فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حسن موحدی، سعید عشقی، مجید راحمی*، احمد رئوفی، سحر صداقت صفحات 555-566

  به منظور بررسی تاثیر شوری و کودهای سولفات پتاسیم و نانوپتاسیم بر دو رقم پسته، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح به طورکامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل سه سطح شوری (5/0، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر) و دو تیمار کودی سولفات پتاسیم (1 و 2 درصد) و نانو پتاسیم (2 و 4 گرم در لیتر) بود. نتایج نشان داد که مقدار کلروفیل کل، پتاسیم ریشه و میزان پرولین در رقم اکبری نسبت به رقم احمدآقایی، بیشتر است. بیشترین میزان کلروفیل کل در رقم اکبری با شوری 5/0 دسی زیمنس بر متر و در تیمار کود نانو پتاسیم 2 گرم در لیتر مشاهده شد. کم ترین میزان سدیم ریشه مربوط به رقم اکبری با شوری 5/0 دسی زیمنس بر متر و کمترین سدیم ریشه در شوری 5/0 دسی زیمنس بر متر با کوددهی سولفات پتاسیم یک درصد بود. کم ترین میزان پرولین در شوری 5/0 دسی زیمنس بر متر در رقم احمدآقایی و بیش ترین میزان پرولین در شوری 12 دسی زیمنس بر متر در رقم اکبری بود. بیشترین میزان پرولین مربوط به کوددهی با 2 گرم بر لیتر نانوپتاسیم بود. کاربرد کودهای پتاسیمی اثرهای نامطلوب شوری بر دانهال های پسته را کاهش داد.

  کلیدواژگان: پرولین، سدیم، کلر، کلروفیل و مالون دی آلدئید
 • محمدرضا صالحی سلمی*، فاطمه صفری صفحات 567-584

  هدف از پژوهش حاضر، کاهش اثرهای منفی تنش خشکی بر گل همیشه‏بهار بوسیله جریان میدان مغناطیسی به عنوان روشی سازگار با محیط زیست بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل (2 فاکتور) در قالب طرح به طور کامل تصادفی با 11 تکرار در گلخانه انجام شد. فاکتورها شامل سطوح مختلف میدان مغناطیسی (صفر، 5/1 و 3 تسلا) و سطوح مختلف تنش خشکی (100، 80 و 60 درصد ظرفیت مزرعه ای) بود که در طول دوره ی رشد تا گل دهی اعمال شد. نتایج نشان داد که با کاهش میزان آبیاری ویژگی‏های مورفولوژیکی مانند وزن تر برگ، وزن تر و طول ریشه،  وزن تر، تعداد و قطر گل و همچنین ارتفاع بوته کاهش یافت. همچنین اثر جریان مغناطیسی بر ویژگی های بیان شده در سطح 1 درصد معنی دار بود؛ به گونه ای که تیمار میدان مغناطیسی توانست وزن تر برگ را در سطح آبیاری 60 درصد ظرفیت مزرعه افزایش دهد و وزن تر گل را در تمام سطوح آبیاری افزایش داد. میدان مغناطیسی 5/1 تسلا در برهم کنش با سطوح آبیاری سبب افزایش معنی دار کلروفیل کل، کربوهیدرات، پرولین و فنول کل نسبت به شاهد شد، اما تیمار مغناطیسی 3 تسلا اثر مثبتی بر ویژگی های گیاه نداشت. به طورکلی میدان مغناطیسی با ایجاد سازوکار‏های تحمل در شرایط تنش خشکی می‏تواند جایگزین روش‏های شیمیایی با اثرهای نامطلوب بر محیط زیست شود.

  کلیدواژگان: اسمولیت، رنگدانه، غیرشیمیایی، فضای سبز، کم آبی
 • سهیلا صادقی، زهره جبارزاده* صفحات 585-596

  به منظور ارزیابی تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا رقم Orange Queen، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اول پرمنگنات پتاسیم در غلظت های صفر، 1، 2 و 4 درصد (وزنی/ حجمی) به صورت تیمار در محلول گلجایی و فاکتور دوم زمان نمونه برداری (روزهای صفر، 6 و 12) بود. پارامترهای عمر گلجایی، وزن تر نسبی ساقه گلدهنده، شاخص کلروفیل، نشت یونی، مالون دی آلدیید، فنول کل و فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که نگهداری گل بریدنی در شرایط پس از برداشت منجر به کاهش شاخص کلروفیل و وزن تر نسبی شد و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شد. کاربرد پرمنگنات پتاسیم منجر به حفظ شاخص کلروفیل و فنول کل، کاهش نشت یونی و مالون دی آلدیید و  افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شد. وزن تر نسبی ساقه گلدهنده نیز در اثر کاربرد پرمنگنات پتاسیم افزایش یافت و غلظت 2 درصد پرمنگنات پتاسیم باعث افزایش 66 درصدی وزن تر نسبی ساقه شد. عمر گلجایی با کاربرد پرمنگنات پتاسیم 2 درصد افزایش چشمگیری داشت. به طور کلی کاربرد پرمنگنات پتاسیم در غلظت 2 درصد باعث افزایش عمر گلجایی و حفظ کیفیت گل شاخه بریده آلسترومریا می شود.

