فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (Autumn-Winter 2022)
 • تاریخ انتشار: 1402/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرضیه مهرابی، زهرا محمدی فروغ صفحات 1-23

  این پژوهش با تکیه بر دستاوردهای روان شناسی زبان، در پی بهبود روانی گفتار دانشجویان ایرانی سطح A2 است. برای انجام این پژوهش از این سه ابزار گرد آوری داده استفاده شده است: شش پیش آزمون و پس آزمون در خلال مطالعه ای اقدام پژوهانه، مصاحبه با شرکت کنندگان مورد مطالعه و تحلیل سه کتاب زبان فرانسه دردسترس دانشجویان. ابزارهای تحلیل داده متضمن نرم افزار SPSS، جدول های تحلیل مصاحبه و کتاب های زبان فرانسه بود. در این جستار، روانی گفتار دانشجویان برحسب این شش معیار سنجیده شد: وقفه های طولانی، بسامد مکث های بی کلام، بسامد مکث های باکلام، میزان تولید، درصد توالی های پیش ساخته واژگانی تولیدشده و سرعت گفتار. نتایج حاکی از آن است که آموزش مبتنی بر توالی های پیش ساخته واژگانی از این دو جنبه به روانی گفتار دانشجویان کمک می کند: افزایش سرعت گفتار، میزان تولید و درصد توالی های پیش ساخته واژگانی تولیدشده و کاهش بسامد مکث های باکلام و بی کلام؛ همچنین طی این مطالعه، تکامل اصل اصطلاحی و وجود مستمر اصل انتخاب آزاد در تولیدات شفاهی دانشجویان مشاهده شد؛ همین طور تحلیل ها نشان می دهند کتاب های آموزشی زبان فرانسه به جز پاره ای توضیحات غیر نظام مند، آنچنان که باید واحدهای عبارت شناسانه را بررسی نکرده اند.

  کلیدواژگان: توالی های پیش ساخته واژگانی، تولید گفتاری، روانی کلام، زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی، عبارت شناسی، واحدهای عبارت شناسانه
 • ناهید جلیلی مرند، فریبا قطره صفحات 25-37

  این پژوهش، وام واژه های فرانسوی در زبان فارسی را مطالعه می کند. تعداد این وام واژه ها شایان توجه است و ورود آنها به زبان فارسی به طور تقریبی به دو قرن پیش برمی گردد؛ ولی به مرور زمان با وجود پیشرفت هایی در تمام عرصه های بین المللی و همچنین روابط سیاسی - اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور، وام گیری کلمات همچنان ادامه دارد. در پژوهش حاضر، هدف مشاهده سیر تحول این وام واژه ها ازنظر آوایی، معنایی و اجتماعی در زبان فارسی است تا چگونگی و چرایی تغییرات احتمالی بررسی شود. پژوهش مبتنی بر روش تجربی گیدر با اصل فرضیه - نتیجه گیری است. در چارچوب نظری مقاله، به سخنان و نظریه های زبان شناسانی مانند بلانک (1995)، لوآری و همکاران (2014) و غیره استناد شده است. برای تهیه پیکره پژوهش، ابتدا به دانش خود در این زمینه توسل جسته شد؛ سپس داده ها جمع آوری و برای راستی آزمایی این تجارب شخصی به فرهنگ لغات فرانسوی مراجعه شد. بنابر نتایج پژوهش، تعدادی از وام واژه ها دچار تغییرات آوایی شده اند و معنای تعدادی دیگر تغییر اندک یا محسوسی یافته است. ازنظر اجتماعی نیز، اقشار مختلف در مکالمات روزمره خود از آنها استفاده می کنند و تعدادی از آنها هم مختص مشاغل گوناگون است. فرهنگستان زبان فارسی سعی دارد معادل هایی برای آنها بیابد و حتی در این زمینه به نوواژسازی روی می آورد؛ ولی تعدادی از آنها به همان شکل در زبان ما باقی مانده است و گویش وران از آنها استفاده می کنند.

