فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • منیر اشرفی، مهدی بانژاد*، علی اکبرزاده کلات، علی دستفان صفحات 1-16
  در ریزشبکه های جزیره ای، منابع انرژی پراکنده مسیول تقسیم توان اند و تقسیم صحیح توان در میان آنها امری مهم و ضروری تلقی می شود. زمانی که از روش افتی متداول برای کنترل ریزشبکه استفاده می شود، مسیله تقسیم ضعیف توان راکتیو به دلیل عدم تطبیق امپدانس فیزیکی خطوط تغذیه اهمیت پیدا می کند؛ ازاین رو، در این مقاله استفاده از امپدانس مجازی در قالب دو روش امپدانس مثبت مجازی و امپدانس منفی مجازی به منظور بهبود صحت تقسیم توان راکتیو در یک ریزشبکه جزیره ای کنترل شده با روش افتی متداول پیشنهاد می شود. در این مقاله، علاوه بر ارایه کنترل کننده ای با هدف تنظیم مناسب امپدانس مجازی، از مفهوم امپدانس منفی مجازی برای اصلاح امپدانس موثر خط تغذیه و به منظور بهبود ولتاژ باس مشترک و افزایش توان خروجی منابع انرژی استفاده می شود. به منظور ارزیابی روش های کنترلی پیشنهادی، یک ریزشبکه جزیره ای نمونه در نرم افزار PSCAD/EMTDC شبیه سازی می شود. درنهایت، نتایج نشان می دهند هر دو روش ارایه شده دارای اثری مطلوب بر عملکرد تقسیم توان با منابع متعدد در ریزشبکه اند. علاوه بر این، روش امپدانس منفی مجازی با کاهش امپدانس موثر خط باعث بهبود ولتاژ باس مشترک و افزایش توان خروجی منابع می شود.
  کلیدواژگان: امپدانس مثبت مجازی، امپدانس منفی مجازی، اینورتر، تقسیم توان راکتیو، ریزشبکه جزیره ای
 • احمد شیرزادی، آرش دهستانی کلاگر*، محمدرضا علیزاده پهلوانی صفحات 17-30
  در این مقاله از الگوریتم بهینه سازی جستجوی بازی های گرسنگی (HGS) به منظور تخمین پارامترهای الکتریکی مدل حالت دایم ماشین القایی استفاده می شود. داده های پلاک یا داده های سازنده ماشین القایی، به عنوان ورودی الگوریتم پیشنهادی، استفاده می شوند. صحت و کارایی روش پیشنهادی با مقایسه مشخصه های خروجی حاصل از تخمین موتور شامل گشتاور، جریان و ضریب توان در مدل حالت دایم ماشین القایی با مقادیر ارایه شده از سازنده به تایید می رسد. همچنین، با ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل از روش پیشنهادی با نتایج حاصل از تحقیقات پیشین، نشان داده می شود که الگوریتم پیشنهادی، روش بسیار موثر و دقیق برای تخمین مطلوب پارامترهای ماشین القایی است.
  کلیدواژگان: جستجوی بازی های گرسنگی، تخمین پارامتر، موتور القایی، بهینه سازی
 • فرزانه دهقانی، حسین عربی، علیرضا کریمیان* صفحات 31-43