  کلیدواژگان: جاذب اتیلن، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، مالون دی آلدئید، محتوای فنول کل
 • ابراهیم عابدی قشلاقی*، معصومه کیااشکوریان، محمدعلی شیری، ابراهیم فرزام، سمیه شاهنظری کرباسرایی صفحات 597-612

  پژوهش حاضر به مدت دو سال و به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی روی کیوی رقم هایوارد  انجام شد. فاکتور اول شامل شدت هرس تابستانه در چهار سطح و فاکتور دوم شامل زمان انجام هرس در دو سطح بود. نتایج نشان داد که عملکرد و اندازه میوه تحت تاثیر اثر برهمکنش شدت هرس و زمان هرس و نسبت برگ به میوه، عبور نور از تاج و سفتی میوه تحت تاثیر شدت هرس قرار گرفت. بیش ترین عملکرد با 2/126 کیلوگرم در هر تاک در تیمار هرس پس از آخرین میوه در زمان یک ماه پس از ریزش کامل گلبرگ ها مشاهده شد. هرس پس از 3 تا 4 برگ پس از آخرین میوه و هرس پس از آخرین میوه باعث کاهش نسبت برگ به میوه و افزایش عبور نور از تاج تاک های کیوی شد. تیمارهای مختلف هرس میزان سفتی میوه را نسبت به شاهد در حدود یک واحد افزایش دادند اما بر میزان مواد جامد محلول، ویتامین C و ماده خشک اثر معنی داری نداشتند. با توجه به نتایج، هرس پس از 3 تا 4 برگ و هرس پس از آخرین میوه در یک هفته پس از ریزش کامل گلبرگ ها اثرات بهتری بر رشد تاک، عملکرد و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه نشان داد.

  کلیدواژگان: کیوی، اندازه میوه، عملکرد، نور، سفتی، ماده خشک
 • نیلوفر رجایی*، معظم حسن پور اصیل، جمال علی الفتی چیرانی صفحات 613-624

  این پژوهش با هدف ارزیابی اثر محلول های مختلف غذایی بر ویژگی های رشد و میزان جذب عناصر غذایی در برگ و ریشه گیاه شیپوری گلدانی رقم آلور  به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور محلول های غذایی و ورمی کمپوست در بستر کشت بدون خاک انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد محلول های مختلف غذایی و نسبت های متفاوت ورمی کمپوست بر ویژگی های مورد بررسی معنی دار بود. بالاترین سطح برگ (33/67 میلیمتر مربع) در تیمار محلول غذایی 3 و ورمی کمپوست 15 درصد با میانگین، بیشترین وزن تر و خشک برگ ها در تیمار محلول غذایی 2 و ورمی کمپوست 15 درصد به ترتیب با میانگین های33/2 و 24/0 گرم به دست آمد. همچنین، بیشترین وزن تر و خشک ریشه به ترتیب در تیمارهای محلول غذایی 3 و ورمی کمپوست 15 درصد و محلول غذایی 1 و ورمی کمپوست 15 درصد با میانگین های 76/7 و 03/2 گرم به دست آمد. همچنین، بیشترین طول ریشه در تیمار محلول غذایی 2 و ورمی کمپوست 15 درصد با میانگین 32 سانتیمتر و بیشترین تعداد گل در محلول غذایی3 و ورمی کمپوست 15 درصد مشاهده شد. بیشترین تعداد ژوخه در تیمار محلول غذایی2 ورمی کمپوست 15 درصد با میانگین 98/1 و بیشترین میزان شاخص سبزینه در تیمار محلول غذایی 2 و ورمی کمپوست 15 درصد با میانگین 53/43 به دست آمد. در برگ گیاه شیپوری، محلول های غذایی 2و 3 و ورمی کمپوست 5 و  15 درصد بیشترین جذب عناصر پرمصرف و کم مصرف را دارا بودند. همچنین در بستر کشت گیاه شیپوری، بیشترین جذب عناصر پرمصرف و کم مصرف در محلول های غذایی 1 و3 و ورمی کمپوست10 و 15 درصد، مشاهده شد.

