فهرست مطالب

Modern Research in English Language Studies - Volume:10 Issue: 3, Summer 2023
 • Volume:10 Issue: 3, Summer 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/01/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هومن بیژنی*، _ سلیم صفحات 1-19
  ادبیات در زمینه شیوه های استخدام TESOL نشان میدهد که افسانه سازی بهره گیری از سخنوران تک زبانه بر روش های استخدام در کشورهای مختلف جهان تاثیر گذاشته است. سخنوران تک زبانه (بومی) دارای موقعیت ممتازی در آموزش زبان انگلیسی هستند، که نماینده یک معلم ایده آل می باشند. معلمان دوزبانه انگلیسی معمولا نسبت به همتایان یک زبانه خود در عمان صلاحیت کمتری دارند. هدف از این مطالعه کاوش انتقادی در روش های استخدام بوده که معلمان انگلیسی دو زبانه را در عمان مورد تبعیض قرار میدهد. این مقاله یافته های یک مطالعه کیفی در مقیاس کوچک را که از طریق بدست آوردن داده ها از معلمان دوزبانه انگلیسی در مرکز زبان انگلیسی (ELC) در دانشگاه فناوری و علوم کاربردی در عمان انجام شده است، گزارش می کند. نتایج نشان داد که همه آژانس های استخدام ترجیح میدهند سخنرانان یک زبانه را توجیه کنند که این موضع را به بهانه اینکه دوزبانه ها به عنوان مقلدان ناکارآمد انگلیسی تلقی می شوند ، استخدام کنند. همچنین تفاوت حقوق بین معلمان بومی و غیر بومی ، علیرغم انجام همان کار ، یک تبعیض بزرگ است تاثیر استعماری دلیل دیگری برای ترجیح بلندگوهای تک زبانه است. که تبعات آن احساس حقارت مدرسان دو زبانه است. از این رو اتخاذ سیاست هایی که احساس امنیت شغلی بیشتری را برای تقویت انگیزه و نوآوری ایجاد می کنند، ضروری است. این مطالعه نشان می دهد که برای برقراری برابری و ایجاد یک محیط کار سالم ، نیاز فوری به بررسی شیوه های استخدام در عمان وجود دارد.
  کلیدواژگان: سخنران دو زبانه، سخنران تک زبانه، سخنران چند زبانه، تبعیض معلم
 • زری سعیدی، حسین جاجرمی* صفحات 21-38
  بااین حال که توانش تعاملی (IC) اخیرا موردتوجه قرار گرفته است، اما ساختار اصلی و ساختارهای فرعی و عوامل تاثیرگذار آن هنوز به بررسی عمیق نیاز دارند. ویژگی های مرتبط با IC درواقع در حوزه های مختلف یادگیری و آموزش زبان بررسی شده است. بااین وجود، تاثیر جنسیت زبان آموزان بر درک آن ها از IC هنوز قابل بررسی است. برای پر کردن این شکاف، تحقیق حاضر به عنوان یکی از بخش های تولید و اعتبارسنجی پرسشنامه توانش تعاملی فراگیران (LICQ) به بررسی تاثیر احتمالی جنسیت بر IC و زیرمهارت های آن به نحوی که توسط زنان و مردان درک می شود، پرداخته است. تعداد 407 نفر از زبان آموزان ایرانی مرد و زن در سطح متوسط که از طریق روش نمونه گیری آسان از چندین موسسه زبان انتخاب شده بودند، در مطالعه شرکت کردند و به LICQ پاسخ دادند. متعاقبا، یک تحلیل واریانس چند متغیره دوگروهی (MANOVA) برای اندازه گیری اثرات بالقوه جنسیت دانش آموزان بر توانش تعاملی درک شده، ازجمله مدیریت مکالمه، کنش های گفتاری، سیاق، نشانه شناسی غیرکلامی و درخواست ها و اعتراضات، استفاده شد. نتایج نشان داد که جنسیت تاثیر کوچک اما معناداری بر توانش تعاملی درک شده فراگیران به عنوان یک کل دارد. در حین بررسی دقیق اجزای فرعی همچنین مشخص شد که این اثر در مدیریت مکالمه قابل مشاهده نیست. یافته های مطالعه مقیاس خودارزیابی را در اختیار فراگیرندگان قرار می دهد تا وضعیت کنونی درک IC خود را شناسایی نمایند. علاوه بر این، معلمان زبان می توانند ادراکات متفاوت یادگیرندگان زن و مرد از IC را به عنوان یک جنبه تاثیرگذار در تحقق و توسعه جنبه های IC در محیط کلاس زبان در نظر بگیرند.