  بخش بندی تومور مغزی گامی مهم در تشخیص بیماری و روند درمان است. بخش بندی دستی تومورهای مغزی روشی زمان بر است. هدف از این مطالعه، بخش بندی خودکار تومور مغزی تصاویر MRI و بررسی میزان دقت توالی های مختلف MRI در بخش بندی تومور مغزی است. برای این منظور، از تصاویر موجود در پایگاه داده BRATS استفاده شده است. برای آموزش شبکه، 310 تصویر MRI در چهار توالی T1W، T1ce، T2W و FLAIR و همچنین، تصاویر بخش بندی شده مرجع استفاده شدند. در این مرحله از شبکه عصبی یادگیری عمیق ResNet استفاده شد. پس از آموزش شبکه، عملیات بخش بندی روی 60 تصویر MRI آزمایش انجام شد. با توجه به نتایج به دست آمده از پارامتر شباهت، توالی FLAIR عملکرد بهتری نسبت به سایر توالی ها به منظور بخش بندی تومور مغزی داشته است. مقدار این پارامتر برای FLAIR برابر با 10/0 ± 77/0 است؛ در حالی که مقدار آن برای T1W، T2W و T1ce به ترتیب برابر با 12/0 ± 73/0، 15/0 ± 73/0 و 17/0 ± 62/0 است. همچنین، توالی FLAIR حساسیت بیشتری برای بخش بندی تومور مغزی داشته و مقدار آن برابر با 12/0 ± 83/0 است. براساس نتایج این مطالعه، FLAIR توالی قابل اعتمادتری نسبت به سایر توالی ها برای بخش بندی تومور مغزی است.

  کلیدواژگان: بخش بندی تومور، MRI، شبکه عصبی عمیق
 • ذبیح الله فرامرزی، سعید اباذری*، سعید حقوقی، نوید ابجدی صفحات 45-58

  در این مقاله به مسیله بهبود پایداری سیستم قدرت دارای DFIG[i] و در حضور [ii]SSSC به روش غیرخطی پرداخته شده است. کنترل کننده طراحی شده از نوع پسگام چندورودی[iii] به همراه رویتگر مد لغزشی[iv] است. این کنترل کننده به طور هم زمان روی سیستم تحریک ژنراتورهای سنکرون و مبدل سمت رتور در DFIG وSSSC به نحوی اعمال می شود که پایداری سیستم قدرت را در مقایسه با روش های خطی و غیرخطی بیان شده در این مقاله بهبود بخشد. ماتریس های ضرایب کنترل کننده با به کارگیری الگوریتم های هوشمند به نحوی تنظیم می شود که سیستم به نحو مطلوب پایدار شود. در انتخاب ورودی های کنترلی، محدودیت های عملی روی سیستم در نظر گرفته شده است. کنترل کننده طراحی شده نسبت به تغییر نقطه کار و محل اختلال مقاوم است. کارآیی کنترل کننده طراحی شده در یک شبکه 39 باسه، 10 ماشینه استاندارد NEW ENGELAND شامل DFIG و در حضور SSSC با استفاده از نرم افزار متلب، شبیه سازی و بررسی شدند. [i] Doubly Fed Induction Generator[ii] Static Series Synchronous Compensator[iii] Multi Input Back stepping control[iv] Sliding Mode Observer

  کلیدواژگان: پایداری، کنترل پسگام چندورودی، رویتگر مد لغزشی، DFIG، SSSC
 • ساسان قاسمی، جمال مشتاق*، فاتح عبدی صفحات 59-73

  پس از وقوع بلاهای طبیعی مانند طوفان، سیل و زلزله ممکن است ارتباط شبکه توزیع با شبکه اصلی از بین برود. در این شرایط، توان شبکه اصلی دردسترس نیست و تنها منابع تولیدی موجود در شبکه، ریزشبکه های سالم باقی مانده اند. با توجه به اینکه توان تولیدی این منابع محدود است، کل بارهای بی برق شبکه را نمی توان بازیابی کرد و بازیابی بارهای حساس در اولویت اپراتورهای شبکه قرار می گیرد؛ ازاین رو، در این مقاله یک استراتژی جدید برای بازیابی ساعت به ساعت بارهای حساس شبکه پس از خاموشی سراسری شبکه به منظور بهبود تاب آوری شبکه توزیع ارایه شده است. توابع هدف در نظر گرفته شده شامل انرژی بازیابی شده و تعداد کلیدزنی های شبکه اند. استراتژی پیشنهادی، برنامه های بازیابی بارهای حساس شبکه را به صورت ساعت به ساعت ارایه می دهد. روش پیشنهادی روی شبکه 123 باسه توزیع IEEE تست شده است و نتایج شبیه سازی نشان می دهند برنامه بازیابی ساعت به ساعت پیشنهادی، نتایج بهتری را نسبت به برنامه های بازیابی متداول ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: بازیابی شبکه توزیع، بار حساس، تاب آوری، ریزشبکه
 • کامل صباحی*، سبحان شیخی وند، زهره موسوی، مهدی رجبیون صفحات 75-91

