فهرست مطالب

Language and Translation - Volume:13 Issue: 2, Summer 2023
 • Volume:13 Issue: 2, Summer 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/01/12
 • تعداد عناوین: 19
|
 • صفحات 1-14

  این مطالعه با هدف بررسی راهبردهای ترجمه در ترجمه فارسی رمان "سینوهه" اثر والتاری براساس طبقه بندی وینی و داربلنت (1995) انجام گرفت. به این منظور، در این مطالعه از یک طرح تحلیل محتوای پیکره-محور با یک رویکرد کیفی بهره گرفته شد. پیکره بکاررفته در این مطالعه شامل 150 صفحه از رمان "سینوهه" به همراه ترجمه فارسی آنها توسط ذبیح الله می شد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوای کیفی، آمار توصیفی (محاسبه فراوانی و درصد راهبردهای ترجمه و آزمون خی دو) انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مترجم از راهبردهای ترجمه زیر استفاده کرده است: ترجمه جزء به جزء، معادل، انطباق، و ترجمه ی مستقیم، حذف و تغییر. یافته دیگر این مطالعه این بود کهترجمه جزء به جزء پربسامدترین راهبرد و حذف و تغییر کم بسامد راهبرد های بکار رفته در ترجمه بودند. همچنین، تفاوت معناداری بین فراوانی راهبردهای های استفاده شده توسط مترجم وجود داشت.واژگان کلیدی: فرهنگ، عناصر فرهنگی، راهبردهای ترجمه

  کلیدواژگان: فرهنگ، عناصر فرهنگی، راهبردهای ترجمه
 • صفحات 15-22

  یادگیری و پیشرفت زبان به مهارت هایی که معلمان تمرین می کنند و وجود قابلیت های تخصصی مانند بازتاب معلمان مرتبط است. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان مشارکت معلمان زبان انگلیسی در آموزش انعکاسی و بررسی سطح آگاهی فزاینده معلمان از آموزش انعکاسی است که منجر به پیشرفت زبانی دانش آموزان می شود. داده ها با ابزارهای زیر جمع آوری شد: الف) آزمون تافل که از 350 دانش آموز ایرانی EFL بعمل آمد، ب) یاد داشتهای انعکاسی 120 معلم زبان انگلیسی، ج) پرسشنامه آموزشی انعکاسی. برای مرحله کیفی، 120 نفر از معلمان زن و مرد زبان انگلیسی از دو موسسه زبان در کرمان، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. پس از اتمام آزمایش، پرسشنامه آموزش انعکاسی به عنوان پس آزمون در اختیار دو گروه قرار گرفت تا تاثیر آزمایش مشخص شود. نتایج آزمون t نشان داد که گروه آزمایش در بهره گیری از مولفه های تدریس انعکاسی از گروه کنترل پیشی گرفت. این یافته سوالات برانگیزنده ای را در مورد آموزش انعکاسی و مهارت های تدریس مطرح می کند.

  کلیدواژگان: یادگیری زبان، پیشرفت زبان، آموزش انعکاسی، آگاهی معلمان
 • صفحات 23-38

