فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 4 (پیاپی 137، تیر 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمدتقی حیدریان، محمدرضا خانی*، اشکان جبلی جوان، علیرضا رحمن صفحات 1-18

  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات فرآیندهای حرارتی کباب کردن و مایکروویو همراه با تغییر pH بر میزان بقایای سه آنتی بیوتیک پرمصرف انروفلوکساسین، اکسی تتراسایکلین و سولفادیازین در گوشت مرغ مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا سه آنتی بیوتیک مورد نظر در مقادیر 4 برابر حد مجاز باقیمانده به نمونه های گوشت سینه مرغ افزوده شد. نمونه های گوشت حاوی بقایای هر آنتی بیوتیک به طور جداگانه در دو pH 5/8 و 4/8 تحت تیمارهای کباب کردن (در دمای 200 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه) و مایکروویو (در دمای 100 درجه سانتیگراد به مدت 3 دقیقه) قرار گرفت. سپس میزان باقیمانده هر یک از آنتی بیوتیک ها با روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) همراه با رنگ سنجی و ارزیابی میزان افت پخت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو تیمار توانستند میزان بقایای آنتی بیوتیکی را به طور معنی داری کاهش دهند اما هر دو فرآیند در pH 4/8 نسبت به 5/8 موثرترتر بودند. بیشترین میزان کاهش باقیمانده آنتی بیوتیک در pH 4/8 در هر دو تیمار مایکروویو و کباب کردن در باقیمانده اکسی تتراسایکلین به ترتیب با 76/2 و 72/4 درصد کاهش مشاهده گردید. تیمارهای کباب کردن و مایکروویو سبب کاهش شاخص L* شدند اما شاخص a* در کباب کردن کاهش و در مایکروویو افزایش یافت و شاخص b* در مایکروویو افزایش داشته اما در کباب کردن تغییر معنی داری نداشت. همچنین میزان افت پخت در کباب کردن در محدوده 58 تا 71 درصد بیشتر از مایکروویو در محدوده 48 تا 62 درصد بدست آمد. در نهایت می توان تیمار مایکروویو را توام با کاهش pH گوشت مرغ به 4/8 به عنوان تیمار برتر جهت کاهش بقایای آنتی بیوتیکی معرفی نمود.

  کلیدواژگان: گوشت مرغ، باقیمانده آنتی بیوتیک، کروماتوگرافی مایع، کباب کردن، مایکروویو
 • آوا دلیری، حمید توکلی پور*، بهنام مهدوی، محمدرضا سعیدی اصل، امیرحسین الهامی راد صفحات 18-34

  کندر یک صمغ رزینی است که از برخی گونه های جنس Boswellia به دست می آید. استفاده از  کندر جهت مصارف غذایی و دارویی به بیش از پنج هزار سال قبل باز می گردد، ولی با وجود اهمیت و کاربرد آن فقط 27-35% از آن محلول در آب می باشد. با توجه به نامحلول بودن بخش اعظم صمغ کندر، در پژوهش حاضر  با استفاده از روش سطح پاسخ، تاثیر استفاده از شرایط مختلف اصلاح شیمیایی (غلظت  NaOH  (X1)، دمای واکنش (X2)، غلظت منوکلرواستیک اسید [1]((MCA(X3)) برروی افزایش درصد حلالیت صمغ کندر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از فرآیند بهینه سازی اصلاح شیمیایی صمغ کندر بیانگر این مطلب است که بیشترین میزان  درصد حلالیت برابر85.49% بود. لذا غلظت NaOH  و MCA  به ترتیب برابر 0.048 ،  0.016 مول و دما 75 درجه سلیسیوس به عنوان بهترین شرایط بهینه سازی انتخاب شد. در ضمن، گرانروی ذاتی و وزن مولکولی صمغ بومی بیشتر از صمغ اصلاح شده در شرایط بهینه بود. بین ویسکوزیته ظاهری صمغ طبیعی (mPa.s  726/0 ± 02/18) و اصلاح شده (mPa.s 681/0 ± 36/17) تفاوت معنی داری دیده می شود(p<0.05). نتایج حاکی از این است که صمغ بومی و اصلاح شده در شرایط بهینه رفتار نسبی رقیق شونده با افزایش سرعت برشی را نشان داده و رفتار آنها مشابه سودوپلاستیک می باشد. آزمون رنگ سنجی با نرم افزار image J حاکی از آن بود که کربوکسی متیلاسیون صمغ کندر منجر به تغییرات معنی داری (P <0.05) در فاکتور اختلاف رنگی کل (ΔE) و مقادیر شاخص روشنایی (WI)، فاکتور روشنی L*، فاکتور قرمزی- سبزی (a*) و فاکتور زردی- آبی (b*) شده است.

  کلیدواژگان: صمغ کندر، منوکلرواستیک اسید، اصلاح شیمیایی، رئولوژی، کربوکسی متیلاسیون، رنگ سنجی
 • هانیه ناصری، ابوالفضل فدوی*، سیده زهرا سید النگی صفحات 35-48

  کنجاله سویا یکی از منابع پروتیینی گیاهی است که به همراه پروتیینهای آرد گندم می تواند منبع کاملی از اسیدهای آمینه را برای بدن انسان فراهم می کند لذا بکارگیری آن در نان می تواند به رفع کمبودهای پروتیینی کمک شایانی بنماید. بدین منظور برای تهیه نان بربری حاوی کنجاله سویا، طرح ترکیب شده دارای  یک دسته متغیرهای اختلاطی، شامل سطوح مختلف آنزیم ترانس گلوتامیناز (0 تا 1 درصد)، کنجاله سویا (0تا 50 درصد)، آرد گندم به عنوان پرکننده (0 تا 100درصد) و یک متغیر فرآیندی شامل دامنه فراصوت (0تا 100 درصد) استفاده گردید و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی شامل خاکستر کل،pH ، رطوبت، تخلخل و امتیازات طعمی، بافت و رنگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آنزیم ترانس گلوتامیناز و فراصودت دهی روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تخلخل تاثیر معنی داری (0001/0>P) دارند. بالا رفتن قابل توجه امتیاز رنگ نمونه ها ناشی از تاثیر مثبت و معنی دار (0001/0>P) کنجاله سویا روی آن ویژگی بود. ویژگی تخلخل نمونه ها نیز بسیار تحت تاثیر معنی دار (0001/0>P) برهمکنش آنزیم و فراصوت قرار گرفت. در نهایت به منظور دست یابی به نمونه های داری بیشترین میزان تخلخل و امتیازات رنگ، طعم و بافت پیشنهاد می گردد که از نسبت اختلاط آرد کنجاله سویا 33 درصد، آنزیم 1درصد، آرد گندم 66 درصد، فراصوت100 درصد استفاده گردد.