  امروزه ویروس کرونای جدید به یک اپیدمی بزرگ جهانی تبدیل شده است. روزانه درصد بالایی از جمعیت کل جهان به این ویروس مبتلا می شوند و درصد چشمگیری در اثر ابتلا جان خود را از دست می دهند. با توجه به ماهیت واگیرداری شدید این ویروس، تشخیص، درمان و قرنطینه به موقع امری ضروری تلقی می شود. در این مقاله یک روش خودکار برای تشخیص کووید-19 از تصاویر اشعه ایکس قفسه سینه براساس شبکه های یادگیری عمیق ارایه شده است. برای شبکه یادگیری عمیق پیشنهادی در این کار از ترکیب شبکه های کانولوشنال با توابع فعال سازی فازی نوع 2 به منظور مواجهه بهتر با نویز استفاده شده است. همچنین برای افزایش دادگان، شبکه های مولد تخاصمی در این پژوهش به کار گرفته شده اند. صحت نهایی حاصل شده برای طبقه بندی سناریوی اول (سالم و کووید-19) و سناریوی دوم (سالم، پنومونیا و کووید-19) به ترتیب حدود 99 و 95 درصد است. علاوه بر این، نتایج روش پیشنهادی ازنظر معیارهای صحت، حساسیت و اختصاصیت در مقایسه با پژوهش های اخیر امیدوارکننده اند؛ به طوری که برای طبقه بندی سناریوی اول به ترتیب دارای حساسیت و اختصاصیت 100 و 99 درصد است. روش پیشنهادی با راه یابی به حوزه کاربردی می تواند به عنوان دستیار پزشک در طول درمان بیماران استفاده شود.

  کلیدواژگان: covid-19، مجموعه های فازی نوع 2، CNN، تصاویر X-Ray قفسه سینه
 • هادی دلاوری*، امیر ویسی صفحات 93-107

  امروزه یکی از بزرگ ترین چالش های جهان، مقابله با شیوع ویروس کووید 19 است. به تازگی انواع جهش یافته این ویروس شناسایی شده اند که سرعت انتقال به مراتب بالاتری دارند. برای کنترل و مدیریت موثر شیوع این بیماری، درک روشنی از دینامیک انتقال آن و تکنیک های کنترلی موثر برای کاهش یا مهار گسترش این ویروس لازم است. تولید و توزیع واکسن این بیماری در زمان حاضر درحال انجام است؛ اما مداخلات غیردارویی همچنان به عنوان یک استراتژی مهم برای کنترل شیوع ویروس در کشورهای مختلف همچنان درحال اجرا است. در این مقاله، دینامیک کووید 19 با استفاده از چهار دسته بندی معروف مستعد، در معرض، مبتلا و بهبودیافته مدل شده است. با توجه به اینکه پارامترهای مدل دارای نامعینی اند، یک روش کنترلی مقاوم باید برای کنترل آن طراحی شود. در این مقاله با استفاده از حسابان کسری و منطق فازی، یک کنترل کننده فازی مد لغزشی مرتبه کسری مقاوم (FOFSMC) پیشنهاد شده است که هدف آن کنترل شیوع بیماری با استفاده از مداخلات غیردارویی است. روش پیشنهادی روی مدل مرتبه صحیح و مدل مرتبه کسری دینامیک کووید 19 پیاده سازی شده است. در پایان عملکرد کنترل کننده پیشنهادی روی ویروس کووید جهش یافته ارزیابی خواهد شد.