  ژوهش حاضر تلاشی برای ابهام زدایی از نقش تکلیف زوجی و توانایی گفتاری آزمون دهنده در ارزیابی گفتمان هم ساخته در ارزیابی شفاهی زوجی در بین آزمودنی های ایرانی زبان انگلیسی با ترکیب های مختلف توانایی بود. یک تحقیق کیفی غیرتجربی ابداع شد که در آن 36 شرکت کننده به طور هدفمند از سه سطح شایستگی گفتاری مجزا، یعنی متوسط ​​بالا، متوسط ​​پایین و ابتدایی ، انتخاب شدند. ، با 12 زبان آموز در هر کدام. شرکت کنندگان با سطوح مهارت مشابه و متفاوت به طور تصادفی به شش ترکیب گروهی مختلف تقسیم شدند و یک تکلیف بحث به عنوان تکلیف گفتاری با آزمون زوجی داده شد، که در آن از آنها خواسته شد درباره موضوع گفتگو بحث کنند و سعی کنند گفتمان ساخته شده را توسعه دهند. . سپس صدای هر زوج ضبط شد. پس از رونویسی عملکرد آزمودنی ها، محقق مکالمات فراگیران را با استفاده از مدل شایستگی تعاملی یانگ (2000) که توسط Ma (2021) تایید شده است، تجزیه و تحلیل کرد که به توانایی سخنرانان در سازماندهی تعاملات از نظر نوبت گیری اشاره دارد. تعمیر خرابی، و حفظ درک متقابل با استفاده از ارتباط کلامی در رابطه با زمینه موقعیتی. یافته ها نشان داد که شرکای کم توان از ژست ها و وضعیت های بدنی به نوبه خود و همچنین بسیاری از تعمیرات خرابی استفاده می کنند، در حالی که در درک متقابل، به ویژه در گفتگو با افراد ماهرتر، شکست می خورند. جفت های با توانایی متوسط ​​برای نشان دادن درک نظر یا بیانیه ی همکار تلاش کردند تا پاسخ کافی را در موقعیت دوم ارایه دهند.

 • صفحات 39-49

   در پژوهش حاضر بر آن بود تا بررسی شود که آیا زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی با تیپ های شخصیتی متفاوت می توانند از بازخورد اصلاحی (CF) بهره مند شوند یا خیر. 317 زبان آموز زبان انگلیسی از 4 موسسه در تبریز در آزمون تافل شرکت کردند. 271 شرکت کننده بین 477 تا 510 امتیاز گرفتند. نمرات 164 نفر از آنها بین ± 1SD کاهش یافت. 34 نفر از آنها با شرکت در مطالعه موافقت کردند و از آنها خواسته شد تا یک ترکیب 200 کلمه ای ارایه دهند. ترکیبات آنها بر اساس CAF (پیچیدگی، دقت، و روان) تجزیه و تحلیل شد. سپس از آنها خواسته شد که به سوالات مربوط به بعد برونگرایی- درونگرایی پاسخ دهند تا میزان درونگرایی آنها بررسی شود. سپس انواع مختلف بازخورد اصلاحی از طریق 10 جلسه بحث کلاسی به شرکت کنندگان ارایه شد. پس از گذراندن این دوره، از آنها خواسته شد تا یک ترکیب 200 کلمه ای دیگر را تحویل دهند. این ترکیب نهایی دوباره بر اساس CAF تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که کیفیت متن زبان آموزان درونگرا با کیفیت متن زبان آموزان برونگرا تفاوت معناداری ندارد.

  کلیدواژگان: زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی، تیپ های شخصیتی، CF، بحث کلاسی
 • صفحات 51-65

  این پژوهش به بررسی چالش های پیش روی معلمان زبان انگلیسی در مدارس ایران و آموزش آنها می پردازد. تحقیق بر ر وی نمونه ای متشکل از 728 معلم زبان انگلیسی دوره اول و دوم متوسطه در 32 استان ایران انجام شد. یک روش نظرسنجی، شامل پرسشنامه های خودگزارش دهی که به صورت الکترونیکی از طریق اینترنت توزیع شده بود، اتخاذ شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به نظر می رسد بزرگترین چالش پیش روی معلمان زبان انگلیسی تدریس به دانش آموزانی در سطح های مختلف، مدیریت نظم رفتاری آنها ، انتخاب مواد و فعالیت های مناسب و ارتباط با دانش آموزان می باشد. حدود یک سوم از این پاسخ دهندگان، قبل از jتدریس به دانش آموزان، هیچگونه آموزش پیش از خدمتی در زمینه آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی نداشتند. به نظر می رسد که این موضوع با عدم حمایت و آموزش ضمن خدمت تشدید شده است، سه چهارم معلمان هیچ آموزش ضمن خدمتی ندیده اند. تقریبا نیمی از افراد مورد بررسی دوره آزمایشی نداشتند. علاوه بر این، از چهار پنجم آنها در اولین سال تدریس هیچ حمایتی نشده است. به طور کلی، بسیاری از معلمان احساس می کردند که آمادگی خوبی برای تدریس ندارند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که برنامه های آموزشی و توسعه معلمان فعلی باید اصلاح گردیده و توصیه هایی برای غلبه بر این چالش ها ارایه داده است.