  کلیدواژگان: کشت بدون خاک، گل شیپوری، عناصر پرمصرف و کم مصرف
 • عاطفه عساکره، علی عبادی*، محمدرضا فتاحی مقدم، محمدرضا بی همتا صفحات 625-648

  برنامه به نژادی انگور در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1375 با تلاقی هفت رقم والد مادری دانه دار (موسکات سیاه، تبرزه، دیزماری، الحقی، قزل اوزوم، رجبی سفید و علی بابا) و چهار رقم والد پدری بی دانه از ارقام داخلی (بی دانه سفید، بی دانه قرمز، یاقوتی و عسکری) آغاز شد و در سال های 1398 و 1399 به ترتیب 223 و 276 نژادگان از آن با تربیت بوته ای (خزنده) مورد ارزیابی صفات کمی و کیفی قرار گرفتند. زمان گلدهی و صفات مربوط به میوه و بذر اندازه گیری و ثبت شد. براساس نتایج، بیشترین درصد ضریب تنوع در تعداد بذور شناور و ته نشین شده یک حبه، رنگ و وزن خشک یک حبه، وزن خوشه و کمترین ضریب تنوع مربوط به pH عصاره میوه و عرض حبه بود. بین صفت حبه با شاخص دانه داری همبستگی مثبت وجود داشت. میزان بی دانگی در سال اول 93/17 % و در سال دوم 05/9 % بود و وزن تر بذر یک حبه در کلاس های بی دانه، تا حدی بی دانه، تا حدی دانه دار و دانه دار در سال دوم به ترتیب 02/0، 05/0، 07/0 و 1/0 ثبت شد. در مقایسه با والدین پدری و گروه شاهد و با توجه به وزن و اندازه حبه و صفت بی دانگی در سال 1398 نژادگان های G135 ،H126 ،H139 ،H171 و در سال 1399 نژادگان های B60 ،D66 ،H124 ،H139 برتر ارزیابی شدند. همچنین در این پژوهش نژادگان های نسبتا بی دانه E147 ،G110 ،C88 ،I67 ،F125  با توجه به صفات مطلوب به عنوان نژادگان های برتر انتخاب شدند. در نهایت نژادگان های بی دانه H139 با وزن حبه 6/2 گرم و D66 با وزن حبه 3/3 گرم برای مطالعه بیشتر و معرفی به عنوان ارقام جدید توصیه می شوند.

  کلیدواژگان: به نژادی انگور، بی دانگی، وزن حبه، وزن بذر، نژادگان های برتر
 • اثر دانه های گرده مختلف بر برخی ترکیب های زیست شیمیایی و ترکیب عنصرهای غذایی مغز ارقام فندق
  داود جوادی مجدد*، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی، ابراهیم عابدی قشلاقی صفحات 649-660

  اثر زنیا نقش مهمی در افزایش عملکرد و بهبود صفات کمی و کیفی خشک میوه ها داشته و در به نژادی کاربرد وسیع دارد. این مطالعه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل منبع دانه گرده و رقم هر کدام در 4 سطح با 3 تکرار اجرا شد. در این مطالعه ارقام روند، اترک، گنجه و نمسا به عنوان رقم مادری و نژادگان گرداشکورات، ریاسنت، داویانا، نگرت به عنوان ارقام گرده دهنده انتخاب شدند. خودگرده افشانی ارقام مادری نیز به عنوان کنترل استفاده شد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر منابع دانه های گرده مختلف بر میزان تشکیل میوه و مقادیر برخی ترکیب های شیمیایی و زیست شیمیایی مغز فندق بود. نتایج نشان داد برهمکنش دانه گرده و نوع رقم بر درصد تشکیل میوه و ترکیب های مغز فندق معنی دار بود. به طوری که بالاترین درصد تشکیل میوه در تلاقی داویانا با گنجه (67/83 %)، درصد روغن در تلاقی داویانا با گنجه (93/65 %)، پروتیین در تلاقی روند با داویانا (75/17%) ، پتاسیم در تلاقی ریاسنت با روند (82/416 میلی گرم بر 100 گرم)، کلسیم در تلاقی روند با ریاسنت (53/386 میلی گرم بر 100 گرم) و فسفر در تلاقی داویانا با روند (87/370 میلی گرم بر 100 گرم)، فنول در تلاقی بین ریاسنت با اترک (45/3 میلی گرم بر 100 گرم)، اسید چرب غیراشباع کل در تلاقی داویانا با اترک (52/91 %) و اسید چرب اشباع کل در تلاقی گرداشکورات با اترک (34/12 %) مشاهده شد. نتایج نشان دادکه دانه گرده داویانا و ریاسنت برای گرده افشانی ارقام مورد مطالعه مناسب بودند و می توان از آنها به عنوان گرده دهنده مناسب استفاده کرد.

