فهرست مطالب

 • سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 107، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ویدا شیخ، زهرا سردارملی، مهدی بهزاد* صفحات 5-13
  سابقه و هدف

   تغییرات ترشحی سایتوکاین ها در بیماری دیابت شیرین نوع دو (T2DM) مشاهده شده است. نقش و ارتباط اینترلوکین پیش التهابی 32 آلفا (IL-32α) با سایتوکاین های ضدالتهابی IL-35 و فاکتور رشد تغییردهنده بتا (TGF-β) در این بیماری مشخص نیست. این مطالعه با هدف ارزیابی میزان ترشح IL-32α، IL-35 و TGF-β از سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMCs) در افراد بیمار و کنترل صورت گرفت. هم بستگی بین IL-32α با IL-35 و TGF-β و هم بستگی بین آن ها با عوامل تعیین کننده پاراکلینیکی (گلوکز پلاسمای ناشتا (FPG)، هموگلوبین A1c (HbA1c)، میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR)، آلبومین و کراتینین) بررسی شد.

  مواد و روش ها

   نمونه خون 38 فرد بیمار و 38 فرد کنترل جمع آوری و PBMCs هر فرد با روش فایکول جدا و با محرک آزمایشگاهی به مدت چهار روز کشت داده شد. تولید IL-32α، IL-35 و TGF-β در مایع رویی کشت با روش الایزا ارزیابی گردید. عوامل تعیین کننده پاراکلینیکی با روش های استاندارد آزمایشگاهی بررسی شد.

  یافته ها

   افزایش IL-32α و کاهش IL-35 ترشحی در بیماران نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (0.006=P، 0.001>P). همبستگی منفی بین IL-32α و IL-35 (0.001>P)، هم بستگی مثبت بین IL-32α با FPG و HbA1c (0.002=P، 0.005=P) و هم بستگی منفی بین IL-35 با آن ها در بیماران دیده شد (هر دو 0.001>P). ارتباط معناداری بین سایتوکاین ها و شاخص توده بدنی، GFR، آلبومینوری، کراتینین و TGF-β یافت نشد.

  نتیجه گیری

   در بیماری دیابت میزان افزایش IL-32α با کاهش میزان IL-35 و عوامل تعیین کننده سوخت و ساز گلوکز مرتبط است. ظاهرا IL-32α و IL-35 نقش بالقوه ای در بیماری زایی T2DM دارند.

  کلیدواژگان: اینترلوکین32، اینترلوکین35، دیابت شیرین نوع دو، فاکتور رشد تغییردهنده بتا
 • محمود رضایی، لیلا سرابی، سید محمد ذوالحواریه*، قدرت الله روشنایی صفحات 14-20
  سابقه و هدف

   کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی به عنوان یک روش استاندارد جهانی برای درمان جراحی سنگ های کیسه صفرا در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه، مقایسه اثر دکسترومتورفان و پلاسبو خوراکی بر بی دردی بعد از عمل بیماران تحت جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک بود.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، روی 114 بیمار ASA کلاس I و II کاندید جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک انجام شد. دو ساعت قبل از شروع بیهوشی، به گروه مداخله مقدار 30 میلی گرم شربت دکسترومتورفان ساده و به گروه کنترل 2 سی سی پلاسبو از یک شربت خوراکی داده شد. میزان شدت درد، فشارخون سیستول و دیاستول، ضربان قلب و SPO2 بدو ورود به ریکاوری، 1، 6 و 12 ساعت بعد از عمل و میزان مصرف پتیدین ثبت شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 24 در سطح معنی داری 0.05 تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین شدت درد در دو گروه کنترل و مداخله از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت. به طوری که، میانگین شدت درد در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود (0.05>P). فشارخون دیاستول، ضربان قلب و SPO2 در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت (0.05<P). درحالی که، فشارخون سیستول تفاوت آماری معنی دار داشت (0.05>P). میزان مصرف مخدر در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود.