  کلیدواژگان: چالش ها، آموزش ها، معلمان زبان انگلیسی
 • صفحات 67-80

  در این مطالعه، ادراک معلمان انگلیسی با تجربه منتخب در مورد ساخت دستگاه منحصر به فرد اکتساب زبان (LAD) در فرآیند اکتساب زبان دوم (SLA) بررسی شده است. از نظریه زمینه و طرح سازنده استفاده شد و از کدگذاری باز، محوری و انتخابی پس از مصاحبه نیمه ساختار یافته از 30 تا 90 استفاده شد. ادراک معلمان هفت دسته مربوط به ساخت LAD منحصر به فرد خود را نشان داد، یعنی (الف) محیط منحصر به فرد. ب) مشکلات روانی؛ ج) عوامل ژنتیکی؛ و (د) فضای مجازی. ادراکات نشان داد که عوامل ذکر شده زیر به طور منحصر به فرد تحت تاثیر مقوله های ذکر شده به طور جداگانه و منحصر به فرد قرار گرفته اند. عواملی مانند انگیزه، علاقه، اعتماد به نفس، عزت نفس، نگرش، دیدگاه، عقیده، نیات، سبک ها و استراتژی های یادگیری، قرار گرفتن در معرض TL، میزان اکتساب، پیشرفت اکتساب، بهره هوشی و هوش، تعامل اجتماعی، وضعیت ذهنی، ظرفیت حافظه، تمرکز، پتانسیل یادگیری، تفکر استعاری و ایدیولوژی به طوری که آنها به دستگاه منحصر به فرد اکتساب زبان (ULAD) در SLA مجهز شوند.

  کلیدواژگان: نظریه پایه، تفاوتهای فردی، فراگیری زبان دوم، دستگاه منحصر به فرد اکتساب زبان
 • صفحات 81-92

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازخورد اصلاحی نوشتاری (WCF) بر نوشتار زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی در سطوح کلان (یعنی سازماندهی بلاغی، پاسخ به تکلیف، انسجام) و خرد (یعنی منبع واژگانی، نقطه گذاری، دستوری) با رویکرد ارزیابی پویا در تمرکز انجام شد. بدین منظور، آزمون تعیین سطح سریع آکسفورد روی 150 زبان آموز انگلیسی مرد و زن ایرانی انجام شد که از بین آنها 80 زبان آموز متوسط ​​همگن انتخاب و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. دو گروه WCF را دریافت کردند به این معنا که معلم نمادهایی مانند WW برای کلمه اشتباه، SP برای املا، T برای زمان، WO برای ترتیب کلمات و غیره را به آنها ارایه می کرد در حالی که تولیدات نوشتاری آنها را علامت گذاری می نمود. تفاوت این بود که گروه آزمایش ارزیابی پویا نوشتن L2 را در طول ترم تجربه کرد (که در آن معلم به طور مداوم به فراگیران آموزش می داد و آنها را آزمایش می کرد و در هر جلسه تذکرات، نکات، پشتیبانی و تشویق برای آنها داشت)، در حالی که شرکت کنندگان در گروه کنترل یک کلاس معمولی، عاری از ارزیابی پویا را تجربه می کرد. در پایان آزمایش داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد اگرچه گروه آزمایش از نظر سطوح خرد نوشتاری به طور قابل توجهی از گروه کنترل پیشی گرفت، اما تفاوت قابل توجهی بین سطوح کلان نوشتاری در هر دو گروه مشاهده نشد. بنابراین، نتیجه گیری شد که بازخورد اصلاحی کتبی همراه با ارزیابی پویا می تواند به طور قابل توجهی باعث بهبود نوشتار دانش آموزان در سطوح خرد شود. این تحقیق کاربرد هایی برای معلمانی دارد که در کلاس های ELT روی نوشتن کار می کنند.

