فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرشید اصلانی*، سحر اکبری، فرزانه اصلانی صفحات 101-112
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هوش عاطفی بر موفقیت شغلی ذهنی با نقش واسطه ی نگرش های فراحدی شغلی در پرستاران است.
  روش ها
  این پژوهش به روش توصیفی همبستگی صورت گرفت. پس از آنکه ادبیات نظری پژوهش در زمینه ی قلمروی موضوعی بررسی گردید، مدل پژوهش تدوین شد. جامعه ی آماری پژوهش، پرستاران بیمارستان خورشید بودند که تعداد آن ها 445 نفر در سال 1400 برآورد شد. از میان کل جامعه ی آماری به روش نمونه گیری تصادفی، از 220 نفر بر اساس فرمول کوکران نظرخواهی شد. سپس پژوهشگر داده ها را با استفاده از پرسش نامه ای که با اقتباس و بومی سازی پرسش نامه های استاندارد مدون کرده بود، جمع آوری کرد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق مدل درونی و بیرونی با نرم افزار Smart Pls صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که هوش عاطفی بر موفقیت شغلی ذهنی (ضریب تاثیر: 297/0) هوش عاطفی بر نگرش های فراحدی شغلی (ضریب تاثیر: 444/0) و نگرش های فراحدی شغلی بر موفقیت شغلی ذهنی (ضریب تاثیر: 277/0) تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد که نگرش های فراحدی شغلی تا حدی تاثیر هوش عاطفی را بر موفقیت شغلی ذهنی میانجی گری می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده ی تاثیر غیرمستقیم هوش عاطفی بر موفقیت شغلی ذهنی با میانجی گری نگرش های فراحدی شغلی بود.
  کلیدواژگان: هوش عاطفی، نگرش ها، موفقیت، پرستاران
 • علی صحراییان، معین پیروزخواه* صفحات 113-124
  مقدمه
  اینترنت در زندگی امروز بشر نیازی اساسی است و بر همین اساس می توان گفت جزء جدایی ناپذیری از زندگی دانشجویان به ویژه دانشجویان پزشکی است و نقش بسزایی در روند تحصیلی و پژوهشی آنان دارد. بعد از همه گیری کرونا تغییرات زیادی در سبک زندگی دانشجویان ایجاد شد که ممکن است به افزایش میزان مصرف اینترنت یا حتی اعتیاد به آن در این گروه منجر شده باشد. ازآنجاکه اعتیاد به اینترنت می تواند بر کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیر درخور توجهی داشته باشد؛ برآن شدیم با هدف بررسی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پزشکی علوم پزشکی شیراز در همه گیری کرونا پژوهشی انجام دهیم.
  روش ها
  پس از کسب موافقت معاونت پژوهشی، 210 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی به صورت تصادفی در این مطالعه ی مقطعی وارد شدند. پرسش نامه دربردارنده ی سوالات اطلاعات دموگرافیک و اعتیاد به اینترنت یانگ در اختیار دانشجویان قرار داده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16،  تحلیل شدند.
  یافته ها
  از بین 210 دانشجوی شرکت کننده، 2/59 درصد مونث و 1/47 درصد مذکر بودند. 8/38 درصد دانشجویان بیش از شش ساعت در روز از اینترنت استفاده می کنند. همچنین 7/56 درصد از آن ها اعتیاد خفیف و 9/1 درصد اعتیاد شدید به اینترنت دارند. بین اعتیاد به اینترنت و سن، جنس و وضعیت تاهل ارتباطی یافت نشد؛ اما همراهی معناداری میان اعتیاد به اینترنت و بیشترین علت رجوع به آن وجود داشت.
  نتیجه گیری
  باتوجه به مصرف بالای اینترنت در روز و شیوع نگران کننده ی اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان پزشکی به ویژه در زمان پاندمی کرونا، به نظر می رسد فرهنگ سازی مناسب برای جلوگیری از آسیب های روحی روانی این رفتار اعتیادآور ضروری باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، کووید19، روانشناسی
 • سام کاظمی*، حسین علیزاده، حسن دانشمندی صفحات 125-138
  مقدمه

  برخلاف اهمیت ابزار غربالگری حرکتی عملکردی و نرخ شیوع آسیب 34/4 آسیب در هر هزار ساعت در رشته ی تنیس، تاکنون هیچ پروتکل استاندارد غربالگری حرکتی عملکردی اختصاصی رشته ی تنیس وجود نداشته است. بنابراین، هدف از مطالعه ی حاضر، تدوین ابزار غربالگری حرکتی عملکردی در رشته ی تنیس است.