  کلیدواژگان: توانش تعاملی، پرسشنامه، جنسیت، زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجه
 • محمد زینلی*، منوچهر جعفری گهر، محمودرضا عطائی، حسن سلیمانی صفحات 39-69
  ارتباط بین شخصیت حرفه ای و بارزه های برجسته خودکارآمدی موجی از تحقیق بر برنامه ها و محیطهای موثر بر شکل-گیری شخصیت حرفه ای معلمان را در بر داشته است. با تمرکز براین رویکرد، تحقیق حاضر به بررسی نقش یک دوره چند مولفه ای آموزش عملی تدریس بر شکل گیری و تغییر شخصیت کا ر آموزان ایرانی می پردازد. بدین منظور، 45 دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در رشته آموزش زبان انگلیسی، طی دوره کارورزی دوساله خود و در پنج مقطع زمانی (ابتدای دوره وپس از پایان هر کدام از چهار نیمسال آموزشی)، به لحاظ ساختار های شخصیتی مختلف ارایه شده توسطFarrell (2011) تحت بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های کمی از یک پرسشنامه چندگزینه ای استاندارد و برای داده های کیفی از مصاحبه و گزارشهای یکپارچه تدوین شده توسط شرکت کنندگان استفاده شد. بر مبنای یک طرح تحقیق آمیخته، داده های کمی و کیفی به صورت همزمان جمع و به صورت جداگانه تحلیل شدند. تلفیق نتایج کمی و کیفی بر اثربخشی دوره تحت -بررسی در تعدیل شخصیت مدیر مآبانه و رشد شخصیت حرفه ای معلمان دلالت داشت. با این وجود، این نتایج کارآمدی دوره در رشد و یا تغییر شخصیت کارآموزان به عنوان یک سفیر فرهنگی را به چالش کشید. تاثیرتدریجی دوره مذکور بر شخصیتهای اصلی و زیرشخصیتهای هر کدام، به پیامدهای مختلفی در حیطه تعلیم و تربیت معلمان زبان انگلیسی دلالت نمود که در متن تحقیق به آنها اشاره شده است.
  کلیدواژگان: هویت حرفه ای، کارورزی، تربیت معلم، آموزش معلمان، شکل گیری هویت معلمی
 • لیلا دوبختی*، Mohammad Zohrabi، سودا مسعودی صفحات 71-94
  مطالعه حاضر تلاش کرد تا میزان تاثیر رویکردهای آنلاین و معکوس برای آموزش مهارت نوشتاری را بر توانایی نوشتن زبان آموزان زبان انگلیسی را تعیین کند. بدین منظور ابتدا پژوهشگران 75 نفر از زبان آموزان زن درسطح متوسط زبانی را در سه کلاس یک موسسه زبان خصوصی در ارومیه (ایران) بدون تغییر ساختار کلاس ها به عنوان شرکت کننده انتخاب کردند. این کلاس ها به صورت تصادفی از بین کلاس های آنلاین، معکوس و حضوری موسسه مربوطه انتخاب و در گروه های آنلاین، معکوس و کنترل قرار گرفتند. دوم، محققان از پیش آزمون نوشتاری مطالعه در همه گروه ها استفاده کردند. سوم، آن ها از سیستم مدیریت یادگیری ادوبی کانکت استفاده کردند تا در ده جلسه، آموزش های نوشتاری مربوطه را به گروه های آنلاین و معکوس ارایه کنند. با این وجود، آنها به فراگیران گروه کنترل آموزش نوشتاری حضوری را ارایه کردند. چهارم، محققان پس آزمون های نوشتاری فوری و با تاخیر مطالعه رابه ترتیب بلافاصله پس از پایان جلسات آموزشی و یک ماه بعد از پایان آموزش در همه گروه ها مورد استفاده قرار دادند. در نهایت محققان برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS 24 استفاده کردند. بر اساس نتایج به دست آمده، اگرچه هر دو رویکرد آنلاین و معکوس تاثیرات مثبت فوری و با تاخیر بر توانایی نوشتن شرکت کنندگان داشتند، رویکرد معکوس نسبت به رویکرد آنلاین سودمندتر بود. نتایج مطالعه ممکن است به مربیان معلم زبان انگلیسی، طراحان دوره های درسی، طراحان برنامه درسی و معلمان زبان انگلیسی اصول راهنما را در مورد استفاده از دوره های آنلاین و معکوس در محیط های آموزش زبان خارجی ارایه دهد.
