فهرست مطالب

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک - پیاپی 51 (بهار 1402)
 • پیاپی 51 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهروز روستاخیز*، محمدعثمان حسین بر، امان الله تمنده رو، موسی الرضا غربی صفحات 1-23
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیرات و پیامدهای اجتماعی یک اقدام توسعه ای، در جنوب شرقی ایرانی است. این اقدام، ناظر به احداث یک معدن پلی متال در تفتان جنوبی است.

  روش و داده: 

  به لحاظ روش شناختی این پژوهش را باید یک مطالعه تحلیلی- تبیینی و مبتنی بر نوعی رویکرد کیفی دانست. لذا از روش مطالعه میدانی و تکنیک هایی همچون مشاهده، مصاحبه و تحلیل ذی نفعان برای گردآوری داده ها، و تکنیک تحلیل مضمون برای تحلیل آن ها استفاده شده است.

  یافته ها

  به زعم اکثر ذی نفعان درگیر، مواردی همچون هم سویی اقدام با طرح های توسعه پایدار منطقه ای؛ تعدیل بیکاری و ایجاد زمینه های اشتغال با ثبات؛ تحقق امنیت پایدار؛ مهاجرت معکوس؛ و البته انتفاع دیگر بخش های عمومی و خدمات رسان در منطقه، از جمله پیامدهای مثبت این طرح قلمداد می شود. در برابر، مواردی نظیر تغییر الگوهای سنتی معیشت؛ آسیب دیدن باغ ها یا مزارع و مساکن در حریم معدن؛ تهدید سلامتی بومیان محلی؛ از بین رفتن منظره طبیعی روستاها و تهدیدات زیست محیطی؛ و به ویژه تشدید تنش های محلی و بین گروهی، از جمله پیامدهایی است که خاصه بومیان محلی و نمایندگان آن ها احتمال می دهند در پی این اقدام، روی دهد. در این بین، باید تاکید داشت که ناشناختگی و ابهام جامعه محلی نسبت به این پروژه، از زمینه های اصلی تشدید نگرانی ها در سطح جامعه مذکور است.

  نتیجه گیری

  احداث معدن، بیم و امیدهایی را موجب می شود. جهت مدیریت این بیم و امیدها، توجه به چهارچوب ها یا نظام ذهنی و معنایی بومیان ضروری است.

  نوآوری، کاربرد نتایج

  مطالعه حاضر از معدود مطالعاتی است که در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی احداث معدن به زبان فارسی انجام شده است و امید می رود که سرآغازی برای پژوهش های بیش تر در این حوزه باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی تاثیرات اجتماعی، توسعه پایدار، جامعه محلی، معدن پلی متال، شهرستان تفتان
 • هادی ایزدی فرد، سعید راثی نظامی*، رئوف مصطفی زاده، حسن خاوریان صفحات 24-41
  هدف

  برنامه ریزی منابع آب در کشورهای مختلف جهان بر اساس پتانسیل منابع سطحی انجام می شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تغییرات کاربری اراضی/ پوشش اراضی در حوزه سامیان اردبیل و نیز ارزیابی تغییرات ضریب رواناب در این حوضه است.

  روش و داده: 

  در این پژوهش ابتدا کاربری اراضی برای چهار دوره زمانی از سال 1371 تا 1395 توسط نرم افزار ENVI به دست آمد. برای بررسی تغییرات کمی آب، 5 ایستگاه هیدرومتری و 32 ایستگاه باران سنجی در داخل حوضه انتخاب شد و ضریب رواناب ایستگاه های هیدرومتری به دست آمد. سپس برای تعیین معنی داری تغییر در داده های میانگین ضریب رواناب از آزمون واریانس یک طرفه و آزمون توکی استفاده شد.