  کلیدواژگان: آنزیم ترانس گلوتامیناز، آرد کنجاله سویا، فراصوت، نان بربری
 • آزاده رشیدی مهر، پریسا فلاحی، عزیزالله زرگران، فاطمه اسفرجانی، مریم امیراحمدی، سهیل اسکندری* صفحات 49-59

  برچسب گذاری دقیق مواد غذایی برای تجارتی منصفانه و توانمندسازی مصرف کنندگان جهت داشتن انتخابی آگاهانه از اهمیت بالایی برخوردار است. صحه گذاری میزان گوشت به کار رفته در تهیه فرآورده های گوشتی از مهم ترین فاکتورهای ارزیابی این فرآورده ها می باشد. لذا هدف از این تحقیق، کارایی آزمون استریولوژی در تشخیص مقدار گوشت بکار رفته در فرآورده‏های گوشتی خام (همبرگر) و حرارت دیده (سوسیس) بود. سه نمونه همبرگر (حاوی 30، 60 و 90 درصد گوشت) به عنوان فرآورده گوشتی خام و سوسیس (حاوی 40، 60 و 90 درصد گوشت) به عنوان فرآورده گوشتی حرارت دیده تهیه شدند. نمونه برداری Fractionator برای به دست آوردن بلوک های تصادفی یکنواخت سیستماتیک[1] استفاده شد. در مجموع از هر نمونه 12 بلوک به دست آمد و هر بلوک در فرمالین خنثی 10 درصد تثبیت و در پارافین بلوک گیری شد. نمونه های به دست آمده، پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ایوزین (H&E)، توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با روش آماریone-way ANOVA  آنالیز و جهت مقایسه تفاوت های آماری بین گروه ها، از t-test استفاده شد. آنالیز استریولوژی نشان داد که درصد تعیین شده گوشت در همبرگر در درصدهای مختلف با درصد واقعی دارای اختلاف معنی‏داری نبوده، اما در مورد سوسیس بین درصد تخمین زده و درصد واقعی گوشت اختلاف معنی‏دار بوده است. روش استریولوژی می تواند روش مکمل مناسبی برای تشخیص مقدار گوشت اضافه شده به فرآورده های گوشتی خام باشد.

  کلیدواژگان: ایمنی مواد غذایی، تقلب، اصالت، حقوق مصرف کننده، برچسب مواد غذایی
 • الهه جهدکاران، ابراهیم حسینی*، عبدالرضا محمدی نافچی، لیلا نوری صفحات 60-73

  هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر فیلم های پلی اتیلنی پوشش دهی شده با منتول و کارواکرول بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژیکی و حسی پنیر موزارلای کم رطوبت بود. در ابتدا، فیلم های پلی اتیلنی با محلول های متیل سلولز-هیدروکسی پروپیل متیل سلولز حاوی غلظت های مختلف منتول و کارواکرول (0، 1، 5/1 و 2 درصد) پوشش دهی شدند و سپس، پنیر موزارلا با این فیلم های قعال بسته بندی شده و خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ضدمیکروبی و حسی تیمارهای پنیر طی دوره نگهداری 30 روزه در یخچال بررسی گردید. نتایج نشان داد که با گذشت زمان، مقادیر pH و رطوبت کلیه تیمارها به طور معنی داری کاهش یافت، در حالی که مقادیر اسیدیته و سفتی بافت پنیرها افزایش پیدا کرد، ولی سرعت تغییرات آن ها در نمونه شاهد به طور قابل توجهی بیشتر از سایر نمونه ها بود (05/0>p). بسته بندی پنیرها با فیلم های پلی اتیلنی فعال سبب کاهش سرعت رشد باکتری های مزوفیل و کپک ها و مخمرها در پنیرها گردید. در پایان دوره انبارمانی، کمترین تعداد کپک ها و مخمرها و بار میکروبی در نمونه های بسته بندی شده در فیلم های حاوی 2% منتول و کارواکرول مشاهده شد. از لحاظ آلودگی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اوریوس، نمونه های بسته بندی شده در فیلم های فعال تا روز آخر انبارمانی (روز سی ام) ایمن بودند، ولی نمونه شاهد در روز هفدهم غیرقابل قبول بود. بسته بندی پنیر موزارلا در فیلم های پلی اتیلنی حاوی سطوح مختلف منتول و کارواکرول همچنین موجب بهبود مشخصات پذیرش حسی پنیرها طی دوره انبارمانی در یخچال گردید. در نهایت نتایج حاصله نشان داد که فیلم های پلی اتیلنی پوشش دهی شده با محلول های حاوی ترکیبات فعال منتول و کارواکرول، مخصوصا در غلظت 2%، تاثیر مثبتی بر توسعه دوره ماندگاری پنیر موزارلا داشت.

  کلیدواژگان: بسته بندی فعال، پنیر، فساد میکروبی، انبارمانی
 • فوژان بدیعی*، ناصر بوذری، فروغ شواخی، زهرا رفیعی درسنگی صفحات 74-87

  در این پژوهش 11ژنوتیپ برتر زردآلو از نظر برخی خواص فیزیکی و هندسی شامل سرعت تنفس، ابعاد میوه، محیط، سطح، مساحت، شعاع متوسط هندسی، حجم، سطوح تصویر، ضریب شکل، گردی، ضریب فشردگی، نسبت طول به عرض (L/W)، نسبت طول به ضخامت(L/T) و نسبت طول به وزن  (L/M) بررسی شدند. این ویژگی ها در مقدار رطوبت معین در زمان برداشت از 19/75 تا 67/87 درصد اندازه گیری شدند. در ادامه همبستگی بین صفات بررسی شد و ژنوتیپ ها براساس داده های به دست آمده با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی  (PCA) گروه بندی شدند. نتایج نشان داد ژنوتیپ های زردآلو از نظر ویژگی های فیزیکی و هندسی اختلاف معنی داری با یکدیگر (P<0.01) داشتند. مطالعه همبستگی بین صفات نشان داد که در میوه هایی که طول بزرگتری داشتند، وزن میوه و رطوبت به طور معنی داری افزایش می یابد. ضریب شکل و فشردگی نیز همبستگی مستقیم و معنی داری با یکدیگر و رابطه عکس و معنی داری با گردی میوه داشتند. این تحقیق نشان داد که امکان گروه بندی ژنوتیپ های زردآلوی بومی ایران بر اساس ویژگی های فیزیکی و هندسی میوه وجود دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی ژنوتیپ های زردآلو به پنج گروه متمایز تقسیم شدند و دو مولفه اول بیشترین واریانس (91 درصد) را در داده های مورد بررسی توصیف کردند. نتایج این پژوهش می تواند در طراحی تجهیزات و ادوات برداشت، جابه جایی، جداسازی، بسته بندی و فرآوری میوه نقش مهمی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، خواص فیزیکی، سرعت تنفس، زردآلو، خواص هندسی
 • حسن نجف زاده، سعید مشکینی، مهسا یوسفی، حامد حسن زاده اوچتپه* صفحات 88-99

