فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 96، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا پورسعید، محدثه محسن پور، لیلا قسیسین* صفحات 150-171

  هدف :

  زبان پریشی نوعی اختلال اکتسابی زبان است که می تواند کلیه بازنمایی های زبان (درک، بیان، خواندن و نوشتن) را تحت تاثیر قرار دهد. این اختلال، یک ناتوانی ارتباطی است که دارای اثرات طولانی مدت بر ابعاد مختلف زندگی افراد دارای زبان پریشی می باشد. شایع ترین علت زبان پریشی، سکته مغزی است. باتوجه به این که شیوع این اختلال در کشور ایران در حال افزایش است، شایسته است که کیفیت خدمات ارایه شده به این افراد را بهبود ببخشیم. برای رسیدن به این هدف لازم است که از وضعیت فعلی خدمات آگاه باشیم. شواهد نشان می دهند عوامل موثر بر ارایه خدمات گفتاردرمانی به افراد دارای زبان پریشی در کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین هدف از انجام این مطالعه این بود که موانع و تسهیل کننده های دریافت خدمات گفتاردرمانی از دیدگاه خانواده های این بیماران در کشور ایران مشخص شود.

  روش بررسی :

  مطالعه حاضر به صورت کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. در این مطالعه با 12 نفر از خانواده های افراد دارای زبان پریشی، مصاحبه های فردی، نیمه ساختارمند و با سوالات باز انجام شد. این افراد با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. مصاحبه ها به صورت تماس صوتی از طریق واتساپ و یا تماس تلفنی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش برنارد صورت گرفت. مدت مصاحبه با خانواده ها، به طور میانگین 25 دقیقه بود.

  یافته ها :

  موانع دریافت خدمات گفتاردرمانی از دیدگاه خانواده های دارای زبان پریشی، در 5 طبقه و 12 زیرطبقه و تسهیل کننده های دریافت خدمات در 5 طبقه و 13 زیرطبقه قرار گرفت. بین موانع و تسهیل کننده های شناسایی شده هم پوشانی وجود داشت. بنابراین عنوان های طبقه ها با هم یکسان و عبارت بودند از: عوامل موثر بر حضور مراجع در جلسات گفتاردرمانی، عوامل مربوط به بیمار، عوامل مربوط به محل درمان، عوامل مربوط به خانواده و عوامل مربوط به گفتاردرمانگر. همه شرکت کنندگان به مانع و تسهیل کننده ای مربوط به طبقه عوامل موثر بر حضور مراجع در جلسات گفتاردرمانی اشاره کردند. همچنین همه آن ها مانعی مربوط به بیمار و تسهیل کننده ای مربوط به خانواده را هم در دریافت خدمات گفتاردرمانی موثر دانستند.

  نتیجه گیری:

   با بررسی عوامل استخراج شده از صحبت های مصاحبه شوندگان، می توان با کمک افرادی که در این مسیر کمک کننده هستند، برای کاهش موانع و تقویت تسهیل کننده ها برنامه ریزی های لازم را انجام داد. بیشتر شرکت کنندگان، شدت بالای آسیب را مانع از دریافت درمان دانستند. همه آن ها اتفاق نظر داشتند که وجود یک منبع جهت اطلاع از خدمات گفتاردرمانی، دریافت این خدمات را تسهیل کرده است. با در نظر گرفتن موانع و تسهیل کننده ها افراد دارای زبان پریشی و خانواده های آن ها می توانند درمان مناسب تری را متناسب با شرایط خود دریافت کنند و کیفیت زندگی آن ها افزایش پیدا خواهدکرد.

  کلیدواژگان: زبان پریشی، گفتاردرمانی، ایران، خانواده، تحقیق کیفی
 • رضا نیلی پور، زهراسادات قریشی، حوریه احدی*، عباس پورشهباز صفحات 172-195

  هدف :

  هدف اصلی این پژوهش در فقدان آزمون رشدی با هنجار متناسب با سن رشد کودکان برای زبان فارسی، تدوین آزمون رشدی روا و معتبر برای گردآوری داده های هنجار از کودکان 3 -7 ساله سالم فارسی زبان ایرانی است. از این آ زمون می توان برای شناسایی اختلال زبانی و سنجش شدت آن در کودکان فارسی زبان3 تا 7 ساله دارای اختلال های رشدی زبان در مقایسه با همتایان سنی آن ها نیز استفاده کرد.

  روش بررسی:

   پژوهش حاضر به منظور تدوین و هنجاریابی آزمون رشدی زبان فارسی به عنوان یک ابزار توصیفی روا و معتبر، در 3 مرحله انجام شد. ابتدا پیش نویس سازه نخست آزمون با درنظر گرفتن مختصات زبانی و فرهنگی زبان فارسی و مطالعات پیشین برای سطوح زبانی واج شناختی، تک واژشناختی، نحوی، معناشناختی وکاربردشناختی با 9 آزمایه، 180 گویه و دو داستان تصویری تدوین شد. نسخه نخست آزمون بر روی 200 کودک سالم 3 تا 8 سال فارسی زبان تهرانی برای سنجش حساسیت آزمایه ها برای گروه های مختلف سنی اجرا شد. نتایج این نسخه به وسیله 3 متخصص آسیب شناس گفتار و زبان خبره و 3 زبان شناس بالینی بررسی و نسبت روایی محتوایی آن به دست آمد. نتایج این مرحله در کارگاه بالینی برای 20 تن از متخصصان گزارش شد. در مرحله دوم باتوجه به نتایج و پیشنهادها اصلاحات لازم در سازه آزمون و گویه ها انجام شد. همچنین آزمایه «تک واژ جمع» که از حساسیت تشخیصی کافی برخوردار نبود، حذف و آزمایه «تعریف واژه» که در سایر آزمون های رشدی کاربرد داشت، به ساختار آزمون افزوده شد. نسخه نهایی آزمون با 9 آزمایه، 105 گویه و 2 داستان تصویری برای کودکان 3 تا 7 تدوین شد. نتایج نشان داد آزمون برای گروه سنی 8 سال از حساسیت تشخیصی هنجار برخوردار نیست. سپس نسخه پالایش شده به صورت پایلوت بر روی 200 کودک فارسی زبان در جامعه نمونه اجرا و روایی و اعتبار آن محاسبه شد. برای بررسی روایی صوری و محتوایی نسخه نهایی آزمون از نظرات 8 متخصص گفتاردرمانی و زبان شناسی و برای بررسی روایی سازه از ماتریس همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی و برای تعیین اعتبار آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. در مرحله سوم نسخه نهایی آزمون به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی در 5 استان منتخب تهران، مازندران، فارس، اصفهان و خراسان از 1200 کودک 3 تا 7 ساله مهدکودک ها و مدارس در دسترس به وسیله آسیب شناسان گفتار و زبان آموزش دیده اجرا و داده های گویه ها و نمونه گفتارهای پیوسته ضبط شده به کمک نسخه 20 نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها:

   روایی محتوایی 0/78 و اعتبار آزمون 0/76 به دست آمد. علاوه بر تایید روایی سازه و روایی تشخیصی آزمون، همبستگی بین آزمایه ها و نمره کلی آزمون نیز در سطح 0/01 (با همبستگی 0/20 تا 0/83) معنادار بود. هنجار گروه های سنی در بازه سنی 6 ماهه و یکساله به صورت نمره استاندارد محاسبه و در جدول ها گزارش شد. 

  نتیجه گیری:

   آزمون رشدی زبان فارسی می تواند ابزاری با روایی و اعتبار مناسب برای سنجش هنجار زبانی کودکان گروه های سنی 3 تا 7 ساله باشد. هنجارهای سنی به دست آمده در این پژوهش، می تواند به عنوان معیاری برای تعیین فاصله سن تقویمی با سن زبانی کودکان 3 تا 7 سال و تعیین شدت آسیب باشد. از هنجارهای سنی آزمون نیز می توان برای ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت کودکان پس از توان بخشی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: هنجاریابی، آزمون رشد زبانی، زبان فارسی، سن زبانی
 • مبینا بهادری، رامین سامی، شهلا ابوالحسنی، وجیهه آتشی* صفحات 196-211

  هدف :

  بیماری مزمن انسدادی ریوی یکی از شایع ترین علل مرگ و میر در جهان است که به علت ماهیت پیشرونده خود منجر به تاثیر بر سطح عملکردی بیماران می شود. مشکلات و ناتوانی های متعدد ناشی از بیماری منجر به وابستگی این بیماران به مراقبین خانوادگی می شود. به دنبال تغییرات ایجادشده در زندگی مراقبین، اغلب مراقبین خانوادگی در معرض پریشانی روان شناختی قرار می گیرند که منجر به کاهش کیفیت مراقبت ارایه شده به بیماران می شود. مشارکت دادن مراقبین در آموزش بازتوانی ریوی بیماران، یکی از روش های کاهش پریشانی روان شناختی است. باتوجه به ظهور عصر دیجیتال و محدودیت های آموزش حضوری مانند اتلاف زمان و هزینه، برنامه بازتوانی ریوی مبتنی بر تلفن همراه به عنوان یکی از روش های نوین برای پشتیبانی آموزشی از مراقبین دردسترس است. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه بازتوانی ریوی مبتنی بر تلفن همراه، بازتوانی ریوی بر دیسترس روان شناختی مراقبین افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی انجام شده است.

  روش بررسی:

   این مطالعه یک کارآزمایی در عرصه است که بر روی 70 مراقب خانوادگی افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریوی انجام شد. نمونه ها به صورت دردسترس از کلینیک جامع تنفس خورشید انتخاب و پس از بررسی معیارهای ورود، توسط نرم افزار مینی مایزیشن به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش از برنامه بازتوانی ریوی مبتنی بر تلفن همراه به مدت 6 هفته استفاده کردند. برای گروه کنترل نیز آموزش بازتوانی ریوی حضوری (روتین) به صورت 12 جلسه در طی 6 هفته ارایه شد. مراقبین هر 2 گروه به مدت 2 بار در هفته از طریق تماس تلفنی پیگیری می شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه های اطلاعات جمعیت شناختی و پریشانی روان شناختی کسلر بود که قبل و بعد از مداخله توسط مراقبین تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و آزمون های من ویتنی، کای اسکویر و تی مستقل و زوجی انجام شد. 

  یافته ها :

  براساس تحلیل نتایج، دو گروه ازنظر مشخصات جمعیت شناختی همگن بودند و اختلاف معناداری بین مشخصات فردی دو گروه وجود نداشت. میانگین سنی مراقبین گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 14/8±44/1، 13/8±47/7 سال بود. در گروه آزمایش 4/71 درصد مراقبین زن و در گروه کنترل 9/82 درصد مراقبین زن بودند (P>0/05). قبل از مداخله تفاوت معناداری ازنظر متغیر پریشانی روان شناختی بین دو گروه آزمون و کنترل نبود (P=0/684)، اما بعد از مداخله بین دو گروه از نظر پریشانی روان شناختی تفاوت معنادار بود (0/001= P). میانگین نمره پریشانی روان شناختی قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله به ترتیب 14/97±65/6، 4/5±10/25 بود و کاهش معناداری داشته (P<0/000) و پریشانی روان شناختی در گروه کنترل 7/91±15/68، 5/42±14/6 تغییرمعنادار نداشته است (P=0/101).