  یافته ها

  در سال های مورد مطالعه کاربری مرتع با 9/75 درصد کاهش بیش ترین تغییر را داشته است، همچنین کاربری کشاورزی آبی با 45/8 درصد افزایش، بیش ترین افزایش در کاربری را داشته است. کاربری مسکونی در تمام دوره ها افزایش داشته و نسبت به دوره اول 42/1 درصد افزایش دارد. کشاورزی دیم نیز با 3/29 درصد در دوره های مورد مطالعه با افزایش روبه رو بوده است. در همه ایستگاه های مورد مطالعه به جز ایستگاه نیر مقدار Sig کم تر از 0/05 بود که بیانگر وجود معنی داری در داده های مربوط به ضریب رواناب در ایستگاه های مورد مطالعه در طول دوره مطالعاتی است.

  نتیجه گیری

  در ایستگاه های سامیان، آلادیزگه، آتشگاه و گیلانده تغییرات ضریب رواناب کاهشی بوده که به معنای کاهش دبی در رودخانه در طول دوره پژوهش است؛ ولی در ایستگاه نیر تغییر معنادار وجود ندارد.

  نوآوری، کاربرد نتایج

  در مجموع نتایج می تواند در تحلیل کمی ارتباط تغییر کاربری اراضی و تغییرات ضریب رواناب سطحی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می توان بر اساس میزان کاهش اراضی طبیعی، مقدار افزایش شدت رواناب و سیل خیزی را پیش بینی نمود. علاوه بر این، آمایش سرزمین و مدیریت اراضی و نیز اطلاع از میزان، شدت و تغییرات مکانی پتانسیل تولید رواناب پیش نیاز برنامه ریزی برای کنترل رواناب است.

  کلیدواژگان: کمیت آب، تحلیل تغییرات، سنجش از دور، تولید رواناب، کاربری اراضی
 • رضا اسفندیاری قله زو، محمد تقی دستورانی*، علی گل کاریان، فرشته رحیمی آغ چشمه صفحات 42-59
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر برخی از خصوصیات هیدروفیزیکی رودخانه های موقتی در ایجاد دبی های سیلابی است. سیل از جمله پدیده هایی است که خسارات فراوانی به منابع وارد می سازد و همواره مورد توجه کارشناسان هیدرولوژی بوده است.

  روش و داده: 

  در برآورد مقادیر دبی سیلاب ها با دوره بازگشت معین استفاده از ویژگی های هندسی حوزه آبخیز بر اساس مدل های بارش-رواناب کاربرد گسترده ای دارد که در پژوهش حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق تعدادی از متغیرهای مستقل حوزه شامل خصوصیات فیزیوگرافی از جمله مساحت، شیب، طول آبراهه ها، ضریب گردی، ضریب گراویلیوس، ضریب کشیدگی، ضریب فرم، طول حوضه، تراکم زهکشی، نسبت انشعاب، محیط مستطیل معادل، مساحت زیر نمودار آبراهه ها، ارتفاع متوسط وزنی، محیط زیر حوضه ها، زمان تمرکز، زمان تا اوج و نیز پارامترهایی نظیر شماره منحنی و میزان تلفات و نیز درصد انواع سازندها و نوع کاربری زمین در 21 زیرحوضه مورد مطالعه محاسبه گردید. در ادامه مقادیر دبی و دبی ویژه برای دوره های بازگشت 2، 5، 10 و 25 سال و همچنین D50 و D90 رسوبات با استفاده از نمودارهای دانه بندی مربوطه محاسبه و سپس رابطه آن ها با متغیرهای مستقل حوزه آبخیز با استفاده از رگرسیون های چند متغیره بررسی شد و همچنین مدل های مناسب برای برآورد هر یک از دبی با دوره های بازگشت های موردنظر با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت در مدل ها ویژگی هایی از حوضه که بیشترین تاثیر را بر متغیرهای وابسته داشتند، به کار گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشانگر اهمیت متغیرهای مساحت، طول حوضه، زمان تا اوج و زمان تمرکز در اکثر مدل های نهایی مربوط به دبی بود. همچنین عامل شیب و سازند منطقه نقش زیادی در تعیین اندازه ذرات رسوبات داشت. همچنین نتایج بر تغییرپذیری متغیرها و اهمیت آن ها در تعیین دبی با دوره بازگشت های مختلف و طبعا بر ضرورت استفاده از مدل مناسب در تخمین رواناب حوزه های آبخیز مورد مطالعه دلالت دارد.