  ماهی قزل آلای رنگین کمان یکی از گونه های با ارزش تجاری و جزو ماهی های پرورشی و متعلق به آب های سرد و شفاف بوده و به لحاظ دارا بودن ترکیبات تغذیه ای مطلوب از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور برای استخراج پروتیین از ماهی به روش pH- shift از تیمار اسیدی pH= 5/3 و تیمار قلیایی 5/10= pH استفاده شد و دو گروه تیمار اسیدی و قلیایی در سطوح 5/0، 1 و 5/1  درصد به شیر گاو اضافه گردید و سپس ویژگی های فیزیکوشیمیایی مانند درصد رطوبت، pH، اسیدیته، میزان پروتیین، میزان چربی، شمارش میکروبی، خصوصیات بافتی (سختی، پیوستگی، چسبندگی، قابلیت جویدن و صمغیت)، شاخص های رنگ و حسی (مانند بو، طعم، بافت، قوام و پذیرش کلی) نمونه های پنیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که با افزودن درصدهای مختلف پروتیین تیمار اسیدی و قلیایی، محتوای رطوبتی و اسیدیته، چربی، شاخص قرمزی (a*)  و روشنی (L*) نمونه ها کاهش و پروتیین و pH نمونه های پنیر غنی شده به طور معناداری افزایش یافتند (P≤0.05). همچنین میزان شمارش کلی فرم ها کمتر از حد مجاز تعریف شده بود و میزان کلی فرم ها در نمونه های غنی شده با پروتیین تیمار اسیدی کمتر از تیمار قلیایی بود. در نمونه های پنیر غنی شده با پروتیین تیمار اسیدی و قلیایی میزان سختی، چسبندگی، پیوستگی، صمغیت و قابلیت جویدن نمونه ها به طور معناداری افزایش یافت. همچنین پذیرش کلی در ارزیابی حسی با افزودن سطوح مختلف پروتیین کاهش یافت ولی این کاهش از لحاظ آماری معنادار نبود. پنیر سفید ایرانی یکی از مهم ترین و پرمصرف ترین فرآورده های لبنی شیر است و به منظور غنی سازی و بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و بافتی آن از روش های مختلفی استفاده می شود که در این بین پروتیین ماهی قزل آلای رنگین کمان به علت ویژگی های تغذیه ای مطلوب بیشتر مورد توجه است.

  کلیدواژگان: پنیر سفید ایرانی، قزل آلای رنگین کمان، پروتئین، غنی سازی
 • محمدرضا پژوهی الموتی، بهناز بازرگانی گیلانی*، فرزانه ایزدی صفحات 100-110

  افزایش ماندگاری گوشت قرمز بدلیل ماهیت فسادپذیر آن و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از محصولات غذایی فاقد نگهدارنده از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی فیلم پلی لاکتیک اسید (PLA) حاوی غلظت های مختلف عصاره اتانولی سماق (SE 1 و 3 %) و نانو ذرات اکسید مس (CuO-NPs 1 و 2%)، در افزایش ماندگاری گوشت چرخ شده گوساله طی مدت نگهداری در شرایط سرد صورت پذیرفت. نمونه ها در دمای1± 4 درجه سانتیگراد به مدت 12 روز ذخیره شدند و در روزهای 0، 1، 3، 6، 9 و 12 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که جمعیت کلی باکتری های هوازی، سرماگراها و انتروباکتریاسه در نمونه های بسته بندی شده با فیلم های حاوی عصاره سماق و نانوذارت مس در مدت نگهداری، به صورت معنی داری (05/0>P) نسبت به گروه کنترل کمتر بود. مقادیر کل بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) و  pH در نمونه های کنترل بالاتر از نمونه های بسته بندی شده حاوی ترکیبات مورد مطالعه بود. تیمارهای ترکیبی حاوی عصاره سماق و نانوذرات اکسید مس بالاترین کارایی را در افزایش ماندگاری گوشت چرخ شده در طول دوره نگهداری بصورت وابسته به دوز از خود نشان دادند. بر اساس نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که استفاده از فیلم زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید حاوی مخلوط عصاره اتانولی سماق و نانو ذرات اکسید مس در افزایش مدت زمان ماندگاری گوشت چرخ شده گوساله در طی 12 روز نگهداری در دمای یخچال موثر بوده است.

  کلیدواژگان: پلی لاکتیک اسید، عصاره سماق، نانوذرات مس، بسته بندی، گوشت چرخ شده، ماندگاری
 • فرزانه کرمعلی، مریم اثنی عشری*، رضا فرهمندفر صفحات 111-128

  تمایل مردم به استفاده از نگهدارنده های طبیعی در فرآورده های غذایی به جای مواد سنتزی و ایجاد فرهنگ استفاده نکردن از مواد پلاستیکی رو به افزایش است. در این تحقیق، فیلم کیتوزان- نشاسته سیب زمینی حاوی عصاره دانه کرفس در سطوح غلظتی مختلف (5/0، 2 و 8 درصد) تهیه و خصوصیات فیزیکی فیلم از جمله ضخامت، میزان رطوبت و قابلیت انحلال آن، خصوصیات مکانیکی و آنتی اکسیدانی تعیین شد. سپس فیله مرغ پوشش دهی شده با فیلم مورد نظر در مدت 15 روز در دمای یخچال نگهداری و میزان رشد میکروبی و تولید ترکیبات اولیه و ثانویه اکسایش با شاخص پراکسید و اسید تیوباربیتوریک و همچنین ارزیابی حسی طی زمان مورد پایش قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که محتوی فنل و فلاونویید کل عصاره دانه کرفس به ترتیب 8/7±67/70 میلی گرم اسید گالیک بر گرم عصاره و 65/5 ±81/62 میلی گرم کویرستین در هر گرم از عصاره بود. افزودن عصاره دانه کرفس (2 و 8 درصد) میزان رطوبت و حلالیت فیلم را کاهش داد. علت آن افزایش خاصیت آب گریزی فیلم بود. همچنین با افزودن عصاره دانه کرفس، میزان افزایش طول تا پارگی فیلم افزایش در حالی که مقاومت در برابر کشش و مدول الاستیک آن کاهش یافت. با افزایش غلظت عصاره دانه کرفس در فیلم، میزان مهار رادیکال آزاد DPPH از 69/14 به 94/73 درصد افزایش می یابد. براساس آزمون اکسایشی، میکروبی و ارزیابی حسی، در صورت پوشش دهی شده با فیلم کیتوزان-نشاسته سیب زمینی حاوی 8 درصد عصاره دانه کرفس می توان زمان ماندگاری فیله مرغ را تا 15 روز در یخچال افزایش داد.