  کلیدواژگان: زبان آموزان زبان انگلیسی، آموزش معکوس، سیستم های مدیریت یادگیری، آموزش آنلاین، توانایی نوشتن
 • صفحات 95-117
  در حال حاضر تمایل فزاینده ای به رویکرد معنا محور برای مطالعه پیچیدگی نحوی در نوشتار دانشگاهی وجود دارد. در حالی که مطالعات قبلی اطلاعات ارزشمندی در خصوص نمودهای زبانی ساختارهای بلاغی متون از لحاظ پیچیدگی نحوی ارایه کرده اند، آنها معمولا ویژگی های واژگانی-دستوری را خارج از بافت معنایی تحلیل کرده اند. این مطالعه مقطعی پیکره بنیاد با اتخاذ رویکرد کاربرد اول به بررسی کارکردهای بلاغی ساختارهای پیچیده نحوی در بخش چکیده مقالات پژوهشی در رشته زبان شناسی کاربردی میپردازد. برای این منظور، پیکره ای زبانی متشکل از 270 متن از مجلات برجسته زبان شناسی کاربردی گردآوری شده است. ما بر اساس مدل ارایه شده توسط Pho (2008)، متون را به صورت دستی از لحاظ وجود گام ها نشانه گذاری کردیم و پیچیدگی نحوی آنها را با استفاده از معیارهای گروه واژه ای، جمله واره ای و کلی اندازه گیری کردیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از SPSS نسخه 25 استفاده شد. نتایج آزمون های MANOVA یک طرفه (تحلیل واریانس چند متغیره) و آزمون های مجذور کای، تغییرات قابل توجهی را در بین گام های بلاغی از نظر مقیاس های پیچیدگی گروه واژه ای و جمله واره ای نشان داد. یافته ها همچنین نشان داد که نویسندگان دانشگاهی پیچیدگی ساختاری نوشتاری خود را با توجه به اهداف بلاغی خود تغییر می دهند. بعلاوه، نتایج این مطالعه به وجود ارتباط بین ویژگی های بلاغی و پیچیدگی ساختاری متن دلالت دارد. این یافته ها کاربردهای آموزشی را برای نویسندگان دانشجو به همراه دارد تا ذخیره زبانی خود را با استفاده از ساختارهای پیچیده بلاغی مناسب و بر اساس الگوهای بدست آمده از نویسندگان خبره و بواسطه مقایسه نوشته های آنها با نوشته های خود تنظیم نمایند و تفاوت موجود را کشف کنند.
  کلیدواژگان: زبان شناسی کاربردی، رویکرد کاربرد اول، چکیده مقالات پژوهشی، گام های بلاغی، پیچیدگی نحوی
 • فرهنگ دانش فرد، محبوبه سعادت* صفحات 117-143
  تلفیق دو مهارت خواندن و درک مطلب و نگارش اخیرا مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای نگارش تلفیقی به فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی پرداخت. همچنین، تغییرات در خودکارآمدی، اضطراب و انگیزه ی نگارش فراگیران واکاوی شد. به منظور دستیابی به درکی عمیق از این مسایل، روش ترکیبی همگرا به کار برده شد. یک نمونه ی در دسترس شامل 30 دانشجوی ادبیات انگلیسی در محیط یادگیری انگلیسی به عنوان زبان خارجی، یک دوره ی آموزش نگارش تلفیقی را گذراندند و عملکرد آن ها پیش و پس از آموزش با استفاده از یک مقیاس نمره گذاری مقایسه شد. برای یافتن مضمون های مربوط به اثربخشی دوره از ابزارهای مصاحبه و بیان افکار بهره گرفته شد. به علاوه، برای سنجش تغییرات در خودکارآمدی، اضطراب و انگیزه ی نگارش فراگیران، پرسشنامه های مربوط در ابتدا و پایان دوره توزیع شد و نیز مضمون های برگرفته از مصاحبه ها و بیان افکار فراگیران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل داده های کمی با استفاده از آزمون تی زوجی و آزمون رتبه ای علامت دار ویلکاکسون حاکی از بهبود توانایی نگارش تلفیقی و کاربرد راهبردها به ویژه در زمینه ی استفاده از منابع بود. داده های کیفی نیز نشان داد که فراگیران، آموزش و راهبردها را مفید دانستند. اما با وجود این که عمدتا به دلیل یادگیری، خودکارآمدی فراگیران بهبود و اضطراب آن ها کاهش یافت، انگیزه ی آن ها از نظر آماری ثابت باقی ماند. نتایج حاصل از پژوهش از دیدگاه نظریه ی فعالیت تفسیر شد. همچنین کاربردها و پیامدهای پژوهش برای نظریه، تعلیم و روش شناسی نگارش تلفیقی ارایه گردید.
