فهرست مطالب

Contemporary Islamic Studies - Volume:5 Issue: 2, Summer-Autumn 2023
 • Volume:5 Issue: 2, Summer-Autumn 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/05/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پریسا عطایی نظری، محمد علی مهدوی راد* صفحات 145-158
  نقشه منافقان برای قتل پیامبراکرم هنگام بازگشت از غزوه تبوک به واقعه «عقبه» شهرت یافته و منابع متعدد تاریخی،حدیثی و تفسیری به بازخوانی آن اهتمام داشته اند.تفسیرمنسوب به امام عسکری نیز روایتی طولانی و آمیخته با رخ دادها و مضامین گونه گون از پیامبراکرم نقل کرده که خوانشی منحصر بفرد از ماجرای عقبه ارایه می دهد.در این روایت به داستان سجده ملایکه بر آدم و عصیان او نیز اشاره شده است.این نوشتار،با کاربست روش تاریخ گذاری مبتنی بر تحلیل متن و منبع برخرده روایت داستان آدم تمرکز نموده،درستی انتساب آن به پیامبراکرم را به آزمون سپرده و می کوشد زمان تقریبی صدور روایت را دریابد.واکاوی نگره های مربوط به داستان آدم تاخر آن ها از عهد نبوی را نشان می دهد.تحلیل منبع روایت نیز حاکی لایه مندی آن و تعلق لایه نخست به نیمه دوم قرن سوم و چهارم و لایه دوم به قرن ششم است.قراین سبک شناختی در تمایز لایه های کتاب و آمیختگی متن روایت با مضامین متفرد شیعی و سازگار با دوران اقتدار شیعیان طبرستان،احتمال تعلق روایت عقبه به قرن ششم و بوم حدیثی طبرستان را موجه می نماید.
  کلیدواژگان: واقعه عقبه، تفسیر منسوب به امام عسکری(ع)، تاریخ گذاری حدیث، سجده ملائکه بر آدم، بوم حدیثی طبرستان
 • محسن رفعت* صفحات 159-179
  تیوری«رهبری اخلاقی» از نظریات نوپدیدی است که در دهه های پایانی قرن بیست میلادی بطور جدی درادبیات مدیریت وارد شده است.براساس این نظریه دانشمندان معتقدنددرکناراهمیت وضع وتدوین قوانین اخلاق مدارانه برای جامعه یاسازمان، ظهوررفتارهای اخلاقی ازجانب رهبراجتماع درروابط فردی واجتماعی وانتقال این هنجارهابه آحادجامعه ازطرق مختلف،نقش اصلی را درتحقق اخلاق اجتماعی وپیشبرداهداف والا ایفامی کند. بنابه ضرورت شناخت، تحلیل وتبیین مولفه های«رهبری اخلاق مدارانه» ازمنظراسلام، پژوهش حاضربارویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی مولفه های تیوری مذکوردرسیره حکومتی امام علی(ع)ایشان پرداخته وتلاش می کند الگویی مناسب ومستند دراین راستا ارایه کندکه براساس تیوری های رهبری درعلم مدیریت قابل تحلیل وارزیابی باشد. لذا هدف از این پژوهش، تحلیل مولفه های این تیوری و تطبیق آن با رویکرد امام‎علی(ع) است. بدین منظور در رهیافتی روایی با محوریت نهج البلاغه، به استخراج وتحلیل مولفه های«رهبری اخلاقی» در گفتار ورفتار امام پرداخته وبا ارایه نمونه های عینی از زندگی ایشان، عملیاتی بودن آن ها را نشان می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مولفه های مزبور در دو بعد فردی واجتماعی تمام شاخص های فردی، ایدیولوژیکی، ارتباطاتی، مدیریتی و... را دربرگرفته، می توانند به عنوان الگو برای رهبری جامعه موثر واقع شوند که البته در برخی ابعاد مانند خویشتن داری، تفاوت هایی ایدیولوژیکی نمودار است واز این رو علی رغم مشابهت های قابل توجه، زاویه این تیوری را با اندیشه وآموزه های سیاسی وحاکمیتی امام‎علی(ع)برجسته تر نشان می دهد.