  کلیدواژگان: بسته بندی، بیوپلیمر طبیعی، دانه کرفس، کیتوزان، فیله مرغ
 • محمدمنصور سمیع، آریو امامی فر*، فخرالدین صالحی صفحات 129-141

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سطوح مختلف جایگزینی (0، 10، 20 و 30 درصد وزنی- وزنی) آرد برنج با پودر کدوحلوایی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک بدون گلوتن بر پایه آرد برنج بود. کیک های اسفنجی بر پایه آرد گندم مشابه با سطوح جایگزینی آرد برنج با پودر کدوحلوایی مشابه فرمولاسیون کیک برنجی به عنوان نمونه های شاهد تولید شدند. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی و در سه تکرار انجام شد. استفاده از پودر کدوحلوایی در فرمولاسیون کیک های بدون گلوتن بر پایه آرد برنج و کیک های گندمی ویژگی های فناورانه و حسی نمونه ها را به شکل معنی داری بهبود بخشید (05/0<p). با افزایش نسبت جایگزینی آرد برنج و آرد گندم با پودر کدوحلوایی، به ترتیب ویسکوزیته خمیر کیک برنجی از 66/682 (نمونه شاهد) تا 44/3518 سانتی پواز (30 درصد پودر کدوحلوایی) و ویسکوزیته خمیر کیک گندمی از 50/699 (نمونه شاهد) تا 92/4036 سانتی پواز (30 درصد پودر کدوحلوایی) افزایش معنی داری یافت (05/0<p). با افزایش نسبت جایگزینی آرد برنج و آرد گندم با پودر کدوحلوایی، مقدار حجم، تخلخل و روشنایی نمونه ها کاهش و مقدار سفتی، فیبر و خاکستر آن ها افزایش یافت (05/0<p). کیک های حاصل از جایگزینی آرد برنج و آرد گندم با پودر کدوحلوایی تا سطح 20 درصد، بیش ترین امتیازهای حسی (رنگ، طعم، بو، بافت و پذیرش کلی) را در مقایسه با کیک های شاهد دریافت کردند (05/0<p). افزودن پودر کدوحلوایی در فرمولاسیون کیک های بدون گلوتن بر پایه آرد برنج در مقایسه با آرد گندم، روشنایی بیشتر و قرمزی و زردی کمتری را در محصول نهایی ایجاد کرد که برای مصرف کننده مطبوع تر بود. این نتایج راه را برای استفاده از فناوری های ترکیبی شامل ترکیب پودر کدوحلوایی و آرد برنج برای بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک های بدون گلوتن هموار خواهد ساخت.

  کلیدواژگان: بیماری سلیاک، سفتی، کدوحلوایی، ویسکوزیته خمیر
 • حکیمه فکراندیش، انیسه جمشیدی*، ماندانا شمسی زاده صفحات 143-155

  مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر پوشش ژل آلویه ورا (Aloe barbadensis Miller) با غلظت های مختلف بر حفظ کیفیت و ماندگاری فیله تازه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) هنگام نگهداری در یخچال (º4) انجام شد. غلظت های مورد نظر 40%، 70% و 100% و یک تیمار بدون پوشش ژل به عنوان شاهد بود. آزمایشها بروی تیمار ها در روزهای 1، 6، 11 و 16 انجام شد. در تیمار های پوشیده شده با ژل میزان باز های نیتروژنی فرار و تیو باربیتوریک اسید از روز ششم به بعد اختلاف معنی داری را با نمونه شاهد نشان داد (P<0/05) و در روز شانزدهم در تیمار 40% بهترین نتیجه دیده شد. مقدار pH نیز با گذشت زمان افزایش داشته و در روز پایانی کمترین مقدار pH مربوط به تیمار 70% بود. شمارش بار کل باکتریایی نیز به طور معنی داری (P<0/05) از روز ششم به بعد در تیمار شاهد بیشتر از تیمار های دیگر بود و تیمار 40% در روز پایانی کمترین شمارش بار باکتریایی را داشت. در انتهای دوره تیمار شاهد از لحاظ شاخص های شیمیایی و میکروبی در وضعیت غیر قابل قبولی بود و همچنین سایر تیمار ها شاخص های ارزیابی حسی بالاتری را نسبت به شاهد نشان دادند. مطابق نتیجه حاصل از این تحقیق کاربرد پوشش ژل آلویه ورا 40% و 70% علاوه بر بهبود فاکتور های شیمیایی و فیله ماهی سی باس آسیایی اثر مطلوبی بر شاخص های حسی فیله ماهی نیز داشت. و پوشش ژل با غلظتهای 40% و 70% برای نگهداری تا روز یازدهم پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: پوشش ژل آلوئه ورا، ماهی سی باس آسیایی، غلظت ژل، ماندگاری
 • محمدکاظم حیدریان، علیرضا حیدریان، سید علی مرتضوی* صفحات 156-190

  نشاسته فراوان ترین کربوهیدرات موجود در دانه حبوبات است. از طرف دیگر نشاسته حبوبات طبیعی به دلیل ماهیت غیر واکنشی و نامحلول بودن در آب سرد، کاربرد محدودی در صنایع غذایی دارد. نشاسته حبوبات طبیعی را می توان با روش های شیمیایی، فیزیکی و آنزیمی اصلاح کرد. نشاسته حبوبات اصلاح شده به دلیل خواص عملکردی بهبودیافته در صنایع غذایی اهمیت پیدا کردند. فراصوت یکی از روش های فیزیکی اصلاح نشاسته است که در این مقاله موردبررسی قرار می گیرد. همچنین فراصوت به طور فزاینده ای برای اصلاح فیزیکوشیمیایی سیستم های غذایی به عنوان یک فناوری سبز استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر تیمار فراصوت (حمام-پروب) بر ویژگی های عملکردی، ریولوژیکی، حرارتی، مورفولوژی و ساختار کریستالی نمونه های نشاسته اصلاح شده می باشد. تغییر در خواص نشاسته اصلاح شده فراصوت عمدتا به دلیل دپلیمریزاسیون زنجیره های آمیلوز و آمیلوپکتین است. پس از تیمار فراصوت، وزن مولکولی، ویسکوزیته و بلورینگی کاهش می یابد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که فراصوت به عنوان فناوری جایگزین برای اصلاح خواص نشاسته حبوبات است.

  کلیدواژگان: نشاسته حبوبات، فراصوت، اصلاح، کاویتاسیون
 • علیرضا حیدریان، فریده طباطبایی یزدی*، سید علی مرتضوی، فرشته فلاح صفحات 191-209

  لجن لبنی یکی از ضایعات اصلی و ارزان قیمت صنایع لبنی است که حاوی مواد مغذی لازم برای رشد باکتری های اسیدلاکتیک (LAB) به منظور تولید متابولیت های میکروبی است که برای استفاده کارآمد از آن، بهینه سازی شرایط تخمیر حیاتی است. به منظور بهینه سازی تولید  زیست توده خشک، سه متغیر مستقل غلظت لجن لبنی (5، 12.5 و 20 درصد)، pH (6، 7 و8) و نرخ تلقیح باکتری لاکتوباسیلوس فرمنتوم سویه 4-17 (1، 3 و 5 درصد) استفاده شد. قبل از عمل تخمیر، رشد سلولی و مورفولوژی این باکتری به منظور تعیین عملکرد میزان رشد و تایید حضور باکتری در این بستر مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مستقل با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) با طرح مرکب مرکزی (CCD) به منظور به حداکثر رساندن تولید زیست توده خشک توسط این باکتری بهینه شدند. نتایج بهینه سازی نشان داد که حداکثر میزان تولید زیست توده خشک مربوط به تیمار بهینه شامل 20درصد غلظت لجن لبنی، نرخ تلقیح 1درصد و pH 8 بود. همچنین باتوجه به نتایج، بستر لجن لبنی برای تخمیر این باکتری مناسب است. در نتیجه، اثر غلظت بستر لجن لبنی و pH بر میزان تولید زیست توده خشک توسط این باکتری بسیار معنی دار بود.