 • صفحات 93-105

  از آنجایی که منابع درسی فرایندی پویا داشته و نیازمند تحلیل چندجانبه می باشند تحقیق پیش رو منحصرا بر کتاب زبان انگلیسی ویژن3 که در دبیرستانهای ایران تدریس می شود را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی بر اساس طبقه بندی بلوم (1985) می باشد که بصورت توصیفی و کیفی ماتریکس فراوانی حیطه های شناختی حیطه ی عاطفی و روانی حرکتی را از طریق نرم افزار آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار داده است.پس از بررسی های انجام شده نتایج نشان می دهد که کتاب مورد نظر در حیطه ی شناختی تمامی زیرگروه های خود را از پایین به بالا شامل بوده است اما در حیطه های عاطفی و روانی حرکتی فقط زیرگروه های پایین در طراحی کتاب در نظر گرفته شده است .کاربرد اصلی این تحقیق نشان می دهد که به منظور پیشبرد مسایل یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تشخیص مشکلات موجود در یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان و همچنین رفع اثرات بی انگیزگی آنها نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده مولفین کتب درسی زبان انگلیسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدارس متوسطه دوم در ایران، کتاب درسی زبان انگلیسی، ویژن 3، طبقه بندی بلوم
 • صفحات 107-121

  پشتیبانی به عنوان یک استراتژی آموزشی به طور قابل توجهی به توسعه یادگیری کمک می کند. با این حال ، کمبود مطالعات در زمینه مقایسه تاثیر استراتژی های پشتیبانی مختلف محسوس است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر پشتیبانی انگیزشی ، فراشناختی و رایانه ای بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی سطح متوسط زبان انگلیسی با توجه به نظریه اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی انجام شده است. در این مطالعه نیمه تجربی ، شصت زبان آموز آقا و خانم سطح متوسط زبان انگلیسی در محدوده سنی 14 تا 23 سال به روش نمونه گیری در دسترس از مرکز زبان جهاد تهران انتخاب شدند. آنها با توجه به عملکرد خود در آزمون زبان انگلیسی مقدماتی دردوره های زبان انگلیسی بهار 2020 برگزیده شدند و به طور تصادفی در سه گروه مساوی قرار گرفتند. از آزمون نوشتاری آیلتس به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. فراگیران بسته آموزشی پشتیبانی را در زمینه نوشتن دریافت کردند. بهبود آماری قابل توجهی در نمرات نوشتاری پس آزمون شرکت کنندگان در همه گروه ها مشاهده شد و پشتیبانی انگیزشی موثرترین استراتژی در توسعه مهارت نوشتاری زبان آموزان بود. نتایج این مطالعه می تواند برای معلمان، زبان آموزان و طراحان برنامه درسی کاربرد آموزشی داشته باشد.

  کلیدواژگان: پشتیبانی رایانه ای، پشتیبانی فراشناختی، پشتیبانی انگیزشی، مهارت نوشتاری انگلیسی، یادگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 • صفحات 123-137

  این مطالعه به بررسی تاثیر سال ها تجربه معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و تاثیر آن ها بر پیشرفت تحصیلی زبان آموزان ایرانی پرداخته است. بدین ترتیب، 70 مدرس زبان انگلیسی و 60 دانشجوی متوسطه از موسسات مختلف زبان انگلیسی در شیراز، استان فارس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، آزمون تعیین سطح سریع آکسفورد، دموگرافیک و پرسشنامه اثربخشی معلم بود. نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه، تحلیل فراوانی و آزمون تی مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که ادراک معلمان از اثربخشی با سال ها تجربه تدریس آنها مرتبط است. به نظر می رسد که معلمان با تجربه ی بالا در این مطالعه دریافتند که اثربخشی آنها بر پیشرفت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، امید است که این مطالعه بتواند مرور ادبیات عمیق تری را در دانشگاه در مورد تاثیر تجربه معلمان زبان انگلیسی ایرانی و اثربخشی آنها (مهارت های سازماندهی و ارتباطی، دانش آموزشی، مهارت های اجتماعی- عاطفی، مهارت زبان انگلیسی) بر موفقیت زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بیافزاید.