  کلیدواژگان: کووید 19 جهش یافته، مدل SEIR مرتبه صحیح و مرتبه کسری، کنترل کننده مد لغزشی مرتبه کسری، منطق فازی
 • عارف صفری، راحیل حسینی*، مهدی مزینانی صفحات 109-121

  روش های پیش بینی با قابلیت اطمینان بالا در حل مسایل دنیای واقعی، به ویژه مواردی بسیار حایز اهمیت است که بر سلامت عمومی تاثیر می گذارند. با گذشت زمان، ویژگی های آماری مسایل پیچیده نظیر بیماری کووید-19 به طور پیوسته درحال تغییرند که به عدم قطعیت مرتبه بالا در مدل سازی منجر می شوند. روش های هوش محاسباتی مانند منطق فازی نوع 2 روش هایی اند که پتانسیل مدل سازی عدم قطعیت را در حل مسایل پیچیده دارند. در این پژوهش برای نخستین بار روش هوشمندی براساس پتانسیل منطق فازی نوع 2 به منظور مدیریت عدم قطعیت در پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت ارایه شده است. مدل های پیشنهادی روی مجموعه داده های مسایل دنیای واقعی ارزیابی شده اند که بیان کننده کارایی بالاتر روش پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل منحنی ROC در پیش بینی الگوهای بیماری کووید-19 در مقایسه با روش های مشابه اند. نتایج نهایی روش پیشنهادی در مسیله کووید-19 برای داده های ایران، کارایی 81/93 درصد برای کوتاه مدت و 33/91 درصد را برای بلندمدت نشان می دهند. مدل پیشنهادی می تواند به تصمیم گیری های راهبردی و پیشگیری از تبعات همه گیری کووید-19 در کوتاه و بلندمدت کمک کند.

  کلیدواژگان: پیش بینی سری های زمانی، منطق فازی نوع 2، کووید- 19
 • محمد رحیم پور، محمد کاظمی*، پیمان معلم، مهران صفایانی صفحات 123-133

  پژوهشگران به تشخیص ناهنجاری از دیرباز توجه داشته اند. تشخیص ناهنجاری کاربردهای متنوعی شامل کنترل کیفیت خط های تولید تا تامین امنیت معابر و گذرگاه های عمومی می شود. یکی از موارد شایان توجه در تشخیص ناهنجاری، تشخیص ناهنجاری در تصاویر دوربین های نظارتی است. در این تحقیق، روشی مبتنی بر پیش بینی فریم های جاری در ویدیو و شار نوری برای بهبود تشخیص ناهنجاری ارایه می شود. استفاده از داده های مربوط به شار نوری فریم های عادی به سیستم کمک می کند تا ازطریق داشتن اطلاعات درباره میزان حرکت در نواحی مختلف تصویر، ورود احتمالی افراد یا اشیا را به نواحی ممنوعه تصویر بهتر تشخیص دهد و از این طریق، عملکرد کلی سیستم نسبت به کارهای مشابه بهبود می یابد. مزیت دیگر این روش، کلی بودن آن است؛ به این معنی که به سادگی به شبکه های دیگر برای بهبود دقت در تشخیص ناهنجاری افزوده می شود.