  کلیدواژگان: پساب لبنی، روش سطح پاسخ، لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17-4، مدل سازی
 • محمد آزادی، معصومه مهربان سنگ آتش*، حسین آزادی، احمد احتیاطی صفحات 210-229

  غنی سازی، یکی از راه های بهبود ارزش غذایی غذاها است. در این پژوهش غنی سازی ماست با مخمر ساکارومایسیس سرویزیه به عنوان منبعی ارزان قیمت از فیبر، پروتیین، ویتامین و مواد معدنی برای تولید یک غذای فراسودمند صورت گرفت. ویژگی های فیزیکی - شیمیایی و حسی تیمارهای غنی شده ارزیابی شد. شیر گاو در 3 سطح چربی (2/1، 8/1 و 3 درصد) با مخمر در 4 سطح (0، 3/0، 6/0 و 9/0 درصد) مخلوط و در تهیه نمونه های ماست استفاده شد. نتایج نشان داد به طور کلی درصد چربی، درصد مخمر و مدت زمان نگهداری بر تغییرات pH و اسیدیته در سطح اطمینان 95% معنی دار بود. با افزایش درصد چربی، pH افزایش و اسیدیته کاهش داشت. افزایش درصد مخمر، باعث کاهش pH و افزایش شد. آب اندازی ماست با افزایش درصد چربی و یا مخمر و همچنین با افزایش مدت زمان نگهداری کاهش داشت. سفتی بافت در اثر افزایش چربی افزایش و در مجموع در اثر افزایش درصد مخمر کاهش داشت. بیشترین میزان سفتی بافت در سطح مخمر صفر درصد و کمترین میزان آن در سطح مخمر 9/0% بود. درصد چربی، درصد مخمر و همچنین برهمکنش این دو متغیر، بر شاخص رنگی a*، b* با اطمینان 95% تاثیرگذار و معنی دار بودند. اما بر شاخص رنگی L*، تنها متغیر درصد مخمر تاثیر معنی دار داشت. نتایج ارزیابی حسی نشان داد تنها متغیر درصد چربی بر رایحه، احساس دهانی، بافت داخلی، قاشق پذیری و پذیرش کلی تاثیر معنی دار داشته است.

  کلیدواژگان: ماست، مخمر نانوایی، غنی سازی، ویژگی های فیزیکی - شیمیایی، ارزیابی حسی
 • عادل حاجیان تیلکی، رضا اسماعیل زاده کناری*، راضیه رضوی، رضا فرهمندفر صفحات 230-243

  عسل به دلیل خواص تغذیه ای، دارویی و ارگانولپتیک مطلوب، از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. شهرت، قیمت و تقاضای بالا برای این ماتریکس پیچیده مواد مغذی با خاصیت آنتی اکسیدانی، احتمال تقلب در آن را افزایش داده است. در این پژوهش 12 نمونه عسل طبیعی از مزارع استان مازندران جمع آوری شدند و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی آن ها با 12 نمونه عسل تجاری خریداری شده از فروشگاه های شهر ساری مقایسه گردید. نمونه های عسل از نظر میزان pH، اسیدیته، رطوبت، خاکستر، هدایت الکتریکی، هیدروکسی متیل فورفورال، محتوای ساکارز، گلوکز، فروکتوز، نسبت فروکتوز به گلوکز، اندیس رفراکت، ویسکوزیته، مقدار ترکیبات فنولی کل و خاصیت آنتی اکسیدانی با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد از نظر میانگین pH، اسیدیته، فنول کل، رطوبت، هدایت الکتریکی و خاکستر تقریبا تمام نمونه های طبیعی و تجاری در محدوده استاندارد قرار داشت. مقدار ساکارز و هیدروکسی متیل فورفورال در هیچ یک از نمونه های تجاری در محدوده استاندارد قرار نداشت. تنها سه نمونه عسل طبیعی مقدار ساکارز کمتر از 5 درصد داشتند. ده نمونه عسل طبیعی هیدروکسی متیل فورفورال کمتر از 40 داشتند. اگرچه مجموع قندهای احیا در نمونه های عسل طبیعی و تجاری تفاوت معنی دار آماری (05/0>p) نداشت اما تمام نمونه های عسل طبیعی و سه نمونه عسل تجاری نسبت فروکتوز به گلوکز بالاتر از 9/0 داشتند. با توجه به کیفیت پایین تر عسل های تجاری، پیشنهاد می شود سازمان های نظارتی، توجه بیشتری به واحدهای تولید کننده این محصول داشته باشند.

  کلیدواژگان: هیدروکسی متیل فورفورال، فنول، گلوکز، فروکتوز
|
 • Mohammadtaghi Heydarian, Mohammadreza Khani*, Ashkan Jebelli Javan, Alireza Rahman Pages 1-18

  The present research aimed to evaluate the effects of roasting and microwave thermal processes along with pH change on the amount of residues of three commonly used antibiotics, enrofloxacin, oxytetracycline and sulfadiazine in chicken meat. For this purpose, first the three antibiotics were added to the chicken meat samples in amounts 4 times the remaining limit. Meat samples containing residues of each antibiotic were subjected to roasting (at 200 °C for 30 minutes) and microwave (at 100 °C for 3 minutes) treatments at pH 5.8 and 4.8. Then, the residual amount of each of the antibiotics was investigated by high-performance liquid chromatography (HPLC) along with colorimetry and evaluation of cooking loss. The results showed that both treatments were able to significantly reduce the amount of antibiotic residues, but both processes were more effective at pH 4.8 than 5.8 (P<0.05). The highest amount of reduction of antibiotic residue at pH 4.8 in both microwave and roasting treatments was observed in oxytetracycline residue with 76.2 and 72.4% respectively. Roasting and microwave treatments decreased L* index, but a* index decreased in roasting and increased in microwave, and b* index increased in microwave, but there was no significant change in roasting. Also, the amount of cooking loss in roasting in the range of 58 to 71% was more than that of microwave in the range of 48 to 62% (P<0.05). Finally, microwave treatment can be introduced along with reducing the pH of chicken meat to 4.8 as the best treatment to reduce antibiotic residues.

