فهرست مطالب

زمین شناسی کاربردی پیشرفته - سال سیزدهم شماره 47 (بهار 1402)
 • سال سیزدهم شماره 47 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/17
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سید مهران حیدری*، سارا صفوی صفحات 1-25

  کانه زایی مس (طلا-نقره) شمال خاور نارباغی در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه-دختر، همجوار با ذخایر مس کوه پنگ و نارباغی، قرار دارد. عمده واحدهای این محدوده شامل سنگ های آتشفشانی-رسوبی ایوسن و توده های نیمه عمیق الیگومیوسن می باشد که جایگیری آن در ارتباط با گسلهای امتدادلغز در حوضه های کم عمق رسوبی است. پهنه دگرسان با روند شمال خاور-جنوب باختر، در امتداد شکستگی های منتهی به توده نفوذی ، با انواع دگرسانی های سیلیسی، آرژیلیک (حدواسط- به ندرت پیشرفته)، پروپیلیتیک، سریسیتی، کربناتی و سولفیدی همراه است. کانه زایی در ارتباط با شکستگی ها و تشکیل رگه های نسبتا طویل (طول بیشتر از 400 و عرض متوسط 1 متر) همراه با مجموعه های برشی در کنار بافت های جانشینی، دانه پراکنده و رگه-رگچه ای است. این رگه ها اغلب شامل کوارتز، سریسیت، سیدریت و کالکوپیریت، بورنیت، کالکوسیت، کوولیت با پیریت و به ندرت سولفوسالتهایی چون تنانتیت و تتراهدریت می باشد. این سامانه با ایجاد انواع دگرسانی فعالیت خود را به صورت رگه های سفید سیلیسی در امتداد شکستگی ها آغاز و با ایجاد برشهای گرمابی و نفوذ سیالات سیلیسی- سولفیدی ادامه می یابد. مس بیشترین همبستگی را با روی، نقره، آرسنیک و طلا نشان می دهد. کانه زایی، تحت شرایط دمایی240-145 درجه سانتیگراد و شوری سیال 20 تا 30 درصد وزنی معادل نمک تشکیل شده است. حضور توام سیال های دو فازی غنی از مایع و تک فازی گاز، به فرایند جوشش و کاهش دما و افت فشار اشاره دارد. لذا، این سامانه شواهد سامانه های اپی ترمال سولفیداسیون حدواسط در کمان را نشان می دهد که در آن احتمالا سیال ماگمایی در مواجهه با ساختارهای نفوذپذیر و اختلاط با سیالهای محیطی (جوی و حوضه-ای)، باعث ته نشست مس- طلا همراه با سیدریت شده است.

  کلیدواژگان: کانه زائی، اپی ترمال، سولفیداسیون حدواسط، شمال خاور نارباغی، ساوه
 • بابک سامانی*، عباس چرچی صفحات 26-39
  تعیین راستا و سرعت حرکت پوسته در شناخت میدان های کرنش عهد حاضر و فهم رخدادهای زمین ساختی حایز اهمیت می-باشد. تاکنون مدل های مختلفی به منظور تعیین ویژگیهای راستا و جهت حرکت پوسته ارایه شده است. در این مطالعه با استفاده از مدل های جهانی Nuvel1، ITRF و GSRM به تهیه نقشه های جهت و سرعت حرکت پوسته در سامانه گسلی برازجان پرداخته شده است. به منظور مقایسه نتایح حاصل از مدل سازیهای فوق با میدان کرنش کنونی، داده های راستای لغزش در سامانه گسلی برازجان برای دوازده زمین لرزه مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه نتایج نشان می دهد که راستای لغزش در سامانه گسلی برازجان با نتایج مدل سازی های ITRF، GSRM و Nuvel1 به ترتیب دارای 3/58، 25 و 7/16 درصد مشابهت می باشند. از این رو می توان نتیجه گرفت که مدل ITRF دارای انطباق بیشتری با راستای لغزش در سامانه گسلی برازجان نسبت به سایر مدل ها است.
  کلیدواژگان: کرنش، حل کانون زمین لرزه، مدل جهانی Nuvel1، مدل جهانی ITRF، مدل جهانی GSRM
 • محمدحسن باوی، حسین کوهستانی*، میرعلی اصغر مختاری صفحات 40-71

  کانه زایی در کانسار مغانلو شامل یک پهنه سیلیسی- سولفیدی متشکل از رگه- رگچه های برشی کوارتز- استیبنیت می باشد که در کنتاکت و داخل آنکلاوهای آمفیبولیتی موجود در گرانیت فلدسپاتی شده تشکیل شده است. کانه زایی به 3 مرحله قابل تفکیک است. مرحله اول کانه زایی شامل سیلیسی و کربناتی شدن سنگ های میزبان همراه با تشکیل اندکی پیریت دانه پراکنده است. مرحله دوم کانه زایی با حضور رگه- رگچه ها و برش های گرمابی با سیمان کوارتز (کلسیت)- استیبنیت مشخص می شود. کانه زایی مرحله سوم شامل کلسیت با بافت های رگچه ای و پرکننده فضاهای خالی می باشد. دگرسانی های گرمابی شامل فلدسپاتی، سیلیسی ، کربناتی و پروپیلیتیک می باشد. استیبنیت کانه اصلی در کانسار مغانلو است که با اندکی پیریت همراهی می شود. کوارتز، کلسیت، اکتینولیت، کلریت و تالک مواد باطله می باشند. استیبی کونیت و گوتیت در اثر فرایندهای برون زاد تشکیل شده اند. ساخت و بافت کانسنگ شامل دانه پراکنده، رگه- رگچه ای، برشی، شانه ای، پوسته ای، کاکلی، پرمانند، پرکننده فضای خالی و جانشینی است. الگوی عناصر کمیاب و کمیاب خاکی بهنجارشده به کندریت برای نمونه های کانه دار و سنگ های میزبان سالم و دگرسان شده تقریبا مشابه و بیانگر نقش این سنگ ها در تامین عناصر کانه ساز می باشد. مطالعه میانبارهای سیال نشان می دهد، سیالات مسیول کانه زایی در کانسار مغانلو یک سیستم H2O-NaCl با دمای متوسط (143 تا 221 درجه سانتی گراد) و شوری متوسط (9/7 تا 7/19 درصد وزنی معادل نمک طعام) است. روند تکامل سیال کانه ساز با فرایندهای اختلاط سیالات و جوشش سیال هم خوانی دارد. عمق کانه زایی بین 360 تا 840 متر زیر سطح ایستابی آب های قدیمی می باشد. کانه زایی آنتیموان در کانسار مغانلو از نوع کانسارهای اپی ترمال است.

  کلیدواژگان: توده گرانیتوئیدی، کانه زایی آنتیموان، اپی ترمال، مغانلو، زنجان
 • هیوا علمیزاده*، هادی مهدی پور صفحات 72-89
  در این پژوهش با هدف آشکارسازی و پایش عوارض زمین ریخت شناسی (خط الراس ها و خط القعرها) و همچنین تصحیح و کاهش اثرات جوی (پوشش سایه و ابر) از تصاویر پانکروماتیک HR-PRS سنجنده GeoEye-1 مربوط به ارتفاعات شمالی تله زنگ در زاگرس میانی استفاده شده-است. در این راستا پس از پیش پردازش های رادیومتریک و هندسی، بر اساس ویژگی های فازی به ادغام تصاویر ورودی در نرم افزار MATLAB پرداخته و سپس با بهره گیری از الگوریتم های MSA ، FWS ، IDF و CFM به ناحیه بندی فازی تصاویر پنکروماتیک HR-PRS اقدام گردید. نتایج ناحیه بندی فازی و مقایسه الگوریتم های مورد بررسی نشان می دهد که الگوریتم Interval-valued Data Fuzzy c-means (IDF) در محدوده مورد مطالعه عملکرد مناسب تری نسبت به سایر روش ها جهت ناحیه بندی فازی و آشکارسازی خطواره ها دارد. اوج تفاوت عملکرد این الگوریتم در ناحیه بندی خطواره های محدوده سایه ابر می باشد که ماهیتی رادیومتریکی دارد و این کار به درستی توسط این روش صورت گرفته است. دلیل این امر استفاده از اعداد فازی، مقاومت در برابر نویز و داده های دور افتاده و نیز ویژگی های بافتی، ساختاری و طیفی جهت خوشه بندی کارا و شناسایی هدف در این روش می باشد. نتایج این پژوهش اثربخشی و کارایی الگوریتم های ناحیه بندی فازی مورد مطالعه را در آشکارسازی عوارض زمین ریخت شناسی خطواره ها و از بین بردن پوشش ابرها و سایه ها در تصاویر ماهواره ای HR-PRS ثابت می کند. در همین حال، این یافته ها ایده-های جدیدی را برای مطالعات سنجش از دور به ویژه در زمینه استخراج دقیق اطلاعات از تصاویر و پردازش تصویر ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: ناحیه بندی، فرایند ادغام، تصاویر پانکروماتیکHR-PRS، الگوریتم های خوشه بندی فازی، سنجنده GeoEye-1
 • مهدی قنواتی، ایرج مغفوری مقدم*، سید محسن آل علی، مهران آرین صفحات 90-117