  کلیدواژگان: وام واژه، واژه شناسی، تغییر آوایی، تغییر معنایی، تغییر اجتماعی
 • حدیثه السادت موسوی، متین وصال صفحات 39-51

  این مقاله نتایج پژوهشی در دانشگاه شهید چمران اهواز را ارایه می دهد. هدف این پژوهش بررسی نگرش و انگیزش دانشجویان نسبت به یادگیری زبان فرانسه در جایگاه درسی دانشگاهی است. در این مطالعه از پرسشنامه انگیزش و نگرش یادگیری و همچنین مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دانشجویان گروه زبان فرانسه و گروه زبان انگلیسی استفاده شد. نتایج نشان داد دانشجویان گروه زبان فرانسه نسبت به دانشجویان گروه زبان انگلیسی نگرش و انگیزه مثبت تری درخصوص یادگیری زبان فرانسه دارند. دانشجویان گروه زبان فرانسه، تحصیل زبان فرانسه را در جایگاه رشته دانشگاهی انتخاب کرده اند و علاقه زیادی به فرهنگ و ادبیات فرانسه دارند که به انگیزه آنها برای یادگیری این زبان کمک می کند؛ در مقابل دانشجویان گروه زبان انگلیسی انگیزه های متنوع تری دارند و برخی یادگیری زبان فرانسه را چالش می دانند. این نتایج به بهبود برنامه های آموزش زبان فرانسه در دانشگاه های ایران، با برآوردن نیازها و انگیزه های دانشجویان هر دو گروه، کمک می کند و در این راستا طراحی برنامه هایی حایز اهمیت است که تفاوت یادگیری زبان فرانسه را در جایگاه درس دانشگاهی و زبان خارجی دوم مدنظر قرار دهد.

  کلیدواژگان: ‏ انگیزه، انگلیسی، فرانسوی، نگرش، یادگیری
 • مینو سادات مدنی، اکرم آیتی صفحات 53-65

  کلویه دلوم، نویسنده مطرح ادبیات معاصر فرانسه موفق شده است در طی نزدیک به دو دهه، خود را چهره حامی فمینیست در عرصه ادبیات فرانسه بشناساند. آثار این نویسنده، مضمون ادبی جامعه مردسالار و انواع فشارها به زنان در این جامعه را پررنگ کرده است و برای این منظور، انواع فرم نوشتار، نوع ادبی و... را تجربه می کند. سبک ادبی نویسنده نیز به کمک بیان بهتر این مضمون می آید. پژوهش حاضر، دو اثر داستانی کلوم، یعنی قلب مصنوعی و ساحره های جمهوری، را مطالعه می کند و با بهره گیری از نظریه تقابل های دوگانه هلن سیکسو، در نظر دارد نشان دهد چگونه کلویه دلوم تقابل ها و قوانین تحمیلی جامعه مردسالار را در نوشتار خود درهم می شکند. اصطلاح تقابل های دوگانه در جایگاه یکی از اساسی ترین مفاهیم در نقد پساساختارگرا، زبان شناسی و نشانه شناسی، پایه نظریه فمینیستی هلن سیکسو را شکل داده است. او که یکی از نویسندگان، فیلسوفان و چهره های مطرح فمینیست است و از آرای دریدا و لاکان تاثیر می گیرد، معتقد است نظام مردسالار مبتنی بر تقابل هایی است که در آن همه ویژگی های مثبت به مردان اطلاق می شود و بر این اساس، برتری جنس مذکر شکل می گیرد. در این پژوهش، با تحلیل آثار وی دیده می شود که چگونه دلوم مفهوم همدلی و همبستگی میان زنان را در جایگاه ضامن پیروزی جنبش فمینیسم و دستیابی به برابری جنسیتی مطرح می کند.