  نتیجه گیری

  مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که امکان تهیه مدل های ساده و متفاوت جهت برآورد سیلاب با دوره بازگشت های مختلف با استفاده از متغیرهای ساده فیزیوگرافی وجود دارد. البته با توجه به تنوع اقلیمی، زمین شناسی و... نتایج این تحقیق با یافته های مربوط به سایر جاها متفاوت بوده و برای افزایش اعتماد و تعمیم پذیری انجام تحقیقات مشابه در مناظق با خصوصیات متفاوت ضروری به نظر می رسد.

  نوآوری، کاربرد نتایج

  از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به ارایه مدل های ارایه شده در این تحقیق اشاره کرد که تاکنون در کشور مورد بررسی قرار نگرفته بوده و می تواند برای برآورد دبی جریان و رسوب داشته در حوزه های فاقد آمار و داده های هیدرومتری مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رواناب، دبی سیلاب، خصوصیات فیزیوگرافی، رودخانه های موقتی، رگرسیون چند متغیره
 • محمدحسین ستاری، رحیم سرور*، مسعود مهدوی صفحات 60-80
  هدف

  رشد شهری به خصوص در شکل نامطلوب آن یعنی پراکنده رویی شهری به سبب اثرات منفی بر محیط، سلامت انسان و مسایل اجتماعی و اقتصادی مورد نکوهش قرار گرفته است. به طور مثال، میزان اراضی کشاورزی، جنگل ها، مراتع، فضاهای باز به شدت کاهش یافته و اکوسیستم ها و سکونتگاه های جانوری با آهنگ هشداردهنده ای درهم گسیخته اند و کیفیت هوا و آب و به دنبال آنها سلامت انسانی و کیفیت زندگی کاهش یافته است.  بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی اثرات زیست محیطی تغییرات کاربری اراضی شهری در منطقه کلان شهر تهران است.

  روش و داده:  

  روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است و برای به دست آوردن نقشه میزان تخریب اراضی پوشش گیاهی از مدل های Fuzzy Artmap، Lcm، جدول متناوب و نرم افزارهای Idrisi Selva، ARC GIS 10.4 و Google Earth  استفاده شده و جهت سنجش پیش بینی گسترش آتی شهر مدل CA- Markov بکار رفته است.

  یافته ها

   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد تغییر کاربری طبیعی به کاربری های ساخته شده روند رو به گسترشی داشته، به طوری که این اراضی در سال 1352 از 9 درصد به 54 درصد در سال 1397 افزایش یافته است و با توجه پیش بینی در سال 1410، اراضی ساخته شده به 62 درصد از کل مساحت می رسد که شدت بحران زیست محیطی را نشان  می دهد  همچنین کاربری بایر با 71 درصد و پوشش گیاهی با 28 درصد بیشترین کاهش را به سمت کاربری ساخته شده داشتند

  نتیجه گیری

  بیشترین درصد تغییرات را در زمین های مفید شهر تهران (اراضی آبی و اراضی پوشش گیاهی) است، و اراضی دیگر با رشد منفی کندتری نسبت به این دو کاربری شاهد تغییر هستند که نشان از شدت بحران های زیست محیطی در آینده دارد.

  نوآوری، کاربرد نتایج

  از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی می توان گفت در این مطالعه به ارزیابی تغییرات جمعیتی، گسترش شهری و ارزیابی های زیست محیطی پرداخته که می توان نتایج این مطالعه را از سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه متمایز نمود.

  کلیدواژگان: گسترش کالبدی، محیط زیست، تغیرات جمعیتی، کاربری اراضی، کلانشهر تهران
 • عباس پهلوانی*، الهام جعفری صفحات 81-99
  هدف

  هدف این پژوهش ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی حاصل از اجرای پروژه احداث راه آهن آنتنی سبزوار به راه آهن مشهد - تهران بر محیط زیست پیرامونی آن با استفاده از ماتریس پاستاکیا است، و با تجزیه پروژه و محیط زیست آن به عوامل تشکیل دهنده (ریز عامل محیطی - ریز فعالیت پروژه) صورت گرفته است.