  نتیجه گیری:

   نتایج این مطالعه بیانگر آن است که آموزش از طریق برنامه بازتوانی ریوی مبتنی بر تلفن همراه در جهت کاهش پریشانی روان شناختی مراقبین خانوادگی بیماران مزمن انسدادی ریوی کاربردی می باشد. وضعیت روانی مطلوب مراقبین در کیفیت مراقبت ارایه شده به بیماران تاثیر دارد، بنابراین استفاده از این روش در آموزش مراقبین بیماران مزمن انسدادی ریوی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مداخلات مبتنی بر وب، بیماری مزمن انسدادی ریه، پریشانی روانشناختی، مراقبین
 • محمدحسین روحانی راوری، عباس عبادی، اکبر دارویی* صفحات 212-233

  هدف :

  با پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از درمان از راه دور برای ارایه خدمات گفتار، زبان و بلع گسترش یافته است. در کشور های مختلف، مطالعاتی درزمینه درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع از جمله لکنت انجام شده که این مطالعات اثربخشی این شیوه از ارایه درمان را تایید کرده است و علاوه بر آن مشکلاتی را نیز بیان کرده اند. برای ارایه موثر تر این شیوه از درمان باید چالش های موجود بر سر راه این درمان را بررسی کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تسهیل کننده ها و موانع درمان از راه دور لکنت کودکان پیش دبستانی انجام شده است.

  روش بررسی:

   در یک مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوا با 11 مشارکت کننده شامل درمانگران دارای تجربه درمان از راه دور لکنت کودکان پیش دبستانی، درمانگران مخالف این شیوه از درمان (7 نفر) و همچنین والدینی که درمان از راه دور موفق داشته اند و والدینی که درمان از راه دور ناموفق داشته اند (4 نفر)، مصاحبه بدون ساختار انفرادی انجام شد. 

  یافته ها:

   تسهیل کننده های درمان از راه دور شامل کاهش هزینه ها، ارتباط بین درمانگر و مراجع در بین جلسات، همکاری و مسیولیت بیشتر والدین در درمان غیرحضوری، کاهش استرس و افزایش همکاری کودک با درمان در محیط طبیعی و آزادی زمانی بیشتر بود. موانع درمان از راه دور در این گروه شامل اعتماد کمتر به درمانگر در درمان از راه دور، محدودشدن کانال های ارتباطی، صرف انرژی بیشتر توسط درمانگر، دشواری در آموزش به والدین و عدم وجود پروتکل های فراگیر در درمان از راه دور بوده است.

  نتیجه گیری:

   با شناخت این موارد می توان با کاهش موانع و تقویت تسهیل کننده ها، درمان را با کیفیت بالاتر به افراد نیازمند این خدمات ارایه کرد. برای رسیدن به این هدف لازم است که باتوجه به تسهیل گرها و موانع موجود، مطالعاتی به جهت تدوین پروتکل های جامع و دقیق برای ارایه این شیوه از درمان انجام شود.

  کلیدواژگان: درمان از راه دور، لکنت، مطالعه کیفی
 • محمدنبی نجفی اندرور، ماجده قلی پور*، ابوالقاسم حیدرآبادی، منوچهر پهلوان صفحات 234-247

  هدف:

   سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل دهنده سلامت و بیانگر ارزیابی فرد از زندگی اجتماعی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی در بین مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان نوشهر بود.

  روش بررسی:

   روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه پژوهش را مددجویان زن 18 تا 60 ساله تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان نوشهر به تعداد 3951 نفر تشکیل دادند. 350 نمونه با استفاده از جدول مورگان و از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل 2 پرسش نامه معتبر سلامت اجتماعی کییز (1998) و عوامل اجتماعی باباپور و همکاران (1388) بود. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه شد که براساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از 7/0 بود و مناسب ارزیابی شد. برای تحلیل داده های پژوهش، از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون با نسخه 24 نرم افزار SPSS استفاده شد. 

  یافته ها:

   براساس یافته های پژوهش بین همه متغیرها، یعنی بین متغیرهای مستقل پژوهش که عبارت اند از یکپارچگی اجتماعی، مهارت های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی با متغیر وابسته پژوهش، سلامت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با استفاده از رگرسیون نیز میزان اثر متغیرهای یکپارچگی اجتماعی (137/β=0)، مهارت های اجتماعی (157/β=0)، مشارکت اجتماعی (156/β=0) و پذیرش اجتماعی (0/120=β) بر سلامت اجتماعی مشخص شد. مقدار ضریب همبستگی چندگانه ابعاد یکپارچگی اجتماعی، مهارت های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی با متغیر سلامت اجتماعی و مقدار برآوردشده آن تحت مدل رگرسیونی نهایی، معادل 0/612 می باشد. مقدار ضریب تعیین چندگانه در مدل نهایی برابر با 0/567 بود که و بیانگر این است که 57 درصد از تغییرات سلامت اجتماعی توسط متغیرهای مستقل واردشده به مدل یعنی ابعاد یکپارچگی اجتماعی، مهارت های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی قابل تبیین است که بیانگر برازش خوب مدل بود. برآورد ضرایب مدل نهایی، رگرسیونی را نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی همگی معنادار بوده و هریک از آن ها دارای وزن های متفاوتی هستند. همچنین ضرایب رگرسیونی نشان داد متغیر مهارت های اجتماعی (0/157=Beta) دارای بیشترین تاثیر می باشد.