  کلیدواژگان: تشخیص ناهنجاری، نظارت ویدئویی، شار نوری، شبکه عصبی عمیق
 • سید عابد حسینی* صفحات 135-150
  علوم اعصاب شناختی برای درک رفتارهای انسانی مرتبط با بازاریابی و سازگاری با ترجیحات مصرف کننده مفید است. پژوهشگران با تحلیل پاسخ های مغزی مصرف کنندگان در مواجهه با محرک های بازاریابی، به دنبال کشف دلایل تصمیم گیری هستند. این پژوهش یک چارچوب را برای فرآیندهای تصمیم گیری شرکت کنندگان ازنظر پسندیدن و نپسندیدن در زمان مشاهده و انتخاب محصولات یک فروشگاه اینترنتی پیشنهاد می دهد. بدین منظور، از سیگنال مغزی (EEG) شرکت کنندگان در هنگام نمایش محصولات مختلف استفاده می شود. برای استخراج ویژگی از تخمین چگالی طیف توان به روش ولش، تحلیل نوسان روند زدایی شده (DFA) و تحلیل کمی بازگشت (RQA) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند دو دسته پسندیدن یا نپسندیدن یک کالا را می توان به کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM) با میزان صحت 5/73 درصد طبقه بندی کرد که در مقایسه با پژوهش گذشته 3.5 درصد بهبود در نتایج دیده می شود. با شناخت بهتر رفتار مصرف کننده و اشراف بر خواسته های مصرف کننده، استراتژی های بازار به گونه ای تعیین می شوند که علاوه بر رضایت مشتریان، سبب افزایش فروش و سود شوند. نتایج حاصله امیدوارکننده است و از روش پیشنهادی می توان برای مدل بهتر تجارت الکترونیکی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: استخراج ویژگی، بازاریابی عصبی، رفتار مصرف کننده، سیگنال مغزی، طبقه بندی کننده
|
 • Monir Ashrafi, Mehdi Banjaad *, Ali Akbarzadeh Kalat, Ali Dastfan Pages 1-16
  In the islanded microgrids, distributed energy sources are responsible for power-sharing, and accurate power-sharing is essential among these microgrids. Due to the mismatch of the physical impedance of power lines, poor reactive power-sharing is observed. Therefore, in this paper, the use of virtual impedance in the form of two methods of virtual positive impedance and virtual negative impedance is proposed to improve the accuracy of reactive power-sharing in a conventional droop controlled islanded microgrid. In this paper, in addition to presenting a controller to properly adjust the virtual impedance, the concept of virtual negative impedance is used to correct the effective impedance of the power supply line and improve the common bus voltage, and increase the output power of energy sources. To evaluate the proposed control methods, a test islanded microgrid is simulated in PSCAD/EMTDC software. The results show that both proposed methods have a good effect on the proper reactive power-sharing in the microgrid. In addition, the results show that the virtual negative impedance method can improve the common bus voltage and increase the output power of the source by reducing the effective line impedance.
  Keywords: Negative Virtual Impedance, Positive Virtual Impedance, Inverter, Reactive Power Sharing, Islanded Microgrids
 • Ahmad Shirzadi, Arash Dehestani Kolagar *, Mohammad Reza Alizadeh Pahlavani Pages 17-30
  In this paper, the Hunger Games Search (HGS) optimization algorithm is used to estimate the electrical parameters of the induction machine steady state model. Induction machine nameplate data is used as input to the proposed algorithm. The performance of the proposed method is confirmed by comparing the output characteristics obtained by estimating the motor parameters including torque, current and power factor in the steady state model of the induction machine with the values provided by the manufacturer. In addition, by evaluating and comparing the results of the proposed method with the results of previous research, it is shown that the proposed algorithm is a very effective and accurate method for the acceptable estimation of induction machine parameters.
  Keywords: Hunger Games Search, Parameter Estimation, Induction machine, Optimization
 • Farzaneh Dehghani, Hossein Arabi, Alireza Karimian * Pages 31-43

  Brain tumor segmentation is an important step in the diagnosis and treatment planning of cancer patients. The procedure of manual brain tumor segmentation suffers from a long processing time. In this light, automatic brain tumor segmentation is highly appealing in the clinical routine. This study sets out to segment the tumors from brain MR images and to investigate the effectiveness/usefulness of the different MRI sequences for this purpose. Here, the MR images from the BRATS challenge were utilized. 310 patients with four different MRI sequences, including T1, T1ce, T2, and FLAIR were employed to train a ResNet deep CNN. Four separate models were trained with each of the input MR sequences to identify the best sequence for brain tumor segmentation. To assess the performance of these models, 60 patients (external dataset) were quantitatively evaluated. The quantitative results indicated that the FLAIR sequence is more reliable for automatic brain tumor segmentation than other sequences with an accuracy of 0.77±0.10 in terms of Dice compared to Dice indices of 0.73±0.12, 0.73±0.15, and 0.62±0.17 obtained from T1, T2, and T1ce sequences, respectively. Based on the results of this study, FLAIR is a more reliable sequence than other sequences for brain tumor segmentation.