  کلیدواژگان: آموزش نگارش تلفیقی، خودکارآمدی نگارش، اضطراب نگارش، انگیزه نگارش، نظریه فعالیت
|
 • Houman Bijani *, Salim Said Bani Orabah Pages 1-19
  Literature in the field of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) recruitment practices suggests that the myth of monolingual speakerism has impacted the employment methods in various countries in the world. The monolingual (native) speaker has a privileged position in English language teaching, representing both the model speaker and the ideal teacher. Bilingual teachers of English are often perceived as less competent than their monolingual counterparts in Oman. The aim of the research was to critically explore and problematize the workplace and recruitment matters that discriminate between bilingual and monolingual English teachers in Oman. This research reports the findings of a small-scale qualitative study conducted at the English Language Centre (ELC) at the University of Technology and Applied Sciences in Oman through obtaining data via face-to-face oral interviews from six participants who were selected based on their personal willingness to get involved in this research. The results demonstrated that the native speakers’ fallacy is “alive and kicking” in Oman. The results of the study indicated that there is also a huge discrimination based on salary range between native and non-native teachers, despite doing same job. Colonial impact is another reason behind monolingual speakers’ preference. The impact of discrimination is that bilingual teachers of English are left feeling inferior. Hence it is essential to adopt policies, which install greater sense of job security to enhance motivation and innovation. The study suggests that recruitment practices in Oman must be reviewed to establish equality and to create a healthy working environment.
  Keywords: Bilingual speaker, Monolingual speaker, Multilingual speaker, Teacher discrimination
 • Zari Saeedi, Hossein Jajarmi * Pages 21-38
  Even though interactional competence (IC) has been in the center of attention recently, its constructs/sub-components and influencing factors still require a profound scrutiny. The features associated with IC have indeed been probed in various realms of language learning and teaching. However, the effect of language learners’ gender on their perception of IC remains to be addressed. To bridge this gap, the present research, as one of the stages of development and verification of the Learners’ Interactional Competence Questionnaire (LICQ) investigated how gender may affect IC and its sub-constructs as perceived by males and females. A total number of 407 male and female intermediate-level Iranian EFL learners, selected through convenience sampling from several language institutes, participated in the study and responded to LICQ. Subsequently, a two-group Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was used to measure the potential effects of students’ gender on perceived interactional competence, including conversational management, speech acts, register, nonverbal semiotics, and requests and complaints. The results showed that gender did have a small significant effect on learners’ perceived interactional competence as a whole; while scrutinizing sub-components, it was also revealed that this effect is not visible in conversational management. The study findings provide learners with a self-assessment scale to identify their present state of IC perception. Besides, language teachers could consider the different perceptions of male and female learners of IC as an influential aspect of IC realization and development in the language classroom setting.
  Keywords: Interactional Competence, questionnaire, gender, EFL learners
 • Mohammad Zeinali *, Manoochehr Jafarigohar, Mahmood Reza Atai, Hassan Soliemani Pages 39-69
  The empirically-validated link between teachers’ professional role identity and explicit manifestations of teacher efficacy has resulted in a burgeoning literature on educational programs/settings influential in teacher identity formation. In an attempt to expand on this strand of research, the present study explored how taking part in an academic multi-faceted teaching practicum may contribute to professional role identity construction/reconstruction among Iranian EFL student teachers. To this end, 45 third-year undergraduates majoring in teaching English as a foreign language (TEFL) were traced throughout a two-year (four-semester) teaching practicum held by Farhangian University, Iran. Based on a concurrent triangulation mixed methods design, the participants’ identity was gauged at five different time points: At the outset of the practicum and after every practicum semester. The quantitative data were gathered through the repetitive administration of a standard Likert-scale questionnaire developed based on Farrell’s (2011) tripartite model of professional role identity. Coincident with the surveying process, the qualitative data were gathered through a semi-structured interview held at the beginning of the practicum and four integrative reports developed by the participants at the end of every practicum semester. Within-group comparison of the survey data in tandem with content analysis of the qualitative data based on the focus framework revealed that the multi-faceted practicum helped the student teachers strike a balance in their identity as a manager and a professional. Additionally, the results called into question the contribution of the practicum to acculturator identity development. The influential role of a multi-faceted practicum in promoting professional role identity among student teachers calls for an investment of cost and time to exploit the full potential of practicums of the same quality.
