فهرست مطالب

 • پیاپی 84 (امرداد و شهریور 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد محمدپور، فائزه جهان*، شاهرخ مکوند حسینی، آمنه معاضدیان صفحات 1-11
  مقدمه

  تنظیم هیجانی، نقش مهمی در سازگاری تحصیلی دانش‏آموزان دارد، لذا هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی بازی درمانی شناختی - رفتاری در تنظیم هیجان و سازگاری تحصیلی دانش‏آموزان دارای اختلال نارسانویسی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. از جامعه آماری که شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه ی دوم ابتدایی مبتلابه اختلال نارسانویسی منطقه  یک شهر کرج در سال تحصیلی 1401-1400 بودند،30  به شیوه نمونه گیری در دسترس نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. و به پرسشنامه تنظیم گراس و جان (2003) و سازگاری تحصیلی تروپ و همکاران (1953) پاسخ دادند. گروه آزمایش در 8 جلسه مداخله آموزشی بازی درمانی شناختی - رفتاری شرکت نمودند، درحالی که گروه گواه در لیست انتظار بودند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 واز آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بازی درمانی شناختی رفتاری موجب بهبود تنظیم هیجان و افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال نارسانویسی شد (01/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به موثر بودن بازی درمانی شناختی - رفتاری در بهبود تنظیم هیجان و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال نارسانویسی، پیشنهاد می شود از این روش در کنار برنامه های رسمی مدارس استفاده شود.

  کلیدواژگان: بازی درمانی شناختی - رفتاری، تنظیم هیجان، سازگاری تحصیلی، اختلال نارسانویسی
 • علیرضا مرادی، جعفر حسنی، محمود برجعلی، بیانه عبدالله زاده* صفحات 12-22
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی سلامت روانشناختی بر اساس کارکردهای اجرایی با میانجی گری سازگاری با بیماری در بیماران قلبی عروقی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. 300 نفر از بیماران قلبی عروقی مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید دکتر قلی پور شهر بوکان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و وارد پژوهش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نقص در کارکردهای اجرایی، مقیاس سازگاری روانی با بیماری و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی استفاد شد.

  یافته ها

  طبق نتایج، در بیماران قلبی عروقی سلامت روانشناختی با نقص در کارکردهای اجرایی دارای رابطه منفی و با سازگاری با بیماری دارای رابطه مثبت معنادار بود (01/0>P). مدل نقش میانجی سازگاری با بیماری در رابطه بین کارکردهای اجرایی و سلامت روانشناختی در بیماران قلبی عروقی از برازش مناسبی برخوردار بود و اثر غیر مستقیم کارکردهای اجرایی بر سلامت روانشناختی به لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار [NN1]  بود.

  نتیجه گیری

  در مجموع می توان نتیجه گرفت سازگاری با بیماری در رابطه بین کارکردهای اجرایی با سلامت روانشناختی در بیماران قلبی عروقی دارای نقش میانجی است به طوری که کارکردهای اجرایی از طریق اثر بر فرایند سازگاری با بیماری قادر به پیش بینی میزان سلامت روانشناختی در بیماران قلبی عروقی هستند.

  کلیدواژگان: بیماری قلبی عروقی، سازگاری با بیماری، کارکردهای اجرایی، سلامت روانشناختی
 • مرجان رسولی*، نفیسه عطایی، لیلی بریم نژاد صفحات 23-30
  مقدمه

  شیوع بیماری همه گیر کروناویروس 2019 (COVID-19) باعث اختلال ناگهانی و قابل توجه در خدمات مراقبت های بهداشتی به ویژه برای افراد مبتلا به بیماری های مزمن شد.  بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تبعیت از درمان در بیماران مزمن در طول همه گیری کووید-19 انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی، 214 پرونده از افراد مبتلا به بیماری های مزمن که در سال 1399 بستری و ترخیص شده بودند، از مدارک پزشکی بیمارستانهای مورد مطالعه  انتخاب شدند. پس از تماس تلفنی با این افراد، و کسب رضایت آگاهانه، پرسشنامه موزینسکی توسط تیم پژوهش تکمیل شد.  برای مقایسه گروه ها  از آزمون t  ، کاری دو و آنالیز واریانس، و نرم افزار SPSS 16 استفاده شد.  