  نتیجه گیری :

  باتوجه به یافته های تحقیق، یکپارچگی اجتماعی، مهارت های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی عامل موثری در ارتقاء سلامت اجتماعی و احساس خوب بودن و ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان نوشهر است. بنابراین با افزایش سطح آگاهی و مهارتی اجتماعی مددجویان زمینه ارتقای سلامت اجتماعی آنان نیز فراهم می شود.

  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، سلامت اجتماعی، مهارت های اجتماعی، مشارکت اجتماعی
 • فاطمه فرخیان، هوشنگ میرزایی*، آیدا راوریان، فرین سلیمانی، سمانه حسین زاده صفحات 248-263

  هدف :

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر یک مداخله تکاملی و بازی محور بر سطح اضطراب مادران نوزادان نارسی که در بخش مراقبت های ویژه بستری می شوند، انجام شده است.

  روش بررسی:

   این مطالعه پایلوت از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی (بدون کورسازی) بود. افراد نمونه به صورت دردسترس از بین مادران دارای نوزاد نارس (کمتر از 37 هفته) بستری در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) انتخاب شدند و با روش بلوک بندی به طور تصادفی در 2 گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. این مادران با سن 20 الی 35 سال، دارای حداقل مدرک دیپلم بودند. نوزادان آن ها هنگام شروع مداخله، شرایط فیزیولوژیکی باثبات داشتند و عدم وجود اختلالات فیزیکی و بیماری های خاص در آن ها توسط کادر پزشکی تایید شده بود. اضطراب همه مادران به وسیله پرسش نامه صفت-حالت اشپیلبرگر در دو مرحله سنجیده می شد: 1. بدو ورود به پژوهش؛ 2. روز ترخیص. گروه آزمایش آموزش های لازم را توسط پژوهشگر دریافت کردند و حداقل یک بار در روز و حداقل 5 روز تا زمان ترخیص، برنامه بازی محور را برای نوزاد خود انجام می دادند. گروه کنترل نیز مراقبت های روتین بیمارستانی را دریافت می کردند.

  یافته ها :

  پس ازانجام آزمون تی مستقل، دو گروه در نمرات اضطراب آشکار، اضطراب پنهان و اضطراب کل هم در قبل و هم بعد از مداخله تفاوت معناداری را با یکدیگر نشان ندادند. بااین حال میانگین تفاضل نمرات قبل و بعد اضطراب کل و اضطراب آشکار در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری داشتند (P˂0/05)، درحالی که در اضطراب پنهان تفاوت معنا دار مشاهده نشد (P>0/05). نهایتا نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد مداخله مدنظر بر نمره اضطراب آشکار و اضطراب کل به ترتیب 27 و 20 درصد اثر داشته (P=0/001 و P=0/004)، اما نمره اضطراب پنهان بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنا داری نداشته است (P>0/05) که نشان می دهد این برنامه بر سطح اضطراب پنهان مادران تاثیر چندانی نداشته است.

  نتیجه گیری:

   با استناد به یافته های این پژوهش پروتکل بازی محور می تواند باعث کاهش سطح اضطراب مادران در موقعیت بخش مراقبت های ویژه نوزادان شود و باتوجه به تاثیر اضطراب مادر بر عوامل مهمی همچون رشد و تکامل نوزاد و سلامت روانی خانواده و جامعه، به بهبود مولفه های سلامت کمک کند.

  کلیدواژگان: نوزاد نارس، بخش مراقبت های ویژه نوزادان، بازی، اضطراب مادران، مداخلات نوزادی
 • سیده مریم خدامی، سمیرا آقادوست*، احمدرضا خاتون آبادی، پیمان دبیرمقدم، شهره جلایی صفحات 264-283

  هدف:

   یکی از شکایت های متداول مرتبط با مشکلات صوتی در معلمان، احساس ناراحتی در مجرای صوتی است که به درجات مختلفی می تواند منجر به افزایش شاخص معلولیت صوتی شود. در معلمان دیسفونی تنش عضلانی، شکایت های صوتی افزایش و کیفیت زندگی وابسته به صوت کاهش می یابد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه میزان تکرار و شدت احساس ناراحتی در مجرای صوتی براساس مقیاس ناراحتی دستگاه صوتی و پرسش نامه شاخص معلولیت صوتی و تعیین ارتباط آن ها در معلمان مقطع ابتدایی با و بدون دیسفونی تنش عضلانی است.

  روش بررسی:

   این پژوهش از نوع مقطعی مقایسه ای بود و بر روی 80 معلم زن ابتدایی در دو گروه با و بدون دیسفونی تنش عضلانی صورت گرفت. شرکت کنندگان در مطالعه در هر دو گروه به صورت تصادفی و پس از بررسی داشتن شرایط ورود به مطالعه انتخاب شدند. تاریخچه گیری صوت، ارزیابی شنیداری-ادراکی صوت، لمس عضلات و ویدیواستربوسکوپی حنجره بر روی معلمان در دو گروه انجام شد. سپس از شرکت کنندگان خواسته شد نسخه فارسی مقیاس ناراحتی دستگاه صوتی و پرسش نامه شاخص معلولیت صوتی را تکمیل کنند. پس از تعیین توزیع نرمال داده ها با استفاده از آزمون کولوگروف-اسمیرنوف، نتایج مقیاس ناراحتی دستگاه صوتی در دو زیرمقیاس شدت و تکرار احساس ناراحتی در مجرای صوتی و نمره کل شاخص معلولیت صوتی و زیرآزمون های آن با استفاده از آزمون تی مستقل بین دو گروه مقایسه و ارتباط این دو پرسش نامه خود-ادراکی با استفاده از همبستگی پیرسون بررسی شد.