   بخش گوری سازند میشان به عنوان یکی از مخازن گازی حوضه زاگرس متشکل از سنگ آهک، مارن و انیدریت می باشد. به منظور بررسی فسیل های اثری، رخساره ها و محیط رسوبی بخش گوری سازند میشان در جنوب غرب ایران 3 برش چینه شناسی میلاتون در میدان نفتی چهاربیشه، امیدیه در میدان نفتی آغاجاری و برش روستای شهید رجایی در میدان نفتی پارسی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. مطالعه سنگ شناسی و تحلیل مجموعه زیستی بخش گوری منجر به شناسایی 9 رخساره مربوط به محیطهای جزر و مدی، لاگون و سد گردید که مربوط به یک رمپ کربناته می باشند. کربناتهای بخش گوری مملو از آثار فسیلی Thalassinoides suevicus مربوط به سخت پوستان می باشند. این گونه از تالاسینوییدسها در فرم های استوانه ای (cylindrical)، Y، T،question mark (به شکل علامت سوال) و کمانی دیده می شوند. آشفتگی زیستی حاصل از تالاسینوییدس ها در لایه های مورد مطالعه به 5 رده ایکنوفابریک تقسیم بندی می شود که معادل شاخص های ایکنوفابریکی استاندارد رده 1 تا 5 می باشند. تنوع ایکنوفابریکها در برش چینه شناسی امیدیه نسبت به برش روستای شهید رجایی بیشتر می باشد که به دلیل تغییرات بیشتر در شرایط محیطی مثل عمق و اکسیداسیون در این برش است. همچنین حضور تالاسینوییدسها در بخش گوری نشان دهنده یک محیط دریایی گرم و خیلی کم عمق می باشد.

  کلیدواژگان: گوری، میوسن، زاگرس، فسیل، میشان
 • رضا میرزایی محمودآبادی*، افشین آرمون صفحات 118-143
  در مطالعه حاضر، برای نخستین بار مدل سه بعدی زمین شناسی مخزن آسماری/شهبازان (مدل ساختمانی، مدل پتروفیزیکی، مدل تخلخل و مدل اشباع آب) میدان نفتی بالارود با استفاده از اطلاعات ژیوفیزیکی، پتروگرافی و ساختمانی تعداد 6 حلقه چاه این میدان توسط نرم افزار مدیریت سیستم مخزن RMS ایجاد گردید. بررسی پتروگرافی روی چاه نمونه (چاه شماره 1) نشان می دهد که عمده سنگ شناسی مخزن آسماری/شهبازان در این میدان سنگ آهک، دولومیت و سنگ آهک دولومیتی است. از تلفیق داده های موجود مشخص شد که مخزن آسماری/شهبازان در میدان بالارود را می توان به 5 زون تقسیم کرد که زون شماره 2 به 3 زیرزون تقسیم بندی می شود. بررسی نقشه های استخراج شده از مدل ها نشان می دهد که بهترین زون مخزنی از نظر ویژگی های پتروفیزیکی در مخزن آسماری/شهبازان زون 1 است. با استفاده از مطالعه مقاطع عرضی و طولی تهیه شده توسط نرم افزار مدیریت سیستم تغییرات ضخامت زون ها و نحوه گسترش زون های مخزنی میدان مورد مطالعه تعیین شد. بررسی مدل پتروفیزیکی مخزن آسماری نشان می دهد که محدوده ی شرق و شمال شرق مخزن از پتانسیل هیدروکربوری بهتری در مقایسه با سایر نواحی مخزن برخوردار است و هر چه لایه ها به سمت شمال شرق میدان گسترش می یابند کیفیت مخزنی بهتری از خود نشان می دهند. در محاسبات حجمی، حجم در جای هیدروکربور درشرایط متعارفی 013/226/658 بشکه محاسبه گردیده است.که از این میزان، بیشترین حجم نفت به زون شماره 1 مخزن اختصاص دارد.
  کلیدواژگان: زمین شناسی، مدلسازی، مخزن آسماری، شهبازان، میدان نفتی بالارود، نرم افزار RMS
 • مهدی بهیاری*، فرزاد فتح الله زاده صفحات 144-160
  افیولیت ها به عنوان باقیمانده ای از پوسته اقیانوسی شامل بخش های فوقانی گوشته و زیرین پوسته هست که مرز بین این دو قسمت اصلی بر ناپیوستگی موهو منطبق می باشد. افیولیت خوی در شمال غرب ایران بخش باقیمانده پوسته اقیانوسی نیوتتیس می باشد. با توجه به اینکه افیولیت ها در بسیاری از موارد میزبان کانی های ارزشمندی همچون کرومیت می باشد شناسایی بخش های مختلف آن دارای اهمیت می باشد. در این پژوهش از مطالعات ساختاری در مقیاس ریز و رخنمون به منظور مستند کردن تغییرات سبک دگرشکلی در گذر از واحدهای گوشته به پوسته استفاده شده است. همچنین از روش های مبتنی بر سنجش از دور همچون ترکیب های مختلف باندی و روش های آنالیز مولفه های اصلی جهت تفکیک واحدهای سنگی با منشا گوشته از پوسته استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان داده که در محدوده مورد مطالعه برای جداسازی واحدهای هارزبورژیتی و دونیتی گوشته از گابرو ها و بازالت ها استفاده از تکنیک های سنجش از دور همچون ترکیب باندی و آنالیز مولفه های اصلی بسیار کارساز است. همچنین در محدوده مورد مطالعه گذر از پوسته به گوشته همراه با تغییر سبک دگرشکلی است. در واحدهای متعلق به گوشته پهنه های برشی شکل پذیر با راستای شمال-غرب - جنوب شرق گسترش یافته که سبب شکل گیری واحدهای آمفیبولیتی با ساختار میلونیتی شده است. کانی های پیروکسن در این واحدها طویل شده اند و ریز چین ها گسترش فروان دارند. در واحدهای پوسته پهنه های گسلی شکنا با راستای شمال شرق-جنوب غرب شکل گرفته است. با توجه کنار هم قرار دادن شواهد فوق در محدوده خوی در دو منطقه برونزد یافته است که متعلق به نسل های مختلف افیولیت می باشد
  کلیدواژگان: افیولیت، ناپیوستگی موهو، شمال غرب ایران، دگرشکلی، سنجش از دور
 • سیعد تجلی، نادر کهن سال قدیم وند*، زهرا ملکی، علی سلگی صفحات 161-175
  در این پژوهش چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی به سن آلبین در دو برش چینه شناسی در یال شمالی تاقدیس خامی و یال جنوبی تاقدیس لار، در شمال شرقی گچساران مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 10 ریزرخساره در این برش ها شناسایی شد که با توجه به رخساره ها و تغییرات عمودی آن ها، 2 سکانس رسوبی درجه سوم در سازند کژدمی شناسایی گردید. در برش یال شمالی خامی،TST سکانس های اول و دوم با رخساره های زیرمحیط های حوضه و رمپ بیرونی مشخص می شوند. HST سکانس اول با رخساره های زیرمحیط های حوضه، رمپ بیرونی، میانی و درونی و HST سکانس دوم از رخساره های رمپ بیرونی تشکیل شده است. در برش یال جنوبی لار، TST سکانس های اول و دوم از رخساره های زیرمحیط های حوضه و رمپ بیرونی و HST سکانس های اول و دوم از رخساره های رمپ بیرونی تشکیل شده اند. MFS در هر دو سکانس با وجود لامیناسیون ظریف، ارگانیسم های شناور مناطق عمیق مانند رادیولرها، فرامینیفرهای شناور و الیگوستژینیدها و نیز حضور فراوان آواری های ریزدانه و نیز تناوب با لایه های آهک مارنی و شیلی سازند کژدمی، قابل شناسایی است. مرز زیرین سکانس اول در هر دو برش بر مرز سازندهای داریان و کژدمی واقع شده است. وجود نودول های آهن در این مرز، نشانگر ناپیوستگی (مرز سکانسی نوع SB1) می باشد. مرز بالایی سکانس اول و مرزهای زیرین و بالایی سکانس دوم، با توجه به نبود شواهد خروج از آب، از نوع SB2 می باشند.
  کلیدواژگان: چینه نگاری سکانسی، رخساره، سازند کژدمی، خامی، لار
 • سید وحید شاهرخی*، طاهر فرهادی نژاد صفحات 176-198