  روش و داده: 

  تحقیق حاضر از نظر روش تحلیلی (کمی و کیفی) و از نظر نوع کاربردی است. با اجرای این روش ارزیابی آثار محیط زیستی، ابزاری مناسب برای اطمینان یافتن از اجرای مناسب پروژه به دست می آید. می توان این روش ارزیابی را روشی جهت تعیین، پیش بینی و تفسیر آثار محیط زیستی پروژه راه آهن بر محیط زیست منطقه و سلامت بوم نظام های آن دانست.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که اثر فعالیت های پروژه بر عوامل فیزیکی و شیمیایی، در جمع بندی نهایی فقط در مورد اثر حفاری بر شکل زمین، اثرات و تغییرات منفی داشته است. در عوامل بیولوژیکی - اکولوژیکی، بیشترین اثرات منفی بر پوشش گیاهی و اراضی زراعی و باغی ایجاد شده است. محیط اجتماعی - فرهنگی اثرات و تغییرات مثبتی نشان دادند. در بررسی عوامل اقتصادی و فنی اجرای پروژه احداث راه آهن بر محیط زیست، تنها عاملی که دارای اثرات منفی است، هزینه تغییر کاربری است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که پروژه احداث راه آهن، در مجموع دارای 10 اثر و تغییرات منفی و 5 اثر و تغییرات مثبت بر محیط های مختلف است. همچنین با توجه به این نتایج توصیه به رعایت الزامات زیست محیطی می گردد.

  نوآوری، کاربرد نتایج

  ارزیابی و اجرای پروژه راه آهن با روش ماتریس سریع  می تواند مناسب یا نامناسب بودن پروژه را با هزینه ی کمتر و در زمان کوتاه تری تعیین نماید.

  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات محیط زیستی، ماتریس پاستاکیا(سریع)، راه آهن سبزوار
 • نفیسه رحیمی*، عبدالله فرجی صفحات 100-115
  هدف

  هدف اصلی این پژوهش، مدل سازی داده های دمای ایستگاه سینوپتیک تبریز به کمک مدل آماری میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه با پوشش زمانی 2020-1951 بود.

  روش و داده: 

  ابتدا پیش پردازش بر روی داده های مورد مطالعه صورت گرفت، در گام بعدی به منظور تجزیه و تحلیل یک سری زمانی و ساختن یک الگوی مناسب از سه روش باکس - کاکس، روش تفاضل گیری مرتبه یک و روش حداقل مربعات برای ایستاسازی استفاده شد تا بر اساس نمودارهای ACF و PACF، کمینه معیار اطلاع آکاییک (AIC) و معیار اطلاع بیزی (BIC) در مورد بهترین الگو تصمیم گیری شود. در ادامه به منظور اطمینان از مناسب بودن بهترین مدل انتخاب شده، از نمودارهای احتمال نرمال، نمودار باقی مانده ها در برابر زمان، ACF و PACF و آزمون کلموگروف - اسمیرنف و معیارهای ارزیابی (MAE)، (MSE)، (RMSE) و (NRMSE) نیز استفاده گردید.

  یافته ها

  ضمن این که مدل های سری زمانی روش مناسبی در مدل سازی پارامترهای اقلیمی هستند، با بررسی کارایی روش های ایستاسازی باکس کاکس، تفاضلی مرتبه یک و حداقل مربعات برای داده های دما به صورت موردی برای ایستگاه سینوپتیک تبریز مشخص شد که روش تفاضلی مرتبه یک به دلیل دارا بودن کمترین شیب خط برازش و حذف کامل خودهمبستگی میان مقادیر دما بهترین روش ایستاسازی برای داده های دمای سالانه ایستگاه سینوپتیک تبریز است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که مدل  ARIMA(0,1,1)Con  مناسب ترین مدل برای پیش بینی دما برای سال های آتی است. لذا دمای متوسط سالیانه ایستگاه سینوپتیک تبریز در 18 سال آینده روند افزایشی خواهد داشت.