  یافته ها :

  میانگین نمره زیرمقیاس میزان تکرار ناراحتی دستگاه صوتی در گروه معلمان با دیسفونی تنش عضلانی نسبت به معلمان بدون دیسفونی تنش عضلانی به ترتیب (5/11 ±30/17 و 2/26±8/22) بود. در زیرمقیاس شدت از مقیاس ناراحتی دستگاه صوتی نمره معلمان دارای دیسفونی تنش عضلانی 4/94±39/12 و در معلمان بدون دیسفونی تنش عضلانی 2/13 ±7/89 بود. همچنین نمره کل پرسش نامه شاخص معلولیت صوتی به شکل معناداری در معلمان مبتلا به دیسفونی تنش عضلانی بیشتر از معلمان بدون دیسفونی تنش عضلانی بود (0/05>P). علاوه بر این همبستگی معنادار مثبتی بین نمره میزان تکرار و شدت ناراحتی دستگاه صوتی و شاخص معلولیت صوتی در دو گروه با و بدون دیسفونی تنش عضلانی وجود داشت (0/05>P).

  نتیجه گیری:

   مطالعه حاضر نشان داد میزان تکرار و شدت احساس های ناخوشایند در مجرای صوتی و میزان معلولیت صوتی که معلمان مبتلا به دیسفونی تنش عضلانی تجربه می کنند، به مقدار قابل توجهی بالاتر از معلمان بدون دیسفونی تنش عضلانی است. محققان ضمن تاکید بر استفاده از مقیاس ناراحتی دستگاه صوتی و شاخص معلولیت صوتی در غربالگری معلم های در معرض خطر مشکلات صوتی، به اهمیت توجه به کاهش احساسات ناخوشایند در مجرای صوتی و معلولیت صوتی در جلسات صوت درمانی معلم های مبتلا به دیسفونی تنش عضلانی اشاره کردند.

  کلیدواژگان: ناراحتی در مجرای صوتی، شاخص معلولیت صوتی، دیسفونی تنش عضلانی، معلم، صوت
 • سعید میکائیلی، خسرو خادمی کلانتری*، مینو خلخالی زاویه، عالیه دریابر، مهدی بانان خجسته، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 284-307

  هدف:

   باتوجه به شیوع قابل توجه سندرم درد پتلوفمورال، همچنین مطرح بودن تقویت عضلات چهارسر زانو در توان بخشی زانو، تعیین بهترین راه برای فعال سازی و تقویت عضلات، ثبات دهنده های پتلا به عنوان یکی از کلیدهای مهم درمان محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر وضعیت های مختلف چرخش ران و انقباض عضلات دورسی فلکسور مچ پا، حین انجام مانور حداکثری صاف بالا آوردن پا در حالت نشسته بر ضخامت و زاویه فیبرهای عضلات عضله پهن داخلی و عضله پهن خارجی با استفاده از اولتراسونوگرافی می باشد.

  روش بررسی :

  این مطالعه شبه تجربی بر روی 40 فرد، 20نفر گروه سالم و 20نفر گروه سندرم درد پتلوفمورال انجام شد. ضخامت و زاویه فیبر عضلات پهن داخلی و خارجی با استفاده از اولتراسونوگرافی حین مانور حداکثری صاف بالا آوردن پا در 6 وضعیت ترکیبی چرخش داخلی، خارجی و خنثی هیپ با و بدون دورسی فلکشن مچ پا اندازه گیری شد.

  یافته ها:

   در مقایسه بین گروهی، در حالت های مختلف صاف بالا آوردن پا، تفاوت معناداری در هیچ کدام از متغیرها وجود نداشت (P<0/05). در مقایسه درون گروهی، چرخش خارجی هیپ در مقایسه یا سایر چرخش های هیپ بدون دورسی فلکشن مچ پا، منجر به افزایش ضخامت و زاویه فیبرهای عضلات پهن میانی در هر دو گروه شد (P<0/05). همچنین، اضافه کردن دورسی فلکشن مچ پا به چرخش های مختلف هیپ حین انجام مانور صاف بالا آوردن پا منجر به افزایش معنادار ضخامت و زاویه فیبرهای عضلات پهن داخلی و پهن خارجی شد (P<0/05). 

  نتیجه گیری:

   با تغییر چرخش هیپ با یا بدون دورسی فلکشن مچ پا در حین مانور صاف بالا آوردن پا، روند تغییرات ضخامت و زاویه فیبرهای عضلات پهن داخلی و پهن خارجی در هر دو گروه از یک الگو پیروی کرد. به نظر می رسد انجام تمرین صاف بالا آوردن پا در چرخش خارجی هیپ هم زمان با دورسی فلکشن مچ پا در توان بخشی افراد دارای سندرم درد پتلوفمورال قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: واستوس مایل داخلی، واستوس مایل خارجی، اولتراسونوگرافی، چرخش هیپ، دورسی فلکشن مچ پا، سندرم پتلوفمورال
|
 • Zahra Poursaeid, Mohaddeseh Mohsenpour, Leila Ghasisin* Pages 150-171
  Objective 

  Aphasia is an acquired language disorder that can affect all representations of language (comprehension, expression, reading, and writing). This disorder is a communication disability that has a long-term effect on various aspects of the life of people with aphasia and their families. The most common cause of aphasia is stroke. The prevalence of this disorder is increasing in Iran. The evidence shows that the factors affecting the provision of speech therapy services to people with aphasia are different in various countries. Therefore, this study aimed to determine the barriers and facilitators of receiving speech therapy services from the perspective of the families of these people in Iran.