  یافته ها

  یکصد و ده نفر از شرکت کنندگان  زن (51.4%) بودند. 119 نفر آنها در گروه سنی 71-90 سال قرار گرفتند (%55.6)و 125 نفر دارای بیماری های چند سیستمی (درگیری بیش از یک ارگان) (58.4%) بودند. امتیاز همه آنها از پرسشنامه تبعیت از درمان زیر 6 بودکه پایبندی ضعیف را نشان می دهد. در بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و پایبندی به درمان، تنها سن و سطح تحصیلات معنی دار بود (001/0 <p) بطوریکه جوانان  و افراد با تحصیلات بالاتر پایبندی بیشتری به درمان داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر ، به نظر می رسد، مدیریت و درمان بیماری افراد مبتلا به بیماری های مزمن تحت تاثیر قرار گرفته است.  این موضوع می تواند پیامدهای بهداشتی و اقتصادی مهمی برای افراد و جامعه داشته باشد. بنابراین مشارکت دادن پرستاران جامعه در مدیریت بیماری های مزمن و ترویج پایبندی به دارو برای کاهش بار بیماری بر سیستم های بهداشتی  امری کلیدی است .

  کلیدواژگان: پایبندی به درمان، بیماری همه گیر، بیماری مزمن، کووید-19
 • مهتاب رضوی نژاد، مهسا السادات موسوی* صفحات 31-40
  مقدمه

  تربیت جنسی، اقدامی است که از دوران اولیه و ابتدایی زندگی انسان با هدف رشد متعادل و متناسب غریزه ی جنسی صورت میگیرد. پژوهش حاضر با هدف  تعیین چالش های تربیت جنسی کودکان از سوی خانواده، مدرسه وسایر نهاد های ذی ربط می باشد.

  روش ها

  این مطالعه مروری، با استفاده از کلمات کلیدی کودکان و خانواده و تربیت جنسی و مدارس در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی  نظیر گوگل اسکولار ، مرکز اطلاعات جهاد دانشگاهی [1]، ساینس دایرکت [2]، مگیران [3]   طی سالهای 1395-1401 و 2016 الی 2022 میباشد که از 72 مقاله به دست آمده 17 مقاله مرتبط با دارا بودن معیار های ورود مورد بررسی قرار گرفت . لازم به ذکر است معیار های خروج مقاله  خارج از بازه ی زمانی و نامرتبط بودن در نظر گرفته شد. 

  یافته ها

  تربیت کودکان در عصر حاضر یکی از دغدغه های اصلی خانواده، مراکز آموزشی و مربیان می باشد . تربیت جنسی یکی از جنبه های مهم تربیت است که در کشور ایران مغفول مانده است از آنجا که مادران و مدارس و مربیان در آموزش این امر نقش مهمی را بر عهده دارند همواره با چالش های اساسی نظیر عدم پاسخ به سوالات جنسی ، نداشتن آگاهی، حجب و حیای کاذب ،  میل به حفاظت از معصومیت کودکان ، دسترسی به موبایل ؛ اینترنت و ماهواره و عدم دسترسی به کتابها و برنامه های آموزشی مناسب و... مواجه بوده اند اما متاسفانه مادران و مربیان آموزشی در برخورد با این چالشها از آگاهی و دانش کافی برخوردار نیستند.

  نتیجه گیری

  به طور کلی با توجه به اینکه تربیت جنسی یکی از مسایل مهم در تربیت کودکان محسوب می شود و همواره با چالش های زیادی روبه روست، از این رو نیازمند انجام تحقیقات زیاد در این زمینه و ایجاد برنامه های آموزشی و آموزش متناسب با فرهنگ ، اعتقادات و اخلاقیات برای کودکان ،خانواده و معلمان می باشد.بنابراین باید گام هایی اساسی در جهت تحلیل مشکلات و چالشها و سوالات در خانواده و جوامع امروزی برداشته شود.