  نوآوری، کاربرد نتایج

   با توجه به پیشینه مطالعات صورت گرفته و ضرورت آگاهی از وضعیت دما در تحقیقات مختلف روش های منفرد متفاوتی از جمله روش های تفاضل گیری، حداقل مربعات، تبدیل باکس - کاکس که هر یک به روش خاصی عوامل ناایستایی را حذف می کنند برای حذف روند استفاده شده بود. اما در تحقیق پیش رو، کارایی روش های مختلف ایستاسازی به منظور حذف روند، به طور هم زمان به صورت موردی برای ایستگاه همدید تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت، تا با ارزیابی عملکرد روش های مختلف ایستاسازی داده ها و مدل های مختلف خانواده  ARIMA الگوی مناسب جهت پیش بینی دما تعیین گردد و تصویر واضح تری از شرایط دما در آینده حاصل گردد و نتایج آن بتواند در برنامه ریزی های مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پیش بینی:، تبریز، دمای سالانه، سری زمانی، مدل
 • فرزانه رزاقیان*، حسین آقاجانی صفحات 116-137
  هدف

   این پژوهش با هدف بهبود وضعیت پارک ها و فضای سبز شهر مشهد سعی دارد کمبودهای فضای سبز را تحلیل نموده و معیارهای تاثیرگذار در مکان یابی پارک ها را مشخص نماید.

  روش و داده: 

  نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی و روش مطالعه مدل DPSIR است. روش جمع ‏آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و پس از ارزیابی وضعیت فعلی و شناخت کمبودها با استفاده از مدل DPSIR، نیروهای محرکه، فشارها، وضعیت، اثر و پاسخ مشخص شده و ده معیار جهت مکان ‏یابی بهینه استخراج ‏گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ‏ها از SDSS و GIS استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ‏ها نشان می ‏دهد تنها 22 درصد ساکنان در هم جواری مناسب با پارک ها هستند. علاوه بر این همه پارک های موجود، هم جوار با کاربری‏ های سازگار (آموزشی و فرهنگی) نیستند و تنها 36 درصد آن ها در هم جواری مناسب قرار گرفته اند. از نظر دیدگاه جدید، فضای سبز علاوه بر مکانی برای بازده اکولوژیکی، مکانی برای بازده اجتماعی نیز هست، لذا سرانه واقعی آن برابر 4.17 مترمربع بوده که بسیار متفاوت با سرانه ذکر شده از سوی شهرداری (14.16 مترمربع) است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می ‏دهد که نیروهای محرکه شامل تراکم جمعیت، توسعه برنامه ریزی نشده شهر، تغییر کاربری و ضعف قوانین شهرسازی بوده و فشارهای وارد بر محیط زیست شهری شامل افزایش تراکم ساختمانی، تغییر الگوی زندگی، مناطق حاشیه نشین و فرسوده و وجود بیش از 25 میلیون زایر سالانه است. از آثار این کمبود نیز می توان به تخریب کیفیت اکولوژیک، کاهش زیباشناختی محلات و افزایش آلودگی هوا، کاهش حس تعاملات اجتماعی و کاهش نشاط اجتماعی اشاره کرد.

  نوآوری، کاربرد نتایج

  جنبه نوآورانه این مقاله تلفیق مدل DPSIR  و اصول الگوی تخصیص کمینه فاصله است. بنابراین این تحقیق پا را یک قدم فراتر نهاده و پس از ارزیابی وضعیت محیط زیست شهر مشهد از طریق مدل DPSIR و ارایه پاسخ ها، آن ها را به صورت راه حل هایی برای حل مشکلات در قالب نقشه های GIS از پارک های پیشنهادی در مناطق مختلف ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: پارکهای شهری، سرانه واقعی، شهر مشهد، DPSIR
|
 • Behrouz Roustakhiz *, Mohammad Osman Hosseinbor, Amanollah Tamandehrou, Mosareza Gharbi Pages 1-23
  Aim

  The current research aims to evaluate the social effects and consequences of development action in the southeast of Iran. This action is related to construction of a polymetal mine in South Taftan. 