  Materials & Methods

  The study was conducted qualitatively with a content analysis approach. In this study, individual, semi-structured interviews with open-ended questions were conducted with 12 families of people with aphasia. Interviews were conducted by voice calls through WhatsApp or phone calls. Data analysis was done by Burnard’s approach. The duration of interviews with families was 25 minutes on average.

  Results

  Barriers to receiving speech therapy services from the perspective of families of people with aphasia were divided into five categories and twelve subcategories, and facilitators of receiving services were divided into five categories and thirteen subcategories. There was an overlap between the identified barriers and facilitators, so the titles of the categories were the same and included: factors affecting clients’ attendance in speech therapy sessions, factors related to the patient, factors related to the place of treatment, factors related to the family, and factors related to speech therapist. All the participants pointed out a barrier and a facilitator related to the category of factors affecting clients’ attendance in speech therapy sessions. Also, all of them found a barrier related to the patient and a facilitator related to the family to be effective in receiving speech therapy services.

  Conclusion

  By examining the factors extracted from the interviewees, it is possible to make the necessary plans to reduce the barriers and strengthen facilitators with the help of people who have responsibilities in this field. Most of the participants considered the high severity of the impairment a barrier to receiving treatment. All of them agreed that the existence of a source to inform about speech therapy services has facilitated receiving these services. By considering the barriers and facilitators, people with aphasia and their families can receive more appropriate treatment according to their conditions and their quality of life will increase.

  Keywords: Aphasia, Speech therapy, Iran, Family, Qualitative research
 • Reza Nilipour, Zahra Sadat Qoreishi, Hourieh Ahadi*, Abbas Pourshahbaz Pages 172-195
  Objective

  In the absence of an age normed developmental battery for Persian, the major objectives of this research are to develop a reliable and valid clinical linguistic battery to collect normative data from 3 to 7-year-old healthy Persian speaking children. The battery can also be used to measure severity of language impairments in 3 to 7-year-old Persian speaking children as compared with their aged matched peers.

  Materials & Methods

  Development of this battery is considered as a descriptive tool in which reliability and validity of the normative data were developed in 3 stages. The first version with 9 different sub-tests, 180 items and two descriptive pictures was developed after cultural and linguistic adaptations for the Persian language for different linguistic levels of phonology, morphology, syntax and pragmatics. The first draft was performed using 200 3 to 8-year-old healthy children in Tehran to measure the sensitivity of different tasks of the test for different age groups. This draft was not sensitive for 8-year-old children. The CVR of the first draft of the battery was checked by 3 Persian speaking clinical linguistic experts and 3 expert speech therapists and also was introduced to 20 SLP experts in a clinical linguistic workshop. In the second stage, based on the results and suggestions, necessary corrections were made in the test structure and items. Also, plural morpheme task of the previous version which was not sensitive enough, was removed and a new semantic task (word definition) as a sensitive semantic task used in other developmental language batteries was added to the battery. The results showed that the diagnostic sensitivity of the test for the 8-year-old age group is not satisfactory. The final version of the battery consisted of 9 subtests with 105 items and two descriptive pictures were used to collect normative data from 200 children. To evaluate reliability and validity of the final version, the opinions of 8 speech therapists and linguists were used.and to evaluate the construct validity, the correlation matrix and confirmatory factor analysis and for its validity Cronbach’s alpha were used. The final version of the battery was sent to expert speech therapists in 5 selected target group provinces (Tehran, Mazandaran, Fars, Esfahan and Khorasan) to collect normative data from 1200 3 to 7-year-old typically developement children in available kindergartens and schools. Finally, the collected data for task items and connected speech measures were processed and analyzed using SPSS software, version 20.

  Results 

  The content validity was 0.78 and test reliability was 0.76. In addition to confirm the construct validity and diagnostic validity of the test, the correlation between the sub-tests and the overall test scores were also significant at the level of 0.01 (with a correlation of 0.20 to 0.83). The norm for each age group was six months and one year and was calculated as a standard score and reported in the tables.

  Conclusion

  Finally, the results of the normative data of this battery are proved to be clinically normative as an indication of the level of linguistic development for each age group and also determine the severity of their language impairment. The battery can also be used to measure the efficacy of rehabilitation in 3 to 7-year old Persian speaking children.

  Keywords: Normalization, Developmental language battery, Persian language, linguistic age
 • Mobina Bahadori, Ramin Sami, Shahla Abolhassani, Vajihe Atashi* Pages 196-211
  Objective

  Chronic obstructive pulmonary disease is one of the most common causes of death in the world, which affects the functional level of patients due to its progressive nature. disabilities caused by the disease lead to the dependence of these patients on family caregivers. Following the changes in caregivers’ lives, most family caregivers are exposed to psychological distress. Involving caregivers in pulmonary rehabilitation training for patients is one of the ways to reduce psychological distress. Considering the emergence of the digital age and the limitations of face-to-face training such as time and cost, mobile phone-based applications are available as one of the new methods for providing educational support to caregivers. Therefore, this study was conducted with the aim of determining the effect of the pulmonary rehabilitation application on the psychological distress of caregivers of people with chronic obstructive pulmonary disease.