  کلیدواژگان: تقابل های دوگانه، ساحره های جمهوری، فمینیسم، کلوئه دلوم، قلب مصنوعی، هلن سیکسو
 • طیبه حسینیان صفحات 67-80

  مطالعات قبلی درباره رمان مادام بواری، شاهکار گوستاو فلوبر، شخصیت های داستان را بررسی کرده است؛ اما موضوع ظاهر آنها و کارکرد متناقض آن در مناسبات اجتماعی کمتر بررسی شده است. رمان مادام بواری نشان می دهد مردم در ظواهر خود از طبقه مرفه جامعه بسیار تاثیر می پذیرند؛ به بیان دیگر ثروتمندان، اتحادی شکلی را به عامه پیشنهاد و فردیت را از آنها سلب می کنند. در حقیقت، موضوع پوشش، پایه و اساس داستانی است که به منظور انتقاد از جامعه ای مصرف زده به نگارش درآمده است و این همان کارکرد متناقضی است که منشا خلاقیت اثر و موضوع این پژوهش است. اگر سودای فلوبر نوشتن «کتابی راجب هیچ» بوده، نحوه نگرش او به لباس و پوشش، وی را در نیل به این هدف یاری کرده است. این پژوهش با تکیه بر نظریات پیر بوردیو، روند استحاله فرد و دگرگونی های تحمیل شده بر او توسط مصرف گرایی را بررسی می کند و برای این منظور، با تکیه بر نظریات پیر بوردیو نقش ظاهر و وجنات در فرآیند اجتماعی شدن شخصیت ها بررسی و پس ازآن عملکرد وارونه و متناقض لباس و نیز تاثیر آن بر قهرمان داستان نشان داده می شود.

  کلیدواژگان: تکینگی، تناقض، سلیقه، فردیت، عمومیت‏
 • آرزو اسلامبولچی مقدم، ندا آتش وحیدی *، آنت آبکه صفحات 81-95

  هر روایت، عمل تولید روایی به صورت گفتاری یا نوشتاری و نقش عمده آن ایجاد رابطه میان جهان مفهومی و خیالی، یعنی داستان و واقعیت، است؛ همچنین وجود راوی را ایجاب می کند که بار مسیولیت روایت را برعهده گیرد. آملی نوتومب، نویسنده بلژیکی فرانسوی زبان که آثار فراوانی را نگاشته و از بدو کودکی از وطن خود دور بوده است، خالق آثاری است که بخش عمده آن تکرار و بازنویسی دوران کودکی و نوجوانی خود او است. تعدد شیوه های روایی در آثار آملی نوتومب سبب شده است نوشتار او که با هدف نشان دادن آگاهانه برخی حقایق زندگی انسان ها و حقوق بشر خلق شده است، از دیگر آثار ادبی متمایز باشد. با تکیه بر فرضیه های روایت شناسی داستان ژرار ژونت، بر آن شدیم تا گونه های روایی در بهداشت جنایتکار، ترس و لرز، متافیزیک تیوب ها، خرابکاری عاشقانه و زندگی گرسنگی اثر آملی نوتومب را بررسی کنیم تا به گونه های مختلف روایی در آثار این نویسنده پی ببریم. آیا روایتگر این رمان ها شخص نویسنده است؟ آیا«من» راوی، همان «من نوشتار» یا شخصیت داستان است؟ علت چنین انتخابی در نگارش آثار ادبی خودزندگینامه نویسی یا خودزندگینامه نویسی خیالی از سوی نویسنده چیست؟ پژوهش حاضر، هدف نویسنده را از خلق دوباره خود برای ما آشکار خواهد کرد.

  کلیدواژگان: روایت، روایتگر، شیوه روایت، خودگویی، دگرگویی، دیگری بودن، همانی
 • زینب رضوان طلب صفحات 97-110

