhea with longer duration, but the incidence of diarrhea was not affected by the level of milk replacer feeding.

  Keywords: Cold stress, Liquid feed, neonatal calf
 • Yadollah Chashnidel, Asadollah Teimori Yanesari, Abdolhakim Toghdory Pages 19-36
  Background and objectives

  As respects Food processing may increase livestock performance. Today some methods of grain processing have been considered. On the other hand, lack of animal feed, especially with the development of industrial methods of animal husbandry waste in many parts of the world, has led farmers and researchers to think about identifying and using agricultural and livestock waste and new food sources for animal nutrition, including poultry manure. And urea is mentioned in the diet of ruminants. Due to the fact that no research has been done on the effect of barley grain processing methods and non-protein nitrogen sources in the diet on growth performance, nutrient digestibility and carcass characteristics in of Afshari breeding fattening lambs, the present study was conducted.

  Materials and methods

  This experiment was conducted in a completely randomized design with seven treatments including a control treatment containing whole barley grain (without milling) and without urea and chicken manure, treatments 2, 3 and 4 respectively containing processing method of milling, filling and pelleting with a certain level of urea. (1%) And treatments 5, 6 and 7 containing processing methods of milling, filling and pelleting with a certain level of poultry manure (12%) were performed on Afshari breeding fattening lambs. Each treatment consisted of 5 fattening lambs at the age of 3 months 24±1 which were kept individually in separate cages for 14 days of acclimatization period and 84 days of fattening period. Dry matter, ash, crude fiber, crude fat and crude protein were determined using the method (AOAC, 2000), Neutral detergent fiber and Acid detergent fiber based on the method of Van Soest et al (1991). At the end of the rearing period, three heads from each treatment were randomly sacrificed and hot carcass weight and cold carcass weight and its components were measured.

  Results

  The number of daily feed intakes, daily weight gain and feed conversion ratio were significantly different between experimental treatments. The apparent digestibility of dry matter and organic matter were significantly different, and the control treatment (whole barley grain without urea and poultry manure) had the highest apparent digestibility. Digestibility in non-fibrous carbohydrates was significantly different, so that treatment 5 (processing method of milling with poultry manure) had the highest apparent digestibility. Experimental treatments were significant on thigh weight, neck weight, tail weight, ventricular fat weight, carcass length and half-carcass length.

  Conclusion

  The results showed that barley grain processing methods with non-protein nitrogen sources had a significant effect on daily weight gain, dry matter consumption, feed conversion ratio, some organs of fattening lambs, digestibility of dry matter, and organic matter compared to the control group. In general, it is possible to use barley grain processing with urea (1%) and poultry manure (12%) in the diet of fattening lambs without harmful effects on production parameters and fattening performance.

  Keywords: Barley grain processing, carcass characteristics, Non-protein nitrogen, Nutrient digestibility, Performance
 • Fatemeh Rayeji Yanesari *, Saeed Hassani, Mojtaba Najafi Pages 37-53
  Background and Aim

  Myostatin gene is an inhibitor of skeletal muscle developmentmutations in its coding regionpromotesmuscle growth in some breeds, mutation of the myostatin gene has a significant effect on the increase of the body weight and carcass traits. This study was aimed to investigate the polymorphisms in exon 3 of the myostatin gene and evaluate investigation of body weights and carcass traits measured by ultrasound in Kurdi sheep.

  Materials and Methods

  In this study, back fat thickness and loin muscel area traits were measured by ultrasound instrument. Blood samples were collected randomly from 139 Kurdi sheep and following DNA extraction, a 388 bp fragment from exon 3 of myostatin gene was amplified. For genotyping of myostatin gene, PCR-SSCP, PCR-RFLP, and direct sequencing techniques were used. To determine the fixed effects of gender, birth type and birth year on the studied traits, GLM procdure of SAS software was used. Least square means comparison of different fixed effects subclasses was carried out by Tukey-Kramer test at 5% probability level. To measure the relationships between tarits, pearson correlation was used.