  Materials & Methods

  This study is a field trial conducted on 70 family caregivers of people with chronic obstructive pulmonary disease. The samples were selected as available from the Sun Breathing Comprehensive Clinic and after checking the inclusion criteria, they were randomly assigned to intervention and control groups by minimization software. The intervention group used mobile phone-based pulmonary rehabilitation training application for 6 weeks. For the control group, face-to-face pulmonary rehabilitation training (routine) was provided in the form of 12 sessions during 6 weeks. The data collection tool included Kessler’s demographic information and psychological distress questionnaires, which were completed by caregivers before and after the intervention. Data analysis was done using SPSS version 24 software and Mann-Whitney, Chi-square and independent and paired t tests.

  Results 

  According to the findings, the two groups were homogeneous in terms of demographic characteristics. The average age of caregivers in the intervention and control groups was (44.1±14.8), (47.7±13.8) years, respectively. In the intervention group, 71.4% were female caregivers and in the control group, 82.9% were female caregivers (P>0/05). Before the intervention, there was no significant difference in terms of psychological distress between the test and control groups (P<0.05), but after the intervention, there was a significant difference between the two groups in terms of psychological distress (P=0.001). The average score of psychological distress before and after the intervention in the intervention group was (14.97±6.65) and (10.25±4.50) respectively, and there was a significant decrease (P<0.000), but the psychological distress in the control group was (15.68±7.91). 5.42±14.60) had no significant change (P<0.05). 

  Conclusion

  The results of this study indicate that training through a mobile-based pulmonary rehabilitation application may be useful in reducing the psychological distress of family caregivers of chronic obstructive pulmonary disease. Therefore, since the favorable mental state of caregivers has a significant effect on the quality of care provided , it is recommended to use this method in the training of caregivers of chronic obstructive pulmonary disease.

  Keywords: Web-based Intervention, Chronic obstructive pulmonary disease, Psychological distress, Caregivers
 • MohammadHosein Rohani Ravari, Abbas Ebadi, Akbar Darouie* Pages 212-233
  Objective 

  With the advancement of information and communication technology, the use of telepractice has expanded to provide speech, language, and swallowing services. In different countries, studies have been conducted in the field of telepractice of speech, language, and swallowing disorders, including stuttering, and these studies have confirmed the effectiveness of this method of providing treatment and have mentioned some problems. To present this method of treatment more effectively, the challenges of this treatment should be examined. The present study has been conducted to investigate the facilitators and barriers to the telepractice of stuttering in preschool children.

  Materials & Methods 

  In this qualitative study, individual unstructured interviews have conducted using qualitative content analysis with 11 participants, including therapists with experience in stuttering telepractice in preschool children, therapists who were opposed to this treatment (n=7 people) as well as parents who have had successful telepractice and parents who have had unsuccessful telepractice (n=4).

  Results 

  Telepractice facilitators included cost reduction, therapist-client communication between sessions, greater parental cooperation and responsibility in telepractice, reduced stress and increased child-therapist collaboration in the natural environment, more time freedom, and time flexibility for the family and therapist. Barriers to telepractice in this group included lower trust in the therapist in telepractice, limited communication cues, spending more energy by the therapist, difficulty in educating parents, and lack of comprehensive protocols in telepractice.

  Conclusion

  When these cases are recognized, it is possible to provide higher-quality treatment to people who need these services by reducing barriers and strengthening facilitators. To achieve this goal, it is necessary to conduct studies to develop comprehensive and detailed protocols for providing this method of treatment, taking into account the existing facilitators and obstacles.

  Keywords: Telepractice, Stuttering, Qualitative research
 • MohammadNabi Najafi Andarvar, Majedeh Gholipour*, Abolghasem Heydarabadi, Manouchehr Pahlavan Pages 234-247
  Objective

  Social health, along with physical and mental health, is one of the pillars of health and represents one’s assessment of social life. Therefore, the purpose of this study was to investigate the social factors affecting the social health of the clients covered by the Nowshahr Well-being.

  Materials & Methods

  The research method in this study was the descriptive follow-up. The research community was formed by female clients 18 to 60 years old under the cover of the Nowshahr Well-being with 3951 people. 350 samples were selected using the Morgan table and simple random sampling method. The data collection tool consisted of two valid keyes social health questionnaires (1) and Babapour et al. (2010). The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach’s alpha method, according to which the coefficient of research variables and its dimensions were more than 0.7 and was evaluated as suitable. For research data analysis, correlation coefficient and regression analysis with SPSS software, version 24 was used.

  Results 

  According to the findings of the research, there is a positive and significant relationship between all the variables, that is, between the independent variables of the research, which include social integration, social skills, social participation, and social acceptance, with the dependent variable of the research, social health. Using regression, the effect of social integration variables (β=0.137), social skills (β=0.157), social participation (β=0.156), and social acceptance (β=0.120) on social health was determined. The value of the multiple correlation coefficient of the dimensions of social integration, social skills, social participation and social acceptance with the variable of social health and its estimated value under the final regression model is equal to (0.612). The value of the coefficient of multiple determination in the final model was equal to (0.567), which indicates that 57 percent of the changes in social health can be explained by the independent variables included in the model, namely the dimensions of social integration, social skills, social participation, and social acceptance. which indicates the good fit of the model. The estimation of the coefficients of the final regression model shows that the investigated variables are all significant and each of them has different weights. Also, the regression coefficients showed that the variable of social skills (β=0.157) has the greatest impact.

  Conclusion 

  According to the findings of the research, social integration, social skills, social participation, and social acceptance is an effective factors in promoting social health and feeling good and improving the quality of life and social health of clients covered by Nowshahr welfare department, so with Increasing the level of awareness and social skills of clients will also provide the basis for improving their social health.

  Keywords: Social Factors, Social Health, Social Skills, Social Participation
 • Fatemeh Farrokhian, Hoshang Mirzaei*, Ayda Ravarian, Farin Soleimani, Samaneh Hosseinzadeh Pages 248-263
  Objective

  The present study aims to examine the effect of a play-based intervention on the anxiety of mothers of premature babies admitted to the neonatal intensive care unit (NICU).