  نتیجه گیری

   دکسترومتورفان با دز کم (30 میلی گرم) بر بی دردی بعد از عمل بیماران تحت جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک موثر است و میزان استفاده از مخدر را کاهش می دهد

  کلیدواژگان: بی دردی، دکسترومتورفان، کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک
 • سعید شاملو کاظمی، علی حیدریان پور، هانیه نداف، فرشته مهری، هما نادری فر* صفحات 21-29
  سابقه و هدف

   سیرتویین 1 از شاخص های مهم درگیر در کنترل سوخت وساز، پیشگیری از چاقی و کنترل هموستاز به شمار می آید. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات ترکیبی و مصرف کورکومین بر شاخص های سوخت وساز و سطح سرمی سیرتویین 1 در مردان مبتلابه سندرم متابولیک بود.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی در مردان مبتلابه سندرم متابولیک در سه گروه مداخله و یک گروه کنترل اجرا شد. افراد گروه مداخله تحت برنامه ی تمرینی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته قرار گرفتند، گروه مکمل روزانه سه عدد کپسول 500 میلی گرمی مصرف کردند و گروه تمرینات به همراه مکمل نیز به صورت هم زمان به اجرای تمرینات و مصرف مکمل پرداختند. پیش و پس از آخرین جلسه ی تمرین، عوامل خونی اندازه گیری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی-زوجی، آنالیز واریانس و آنالیز کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

   تفاوت معنی داری در میزان تغییرات درون گروهی متغیرهای بررسی شده (سیرتویین 1، HDL،LDL ،TG ،FBS ،TC) در هر سه گروه مداخله وجود داشت (0.05≥P). نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد در پس آزمون، بین چهار گروه در شاخص های سیرتویین 11، HDL، LDL، TG،FBS،TC) تفاوت معناداری وجود دارد (0.05>P).

  نتیجه گیری

   تمرینات ترکیبی، مصرف کورکومین و اجرای هر دو مداخله به طور هم زمان، تاثیر مثبتی بر شاخص های سوخت وساز بدن و سطح سرمی سیرتویین 1 افراد مبتلابه سندرم متابولیک دارد.

  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی، سندرم متابولیک، سیرتوئین 1، کورکومین
 • میلاد خزائی، سهراب کولیوند، سید حمید هاشمی، علیرضا سلطانیان، زهره کهرام فر، ابراهیم نادی* صفحات 30-37
  سابقه و هدف

   در ارتباط با عوارض درازمدت ریوی بیماران مبتلا به کووید-19 اطلاعات کافی وجود ندارد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ی یافته های سی تی اسکن ریه در زمان پذیرش و 3 ماه پس از ترخیص بیماران مبتلا به کووید-19 است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه ی آینده نگر، 60 بیمار مبتلا به کووید- 19 بستری در بیمارستان های شهید بهشتی و سینا همدان در سال 1399-1400 موردبررسی قرار گرفتند. ابتدا مشخصات دموگرافیک، عوامل خطر و یافته های بالینی، نتایج سی تی اسکن ریه ی آن ها درزمان پذیرش ثبت شد و سپس این داده ها سه ماه بعد توسط یک رادیولوژیست مجرب از نظر کمی و کیفی بررسی شد.

  یافته ها

   میانگین نمره ی شدت درگیری ریه در زمان بستری بیماران 1/4±3/7 و سه ماه بعد از ترخیص 1/2 ±1/1 بود. بیشترین یافته در سی تی اسکن اولیه ی بیماران به ترتیب ground-glass opacification، Mixed GGO و bands به ترتیب با فراوانی 60، 36/7 و 18/3 درصد بود. سه ماه پس از ترخیص، در سی تی اسکن 32 نفر (53/3 درصد) درگیری ریوی و یک یافته ی غیرطبیعی در ریه مشاهده شد که بیشترین یافته ground-glass opacification، Mixed GGO و bands به ترتیب با فراوانی 30، 13/3 و 10/0 درصد بود. میانگین شدت درگیری ریوی این دسته از بیماران هنگام بستری بالاتر بود (1/5±4/4 در برابر.0/7 ±2/9، P=0.001).

  نتیجه گیری

   سی تی اسکن غیر نرمال ریه سه ماه پس از ترخیص در بیماران کووید-19 نشان می دهد بیمارانی که در زمان بستری شدت درگیری ریوی بالاتری داشتند، یافته های غیرطبیعی بیشتری را نیز بروز داده اند

  کلیدواژگان: سی تی اسکن ریه، عوارض، کرونا ویروس
 • محمد جمشیدی، پدرام علیرضائی، فاطمه محمدی پسند*، زهرا موسیوند صفحات 38-44
  سابقه و هدف

   درمان زگیل تناسلی به روش های مختلفی انجام می شود که ممکن است هرکدام مزیت و معایبی داشته باشند. این مطالعه را با هدف تعیین برخی از عوامل موثر در پاسخ به سرمادرمانی در زنان مبتلا به زگیل تناسلی انجام دادیم.