  Keywords: Chicken meat, Antibiotic residue, Liquid chromatography, Roasting, Microwave
 • Ava Daliri, Hamid Tavakkoli Pour*, Behnam Mahdavi, MohammadReza Saeadi Asl, Amirhosein Elhamirad Pages 18-34

  Frankincense is a resinous gum obtained from some species of the Boswellia genus. The use of frankincense for food and medicinal uses dates back to more than five thousand years ago, but despite its importance and application, only 27-35% of it is soluble in water. As most frankincense gum is insoluble, this research used the response surface method to study the effect of different chemical modification conditions (NaOH concentrations (X1), reaction temperatures (X2), and MCA concentrations (X3)) on increasing the solubility percentage. The results of the optimization process of the chemical modification of frankincense gum indicate that the conditions of maximum solubility are equal to 85.49, with a desirability rate of 0.97. Therefore, the concentration of NaOH and MCA equal to 0.048, 0.01 mol, and a temperature of 75 degrees Celsius chose as the best optimization conditions. In addition, the intrinsic viscosity and molecular weight of the native gum were higher than the modified gum under optimal conditions. There is a significant difference between the apparent viscosity of natural gum (18.02 ± 0.726 mPa.s) and modified (17.36 ± 0.681 mPa.s) (p>0.05). The results indicate that native and modified gum in optimal conditions show a shear thinning behavior with increasing shear rate, and their behavior is similar to pseudoplastic. The colorimetric test with image J software indicated that carboxymethylation of frankincense gum led to significant changes (P < 0.05) in the total color difference factor (ΔE) and whiteness index (WI), L*, a*, and b*factor.

  Keywords: monochloroacetic acid, chemical modification, frankincense gum, viscosity, carboxymethylation, colorimetry
 • Hanie Naseri, Abolfazl Fadavi*, Seyyedeh Zahra Sayyed-Alangi Pages 35-48

  Soybean meal is one of the sources of vegetable protein, which together with wheat flour proteins, can provides a complete source of amino acids for the human body, so using it in bread can help to solve protein deficiencies. For this purpose, to prepare Barbari bread containing soy meal, a combined design containing a group of mixing variables, including different levels of transglutaminase enzyme (0 to 1 %), soybean meal flour (0 to 50 %), wheat flour as filler (0 to 100 %) and a process variable including ultrasonic altitude (0 to 100%) was used and physicochemical and sensory characteristics including total ash, pH, moisture, porosity and taste, texture and color scores were investigated. The results showed that transglutaminase enzyme and ultrasonication have a significant effect on physicochemical properties and porosity (P<0.0001). The significant increase in color score of the samples was due to the positive and significant effect (P<0.0001) of soybean meal on that characteristic. The porosity of the samples was significantly affected (P<0.0001) by the interaction of enzyme and ultrasound. Finally, in order to obtain samples with the highest porosity and color, taste and texture scores, it is suggested to use the mixing ratio of soybean meal flour 33%, enzyme 1%, wheat flour 66% and ultrasound altitude 100%.

  Keywords: Transglutaminase enzyme, Soybean meal flour, Ultrasound, Barbari bread
 • Azadeh Rashidimehr, Parisa Falahi, Azizollah Zargaran, Fatemeh Esfarjani, Maryam Amirahmadi, Soheyl Eskandari* Pages 49-59

  Accurate food labelling is of utmost importance for fair trade and empowering consumers to make knowledgeable choices. Quantitative assessment of the meats is one of the most important factors in authentication of this meat product. Therefore, the purpose of this research was the efficiency of the stereological method for detection of the percentage of meat used in raw (Hamburger) and heat-treated (Sausage) meat products. In this study, three samples of beef burger (containing 30, 60 and 90 % meat) and sausage (containing 40, 60 and 90 % meat) were prepared. Each sample was flattened, and then fractionator sampling using a perforated plate as a cutting guide was used for getting systematic uniform random blocks. Totally, 12 blocks were taken from each sample. Each block was fixed in 10 % neutral formalin and embedded in paraffin. The obtained samples, after preparation of tissue sections and staining using haematoxylin and eosin (H&E), were studied by a light microscope. The data were analyzed using one-way ANOVA statistical method and t-test was used to compare significance difference between groups. Stereological analysis showed that the estimated meat percentages in beef burger in different percentages (30, 60 and 90%) did not have a significant difference with the real percentages of meat. In the case of sausage, there was significant difference between the estimated meat percentages and the real percentages of meat in different samples of sausage. Stereology method can be a suitable complementary method to detect the amount of meat used in raw meat products.

  Keywords: Food Safety, Fraud, Authenticity, Consumer Rights, Food Label
 • ELAHE JAHDKARAN, Ebrahim Hoseini*, Abdoreza Mohammadi-Nafchi, Leila Nouri Pages 60-73

  The aim of this research was to evaluate the effect of polyethylene (PE) films coated with menthol and carvacrol on the physicochemical, microbiological, and sensory properties of low-moisture Mozzarella cheese. At first, PE films were coated with MC-HPMC solution containing different concentrations of menthol and carvacrol (0, 1, 1.5 and 2%), Mozzarella cheeses were then packed with these active films, and physicochemical, antimicrobial, and sensory properties of cheese treatments for 30 days storage in refrigerator were studied. The results showed that over time, the pH and moisture amount of all treatments significantly were decreased, whereas, the acidity and hardness amounts of cheeses were increased, but their exchange rate in control significantly was higher than other samples (p<0.05). Packaging of cheeses with active PE films leads to decrease the growth rate of mesophyll bacteria and molds and yeasts in cheeses. At the end of storage period, the lowest number of molds and yeasts and microbial load were for samples packed in films containing 2% menthol and carvacrol. From the point of E. coli and S. aureus contamination, the samples packed in active films were safe until the last day of storage (30th days), while control sample was incredible at 17th of storage. Packaging of Mozzarella cheese in PE films containing different levels of menthol and carvacrol also leads to improved sensory acceptance of cheeses during refrigerated storage. Finally, the results demonstrated that coated PE films with solutions containing menthol and carvacrol active components had a positive effect on the extension of the Mozzarella cheese shelf life, especially, at 2% concentration.

  Keywords: Active packaging, Cheese, Microbial spoilage, Shelf-life
 • Fojan Badii*, Naser Bouzari, Forough Shavakhi, Zahra Rafiee Darsangi Pages 74-87

  In this study some physical and geometrical properties of 11 superior apricot genotypes were determined. These properties such as respiration rate, fruit dimensions, perimeter, surface area, volume, compact factor, geometric mean diameter, projected area, shape factor, circularity, length to width ratio, length to thickness ratio, and length to mass ratio were measured at harvesting moisture content ranging from 75.19 to 87.67 %. Then the correlation among average values of the attributes was performed and the genotypes were classified using principal component analysis (PCA). The results showed that all the genotypes had significant differences in terms of all the studied attributes (P<0.01). There was a significant and positive correlation between fruit length and weight and fruit length and moisture content. Fruit shape factor and compression factor showed a positive and significant correlation, while these attributes had negative and significant correlations with circularity. This study showed that Iranian apricot genotypes could be discriminated by differences in their geometrical characteristics using principal component analysis. Based on the PCA results, the first two components account for the most of the variation in the data (91%) and five distinct groups were observed. Overall, the results of this study can be beneficial for the design of equipment for harvesting, transportation, separating, packaging, and processing of apricot fruit.