  کلیدواژگان: کودکان، خانواده، تربیت جنسی، مدارس
 • پیمان حاتمیان، کاظم رسول زاده طباطبایی*، پرویز آزادفلاح، جعفر حسنی صفحات 41-51
  مقدمه

    از آنجایی که متون روانشناختی در دهه های اخیر شاهد گسترش رویکردهای فراتشخیصی در بررسی آسیب شناسی روانی بوده است، بنابراین هدف پژوهش حاضر، اثربخشی بسته مداخله فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان متناسب با فرهنگ ایرانی بر کاهش اختلال بی خوابی بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع طرح های تک آزمودنی (مورد-منفرد) بود. شرکت کنندگان شامل افراد مبتلا به اختلال بی خوابی شهر کرمانشاه در سال 1400 بودند که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 3 نفر از آن ها انتخاب شد. بدین منظور در مرحله خط پایه پرسشنامه شدت بی خوابی 2 بار به صورت هفتگی بر روی سه شرکت کننده اجراء شد، سپس پروتکل مداخله فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان به صورت یک جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه ارایه گردید. در پایان جلسه سوم، ششم و هشتم پرسشنامه ی نامبرده به هر یک از 3 شرکت کننده ارایه و نهایتا نیز در پیگیری  1 ماهه و 2 ماهه توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. یافته ها، با استفاده از روش تحلیل دیداری، اندازه اثر، درصد بهبودی، تفاوت خط پایه میانگین و دیگر شاخص های مرتبط تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که علایم شدت بی خوابی در هر یک از سه شرکت کننده، به دنبال جلسات درمانی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان در مرحله مداخله و حتی دوره ی پیگیری به نسبت موقعیت خط پایه، روند کاهشی داشته اند که گواه اثربخشی مداخله است (PND=100).

  نتیجه گیری

   اجرای بسته مداخله فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان متناسب با فرهنگ ایرانی منجر به کاهش شدت بی خوابی گردید، بنابراین با توجه به فراتشخیصی بودن مداخله، به متخصصان سلامت روان پیشنهاد می شود از نتایج بسته حاضر در جهت کمک به سایر اختلالات روانشناختی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: درمان فراتشخیصی، تنظیم هیجان، فرهنگ ایرانی، شدت بی خوابی
 • ناصر جوادی، محسن تقدسی*، لیلا آبادیان صفحات 52-55

  یکی از مهمترین مشکلات کنونی در ایران و جهان پدیده سالمندی جمعیت است. برای مقابله با این پدیده بهره گیری از ظرفیت ها و استعدادهای اقشار و حرفه های مختلف ضروری است. پرستاری از حرفه های موثر و پیشرو در ارتقای سلامت جامعه است. سیاست گذاران لازم است نگاه ویژه به توانایی های مراقبتی، آموزشی و پژوهشی پرستاران در مواجهه با سالمندی جمعیت داشته باشند. در این راستا رفع موانع پیش روی خدمت رسانی جامعه محور پرستاران امری بدیهی است.

  کلیدواژگان: پرستاری، سالمندی جمعیت، ایران
 • فاطمه یوسفی، سحر صفرزاده* صفحات 56-69
  مقدمه

  دانشجویان پرستاری که در شرایط بحرانی مجبور به تصمیم گیری بر بالین بیمار هستند، برای گذراندن دوران دانشجویی و موفقیت شغلی به قدرت درونی ایگوی مطلوبی نیاز دارند. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی الگوی ارتقای قدرت درونی ایگو بر اساس سبک های تصمیم گیری و تحمل پریشانی هیجانی با میانجی گری ذهن آگاهی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است که در سال تحصیلی 1401-1400 انجام گرفت.