  کلیدواژگان: معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ایرانی، پیشرفت دانش آموزان، اثربخشی معلم، سال ها تجربه
 • صفحات 139-150

  هیچ برنامه درسی متکثری برای آموزش ESP در ایران تدوین نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مدل برنامه درسی متکثر (PC) برای ESP در محیط ایران انجام شد. بدین منظور، پژوهش از ارایه طرح تحلیلی به روش کیفی بهره مند شد. شرکت کنندگان در این پژوهش 20 نفر از متخصصان ELT مرد و زن ایرانی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند از دانشگاه های مختلف ایران از جمله دانشگاه تهران، اصفهان، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید رجایی، دانشگاه علامه طباطبایی انتخاب شدند. و دانشگاه تربیت مدرس، از میان معلمانی که علایق آموزشی و پژوهشی آنها برنامه ریزی درسی و مواد آموزشی بود که بیش از 10 سال سابقه تدریس و تحقیق در TEFL را داشتند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. نتایج نشان داد که اجزای PC برای ESP شامل سه جزء اصلی است: آموزش ESP کثرت گرا، مواد ESP کثرت گرا و محتوای ESP کثرت گرا. هر یک از این مولفه ها شامل چندین جزء فرعی بود. یافته ها حاکی از آن است که اگر نظام های آموزشی متکثر شوند، دانش آموزان می توانند با پیوستن به گروه های مختلف مانند گروه های نژادی، قومی و فرهنگی، با پتانسیل کامل در دوره های ESP به موفقیت تحصیلی دست یابند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، ESP، پلورالیسم، برنامه درسی کثرت گرا
 • صفحات 151-161

  این پژوهش به بررسی رابطه ممکن بین هوش زبانی -کلامی دانشجویان کارشناسی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان دوم و عملکرد دستور زبان آنها پرداخت. برای انجام این پژوهش، 139 دانشجوی کارشناسی مذکر و مونث زبان انگلیسی همگن بین سنین 22 تا 32 دانشگاه کوهدشت، شامل 46 نفر پسر و 93 نفر دختر بودند که در این پژوهش شرکت داشتند. رشته تحصیلی این دانشجویان زبان انگلیسی بود. در این پژوهش، از پرسشنامه میداس که در سال 1996 توسط شیرر طراحی شد، برای سنجش هوش زبانی- کلامی و آزمون دستور زبان تافل برای جمع آوری نمرات دستور زبان استفاده گردید. آمار توصیفی و ضریب همبستگی، رابطه بین هوش زبانی-کلامی با عملکرد دستور زبان را نشان دادند. در این رابطه، رگرسیون خطی، نشان داد که هوش کلامی - زبانی، دارای بیشترین رابطه با عملکرد دستور زبان دانشجویان بود. آزمون t نمونه مستقل، همچنین نشان داد که دانشجویان پسر و دختر بر اساس هوش زبانی-کلامی در عملکرد دستور زبان، تفاوت معنی داری نداشتند. نتایج به دست آمده به معلمان حرفه ای زبان انگلیسی پیشنهاد می کند تا نقش تفاوت های فردی از جمله هوش زبانی-کلامی در مراحل مختلف آموزش و یادگیری دستور زبان در کلاس را مورد بررسی قرار دهند. و همچنین، برای کمک به یادگیرندگان زبان فعالیت های موثر جهت ارتقای عملکرد بهتر آنها به کار گیرند.