  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، اخلاق، نهج ‎ البلاغه، مدیریت، امام علی(ع)
 • مهران غلامعلی زاده*، سیده سکینه حسینی صفحات 181-191
  دستاوردهای معاصر علم زبان شناسی بیانگر این است که زبان علاوه بر انتقال مضامین ارجاعی، منعکس کننده مضامین شناختی و القاگر مضامین ذهنی است. براین اساس معناشناسان شناختی مطالعاتی را در این زمینه به انجام رسانده و نظریاتی را ارایه داده اند که در این راستا می توان به نظریه استعاره های مفهومی جورج لیکاف و مارک جانسون اشاره کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا مفهوم سازی های صورت گرفته در مورد مفاهیم انتزاعی موجود در سوره مبارکه توبه را بر اساس ظرف و مظروف -که یکی از حوزه های مبدا استعاره های مفهومی هستی شناختی(وجودی) به شمار می آید- از دریچه منهج توصیفی - تحلیلی بررسی نماید. در این پژوهش سعی شده از دریچه نظریه استعاره های مفهومی به این پرسش پاسخ داده شود که هرکدام از مفاهیم انتزاع موجود در آیات سوره مبارکه توبه بر اساس چه ارتباط و مبنایی در قالب ظرف یا مظروف که می تواند یک شیء یا ماده باشد، تصویرسازی یا مفهوم سازی شده اند.
  کلیدواژگان: زبان شناسی شناختی، استعاره های مفهومی، سوره توبه، ظرف و مظروف
 • فائزه زارعین، محمد شریفی*، محمد مهدی شاهمرادی صفحات 207-218
  نظریه « نظام زوجی سوره های قرآن » از جمله کوشش های جدید حوزه علوم قرآن، در اثبات نظم قرآن کریم است. در این نظریه، ارتقای مطالعه نظم قرآن از«محوریت آیات» به »محوریت سوره ها« پیشنهاد شده و پیوند وسیع و ضروری میان دو سوره همجوار مورد توجه قرارگرفته است. جستار حاضر که از زمره پژوهش های بنیادین است ، با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با هدف معرفی نظام زوجیت سوره-های قرآن و اثبات کارآمدی این نظریه در فهم قرآن در دو سوره «الرحمن» و «الواقعه» به نمایش اقسام روابط محتوایی و ابعاد مختلف ییوند لفظی و معنایی بین این زوج سوره پرداخته است . ارتقای مطالعه نظم در قرآن از محوریت آیه و پاره متن به محوریت سوره و گفتمان، با کاربست عملی، به نقش این گونه مطالعات درفهم عمیق-تر دو سوره کمک شایانی کرده است. امعان موردی اقسام روابط بینامتنی زوج سوره «الرحمن» و «الواقعه» با تکیه بر آراء تفسیری علامه طباطبایی می تواند رهیافتی مناسب جهت پاسخ گویی به این پرسش باشد که چه شواهد مستدلی برای دیدگاه نظام زوجی سوره ها در جفت سوره مذکور وجود دارد ؟بررسی ها نشان می-دهد ارتباطاتی همچون آغاز و انجام مشترک دو سوره، الفاظ و مضامین مشترک و یا قریب به یکدیگر، ارتباط های محتوایی و... فرضیه قرینه گونی ساختار این دو سوره راتقویت می کند. بیشتر ارتباطات این دو سوره را موضوعات مشترکی تشکیل می دهندکه در هریک از این دو سوره از زاوایای متفاوت به آن ها پرداخته شده است به گونه ای که مکمل یکدیگر هستند.