  Keywords: Professional role identity, teaching practicum, teacher training, Teacher education, identity construction
 • Leila Dobakhti *, Mohammad Zohrabi, Sevda Masoudi Pages 71-94
  The present study made an endeavor to determine the degree to which online and flipped approaches to writing instruction affected the EFL learners’ writing ability. To this end, first, the researchers selected 75 intermediate-level female EFL learners in three intact classrooms of a private language institute in Urmia (Iran) as the participants. These classes were randomly selected from among the online, flipped, and in-person classes of the relevant institute and were assigned to the online, flipped, and control groups. Second, the researchers administered the writing pretest of the study to all of the groups. Third, they used Adobe Connect learning management system to provide the online and flipped groups with the pertinent writing instruction treatment in ten sessions. Nonetheless, they provided the control group with in-person writing instruction. Fourth they administered the immediate and delayed writing posttests of the study to all of the groups immediately after the termination of the treatment sessions and one month subsequent to the end of treatment respectively. Finally, they used SPSS 24 to perform the data analysis. Based on the obtained results, although both of the online and flipped approaches had immediate and delayed positive impacts on the participants’ writing ability, the flipped approach was more beneficial than the online. The results may provide EFL teacher educators, course developers, syllabus designers, and teachers with guiding principles regarding the uses of online and flipped courses in foreign language contexts.
  Keywords: flipped instruction, online instruction, Writing ability
 • Rajab Esfandiari *, Mohammad Ahmadi, Aynur Karako&Ccedil _ Pages 95-117
  There is currently a growing tendency to a meaning-based approach to the analysis of syntactic complexity in academic writing. While previous studies have offered illuminating insights into linguistic realizations of rhetorical structures in relation to syntactic complexity, they have typically analyzed lexicogrammatical features in a decontextualized manner. Drawing on a corpus-based cross-sectional design, this study takes a function-first approach to investigating the rhetorical functions of syntactically complex structures in research article (RA) abstracts in applied linguistics. To that end, a corpus of 270 texts from leading applied linguistics journals was constructed. Based on the model proposed by Pho (2008), we manually annotated the texts for the moves, and measured their syntactic complexity using phrasal, clausal, and global metrics. SPSS (version 25) was run for the analysis of data. Results of one-way MANOVA (multivariate analysis of variance) and Chi-square tests revealed significant variations among rhetorical moves in terms of clausal and phrasal complexity measures. The findings also showed that academic writers varied the complexity of their written structures according to their rhetorical goals. The results establish form-meaning mappings between syntactically complex structures and rhetorical functions. The findings carry pedagogical implications for student writers to adjust their prose using functionally appropriate complex structures following expert writers through comparing their own writing with that of expert writers to notice the gaps.
  Keywords: Applied linguistics, Function-first approach, Research article abstracts, Rhetorical moves, Syntactic Complexity
 • Farhang Daneshfard, Mahboobeh Saadat * Pages 117-143
  The integration of reading and writing has recently been of interest to researchers. This study investigated the effectiveness of instructing integrated writing (IW) strategies to EFL learners. In addition, the changes in writing self-efficacy, anxiety, and motivation were examined. To gain a deep understanding of the issues, a convergent mixed-methods design was employed. A convenient sample of 30 students of English Literature studying in an EFL context participated in an IW course and their performances before and after instruction were compared using a rubric. Interviews and think-aloud protocols were also conducted to find themes regarding the effectiveness of the course. Moreover, the changes in the learners’ self-efficacy, anxiety, and motivation were measured through questionnaires administered at the beginning and the end of the course, and the interviews and think-aloud protocol themes regarding the changes were examined. The results of the analysis of the quantitative data by paired-samples t-tests and Wilcoxon Signed Rank tests indicated an improvement in the learners’ IW ability and strategy use, especially in source use. The qualitative data also revealed that the learners found the instruction and strategies effective. However, while the learners’ self-efficacy improved and their anxiety diminished largely due to learning, their motivation remained statistically stable. The results were interpreted from an activity theory perspective. The implications of the study for the theory, pedagogy, and research methodology of IW were also presented.
  Keywords: integrated writing instruction, writing self-efficacy, writing anxiety, Writing Motivation, activity theory