  Material & Method

  Methodologically, this research should also be an analytical and explanatory study based on a qualitative approach. Accordingly, this approach was followed by the method of field study and techniques including observation, interview, analysis of beneficiaries for collecting data, and content analysis technique applied for this purpose.

  Finding

  Most involved beneficiaries declared some issues such as alignment of action with regional sustainable development plans, unemployment adjustment and providing constant employment opportunities, achieving sustainable security, reverse migration, and benefitting other public and service providers in the region are among the positive outcomes of this project. On the other side, issues like changing the traditional livelihood patterns, damage to gardens or farms and homes in the mine area, threats to the health of residents, air and environmental pollution, loss of natural landscape of villages and environmental threats, and in particular the intensification of local and intergroup tensions are among the consequences which especially natives and their representatives feel likely to occur following launching the project. In the meantime, it should be emphasized that the ignorance and ambiguity of the local community towards this project is one of the main areas of intensification of concerns in the mentioned community. 

  Conclusion

  The construction of the mine causes fears and hopes. In order to manage these fears and hopes, it is necessary to pay attention to the mental and semantic framework of the natives.

  Innovation: 

  The present research is one of the few studies in the social impact assessment of mining construction in Persian.

  Keywords: Evaluation of Social Effects, sustainable development, Local Society, Poly Metal Mine, Taftan Township
 • Hadi Izadifard, Saeed Rasinezami *, Raoof Mostafazadeh, Hasan Khavarian Pages 24-41
  Aim

  Water resource planning in different world countries is based on the potential surface resource availability. Land use changes, especially in watersheds that include cities and population centers, strongly affect the quantity of water. This study aims to determine land use/land cover changes in the Samian watershed, Ardabil. Also, investigating the relationship between land use changes and the amount of surface water in this watershed was explored.

  Material & Method

  In this study, ENVI software obtained land use for four time periods from 1993 to 2017. In order to investigate the quantitative changes of water, 5 hydrometric stations and 32 rain gauge stations within the watershed were selected, and the runoff coefficient of these stations was obtained based on the recorded data in river gauge stations. In the next step, ANOVA and Tukey test were exerted to determine the significance of changes in the mean runoff coefficient.

  Finding

  In the studied years, rangelands have decreased considerably by 9.75%. Also, irrigated agriculture had the highest increase, with 8.45%. Residential areas had increased in the study period by 1.42% compared to the first period. Rainfed agriculture has also increased by 3.29% in the study area.

  Conclusion

  In all studied hydrometric stations except Nir station, the changes in runoff coefficient were significant. In Samian, Aladizgheh, Atashghah, and Ghilande stations, the changes in runoff coefficient have decreased, which means a decrease in river discharge during the research period.

  Innovation: 

  The results can be used in the quantitative analysis of the relationship between land use change and surface runoff coefficient changes. Also, based on the reduction of natural lands, it is possible to predict the increasing intensity of runoff and flooding. In addition, land use planning and management and knowledge of the amount, intensity, and spatial changes of runoff production potential are prerequisites for planning runoff control.

  Keywords: Water quantity, Trend Analysis, Remote Sensing, Runoff generation, land use
 • Reza Sfandyari Ghollezoo, Mohammad Taghi Dastorani *, Ali Golkarian, Fereshteh Rahimi &Ndash, Aghcheshmeh Pages 42-59
  Aim

  This research aims to evaluate the effects of some hydro-physical properties of the ephemeral streams on flood flow estimation. Flood is a phenomenon that damages resources and has always been important to hydrology experts. 