  کلیدواژگان: سوره الرحمن، سوره الواقعه، کاربست عملی، مطالعات سوره شناسی، نظام زوجیت سوره ها
 • صفحات 219-229
  قرآن پژوهان غیرباورمند ازدیرباز کیفیت تدوین ورسمی سازی قرآن رامورد مطالعه قرارداده اند. گابریل سعید رینولدز، استادیار مطالعات اسلامی والهیات دانشگاه نوتردام آمریکا در فرضیه اخیر خود با تعمیم روش های تحقیق مدرن در عهد جدید بر قرآن، و تمرکز بر دوتایی ها یا عبارات تکرارشونده قرآن، مصحف فعلی را محصول ویراستاری متاخر متن مکتوبی می داند که از دو مکتوب پیشینی مکی و مدنی فراهم آمده است. نوشتار حاضر که پی آمد بررسی یک مقاله طولانی، دو سخنرانی و بحث و گفتگو و مجموعه مکاتباتی علمی با این محقق است، پس از شرح فرضیه و روش کار او، ضمن آشکار کردن خطاهای روشی رینولدز و عدول وی از معیارهای علمی خودش، اعتبار علمی ایده وی را مخدوش کرده، سپس پیش فرض ها، مبانی و محتوای این دیدگاه را با طرح قیاس ناپذیری قرآن با عهد جدید و در نتیجه عقیم بودن تعمیم روش های تحقیقی عهد جدید بر قرآن، اصیل و تعمدی بودن تکرار در اسلوب بیانی قرآن، خواندنی و شفاهی بودن قرآن و انتقال آن بر بستر نقل سینه به سینه و از طریق قرایات اجازه دار، آشکار کردن آسیب هایی که غفلت از دیدگاه های قرآن شناسان مسلمان در علمیت طرح ایجاد کرده و نیز بیان نادرستی شواهد به خاطر سوء فهم های تفسیری به شکل آکادمیک زیر سوال برده، ضرورت جدی بازبینی آن را آشکار می کند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: دوتایی های قرآن، رسمی سازی قرآن، منبع مکی-مدنی، گابریل رینولدز، ویرایش قرآن
 • حامد جوکار*، علی حسن نیا صفحات 231-243
  بر اساس آموزه های ادیان ابراهیمی و به ویژه دین اسلام، تاریخ در نهایت واجد وصف تکامل یافتگی است. اما در صورت پذیرش این موضوع، این پرسش مطرح می شود که آیا تکامل تاریخ به مرور رخ می دهد یا به صورت یکباره؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آثار استاد مطهری پرداخته و می کوشد پاسخ این پرسش را از نگاه وی به دست دهد. در بخش نخست، مبانی دیدگاه استاد مطهری در خصوص تکاملی بودن سیر تاریخ توضیح داده شده است. در ادامه ضمن بیان مولفه های واقع گرایی در تفسیر تاریخ، به برخی اشکالاتی که در برابر سیر تکاملی تاریخ مطرح می شود، از نگاه وی پاسخ داده شده و در نهایت با توجه به تاکید استاد مطهری بر نقش انسان در سازندگی تاریخ، امکانات انسانی تکامل تاریخ معرفی شده است. این موارد عبارتند از شرست حق طلب انسان، منفعت گرایی انسان و میراث انبیا.
  کلیدواژگان: سیر تاریخ، تکامل تاریخ، اصل علیت عمومی، منفعت گرایی
 • مینا شمخی* صفحات 245-255
  مساله ی تحریف یا عدم تحریف قرآن از مباحث قدیمی و سابقه دار علوم قرآنی است که از دوران صحابه پیامبر(ص) مطرح بوده است. مفسران شیعی و اهل سنت در عنایت به این نکته ی اساسی در مباحث مقدماتی تفسیرشان، بحث سلامت قرآن از تحریف را مطرح کرده اند. افزون بر دیدگاه ها و آرای اندیشمندان مسلمان، خاورشناسان نیز، قرآن کریم را از منظرهای مختلف بررسی کرده‏اند و یکی از عرصه های پژوهشی آنان موضوع قرآن و نظریه ی تحریف است که جزء مهمی از مطالعات قرآن‏شناسی ایشان را تشکیل می دهد. بررسی رویکرد مستشرقان به مساله ی تحریف قرآن یا عدم تحریف قرآن و نیز واکنش اندیشمندان مسلمان در ارزیابی و نقد دیدگاه های مستشرقان، افق نوینی در چگونگی مواجهه با دیدگاه های موجود به شمار می آید. مقاله پیش رو به روش کتابخانه ای و داده پردازی تحلیلی و نقدی به این نتیجه می رسد که زمینه های موجود در روایات تاریخی که در ظاهر بر وقوع تحریف زیاده و نقصان دلالت دارند، از جهت بررسی سندی و تحلیل متنی و نیز مبانی اسلام، نامعتبر است. منشاء بیشتر نظریه های طرح شده، عدم درک درست ارتباط و تناسب بین آیات است که منجر به شبهه ی از هم گسیخته بودن متن قرآن و وقوع تحریف می شود.