  نهشته منگنز سالاردول در 20 کیلومتری غرب الشتر و در زیرپهنه رادیولاریتی پهنه افیولیتی کرمانشاه قرار دارد. واحدهای سنگی موجود شامل سنگ های رادیولاریتی، سنگ های آهکی برشی و واحدهای کرتاسه است. نهشته منگنز در این ناحیه به شکل عدسی های نامنظم به صورت بین لایه ای همراه با رادیولاریت ها دیده می شود. کانی سازی منگنز در سه نسل قابل مشاهده است. نسل اول سین ژنتیک بوده و به صورت بین لایه ای همراه با چرت های رادیولاریتی تشکیل شده است. نسل دوم و سوم اپی ژنتیک است که به شکل رگه-رگچه ای و به طور عمده درون گسل ها و درز و شکاف های رادیولاریت ها قابل مشاهده است. بر اساس مطالعات کانی شناسی، XRD و SEM پاراژنزهای مهم منگنز شامل رامزدلیت، رومنشیت، رودوکروزیت، ژاکوبسیت، بیکسباییت و مهم ترین کانی های باطله نیز کوارتز و کلسیت است. تطابق خوب بین نهشته منگنز سالاردول با کانسارهای گرمابی به کمک داده های ژیوشیمیایی عناصر اصلی و کمیاب، نمودارهای متمایزکننده و نسبت های عنصری تایید شده است. استفاده از نسبت های عناصر اصلی و جزیی نشان دهنده گرمابی بودن ذخیره منگنز سالاردول است. نسبت Na/Mg (با میانگین 5/0) نشان دهنده تاثیر آب شیرین در تشکیل ذخیره منگنز است. الگوی توزیع عناصرنادرخاکی نرمالیزه شده نسبت به کندریت نشان دهنده بی هنجاری مثبت Ce با میانگین 1/20 و بی هنجاری منفی Eu با میانگین 47/0 است که به وضوح با نهشته های گرمابی منگنز سازگار می باشد.با توجه شواهد موجود، تشکیل نهشته منگنز سالاردول ناشی از جایگیری سین ژنتیک منگنز اولیه در سنگ میزبان رادیولاریتی و فرآیندهای اپی ژنتیک ناشی از فعالیت های زمین ساختی وتحت تاثیر سیالات گرمابی است که منجر به تشکیل ذخیره از نوع بروندمی فسیل شده است.

  کلیدواژگان: منگنز، رادیولاریت، گرمابی، بروندمی، سالاردول
 • علیرضا زراسوندی*، مرضیه اکبرنژاد، محسن رضایی، رویا آزادی، فاطمه راست منش صفحات 199-223
  هدف از انجام این مطالعه تعیین منشا فلزات سنگین و هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقه ای درگرد و غبار خیابان شهرستان ماهشهر می باشد. در این راستا تعداد 10 نمونه گرد و غبار خیابان، از مناطق با کاربری مختلف شامل (نواحی صنعتی، تجاری، آموزشی، پر ترافیک، بیمارستان، مسکونی و پارک) از سطح خیابان برداشته شد. غلظت فلزات سنگین (Sb, Pb, Zn, Cu, Co, Cr, Mn, Ni, Mo, V, Fe) توسط دستگاه ICP-OES و نیز غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای توسط دستگاه GC-MS تعیین شد. میانگین فاکتور غنی شدگی فلزاتPb, Zn, Cu, Fe در منطقه مورد مطالعه، غنی شدگی متوسط را نشان داد. محاسبه شاخص زمین انباشت نشان داد که عناصر Pb, Zn, Cu, Feدر محدوده غیر آلوده تا متوسط آلوده و عناصر Co, Sb Cr, Mn, Ni, Mo, V, در محدوده غیر آلوده قرار می گیرند. تحلیل های آماری همچون تحلیل مولفه های اصلی (PCA)و تحلیل خوشه ای (CA)، برای تعیین منشا طبیعی و انسان زاد آلاینده ها به کار رفت، نتایج این تحلیل ها، بیشتر منشا انسان زاد را برای فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای نشان داد که بیشتر ناشی از ترافیک وسایل نقلیه و وجود صنایع پتروشیمی در منطقه می باشد. ترکیبات غالب PAH در همه نمونه های گرد و غبارخیابان PAH های با وزن مولکولی بالا (HMW) بودند. همچنین مشخص شد که PAH های گرد و غبار دارای منشا پیروژنیک هستند. مجموع PAH های سرطان زا در همه نقاط نمونه برداری بالاتر از مجموع PAH های غیر سرطان زا بود. نسبت های (BaA/(BaA + Chr به IND/(IND+BghiP) نشان داد که منشا PAHهای موجود درنمونه ها، احتراق نفت و زغال سنگ و زیست توده می باشد.
  کلیدواژگان: گرد و غبارخیابان، فلزات سنگین، فاکتور غنی شدگی، هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، شهرستان ماهشهر
 • مریم بحرانی، محمودرضا مجیدی فرد*، واچیک هایراپطیان، سید محسن آل علی، مارکوس ویمسن صفحات 224-237
  جهت تعیین سن نسبی سازند سرچشمه در شمال خاوری حوضه کپه داغ، برش چینه شناسی حسین آباد به ضخامت 90 متر از این سازند انتخاب گردید. سازند سرچشمه عمدتا از مارن های خاکستری تا سبز رنگ با میان لایه های سنگ آهک رسی تشکیل شده است. در این تحقیق، براساس مشاهدات میدانی، تعداد 10 گونه منتسب به 4 جنس از آمونیت ها شناسایی گردید. بر این اساس، سه زون زیستی Deshayesites consobrinus، Deshayesites deshayesi و Dufrenoyia mackesoni پیشنهاد می شود که سن نسبی آپتین پیشین (کرتاسه پیشین) را تایید می کند. همچنین زون های زیستی شناسایی شده، با برخی مطالعات گذشته در حوضه کپه داغ، قفقاز و مدیترانه مقایسه گردید و مشخص شد که سازند سرچشمه در ناحیه مورد مطالعه (شمال خاور کپه داغ) تطابق خوبی را با زون های زیستی به سن اواخر آپتین پیشین نشان می دهد. در حالیکه برخی مطالعات بر روی این سازند زون های زیستی مرتبط با اوایل آپتین پیشین را نیز گزارش کرده اند.
  کلیدواژگان: سازند سرچشمه، آمونیت، آپتین، حسین آباد، کپه داغ
 • مرتضی نجیب، اصغر اصغری مقدم*، عطا الله ندیری، الهام فیجانی صفحات 238-260