  Material & Method

  For estimating flood discharge with specific return periods, geometric features of catchment based on rainfall-runoff models are widely applied, which has also been exerted in the present research. In this study, some catchment independent variables related to physiographic features, including drainage area, slope, length of streams, compactness factor, Gravylyus factor, elongation factor, form factor, and land uses, were calculated and extracted at 21 sub-basins. Then, the discharge and specific discharge values with return periods 2, 5, 10, and 25 years were calculated. Also, D50 and D90 were obtained using a sieve gradation (granulometry) graph of geological formations. Then, their relationship with the independent variables of the catchment was assessed by applying multivariate regressions. Then the suitable models were obtained for each discharge return period using SPSS software.

  Finding

  The results showed the variables' variability and importance in determining discharge with different return periods and the necessity of using an appropriate model for estimating runoff resulting from the study basins. 

  Conclusion

  Based on the findings of this research, it can be said that it is possible to prepare simple and variable models for the estimation of floods with different return periods using simple physiographic parameters. Of course, due to the diversity of climate, Geology, etc., this research's results will differ from the findings in other areas; therefore, it is necessary to perform the same investigations in areas with different characteristics to increase confidence and generalization.

  Innovation: 

  The most important innovation of this research is the presentation of new models that have not been evaluated and presented in our country so far and can be used to estimate flow and sediment discharge in watersheds with no hydrometric data.

  Keywords: runoff, Flood discharge, Physiographic features, temporary rivers, Multivariable regression
 • Mohammad Hossein Sattari, Rahim Sarvar *, Masoud Mahdavi Pages 60-80
  Aim

  Urban growth, especially in the unfavorable form of scattered urban development, has been condemned due to its negative effects on the environment, human health, and social and economic issues. For example, agricultural land, forests, pastures, and open spaces have been significantly reduced. Ecosystems and animal habitats have been disrupted with an alarming tone, and the quality of air and water, followed by human health and quality of life, have decreased. Therefore, this research aims to evaluate the environmental effects of urban land use changes in Tehran metropolis.

  Material & Method

  Idrisi Selva, ARC GIS 10.4, and Google Earth software were applied, and the CA-Markov model was exerted to predict the city's future expansion.

  Finding

  The results of data analysis show that the change of natural land use to built land use has been expanding so that these lands have increased from 9% in 1974 to 54% in 2019, and according to the forecast in 2032, built-up land reaches 62% of the total area, which shows the severity of the environmental crisis, also barren land use with 71% and vegetation cover with 28% had the largest decrease towards built-up land use. 

  Conclusion

  The most significant percentage of changes are in the useful lands of Tehran city (water lands and vegetation lands), and other lands with slower negative growth than these two land uses are witnessing change, which shows the severity of environmental crises in the future.

  Innovation: 

  From the most important innovative and practical aspects, it can be said that this study evaluates demographic changes, urban development, and environmental assessments, which can distinguish the results of this study from other studies conducted in this field.

  Keywords: Physical Expansion, Environment, Demographic changes, land use, Tehran Metropolis
 • Abbas Pahlavani *, Elham Jaefari Pages 81-99
  Aim

  The purpose of this study is to evaluate the positive and negative consequences of the project construction of the Sabzevar antenna railway to Mashhad-Tehran railway on the surrounding environment using the Pastakia matrix and by breaking down the project and its environment into constituent factors (acceptable environmental factor - project micro-activity) has taken place.

  Material & Method

  The present research is analytical and applied in terms of method (quantitative and qualitative) and type, respectively. By implementing this environmental impact assessment method, a suitable tool is obtained to ensure the proper implementation of the project. This evaluation method can be considered a method for determining, predicting, and interpreting the railway project's environmental effects on the region's environment and the ecological health of its systems.

  Finding

  The findings show that the effect of the project's activities on physical and chemical factors, in the final summary, only in the case of the effect of drilling on the shape of the earth, had negative effects and changes. Biological-ecological factors have created The most negative effects on vegetation and agricultural and garden lands. The socio-cultural environment showed positive effects and changes. In examining the economic and technical factors of implementing the railway construction project on the environment, the only factor with negative effects is the cost of change of use.

  Conclusion

  The results of this study showed that the railway construction project has a total of 10 negative effects and changes and 5 positive effects and changes on different environments. Also, according to these results, it is recommended to comply with environmental requirements.