  آندره شدید، نویسنده فرانسوی زبان متولد مصر، از تبار سوری - لبنانی، آثار ادبی متعددی را در گونه های مختلف خلق کرده که تقریبا همگی متاثر از پیامدهای ملموس و روانی جنگ هستند. پرداختن به مضمون جنگ در آثار آندره فرصتی برای ارایه ی تفکری عمیق در خصوص معنای زندگی و مرگ، و همچنین فراخوانی جهانی برای صلح و همبستگی، در عین توصیف و تقبیح خشونت و توحش بوده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل نوشتار جنگ در آثار آندره شدید بر اساس نظریه ی کنش های زبانی است، که توسط آستین و شاگردش سرل، به ترتیب تعریف شده و بسط پیدا کرده است. بدین منظور، ابتدا نشان می دهیم شدید با استفاده از کدام تکنیک های زبانی و فرآیندهای روایی به نوشتار جنگ مبادرت می ورزد (کنش بیانی). سپس بر مقاصد و اهداف نویسنده تمرکز می کنیم (کنش غیربیانی). و در آخر، پس از پاسخ دادن به پرسش های چگونگی و چرایی، پرسش چه چیز را مطرح می کنیم، به بیانی دیگر به بررسی تاثیر نوشته های شدید بر خوانندگانش می پردازیم (کنش پس از بیان یا کنش تاثیری). نتایج این تحقیق نشان می دهد که کنش های ارتباطی نویسنده در خلال آثارش در رابطه با موضوع جنگ، به او این امکان را می دهد که فعالانه مخاطبین خود را تحت تاثیر قرار داده، و نه تنها برای آنها الهام بخش باشد، بلکه ایشان را به موضع گیری علیه ناسازگاری و تعصب، که منشا اغلب منازعات بشر هستند، وا دارد.

  کلیدواژگان: نوشتار، جنگ، آندره شدید، کنش های گفتاری، آستین، سرل
 • میترا مرادی*، علی عباسی صفحات 111-127

  مارک لوی نویسنده معاصر فرانسوی است که با اولین رمان خود تحت عنوان و اگر حقیقت داشت... به شهرت رسید. لوی جهان را به عنوان یک کلیت از پیش تعیین شده، با نظام های ثابت و تغییرناپذیر نمی بیند، به عقیده او، دنیای اطراف ما هر لحظه تغییر می کند، بنابراین این بی ثباتی است که بر جهان حاکم است. وقتی خواننده شروع به خواندن یک اثر می کند، بلافاصله وارد قلمروی کارکرد صوری می شود. در واقع، به لطف تصاویر است که جهان معنا پیدا می کند و با ما سخن می گوید، نویسنده نیز از تصاویر، تکرارهای ایزوتوپیک و تضادهای بنیادین برای ساخت معنا و انتقال ایده های خود به مخاطب استفاده می کند. هدف این پژوهش، تحلیل نشانه شناختی کارکرد صوری در رمان و اگر حقیقت داشت... اثر مارک لوی است. از این رو، این مطالعه به دنبال تبیین برخی ایده های نویسنده تا حد امکان، از منظر نشانه شناختی است. علاوه بر این، در این پژوهش ما در پی یافتن پاسخی برای این سوال هستیم: تکرارهای ایزوتوپیک و تضادهای بنیادین چگونه موجب انسجام متن ادبی لوی می شوند؟ بنابراین این پژوهش، بررسی بعد صوری، از منظر نشانه شناختی گریماسی است. این مطالعه به بررسی سطوح مختلفی می پردازد که کارکرد صوری در آن ها شکل می گیرد، مرتب می شود و متجلی می گردد. با بکارگیری ایده های نظری گریماس در رابطه با کارکرد صوری نتیجه می گیریم که مارک لوی با انتقال برخی ایده های خود همچون بی ثباتی، تحرک و دگرگونی از طریق تکرارهای معنادار، تضادهای بنیادین و تصاویر عینی و انتزاعی ارزش گذاری شده معنا را در متن ادبی خود پدید آورده و یک متن منسجم ایجاد کرده است.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی، کارکرد صوری، لوی، گریماس، ایزوتوپی، تضاد
|
 • Marzieh Mehrabi, Zahra Mohammadi Forough Pages 1-23