  روش ها

  جامعه ی آماری برای داده های کیفی در این تحقیق شامل همه ی کارشناسان و متخصصان حوزه ی تنیس اعم از مربیان، مدرسان و فیزیوتراپیست ها بود و از بین آن ها هجده نفر به صورت تصادفی هدفمند به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به وسیله ی مصاحبه ی ساختارمند صورت گرفت. مصاحبه ها عمدتا در آکادمی های تنیس، مطب پزشکان، فیزیوتراپیست ها و دفتر اعضای هیات علمی دانشگاه انجام شد. شش طبقه ی آزمون که جامعیت کافی برای دستیابی به ابزار مدنظر از طریق آن ها وجود داشت، طراحی و در پرسش نامه ی کیفی برای این شش طبقه یازده سوال تدوین شد. پس از تعریف آزمون های اولیه، مصاحبه ها کدگذاری گردید و در این مرحله کدگذاری ها کنترل و پایایی سنجی شدند. دو نمونه از مصاحبه ها را کدگذار دیگری، کدگذاری کرده و بعد از تایید پایایی کدگذاری ها، مصاحبه ها به شکل کامل کدگذاری شدند. مصاحبه ها با استفاده از نسخه ی یازده نرم افزار MAXQDA  تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج مصاحبه ها برای تعیین آزمون هایی که صلاحیت قرارگیری در ابزار را دارند، تحلیل شد. در فرایند تحلیل، کدهای اولیه مشخص و درنهایت از 108 آزمون بالقوه موجود، 27 آزمون شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد این ابزار با وجود ویژگی هایی نظیر نمره گذاری ساده ی پایایی و روایی پذیرفته شده، امکان اجرا در زمان کوتاه و قابلیت به کارگیری در پژوهش های مختلف، ابزاری مناسب و کاربردی است.

  کلیدواژگان: پیشگیری، فیزیوتراپیست ها، ارزیابی ریسک، تنیس، حرکت شناسی کاربردی
 • حسین اسدالهی، فرزاد ناظم*، عباس صادقی، حسین ساکی صفحات 139-150
  مقدمه
  ارزیابی سریع و دقیق ظرفیت قلبی تنفسی در شرایط تحقیقاتی و ورزشی اهمیت بسیاری دارد. بنابراین طراحی و ارزیابی دستگاه های ارزان و سبک و حمل شدنی درخور تامل است. در این مطالعه، پایایی دستگاه سنجش استقامت ورزشی(EPIF: Endurance Performance Indexes in Futsal) هنگام اجرای دو آزمون‎ میدانی منتخبFIET: Futsal Intermittent Endurance Test) و (TCAR: Carminatti Test در ورزش فوتسال، بررسی می شود.
  روش ها
  تعداد 23 بازیکن فوتسال با سابقه ی بازی 1/2±2/7 سال و میانگین های سنی 07/3 ± 1/19 سال، شاخص جرم بدن04/1 ± 20/21 کیلوگرم بر مترمربع، به طور تصادفی انتخاب شده و نخست آزمون FIET و سپس با فاصله ی سه روز آزمونTCAR را داوطلبانه اجرا کردند. برای ارزیابی روایی و پایایی آزمون میدانی TCAR به ترتیب از ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی درون طبقه ای درون گروهی (ICC) استفاده شد.
  یافته ها
  همبستگی معناداری بین متغیر فیزیولوژیک ضربان قلب پایانی و دلتای ضربان قلب فعالیت دویدن در آزمون FIET،  با VO2max به روش معیار به دست آمد و پایایی آزمون FIET در سطح عالی گزارش شد (001/0p< ، 939/0- 912/0= (ICC. همچنین پس از آزمون های میدانی، دلتای ضربان قلب عامل پیشگوی مناسبی برای برآورد ظرفیت هوازی بازیکنان جوان فوتسال گزارش شد (020/0=, p 051/4 = SEE، ، 512/0= R2).
  نتیجه گیری
  یافته ها، پایایی و روایی بالای آزمون میدانیTCAR   با دستگاهEPIF   را نشان می دهد. طراحی و ساخت این دستگاه بومی و کاربست آن برای مربیان در سطوح باشگاهی و ملی برای ارزیابی استقامت ورزشی فوتسالیست ها درخور توجه است.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدن، تکرارپذیری نتایج، ورزش
 • مریم میرزایی، فرزانه رشیدی فکاری، مریم دهقانی پور، ندا دهقانی، معصومه غضنفرپور* صفحات 151-160
  مقدمه

