فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهام عباس پور*، صباح وطنی، هنگامه صفرقلی، سرور مدحی، حسین حسین نژاد صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  کودکان دارای اختلال طیف درخودماندگی مشکل شدیدی برای اعضای خانواده ایجاد می کنند. بنابراین مداخله هایی که به بهبود این وضعیت کمک کند ضروری است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش بهسازی رابطه بر صمیمیت زناشویی زوج های دارای کودکان با اختلال طیف درخودماندگی بود.

  روش

  پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. از بین زوج های دارای کودکان با اختلال طیف درخودماندگی شهرستان سنندج در سال 1400، 28 زوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برنامه آموزش بهسازی رابطه در 8 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های صمیمیت زناشویی والکر و تامپسون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که آموزش بهسازی رابطه بر صمیمیت زناشویی زوج های دارای کودکان با اختلال طیف درخودماندگی موثر است.

  نتیجه گیری

  آموزش بهسازی رابطه منجر به افزایش صمیمت زناشویی و احتمالا بهبود روابط خانوادگی می شود.

  کلیدواژگان: بهسازی رابطه، صمیمیت زناشویی، اختلال درخودماندگی
 • زهره عباسی امیری، سعیده بزازیان* صفحات 8-16
  زمینه و هدف

  تعارض ها بخش اجتناب ناپذیر زندگی هستند و در ابعاد مختلف از قبیل خانواده، کار، روابط بروز می یابند که مستلزم حل هستند. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر تعارض کار-خانواده و توانمندسازی روان شناختی مربیان زن شاغل در مراکز اختلال یادگیری خاص بود.

  روش

  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مربیان زن شاغل در مراکز اختلال یادگیری خاص شهر تهران در سال 1401-1400 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه شامل 30 نفر) گمارده شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه کارلسون و همکاران (2000) و پرسشنامه ی توانمندی روان شناختی اسپریتزر (1995) بود که توسط گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. آموزش راهبردهای فراشناختی در قالب 8 جلسه به گروه آزمایش ارایه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS26 و به روش تحلیل واریانس مختلط دوراهه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج بیانگر تاثیر معنادار آموزش راهبردهای فراشناختی بر تعارض کار-خانواده و توانمندسازی روان شناختی مربیان زن شاغل در مراکز اختلال یادگیری خاص بود (05/0≥P).

  نتیجه گیری

  آموزش راهبردهای فراشناختی به عنوان یکی از مهارت های کاربردی برای مربیان زن شاغل در مراکز اختلال یادگیری خاص توصیه می شود.

  کلیدواژگان: راهبردهای فراشناختی، تعارض کار-خانواده، توانمندسازی روان شناختی، اختلال یادگیری خاص
 • سبا احمدی*، نسا عبدی، مریم مرادیان تیزابی صفحات 17-24
  زمینه و هدف

  یکی از زمینه هایی که کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی در آن دچار مشکل هستند تنظیم هیجان شناختی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تنظیم هیجان شناختی کودکان با و بدون اختلال نقص توجه و بیش فعالی انجام شد.

  روش

  این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با و بدون اختلال نقص توجه و بیش فعالی شهر تهران مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1400 است که از بین آنها به روش نمونه گیری هدفمند 100 کودک (50 کودک عادی و 50 کودک دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی) در دامنه سنی 14 تا 18 سال انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی گارنفسکی و همکاران (2006) استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و با استفاده از آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین تنظیم هیجان شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی و کودکان عادی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت با توجه به دشواری تنظیم هیجان شناختی در کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی در ارزیابی، تشخیص و همچنین درمان به آن توجه شود.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان شناختی، اختلال نقص توجه و بیش فعالی
 • آیلار حسینیان پور*، یحیی یار احمدی صفحات 25-35
  زمینه و هدف

  تحلیل رفتار کاربردی مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی است که در حوزه تغییر رفتار کاربردهای مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله با روش تحلیل رفتار کاربردی بر مهارت های شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شد.