  Cet article se basant sur les apports psycholinguistiques a pour but d’améliorer la fluidité à l’oral des étudiants iraniens du niveau A2. Afin de réaliser cette recherche, trois dispositifs de collecte des données ont été mis en place : les tests après une recherche action, l’entretien avec les participants à l’étude et l’analyse de trois manuels de FLE à la disposition des étudiants. Ainsi, le logiciel SPSS et deux grilles d’analyse des entretiens et des manuels constituent les dispositifs d’analyse des données. Lors de cette étude, la fluidité orale des étudiants a été mesurée suivant 6 critères : pauses longues, fréquence des pauses vides, fréquence des pauses remplies, taux de production, pourcentage des séquences préfabriquées lexicales produites et débit de la parole. Les résultats montrent d’une part qu'un enseignement axé sur les séquences préfabriquées lexicales favorise la fluence verbale des étudiants par deux voies : le développant du débit de la parole, le taux de production et le pourcentage des séquences préfabriquées lexicales et la réduction de la fréquence des pauses vides et remplies. En outre, le développement du principe idiomatique et la présence constante du principe du libre choix dans les productions orales des étudiants ont été constatés. D'autre part, l'analyse des manuels révèle que, hormis quelques présentations non-systématiques, les unités phraséologiques n’y sont pas abordées.

  Keywords: fluidité, FLE, phraséologie, production orale, séquences préfabriquées lexicales, unités phraséologiques
 • ‎‏ ‏Nahid ‎ Djalili Marand, Fariba ‎ Ghatreh Pages 25-37

  Cette recherche a fait un tour d’horizon sur les emprunts français dans la langue persane dont le nombre est considérable. Leur insertion dans notre langue remonte à quelque deux siècles, mais avec le temps, grâce aux progrès de tout ordre à l’échelle internationale et aux relations socio-politiques et culturelles entre les deux pays, ils ne cessaient d’y entrer. Notre ambition dans cet article est de constater leur évolution sur les trois plans phonétique, sémantique et social afin de voir s’ils ont subi des changements dans ces domaines ou non. Cette étude est basée sur la méthode d’expérimentation présentée par Guidère dont l’approche générale est hypothético-déductive, et appuyée par des points de vue des linguistes tels Blank, Lev-Ari, etc. Le corpus est collecté, tout d’abord, en nous référant à nos connaissances empiriques dans le domaine lexicologique, puis nous avons consulté des dictionnaires comme Le Petit Robert et Le Robert Méthodique pour pouvoir vérifier la fiabilité de nos collectes. Selon les résultats de la recherche, nous avons remarqué le changement phonétique pour certains emprunts, la mutation sémantique pour certains d’autres et leur emploi général et spécialisé pour des couches variées de la société. L’Académie de la Langue Persane s’efforce de trouver des équivalents pour certains d’entre eux en recourant au néologisme, mais parfois malgré la richesse de cette langue, ils y restent tels quels.

  Keywords: emprunt, Lexicologique, Mutation, Phonétique, Sémantique, social
 • Hadisehalsadat Mousavi ‎, Matin Vesal ‎ Pages 39-51

  Cet article présente les résultats d'une étude menée à l'université Shahid Chamran d'Ahvaz en Iran, qui visait à explorer les attitudes et les motivations des étudiants envers l'apprentissage du français en tant que matière universitaire. L'étude a utilisé un questionnaire de motivation et d'attitude, ainsi que des entretiens semi-structurés avec des étudiants du département de la langue française et du département de la langue anglaise. Les résultats ont montré que les étudiants du département de la langue française ont une attitude et des motivations significativement plus positives envers l'apprentissage du français que les étudiants du département de la langue anglaise. Les étudiants du département de la langue française ont choisi d'étudier le français comme matière universitaire et ont un intérêt prononcé pour la culture et la littérature françaises, ce qui contribue à leur motivation pour l'apprentissage de la langue. En revanche, les étudiants du département de la langue anglaise ont des motivations plus variées et certains considèrent que l'apprentissage du français est un défi. Ces résultats peuvent aider à améliorer les programmes d'enseignement du français aux universités iraniennes, en répondant aux besoins et aux motivations des étudiants des deux départements. Il est important de concevoir des programmes qui tiennent compte de la différence d'apprentissage du français en tant que matière universitaire et en tant que deuxième langue étrangère.