  Materials & Methods

  This is a non-blinded randomized controlled clinical trial. The participants were recruited from among the mothers of premature babies (<37 weeks) admitted to the NICU of Hazrat-e Ali Asghar Hospital and divided into two groups of intervention (n=20) and control (n=20) using the block randomization method. They were 20-35 years old with at least a high school diploma. Their babies had stable physiological conditions with no physical disorders or specific diseases. The anxiety of mothers was measured by Spielberger’s State-Trait anxiety inventory (STAI) before study and two days after discharge. The intervention group received the play-based program for their babies at least once a day, for at least 5 days until discharge. The control group received routine hospital care.

  Results

  Independent t-test results showed no significant difference in the scores of STAI and its domains between the two groups before and after the intervention. However, mean difference of pre- and post-scores of total STAI and state anxiety domain was significant in two groups (P<0.05), but it was not significant in terms of trait anxiety (P>0.05). The ANCOVA results showed that the effect size of intervention on state anxiety (P=0.001) and total anxiety score (P=0.004) was 27% and 20%, respectively.

  Conclusion 

  The play-based intervention, can reduce the anxiety of mothers of premature babies admitted to the NICU and consequently affect the growth of children and mental health of family and society.

  Keywords: Premature baby, Neonatal intensive care unit, Play, Maternal anxiety, Neonatal interventions
 • Seyyedeh Maryam Khoddami, Samira Aghadoost*, AhmadReza Khatoonabadi, Payman Dabirmoghaddam, Shohreh Jalaie Pages 264-283
  Objective 

  One of the most voice-related complaints in teachers is vocal tract discomfort (VTD) which can increase the voice handicap index (VHI) to different degrees. In teachers Muscle Tension Dysphonia (MTD), increases voice complaints and decreases the voice-related quality of life. The aims of this study were to evaluate and compare the frequency and severity subscales of the VTD score and total score of VHI and determine the relation between them in primary school teachers with and without MTD.

  Materials & Methods

  This study was cross-sectional and was performed on 80 primary female teachers with and without MTD. The participants in both groups were randomly selected after checking the inclusion criteria. Voice history, auditory-perceptual assessment of voice, palpation, and laryngeal video-stroboscopy were assessed on the teachers in two groups. Then, asked the participants to complete the Persian versions of the VTD and VHI scales. After determining the normal distribution of the data using the Kolmogorov-Smirnov test, the results of VTD, VHI, and their subscales were compared between two groups with an independent t-test. Also, the relationship between them was assessed with the Pearson correlation coefficient analysis.

  Results

  The mean score of the frequency subscale of VTD in teachers with MTD was more than in teachers without MTD (30.17±5.11, 8.22±2.26), respectively. The score of severity subscales of VTD in teachers with MTD was 39.12±4.94 and in teachers without MTD was 7.89±2.13. Also, the total score of the VHI questionnaire in teachers with MTD was significantly higher than teachers without MTD (P<0.05). Moreover, there was a significant positive correlation between the frequency and severity subscales of VTD and the total score of VHI in the two groups (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed the frequency and severity scores of the VTD and the degree of VHI experienced by MTD are remarkably higher than teachers without MTD. The authors emphasize on the use of VTD and VHI scales in screening teachers who are at risk of voice problems, and the researchers pointed out the importance of paying attention to the reduction of discomfort feelings in the vocal tract and voice handicap in the voice therapy sessions of teachers with MTD.

  Keywords: Vocal tract discomfort, Voice handicap index, Muscle tension dysphonia, Teachers, Voice
 • Saeed Mikaili, Khosro Khademi Kalantari*, Minoo Khalkhalizavieh, Aliyeh Daryabor, Mehdi Banan Khojasteh, Alireza Akbarzadeh Baghban Pages 284-307
  Objective 

  Due to the substantial prevalence of patellofemoral pain syndrome and the importance of quadriceps strengthening in knee rehabilitation, determining the best way to activate and strengthen the patella stabilizing muscles is considered as one of important keys of treatment. The aim of this study is to evaluate the effect of different hip rotations associated with ankle dorsiflexion during maximal straight leg raising (SLR) maneuver in the sitting position on thickness and fibers angle of vastus medialis oblique (VMO) and vastus lateralis (VL) muscles using ultrasonography.

  Materials & Methods

  This quasi-experimental study was performed on 40 individuals (healthy group: 20, patellofemoral pain syndrome [PFPS] group: 20). VMO and VL thickness and fiber angle were measured using ultrasonography during maximal SLR in 6 positions: hip internal, hip external, and neutral rotations with and without ankle dorsiflexion. 

  Results

  In between-group comparison, no significant difference was found for all variables with different SLR maneuvers (P>0.05). In the within-group comparison, hip external rotation compared to other hip positions without ankle dorsiflexion resulted in a significant increase in VMO thickness and fiber angle in both groups (P<0.05). Also, adding ankle dorsiflexion to different hip rotations during SLR significantly increased the thickness and fiber angle of VMO and VL.

  Conclusion

  By changing hip rotations with or without ankle dorsiflexion during SLR, the trend of changes in VMO and VL thickness and fiber angle in the two groups followed the same pattern. Moreover, performing SLR in hip external rotation with ankle dorsiflexion can be recommendable for the rehabilitation of PFPS.

  Keywords: Vastus medialis oblique, Vastus lateralis, Ultrasonography, Hip rotation, Ankle dorsiflexion, Patellofemoral syndrome