  روش

  تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه کودکان 7 تا 14 ساله مبتلا به اختلال طیف اتیسم در شهر تهران بودند که در انجمن اوتیسم تهران پرونده داشتند. از جامعه آماری 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم اهلر و همکاران (1999)، پرسشنامه سنجش مهارت های اجتماعی استون و همکاران (2010) و مقیاس هوش وکسلر کودکان نسخه پنجم بود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که روش تحلیل رفتار کاربردی بر مهارت شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم تاثیر معناداری دارد (05/0>p).

  نتیجه گیری

  آموزش روش تحلیل رفتار کاربردی به والدین می تواند در پیشرفت سریع تر این کودکان در حیطه مهارت های شناختی و اجتماعی کمک زیادی نماید.

  کلیدواژگان: تحلیل رفتار کاربردی، مهارت های شناختی، اجتماعی، اوتیسم
 • ساغر غلامی، احمد معصومی* صفحات 36-43
  زمینه و هدف

  افسردگی و اضطراب از مهمترین مشکلات روان شناختی است که طیف وسیعی از افراد درگیر آن هستند. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه مراجعه کننده به درمانگاه شهرپرند در سال 1400 بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه (کم توانی ذهنی) شهر پرند بود که به روش نمونه گیری دردسترس 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه شامل 15 نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان ابتدا پرسشنامه های بک (1996)، سلامت روان گلدبرگ (1979)، پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر (1971) را تکمیل کردند. سپس بسته واقعیت درمانی برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. درنهایت هر دو گروه آزمایش و کنترل مجددا مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss24 و به وسیله ی تحلیل واریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که واقعیت درمانی می تواند باعث کاهش افسردگی و اضطراب مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه شود (05/0>p).

  نتیجه گیری

  بر این اساس با توجه به نتایج حاصله می توان نتیجه گرفت که که واقعیت درمانی می تواند مورد استفاده برای مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه در زمینه های افسردگی و اضطراب باشد.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، افسردگی، اضطراب، مادران، کودکان با نیازهای ویژه
 • عبدالله جعفری*، پیمان حسنی ابهریان، هادی پرهون صفحات 44-54
  زمینه و هدف

  مشکلات توجه و تنظیم هیجان از مشکلات عمده کودکان مبتلا به نقص توجه/ بیش فعالی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف تاثیر برنامه توان بخشی شناختی خانواده محور بر توجه و تنظیم هیجان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان سنین 8 الی 12 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی نوع مرکب ساکن شهر سنندج بود که تعداد 40 نفر کودک مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی به روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (هر گروه شامل 20 نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان ابتدا آزمون های فراخنای ارقام (از خرده مقیاس های ویراست چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان) و سیاهه تنظیم هیجان شیلز و سیچتی (1997) را تکمیل کردند. پس از انجام آموزش توان بخشی شناختی برای گروه مداخله، مجددا دو گروه مورد سنجش قرار گرفتند و نتایج به دست آمده به وسیله ی نرم افزار SPSS26 و به روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که برنامه خانواده محور توان بخش شناختی باعث بهبود توجه و تنظیم هیجان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در سطح معنا داری (05/0<p) می شود.

  نتیجه گیری

  بر این اساس با توجه به نتایج حاصله می توان نتیجه گرفت که که برنامه خانواده محور توان بخشی شناختی می تواند مورد استفاده برای کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی در زمینه های توجه و تنظیم هیجان باشد.

  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، کنترل شناختی، توجه، تنظیم هیجان، اختلال نقص توجه و بیش فعالی
 • الهه مهدی، اصغر میرمحرابی، ابوطالب سعادتی شامیر* صفحات 55-64
  زمینه و هدف