  دشت مرند یکی از دشت های حاصل خیز استان آذربایجان شرقی است که آبخوان موجود در آن تامین کننده اصلی آب مورد نیاز بخش های کشاورزی، آشامیدنی و صنعت میباشد. بنابراین ارزیابی و حفاظت از کمیت و کیفیت این منابع آبی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. هدف از این تحقیق پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی دشت مرند از نظر قابلیت آشامیدنی، کشاورزی و صنعت می باشد. بدین منظور، از تعداد 91 منبع آبی انتخابی در خرداد ماه سال 1398 نمونه برداری انجام گرفت. ویژگی های هیدروشیمیایی، غلظت یون های اصلی و فرعی همه نمونه ها و فلزات سنگین تعدادی از آنها توسط روش های استاندارد اندازه گیری شد. به منظور تهیه نقشه های پهنه بندی کیفی مصارف آب، توزیع پارامترهای موثر در کیفیت هر نوع از کاربری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش درونیابی زمین آماری با استفاده از روش کریجینگ برای سطح دشت انجام گرفت. پس از ایجاد لایه های رستری پارامترهای موثر، رده بندی و تلفیق آنها، نقشه های نهایی پهنه بندی کیفی تهیه گردید. کیفیت آب صنعتی بر اساس شاخص لانژلیه، آب کشاورزی بر اساس نمودار ویلکوکس و آب آشامیدنی بر اساس دیاگرام شولر ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل نقشه های پهنه بندی کیفی با اطلاعات زمین شناسی، کاربری اراضی و توزیع واحدهای صنعتی دشت صورت گرفت. آبهای زیرزمینی با کیفیت نامناسب بدلیل وجود سازندهای مارنی گچدار ایوسن در شمال دشت و سنگهای آواری غالبا از مارن، ماسه سنگ، کنگلومرا و میان لایه هایی از نمک و ژیپس میوسن به طور عمده در نواحی غرب و جنوب غربی دشت می باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت آب زیرزمینی، دشت مرند، کیفیت آب آشامیدنی، کیفیت آب صنعتی، کیفیت آب کشاورزی
 • مرضیه نطقی مقدم*، فرح جلیلی، بیتا مصطفوی صفحات 261-277
  در مطالعه حاضر زیست چینه نگاری بخش مارنی سازند فرخی در حوضه رسوبی ایران مرکزی و در برش چینه شناسی روستای فرخی براساس نانوفسیل های آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. سازند فرخی در برش مورد مطالعه عمدتا شامل سنگ آهک، مارن و سنگ آهک مارنی می‏باشد. ضخامت بخش مارنی سازند فرخی در برش مورد مطالعه 118 متر بوده و مجموعا 64 نمونه از این بخش برداشت و بررسی شده است. مطالعه نانوفسیل های آهکی در محدوده مورد مطالعه منجر به شناسایی 35 گونه متعلق به 22 جنس شد. برمبنای جنس و گونه های شاخص شناسایی شده، زیست زون های CC22 تا CC25 از زون بندی سیسینگ تعیین شد. بر این اساس سن بخش مارنی سازند فرخی در برش مورد مطالعه کامپانین پسین تا ابتدای ماستریشتین پسین پیشنهاد می شود. بررسی های دیرینه بوم شناسی نشان می دهدکه ناحیه مورد مطالعه در عرض های جغرافیایی نسبتا پایین نهشته شده و دارای آب گرم با مواد غذایی پایین و باروری پایین است.
  کلیدواژگان: زیست چینه نگاری، نانوفسیل های آهکی، فرخی، ایران مرکزی، طبس
 • خالد معروفی*، ایمان زحمت کش صفحات 278-298
  با رونق اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربنی نامتعارف، تخمین دقیق فاکتورهای سنگ منشاء نظیر پتانسیل باقیمانده هیدروکربنی (S2) از طریق نگاره های چاه بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. مانند ویژگی های مواد آلی، تغییرات سنگ شناسی در داخل یک توالی منشاء احتمالی نیز بر پاسخ نگاره های چاه موثرند. این امکان وجود دارد که تکنیک های هوش مصنوعی این پاسخ های نگاره ای ناشی از سنگ شناسی را بعنوان نشانه ای از تغییر در میزان و ویژگی های مواد آلی تفسیر نمایند، که این مهم موجبات کاهش کارایی آنها را مهیا می کند. در مطالعه حاضر، روشی جدید تحت عنوان روش مبتنی بر سنگ شناسی ارایه شده است که اساس آن بر مدل سازی رابطه بین نگاره ها و پارامتر S2 برای هر کدام از انواع سنگ شناسی از طریق سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی استوار است. کارایی روش پیشنهادی با روش های ANFIS و هیبریدی که فرآیند آموزش آنها با استفاده از داده های واجد سنگ شناسی مختلف انجام شده است، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش مبتنی بر سنگ شناسی در زمینه حذف اثرات نامطلوب تغییرات سنگ شناسی بر روند آموزش مدل ANFIS موفق بوده که حاصل آن، تخمین بسیار دقیقتر مقادیر S2 می باشد. ازمیان روش های معمول، ترکیب الگوریتم بهینه سازی ذرات با روش ANFIS کارایی بالاتری را نشان داد. لیکن، روش هیبریدی مذکور به اندازه روش مبتنی بر سنگ شناسی کارآمد نمی باشد. کاربردی بودن روش پیشنهادی با اجرای آن بر سازند پابده در یکی از چاه های جنوب غرب ایران تایید شد. در نهایت، پیشنهاد می شود از روش مبتنی بر سنگ شناسی جهت تخمین دیگر فاکتورهای ژیوشیمیایی و همچنین پارامترهای پتروفیزیکی از طریق نگاره های چاه، بهره گرفته شود.
  کلیدواژگان: : روش مبتنی بر سنگ شناسی، سنگ منشاء، پتانسیل باقیمانده هیدروکربنی (S2)، الگوریتم های فرامکاشفه ای، سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی
 • محمد لطفی، داود رئیسی*، سروش مدبری صفحات 299-319
  کانسار طلای شادان در 60 کیلومتری جنوب غرب بیرجند و در شمال بلوک لوت واقع است. ماگماتیسم بعد از برخوردی ایوسن حاصل فرورانش اقیانوس سیستان در تشکیل کانسار طلای شادان نقش داشته است. کانه زایی طلا در کانسار شادان در ارتباط مستقیم با جایگیری توده های نفوذی عمیق و نیمه عمیق با ترکیب دیوریت تا مونزودیوریت است که به درون واحدهای آندزیت-آذرآواری نفوذ کرده اند. دگرسانی های عمده در منطقه دگرسانی های اولیه پتاسیک و پروپیلیتیک هستند که مورد اول در مرکز سامانه گرمابی- ماگمایی قرار دارد و مورد دوم دگرسانی پتاسیک را احاطه کرده است. این دو دگرسانی توسط دگرسانی های تاخیری فیلیک و آرژیلیک رونقش شده اند. کانه زایی در کانسار شادان به صورت استوک ورک، رگه-رگچه ای، افشان و برش های گرمابی رخ داده و مهم ترین عامل کانه زایی طلا در این کانسار، توده نفوذی شادان بوده است. براساس مطالعات SEM، مهم ترین میزبان طلا در بخش برونزاد، پیریت است و طلا به صورت آزاد، الکتروم و کالاوریت رخ داده است. از شاخص ترین رگچه های کانسار طلای شادان رگچه های نوع M، A و رگه های دارای بافت نواری هستند. توده نفوذی شادان حاوی فنوکریست های فراوان هورنبلند و بیوتیت و همچنین مقادیر بالای مگنتیت در دگرسانی های مختلف است که می تواند بیانگر حضور یک ماگمای به شدت اکسیدی با مقادیر بالای آب باشد که براساس مطالعات میانبارهای سیال، این سیال کانه ساز بعد از رسیدن به شرایط مناسب تحت فرایندهای جوشش و اختلاط، ماده معدنی را نهشته کرده اند. براساس همگی شواهد ذکر شده وهمچنین نسبت Cu/Au (3000)، کانسار شادان را می توان به عنوان اولین کانسار پورفیری غنی از طلا در ایران معرفی کرد.
  کلیدواژگان: پورفیری غنی از طلا، جوشش، شادان، بلوک لوت، شرق ایران
 • صیاد اصغری سراسکانرود*، مریم محمدزاده شیشه گران صفحات 320-336