  باتوجه به این مسیله که تاکنون در جمعیت زنان یایسه ی ایرانی، مطالعه ای درباره ی ارتباط بین شکل توزیع چربی در بدن با کیفیت زندگی انجام نشده است، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین شکل توزیع چربی بدن با کیفیت زندگی در زنان یایسه انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه ی توصیفی روی 233 یایسه 40-65 ساله ی شیرازی انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه ی دوقسمتی شامل متغیرهای دموگرافیگ و پرسش نامه ی کیفیت زندگی زنان یایسه در مراکز بهداشتی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توزیع و درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون تی مستقل تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  میانگین سن مشارکت کنندگان 17/55 سال بود. در حیطه ی وازوموتور (021/0= p)، حیطه ی فیزیکی (044/0= p)، حیطه ی جنسی (001/0= p) تفاوت آماری معنی داری در دو شکل توزیع چربی وجود داشت؛ ولی درباره ی حیطه ی روانی (148/0= p) تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ی حاضر نیاز به مطالعات بیشتر و پیگیری طولانی مدت تری دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین برخی ابعاد کیفیت زندگی زنان یایسه با توزیع چربی گلابی شکل و توزیع چربی ژنیکویید تفاوت معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: توزیع چربی بدنی، یائسگی، کیفیت زندگی
 • محمدرضا شهبازی مقدم، علیرضا منظری توکلی*، سنجر سلاجقه، حمیدرضا ملائی، نوید فاتحی راد صفحات 161-180
  مقدمه

  این مطالعه با هدف طراحی الگوی ساختار سازمانی بر مبنای مولفه های کیفیت جامع و هوش هیجانی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران انجام گردید.

  روش ها

  این مطالعه از نوع مقطعی کاربردی و مبتنی بر پرسش نامه بوده است. مولفه ها با مطالعه ی کتابخانه ای در قالب مدل پیشنهادی اولیه و اعتبارسنجی خبرگان حوزه ی مدیریت و بهداشت و درمان تعیین شده است. ابزار پژوهش شامل سنجش انتظارات و درک مصرف کنندگان، شاخص های کیفیت خدمات بیمارستانی آل عمران، احساسات هوش هیجانی سالووی و میر بود. برای این منظور 273 پرسش نامه با نمونه گیری طبقه بندی شده ی تصادفی به صورت آنلاین برای نمونه ها فرستاده شد و سپس تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و روایی انجام شد.

  یافته ها

  هشت مولفه ی ابعاد ساختار کیفیت مدار بر هشت مولفه ی خدمات کیفیت مدار تاثیر مثبتی داشت (76/0=β، 76/0=P). هشت مولفه ی ابعاد ساختار کیفیت بیشترین تاثیر را بر«الزام اخلاقی» و کمترین تاثیر را بر«زیبایی فضا» از میان هشت مولفه ی خدمات کیفیت داشت. هر سه مولفه ی هوش هیجانی تاثیر مثبت بر هشت مولفه ی ابعاد ساختار کیفیت مدار و هشت مولفه ی خدمات کیفیت داشت. هوش هیجانی بیشترین تاثیر را بر«تعیین اهداف استراتژیک» و کمترین تاثیر را بر «اندازه» از مولفه ی کیفیت مدار و همچنین از مولفه ی ابعاد خدمات کیفیت بیشترین تاثیر را بر روی «الزام اخلاقی» مدار و کمترین تاثیر را بر «زیبایی محیط» داشت.