  کلیدواژگان: یادگیرندگان زبان انگلیسی، دستور زبان، عملکرد یادگیرندگان، هوش زبانی
 • صفحات 163-182

  دانستن یک زبان و ارتباط برقرار کردن با گویندگان آن زبان بدون تردید ما را به سمت آشنایی با فرهنگ آنان نیز هدایت میکند. تحقیق حاضر تلاشی است برای طراحی مدل معتبری از هویت فرهنگی زبان آموزان ایرانی. در ابتدا جهت پیشنهاد مدل، میبایست فاکتورهای مهم هویت فرهنگی براساس استنباط زبان آموزان کشف می شد. بنابراین با استفاده از ابزار مصاحبه، با 20 زبان آموز سطح پیشرفته که در موسسه زبان انگلیسی سفیر در حال یادگیری زبان بودند گفتگو شد و آنها نظراتشان را در مورد هویت فرهنگی بیان نمودند .در مرحله کیفی، با بررسی دقیق پاسخهای مصاحبه شوندگان، چهار فاکتور مهم هویت فرهنگی که شامل: "مذهب، فرهنگ، ملیت، و زبان" بودند استخراج شد. سپس براساس این فاکتورها، پرسشنامه هویت فرهنگی تهیه شد. بعد از آن ، در مرحله کمی، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. بعد از آنکه اعتبار و روایی پرسشنامه از طریق پایلوت شدن بر 183 نفر تایید شد، پرسشنامه نهایی در میان شرکت کنندگان اصلی تحقیق که 384 زبان آموز بودند توزیع شد. سپس برای بررسی تناسب برازش مدل با داده ها از تحلیل عاملی ساختاری استفاده شد و شاخصهای برازش به دست آمده همگی از مقدار قابل قبول برخوردار بودند که نشان دهنده معتبر بودن مدل بود. نتایح این تحقیق می تواند به افزایش آگاهی در میان معلمان زبان و طراحان برنامه درسی منجر شود تا آنان بتوانند به زبان آموزان درزمینه چالشهای احتمالی در کلاسهای زبان انگلیسی کمک کنند.

  کلیدواژگان: هویت فرهنگی، زبان آموزانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی یاد می گیرند، مدل معتبر
 • صفحات 183-197

  این تحقیق با هدف بررسی حرکات ژانری چکیده های انگلیسی و ترجمه آنها در پایان نامه های رشته آموزش زبان انجام شده است. به این منظور ، 120 چکیده انگلیسی و ترجمه فارسی آنها که توسط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه های مختلف ایران نوشته شده بود گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند. روش نمونه گیری، هدفمند بود. تجزیه و تحلیل کیفی محتوای پیکره توسط دو ارزیاب بر اساس مدل سویلز (2004) انجام گرفت. سپس، فراوانی ها و درصد حرکتها در کورپس انگلیسی و فارسی محاسبه شد. سرانجام، آزمون های خی دو برای بررسی معنادار بودن تفاوت بین فراوانی های حرکت های مختلف در کورپس انگلیسی و فارسی اجرا شدند. نتایج نشان داد که حرکت های مختلف در چکیده های انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین نتایج حاکی از این بود که حرکتهای مختلفی در چکیده های فارسی بکار برده شده اند. سرانجام، نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین فراوانی حرکتهای مختلف در دو کورپس وجود دارد، به جز حرکت 1 مرحله 2 تعمیم موضوع ، حرکت 2 مرحله ب 1 نشان دادن شکاف، حرکت 2 مرحله 1پ طرح سوال و حرکت 3 مرحله 6 بیان ارزش تحقیق حاضر می باشد.