  کلیدواژگان: زنیا، عملکرد، گرده دهنده، صفات کیفی
 • محمد فتاحی*، بهنام کارجو صفحات 661-674

  بهینه سازی محیط کشت تولید ریشه های مویین از نظر ترکیب ها و نوع مواد تشکیل دهنده محیط کشت جهت رشد و بهینه سازی زیست توده ضروری است. بزرگترین مزیت ریشه های مویین این است که در مقایسه با گیاه مادری، اغلب توان بالایی در تولید متابولیت های ثانویه دارند. در این پژوهش، ریشه های مویین تراریخته در گیاه شابیزک بواسطه تلقیح با باکتری Agrobacterium rhizogenes سویه A7 تولید شدند. تایید مولکولی ریشه های مویین بوسیله PCR با استفاده از آغازگر های اختصاصی ژن rol B انجام گرفت. با استفاده از کدبندی های روش سطح پاسخ (RSM) اثر سه غلظت محیط کشت پایه مایع (MS،  MS2/1 و  MS4/1) با غلظتهای مختلف ساکارز (15، 30 و 45 گرم بر لیتر) و سه سطح  pH (5/5، 8/5 و 1/6) بر رشد ریشه های مویین بررسی شد. وزن تر و خشک ریشه های مویین بعد از گذشت 4 هفته اندازه گیری شد. نتایج حاصل از روش سطح پاسخ نشان داد که بیشترین وزن تر و خشک ریشه های مویین در محیط کشت با غلظت 56/0 (MS2/1≅) همراه با 30 گرم بر لیتر ساکارز  وpH  8/5 به دست آمد. در شرایط بهینه ارزش مطلوبیت هر سه فاکتور محیط کشت، ساکارز و pH ،990/0 و وزن تر و خشک به ترتیب 58/8 و 317/0گرم بود. بر اساس نتایج GC/MS میزان آلکالویید آتروپین در ریشه های مویین رشد یافته در مناسب ترین  محیط کشت حدود 88/6 درصد بود.

  کلیدواژگان: آتروپین، آگروباکتریوم رایزوژنز، ریشه مویین، روش سطح پاسخ، محیط کشت
 • احسان اکبرپور، عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی*، علی ایمانی، منصوره شمیلی صفحات 675-690

  کلروز آهن ناشی از تنش بی کربنات باعث کاهش عملکرد، تاخیر در میوه دهی، کاهش کیفیت میوه و اختلال در فرآیندهای رشد و فتوسنتز در گیاهان می شود. در این پژوهش اثر اسیدهای آلی بر تعدیل تنش بی کربنات در برخی ارقام هلو مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه در این آزمایش شامل سه رقم هلو پیوند شده روی پایه جی اف 677، سه سطح بی کربنات کلسیم (صفر، 5/7 و 15 میلی مولار) و دو سطح اسیدهای آلی (صفر و 10 میلی مولار) بود. در بین ارقام مورد مطالعه رقم جی اچ هیل حساس ترین رقم و برزگر مقاوم ترین رقم به کلروز ناشی از کمبود آهن بود. اسیدهای آلی به طور معنی داری سبب بهبود ویژگی های رشدی ارقام مختلف به ویژه در شرایط تنش بی کربنات کلسیم شدند. به طوری که اسیدهای آلی شدت کلروز ناشی از کمبود آهن را در ارقام مورد مطالعه تا 20 درصد کاهش دادند. در بررسی صفات فیزیولوژیک و زیست شیمیایی مشخص گردید که اسیدهای آلی سبب بهبود محتوای نسبی آب برگ (تا 16 درصد)، میزان کلروفیل (تا 33 درصد)، تجمع پرولین (تا 9/35 درصد) و همچنین افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شامل کاتالاز (تا 4/23 درصد)، سوپراکسیداز دیسموتاز (تا 5/26 درصد) و گایاکول پراکسیداز (تا 4/14 درصد) شدند. اسیدهای آلی با بهبود روابط آبی، کلروفیل برگ و آنزیم های آنتی اکسیدانی سبب بهبود ویژگی های رشدی نهال های هلو در شرایط تنش بی کربنات شدند.

  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانی، ویژگی های رشدی، صفات فیزیولوژیک، هلو
 • علی اصغر زینانلو*، خسرو غریبی، کریم مصطفوی، عزیز عبدالهی، سهیل مظهری صفحات 691-704

  زیتون (Olea europaea L.) یک گونه مهم باغبانی برای تولید روغن محسوب می شود. این پژوهش به منظور ارزیابی خصوصیات گلدهی بیش از 90 نژادگان و رقم، به مدت دو سال (1390-1391) در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم اجرا شد. صفات مورد بررسی شامل زمان باز شدن گل ها، تعداد گل در گل آذین، درصد گل های کامل، میزان تشکیل میوه در خود گرده افشانی و گرده افشانی آزاد و قدرت جوانه زنی دانه گرده بود. نتایج نشان داد زودترین زمان آغاز باز شدن گل ها مربوط به نژادگان های Qg13، Qg28 و رقم کرونیکی و دیرترین زمان آن مربوط به نژادگان بش بود. فاصله زمانی شروع شکوفایی گل ها بین اولین و آخرین نژادگان به مدت 18روز و میانگین تعداد گل در گل آذین، 52/20 گل بود. درصد گل کامل در بین ارقام و نژادگان ها از 7/0% تا 9/50% متغیر بود. همچنین اثر جهت سایه سار درخت بر تعداد گل در گل آذین و درصد گل کامل، معنی دار بود. بیشتر ارقام و نژادگان ها خودسازگاری بالایی در خودگرده افشانی داشتند و فقط 12% از آنها خودناسازگار بودند. در گرده افشانی آزاد کم ترین تشکیل میوه نهایی مربوط به نژادگان Tmo1 با 09/0% و بیش ترین آن مربوط به آربکین با 4%  نسبت به کل گل ها بود. بیش ترین درصد جوانه زنی دانه گرده با 88% در نژادگان های Qg18 و D1 و کم ترین مقدار در نژادگان Tmo1 با 8/4% بود. نژادگان Tmo1 دارای گل های غیر طبیعی و با پرچم های بدون میله و با بساک های به هم چسبیده بود.