  نتیجه گیری

  باتوجه به تاثیر میانجی هوش هیجانی بر رابطه ی میان ساختار و خدمات کیفیت مدار، ضروری است در ساختار سازمانی بیمارستان ها به عوامل موثر برای ارایه ی خدمات درمانی با کیفیت از دیدگاه مشتریان توجه شود.

  کلیدواژگان: تعهدات اخلاقی، انگیزش، هوش هیجانی
 • مجتبی پرنیان، علی یعقوبی پور*، یوسف احمدی صفحات 181-190
  مقدمه
  امروزه بحث صلاحیت های حرفه ای مدیران در راس همه ی مسایل است. اگر مدیری تفکر راهبردی نداشته باشد و نتواند راهکارهای مناسب را با تفکر سریع درک کند، هرگز نمی تواند سازمان را به تحقق اهداف و به کارگیری روش های مناسب هدایت کند. پژوهش حاضر در نظر دارد به شناسایی عوامل موثر بر صلاحیت حرفه ای مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بپردازد.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. 93 نفر از مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. روش مطالعه توصیفی مقطعی است که در سال 1400 انجام شده است. با استفاده از مطالعات میدانی و روش دلفی، مولفه های موثر بر صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی بیمارستان شناسایی شد برای این منظور، پرسش نامه ای درباره ی شناسایی عمیق تر عوامل موثر بر صلاحیت حرفه ای طراحی شد. تحلیل داده ها با استفاده از نسخه ی ده نرم افزار لیزرل Linear‎ Structural‎ Relations (LISREL‎) و همچنین نرم افزار میک مک MICMAC ورژن 5.3.0 انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که عوامل فردی با میانگین رتبه ی 04/3، عوامل سازمانی با میانگین رتبه ی 72/2 و عوامل نهادی با میانگین رتبه ی20/2 مهم ترین عوامل موثر بر صلاحیت های حرفه ای در بیمارستان های آموزشی علوم پزشکی شیراز هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که شناخت ابعاد شایستگی های مدیران هم برای توسعه و هم برای ارزیابی، عامل اساسی به شمار می رود. برای انتخاب افراد شایسته باید ضابطه و ملاک وجود داشته باشد و این ضوابط باید به گونه ای انتخاب شوند که بتوان آن ها را در دانشگاه سنجید.
  کلیدواژگان: بیمارستان های آموزشی، صلاحیت های حرفه ای، مدیران، مطالعات مقطعی، دانشگاه ها
 • یگانه فرنامیان، عاتکه رسمی* صفحات 191-210
  زبان شامل انواع ابزارهایی است که این ابزارها در ارتباطات و انتقال تجربیات بسیار اهمیت دارند. کلمات اختصاری، تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، جناس، تکرار، مترادفات در این ارتباط نقش موثری دارند. اپونیم (Eponym) ابزار زبانی دیگری است که در ایجاد ارتباط موثر است. اپونیم در زبانشناسی به فرد، محل یا شییی گفته می شود که نام قوم یا مکانی از نام او گرفته شده باشد. اپونیم ها نه تنها در زبان عامیانه بلکه در علوم، مخصوصا علم پزشکی نیز نمود دارند.این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی اپونیم های بیماری ها را که با اساطیر و آثار ادبی و هنری پیوند یافته اند، مورد بررسی قرار می دهد.از بیست مورد اپونیم مطرح در این مقاله نه مورد (اولیس، هرکول، پان، پروتیوس، سیرنگومیلی، سیکلوپیا، ژیگانتسم، ساتیر، فوبیا) به قهرمانان و خدایان اسطورهای یونان و روم، و شخصیت های ادبی و دیگر آثار هنری نمودهای دیگر اپونیم در حوزه علم پزشکی هستند که در این میان پنج مورد (آلیس در سرزمین عجایب، پیک ویکن، هامپتی دامپتی، آگوچیک و رابین هود) به ادبیات انگلستان  و سه مورد (نفرین اوندین- که البته اصل این داستان یونانی است-، بارون مونشهاوزن، استراو پیتر) به ادبیات آلمان، یک مورد (سندرم لازاروس) به کتاب مقدس، دو مورد به آثار هنری شاهکار داوینچی از ایتالیا (مونالیزا) و آثار پیتر بروگل از هلند ارتباط دارد.اپونیم ها گاه با اساطیر و شخصیت های آثار ادبی و هنری پیوند می یابند که در این میان میزان پیوند اپونیم های بیماری به اساطیر یونان و روم و ادبیات انگلستان و آلمان بیشتر است.
  کلیدواژگان: انسان ها، اپونیم ها، پزشکی، استعاره، اسطوره
|
 • Farshid Aslani *, Sahar Akbari, Farzaneh Aslani Pages 101-112
  Introduction