  کلیدواژگان: تحریف، مستشرقان، بررسی روایات، سلامت قرآن، نص قرآن
 • فیروزه بلوچ اکبری، احمد رضا کیخای فرزانه*، بهروز رومیانی صفحات 257-266
  زمینه و هدف

  تقابل های دوگانه از عناصر اساسی ساختارگرایی است. از منظر ساختارگرایان تفکر انسان بر مبنای تقابل های دوگانه شکل گرفته است و مهم ترین مولفه هایی که باید در تحلیل و بررسی پدیده های مختلف مورد توجه قرار گیرد؛ تقابل های دوگانه است؛ از خصوصیات برجسته تقابل ها این است که علی رغم خلاف عادت و عقل بودن به مذاق عادت زده مخاطب بسیار خوش می نشیند و موجب التذاذ می گردد. پژوهش پیش رو، مطالعه ای نظری است که به شیوه ی پژوهش کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. محدوده ی پژوهش دیوان سنایی چاپ شده توسط انتشارات نگاه، سال 1320، و حدیقه الحدیقه چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه تهران، سال 1386 است.

  یافته ها و نتیجه

  از ویژگی های بارز تقابل های فلسفی در شعر سنایی فرا رفتن از دنیای مادی و مواجهه با حقایق برتر است. سنایی بسیاری از این مضامین فلسفی که ما آن ها را در تضاد با هم می بینیم در کنار هم تعریف کرده است؛ از این منظر شعر او دربردارنده تقابل ها و متناقض های زبانی و فلسفی بسیاری است. از بین این مضامین لاهوت و ناسوت بیشترین بسامد، و دون و بالا کمترین بسامد را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: تقابل های دوگانه، تقابل فلسفی، سنایی
 • فاطمه حاجی اکبری*، حسین حیدری، مقدم احسان صفحات 267-276
  نزدیکترین ادیان به اسلام از جهت تاریخی، «مسیحیت» می باشد. در قرآن پیروان حضرت مسیح هم به صورت الفاظ اختصاصی وهم تحت عناوین کلی و در کنار سایر ادیان مورد اشاره و یا خطاب قرار گرفته اند. با توجه به فراوانی یادکرد از مسیحیان در قرآن، شناخت دقیق این قوم از نگاه قرآن برای جامعه اسلامی ضروری می نماید .مواجه قرآن با پیروان این قوم برخوردی واقع بینانه وهمدلانه است که می تواند الگویی برای ارتباط با آنها در عصر حاضر تلقی گردد. در کنار هم قراردادن آیات ایجابی مربوط به پیروان مسیح به بازبینی الگوی ارتباطی با ایشان کمک می کند و از این منظر دریچه ای است برای وحدت ادیان و صلح جهانی. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی بر آن است در وهله اول آیات قرآنی قرانی پیرامون مسیحیان را جمع آوری و نظام بخشی نماید و پس از آن با کمک نظرات مفسران ضمن اشاره به وجه نامگذاری، تعابیر و خطاب «نصاری» در قرآن، بیان کند که پیروان حضرت «مسیح» (ع) اگرچه در برخی آیات مورد نقد و عتاب قرار گرفته اند، ولی در بسیاری موارد هم به تصریح آیات قرآن مورد ستایش واقع شده اند. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش مشخص شد در آیاتی که به تحریف کلام الله اشاره شده نقدی متوجه مسیحیان نبوده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، مسیحیان، نصاری، عهد جدید، تحریف کتاب مقدس
 • صمد عبداللهی عابد*، سیفعلی زاهدی فر، اکرم عتیق گلباف، سیدمجید نبوی صفحات 277-287
  «محمد ناصر الدین آلبانی» یکی از محدثان برجسته و تاثیرگذار «سلفی گری» است او تالیفات گسترده ای در رشته های مختلف علوم اسلامی، خصوصا علوم حدیث نگارش کرده است. آثار او در ممالک اسلامی به کثرت، انتشار یافتند. حدیث «ضریر» در منابع اهل سنت، دارای سند صحیح است. برای این حدیث، دو زیادت با عنوان زیادت «حماد بن سلمه» و زیادت «عثمان بن حنیف»، مطرح می شود که از سوی «البانی» در کتاب «التوسل، انواعه و احکامه»، تضعیف شده است. این تضعیفات، عموما تضعیفات سندی هستند. روش جمع آوری مطالب در این نگارش به صورت کتابخانه ای بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. پس از بررسی ها مشخص شد که زیادت اول، با اثبات ثقه بودن «حماد بن سلمه» و عدم منافات زیادت وی با روایت «شعبه» و زیادت دوم با اثبات مقبولیت روایت «شبیب» که از راویان سند حدیث است، تقویت می شود. البانی در زیادت «عثمان بن حنیف»، با توسل به روایات مربوط به «حیای عثمان»، به این حدیث ایراد می گیرد درحالیکه با بررسی های مختلف مشخص شد که ادعاهای البانی درباره این حدیث صحیح نمی باشد.