  Results

  In PCR-RFLP technique, after enzymatic digestion of all samples, only one genotype was observed and this locus was monomorphic. PCR-SSCP analysis showed two band patterns A and B, which were very similar in shape. Therefore, to determine the actual genotype, some samples with different band patterns were evaluated by direct sequencing technique. The results showed that there is no polymorphism among samples. The mean ultrasonic fat thickness and loin muscle area in this study were 0.46 cm and 7.78 cm2, respectively, with an average body weight of 43.42 kg at the time of ultrasonography. The correlation between the two ultrasound carcass traits (UBF and UMA) was positive (r=0.84, P<0.0001). The lowest correlation coefficient of carcass fat thickness and ocular muscle area with the studied traits were 0.02 and 0.3, for birth weight and weaning traits, respectively. The highest correlation coefficient of the studied traits with carcass fat thickness and loin muscle area were 0.82 and 0.87 for body weight at the time of ultrasonography and middle tail width, respectively (P=0.001).

  Conclusion

  In this study, using PCR-SSCP, PCR-RFLP and direct sequencing, only one genotype was detected in the myostatin gene. Considering that various studies have introduced the mutated allele of the myostatin gene as an effective allele on the double muscling for breeding and improving the quality and quantity of meat, the studied herd did not have the allele. Considering the relatively suitable diversity observed in the studied traits, especially the carcass traits measured by ultrasound, there will be a possiblity to improve the traits through selection.

  Keywords: Polymorphism, Myostatin Gene, PCR-RFLP, PCR- SSCP, Kurdi sheep
 • Amirreza Safaei *, Alireza Aghashahi, Mohammadtaghi Feyzbakhsh Pages 55-74
  Background and aim

  One of the destructive effects of climate change is the reduction of precipitation and global warming which is leading to shortage of water resources. Therefore, it seems necessary to introduce water-resistant plants that are resistant to heat and drought (as sources of new forage plants). In this regard, the cultivation of dehydrated and drought-resistant forage (such as new cultivars of amaranth) was on the agenda. There is little information about the silage formation and nutritional value of forage of new Amaranth cultivars (in hot and humid Golestan province). The aim of this study was to determine the characteristics of silage, fermentability, digestibility, energy and metabolizable forage protein of three new cultivars of amaranth cultivated in Golestan province.

  Materials and Methods

  Forage of three new Amaranth cultivars including Laura, Sim and Kharkovsky. They were grown on a research farm Arqi-mahaleh in Golestan province and harvested at the time of flowering. These forages were chopped into pieces of two to four centimeters and mixed with a weight ratio of five percent molasses and five percent wheat straw. They were stored in silage in 10kg buckets. After 45 days (in the laboratory of the Animal Science Research Institute), the silos were reopened. Sensory evaluation and silage properties of experimental treatments, were measured. Then chemical compounds including dry matter (field and silage), crude protein, crude ash, crude fat, soluble sugar, were analyzed. Gas production test (by Menke and Steingass method) using ruminal leachate of three cows (by ruminal fistulation) and at different fermentation times including 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, 96 hours were done. Digestibility, determination of energy and metabolizable protein (in a completely randomized design with six treatments in three replications) was performed. In final, metabolizable energy and protein as well as daily dietary intake of experimental treatments, were obtained.

  Results

  Dry matter, crude protein, crude fat, crude ash, neutral detergent fiber, water soluble carbohydrate and non-fiberous carbohydrates in forage silage of Laura cultivar were 23.0, 18.8, 0.97, 21.2, 30.5, 2.5 and 28.6 percent, respectively In Laura forage silage, total sensory evaluation, flag point, ammonia nitrogen (mg), acetic acid (mg), lactic acid (mg), propionic acid were 15.8, 7.78, 4.4, 18.4, 0.45 And 1.15 respectively. Gas production in silos of Laura, Sim and Kharkovsky cultivars (during 24 hours of rumen fermentation per 200 mg) were 45.3, 43.9 and 42.1 ml, respectively. Dry matter and organic matter digestibility in forage silage of Laura cultivar were 66.5 and 70.2 percent, respectively. The amounts of digestible energy, metabolizable energy, net energy and digestibility (dry matter, organic matter and organic matter in dry matter) of fodder and silage of Laura cultivar were higher than the other two cultivars. Relative forage value, relative nutritional quality and feed ratio (g / day / kg body weight during maintenance) in amaranthus silage (Laura cultivar) were 122.3, 108.0 and 43.8, respectively.