  روش کار

  این پژوهش از نوع همبستگی با استفاده ازمدل یابی علی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 1401-1400 می باشند. نمونه مطالعه حاضر شامل 220 نفر بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های قدرت درونی ایگو لوییس و دینگلی و همکاران (2003)، پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995)، پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی سیمونز و گاهر (2005)، و مقیاس ذهن آگاهی براون و رایان (2003)، استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SPSS-23 و AMOS-23 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آماری نشان داد که سبک های تصمیم گیری شهودی، وابسته، اجتنابی و ذهن آگاهی بر قدرت درونی ایگو اثرمستقیم دارد و سبک های تصمیم گیری منطقی، شهودی، اجتنابی و تحمل پریشانی هیجانی بر ذهن آگاهی اثرمستقیم دارد (01/0>p). هم چنین نتایج حاکی از معنی داری مسیر غیرمستقیم سبک های تصمیم گیری منطقی، شهودی، اجتنابی و تحمل پریشانی هیجانی به قدرت درونی ایگو با نقش میانجی گری ذهن آگاهی دانشجویان پرستاری می باشد (01/0>p). 

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد مدل نهایی پژوهش، با داده های گردآوری شده برازش دارد. لذا توجه مراکز آموزش و پروش و مراکز آموزش عالی به نقش عوامل موثر در ارتقای قدرت درونی ایگو و ایجاد پیش زمینه سالم شغلی مخصوصا برای پرستاران از ضروریات این پژوهش است.

  کلیدواژگان: ایگو، تصمیم گیری، تحمل پریشانی، ذهن آگاهی
 • ماندانا صاحب زاده، بهاره مرادی* صفحات 70-86
  مقدمه

  همه‎ گیری کووید-19، یک سناریوی بی‎سابقه برای همه کشورها است. در این بیماری اهمیت و نقش پرستاران به دلیل تماس طولانی‎ مدت با بیماران بسیار مهم است. در همه ‎گیری کرونا، پرستاران در معرض فرسودگی‎ شغلی که به معنای خستگی فیزیکی، هیجانی و روانی به‎ سبب قرارگرفتن طولانی مدت در موقعیت کار سخت می‎باشد، قرار دارند. مقاله حاضر با هدف تعیین عوامل موثر برفرسودگی شغلی پرستاران در دوران کووید-19، راهکارهای مقابله با آن و موانع موجود در انجام مداخلات تنظیم شده‎است.

  روش

  مطالعه حاضر از نوع مروری نقلی بوده  که از طریق جستجوی آنلاین در پایگاه‎های اطلاعات علمی PubMed، direct Science، Web of science و ISI در بازه زمانی 2019 تا 2022 با استفاده از کلیدواژه های Burnout، Nurses ،Epidemic وCovid-19  (فرسودگی‎ شغلی، پرستاران، همه‎ گیری، کووید-19) به زبان انگلیسی و با استفاده از عملگرهای بولین بدست آمده است. همچنین جستجو در موتور جستجوی  Google Scholar به انگلیسی انجام شد. معیار ورود شامل مطالعاتی بود که به عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی و راهکارهای آن پرداخته بودند. معیار‎های خروج شامل عدم دسترسی به مقاله کامل بوده است. جهت تحلیل و دسته بندی داده ها از یک جدول استخراج داده استفاده شد.

  یافته ها

  با گسترش بیماری کووید-19، فرسودگی شغلی پرستاران بیشتر شده ‎است. یافته های مقاله در سه دسته عوامل موثر بر فرسودگی‎ شغلی پرستاران در دوران کووید 19، مداخلات موثر برای مقابله با فرسودگی شغلی، و موانع موجود در انجام مداخلات تنظیم شده ‎است.