  اختلال یادگیری ریاضی یکی از شایع ترین اختلالات عصبی-تحولی است، لذا آموزش ریاضی در دوره ابتدایی یکی از مهم ترین مشکلات معلمان است که این مساله در پاندمی کووید-19 که منجر به آموزش مجازی شد، به چالشی جدی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مجازی با دست ورزی بر میزان یادگیری ریاضی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی با اختلال یادگیری در پاندمی کرونا اجرا شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی شهر کرج در سال تحصیلی 1401-1400 بود که اختلال یادگیری ریاضی داشتند. نمونه آماری شامل 20 نفر از دانش آموزان پایه پنجم دبستان بیستم فروردین شهر کرج به روش دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (10 نفر گروه آزمایش و 10 نفر گروه کنترل) جایگزینی شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش شامل آزمون هوش وکسلر کودکان (1949)، آزمون ریاضی کی مت (1988) و آزمون یادگیری ریاضی محقق ساخته بود. داده ها به روش تحلیل کواریانس تک متغیری و با استفاده از نرم افزار SPSS26 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش مجازی به روش دست ورزی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی که این برنامه را دریافت کرده بودند در مقایسه با دانش آموزانی که این برنامه را دریافت نکرده بودند، تاثیر معنی داری داشت، به طوریکه موجب افزایش 81 درصدی نمرات یادگیری ریاضی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد (0001/0> P، 946/8=F).

  نتیجه گیری

  به کارگیری روش دست ورزی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی پایه پنجم ابتدایی در آموزش مجازی موثر است.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، دستورزی، آموزش ریاضی، اختلال یادگیری ریاضی، پاندمی کرونا
 • زینب گندمی*، زهرا مستوری صفحات 65-72
  زمینه و هدف

  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر وحشت زدگی و اضطراب امتحان دانش آموزان مبتلا به اختلال پانیک شهرستان کاشان بود.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مبتلا به اختلال پانیک شهرستان کاشان در سال 1401-1400 بود که به صورت نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر از  دانش آموزان مبتلا به اختلال وحشت زدگی انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل  (هر گروه شامل 15 نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان ابتدا پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر، پرسشنامه وحشت زدگی گیرنبرگ (1989) را تکمیل نمودند و پس از انجام آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای گروه آزمایش، مجددا هر دو گروه مورد سنجش قرار گرفتند. داده هابا استفاده از نرم افزار spss26 و به روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین دو گروه شرکت کننده در پژوهش با توجه به سطح معناداری گزارش شده در اضطراب امتحان و وحشت زدگی در سطح 05/. تفاوت معنادار وجود دارد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی توجه و آگاهی فرد را نسبت به احساسات جسمانی و روانی بیشتر می کند و احساس اعتماد در زندگی و پذیرش واقعی رخدادهای زندگی را به دنبال دارد و این امر باعث کاهش اختلال وحشت زدگی می شود.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، وحشت زدگی، اضطراب امتحان، اختلال پانیک
|
 • Elham Abbaspour*, Sabah Vatani, Hengameh Safargholi, Soror Madhi, Hosein Hoseinnezhad Pages 1-8
  Background and Purpose

  Children with Autism Spectrum Disorder pose a serious problem for family members. Therefore, interventions that help to improve this situation are necessary. The aim of this study has been to determine the effectiveness of relationship improvement education on marital intimacy of couples with children with autism spectrum disorder.

  Method

  The research is quasi-experimental with pre-test-post-test design with control group. 28 couples were selected by available sampling method from couples with children with autism spectrum disorder in Sanandah city in 1400 (2021), and randomly assigned to the experimental and control groups. The relationship improvement training program was implemented in 8 sessions on the experimental group while the control group did not receive any intervention. Walker Marital Intimacy Questionnaire was used to collect data.

  Results

  The results of univariate analysis of covariance showed that relationship improvement training is effective on marital intimacy of couples with children with autism spectrum disorder.

  Conclusion

  Relationship improvement training leads to better family relationships.

  Keywords: Relationship Improvement, Marital Intimacy, Autism Disorder
 • Zohreh Abbasi Amiri, Saeideh Bazzazian* Pages 8-16
  Background and Purpose

  Conflicts are an unavoidable part of life and occur in different dimensions, such as family, work, and interpersonal relationships, and need to be solved. The aim of this study was to determine the effectiveness of metacognitive strategies training on work-family conflict and psychological improvement of female trainers in specific learning disorders centers.

  Method

  The research is quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all female educators working in special learning disability centers in Tehran in 2021-22, from which 60 people were selected using the available sampling method and randomly divided into two experimental and control groups (each group includes 30 people). The instruments used included the Carlson et al. (2000) questionnaire and the Spritzer (1995) Psychological Competence Questionnaire completed by the experimental and control groups in pre-test and post-test. The experimental group took part in metacognitive strategies training for 8 sessions. Data was analyzed using SPSS26 software and Two-way mixed analysis of variance (MANCOVA).