   از مخاطراتی که در طی سال های اخیر در بسیاری از مناطق رخ داده است مخاطرات ناشی از فرونشست است. شناسایی مناطق در معرض فرونشست و برآورد نرخ آن نقش مهمی در مدیریت و کنترل این پدیده دارد. تکنیک تداخل سنجی راداری با دقت بالا از مناسب ترین روش های شناسایی و اندازه گیری میزان فرونشست می باشد. این تکنیک فاز گرفته شده از دو مجموعه داده رادار در دو زمان مختلف را مقایسه و با ایجاد اینترفروگرام، قادر به اندازه گیری تغییرات سطح زمین در دوره زمانی است. در این پژوهش، به منظور شناسایی و اندازه گیری فرونشست در دشت پاکدشت از تصاویر راداری سنتیل1 سال های 2015و 2020 استفاده شده است. به منظور پردازش اطلاعات نیز از نرم افزار SARSCAPE استفاده شده است. به منظور صحت سنجی از داده های چاه های پیزومتری و نقشه های کاربری اراضی در منطقه استفاده شد. طبق نتایج، بیشینه نرخ فرونشست در 5 سال در منطقه 10 سانتیمتر برآورد شده است. همچنین نتایج نشان داد که بالاترین میزان فرونشست در بازه زمانی 2020 به ترتیب به کاربری های کشاورزی با مقدار10 سانتی متر، منطقه مرتع با مقدار 9 سانتی متر و کاربری های منطقه ی شهری و خاک با مقدار 8 سانتی متر در رده های بعدی قرار دارند. همچنین رابطه بین فرونشست و تغییرات مقدار سطح آب های زیرزمینی نشان داد که در بازه زمانی 5 ساله، سطح آب زیرزمینی 12 متر افت داشته که این افت سطح آب زیرزمینی منجر به فرونشست زمین در منطقه مورد مطالعه شده است.

  کلیدواژگان: آب های زیرزمینی، تداخل سنجی رادار، فرونشست، سنتینل 1، دشت پاکدشت
 • لیلا احمدی، محمدحسین قبادی*، علی اصغر سپاهی گرو، لیلی ایزدی کیان، سیده راضیه جعفری صفحات 337-363

  سنگ های گرانیتوییدی کاربرد وسیعی در بسیاری از پروژه های عمرانی داشته و بررسی ریزترک های موجود و یا القاء شده در آن ها موضوع پژوهش های متعددی بوده است. از آنجایی که ویژگی های حرارتی یک سنگ متاثر از ویژگی های حرارتی تمام کانی های تشکیل دهنده سنگ است، بررسی مقاطع میکروسکپی برآیند آن ها را به صورت تشکیل ریزترک نشان می دهد. در این مطالعه، در سه نمونه گرانیتویید درشت دانه با استفاده از حرارت در کوره و سپس شوک با آب سرد، القاء ریزترک انجام گرفته است. توسعه ریزترک ها در نمونه ها در حالت تازه و پس از شوک حرارتی در دماهای 250 و 450 و 650 و 850 درجه سانتی گراد با استفاده از نمونه هایماکروسکوپی مغزه، بررسی مقاطع نازک میکروسکپی، تصاویر SEM و اندازه گیری دانسیته ترک در سه جهت فضایی عمود بر هم در نمونه ها برآورد شد. بررسی مقاطع میکروسکپی نشان داد یکنواختی اندازه دانه ها و تنوع مرزها باعث عدم گسترش شبکه ریزترک می گردد. وجود برخی کانی ها مانند میکا و آمفیبول تاثیر خاص بر نحوه توسعه ترک ها دارند به نحوی که غالبا منشا یا پایان ریزترک هستند. بررسی دانسیته ترک نشان داد، انواع ریزترک ها (درونی و مرزی و سراسری) در نمونه های مختلف به شیوه متفاوتی توسعه می یابند که از سن مطلق سنگ نیز تاثیر می پذیرد. گرانیتویید ها با میانگین اندازه ذرات 5 میلی متر مقاومت بهتری در برابر توسعه ترک داشتند. بافت میرمیکیتی باعث تسریع توسعه ریزترک های سراسری می گردد. کانی پلاژیوکلاز کمترین و کانی ارتوکلاز بیشترین تعداد ریزترک ها را پس از شوک حرارتی داشتند. در شوک های حرارتی 250 و 450 درجه توسعه ریزترک ها متاثر از تخلخل نیز می باشد.

  کلیدواژگان: دانسیته ترک، گرانیتوئید، شوک حرارتی، مرز دانه ها، بافت
 • ابراهیم محمدی* صفحات 364-383
  سازند قم (الیگوسن- میوسن پیشین) از توالی ضخیمی از مارن های دریایی، سنگ های کربناته، ژیپس و سیلیسی آواری تشکیل شده است. این سازند در سه حوضه رسوبی-ساختاری ایران مرکزی، ارومیه- دختر و سنندج-سیرجان نهشته شده است و تاکنون به 11 عضو تقسیم شده بود. «عضو بی نام» که با فسیل‎های Nummulites intermedius و Eulepidina cf. dilatata مشخص می‎شود و به روپلین نسبت داده شده است، به عنوان قدیمی ترین عضو سازند قم معرفی شده بود. مطالعات اخیر نویسنده این مقاله، نهشته های روپلین را بر اساس اولین حضور لپیدوسیکلینیدها در روپلین پسین، به روپلین پیشین و روپلین پسین تقسیم نموده است، بر این اساس، عضو بی نام دارای سن روپلین پسین است. نهشته های روپلین پیشین سازند قم که با حضور Nummulites واقعی بدون لپیدوسیکلینیدها مشخص می گردند صرفا در مناطق جنوب غربی و جنوب کاشان یافت شده اند. نهشته های قاعده ای برش های سازند قم در جنوب غربی و جنوب کاشان (متشکل از مارن، سنگ آهک و آهک مارنی) ازنظر سنگ شناسی به طور مشخصی متفاوت از عضو بی نام (تناوبی از مارن سیلتی، ماسه‎سنگ و آهک)، عضو a (آهک قاعده ای) و عضو b (مارن ماسه‎ای) سازند قم است. بنابراین، نهشته های مذکور به عنوان یک عضو جدید از سازند قم معرفی می شود و به عنوان «عضو ورکان» نام گذاری می گردد. بدین ترتیب تعداد عضوهای سازند قم به 12 عضو افزایش یافته و «عضو ورکان» (با 108 متر ضخامت در برش ورکان)، به سن روپلین پیشین، به عنوان قدیمی ترین عضو سازند قم معرفی می گردد. «عضو ورکان» در برش های ورکان (جنوب غربی کاشان)، ویدوجا (جنوب غربی کاشان) و قهرود (جنوب کاشان) نیز حضور دارد.
  کلیدواژگان: : سازند قم، روپلین، Nummulites، «عضو ورکان»، الیگوسن- میوسن
|
 • Seyed Mehran Heidari *, Sara Safavi Pages 1-25

  The mineralization of Cu (Au-Ag) NE Narbaghi is located in the middle part of the Urumieh-Dokhtar magmatic arc, adjacent to the Kuh-Pang and Narbaghi Cu deposits. The main rock units include Eocene volcano-sedimentary rocks and subvolcanic Oligo-miocene that their location is related to strike-slip faults in shallow sedimentary basins. Hydrothermal alteration includes silicification, argillic (intermediate-rarely advanced), propylitic, sericitic, carbonatization and sulfidization. Mineralization is directly related to fractures and relatively long veins (<400 with average width of 1m) with breccia, disseminate and vein-veinlet textures. These veins often include quartz, sericite, siderite and chalcopyrite, bornite, chalcocite, pyrite, covelite and rarely sulfosalts such as tennantite and tetrahedrite. This system starts with different types of alteration in the form of white–quartz veins and continues with hydrothermal breccia and infiltration of siliceous-sulfide fluids. Copper has the highest correlations with zinc, silver, arsenic and gold. Mineralization forms at 240-145° C and salinity of 20 to 30 wt.% NaCl. The coexistence of liquid-rich two-phase fluids and single-phase vapor refers to the boiling process and the reduction of temperature and pressure drop. Accordingly, this system provides evidence of intermediate sulfidation epithelial systems in the magmatic arc. The magmatic fluid in the presence of permeable structures and mixing with peripheral fluids is probable cause copper-gold precipitation together with siderite.