  نتیجه گیری

  طبق مطالعات، فرسودگی‎شغلی در پرستاران زن بیشتر است و با متغیر‎هایی مانند، استرس، حجم کار، کمبود تجهیزات حفاظت فردی، مشکلات محیطی بیمارستان‎ها و نگرانی خطر انتقال بیماری رابطه مستقیم دارد. برنامه‎ ریزی دقیق و آمادگی دولت‎ها و سیستم ‎های بهداشتی، آموزش، ارایه برنامه های روانشناسی مناسب، آموزش از راه دور، برنامه های تاب آوری، حمایت خانوادگی و مشارکت پرستاران هنگام اتخاذ سیاست ها راهکار‎‎های مناسبی برای مواجهه با فرسودگی شغلی پرستاران است. مواردی مانند برچسب ناقل بیماری، ترس، عدم اطمینان موانعی برای انجام مداخلات هستند.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، پرستاران، همه گیری، کووید-19
|
 • Mohammad Mohammadpour, Faezeh Jahan*, Shahrokh Makvand Hosseini, Ameneh Moazadian Pages 1-11
  Introduction

  Emotional regulation plays an important role in students' academic adjustment, therefore. Therefore, the aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive behavioral play therapy in emotion regulation and academic adjustment of students with dyslexia.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental pretest-posttest with a control group. From the statistical population that included all second grade elementary school male and female students with dyslexia in district one of Karaj city in the academic year 2020-2021, 30 were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to experimental and control groups.. And responded to the Gross and John (2003) Regulation Questionnaire and the Academic Adjustment Questionnaire by Troop et al. (1953). The experimental group participated in 8 sessions of educational intervention of cognitive-behavioral therapy, while the control group was on the waiting list. Data were analyzed using SPSS software version 22 and univariate and multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results of analysis of covariance showed that cognitive behavioral play therapy improved emotion regulation and increased academic adjustment of students with dyslexia (P <0.01).

  Conclusion

  Considering the effectiveness of cognitive behavioral play therapy in improving emotion regulation and academic adjustment of students with dyslexia, it is recommended to use this method along with formal school curricula.

  Keywords: Introduction: Emotional regulation plays an important role in students' academic adjustment, therefore. Therefore, the aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive behavioral play therapy in emotion regulation, academic adjustment
 • Alireza Moradi, Jafar Hassani, Mahmoud Borjali, Bayane Abdollah Zadeh* Pages 12-22
  Introduction

  The present study aimed to predict psychological well-being based on executive functions with the mediation of adjustment to the disease in cardiovascular patients.

  Method

  The current research method was descriptive and correlational. Three hundred cardiovascular patients referring to Shahid Dr. Qolipour Medical Center in Bukan city were selected by purposive sampling and included in the study. To collect the data, deficits in executive functioning scale, psychosocial adjustment to illness scale, and scales of psychological well-being were used.

  Results

  According to the results, in cardiovascular patients, psychological well-being had a negative relationship with deficits in executive functions and had a significant positive relationship with adaptation to the disease (P<0.01). The mediator role model of adjustment to the disease in the relationship between executive functions and psychological health in cardiovascular patients had a good fit, and the indirect effect of executive functions on psychological well-being was statistically significant at the 0.01 level.

  Conclusion

    In general, it can be concluded that adjustment to the disease has a mediating role in the relationship between executive functions and psychological well-being in cardiovascular patients so that executive functions can predict the level of psychological well-being in cardiovascular patients through the effect on the process of adjustment to the disease.

  Keywords: cardiovascular disease, adjustment to the illness, executive functions, psychological well-being
 • Marjan Rassouli*, Nafiseh Ataee, Leili Borimnejad Pages 23-30
  Introduction

  The spread of the  (COVI-19) pandemic caused the creation of medical services and attention in health care, especially for patients with chronic diseases. Therefore, this study was conducted with the aim of determining adherence to treatment in chronic patients during daily covid-19.

  Materials and methods

  In this cross-sectional study, 214 cases of people suffering from chronic diseases who were hospitalized and discharged in the first half of 2014 were continuously selected from the medical records of selected hospitals and contacted by phone after satisfaction. Mozinsky questionnaire was completed by the research team. To compare the groups using t-test, t-test and variance analysis. SPSS software was used in 16 cases.

  Findings

  One hundred and ten participants were female (51.4%). 119 people were in the age group of 71-90 years (55.6%) and 125 people had multisystem diseases (58.4%). All people score below 6, which weakens adherence. In examining the relationship between demographic variables and adherence to treatment, only age and education level were significant (P<0.001), so young people with higher education adhere to treatment. (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of the present study, people with chronic diseases whose management and treatment may worsen with the epidemic are neglected. This issue can have important health and economic consequences for individuals and society. Engaging community nurses in chronic disease management and promoting medication adherence is key to reducing the burden of disease on health systems.