  کلیدواژگان: زیتون، گلدهی، تشکیل میوه، گرده افشانی، خودناسازگاری
 • حسین شریف زادگان*، منصور غلامی، محمدرضا نائینی صفحات 705-716

  به منظور بررسی ویژگی های دو پایه ی پسته بادامی زرند و قزوینی تحت تیمار سولفات روی و تنش کلرید سدیم آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه ی شهرداری قم در سال های 97-1396 انجام شد. تعداد 1512 عدد بذر دو پایه از پژوهشکده پسته کشور تهیه شد. سیستم ریشه ی دانهال ها با محلول  نیم غلظت هوگلند تغذیه شدند، دانهال ها در معرض چهار سطح شوری کلرید سدیم  صفر (شاهد)، پنج، ده و 15 دسی زیمنس بر متر و سه سطح روی از منبع سولفات روی آبدار (ZnSO4.7H2O) شامل صفر (شاهد)، یک و پنج میکرومولار قرار گرفتند. نتایج نشان داد تیمار شوری 15 دسی زیمنس بر متر سبب کاهش ارتفاع دانهال، وزن تر برگ، کسر مولی کلسیم و گروه های سولفوهیدریل ریشه گردید. با افزایش سطح تنش کلرید سدیم، نسبت پتاسیم به سدیم کاهش، ولی نشت یونی روی و فعالیت کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز افزایش یافت. تیمار 5 میکرومولار روی سبب افزایش وزن تر برگ، ارتفاع دانهال، کسر مولی کلسیم در برگ، غلظت گروه های سولفوهیدریل در ریشه و کاهش نشت یونی روی گردید. نتایج نشان داد ریشه پایه ی قزوینی در مقایسه با بادامی زرند گروه های سولفوهیدریل و نسبت پتاسیم به سدیم بیشتر و نشت یونی روی کمتری دارد، بنابراین پایه ی قزوینی در مقایسه با پایه ی بادامی زرند در برابر تنش کلرید سدیم متحمل تر است.

  کلیدواژگان: دانهال، نشت یونی، گروه های سولفوهیدریل
|
 • Hasan Movahedi, Saeid Eshghi, Majid Rahemi*, Ahmad Raofi, Sahar Sedaghat Pages 555-566

  In order to evaluate the effects of potassium sulfate and nanopotassium fertilizers on two pistachio cultivars under salinity stress a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications. Treatments were three levels of salinity (0.5, 8 and 12 dSm-1) and potassium sulfate fertilizer (1 and 2%) and nano–potassium fertilizer (1 and 2 g L-1). The results showed that Akbari cultivar had the highest total chlorophyll, root potassium and proline contents compared with AhmadAghaei cultivar. The highest chloropyll conten was observed in Akbari cultivar under 0.5 dSm-1 NaCl by application of 2 g L-1 nano–potassium fertilizer. The lowest root sodium content was belonged to Akbari cultivar at 0.5 dSm-1 salinity stress with application of 1% sulfate potassium fertilizer. The minimum and maximunm content of proline was related to the salinity of 0.5 dsm-1 in AhmadAghaei cultivar and 12 dSm-1 in Akbari cultivar, respectively. The highest proline content was obtained by application of 2 g L-1 nano–potassium fertilizer. Application of potassium fertilizers reduced the adverse effects of salinity on pistachio seedlings.

  Keywords: Chlorine, Chlorophyll, Malondialdehyde, Proline, Sodium
 • Mohamadreza Salehi Salmi*, Fatemeh Safari Pages 567-584

  Despite of physiological and biochemical investigation on plants responses to drought stress, many plants, including calendula, can not cope with stress through internal mechanisms. Therefore, the aim of this study was to reduce the negative effects of drought stress on calendula using magnetic field as an environmentally friendly method. This experiment was performed as a factorial (2 factors) in a completely randomized design with 11 replications. Factors included tree levels of magnetic field (zero, 1.5 and 3 Tesla) and tree levels of drought stress (100, 80 and 60 perecentage of field capacity). The results showed that with decreasing irrigation, morphological characteristics such as leaf fresh weight, fresh weight and root length, fresh weight, number and diameter of flowers, height decreased. The magnetic field factor was also significant on the properties expressed at the 1% level. So that the magnetic field treatment was able to increase the fresh weight of leaves at the irrigation level of 60 % of field capacity and increased the fresh weight of flowers at all levels of irrigation. Treatment with 1.5 T magnetic field in interaction with irrigation levels caused a significant increase in total chlorophyll, carbohydrate, proline and total phenol compared to the control. However, 3 T magnetic treatment did not show a positive and significant effect on plant traits. In general, the treatment of magnetic fields by creating resistance mechanisms in drought stress conditions can replace chemical methods that have adverse effects on the environment.