  Conclusion

  Laura forage silage has better silage characteristics and crude protein, gas production, higher digestibility, higher protein and metabolizable energy, as well as relative forage value, relative feed quality and better-feed intake. This silage had a better quality for ruminant nutrition than other silage experimental treatments.

  Keywords: Amaranthus silage, characterization silage, gas production, digestibility
 • MohammadHossein Moazeni Zadeh, Armin Towhidi *, Mehdi Zhandi, Kamran Rezayazdi Pages 75-92
  Background and objectives

  Suckling calves are exposed to different stressors such as birth, pathological factors and environmental factor stress which cause increase of reactive oxygen species (ROS) production and oxidative stress. Trace minerals are a part of some antioxidative enzymes which are necessary for health maintenance. Trace mineral amount of colostrum and milk is not optimal and usage of trace mineral supplements are necessary for suckling calves. Therefore, the aim of this study was evaluation of adding a mixed supplement of trace minerals including copper, iron, zinc and manganese on growth performance, biochemical, enzymatic, antioxidant, hormonal and hematological parameters.

  Materials and methods

  A total of 20 day-old male and female suckling Holstein calves were randomly divided in to two equal groups (ten calves per group) based on initial body weight (40±5 Kg) and until weaning (day 63) they were kept in individual pens. the control group calves were fed with milk and starter diet including whey protein as trace mineral career and treatment group were fed with milk including 15 part per million (ppm) iron sulfate (FeSo4), 6 ppm zinc sulfate (ZnSo4), 6 ppm manganese sulfate (MnSo4) and 1.5 ppm copper sulfate (CuSo4) supplements and basal starter diet including 100 ppm FeSo4, 40 ppm ZnSo4, 40 ppm MnSo4 and 10 ppm Cuso4 supplement until weaning on day 63. During entire experimental period calves accessed starter diet and water ad libitum. Feed intake was calculated daily and calves were weighed weekly to calculate feed conversion ratio (FCR) and average daily gain. Blood samples were collected on days 0, 21, 42 and 63 to determine plasma trace mineral levels and biochemical, enzymatic, hormonal, antioxidant and hematological parameters.

  Results

  The results indicated that growth performance, catalase and superoxide dismutase activity, total antioxidant capacity, and thyroxine (T4) concentration were not affected by trace mineral supplement. Although, plasma zinc concentration and high density lipoprotein concentration were recorded higher in animals received supplemented trace minerals (P<0/05), low density lipoproteins concentration was lower in the calves fed with trace mineral supplement (P<0/05). In addition to the parameters listed above, alkaline phosphatase concentration, red blood cells count, hemoglobin and hematocrit and triiodothyronine (T3) concentrations were significantly increased in the calves received trace minerals supplement (P<0/05).

  Conclusion

  Totally, supplemental trace minerals could not improve growth performance and enzymatic antioxidant activity of suckling Holstein calves; however, some biochemical, hormonal and enzymatic parameters related to inflammation, ossification, and cellular basal metabolism were improved in suckling calves.

  Keywords: Antioxidant Status, Suckling calves, Trace minerals
 • Fariba Farivar *, Yousof Mostafalou, Ashour Mohamad Gharehbash, Alireza Khanahmadi Pages 93-108
  Background and purpose

  About 70% of the cost of livestock breeding is related to feed, so the preparation of balanced diet with inexpensive ingredients can play an important role in the profitability of production in breeding. One of the cheapest sources of feed for ruminant animals is the agricultural by-products that are not consumed by humans. Canola Straw is one of the major agricultural by products in Golestan province whose digestibility is low because of containing high amounts of lignocellulosic materials. Processing lignosellulotic feeds with alkaline components can improve their digestibility throw breaking cellulos-lignine bonds. This research was conducted to investigate the effect of canola straw processing with urea on feed digestibility and weight gain performance and some blood parameters of fattening lambs.