  کلیدواژگان: البانی، حدیث ضریر، زیادت ها، حماد بن سلمه، عثمان بن حنیف
|
 • Parisa Ataei Nazari, Muhammad Ali Mahdavi Rad * Pages 145-158
  The plan of Hypocrites to murder the Revered Prophet, while returning from the war of Tabūk, is well known as the incident of “‘Aqaba” and various historical, narrative, and interpretive sources have attempted to reread it. In addition, in the interpretation ascribed to Imām ‘Askarī, there is a lengthy narration mixed with different occasions and themes –narrated from the Revered Prophet –which offers a unique reading of ‘Aqaba incident. In this narration, the story of angels’ prostration for Adam and his disobedience are pointed out. By implementing the method of determining the date based on an analysis of the text and source, the present article focuses on the micro-narrative of Adam story, examines the accuracy of its ascription to the Revered Prophet, and tries to figure out the approximate time of the issuance of this narration. Exploring the theories related to the Adam story shows their time to be after the Prophetic time. Moreover, analyzing the source of the narration indicates its layers wherein the first layer belongs to the second half of the third century as well as the fourth century, and the second layer to the sixth century. Indications suggesting the differentiation between the layers of the book as well as the text of the narration being mixed with Shī‘a distinctive themes (which are contemporary with the powerful era of Ṭabaristān Shī‘as) justify the probability that the narration of ‘Aqaba belongs to the sixth century and that its narrative milieu is Ṭabaristān.
  Keywords: Incident of ‘Aqaba, The interpretation ascribed to Imām ‘Askarī (a), Date determination of the narration, Angels’ prostration for Adam, Ṭabaristān narrative milieu
 • Muhsin Rafat * Pages 159-179
  The theory of “Ethical Leadership” is one of the new notions which earnestly found its way into the management literature at the last decades of the twentieth century. According to this theory, besides the significance of enforcing ethical laws for the society or the organizations, scientists hold the demonstration of ethical behaviors by the leader of the society in the personal and social relations as well as the transfer of these norms to the common people via various ways play the main role in the realization of social ethics and the advancement of sublime goals. Because in Islam it is necessary to know, analyze, and explicate the elements of “ethical leadership,” the present article attempts to investigate the elements of the aforesaid theory in the governmental conduct of Imām Alī (a) with a descriptive-analytical approach. Moreover, for this goal it tries to provide a suitable and evidence-based model which can be analyzed and assessed based on the leadership theories in the knowledge of management. Therefore, the goal of this research is to analyze the elements of this theory and compare them with the approach of Imām Alī (a). To do so, via a narrative approach with the pivotal role of Nahj al-Balāgha, the elements of “ethical leadership” in the talks and behavior of Imām are extracted and analyzed; and with the provision of tangible instances of his life, it is shown these elements can be operational. The obtained results show that the aforesaid elements contain all the personal, ideological, relational, managerial, etc. indexes both in personal and social dimensions and can efficiently act as a model for leading the society. There can be seen, of course, ideological differences in some aspects like in self-control. Thus, despite noticeable similarities, these differences accentuate the discrepancy of this theory with the political and governmental thought and teachings of Imām ‘Alī (a).
  Keywords: ethical leadership, Theory of leadership, Ethics, Nahj al-Balāgha, management, Imām ‘Alī (a)
 • Mehran Ghulamalizadeh *, Seyydeh Sakineh Huseyni Pages 181-191
  The contemporary achievements of linguistics indicate that in addition to conveying reflective themes, language represents cognitive themes and induces mental themes. Accordingly, cognitive semanticists have conducted studies in this regard and have given in some theories. One of these theories is George Lakoff and Mark Johnson’s conceptual metaphor theory. Our study set out to examine the conceptualizations of the abstract concepts existing in the Repentance Chapter based on the container metaphor – as one of the source domains of ontological metaphors – via a descriptive-analytical approach. Our analysis of the obtained cases demonstrated that each of the abstract concepts is formed based on the conditions of the verse – i.e., the theme and objective of the verse is formed based on the container or the inside matter – and the conceptualizations are not accidental at all. For instance, with regard to the abstract concept of fitna, we see that the conceptualization is based on both the container and the inside matter (object/material), which is a small example of the infinite knowledge and wisdom of the sublime God. Likewise, the conceptualizations in other verses are totally related to the requirements and station of the theme and purpose of the verse. The frequencies obtained from the Repentance chapter reveal that the conceptualizations based on the container are more than the conceptualizations based on the inside matter. The reason for this is the emphasis on the precise selection of the source domain and its relationship with the verse theme and purpose.