  The present study aimed to investigate the effect of emotional intelligence on mental job success mediated by the role of extra-occupational attitudes in nurses.
  Methods
    This research was carried out by descriptive correlation method. After reviewing the theoretical literature of the research in the context of the subject area, the researchers developed the research model. The research's statistical population was 445 nurses in Khorshid Hospital nurses in 2021. From the entire statistical population, 220 people were polled based on Cochran's formula by random sampling. The researcher collected data using a questionnaire that he had written by adapting and localizing standard questionnaires. Data analysis was done on two levels: descriptive and inferential statistics through internal and external models with Smart Pls software.
  Results
  The findings showed that emotional intelligence had a positive and significant effect on mental job success (path coefficient: 0.297) and cross-border attitudes (path coefficient: 0.444), while cross-border attitudes had a positive and significant effect on mental occupations’ success (path coefficient: 0.277). Also, the results of the Sobel test showed that cross-border job attitudes, to some extent, mediate the effect of emotional intelligence on mental job success.
  Conclusion
  The hypothesis test results showed the indirect effect of emotional intelligence on mental job success mediated by cross-border job attitudes.
  Keywords: emotional intelligence, Attitudes, Achievement, Nurses
 • Ali Sahraian, Moein Piroozkhah * Pages 113-124
  Introduction
  The Internet plays an important role in   Medical Students’ lives and has a great role in their learning and research. Covid-19 significantly changed students’ lifestyles, leading to internet overuse or even addiction. Following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, virtual and online activities have increased considerably. In this study, we evaluated the average internet usage and internet addiction in medical students in Shiraz University of Medical Sciences medical during the COVID-19 pandemic.
  Methods
  In this cross-sectional study, 221 Medical Students of Shiraz University of Medical Sciences were selected using convenience sampling. They were asked to fill out Young Internet Addiction Questionnaire (Young-IAT). Demographic data and patterns of internet usage were also obtained. ANOVA, Chi-square, and Fisher-Exact Test were used to analyze data in IBM SPSS Statistics software v.16.
  Results
  Among 210 medical students surveyed, 59.2% were female, and 47.1% were male. 38.8% of Medical Students had more than 6 hours per day of internet use. 58.6% of the medical students were mildly addicted to the internet, whereas 1.9% were severely addicted.  No association was found between internet addiction and average age, gender, and marital status. There was a statistically significant relationship between internet addiction and internet use for scientific / academic purposes. In addition, internet addiction was significantly higher in medical students, who had more daily internet use.
  Conclusion
  Considering the increasing internet use and addiction among medical students, it is required to follow appropriate cultural actions to control and eliminate its mental and psychological side effects.
  Keywords: Internet addiction disorder, COVID-19, Psychology
 • Sam Kazemi *, MohammadHossein Alizadeh, Hassan Daneshmandi Pages 125-138
  Introduction