  Keywords: Segmentation, MRI, Deep Learning
 • Zabiholah Faramarzi, Saeed Abazari *, Said Hoghoughi, Navid Abjadi Pages 45-58

  In this paper, the problem of improving the stability of the power system with DFIG and in the presence of SSSC using nonlinear method is discussed. The nonlinear controller is designed by the multi-input backstepping method with a sliding mode observer. This controller is applied simultaneously to the excitation system of synchronous generators and the rotor side converter in DFIG and SSSC in a way that improves the stability of the power system compared to the linear and nonlinear methods described in this paper. The control coefficient matrices are adjusted using intelligent algorithms in such a way that the stability of the system is more optimized. Practical constraints on the system are considered in selecting the control inputs. The designed controller is robust to changes in the operating point and the location of the disturbance. The performance of the designed controller in a 39-bus, 10 machines NEW ENGLAND network including DFIG generators and in the presence of SSSC is simulated and investigated using MATLAB software.

  Keywords: Stability, Control of multi-input Backstepping, Sliding Mode Observer, DFIG, SSSC
 • Sasan Ghasemi, Jamal Moshtagh *, Fateh Abdi Pages 59-73

  After extreme natural events like earthquakes, storms, and floods, the electrical distribution network may be isolated from the upstream grid. In such a situation, the electrical power of the upstream grid is lost and the available microgrids (MGs) are the only power sources. Since the power outputs of MGs are restricted, restoring all de-energized loads is impossible and restoring critical loads (CLs) becomes the most important concern of the distribution network operators. Therefore, in this paper, a new hour-by-hour restoration strategy for CLs restoration after a blackout is proposed. The desired objective functions include restored energy and switching operations. The proposed restoration strategy presents a restoration plan for each hour of the outage period. The efficiency of the proposed strategy is carried out on an IEEE 123-bus distribution network and the simulation results confirm the superiority of the proposed hour-by-hour restoration strategy over the other conventional restoration methods.

  Keywords: Distribution network restoration, resiliency, Critical load, Microgrid
 • Kamel Sabahi *, Sobhan Sheykhivand, Zohreh Mousavi, Mehdi Rajabioun Pages 75-91

  Today, the new coronavirus (Covid-19) has become a major global epidemic. Every day, a large proportion of the world's population is infected with the Covid-19 virus, and a significant proportion of those infected dies as a result of this virus. Because of the virus's infectious nature, prompt diagnosis, treatment, and quarantine are considered critical. In this paper, an automated method for detecting Covid-19 from chest X-ray images based on deep learning networks is presented. For the proposed deep learning network, a combination of convolutional neural networks with type-2 fuzzy activation function is used to deal with noise and uncertainty. In this study, Generative Adversarial Networks (GANs) were also used for data augmentation. Furthermore, the proposed network is resistant to Gaussian noise up to 10 dB. The final accuracy for the classification of the first scenario (healthy and Covid-19) and the second scenario (healthy, Pneumonia and Covid-19) is about 99% and 95%, respectively. In addition, the results of the proposed method in terms of accuracy, precision, sensitivity, and specificity in comparison with recent research are promising. For example, the proposed method for classifying the first scenario has 100% and 99% sensitivity and specificity, respectively. In the field of medical application, the proposed method can be used as a physician's assistant during patient treatment.