  Results

  The results indicate the significant effect of teaching metacognitive strategies on work-family conflict and psychological empowerment of female educators working in special learning disability centers (P≥0.05).

  Conclusion

  Metacognitive strategies training, as a practical skill, is recommend for female trainers working in specific learning disorder centers.

  Keywords: Metacognitive Strategies, Work-Family Conflict, Psychological Empowerment, Specific LearningDisability
 • Saba Ahmadi*, Elham Nouri, Maryan Moradian Tizabi Pages 17-24
  Background and Purpose

  One of the areas in which children with ADHD are challenged is cognitive emotion regulation. The current study defines as its purpose the comparison of Cognitive Emotion Regulation in Children with and without ADHD.

  Method

  This study is a survey conducted through the descriptive research methodology. The statistical population includes all children with and without ADHD currently (2021-2022) studying in the city of Tehran. Of these children, 100 have been selected through purposive sampling (50 regular children and 50 children with ADHD) ranging from 14-18 years old. To collect the study’s data, the shortened version of Garnefski et al.’s Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (2006) has been employed. The data has been analyzed through SPSS V.26 and independent t-test.

  Results

  The results of the independent t-test shows that the difference between cognitive emotion regulation of children with and without ADHD is statistically significant (P<0.05).

  Conclusion

  According to the results, it could be concluded that in the process of assessment, diagnosis, and treatment, the difficulty of cognitive emotion regulation in children with ADHD should be carefully observed.

  Keywords: Cognitive emotion regulation, Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Aylar Hosseinian Por*, Yahya Yar-Ahmadi Pages 25-35
  Background and Purpose

  Applied Behavior Analysis (ABA) is founded on behaviorism approach, which holds significant applications in the field of behavior change. The current study aims to investigate the efficacy of Applied Behavior Analysis (ABA) method intervention on cognitive and social skills of children with Autism Spectrum Disorder (ASD).

  Method

  The current research was conducted as a semi-experimental study with a pretest-posttest control group design. Statistical population includes all children aged 7- 14, diagnosed with autism with a record in Tehran Autism Association. Of these, 30 were selected and placed randomly in two experimental and control groups (15 in each group). Research tools included Ehler et al.'s (1999) ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire), Stone et al.'s Social Skills Assessment Questionnaire (2010), and the 5th edition of Wechsler Intelligence Scale for Children.

  Results

  The findings of the research depicted that the Applied Behavior Analysis method has a significant effect on the cognitive and social skills of children with Autism Spectrum Disorder (P> 0.05).

  Conclusion

  Educating parents in ABA method could effectively help develop these children in the fields of Cognitive and social skills.

  Keywords: applied behavior analysis, cognitive, social skills, autism
 • Saghar Gholami, Ahmad Massoumi* Pages 36-43
  Background and Purpose

  Depression and Anxiety are among the most important psychological disorders entangling a wide range of individuals. The purpose of this research is to determine the effectiveness of Reality Therapy on reducing depression and anxiety of mothers with children with special needs who have been a patient at Parand city clinic in 2021.

  Method

  The current research was a semi-experimental type with a pretest-posttest control group design. The statistical population of the research includes all mothers with children with special needs in Parand city, of which 30 were selected by convenience sampling method and randomly divided into two experimental and control groups (15 in each group). The participants initially took the Beck’s Questionnaire (1996), Goldberg's General Health Questionnaire (1979), and the Spielberger’s Anxiety Questionnaire (1971). Subsequently, the Reality Therapy package was implemented for the experimental group whereas the control group did not receive any training. Finally, both experimental and control groups were reevaluated. Results were analyzed by SPSS24 and through univariate analysis of variance.

  Results

  The results showed that Reality Therapy can in fact reduce depression and anxiety of mothers with children with special needs (p> 0/05).

  Conclusion

  Based on the results, it is concluded that Reality Therapy can be implied for mothers with children with special needs to decrease their depression and anxiety.