  مواد و روش ها

   این مطالعه ی مورد-شاهدی روی 200 زن مبتلا به زگیل تناسلی و داوطلب برای اجرای سرمادرمانی مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان (سینا) در سال 1400 تا 1401 انجام شد. قبل از شروع سرمادرمانی، از ضایعات، نمونه ی بافتی جهت انجام PCR و تعیین ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسانی انجام شد. بر اساس نوع زیرگروه استخراج شده، ضایعات در سه گروه پرخطر، متوسط و کم خطر دسته بندی شدند. سرمادرمانی برای هر ضایعه هر دو هفته یک بار و حداکثر تا شش جلسه انجام شد. بیماران یک ماه بعد از انجام آخرین نوبت سرمادرمانی از نظر میزان بهبود بررسی شدند. پاسخ ندادن به درمان به عنوان گروه مورد و پاسخ دادن به آن به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   از نظر ژنوتیپ، 43 درصد پرخطر، 24/5 درصد متوسط و 32/5 درصد کم خطر بودند. فراوانی پاسخ به درمان 37 درصد بود. بین پاسخ به سرمادرمانی برای از بین بردن زگیل تناسلی ناحیه ی آنوژنیتال زنان شرکت کننده در مطالعه با سن (0.008 =P)، سایز ضایعه (0.001= P)، ریسک ضایعه (0.001= P) مدت ابتلا (0.008= P) و محل ضایعه (0.014 =P) ارتباط معنی داری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   پاسخ به سرمادرمانی در زگیل های تناسلی آنوژنیتال نسبتا پایین است. ضایعات ناحیه ی واژنی، سن کمتر، سایز کوچک تر ضایعات، مدت ابتلای کوتاه تر، به دنبال سرمادرمانی پیش آگهی بهتری دارند

  کلیدواژگان: زگیل، سرمادرمانی، زگیل تناسلی
 • هما فرهادی فر، زیبا شعبانی، مریم فرهادیان، مریم فروزنده، وحید ملاباشی* صفحات 45-51
  سابقه و هدف

   هنگام درمان ارتودنسی دندان نیش نهفته در فک بالا، تعیین موقعیت دقیق دندان با کمک تصویربرداری سه بعدی کامپیوتری با اشعه مخروطی (Cone Beam Computed Tomography) CBCT می تواند در تصمیم گیری مناسب تر برای درمان، موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه  طرح درمان پیشنهادی با استفاده از فاکتور های اندازه گیری شده در CBCT با طرح درمان نهایی انجام شده برای بیمار می باشد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه ی مقطعی گذشته نگر 120 تصویر CBCT تهیه شده از بیماران دارای نهفتگی دندان نیش فک بالا که درمان آن ها خاتمه یافته بود، ارزیابی شد. برای بررسی شدت نهفتگی دندان نیش فک بالا عواملی مثل نوع نهفتگی، موقعیت قرارگیری دندان نیش، فاصله تا پلان اکلوزال، فاصله تا خط تقارن دندان ها و عرض فضای فولیکولار با استفاده از CBCT اندازه گیری شد. سپس ده متخصص ارتودنسی ابتدا طرح درمان خود را پیشنهاد کردند و در ادامه، برای هر یک از عوامل اندازه گیری شده با استفاده از اعداد یک تا ده، درجه سختی را تعیین نمودند. سپس ارتباط بین عدد سختی مشخص شده برای هر عامل با طرح درمان پیشنهادی، ارزیابی و در پایان، ارتباط طرح درمان پیشنهادی با طرح درمان واقعی بیمار سنجیده شد.

  یافته ها

   26 مرد و 94 زن با میانگین سنی 6/5±18/85 در مطالعه شرکت کردند. بین متغیرهای سن، فاصله دندان نیش تا خط تقارن دندان ها و نوع نهفتگی با نوع درمان انجام شده، ارتباط معناداری وجود داشت.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه توافق بین مشاهده گرها درباره ی درجه سختی مربوط به عرض فضای فولیکولار را پایین و توافق بالاتری را درباره رابطه ی درجه سختی با سایر متغیرها نشان داد.