  Keywords: Landscape, Non-Chemical, Osmolite, Pigment, Water deficient
 • Soheila Sadeghi, Zohreh Jabbarzadeh* Pages 585-596

  Internal production of ethylene gas and increasing in respiration are among the factors that reduce the vase life of Alstroemeria cut flowers and the use of ethylene adsorbents can be effective in this regard. In order to evaluate the effect of potassium permanganate on the quality and vase life of cut flowers of Alstroemeria cultivar Orange Queen, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with two factors and 3 replications. The first factor was potassium permanganate at concentrations of 0, 1, 2 and 4% (w / v) as a treatment in the solution and the second factor was the sampling time (days 0, 6 and 12). The parameters of vase life, relative fresh weight of flowering stem, chlorophyll index, ion leakage rate, malondialdehyde content, total phenol content and activity of catalase and ascorbate peroxidase enzymes were measured. The results showed that the maintenance of cut flowers in post-harvest conditions led to a decrease in chlorophyll index and relative fresh weight, while the activity of antioxidant enzymes increased over time. Application of potassium permanganate led to maintenance of chlorophyll index and total phenol content, reduction of ion leakage rate and reduction of malondialdehyde content, as well as increasing the activity of catalase and ascorbate peroxidase enzymes. The relative fresh weight of flowering stem showed an increasing trend due to the application of potassium permanganate and the concentration of 2% potassium permanganate led to a 66% increase in the relative fresh weight of the stem. Application of 2% potassium permanganate increased significantly (48%) compared to the control and other concentrations of potassium permanganate while vase life was increased 5 days compared to the control. In general, it can be concluded that the application of potassium permanganate at a concentration of 2% increased the vase life and maintained the quality of Alstroemeria cut flowers.

  Keywords: Antioxidant activity, Ethylene adsorbents, Malondialdehyde, Total phenol content
 • Ebrahim Abedi Gheshlaghi*, Massoumeh Kia Eshkvarian, MohammadAli Shiri, Ebrahim Farzam, Somaieh Shahnazari Karbasaraei Pages 597-612

  The present study was conducted as a factorial study in a randomized complete block design on Hayward cultivar kiwifruit vines for two years. The first factor included the intensity of summer pruning in four levels, and the second factor included pruning time at two levels. The results showed that fruit yield and size were affected by the interaction of pruning intensity and pruning time, and the leaf-to-fruit ratio, light transmission through the canopy, and fruit firmness were affected by pruning intensity. The highest yield, with 126.2 kg/vine, was observed in zero leaf pruning one month after fruit set. Pruning after 3-4 leaves after the last fruit and pruning after the last fruit reduced the leaf-to-fruit ratio and increased light transmission from the canopy of kiwifruit vines. Different pruning treatments increased the firmness of the fruit by about one unit compared to the control, but had no significant effect on the amount of soluble solids, vitamin C, and dry matter. According to the results of this experiment, zero leaf pruning within four weeks after fruit set and pruning after 3-4 leaves after the last fruit within a week after fruit set showed better effects on vine growth, yield, and some quantitative and qualitative traits of the fruit.

  Keywords: Kiwifruit, Dry matter, Firmness, Fruit size, Light, Yield
 • Niloufar Rajaei*, Moazzam Hassanpour Asil, Jamalali Olfati Pages 613-624

  The effect of nutrient solutions on growth characteristics and nutrient elements concentration in leaf and root of potted Calla lily (Zantedeschia pentlandii cv. Allure ) was studied in a CRD_based split plot design with two factors, nutrient solutions and vermicompost in soilless media cultures. Results showed that application of different nutrient solutions and different levels of vermicompost significantly affected the studied traits. The highest leaf area was obtained in effect of nutrient solution 3× vermicomposte 15% with mean 67.33 mm2 , the highest of leaves fresh weight,  leaves dry weight were in effect of nutrient solution 2 vermicomposte15% with means 2.33 and 0.24 gr. The highest root wet weigh, root dry weight were gained in effects of nutrient solution 3× vermicomposte 15% and nutrient solution 1× vermicomposte 15% with means 7.76 and 2.03 gr. The gighest root length was related to nutrient solution 2× vermicomposte 15% with mean 32 cm. The highest number of flower was seen in nutrient solution 3× vermicomposte 15%. The highest number of tubers was obtained in effects of nutrient solution 2× vermicomposte 15% with mean 1.98 and the most chlorophyll index was in effects of nutrient solution 2× vermicomposte 15% with mean 43.53. In leaf of calla lily, nutrition solutions 2 and 3, vermicompost %5 and 15% have the most absorbance of macro and micro elements. Also, in media culture of calla lily, the highest absorption of macro and micro elements were observed in nutrition solutions 1 and 3 and vermicompost 10% and 15%.