  Materials and methods

  For this purpose, 18 5-month-old male lambs of the Dalaqh breed (30-35 kg body weight) were randomly assigned to three nutritional treatments. The control treatment was a fattening diet with a ratio of forage (alfalfa and straw in equal proportions) to concentrate 64:36. In the second treatment, 50% of wheat straw was replaced with untreated canola straw and in the third treatment with urea treated canola straw. After a two-week habituation period with the same ration and initial weighing, experimental rations were fed to the lambs and continued until the end of the 70-day fattening period. During this period, the lambs were weighed every 14 days. At the end of the period, the lambs were weighed and blood sampled. Blood samples were analyzed to determine the serum urea nitrogen, glucose and total protein concentrations. In order to determine the feed intake and digestibility, during two weeks, the remaining feed and feces samples of each animal were collected daily, and the amount of acid insoluble ash was used as an internal marker to calculate the digestibility of experimental feeds.

  Results

  The average daily feed intake of lambs fed with a diet containing processed canola straw (925.00 gr.day-1) was significantly (P<0.05) higher than lambs fed with diet containing wheat straw or unprocessed canola straw (respectively 887.32 and 850.00 gr.day-1). Also average daily gain of lambs in treated canola straw group was significantly higher than untreated canola straw group (respectively 178.09 vs. 141.53, P<0.05), but feed treatments had no significant effect on feed conversion rate of lambs. Processing with urea significantly (P<0.05) increased the digestibility of dry matter, NDF and ADF (respectively 61.30, 71.11 and 35.30 %) compared to unprocessed canola straw (respectively 55.45, 66.42 and 27.96%) and control (respectively 58.80, 68.82 and 28.76 %). Processing canola straw with urea significantly (P<0.05) increased crud protein digestibility of diet compared to control (60.32 vs. 54.04 %). The levels of serum urea in treated canola straw treatment was significantly higher than untreated canola straw and wheat straw treatments (respectively 17.82, 15.50, 14.82 mg/dl, P<0.05), but the average serum glucose, total protein, total cholesterol and triglyceride levels were not significantly different among the treatments.

  Conclusion

  The results of this research showed that canola straw processing with urea can improve its nutritional value and nutrient digestibility, feed intake and weight gain performance of lambs.

  Keywords: Canola straw, Dalagh ram, nutrient digestibility, urea processing. weight gain performance
 • Saeid Safari, MohammadEbrahim Nooriyan Soroor *, Mohammad Mahadi Moeini, Nader Goodarzi Pages 109-128
  Background and objectives

  Studies has been shown that the replacement of % 30 rice straw with alfalfa hay had no adverse effect on lamb grow performance also it had been shown on the goat and cow performance. The use of rice straw decreases the ration prices also it reduces environmental pollution.The goal of this study was to indicate the effect of replacing rice straw with wheat straw on the fattening lamb performance, rumen fermentation, protozoa population and some blood parameters.

  Materials and methods

  In this research, the effect of replacing rice straw with wheat straw on the fattening lamb feeding has been investigated. The 28 male lambs, with an average weight of 30kg, have been divided into four groups of eight animals. The sample lambs in four groups have different accesses to rice straw and wheat straw as follows: the control group has access to 70% concentrate with 30% wheat straw; the second group has access to 70% concentrate with 30% rice straw; the third group has access to 70% concentrate with 30% straw (including 15% rice straw and 15% wheat straw); and the fourth group has access to 70% concentrate and rice straw enriched with urea. The feedstuffs characteristics, weight gain, feed digestibility, rumen fermentation, and blood parameters of lambs during the fatting season have been measured.