  Keywords: ovid-19, Type 2 fuzzy sets, Convolutional neural network, Chest X-ray images
 • Hadi Delavari *, Amir Veisi Pages 93-107

  These days, one of the biggest challenges in the world is dealing with the outbreak of the Covid 19 virus. Recently, new variants of this virus have been identified that have a much higher rate of transmission. To effectively control and manage the spread of the disease, a clear understanding of its transmission dynamics and effective control techniques to reduce or inhibit the spread of the virus is necessary. Although vaccine production and distribution are currently underway, Non-Pharmacological Interventions (NPI) continue to be an important and fundamental strategy for controlling the spread of the virus in various countries around the world. In this paper, Covid 19 dynamics is modeled using four well-known categories (SEIR): Susceptible-Exposed-Infected-Recovered. Since the parameters of the model have uncertainty, a robust control method should be designed. In this paper, using fractional calculus and fuzzy logic, a robust fuzzy fractional-order sliding mode controller (FOFSMC) for Covid 19 dynamics is proposed, which aims to control the prevalence of the disease using NPI. The proposed method is implemented both on the integer and fractional order model. Finally, the performance of the proposed controller on the new variant of the Covid 19 virus with a faster disease transmission rate will be evaluated.

  Keywords: Variant of Covid 19 virus, Fractional-order, integer SEIR model, Fractional-order sliding mode control, Fuzzy Logic
 • Aref Safari, Rahil Hosseini *, Mahdi Mazinani Pages 109-121

  Prediction with high reliability is very important in solving real-world problems, especially those that affect public health. The statistical properties of complex problems such as Covid-19 disease constantly change over time which makes modeling of such problems associated with high-level uncertainty. It has been proven that the type-2 fuzzy logic has the potential for modeling uncertainty to solve complex problems. In this research, for the first time, an intelligent method based on the capability of type-2 fuzzy logic was presented to manage uncertainty in predicting short-term and long-term time series in environmental crises such as the Covid-19 pandemic. The performance of the proposed model was evaluated using a real dataset collected from official sources. The results confirm the high efficiency of the proposed method on Covid-19 based on a ROC curve analysis. The obtained results showed an efficiency of 93.81% for short and 91.33% for long-term time series. This indicates the high efficiency and capability of the proposed model for managing uncertainty in predicting patterns of Covid-19 in comparison with similar methods. The proposed model can be useful to take strategic decisions and prevent the consequences of the Covid-19 epidemic in the short and long terms.

  Keywords: Time Series Prediction, Type-2 fuzzy logic, covid-19, Prediction
 • Mohammad Rahimpour, Mohammad Kazemi *, Payman Moallem, Mehran Safayani Pages 123-133

  Anomaly detection has been in researchers’ scope of study for a long time. The wide variety of anomaly detection use cases ranges from quality control in production lines to providing security in public places. One of the most attractive topics in anomaly detection is in video surveillance systems. In this paper, we propose a method that works based on frame prediction and optical flow to improve anomaly detection in videos. The use of optical flows in normal frames helps the system to better detect the entrance of people or objects to forbidden areas by its information about the amount of movement in different regions of the frames. Based on the optical flow of normal videos and that of current video, the threshold for anomaly decision is adaptively adjusted. This could ultimately lead to a better overall performance of the anomaly detection system compared to the recent similar works. The presented method is general and can be simply incorporated to other video anomaly detection systems to improve the detection accuracy.

  Keywords: Anomaly Detection, video surveillance, optical flow, Deep Neural Network
 • Seyyed Abed Hosseini * Pages 135-150
  Cognitive neuroscience is useful for understanding human behaviors related to marketing and adapting to consumer preferences. By analyzing consumers' brain responses to marketing stimuli, researchers seek to discover the reasons for decision-making. This study proposes a framework for participants' decision-making processes in terms of liking and disliking when viewing and selecting the products of an online store. To this end, the participants' brain signal (EEG) is used when displaying different products. Estimation of power spectrum density by Welch method, detrended fluctuation analysis (DFA), and recurrence quantification analysis (RQA) were used to extract the feature vector. The results show that the two categories of liking or disliking a product can be classified with 73.5% accuracy using a support vector machine (SVM), which compared to the previous study, there is a 3.5% improvement in results. By better understanding consumer behavior and mastery of consumer demands, market strategies can be determined in a way that in addition to customer satisfaction, increase sales and profits. The results are promising and the proposed method can be used for a better electronic commerce model.
  Keywords: Feature Extraction, Neuro-marketing, Consumer Behavior, EEG Signal, Classifier