  Keywords: treatment adherence, epidemic, chronic disease, covid-19
 • Mahtab Razavinejad, Mahsa Sadat Mousavi* Pages 31-40
  Introduction

  Sexuality education is an action that takes place from the early stages of human life with the aim of balanced and proportional growth of sexual instinct. The purpose of this research is to determine the challenges of sexuality education of children by the family, school and other relevant institutions.

  Methods

  This is a review study, using the keywords of children and family and sexulity education and schools in domestic and foreign databases such as Google Scholar, SID, Science Direct, Magiran during the years 1395-1401 and 2016 to 2022, 72 articles obtained; 17 articles related to having the inclusion criteria were examined. It should be noted that the exclusion criteria of the articles were considered to be out of time and irrelevant.

  Findings

  Children's education is one of the main concerns of families, educational centers and teachers. Sexuality education is one of the important aspects of education that has been neglected, so mothers, schools and teachers play an important role in teaching this matter. basic challenges such as not answering sexual questions, lack of knowledge, the desire to protect the innocence of children, access to mobile, phones, Internet and satellite and lack of access to books and suitable educational programs have been faced, but unfortunately, mothers and educational trainers do not have enough awareness and knowledge to deal with these challenges.

  Conclusion

  In general, considering that sexuality education is considered one of the most important issues in children's education and always faces many challenges, therefore, it is necessary to conduct a lot of researches in this field and create educational programs that are appropriate to culture and beliefs for children, family and teachers. Therefore, basic steps should be taken to analyze the problems and challenges and questions in today's family and society.

  Keywords: Children, family, sexuality education, school
 • Peyman Hatamian, Kazem Tabatabaei*, Parviz Azadfallah, Jafar Hasani Pages 41-51
  Introduction

    Since psychological texts in recent decades have witnessed the expansion of meta-diagnostic approaches in examining psychopathology, so the aim of the present study was The effectiveness of transdiagnostic intervention package based on emotion regulation according to Iranian culture on reducing insomnia Intensity.

  Methods

  The present study single-subject (single-case) design was used. Participants in this stage included people with insomnia disorder in Kermanshah in 2021, three of them were selected by purposive sampling method. For this purpose, in the baseline stage and before any intervention, the questionnaire insomnia Intensity was performed Two times per week on three participants separately, then presented the meta-diagnostic intervention based on emotion regulation in one session per week and each session 60 Minutes. At the end of the third, sixth and eighth sessions, the mentioned questionnaire was presented to each of the 3 participants and finally, completed by the participants in a 1-month and 2-month follow-up. The findings of this section were analyzed using visual analysis, recovery percentage and other related indicators.

  Findings

  The results showed that the symptoms of insomnia Intensity. in each of the three participants, following the sessions of meta-diagnostic protocol based on emotion regulation in the intervention phase and even follow-up period (Relative to the position of the baseline) a decreasing trend, which is evidence of the effectiveness of the intervention.

  Conclusion

  The implementation of the transdiagnostic intervention package based on emotion regulation appropriate to Iranian culture led to the reduction of insomnia Intensity, therefore, due to the transdiagnostic nature of the intervention, it is suggested to mental health professionals that the results of the present package in It can be used to help with other psychological disorders.

  Keywords: transdiagnostic therapy, emotion regulation, Iranian culture, insomnia Intensity
 • Naser Javadi, Mohsen Taghadosi*, Leila Abadian Pages 52-55

  One of the most important current problems in Iran and the world is the phenomenon of population aging. In facing this phenomenon, it is necessary to use the capacities and talents of different professions. Nursing is one of the most effective and leading professions in promoting the health of society. It is necessary for policy makers to have a special look at the care, education and research abilities of nurses in the face of the aging population. In this regard, it is obvious to remove the obstacles facing the community-oriented service of nurses.