  Results

  The results show that replacement of different levels of rice straw has no negative effect on the final weight, daily weight gain, feed conversion coefficient, dry matter intake, and economic coefficient of fattening lambs; Besides, this replacement has led to a significant increase in ruminal gas (digestibility) in squirrel lambs. Dry matter percentage, raw fat, protein, and ration consumed NDF of squirrel lambs did not affect by replacement of different levels of rice straw. However, the addition of 30% of refined straw has led to a considerable reduction in digestibility of the raw protein ration of squirrel lambs. The overall protein of lambs’ blood who received the ration consisted of 30% rice straw, 15% rice straw+15% wheat straw, and 30% wheat straw was enhanced. However, no change was observed in blood urea nitrogen, cholesterol, triglyceride, and glucose blood. The small intestinal histomorphometry parameters were improved by the addition of different levels of rice straw. The lambs receiving ration including 15% rice straw+15% wheat straw and 30% refined wheat straw, have higher Dasytricha, Entodiniinae, Diplodiniinae, and Ophrioscolecinae populations than the lambs receiving the control ration. Also, adding different levels of rice straw to lambs’ ration has led to a significant increase in total rumen Protozoa.

  Conclusion

  The overall results indicate that the rice straw can be utilized in fattening lambs’ ration without affecting the livestock.

  Keywords: blood parameters, digestibility, growth characteristics, Intestinal Histomorphometry, Rice straw
 • Hanieh Khaloei, MohammadMahdi Sharifi Hosseini *, Omid Dayani, Kazem Jafari Naeimi Pages 129-146
  Background and objectives

  In Iran, corn silage is an important part of ruminant forage. Mechanical processing of corn forage can improve the properties of corn silage. In this process, chopped fodder is processed using toothed rollers. In this way, it is increased the digestibility of starch and cell wall. Barley starch has a fast ruminal fermentation, and while increasing the production of microbial protein, it can cause an increase in the incidence of digestive abnormalities in ruminants. Neutral detergent fiber (NDF) of sugar beet pulp are very digestible. This study was conducted in order to investigate the effect of two processing levels of corn silage and barley grain and sugar beet pulp on silage quality, feed intake, digestibility of nutrients, rumen parameters and feed intake behavior of Kermani sheep.

  Materials and methods

  In this research, four 2-year-old Kermani lambs with an average weight of 42 ± 2.8 kg were used in a 2x2 factorial experiment in the form of a Latin square design in four periods of 21 days. The experimental diets were: 1)processed corn silage + concentrate with barley seeds, 2)processed corn silage + concentrate with sugar beet pulp, 3)unprocessed corn silage + concentrate with barley seeds, 4)unprocessed corn silage + concentrate with sugar beet pulp. The daily feed was distributed in two equal portions on 8/00 and 18/00. Research data were stored in Excel software and statistically analyzed with SAS software.

  Results

  Silage processing decreased the percentage of dry matter (DM) and NDF, increased NH3-N, pH (4.42 and 4.04, respectively, P=0.02) and sensory evaluation (15 and 18, respectively, P=0.02) score of silage. Feed intake was higher in the processed silage diets and the diet with barley grain. The digestibility of organic matter (OM) and NDF was higher in the diet containing sugar beet pulp. Ruminal NH3-N (mg/dL) (21.17 and 22.81, respectively, P=0.02) was higher in diets containing processed silage at two and eight hours after feeding, and it was lower in diets containing sugar beet pulp at 6 hours after feeding. The pH of the rumen fluid in the diet containing sugar beet pulp with processed silage was significantly higher than in other experimental diets at eight hours after feeding (P=0.01, 6.92),. The population of rumen protozoa was higher in the unprocessed silage and barley grain diets. Feed intake time was higher in unprocessed silage diets. However, the most rumination time was related to sheep fed processed silage diets. The highest chewing time was in barley seeds diets.

  Conclusion

  Although corn fodder processing caused a decrease in the sensory evaluation score in the processed silages, it caused an increase in DM intake and OM intake in diets containing this type of silage. The effect of processing silage on animal responses were greater than the effect of barley grain or sugar beet pulp on these responses. It is recommended to process corn fodder with dry matter of about 30 percent.

  Keywords: Feed intake activity time, Protozoa, rumen parameters, Ruminating, Sugar beet pulp