  Innovation: 

  Evaluation and implementation of the railway project with the Rapid Matrix method can determine the appropriateness or inappropriateness of the project at a lower cost and in a shorter time.

  Keywords: Environmental Impact Assessment (EIA), Pastakia Matrix, Sabzevar, railway
 • Nafiseh Rahimi *, Abdollah Faraji Pages 100-115
  Aim

  The main purpose of this research was to model the temperature data of Tabriz synoptic station with the help of an integrated auto-correlated moving statistical model in time coverage of 1951-2020.

  Material & Method

  First, pre-processing was done on the studied data; in the next step, in order to analyze a time series and build a suitable model were exerted three Box-Cox methods, the first-order difference method and the least square method for stationery to decide on the best model based on the autocorrelation and partial autocorrelation diagrams, the minimum Akaic information criterion (AIC) and the Bayesian information criterion (BIC). Next, in order to ensure the appropriateness of the best-selected model were also applied  normal probability diagrams, residuZ2`2als against time, autocorrelation and partial autocorrelation, Kolmogorov-Smirnov test and evaluation criteria (MAE), (MSE), (RMSE) and (NRMSE).

  Finding

  While time series models are a suitable method for modeling climatic parameters, by examining the efficiency of the Box-Cox, first-order differential, and least squares stationery methods for the temperature data of Tabriz, it was determined that the first-order differential method is the best stationery method for the annual temperature data of Tabriz synoptic station due to having the lowest slope of the fitting line and the complete elimination of autocorrelation between temperature values. 

  Conclusion

  The results of this research showed that the ARIMA (0, 1, 1) Con model is the most suitable model for temperature forecasting of the coming years. Therefore, the average annual temperature of Tabriz synoptic station will increase in the next 18 years.

  Innovation: 

  In this research, the effectiveness of different stabilization methods was simultaneously evaluated for Tabriz Synoptic station in order to remove the trend, so that by evaluating the performance of different data stabilization methods and different models of the ARIMA family, the appropriate model for temperature forecasting can be determined and a clearer picture of the temperature conditions in the future can be obtained and its results can be exrted in related planning.

  Keywords: Predicting, average annual temperature, Tabriz, Time series models
 • Farzaneh Razzaghian *, Hossein Aghajani Pages 116-137
  Aim

  This paper aims to identify the effective parameters in the location of parks using the DPSIR model and to analyze the shortcomings and inconsistencies of green spaces in Mashhad.

  Material & Method

  The research is descriptive-analytical, and the study method is DPSIR pattern. The method of collecting data is based on documentary and fieldwork. After assessing the current situation and identifying deficiencies using the DPSIR model, driving forces, pressures, status, effect, and response are identified, and ten criteria for suitable location are extracted. SDSS and GIS have been exerted to analyze the data.

  Finding

  The findings show that only 22% of the residents are close to the parks. Additionally, neighboring parks are incompatible with (cultural and educational) land uses, and only 36% are nearby. In terms of the new perspective, green space is a place not only for ecological efficiency but also a place for social returns. So, its real per capita is 4.17 square meters, which is very different from the per capita the responsible institutions give(14.16 m2).

  Conclusion

  The results show that the driving forces include population density, unplanned development of the city, change of usage, and weak urban planning laws, and the pressures on the urban environment include the increase in building density, changes in lifestyles, informal settlements, and the existence of more than 25 million pilgrims annually. Among the effects of this deficiency, we can mention the destruction of ecological quality, the reduction of the aesthetics of neighborhoods and the increase of air pollution, the reduction of the sense of social interactions, and the reduction of social vitality.

  Innovation: 

  The innovative aspect of this paper is integrating the DPSIR model and the principles of the minimum distance allocation model. Therefore, this research goes one step further. After evaluating the environmental condition of Mashhad city through the DPSIR model and providing answers, it presents them as solutions to solve problems in the form of GIS maps of proposed parks in different areas.

  Keywords: DPSIR, Mashhad City, Real per capita, Urban Parks