  Keywords: anglais, attitude, apprentissage, français, motivation‎
 • Minoo Sadat ‎ Madani, Akram Ayati ‎ Pages 53-65

  Écrivaine de renom de la littérature française contemporaine, Chloé Delaume a réussi depuis près de deux décennies, à s’imposer comme une figure féministe éminente sur le champ littéraire français. Son œuvre explore largement les thématiques liées à la société patriarcale et aux diverses pressions sur le genre féminin, et pour y réussir, elle met en œuvre les multiples formes d’écriture, de genre et de support. Cette thématique trouve sa force d’expression par un style d’écriture percutant. Cette présente étude s’intéresse à étudier à travers deux œuvres romanesques de l’auteure, Le cœur synthétique et Les sorcières de la république, où le féminisme passe au premier plan, comment l’écrivaine essaie de briser les règles imposées par la société patriarcale et quelle est l’image idéale de la société fondée sur l’égalité des genres. Pour ce faire, nous aurons recours au concept des oppositions binaires, l'un des concepts les plus fondamentaux du poststructuralisme, de la linguistique et de la sémiotique, et l’assise de la théorie féministe de Hélène Cixous, écrivaine, philosophe et grande figure du féminisme française. Se situant d’une part, dans la lignée de la pensée poststructuraliste de Derrida et influencée d’autre part, par les idées de Lacan, Cixous estime que le système patriarcal est basé sur des oppositions dans lesquelles toutes les qualités positives se réfèrent aux hommes, ce qui mène ainsi, à la supériorité du genre masculin. Nous allons mettre en considération trois paires d’opposition majeures qui sont accentuées dans ces deux œuvres delaumiennes. L’analyse de ces romans nous montre bien comment Delaume introduit le concept de la sororité comme l’enjeu de la garantie de l’égalité du genre. 
  .

  Keywords: Cloé Delaume, féminisme, Hélène Cixous, Le cœur synthétique, Les sorcières de la république, Oppositions binaires, Sororité
 • Tayebeh Hosseinian ‎* Pages 67-80

  Les études antérieures sur le chef-d'œuvre de Gustave Flaubert se sont penchées sur les personnages du récit, mais elles ont moins abordé la question de leur tenue et sa fonction contradictoire dans les rapports sociaux. Le roman de Madame Bovary montre que les gens sont fortement influencés par la classe aisée de la société dans leur apparence. En d'autres termes, les riches offrent une forme d'unité aux masses, et les privent de leur individualité. Cette recherche porte sur le processus de transformation de l'individu et les transformations que lui impose la consommation. En fait, le sujet de l’habillement est à la base d'un récit écrit pour critiquer une société consommatrice. Donc, la couture dans sa fonction contradictoire étant à l'origine de la créativité de l'ouvrage constituera le sujet de cet article. Si le but de Flaubert était d'écrire un "livre sur rien", son point de vue à l'égard de la contradiction y existant l’a fait atteindre ce but. L’article présent, en appuyant sur les idées de Pierre Bourdieu, examinera le rôle du vêtement dans le processus de socialisation des personnages. Il essayera d'en montrer la fonction inversée aussi bien que son influence sur l’héroïne du roman.

  Keywords: Collectivité, Goût, Individu, Paradoxe, Singularité
 • Arezoo Eslambolchi‏ ‏Moghadam, Neda Atash Vahidi, Annette Abkeh ‎ Pages 81-95

  Tout récit étant un acte producteur, oral ou écrit, joue le rôle d'un lien qui unit l'univers conceptuel fictif, à savoir, l'histoire et le réel, et exige la présence d'une instance narratrice qui prend en charge le récit. Amélie Nothomb, auteure prolifique belge francophone, expatriée dès sa petite enfance, est créatrice des œuvres dont une grande partie est en quelque sorte une répétition, une réécriture de son enfance et de  son adolescence. La multiplicité des modalités narratives dans les œuvres d'Amélie Nothomb, c'est ce qui rend l'écriture de Nothomb singulière dans son objectif de démontrer d'une manière consciente certaines réalités de la vie de l'homme et de la condition humaine.En nous appuyant sur les théories de Gérard Genette, nous avons examiné les différents types narratifs dans Hygiène de l'assassin, Métaphysique des tubes, Stupeurs et tremblements, le Sabotage amoureux et Biographie de la faim d'Amélie Nothomb, afin de savoir quels sont les différents types narratifs dans les œuvres de cette auteure. S'agit-il d'une narration de forme auctoriale ? Le "je" narratif, le "je" de l'écriture et le personnage sont-ils les mêmes?  Quelle est la raison de ce choix de Nothomb dans sa création littéraire autobiographique ou autofictive ? Cette étude nous révélera le but de l'écrivaine dans la (re)composition de soi.