  Keywords: Mineralization, Epithermal, Intermediate sulfidation, NE Narbaghi, Saveh
 • Babak Samani *, Abbas Charchi Pages 26-39
  Determination of crustal direction and velocity movement is important for understanding the recent strain fields and tectonic events. Different global tectonic models have been suggested for direction and velocity study of crustal movement. In this research using Nuvel1, GSRM and ITRF models the crust movement velocity and movement direction have been mapped for Borazjan fault system. In order to comparison the result of global models with recent strain fields the results of twelve earthquake focal mechanisms evaluated for Borazjan fault system. Comparison of fault slip direction data in the Borazjan fault system with the ITRF, GSRM and Nuvel1 models reveals 58.3, 25 and 16.7 percent similarity respectively. Therefore, it can be concluded that the ITRF model has more adaptation to the slip direction in the Borazjan fault system than other models. Therefore, it can be concluded that the ITRF model has more adaptation to the slip direction in the Borazjan fault system than other models.
  Keywords: Strain, earthquake focal mechanism, Nuvel1 global model, ITRS global model, GSRM global model
 • MohammadHassan Bavi, Hossein Kouhestani *, MirAliAsghar Mokhtari Pages 40-71

  Antimony mineralization at Moghanlou occurs as 2-3 meters siliceous-sulfide zone consisting of up to 10 centimeters wide quartz-stibnite breccia veins. The ore zone is hosted by amphibolite enclaves within feldspathic gr2 granite, and has N50E-trending that generally dips to the southeast at 75o. The hydrothermal alteration includes feldspathic, silicification, carbonatization and propylitic. The feldspar, quartz and carbonate alteration types are spatially associated with ore zone, whereas propylitic alteration affected amphibolite host rocks. Three stages of mineralization are distinguished at Moghanlou. Stage 1 is represented by silicification and carbonatization of host rocks along with minor disseminated pyrite. This stage is a pre-ore stage and it is usually crosscut by later stages. Breccia clasts of this stage have been recognized in the hydrothermal cements of stage 2 breccias. Stage 2 is the main ore-stage at the Moghanlou deposit. It is characterized by 2 to 10 cm wide quartz (calcite)-stibnite veins and breccias that usually cut stage 1 and, in turn, crosscut by stage 3 calcite veins. Stage 3 is a barren post-ore stage marked by calcite as vug infill and 1 cm wide veins. The ore minerals at Moghanlou are stibnite and minor pyrite. Stibiconite and goethite are the supergene assemblages, and the gangue minerals include quartz, calcite, actinolite, chlorite and talc. Ore minerals display disseminated, vein-veinlet, brecciated, comb, crustiform, cockade, plumose, vug infill and replacement textures.

  Keywords: Granitoid body, antimony mineralization, Epithermal, Moghanlou, Zanjan
 • Heeva Elmizadeh *, Hadi Mahdipour Pages 72-89
  In this study, with the aim of detecting and monitoring geological lines (ridges and thalweg) as well as correcting and reducing atmospheric effects (shadow and cloud cover) from HR-PRS panchromatic images of GeoEye-1 sensor from the northern highlands in the Middle Zagros have been used. In this regard, after radiometric and geometric processing, based on fuzzy properties, the input images are integrated in MATLAB software and then using MSA, FWS, IDF and CFM algorithms, fuzzy segmentation of HR-PRS panchromatic images was performed. In general, the results of applying the studied fuzzy segmentation algorithms on the study area show that the Interval-valued Data Fuzzy c-means (IDF) method has the best performance in detecting lineaments. But the difference in the performance of this algorithm is in the fuzzy segmentation of the lineaments in the cloud shadow, which is of a radiometric nature, and this has been done correctly. This is due to the use of fuzzy numbers, noise resistance and remote data, as well as textural, structural and spectral properties for efficient clustering and target identification in this method. The results of this study prove the effectiveness and efficiency of the fuzzy segmentation algorithms studied in detecting lines and eliminating cloud cover and shadows in HR-PRS satellite images. At the same time, these findings offer new ideas for remote sensing studies, especially in the field of precise information extraction from images and image processing.
  Keywords: Segmentation, Fusion, HR-PRS panchromatic images, Fuzzy clustering, GeoEye-1 sensor
 • Mehdi Ghanavati, Iraj Maghfouri Moghaddam *, Seiyed Mohsen Al Ali, Mehran Arian Pages 90-117

   The Miocene Guri member is characterized as one of the most significant successions in the Zagros basin. The Guri member is composed of carbonate (Limestone and marly limestone) and Marl (calcareous Marl) layers with abundant imperforate and perforate benthic foraminifera. The paleoenvironmental analysis, facies, depositional environment and diagenetic proceses of the Guri Member of Mishan Formation are described from three stratigraphic sections (Milaton, Omidieh and Shahid rajaei) in the Chahar bisheh, Aghajari and Parsi oil fields, south west iran. The petrographic analysis of the Guri member led us to identify 11 microfacies that are belonged to shoal, lagoon, and tidal flat environments. These microfacies deposited on a shallow carbonate ramp (homoclinal ramp) with the gentle slope. Bioturbation, micritization, cementation, neomorphism, physical and chemical compaction, dissolution, replacement and fracturing are the main diagenetic features that are created in the marine, meteoric, burial and uplift diagenetic environments. The sediments of the Guri Member are dominated by Thalassinoides suevicus in the Y, T, question mark and cylindrical shaped burrows. These trace fossils created by the Miocen crabs. The bioturbations in the layers are categorized into five ichnofabric classes which are equal to standard ichnofabric indexes of 1 to 5. The more ichonfabrics in the Omidieh section than in Parsi has been due to the large changes in environmental conditions such as depth, salinity and oxidation rate. Paleoenvironmental investigations of Thalassinoides suevicus indicates a very shallow, warm marine conditions with very high oxygen rate.

  Keywords: Guri Member, Mishan Formation, Zagros, Miocene, Ichnofabric
 • REZA Mirzaee Mahmoodabadi *, Afshin Armoon Pages 118-143
  In the present study, for the first time, a three-dimensional geological model of Asmari/Shahbazan reservoir (structural, petrophysical, porosity and water saturation model) of Balarud oil field using geophysical, petrographic and structural information by 6 wells of this field RMS software was created. Petrographic study on sample (well number 1) shows that the main lithology of Asmari / Shahbazan reservoir in this field is limestone, dolomite and dolomitic limestone. Combining the available data, it was found that the Asmari / Shahbazan reservoir in Balarud oily field can be divided into 5 zones, with Zone 2 being divided into 3 sub-zones. Assessment of the maps extracted from the models shows that the best reservoir zone in terms of petrophysical characteristics is in Asmari / Shahbazan reservoir zone 1. Using the study of lateral and longitudinal sections prepared by the RMS software, changes in the thickness of the zones and how to expand the reservoir zones of the study area were determined. Examination of the petrophysical model of Asmari reservoir shows that the East and Northeast areas of the reservoir have better hydrocarbon potential compared to other areas of the reservoir and the more the layers extend to the Northeast of the field, the better the reservoir quality. In volumetric calculations, the volume in place of hydrocarbons in normal conditions has been calculated 658226013 barrels. Of this amount, the highest volume of oil is allocated to zone number 1 of the reservoir.
  Keywords: modeling, Asmari, Shahbazan Reservoir, Balarud Oil field, RMS Software
 • Mahdi Behyari *, Farzad Fathollahzadeh Pages 144-160
  Ophiolite is a remnant part of oceanic crust and consist of the upper mantle and lower crust rock units. The transition from mantel to crust coincides with Moho discontinuity. Ophiolite rocks host valuable minerals for this discrimination of different parts of this unit is important. In the Khoy region for discrimination of different parts of ophiolite, rock units used various band ratio and principal component analyses. Structural analysis in both of micro-and-macro scales was applied to document change in deformation style in the Moho transition zone.The results of this research indicated that remote sensing techniques such as band ratio and principal component analysis are effective tools for discriminating mantle harzburgite and dunite rock units from crust gabbro and basalt. The transition from mantel to crust is accompanied by structural style change. The mantle-related rock unit ductile shear zone with NW-SE trending were dominated structure and caused the propagation of amphibolite and mylonite rock unit. In this unit pyroxene minerals elongated and folded. With the transition to the crust brittle structure such as fault zone with NE-SE trending were dominated. The evidence in the study region Moho discontinuity is exposed in the two different distinct areas and may be related to different ophiolite generations.
  Keywords: ophiolite, Khoy, Moho discontinuity, Northwest Iran, Deformation, Remote Sensing
 • Saeid Tajali, NADER KOHANSAL GHADIMVAND *, Zahra Maleki, Ali Solgi Pages 161-175
  In this research, the sequence stratigraphy of the Kazhdumi Formation was investigated at two stratigraphy sections on the northern limb of Lar Anticline and south limb of Khumi Anticline in the NE of Gachsaran township. Given the discerned facies and their vertical transformations, two 3rd degree sedimentary sequences were identified in the Kazhdumi Formation. At the northern limb section of Khami Formation, the TST of the 1st and 2nd sequences are designated by basin and outer ramp sub-environment facies. The HST of the 1st and 2nd sequences consists respectively of basin, outer, middle and inner ramps and of outer ramp. The TST of the 1st and 2nd sequences is formed of basin and outer ramp sub-environment facies and the HST of the 1st and 2nd sequences is formed of the outer ramp facies, all at the southern limb of Lar Formation. Notwithstanding the presence of a subtle lamination, planktonic organisms special to deep environment as with radiolarian, planktonic foraminifers and oligosteginids and also profusion of fine-grained clasts and alternation with marly and shaly limestones in the Kazhdumi Formation, the MFS is discernible on both sequences. The underlying boundary of the 1st sequence on both sections rests over the Dariyan Formation and Kazhdumi Formation boundary. Iron nodules at this boundary signifies a discontinuity (a sequential boundary of SB1 type). The overlying boundary of the 1st and sequence and the underlying and overlying boundaries of the 2nd sequence, given the dearth of evidence on retrogradation, is of SB2 type.
  Keywords: Sequence Stratigraphy, Microfaceis, Kazhdumi Formation, Khami, Lar
 • Seyed vahid Shahrokhi *, Taher Farhadinejad Pages 176-198