  Keywords: Cognitive linguistics, conceptual metaphors, Repentance chapter, Container, inside matter
 • Mohammad Hossein Montazeri * Pages 193-205
  One of the Shī‘a teachings discussed in the Twelver Shī‘a narrations and the qur’ānic commentaries is ṭīnat (nature). This teaching suggests the difference of the humans in creation and discusses the ties of faith and disbelief with the human’s ṭīnat. At the first glance, this teaching is about the inherent human blissfulness and wretchedness as well as the rejection of his freedom in bringing about his own destiny (and so suggests a type of predestination). Many Twelver Shī‘a narration transmitters and exegetes have explicated the contents of these narrations and have tried to solve their problems. The question examined in this study regards the solution of Allāma Ṭabāṭabā’ī for the problems of ṭīnat narrations and its evaluation. In his Tafsīr al-mīzān, Allāma Ṭabāṭabā’ī presents a comprehensive plan based on the principles of Ṣadrian theosophy to provide a content analysis of this teaching. Taking ṭīnat as a worldly matter that makes the human body, which in turn bases the human soul, he deems the effect of ṭīnat on the human blissfulness and wretchedness at an essential requirement level and does not deem it as requiring predestination. We will ultimately show that Allāma Ṭabāṭabā’ī’s analysis is mostly a philosophical one, which is not so congruent with the semantic network of the narrations related to ṭīnat.
  Keywords: ṭīnat teaching, Allāma Ṭabāṭabā’ī, determinism, essential blissfulness, wretchedness, contingent
 • Faeze Zare’In, Mohammad Sharifi *, Mohammad Mahdi Shahmoradi Fereyduni Pages 207-218
  The “coupling system of the qur’ānic chapters” theory is one of the new efforts in the qur’ānic sciences domain to prove the existence of order in the Qur’ān. In this theory, it is suggested that the examination of the Qur’ān’s order be moved up from verses to chapters; thus, an extensive and obligatory relationship between the two neighboring chapters has been taken into account. As a fundamental research project, this article this study adopts a descriptive-analytical method to introduce the coupling system of the qur’ānic chapters and prove the effectiveness of this theory in understanding the Qur’ān in the two chapters of the Qur’ān 55 and 56 through depiction of various content relations and different verbal and semantical relationships between these two coupled chapters. The promotion of the research on the order of the Qur’ān from verses and excerpts to chapters and discourse – via practical implementation – has greatly helped understanding the role of suchlike studies in better grasp of the two chapters. A case-by-case reflection in the intertextual relationships between the two coupled chapters (Qur’ān 55 and 56) based on the interpretive opinions of ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī can be an appropriate way to respond the question “what reasonable evidences exist for the coupled system of chapters in the two intended chapters?” Investigations show that relations such as common beginning and ending of the two chapters, common or nearly common statements and themes, content relations, etc., enhance the hypothesis on the symmetrical structure of these two chapters. The majority of the connections of these two chapters are common issues that have been examined in each of these two chapters from different perspectives such that they complement each other.
  Keywords: Practical implementation, Qur’ān 55, Qur’ān 56, Sura studies, The coupling system of chapters
 • Zahra Akhavan Sarraf * Pages 219-229
  Qur’anic scholars who disbelieve the Qur’an have long studied its codification and canonization. In his recent hypothesis, Gabriel Said Reynolds generalizes New Testament’s modern research methods and applies them to Qur’an. Thus he focuses on Qur’an’s “doublets”, and considers Qur’an’s present codex as a result of the later redaction of a written text provided from two previous Meccan and Medinan written material. This article- which is the outcome of analyzing Reynolds’ article, two of his speeches and a series of scientific correspondences with him - explains his hypothesis and research method, clarifies his methodological mistakes and violation of his own scientific criteria and falsifies the validity of his idea. This study questions Reynods’ presuppositions and foundations of his view, and discusses the incompatibility of Qur’an and New Testament and thus the invalidity of generalizing the research methods of New Testament and applying them to Qur’an, and the intentionality of repetition in the expressive style of Qur'an and considering repetition as one of Qur’an’s features. This article also shows that Qur’an is oral and readable and transmitted from one heart to another heart through permitted recitations, discloses the scientific flaws of Reynolds’ proposal resulted from neglecting Muslim Qur’anic scholars’ views, and explains the inaccuracy of his evidences due to interpretational misunderstandings; and shows the necessity of inspecting the idea.