  کلیدواژگان: ژانر، تحلیل ژانر، حرکت
 • صفحات 199-209

  مطالعه حاضر تلاش می کند تا روان پویایی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی را در قالب روش های مداخله ارزیابی پویا (یعنی تسهیل کننده در مقابل آمرانه) درپیشرفت مهارت های نوشتاری خود بررسی کند. برای این منظور، این مطالعه کیفی بر اساس مصاحبه های نیمه ساختار یافته و داده های پروتکل های مکتوب جمع آوری شده از 120 زبان آموز پیشرفته ایرانی طراحی شد تا درک عمیقی از افکار شرکت کنندگان در حین انجام کارهای نوشتاری ایجاد کند. تجزیه و تحلیل موضوعی داده های کیفی از هر دو منبع (مصاحبه ها و پروتکل های مکتوب) نشان داد که: 1) روش آمرانه در تسهیل فرایند بیان نظرات و بازنگری و تصحیح موثرتر عمل می کند ، 2) شیوه تسهیل کننده بیشتر درپیشرفت انتقادی و فرآیند تفکر بازتابی هنگام نوشتن ایفای نقش میکند و در پرتو شیوه تسهیل گر ، یادگیرندگان می توانند به راحتی از تمرکز فردگرایانه خود به فرهنگ مشارکتی بین معلمان و زبان آموزان تغییر وضعیت دهند. بنابراین ، یادگیرندگان به سمت خودتنظیمی حرکت کنند.

  کلیدواژگان: ارزشیابی پویا، مهارتهای نوشتاری، روان پویایی، مداخله
 • صفحات 211-225

  این مطالعه با هدف بررسی نقش زبان مجازی در شکل دهی متون سیاسی بر اساس چارچوب مدرن پیشنهادی کووکسس انجام شد. مجموعه پژوهش شامل 30 هزار کلمه است که به عنوان نمونه متن انتخاب شده تا منبع حوزه مفهومی مورد استفاده را مشاهده کند. این مقاله از طریق نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از مقالات مختلف سرمقاله مجلات سیاسی غرب در رابطه با روابط ایران و غرب در دوره زمانی 2019-2010 تهیه شده است. تحلیل استعاره انتقادی (CMA) برای مشخص کردن الگوها در مقالات سیاسی مورد استفاده قرار گرفت، که معمولا از تحقیقات قبلی توسط شخصیت های معتبر در تحلیل استعاره ای انتقادی و سیاسی پشتیبانی می کرد که استعاره ها برای شکل دهی به تفکر سیاسی، کمک به اقناع سیاسی، و در جهت دادن به شرایط و مدل های شناختی استفاده می شوند. برای شکل دادن به تعبیر ملت به عنوان یک شخص یا استعاره بدن. در نهایت، این مطالعه از یافته های متنی استعاره های مفهومی مورد استفاده پشتیبانی می کند. یافته های این مطالعه، مفاهیم متعددی را برای تحقیقات آینده در اختیار کلاس های درس زبان انگلیسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: استعاره مفهومی ت، حلیل گفتمان انتقادی (CDA)، تحلیل استعاره انتقادی (CMA)، مقالات سیاسی
 • صفحات 227-241

  این تحقیق کیفی جهت بررسی و ارزیابی راهبردهای استفاده شده برای ترجمه ی نام آواها و صدا واژه ها در کتاب های مصور انگلیسی به فارسی انجام شده است. در همین راستا ، شش قسمت از داستان مصور مردگان متحرک اثر رابرت کرکمن (2003) انتخاب شده است تا نام آواها ، صداواژه ها و راهبردهای ترجمه ی آنها در سه ترجمه مختلف ارزیابی شود. صداها در این کتاب مصور بر اساس مدل ارایه شده ایگاردا (2017) دسته بندی شده است. تمامی راهبردهای ترجمه نشان داده شده است تا  فراوانی هریک از راهبردها مشخص شود.  سپس،  با استفاده ازآمارتوصیفی بیشترین و کمترین راهبردها در ترجمه ی صداها نشان داده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که حفظ فرم اصلی صدا به عنوان قرض انگلیسی متداول ترین راهکار استفاده شده در ترجمه تمامی نام آواها بوده است. دو راهبرد معادل و جایگزینی کمترین راهبردهای استفاده شده برای ترجمه نام آواهایی که در ابرهای گفتگو قرار گرفته اند بوده است. اما زمانی که نام آواها در زمینه قرار گرفته اند ، کم ترین راهبردها حذف، تغییر در معنا و...  بوده اند . در خصوص ترجمه صداواژها ، پرکاربردترین راهبرد، ترجمه ی صداواژها به معادل آن ها و کمترین راهبردها تکرار، تغییر در معنا و... بوده اند. این پژوهش به مترجمان در سطوح مختلف از جمله حرفه ای و مبتدی برای آشنایی بیشتر با راهبردهای های گوناگون و کسب بینش عمیق تر کمک بسزایی میکند.