  Salardol manganese deposit is located 20km west of Aleshtar in the radiolarite subzone of Kermanshah ophiolite zone. The rock units include radiolarite, breciaition limestone and Cretaceous units. Manganese deposits are seen in the form of irregular lenses as interlayers with radiolarites. Manganese mineralization is visible in three generations. The first generation is syngenetic and is formed interlayer with radiolarity naps. The second and third generations are epigenetic, which can be seen in the form of streaks and mainly within the faults and seams and cracks of radiolarity. Mineralogically, XRD and SEM are important manganese paragenes including Ramsdellite, Romanechite, Rhodochrosite, Jacobsite, Bixbyite and the most important gangue minerals are quartz and calcite. Good agreement between Salardol manganese deposit and hydrothermal deposits has been confirmed by trace elements geochemical data, distinguishing diagrams and elemental ratios. The use of major and minor element ratios indicates the thermal conductivity of Salardol manganese reserves. Na/Mg ratio indicates the effect of fresh water on the formation of manganese reserves. The distribution pattern of normalized REE relative to chondrite indicates a positive Ce anomaly with an average of 20.1 and a negative Eu anomaly with an average of 0.47, which is clearly consistent with manganese hydrothermal deposits. According to the available evidence, the formation of Salardol manganese deposit due to the synthetic placement of primary manganese in the radiolaritic host rock and the epigenetic processes resulting from tectonic activities and under the influence of hydrothermal fluids has led to the formation of fossil-type reservoirs.

  Keywords: Manganese, Radiolarite, hydrothermal, Exhalative, Salardol
 • Alireza Zarasvandi *, Marzieh Akbarnejad, Mohsen Rezaei, Roya Azadi, Fatemeh Rastmanesh Pages 199-223
  The aim of present work is the assessment of source of heavy metals,and polycyclic aromatic hydrocarbons in the dust streets of Mahshahr city. Samples were collected from areas with different utility (e.g., industrial, commercial, educational, high traffic, hospitals, residential, and park). Heavy metals concentration like, Sb, Pb, Zn, Cu, Co, Cr, Mn, Ni, Mo, V, Fe and PAHs were measured using ICP-OES and GC-MS analyses; respectively. The average values of enrichment factor for Fe, Cu, Zn and Pb is intermediate. Calculation of geoaccumulation index (Igeo) indicate that heavy metals such as Fe, Cu, Zn and Pb in the dust samples belong to contaminated to medium contaminated categories, while other heavy metals (i.e., Co, Sb Cr, Mn, Ni, Mo, and V) belong to uncontaminated class. Statistical analyses such as principal component analyses (PCA) and clustering analyses (CA) was used to assess the natural and/or anthropogenic origin of pollutions. The results of these analyses indicate that heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons mostly originated from anthropogenic sources, owing to the presence of petrochemical industries, and vehicles traffic. PAHs with high molecular weight (HMW) are dominant in all selected dust street samples. Also, it is confirmed that PAHs in dust have a pyrogenic origin. Importantly, the sum of carcinogenic PAHs in all sampling sites is higher than sum of non-carcinogenic PAHs. The ratios of IND/(IND+BghiP) vs. (BaA/(BaA + Chr) proved that biomasses, together with oil and coal combustion could be considered as the source of PAHs in the dust street samples of Mahshahr.
  Keywords: Dust street, heavy metal, Enrichment factor, Polycyclic aromatic hydrocarbons, Mahshahr city
 • Maryam Bahrani, Mahmoud Reza Majidifard *, Vachik Hayraptian, Seyed Mohsen Al ALI, Marcous Vimsen Pages 224-237
  To determine the relative age of the Sarcheshmeh Formation in the northeast of the Kopet Dagh Basin, a stratigraphic section (Hosein Abad) with a thickness of 90 meters is selected. Lithologically, Sarcheshmeh Formation is mainly composed of gray to green marls with muddy limestone beds. In this research, based on ammonites, 10 species attributed to 4 genera of ammonites were identified. Accordingly, three biological zones, Deshayesites consobrinus, Deshayesites deshayesi, and Dufrenoyia mackesoni, are proposed confirming the Early’s relative age Aptian (Early Cretaceous) for Sarcheshmeh Formation in Hosein Abad section. The identified biological zones were also compared with some previous studies in the Kopet Dagh, Caucasus, and Mediterranean basins and it was found that the Sarcheshmeh Formation in the study area (northeast of the Kopet Dagh) shows well correlation to biological zones in the late Early Aptian. While, some studies on this Formation have reported biological zones related to the early Early Aptian.
  Keywords: Sarcheshmeh Formation, Ammonite, Aptian, Hosein Abad, Kopet Dagh
 • Morteza Najib, Asghar Asghari Moghadam *, AtaAllah Nadiri, Elham Fijani Pages 238-260

  Marand plain is one of the fertile plains in the province of East Azarbaijan which its aquifer provides drinking, agricultural, industrial water demands of the area. Therefore, the evaluation and protection of the quantity and quality of these water resources is extremely The purpose of this research is the qualitative zoning of Marand plain groundwater in terms of drinking، agriculture and industry. For this purpose, 91 samples were taken from operational wells in June 2019. Hydrogeochemical characteristics and concentration of major and minor ions and some heavy metals were measured by means of standard methods. The usefulness of the Plain groundwater for various consumptions was investigated using graphical methods and quality criteria of Schuler, Wilcox, and Langelier classification. In this regard, the final maps of quality zoning were prepared after creating the raster layers of the effective parameters, classification, and integration using GIS and the geostatistical interpolation method. The industrial, agricultural and drinking water quality were evaluated by using langelier scaling, Wilcox and Schuler methosd, respectively. Analyzing and Interpreting of zoning maps with geological information, land use, distribution of industrial units was carried out in the plain and the results show that the quality of groundwater is inappropriate mainly in the northern, central, western parts of the plain due to the precens of salty and gypsum formations in northen and western part of the plain.