  Keywords: Qur’an’s doublets, Canonization of the Qur’an, Meccan source, Medinan source, Gabriel Reynolds, Orientalists, Qur’an’s redaction
 • Hamed Jokar *, Ali Hasannia Pages 231-243
  According to the teachings of the Abrahamic religions in general and Islam in particular, history is ultimately described as an evolved issue. Nonetheless, if this is accepted, the question arises as to whether the evolution of history occurs over time or all at once. This article examines the works of Martyr Muṭahharī, the Iranian revolutionary philosopher and scholar, with a descriptive-analytical method and tries to answer this question from his point of view. In the first part, the foundations of Martyr Muṭahharī’s view to the evolution of the course of history are explained. Then, while expressing the components of realism in the interpretation of history, some problems that are raised against the evolution of history are answered from his point of view. These include human’s right-seeking nature, human’s utilitarianism, and the legacy of the prophets. Muṭahharī has taken a philosophical approach to commenting on the course of history, which seems to be more relevant to the question of the evolution of history. Emphasizing the legitimacy of the history process and ruling the principle of causality on historical events, he communicates between the past, the present, and the future of history, and thus provides a meaningful basis for historical continuity.
  Keywords: The Course of History, The Evolution of History, The Principle of General Causality, Utilitarianism
 • Mina Shamkhi * Pages 245-255
  The Qur’ān distortion or nondistortion is one of the old discussions of qur’ānic sciences that has been debated since the time of the Prophet’s (s) Companions. The Shī‘a and Sunnī exegetes have favored the freedom of the Qur’ān from distortion in the introductory discussions of their commentaries in the light of this basic point. In addition to the Muslim thinkers’ viewpoints and opinions, the orientalists have examined the Qur’ān from various angles, too, and one of their research domains is the topic of the Qur’ān and its distortion/ non-distortion, and it forms an important part of their qur’ānic studies. The examination of the orientalists’ approach to the distortion/ non-distortion of the Qur’ān and the reaction of Muslim thinkers in their evaluation and criticism of the orientalists’ viewpoints is a novel horizon in the way to face the existing orientalist stances. The study at hand collected data via library research and analyzed the collected data via analytical-critical approach. The results showed that the existing grounds in the historical narrations that seemingly imply the occurrence of additive and reductive distortion are invalid in terms of their chains of transmission, content, and Islamic principles. The origin of most of the proposed theories is the lack of a correct understanding of the relationship between verses, which leads to the doubt that the qur’ānic text suffers from disunity as a result of distortion.
  Keywords: Distortion, Orientalists, Narration examination, Soundness of the Qur’ān, Qur’ān’s text
 • Firuzeh Baloch Akbari, Ahmadreza Kikhai Farzaneh *, Behrouz Rumiani, Mustafa Salari Pages 257-266
  Background and Objectives

  Binary opposition is a key element in structuralism. Structuralists view human thinking as formed on the basis of binary oppositions. Binary opposition is the most significant component to consider in the analysis and investigation of various phenomena. One of the prominent features of binary opposition is that, despite appearing contrary to habit and reason, it provides the audience with a familiar taste and brings enormous enjoyment. This theoretical research has been conducted using the descriptive-analytical method and utilizing library resources. It focuses on Diwan Sana'i (Sana'i’s poems) published by Negah Publishing Co., 1941, and Hadiqat Al Haqiqa (The Walled Garden of Truth) published by the University of Tehran Press, 2007.