  کلیدواژگان: ارتودنسی، تصویربرداری سه بعدی کامپیوتری با اشعه مخروطی، دندان های نیش نهفته ی فک بالا
 • فاطمه یعقوبی، علیرضا سلطانیان، شیوا برزوئی* صفحات 52-58
  سابقه و هدف

   با توجه به شیوع بالای گره های تیروییدی و نیز بروز افزایش یافته نرخ بدخیمی این غده، مطالعه حاضر با هدف بررسی مشخصات بالینی و نتایج پاتولوژی به دنبال جراحی در بیماران مبتلا به گواتر ندولر و مراجعه کننده به کلینیک غدد همدان انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت گزارش موارد طی سال های 1390 تا 1400 انجام شد. تمام بیماران با تشخیص گره تیروییدی که طبق اندیکاسیون تحت تیروییدکتومی قرار گرفته بودند و پاتولوژی آن ها خوش خیم یا بدخیم بود، وارد مطالعه شدند. اطلاعات بیماران از طریق بررسی پرونده ها جمع آوری شد که شامل اطلاعات دموگرافیک، بالینی و نتایج پاتولوژی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 26 تجزیه و تحلیل و سطح معناداری نیز کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   از میان 507 بیمار، 88/2 درصد زن و 11/8 درصد مرد بودند. میانگین سن بیماران 41/93 سال و نتیجه پاتولوژی در 57% افراد بدخیم و در 43% خوش خیم بود. اغلب افراد با پاتولوژی بدخیم در گروه سنی زیر 35 سال قرار داشتند و افراد با پاتولوژی خوش خیم، در سنین بالاتری بودند (0.001 <p). اغلب بیماران در مرحله I بیماری بودند ولی مردان نسبت به زنان، به طور معناداری در مراحل پیشرفته تر بیماری قرار داشتند (0.001 <p).

  نتیجه گیری

   گره های تیروییدی بسیار شایع بوده و نرخ بروز آن ها نیز رو به افزایش است. با توجه به ماهیت بدخیمی در مقابل پیش آگهی خوب این گره ها و وجود درمان موثر، تشخیص سریع بدخیمی، بسیار مهم است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، جراحی تیروئید، ندول های تیروئید
 • پریسا عزیزیان، سیروس نوروزی* صفحات 59-64
  سابقه و هدف

   آریتمی (غیرطبیعی بودن ضربان قلب) شایع ترین علت مرگ در بیماران قلبی است، هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی آریتمی های قلبی در جراحی های غیر قلبی با تمرکز بر نوع آریتمی و نوع جراحی در بیمارستان امام خمینی (ره) واقع در شهر ایلام، در سال 1400 است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه ی گذشته نگر، تعداد 150 بیمار به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، نوع بیماری زمینه ای، نوع آریتمی، پیامد بالینی آریتمی، نوع جراحی و نوع بیهوشی است. داده های مطالعه شده توسط نرم افزار SPSS، آزمون t و k2 تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

   بیشترین آریتمی ایجادشده در بیهوشی عمومی مربوط به آریتمی AF و تاکی کاردی به طور معناداری 100% بود (0.04<p). نتایج نشان می دهد که کرانیوتومی بیشترین تعداد مرگ را به عنوان پیامد بالینی آریتمی داشت (72/5 %) و بین نوع جراحی و پیامد بالینی آریتمی ارتباط معناداری بود.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه به طور کلی نشان داد که برادی کاردی شایع ترین آریتمی و PVC نادرترین آریتمی بود. بیهوشی عمومی نقش مهمی در ایجاد آریتمی های قلبی داشت و بروز آریتمی AF در سنین بالاتر مشهود بود. بیشترین بهبود در محدوده ی سنی 30 تا 60 سال رخ داد که در مردان بیشتر از زنان بود. بروز AF بیشتر در بیمارانی که لاپاراتومی کرده بودند، مشاهده شد. بروز AF بعد از عمل، عارضه ای مکرر و جدی در بیماران مسن تر است.