  Keywords: Calla lily, macro, micro elements, Soilless culture
 • Atefeh Asakereh, Ali Ebadi*, MohammadReza Fattahi Moghaddam, MohammadReza Bihamta Pages 625-648

  Breeding program carried out in Horticultural Research Station of the University of Tehran in 1996 with crossing of seven good quality seeded grape cultivars as female parents (Muscat Siah, Tabraze, Dizmari, Alhaghi, Ghezelozum, Rajabi Sefid, Alibaba) and four seedless grapes as male parents (Bidane Sefid, Bidane Ghermez, Yaghouti, Askari). 223 and 276 genotypes of that crossing respectively in 2019 and 2020 with bush training were evaluated for their quantitative and qualitative traits. Blooming date and fruit and seed traits were measured and recorded. Based on the results, the highest percentage of coefficient variation was in the number of floating and sink seeds of a berry, berry color, and dry weight of seeds per berry, cluster weight, while the lowest coefficient of variation was obtained for pH juice and berry width. There was a positive correlation between berry traits and seed index. The seedless progenies were 17.93% in the first year and 9.05% in the second year. Fresh weight of seeds in a berry in classes of seedless, semi-seedless, semi-seeded and seeded were recorded 0.02, 0.05, 0.07 and 0.1 g respectively. In comparative with male parents and control groups, seedless genotypes of G135, H126, H139, H171 in 2019 and B60, D66, H124, H139 in 2020, were recognized as superior genotypes. As well as, among semi-seedless genotypes, E147, G110, C88, I67, F125 were selected as superior due to their traits. Finally, the best selected seedless genotypes of H139 with a berry weight of 2.6 g and D66 with a berry weight of 3.3 g which are highly recommended for further studies to be released as new cultivars.

  Keywords: Grape breeding, Seedlessness, Berry weight, Seed weight, superior genotypes
 • The Effect of Different Pollen Grains on the Amounts of Some Biochemical and Nutrient Compounds in the Kernel of Hazelnut Cultivars (Corylus avellana)
  Davood Javadi Mojadad*, Vali Rabiei, Farhang Razavi, Ebrahim Abedi Gheshlaghi Pages 649-660

  Xenia plays an important role in increasing yield and improving the quantitative and qualitative traits of nut fruits and is widely used in breeding programs. This study was conducted as factorial based on completely randomized block design. The first factor is pollen in four level, and the second factor is cultivar in four level with three replications. In this study, Ronde, Atrak, Ganjeh and Nemsa cultivars were used as the maternal and the Gerde- Eshkvarat, Ryasnet, Daviana and Negrate cultivars were used as pollinizers; Self-pollination of main cultivars was also used as a control. The aim of this study was to investigate the effect of different pollen grain sources on some chemical and biochemical compounds of hazelnut kernel. The results showed that the interaction of pollen grains and cultivar on hazelnut kernel compounds was significant. The highest percentage of oil in Daviana × Ganjeh (65.93%), protein in Ronde × Daviana (17.75%), potassium in Ryasnet × Ronde (366.68 mg.100g-1), calcium in the Ryasnet × Ronde (336.53 mg.100gr-1) and phosphorus in Daviana× Ronde (370.87 mg.100g-1), phenol in Riacent×  Atrak (3.45 mg .g-1), total unsaturated fatty acid in Atrak × Daviana (91.56%), total saturated fatty acid in Gerde- Eshkavarat× Atrak (12.34%) were observed. The results showed that Daviana and Ryasnet pollen grains were suitable for pollination of the studied cultivars and they could be used as suitable pollinizer.

  Keywords: Pollinizer, Qualitative Traits, Xenia, Yield
 • Mohammad Fattahi*, Behnam Karjo Pages 661-674

  Optimization of the culture medium of hairy roots in terms of the composition and type of ingredients in the medium is essential for proper growth and optimal biomass production. The greatest advantage of culturing Hairy roots is that they are often capable of producing secondary metabolites compared to the mother plant. In this research, transgenic hairy root induction was established through the mediation of the A7 strain of Agrobacterium rhizogenes. Molecular confirmation of hairy roots was done by PCR using rolB gene-specific primers. With response surface methodology (RSM) coding, the effect of three types of basal liquid MS media (MS, ½ MS and ¼ MS) with different sucrose concentrations (15, 30, and 45 g / L) and three pH levels (5.5, 5.8 and 6.1) on the growth of hairy root was investigated. The fresh and dry weight of hairy roots was measured after 4 weeks. The obtained results of response surface methods showed that the highest dry weight of hairy roots in the culture medium with a concentration of 0.56 of MS (≅ 1/2MS), 30 g of sucrose, and pH of 5.8. In optimum conditions, the utility value was 0.990, and the fresh and dry weight of hairy roots, was 8.58g and 0.317g, respectively. According to GC/MS results, the amount of atropine alkaloid in hairy roots grown in optimum culture medium was about 6.88%.