  Findings and Conclusion

  A particularity of philosophical confrontations in Sana'i's poetry is the transcendence of the earthly material world and the confrontation with superior truths. Sana'i has defined many of these philosophical themes, which may seem contrasting, as coexisting. From this perspective, his poetry contains numerous linguistic and philosophical oppositions and contradictions. Among these themes, "Lāhut" (divinity or heavenly world) and "Nāsut" (the earthly world) have the highest frequency, while "Doon" (Low) and "Bālā" (High) have the lowest frequency.

  Keywords: binary oppositions, Philosophical Opposition, Sana'i
 • Fatemeh Hajiakbari *, Hossein Heidari, Ehsan Moghaddam Pages 267-276
  "Christianity" is one of the religions closest to Islam historically. In the Qur'an, the followers of Christ are mentioned or addressed both in specific words and also under general titles along with followers of other religions. Due to the abundance of mentions of Christians in the Qur'an, gaining accurate knowledge of this people from the perspective of the Qur'an is necessary for Islamic society. The Quran takes a realistic and friendly approach to portray the followers and disciples of Jesus, which can serve as a model for communication with them in the present time. Gathering affirmative verses about the followers of Jesus helps to reconsider the pattern of communication with them, and from this perspective, it becomes a window to understanding the unity of religions and achieving world peace. This descriptive-analytical study aims to collect and systematize the Qur'anic verses about Christians in the first place, and then, with the help of Quran commentators, it points out the reasons for naming, interpretations, and addressing of "Christians" in the Qur'an as Nasārā, to state that although the followers of Christ have been criticized and rebuked in some verses, in many cases, they have been praised according to the verses of the Qur'an. Also, based on the findings of this study, it was found that in those verses that refer to the distortion of the word of God, there was no criticism of Christians.
  Keywords: Christians & Muslims, Nasārā, New Testament, Word, Holy Quran
 • Samad Abdollahi Abed *, Seifali Zahedifar, Akram Atigh, Seyed Majid Nabavi Pages 277-287
  «Muhammad Nasīruddin al-Albāni« is one of the prominent and influential hadith scholars of »Salafism«. He has written extensive books in various fields of the Islamic sciences, especially hadith sciences. His works have been widely published in Islamic countries. The hadith of »al-Dharir« [the blind] has a Sahih [authentic] chain of transmission in Sunni sources. In this hadith, two Ziyadât [additions] have been mentioned under the title of the addition of «Hammad bin Salamah» and the addition of «Uthman bin Hunaif», which have been weakened both by «Albani» in his book «Al-Tawassul, Anwa'uhu wa Akhamuh».These weaknesses, in general, are Sanad-based [documental].The method of collecting materials in this study is library sources and the research method is descriptive and analytical.After the investigations, it was found that the first addition can be strengthened by proving the trustworthiness of «Hammad bin Salamah» and the non-contradiction of his addition with the narration of «Shu'bah», and the second addition by proving the acceptability of the narration of «Shabib», who is one of the narrators of the chain of hadith.Albani, objects to the hadith of the blind, which contains the addition of «Uthman bin Hunaif», based on the narrations of «Hayâ' [shyness] of Uthman», while various researches have shown that Albani's claims about this hadith are incorrect.
  Keywords: Albani, Hadith of al-Dharir [the Blind], Al-Ziyadât [the Additions], Hammad bin Salamah, Uthman bin Hunaif
 • Marzieh Mohases *, Reyhaneh Khodamardi Pages 289-297
  Expanding Quranic principles in human relations is considered among the fundamental necessities in an Islamic society. The importance of explaining these principles seems of much more significance in cases moral damage is likely to occur. Being formed in stressful relationships, Divorce is one of the most challenging events in family life which affects women morally more as the sensitive party of this relation. This study, through a descriptive-analytical method, tries to analyze the Quranic approach toward moral damage suffered by a woman in divorce. It shows that the Holy Quran as a source of jurisprudence, in order to vindicate the rights of women injured in divorce, instructs strategies as legal and moral propositions to compensate moral losses and in addition to meeting their financial needs (including the right to housing, securing women’s financial rights, giving gifts, the right to immunity from abuse), pays attention to meeting the spiritual needs (including the right to security in returning to the common life, waived right to shared housing with man, not having the right to return to the divorcee during iddah and etc.). Although the amount of moral damage imposed on a woman is irreparable, observing each of these propositions and removal of some duties man is responsible for, followed by legal sanctions and protection can to some extent repair the moral damage suffered by the woman and can cause a decrease in the number of divorces in the society.
  Keywords: moral damage, divorce, women in the Quran