  Keywords: Apricot, Geometrical attributes, Physical attributes, Principal Component Analysis (PCA), Respiration rate
 • Hasan Najafzadeh, Saeed Meshkini, Mahsa Yousefi, Hamed Hassanzadeh* Pages 88-99

  Rainbow salmon is one of the species with commercial value and is one of the farmed fish belonging to cold and clear waters, and it is of great importance in terms of having optimal nutritional compounds. For this purpose, to extract protein from fish by pH-shift method, (pH = 3.5) acid treatment and (pH =10.5) alkaline treatment were used, and two groups of acid and alkaline treatments were at the levels of 0.5%, 1% and 1.5%. It was added to cow's milk and then physicochemical characteristics such as moisture percentage, pH, acidity, protein content, fat content, microbial count, textural properties (hardness, cohesiveness, stickiness, chewability and gumminess), color and sensory indicators ( (such as smell, taste, texture, consistency and overall acceptance) of the cheese samples were evaluated. The results showed that by adding different percentages of acid and alkaline treatment protein, moisture content and acidity, fat, redness index (a*) and lightness (L*) of the samples decreased and protein and pH of the cheese samples enriched significantly increased (P≤0.05). Also, the count of coliforms was less than the defined limit, and the total amount of forms in samples enriched with acid treatment was lower than alkaline treatment. In the samples of cheese enriched with acid and alkaline treatment protein, the degree of hardness, stickiness, cohesiveness, gumminess and chewability of the samples increased significantly. Iranian white cheese is one of the most important and widely consumed milk dairy products, and in order to enrich and improve its physicochemical, sensory and textural characteristics, various methods are used. Among the proteins of rainbow salmon, it is more interesting due to its favorable nutritional characteristics.

  Keywords: Iranian White Cheese, Rainbow Trout, Protein, Enrichment
 • Mohammadreza Pajohi Alamoti, Behnaz Bazargani-Gilani*, Farzaneh Izadi Pages 100-110

  Shelf life increasing of red meat has the great importance due to its perishable properties and consumers' demand to use food free synthetic preservatives. This study was aimed to investigate the antimicrobial and antioxidant effects of poly lactic acid film (PLA) containing different concentrations of ethanolic sumac extract (SE 1 and 3%) and copper oxide nanoparticles (CuO1 and 2%) on shelf life enhancement of the minced beef during cold storage. The samples were stored at 4 ± 1 °C for 12 days and analyzed at 0, 1, 3, 6, 9 and 12 days of the storage period. All of the treatments significantly (P≤0.05) decreased total viable count, psychrotrophic bacteria and Enterobacteriaceae spp. population as compared control group during the storage period. Total volatile basic nitrogen (TVB-N) and pH values of the non-packed samples (control) were significantly (P≤0.05) higher than the packed ones during the storage time. The combined treatments containing SE and CuO-NPs showed the highest efficiency in shelf life increasing of the cold stored minced beef in dose dependent manner. Based on the results, it can be concluded that the usage of biodegradable poly lactic acid film containing a complex of SE and CuO-NPs is effective packaging in the shelf life improvement of minced beef during 12 days of the refrigerated storage period.

  Keywords: Poly Lactic Acid, Sumac Extract, Copper Nanoparticles, Packaging, Minced Meat, Shelf Life
 • Farzaneh Karamali, Maryam Asnaashari*, Reza Farahmandfara Pages 111-128

  The consumer demand to use natural preservatives in food products instead of synthetic ones and awareness about not using plastic is increasing. In this research, chitosan-potato starch film containing celery seed extract was prepared at different concentration levels (0.5, 2 and 8%) and the physical properties of the film (thickness, moisture content and solubility), mechanical properties and antioxidant activity also determined. Then, the chicken fillet wrapped by the film was kept in the refrigerator for 15 days and the microbial growth and primary and secondary oxidation compounds formation with peroxide value and thiobarbituric acid and sensory evaluation was also monitored during the storage time. The results showed that the total phenol and flavonoid content of celery seed extract was 70.67±7.8 mgGA/g of extract and 62.81±5.65 mg Quercetin/g of extract, respectively. Addition of celery seed extract (2 and 8%) decreased the moisture content and solubility of the film due to the increase of the film hydrophobicity. Also, by adding the celey seed extract, the elongation at break of the film increased, while the tensile strength and elastic modulus decreased. With the increase in the concentration of the celery seed extract in the film, the DPPH free radical inhibition increases from 14.69 to 73.94%. According to the results of microbial and oxidation tests as well as sensory evaluation, coating a chicken fillet with a chitosan-potato starch film containing 8% celery seed extract would increase its shelf life by up to 15 days.

  Keywords: Packaging, Natural biopolymer, Celery seed, Chitosan, Chicken fillet
 • MohammadMansour Samie, Aryou Emamifar*, Fakhreddin Salehi Pages 129-141

  The aim of this study was to investigate the effect of replacing rice flour with pumpkin powder at different levels (0, 10, 20, and 30% w/w) on the physicochemical and sensory properties of gluten-free rice cake. Wheat cake was prepared by the same method as rice flour with different proportions (0, 10, 20 and 30% w/w) of pumpkin powder as control samples. A factorial experiment with a completely randomized design with three replicates was used for data analysis. The use of pumpkin powder in rice and wheat cake recipes significantly improved the technological properties and sensory attributes of the samples (p < 0.05). With increasing replacement of rice and wheat flour with pumpkin powder (p < 0.05), the viscosity of the rice cake and wheat cake batter increased from 682.66 cp (control sample) to 3518.44 cp (30% pumpkin powder) and from 699.50 cp (control sample) to 4036.92 cp (30% pumpkin powder), respectively (p < 0.05). As the replacement level of rice and wheat flour with pumpkin powder increased, the volume, porosity and lightness of the samples were decreased and the hardness, fiber, and ash were increased (p<0.05). The rice and wheat cakes containing the 20% of pumpkin powder received the highest sensory scores (color, taste, odor, texture, and overall), as compared to control (p<0.05). Addition of pumpkin powder in gluten free rice cake formulation compared with wheat cake formulation improved the lightness and decreased the redness and yellowness of the samples that was acceptable to customers. These achievements will pave the way for using the combination technologies involving the mixing the pumpkin powder and rice flour for improving physicochemical and sensory characteristics of gluten free cakes.