  Keywords: Narration, Instance Narrative, Modalité Narrative, Autodiégétique, Hétérodiégétique, altérité, Mêmeté‎
 • Zeinab Rezvantalab Pages 97-110

  Andrée Chedid, écrivaine francophone née en Égypte d’origine syro-libanaise, a créé des œuvres appartenant à divers genres littéraires, mais quasi entièrement marquée par les effets physiques et psychiques de la guerre. L’exploitation de la thématique de la guerre a été l’occasion pour Chedid d’aborder une réflexion profonde sur le sens de la vie et de la mort, pour lancer un appel universel à la paix et à la solidarité, tout en décrivant et en dénonçant la violence et la barbarie. Cette étude se propose d’analyser l’écriture de la guerre dans les textes chedidiens, selon la théorie des actes de langage, élaborée par John L. Austin, et développée par son disciple John R. Searle. Pour ce faire, l’on cherche d’abord à montrer par quels effets linguistiques et procédés narratifs Chedid écrit la guerre (acte locutoire). Ensuite, l’on se concentre sur les intentions et objectifs poursuivis par l’écrivaine (acte illocutoire). Et enfin, après avoir répondu aux questions de comment et pourquoi, l’on aborde celle de que, autrement dit, l’on s’interroge sur l’impact de ses écrits sur les lecteurs (acte perlocutoire). Les résultats de cette recherche montrent que les actes de communication entrepris par Chedid, à travers ses œuvres sur la guerre, lui permettent d’agir activement sur ses lecteurs, menant non seulement à les inspirer mais aussi et surtout à les faire prendre position contre l’intolérance et le fanatisme, causes de la plupart des conflits humains dans le monde.

  Keywords: Andrée Chedid, Actes de langage, Austin, écriture, Guerre, Searle
 • Mitra Moradi, Ali ‎ Abasi Pages 111-127

  Marc Levy est un écrivain français contemporain et rendu célèbre dès son premier roman; Et si c’était vrai...Levy ne voit pas le monde comme un tout prédéterminé, avec les ordres stables et fixes, selon lui, à tout moment le monde qui nous entoure change, alors c’est l’instabilité qui règne sur le monde. Lorsque le lecteur commence à lire une œuvre, il entre immédiatement dans le domaine de la figurativité. En fait, c'est grâce aux figures que le monde prend sens et nous parle, et l'auteur utilise des figures, des répétitions isotopiques et des oppositions fondamentales pour produire du sens et transmettre ses idées au lecteur. Cette recherche a pour objectif l’analyse de la figurativité de Et si c’était vrai... de Marc Levy dans une perspective sémiotique d’inspiration greimassienne. L’intérêt de cette étude consiste alors à expliciter, dans la mesure du possible, certaines idées de l’auteur sous l’angle sémiotique. De plus, par ce travail, nous visons à répondre aussi à la question suivante : Comment les répétitions isotopiques et les oppositions fondamentales forment la cohérence du texte littéraire de Levy ? Cette étude explore les divers niveaux où le figuratif prend forme, s’agence et se manifeste. En appliquant les idées théoriques de Greimas concernant la figurativité, nous concluons que Marc Levy a produit du sens dans son texte littéraire en transférant certaines de ses idées telles que l'instabilité, la mobilité et la métamorphose à travers des répétitions significatives, des répétitions fondamentales et des figures objectives et abstraites axiologisées et il a ainsi créé un texte cohérent.

  Keywords: figurativité, isotopie, Greimas, Levy, Opposition, sémiotique