  کلیدواژگان: آریتمی، پیامد بالینی، جراحی
|
 • Vida Sheikh, Zahra Sardarmelli, Mahdi Behzad* Pages 5-13
  Background and Objective

  Cytokine production was shown to be changed in Type 2 diabetes mellitus (T2DM). Nonetheless, the relationship of pro-inflammatory interleukin (IL)-32α with anti-inflammatory IL-35 and transforming growth factor (TGF)-β is unclear in T2DM. The present study aimed to evaluate the IL-32α, IL-35, and TGF-β levels produced by peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) in patients compared to healthy controls (HCs). Correlations between the IL-32α and IL-35 and TGF-β, as well as between those cytokines and paraclinical parameters [(fasting plasma glucose (FPG) and hemoglobin A1c (HbA1c), GFR, albumin, and creatinine)] were assessed.

  Materials and Methods

  Blood samples were taken from 38 patients and 38 HCs. The PBMCs from each donor were isolated with the ficoll method and cultured with in vitro stimulator for four days. The production of IL-32α, IL-35, and TGF-β in culture supernatants was determined with ELISA. Paraclinical parameters were evaluated by standard laboratory methods.

  Results

  High levels of IL-32α and low levels of IL-35 were found in patients compared to in HCs (P=0.006; P<0.001). A negative correlation between IL-32α and IL-35 was detected in patients (P<0.001). IL-32α was positively correlated with FPG and HbA1c (P=0.002, P=0.005), whereas IL-35 was negatively correlated with them in patients (both P<0.001). No correlations were detected between the cytokines and BMI, GFR, albumin, and creatinine, as well as between the TGF-β levels.

  Conclusion

  Increased IL-32α but diminished IL-35 production are linked with each other and with the glucose metabolism parameters in T2DM. It seems that IL-32α and IL-35 have a potential role in T2DM pathogenesis.

  Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, Interleukin 32, Interleukin 35, Transforming Growth Factor Beta
 • Mahmoud Rezaei, Leila Sarabi, Seyed Mohammad Zolhavarieh*, Ghodratollah Roshanaei Pages 14-20
  Background and Objective

  Laparoscopic cholecystectomy is considered a global standard procedure for the surgical treatment of gallstones. The present study aimed to compare the effect of dextromethorphan and oral placebo on postoperative analgesia in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.

  Materials and Methods

  This double-blind clinical trial study was performed on 114 ASA I and II patients who were candidates for laparoscopic cholecystectomy. Two hours before the induction of anesthesia, the intervention group was administered 30 mg of plain dextromethorphan syrup, and the control group was given 2 cc of placebo of an oral syrup. Pain intensity, systolic and diastolic blood pressure, heart rate, and SPO2 at the time of recovery, 1, 6, and 12 hours after surgery, and the amount of pethidine were recorded. Data were analyzed in SPSS software (version 24) at a significance level of 0.05.

  Results

  The mean pain intensity was statistically significant in the control and intervention groups. The mean pain intensity in the intervention group was lower than that in the control group (P<0.05). Diastole blood pressure, heart rate, and SPO2 in the two groups did not have a statistically significant difference (P>0.05), while systolic blood pressure statistically differed (P<0.05). The amount of pethidine consumption in the intervention group was higher than that in the control group.

  Conclusion

  As evidenced by the obtained results, low-dose dextromethorphan (30 mg) is effective in postoperative analgesia for patients undergoing laparoscopic cholecys-tectomy and reduces opioid use.

  Keywords: Analgesia, Dextromethorphan, Laparoscopic Cholecystectomy
 • Saeid Shamlou Kazemi, Ali Heidarianpour, Hanieh Naddaf, Fereshteh Mehri, Homa Naderifar* Pages 21-29
  Background and Objective

  Sirtuin1 is one of the important indicators involved in metabolic control, obesity prevention, and homeostasis control. This study aimed to investigate the effect of combined exercises and curcumin consumption on metabolic indices and serum levels of Sirtuin1 in men with metabolic syndrome.

  Materials and Methods

  The present study was conducted as a clinical trial in men with metabolic syndrome in three intervention groups and one control group. The people in the intervention group underwent an exercise program for 8 weeks and three sessions a week, the supplement group took 3 capsules of 500 mg daily. Blood factors were measured before and after the last training session. Data were analyzed by paired t-test, analysis of variance and covariance.