  Despite the importance of the functional movement screening tool and the prevalence rate of 4.34 injuries per 1000 hours in tennis, there is no standard protocol for functional movement screening specific to tennis. Therefore, this study aims to develop a tool for screening functional movements in tennis.

  Methods

  the statistical population for qualitative data in this research includes all experts and specialists in the field of tennis, including coaches, teachers, and physiotherapists, and 18 of them were randomly selected as a statistical sample. Data collection was done through structured interviews. The interviews were mainly held in tennis academies, doctors' and physiotherapists' offices, and university faculty members' offices. Six classes of tests that were comprehensive enough to achieve the desired tool were designed with eleven questions in the qualitative questionnaire for these six classes. After defining the initial tests, the interviews were coded; then the codings were controlled and verified. Interview data were analyzed through version 11 of MAXQDA.

  Results

  The results of the interviews were analyzed to determine the qualified tests to be included in the tool.  The analytical process determined initial codes, and finally, 27 tests out of 108 potential tests were identified.

  Conclusion

  It seems that this tool is suitable and practical with features such as simple scoring, acceptable reliability and validity, the possibility of implementation in a short time, and the ability to be used in various researches.

  Keywords: Prevention, Physical Therapists, Risk Assessment, tennis, Applied Kinesiology
 • Hossein Asadolahi, Farzad Nazem *, Abbas Sadeghi, Hossein Saki Pages 139-150
  Introduction
  Quick and accurate assessment of cardiorespiratory capacity is very important in research and exercise conditions. Therefore, the design and evaluation of cheap, light, and portable devices are worthy of consideration. FFThis study investigated the reliability of endurance performance indices in Futsal (EPIF) during the implementation of two selected field tests (FIET = Futsal intermittent endurance test and TCAR = Carminatti test).
  Methods
  23 futsal players with playing experience of 7.2 ± 2.1 years, an average age of19.1 ± 3.07 years, and a body mass index of 21.20 ± 1.04 kg/m2, were randomly selected. They first voluntarily performed the FIET test and then the TCAR test with an interval of 3 days. To evaluate the validity and reliability of the TCAR field test, the researchers used Pearson's correlation coefficient and intra-class intragroup correlation (ICC), respectively.
  Results
  A significant correlation was found between the physiological variable of final heart rate (HR) and the HR delta of running activity in the FIET test, with VO2 max using the standard method. The reliability of the FIET test was reported at an excellent level (p < 0.001, ICC = 0.912-0.939). Also, after the field tests, the HR delta was reported as a suitable predictive factor for estimating the VO2 max of young futsal players (p = 0.020, SEE = 4.051, R2 = 0.512).
  Conclusion
  The findings show the high reliability and validity of the TCAR field test with the EPIF device. Therefore, the design and construction of this native device and its use for coaches at the club and national levels are worthy for evaluating the athletic endurance of futsal players.
  Keywords: Body mass index, Reproducibility of results, Exercise
 • Maryam Mirzaei, Farzaneh Rashidi Fakari, Maryam Dehghanipour, Neda Dehghani, Masumeh Ghazanfarpour * Pages 151-160
  Introduction

  Considering the issue in the population of postmenopausal women, no study has been conducted in Iran so far on the relationship between body fat distribution and quality of life. This study aimed to investigate the correlation between body fat distribution and quality of life in menopausal women.

  Methods

  The present descriptive study was conducted on 250 premenopausal and menopausal women aged 40-65 years. Samples were selected by a multi-stage random sampling method. Data were collected through a two-part questionnaire including demographic variables and a questionnaire on the postmenopausal women’s life quality in health centers. The data were analyzed using Statistical tests, distribution, frequency percentage mean score, Standard deviation, and independent sample t-tests.

  Results

  The mean age of participants was 55.17 years. There was a statistically significant difference between the two forms of body fat distribution in the vasomotor domain (p = 0.021), the physical domain (p = 0.044), and the sexual domain (p = 0.001), but no statistically significant difference was observed for the psychological domain (p = 0.148).

  Conclusion

  The results of the present study showed a significant difference in some aspects of the postmenopausal women’s life quality with pear-shaped and gynoid fat distribution.

  Keywords: body fat distribution, Menopause, Quality of life
 • Mohammadreza Shahbazimoghaddam, Alireza Manzari Tavakoli *, Sanjar Salajegheh, Hamidreza Molaei, Navid Fatehi Rad Pages 161-180
  Introduction

  This study aims to design an organizational structure model based on comprehensive quality and emotional intelligence components in the Imam Khomeini Hospital Complex in Tehran.