  Keywords: Atropine, Agrobacterium rhizogenes, hairy root, Response Surface Methodology, Culture medium
 • Ehsan Akbarpoor, Abdolmajid Mirzaalian Dastjerdi*, Ali Imani, Masoureh Shamili Pages 675-690

  Bicarbonate stress causes Fe chlorosis which, in turn, results in yield reduction, the delay in fruit bearing and reduced fruit quality, photosynthesis and growth processes in plants. In this study, the effects of organic acids on the alleviation of bicarbonate stress in some peach cultivars was investigated. The experiment was conducted as a factorial experiment based on a randomized complete block design with 18 treatments and three replications. Factors studied in this experiment included three peach cultivars grafted on GF 677 rootstock, three levels of calcium bicarbonate (0, 7.5 and 15 mM) and two levels of organic acid (0 and 10 mM). Among the studied cultivars, J.H. Hale cultivar was the most sensitive cultivar and Barzegar cultivar was the most resistant to chlorosis induced by iron deficiency. Organic acids significantly improved the growth characteristics of different cultivars, especially under calcium bicarbonate stress conditions. Organic acids reduced the intensity of chlorosis due to iron deficiency in the studied cultivars by up to 20%. In the study of physiological and biochemical traits, it was found that organic acids improve the relative water content of leaves (up to 16%), chlorophyll content (up to 33%), proline accumulation (up to 35.9%) and also increases the activity of antioxidant enzymes including catalase (up to 23.4%), superoxide dismutase (up to 26.5%) and guaiacol peroxidase (up to 14.4%). Organic acids improved the growth characteristics of peach seedlings under bicarbonate stress conditions by improving water relations, leaf chlorophyll and antioxidant enzymes.

  Keywords: Antioxidant enzymes, Bicarbonate ion, Growth characteristics, Peach, Physiological traits
 • AliAsghar Zeinanloo*, Khosro Qaribi, Karim Mostafavi, Aziz Abodllahi, Soheil Mazhari Pages 691-704

  Olive (Olea europaea L.) is an important horticultural crop for oil production. This study was conducted to evaluate the flowering characteristics of more than 90 native olive genotypes and cultivars. It was performed for two years (2011-2012) at Tarom Olive Research Station. The studied traits included the flowering time, number of flowers per inflorescence, percentage of perfect flowers, fruit set in self-pollination and open pollination and pollen germination rate. The results showed that the earliest opening time of flowers was related to genotypes Qg13, Qg28 and cultivar of Koroneiki and the latest flowering time was in Bash genotype. Flowering time interval between the first and last genotype lasted 18 days. The average number of flowers per inflorescence was 20.52 flowers. Among the olive genotypes and cultivars, the number of perfect flowers varied from 0.7% to 50.9%. The effect of canopy direction was significant on number of flowers in inflorescence and percentage of perfect flowers. Most of genotypes and cultivars had high self-compatibility in pollination and 12% of genotypes had severe self-incompatibility. In open pollination, the lowest final fruit set was related to genotype Tmo1 with 0.1% and the highest was related to cultivar Arbequina with 4%. In pollen germination, the genotype Tmo1 with 4.8% had the lowest and genotypes of D1, Qg18 with 88% had the highest pollen germination. The genotype Tmo1 had abnormal flowers with without filament of stamens and attached anthers.

  Keywords: Olive, flowering, fruit set, pollination, self- incompatibility
 • Hossein Sharifzadegan*, Mansour Gholami, Mohammadreza Naeini Pages 705-716

  In order to study the characteristics of two cultivars of pistachio rootstocks, Zarand and Qazvini, under the influence of zinc and sodium chloride stress, a factorial experiment was conducted in the form of a completely random design with three replications in the research green house of Qom municipality during the years 2017-2018. With three repetitions in Qom. The root system of the seeds was fed a 50% solution of Hogland. The seedlings were exposed to four salinity levels of zero (control), 5, 10 and 15 dS/m, and three zinc levels from sulfate source (ZnSO4.7H2O) including zero (control), 1 and 5 uM. The results showed that salinity treatment of 15dS.m reduced seedling height, wet weight of leaves, calcium molar fraction and sulfhydryl groups. By increasing the stress level of sodium chloride, decrease in potassium to sodium ratio however, ion leakage, ascorbate peroxidase and catalase activity increased. 5uM treatment of zinc sulfate increases wet leaf weight, seedling height, and low molecular weight calcium concentration of sulfhydryl groups in the root and ion leakage reduction occurred. The results showed that the root tissue of Qazvini compared to Badami zarand the concentration of sulfhydryl groups and the ratio of potassium to sodium are higher and there is less ion leakage. Accordingly, the Qazvini rootstock is more resistant to oxidative stress sodium chloride.

  Keywords: Seedlings, ion leakage, sulfhydryl groups