  Results

  A significant difference was observed in the intra-group changes of the studied variables (Sirtuin1, HDL, LDL, TG, FBS, and TC) in all three intervention groups (P≥0.05). The results of analysis of covariance test showed a significant difference between the four groups in the indices (Sirtuin1, HDL, LDL, TG, FBS, and TC) after the test (P<0.05).

  Conclusion

  Combined exercises, curcumin consumption, and implementation of both interventions simultaneously positively affected the metabolic indices and serum levels of Sirtuin1 in people with metabolic syndrome.

  Keywords: Combined Exercises, Curcumin, Metabolic Syndrome, Sirtuin1
 • Milad Khazaei, Sohrab Kulivand, Seyed Hamid Hashemi, Alireza Soltanian, Zohreh Kahramfar, Ebrahim Nadi* Pages 30-37
  Background and Objective

  There is not enough information about the long-term pulmonary complications of patients with COVID-19. This prospective study aimed to compare the findings of lung CT scan upon admission and three months after the discharge of patients with COVID-19.

  Materials and Methods

  This prospective study was conducted on 60 patients with COVID-19 hospitalized in Shahid Beheshti and Sina hospitals in Hamadan, Iran, in 2020-2021. The lung CT scan results of the patients upon admission and three months later were assessed and compared by an experienced radiologist quantitatively and qualitatively after obtaining and recording the demographic characteristics, risk factors, and clinical findings.

  Results

  The mean score of lung involvement upon hospitalization of the patients was 3.7±1.4, and three months after discharge, it was determined at 1.1±1.2. The most frequent findings in the initial CT scan of the patients were ground-glass opacification, mixed GGO, and bands with frequencies of 60%, 36.7%, and 18.3%, respectively. After three months, CT scan results of 32 (53.3%) patients showed lung involvement and an abnormal finding in the lung, the most common of which were ground-glass opacification, mixed GGO, and bands with frequencies of 30%, 13.3%, and 10.0%, respectively. Patients who had pulmonary involvement three months after discharge had a higher average lung involvement score during hospitalization (4.4±1.5 vs. 2.9±0.7, P=0.001).

  Conclusion

  Abnormal CT scan results of the lung three months after discharge is common in COVID-19 patients, among whom patients with more pulmonary involvement during hospitalization have more abnormal findings

  Keywords: Complications, COVID-19, Lung CT Scan
 • Mohammad Jamshidi, Pedram Alirezaei, Fatemeh Mohammadi Pasand*, Zahra Mousivand Pages 38-44
  Background and Objective

  Condyloma acuminata is treated in different ways, each of which may have advantages and disadvantages. The present study aimed to evaluate the effective factors in response to cryotherapy treatment in women with condyloma acuminata.

  Materials and Methods

  This case-control study was conducted on 200 women with condyloma acuminata who were candidates for cryotherapy and were referred to Farshchian Hospital (Sinai) in 2021-2022. Before starting cryotherapy, a biopsy sample was taken from the lesions to perform a polymerase chain reaction (PCR) and determine the genotype of the human papillomavirus. Based on the extracted subtype, the lesions were classified into three high-risk, medium- and low-risk groups. Cryotherapy was performed for each lesion once every two weeks and up to six sessions at most. Patients were examined one month after the last cryotherapy session in terms of recovery with no recovery. Non-response to treatment was considered the case group, and response was regarded as the control group.

  Results

  In terms of genotype, 43% were high risk, 24.5% were intermediate, and 32.5% were low risk. The frequency of response to treatment was 37%. A response to cryotherapy of condyloma acuminata in the anogenital area of participating showed a significant correlation with age (P=0.008), lesion size (P=0.001), duration of disease (P=0.001), genotype (P=0.001), and lesion location (P =0.014).

  Conclusion

  Response to cryotherapy treatment in anogenital condyloma acuminata warts is relatively low. Lesions in the vaginal area, younger age, the smaller size of lesions, and shorter duration of infection had a better prognosis after cryotherapy

  Keywords: Condylomata Acuminata, Cryotherapy, Wart
 • Homa Farhadifard, Ziba Shabani, Maryam Farhadian, Maryam Foroozandeh, Vahid Mollabashi* Pages 45-51
  Background and Objective

  Determining the exact position of the impacted maxillary canine during its orthodontic treatment using cone beam computed tomography (CBCT) can help select the most appropriate treatment plan. The present study aimed to compare the proposed treatment plan for impacted maxillary canines based on the factors affecting the degree of treatment difficulty in impacted maxillary canines with their definitive treatment plan using CBCT.