  Keywords: Celiac diseases, Hardness, Pumpkin, Batter viscosity
 • Hakimeh Fekrandish, Anise Jamshidi*, Mandana Shamsi Zade Pages 143-155

  This study aimed to investigate the effect of aloe vera gel coating (Aloe barbadensis Miller) with different concentration on quality and shelf life of fresh fish fillets Asian sea bass (Lates calcarifer) during refrigerated storage (4º) was performed. The desired concentration of 40%, 70%, 100% and a treatment of uncoated as controls. Chemical and microbial tests including TVB-N, TBA, PH , TVC and sensory analysis (color, odor, tissue and general) for treatments on days 1, 6, 11,16 was conducted. The treatments coated with the gel TVB-N and TBA from the sixth day showed a significant difference with the control treatment(p<0/05) And on the sixteenth day of treatment was seen in 40% best results. PH value also increased over time and was higher in the control of other treatments on the final day minimum value PH of the treatment was 70% sample. TVC value is significantly (p<0/05)  higher than the sixth day after the treatment was greater than the other and 40% on the final day had the lowest bacteria count. At the end of the control of chemical and biological indicators on the situation was unacceptable and sensory assessment higher than other treatments to control. As a result of this study, covering 40% and 70% Aloe Vera Gel addition to chemical factors and Asian sea bass fillet also had good effects on sensory index. And cover the gel with a concentration of 40% and 70% for the eleventh day is recommended.

  Keywords: aloe vera Gel coating, Asian Sea bass, Gel concentration, Durability
 • Mohammadkazem Heydarian, Alireza Heydarian, Seyed Ali Mortazavi* Pages 156-190

  Starch is the most abundant carbohydrate in legumes. On the other hand, due to its non-reactive nature and insolubility in cold water, natural leguminous starch has limited use in the food industry. Natural legume starch can be modified by chemical, physical, and enzymatic methods. Modified legume starches have gained importance in the food industry due to their improved functional properties. Ultrasound is one of the physical methods of starch modification examined in this article. Also, ultrasound is increasingly used as a green technology for the physicochemical modification of food systems. This study aims to investigate the effect of ultrasonic treatment (bath-probe) on the functional, rheological, thermal, morphological, and crystal structure characteristics of modified starch samples. The change in the properties of ultrasonically modified starch is mainly due to the depolymerization of amylose and amylopectin chains. After ultrasound treatment, molecular weight, viscosity, and crystallinity decrease; Therefore, it can be concluded that ultrasound is an alternative technology for modifying the properties of leguminous starch.

  Keywords: Legume starch, ultrasound, modification, cavitation
 • Alireza Heydarian, Farideh Tabatabaei Yazdi*, Seyed Ali Mortazavi, Fereshteh Falah Pages 191-209

  Dairy sludge is one of the main and inexpensive wastes of the dairy industry, which contains the nutrients necessary for the growth of lactic acid bacteria (LAB) to produce microbial metabolites, and for its efficient use, optimization of fermentation conditions is critical. In order to optimize the production of dry biomass, three independent variables of dairy sludge concentration (5, 12.5 and 20%), pH (6, 7 and 8) and the inoculation rate of Lactobacillus fermentum strain 4-17 (1, 3 and 5%) were used. Before fermentation, the cell growth and morphology of this bacterium were examined in order to determine the function of the growth rate and confirm the presence of bacteria in this medium. The independent variables were optimized using response surface method (RSM) with central composite design (CCD) in order to maximize dry biomass production by this bacterium. The optimization results showed that the maximum amount of dry biomass production related to the optimal treatment included 20% dairy sludge concentration, 1% inoculation rate and pH 8. Also, according to the results, the dairy sludge substrate is suitable for the fermentation of this bacterium. As a result, the effect of dairy sludge bed concentration and pH on dry biomass production by this bacteria was very significant.

  Keywords: Dairy wastewater, Response surface method, Lactobacillus fermentum 4-17, Modeling
 • Mohammad Azadi, Masoomeh Mehraban Sangatash*, Hossein Azadi, Ahmad Ehtiati Pages 210-229

  Enrichment is one of the ways to increase the nutritional value of foods. In this research, enrichment of yogurt with Saccharomyces cerevisiae yeast was done as a cheap source of fiber, protein, vitamins and minerals to produce a functional food. Physico-chemical and sensory characteristics of enriched treatments were evaluated. Cow's milk was mixed at 3 levels of fat (1.2, 1.8 and 3%) with yeast at 4 levels (0, 0.3, 0.6 and 0.9%) and used in preparing yogurt samples. The results showed that, in general, fat percentage, yeast percentage and duration of storage on pH and acidity changes were significant at the 95% confidence level. With increasing fat percentage, pH increased and acidity decreased. Increasing the percentage of yeast caused a decrease in pH and an increase. Synergy decreased with increasing the percentage of fat or yeast and also with increasing the duration of storage. The stifness of the tissue increased due to the increase of fat and decreased due with the increase of yeast. The highest level of tissue stifness was 0% in the yeast level and the lowest level was 0.9% in the yeast level. The percentage of fat, percentage of yeast and also the interaction of these two variables were significant and effective on the color index a*, b* with 95% confidence. However, only the variable of yeast percentage had a significant effect on the color index L*. Sensory evaluation results showed that only the variable of fat percentage had a significant effect on aroma, mouthfeel, internal texture, spoon acceptability and overall acceptance.

  Keywords: Baker's yeast, Fortification, Physico-chemical properties, Sensory evaluation, Yogurt
 • Adel Hajian Tilaki, Reza Esmaeilzadeh kenari, Reza Farahmandfar, Razie Razavi Pages 230-243

  Honey has been in the interest of mankind for a long time due to its favorable nutritional, medicinal and organoleptic properties. The reputation, price and high demand for this complex matrix of nutrients with antioxidant properties have increased the possibility of adulteration. In this study, 12 samples of natural honey were collected from the farms of Mazandaran province, and their physicochemical and antioxidant properties were compared with 12 commercial honey samples purchased from market in Sari. Honey samples were compared in terms of pH, acidity, moisture, and ash content, electrical conductivity, hydroxymethyl furfural, sucrose content, glucose, fructose, fructose to glucose ratio, refractive index, viscosity, content of total phenolic compounds and antioxidant activity. The results showed that in terms of average pH, acidity, total phenol, moisture, electrical conductivity and ash, almost all natural and commercial samples were within the standard range. The sucrose content and hydroxymethylfurfural in none of the commercial samples was within the standard range. Only three natural honey samples had sucrose content less than 5%. Ten samples of natural honey had less than 40 % hydroxymethylfurfural. Although total reducing sugars in natural and commercial honey samples had no statistically significant difference (p<0.05), all of the natural honey samples and three commercial honey samples had fructose to glucose ratio higher than 0.9. Considering the lower quality of commercial honeys, it is suggested that the inspection organizations pay more attention to the production units of this product.

  Keywords: hydroxymethylfurfural, phenol, glucose, fructose