  Keywords: Reality therapy, Depression, Anxiety, Mothers, Children with special needs
 • Abdollah Jafari*, Peyman Hassani Abharian, Hadi Parhon Pages 44-54
  Background and Purpose

  Attention and emotion regulation issues are considered among the major problems of children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The present study was conducted with the aim of investigating the effect of family-oriented cognitive rehabilitation program on attention and emotion regulation of children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD).

  Method

  The current research is a semi-experimental study. The statistical population includes all children aged 8-12 with combined ADHD currently living in Sanandaj city, of which 40 children were randomly placed in two groups (20 each) based on convenience sampling. Initially, the participants completed the Digit Span Test and Shields and Cicchetti’s Emotion Regulation Checklist (1997). Having gone through cognitive rehabilitation training for the intervention group, the two groups were reevaluated and the obtained results were analyzed by SPSS26 software through covariance analysis method.

  Results

  The results showed that the family-oriented cognitive rehabilitation program improved the attention and emotional regulation of children with ADHD at a significant level (P<0.05).

  Conclusion

  Based on the results, it is concluded that the family-oriented cognitive rehabilitation program can be employed for children with ADHD in the fields of attention and emotion regulation.

  Keywords: cognitive rehabilitation, cognitive control, attention, emotion regulation, attention deficit disorder, hyperactivity
 • Elahe Mahdi, Asghar Mirmehrabi, Aboutaleb Seadatee Shamir* Pages 55-64
  Background and Purpose

  Mathematical learning disability is one of the most common neurodevelopmental disorders which causes math education in elementary school to be one of the most highlighted problems that teachers face; a problem that turned into a serious challenge in the COVID-19 pandemic virtual education. The current research was implemented with the aim of investigating the effectiveness of virtual teaching based on manipulative mathematical learning of 5th grade male students with learning disabilities during the pandemic period.

  Method

  The current research was a semi-experimental study with a pretest-posttest control group design. The statistical population includes all elementary school boys in the 5th grade of Karaj city in the academic year of 2021-22 with a math learning disability. The statistical sample includes 20 5th-graders from “Bistom-e-Farvardin” primary school in Karaj city, randomly selected and placed in two experimental and control groups (10 in each). The tools for collecting research data included the Wechsler IQ test for children (1949), Keymath test (1988), and researcher-made math learning test. The data was examined using univariate covariance analysis, and analyzed by SPSS26.

  Results

  The results showed that virtual teaching based on manipulative mathematical learning method significantly affects the mathematical learning of students with this specific disability who participated in this program as when compared to students who had not received it, resulting in an 81% increase in the math scores of the experimental group compared to the control group (P>0.0001, F=8.946)..

  Conclusion

  Applying manipulative mathematical learning method is effective on math learning of students with this disability in the 5th grade of elementary school in virtual education period.

  Keywords: Virtual Teaching, Manipulative, Mathematic Teaching, Mathematical Learning Disability, Covid-19 Pandemic
 • Zeynab Gandomi* Pages 65-72
  Background and Purpose

  Mindfulness-Based Cognitive Therapy is effective on a wide range of mental disorders such as panic and test anxiety.The purpose of this research is to investigate the effect of mindfulness-based cognitive therapy on panic and test anxiety of students with panic disorder in Kashan city.

  Method

  The current research was a semi-experimental study with a pretest-posttest control group design. The statistical population includes all students suffering from panic disorder in Kashan city in 2021-22, from which 30 students were chosen through convenient sampling method and randomly placed in the experimental and control groups (each group included 15 people). Participants first completed Spielberger's test anxiety questionnaire and Gutenberg's panic questionnaire (1989) and were both subsequently reevaluated once the experimental group had gone through mindfulness-based cognitive therapy. Data was analyzed using SPSS26 and by covariance analysis method.

  Results

  The results showed that, when the significance level is 0.05, a significant difference in the test anxiety and panic was reported between the two groups of participants in the research (P<0.05).

  Conclusion

  Mindfulness-based cognitive therapy increases awareness towards physical and mental feelings and leads to trust and true acceptance of life events which reduces panic disorder.

  Keywords: Cognitive therapy based on mind awareness, panic, exam anxiety, Panic Disorder