  Keywords: Groundwater quality, Marand plain, Drinking water quality, Agricultural water quality, Industrial water quality
 • Marziyeh Notghi Moghaddam *, Farah Jalili, Bita Mostafavi Pages 261-277
  In the present study, biostratigraphy of calcareous nannofossils from the marl part of Farrokhi formation in the Central Iran basin, stratigraphic section of Farrokhi village, are investigated. In the studied section, Farrokhi formation mainly consists of limestone, marls, and marly limestone. 64 samples were investigated from the marl successions of Farrokhi formation with 118 m thickness. Calcareous nannofossil studies lead to identification of 35 species belong to 22 genus. Based on the recognized genus and species, CC22-CC25 of Sissingh zonation were determined. According to this, the age of the late Campanian- early late Maastrichtian proposed to marly part of the Farrokhi formation in the studied section. In this research paleoecological investigations of calcareous nanofossils shows that the studied area was deposited in relatively low latitude with warm surface water, low productivity and low fertility conditions. According to this, the age of the late Campanian- early late Maastrichtian proposed to marly part of the Farrokhi formation in the studied section. In this research paleoecological investigations of calcareous nanofossils shows that the studied area was deposited in relatively low latitude with warm surface water, low productivity and low fertility conditions.
  Keywords: Biostratigraphy, Calcareous nannofossils, Farrokhi, Central Iran, Tabas
 • Khaled Maroufi *, Iman Zahmatkesh Pages 278-298
  With the booming exploration and development of unconventional hydrocarbon resources, the accurate estimation of source rock factors such as residual hydrocarbon potential (S2) from well logs has become increasingly important. Along with organic material properties, changes in lithology within an interval of possible source also induce well log responses. Artificial intelligence techniques may interpret these lithology-induced log responses as a signal for changes in the organic matter content and/or properties, resulting in decreasing their efficiency. In the present research, a new methodology called the litho-based method was proposed based on modeling the relationship between log data and S2 parameter for each type of lithology using Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). The performance of the newly developed methodology was compared with those of the traditional ANFIS and hybrid methods for which the training process was carried out using a dataset including different lithologies. Results showed that the litho-based method successfully removed the adverse effects of lithological variations on the course of ANFIS training, resulting in estimating much more reliable S2 values. Among the traditional methods, utilizing particle swarm optimization (PSO) algorithm in conjunction with ANFIS showed higher performance. Nevertheless, the aforementioned hybrid approach is not as efficient as the litho-based method. The applicability of the proposed methodology was approved by applying it over Pabdeh source rocks for a well in SW Iran. Finally, it is recommended to use the litho-based method for estimating other geochemical factors as well as petrophysical parameters through log data.
  Keywords: Litho-based method, Source rock, Residual Hydrocarbon Potential (S2), Metaheuristic Algorithms, adaptive neuro fuzzy inference system
 • Mohammad Lotfi, Mohammad Lotfi *, Soroush Modabberi Pages 299-319
  Shadan gold deposit is located 60 km southwest of Birjand and north of Lut block. the Eocene post-collision magmatism resulting from the subduction of the Sistan Ocean has played a role in the formation of the Shadan gold deposit. Gold mineralization in Shadan deposit is directly related to the emplacement of plutonic and sub volcanic plutons with a composition diorite to monzodiorite that intruded into andesite-pyroclastic units. The main alterations in the area are primary potassic and propylitic alterations, the first of which is located in the center of the hydrothermal-magmatic system and the second of which surrounds the potassic alteration. These two alterations are overprinted by the late Phyllic and Argillic alterations. Mineralization in Shadan deposit occurred in the form of stockwork, vein-veinlets, disseminated and hydrothermal breccias and the most important trigger of gold mineralization in this deposit was Shadan pluton. According to SEM studies, the most important host of gold in the hypogene part is pyrite and gold occurs as native, electrum and calavarite. The most characteristic veins of Shadan gold deposit are M and A type and banded veins. Shadan pluton contains abundant hornblende phenocrysts and biotite as well as high amounts of magnetite in various alterations which can indicate the presence of a highly oxidized magma with high amounts of water. Based on all the mentioned evidences as well as the Cu / Au ratio (3000), Shadan deposit can be introduced as the first gold-rich porphyry deposit in Iran.
  Keywords: Au-rich porphyry, Overprinting, Boiling, Lut Block, Eastern Iran
 • Sayyad Asghari Saraskanrood *, Maryam Mohamadzadeh Shishegaran Pages 320-336

   One of the dangers that has occurred in many areas in recent years is the dangers of subsidence. Identifying areas prone to subsidence and estimating its rate plays an important role in managing and controlling this phenomenon. High-precision radar interferometry technique is one of the most suitable methods for detecting and measuring subsidence. This technique compares the phase taken from two radar datasets at two different times and, by creating an interrogram, is able to measure changes in the earth's surface over time. In this study, in order to identify and measure subsidence in Pakdasht plain, radar images of 2015 and 2020 have been used. SARSCAPE software has been used for information processing. In order to verify, the data of piezometric wells and land use maps in the area were used. According to the results, the maximum subsidence rate in 5 years in the region is estimated at 10 cm. The results also showed that the highest rate of subsidence in the period 2020 is in the next categories of agricultural uses with a value of 10 cm, rangeland area with a value of 9 cm and urban and soil uses with a value of 8 cm, respectively. have. Also, the relationship between subsidence and changes in groundwater level showed that in a period of 5 years, groundwater level has decreased by 12 meters, which has led to subsidence of land in the study area.

  Keywords: Groundwater, Radar interferometry, Subsidence, Sentinel 1, Pakdasht Plain
 • Leila Ahmadi, M.H. Ghobadi *, AliAsghar Sepahi Garou, Leily Izadi Kian, Seyedeh Razieh Jafari Pages 337-363

  Granite rocks are widely used in many construction fields and investigate about preexistent or induced microcracks in them had been the subject of many researches. Since the rock thermal properties is affected by thermal properties of all constituent minerals of the rock, in the microscopic thin sections study, assembled effect of them is showed as microcrack creation. In this study, microcrack induction was performed in three coarse-grained granite samples using heat in the furnace and then shock with cold water. Microcracks in fresh and shocked samples at 250, 450, 650, and 850 Cᵒ was investigated using macroscopic core samples, thin sections, SEM images and crack density measurements in three spatial directions perpendicular on each other. Examination of microscopic sections showed that grain in the same size and variety of boundaries cause the microcrack network not to expand. Myrmikite texture accelerates the development of transgranular microcracks. Some minerals such as mica and amphibole have a specific effect on how cracks develop so they are the beginning or ending of microcracks. Examination of microscopic thin sections showed that different type of microcracks in different samples develop in a different way, which is also affected by the absolute age of the rock. Plagioclase has the least and orthoclase has the most number of microcracks. In 250 and 450 Cᵒ thermal shocks, development of microcracks is also affected by porosity.

  Keywords: Crack Density, Granitoide, Thermal shock, Grain Boundary, Texture
 • Ebrahim Mohammadi * Pages 364-383
  The Qom Formation, (Oligocene-early Miocene in age) consists of thick successions of marine marls, limestones, gypsum, and siliciclastics. It is deposited in the Sanandaj–Sirjan fore-arc basin, Urumieh-Dokhtar Magmatic Arc (Intra-arc basin), and Central Iran back-arc basin and it was subdivided into 11 members to date. "Unnamed member" which is identified by Nummulites intermedius and Eulepidina cf. dilatata and attributed to Rupelian, was introduced as the oldest member of the Qom Formation. Recent studies by the current author subdivided the Rupelian stage into “early Rupelian” and “late Rupelian”, based on the first appearances of lepidocyclinids in the latter one. Accordingly, the "unnamed member" is late Rupelian in age. Besides, the early Rupelian strata are characterized by the presence of Nummulites without lepidocyclinids, reported merely from southwestern and southern Kashan. The basal deposits of the Qom Formation sections in SW and S Kashan (composed of marl, limestone and marl limestone) are distinctly different from the “unnamed” member (alternation of silty marl, sandstone and limestone), “a” member (basal limestone) and “b” member (sandy marl) of the Qom Formation, in terms of lithology. Therefore, the mentioned deposits are introduced as a new member and named the "Verkan Member". Accordingly, the number of the Qom Formation members has increased to 12 and the “Varkan Member” (with 108-m thickness in the Varkan section and early Rupelian in age) is introduced as the oldest member of Qom Formation. The “Verkan Member” is present in the Varkan (SW Kashan), Vidoja (SW Kashan) and Ghohroud (S Kashan) sections.
  Keywords: Qom Formation, Rupelian, Nummulites, Verkan member, Oligocene- early Miocene