  Methods

  This cross-sectional study was based on a questionnaire. The components were determined by library study in the form of the initial proposed model and validation by experts in management and healthcare. The research tools included the measurement of consumers' expectations and understanding, Al Omran hospital service quality indicators, and Salovey and Mir's emotional intelligence feelings. Two hundred seventy-three questionnaires were sent online to the samples with random stratified sampling. Exploratory and confirmatory factors were analyzed to check validity and reliability

  Results

  Eight components of quality structure dimensions positively affected eight quality service components, and eight components of quality structure dimensions had the greatest impact on "moral obligation,". It had the least impact on "space beauty" among the eight quality service components. All three components of emotional intelligence positively affected eight components of quality structure dimensions and eight components of quality services. However, emotional intelligence had the greatest effect on "determining strategic goals," and the least effect on the "size" of the quality component. Furthermore, the quality service dimension component had the greatest effect on "moral obligation" and the least on "environmental beauty".

  Conclusion

  Considering the mediating effect of emotional intelligence on the relationship between structure and quality-oriented services, it is necessary to pay attention to the factors affecting the hospitals' organizational structure.

  Keywords: Moral Obligations, Motivation, emotional intelligence
 • Mojtaba Parnian, Ali Yaghoubipoor *, Yousef Ahmadi Pages 181-190
  Introduction
  Today, the discussion of professional qualifications of managers is at the top of all issues. If a manager does not have strategic thinking and cannot find and fulfill the appropriate solutions quickly, he will never be able to lead the organization to achieve its goals through appropriate methods. The present study intends to identify the factors affecting the professional competence of managers of teaching hospitals managers at Shiraz University of Medical Sciences.
  Methods
  The current research is descriptive and analytical. According to census method, research sample consists of 93 educational hospitals managers at Shiraz University of Medical Sciences. This descriptive cross-sectional study was conducted in 1400. Using field studies and the Delphi method, the researchers identified the components which affected the educational hospital managers’ professional competence. Furthermore, a questionnaire was designed to better identify factors affecting professional competence. Data analysis was done using version 10 of Linear Structural Relations (LISREL) software and MICMAC software, version 5.3.0.
  Results
  The research findings showed that individual factors, with an average rank of 3.04, organizational factors, with an average rank of 2.72, and institutional factors, with an average rank of 2.20, are the most important factors affecting professional qualifications in Shiraz University of Medical Sciences Teaching Hospitals.
  Conclusion
  The research results showed that knowing the dimensions of managers' competencies is considered a fundamental factor for both development and evaluation. There must be rules and criteria for selecting qualified people, and these criteria must be measurable in the university.
  Keywords: Teaching Hospitals, Professional Qualifications, Managers, Cross-sectional studies, Universities
 • Yeganeh Farnamian, Atekeh Rasmi * Pages 191-210
  Language includes various tools that are very important in communication and the transfer of experiences. Abbreviations, similes, metaphors, ironies, puns, repetitions, and synonyms play an essential role in this regard. An eponym is another linguistic tool that is effective in communication. Eponymes or aliases also appear in the field of science, especially medicine. These eponyms are derived from the names of physicians, scientists, nurses who first reported the disease or provided treatment or patients who first reported the disease or the area where the disease broke out. The use of eponyms in medical science has its supporters and opponents. Nevertheless, they are known to enrich medical science.This article descriptively studies the manifestation of myths and literary and artistic figures in the eponym of diseases.Of the twenty eponyms mentioned in this article, nine (Ulysses, Hercules, Pan, Proteus, Syringomili, Cyclopia, Gigantesm, Satyr, Phobia) refer to Greek and Roman mythological heroes and gods, and literary figures and other works of art. In addition, five cases (Alice in Wonderland, Pickwicken, Humpty Dumpty, Aguchik and Robin Hood) are related to English literature, three cases (Ondine's curse - which of course is the origin of this story -, Baron Munchhausen, Straw Peter) to German literature, one case (Lazarus syndrome) to the Bible, and two cases to Da Vinci's masterpiece from Italy (Mona Lisa) and the works of Pieter Bruegel from Holland.Eponyms are sometimes associated with myths and characters in literary and artistic works since pain and suffering have accompanied humans throughout history and humans have tried to show this issue using eponyms.
  Keywords: Humans, Eponyms, Medicine, Metaphor, Myth