  Materials and Methods

  In this retrospective cross-sectional study, 120 CBCT images were assessed. These images were taken from patients with impacted maxillary canines whose treatments were terminated. To investigate the severity of maxillary canine impaction factors, including the type of impaction, position of canine, distance to the occlusal plane, distance to the midline, and width of follicular space, were measured using CBCT. Ten orthodontists were asked to determine the type of treatment plan proposed for the patient. Then, they determined the degree of difficulty of each measured factors using numbers 1 to 10. Then, the relationship between the specified difficulty number for each factor and the proposed treatment plan was evaluated, and at the end, the relationship between the type of proposed treatment plan and the patient's actual treatment plan was measured.

  Results

  A total of 26 men and 94 women with a mean age of 18.85 ± 6.5 participated in the present study. A significant relationship was observed between the variables of age, transverse to midline, and the type of impaction, with the type of treatment.

  Conclusion

  Although the findings of this study showed a low inter-observer agreement on severity degree concerning the width of follicular space, the inter-observer agreement on severity degree with the other factors was high.

  Keywords: Cone Beam Computed Tomography, Impacted Maxillary Canines, Orthodontics
 • Fatemeh Yaghoubi, AliReza Soltanian, Shiva Borzouei* Pages 52-58
  Background and Objective

  Considering the high prevalence of thyroid nodules and the increased incidence of malignancy of this gland, the present study aimed to assess the clinical characteristics and pathology results following surgery in patients with nodular goiter and referred to the endocrinology clinic in Hamadan, Iran.

  Materials and Methods

  This study was conducted as case series from 2011 to 2021. All patients diagnosed with thyroid nodules who underwent thyroidectomy according to the indication and whose pathology was benign or malignant were included in the study. The patients' information was collected by reviewing the files, which included demographic, clinical, and pathology results. The data was analyzed in SPSS software (version 26), and the significance level was considered less than 0.05.

  Results

  Among the 507 patients studied, 88.2% were female, and 11.8% were male. The mean age of the patients was 41.93 years. Pathology result was malignant in 57% of cases and benign in 43% of subjects. Most patients with malignant pathology were under 35 years of age, and those with benign pathology were older (P<0.001). Most patients were in stage I of the disease; nonetheless, males compared to females were significantly in more advanced stages of the disease (P<0.001).

  Conclusion

  Thyroid nodules are very common, and their incidence is increasing. Considering the nature of malignancy, the good prognosis of these nodules, and effective treatment, early diagnosis of malignancy assumes critical importance.

  Keywords: Pathology, Thyroid Nodules, Thyroid Surgery
 • Parisa Azizian, Siros Norozi* Pages 59-64
  Background and Objective

  Arrhythmias are the most dangerous cause of death in cardiac patients, the purpose of this study is to investigate cardiac arrhythmias in non-cardiac surgeries with a focus on the type of arrhythmia and the type of surgery in Imam Khomeini (RA) hospital in Ilam city in 2021.

  Materials and Methods

  In a retrospective study, 150 patients were selected as the sample size. A questionnaire containing demographic information and type of underlying disease, type of arrhythmia and clinical outcome of arrhythmia, type of surgery and type of anesthesia. The studied data were analyzed by SPSS software. To analyze the data, T-test and chi-square were used.

  Results

  The most arrhythmia caused in general anesthesia was related to AF arrhythmia and tachycardia, significantly 100% (P<0.04). The results show that craniotomy had the highest (72.5%) clinical outcome of arrhythmia in the form of death, and there was a significant relationship between the type of surgery and the clinical outcome of arrhythmia.

  Conclusion

  The results of this study generally showed that bradycardia is the most common arrhythmia and PVC arrhythmia is the least, general anesthesia has played an important role in causing cardiac arrhythmias, and the incidence of AF arrhythmia is evident at older ages and the greatest recovery is in the age range of 30-60 years and it was more in men than women, and more incidence of AF was reported in patients who underwent laparotomy. Postoperative AF is a frequent and serious complication in older patients

  Keywords: Arrhythmia, Clinical Outcome, Surgery