  Keywords: Nursing, aging population, Iran
 • Fatemeh Yousefi, Sahar Safarzadeh* Pages 56-69
  Introduction

  Nursing students who are forced to make decisions at the patient's bedside in critical situations need a good internal ego strength to pass their student life and succeed in their career. Therefore, Therefore, the present study is aimed to investigate to investigate the pattern of enhancing the inner strength of the ego based on the decision-making styles and tolerance of emotional distress with the mediation of mindfulness in the female nursing students of the Islamic Azad University of Ahvaz, which was conducted in the academic year 2021-2022.

  Methods

  This research was correlational type using causal modeling and structural equation modeling. The statistical population of this research includes all nursing students of Islamic Azad University in the academic year of 2001-2001. The sample of the present study included 220 people who were selected by purposive sampling method. In order to measure the variables, the internal strength questionnaires of Lewis and Dingley et al. (2003), the decision-making styles questionnaire of Scott and Bruce (1995), the emotional distress tolerance questionnaire of Simmons and Gaher (2005), and the mindfulness scale of Brown and Ryan (2003), was used. In this research, Pearson's correlation method and path analysis were used and its results were analyzed. To analyze the data, Pearson correlation and structural equation modeling were used using SPSS-23 and AMOS-23 software.

  Results

  The statistical results showed that intuitive, dependent, avoidant and mindfulness decision-making styles have a direct effect on the inner strength of the ego, and logical, intuitive, avoidant and emotional distress tolerance decision-making styles have a direct effect on mindfulness (p<0.01). Also, the results indicate the significance of the indirect path of logical, intuitive, avoidant decision-making styles and tolerance of emotional distress to the inner strength of the ego with the mediating role of mindfulness of nursing students (p<0.01).

  Conclusions

  The results of this research showed that the final research model fits the collected data. Therefore, the attention of education centers, and higher education centers to the role of effective factors in promoting the inner strength of the ego and creating a healthy career background, especially for nurses, is one of the necessities of this research.

  Keywords: Ego, Decision-Making, Tolerance-Disturbance, Mindfulness
 • Mandana Sahebzadeh, Bahareh Moradi* Pages 70-86
  Introduction

  The Covid-19 pandemic is an unprecedented scenario for all countries. In this disease, the importance and role of nurses is very important because of long-term contact with patients. In the corona epidemic, nurses are exposed to job burnout, which means physical, emotional and mental fatigue due to being in a difficult work position for a long time. This article aims to determine the effective factors of nurses' burnout in the era of covid-19, the strategies to deal with it and the obstacles in carrying out interventions.

  Method

  The current study is a descriptive review that was conducted through an online search in the scientific databases PubMed, Direct Science, Web of Science and ISI in the period from 2019 to 2022 using the keywords Burnout, Nurses, Epidemic and Covid-19 in English. And obtained by using Boolean operators. Also, the search was conducted in Google Scholar search engine in English. The inclusion criteria included studies that dealt with the factors related to job burnout and its solutions. Exclusion criteria included lack of access to the full article. A data extraction table was used to analyze and categorize the data.

  Results

  The present study is a descriptive review type that was conducted through online search in scientific databases PubMed, Direct Science, Web of Science and ISI in the period from 2019 to 2022 using the keywords Burnout, Nurses, Epidemic and Covid-19 in English and obtained using Boolean operators. The inclusion included studies that addressed the factors related to job burnout and its solutions and were available in the Google Scholar search engine. An extraction analysis table was used for the direction and classification of data.

  Conclusion :

  According to studies, job burnout is more in female nurses and has a direct relationship with variables such as stress, workload, lack of personal protective equipment, environmental problems of hospitals and concern about the risk of disease transmission. Careful planning and preparation of governments and health systems, training, providing appropriate psychological programs, Telehealth, resilience programs, family support and participation of nurses when adopting policies are appropriate solutions to face burnout of nurses. Things like the label of the disease carrier, fear, uncertainty are obstacles to doing interventions.

  Keywords: Burnout, Nurses, Epidemic, Covid-19