  کلیدواژگان: کتاب های مصور، صدا، نام آوا، صدا واژه، راهبرد
 • صفحات 243-254

  دستیابی به موفقیت در آموزش زبان انگلیسی مستلزم آن است که معلمان ویژگی های اساسی متفاوتی را نشان دهند که شامل چندین ساختار اساسی و متقابل است. هدف از این مطالعه جهت دهی به خواننده و شناسایی اجمالی متغیرهای کلیدی اشتیاق معلمان بود که معلمان را به سمت موفقیت سوق می دهد. در واقع، این تحقیق سعی در شناسایی مولفه های مدل شور و اشتیاق معلمان دارد که بر اساس ادراک معلمان و مدل MSA قابل گسترش است. این ویژگی های معلمان انگلیسی موفق را که در پنج بعد مرکزی گنجانده شده اند، همراه با ساختارهای زیربنایی آنها ترسیم می کند. داده های پژوهش با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. با هدف تحقیق، این پژوهش 5 بعد از 22 زیر مولفه و 65 مفهوم را شناسایی کرد. ویژگی های فردی به عنوان بعد اول مطالعه تعیین شد. مولفه های فرعی تحت این دسته ها به عنوان «خودآگاهی»، «سبک زندگی شخصی» و «توانایی بالقوه» شناسایی می شوند. ویژگی های روانشناختی به عنوان بعد دوم مطالعه تعیین شد. مولفه های فرعی این دسته ها شامل «مدیریت خشم»، «هیجان» «نگرش مثبت» و «انعطاف پذیری» بود. در نتیجه، معلمان علاقه زیادی به موفقیت، شرایط کاری موثر، تمایل دانش آموزان به یادگیری، خودمختارتر، عادلانه تر و اجرای مداوم در رابطه با رویکرد آموزشی داشتند. مطالعه حاضر می تواند مفاهیم عملی عمده ای را برای معلمان زبان، دانشجویان زبان و توسعه دهندگان مطالب ارایه دهد. در زمینه یادگیری زبان دوم، ایجاد احساسات مثبت و کاهش احساسات منفی هم از سوی معلمان و هم در زبان آموزان می تواند انگیزه، تلاش و موفقیت را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: اشتیاق معلم، حرفه معلم، ادراک معلم، مدل MSA
 • صفحات 255-265

  کارکرد ترجمه طی چند قرن گذشته گسترده تر شده است و علاوه بر جنبه های زبانی، عوامل ایدیولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز فرایند ترجمه را تحت الشعاع قرار داده اند. از آنجایی که ترجمه صرفا عملی خنثی و زبانی نیست و به مدت طولانی، ابزاری کمکی برای ابرقدرت ها به حساب می آمد تا بر ملت های ضعیف تر تسلط یابند، پس رابطه بین متن اصلی و ترجمه آن مستلزم بررسی های فراوان از رویکرد پسااستعماری می باشد. بدیهی است که ارتباط مهمی بین "پسااستعمارگرایی" و "ترجمه" وجود دارد و بسیاری از مترجمان و نویسندگان پسااستعماری، مولفه های فرهنگی خود را در آثارشان منتقل کرده اند؛ از این رو، این مقاله به تجزیه و تحلیل پسااستعماری ترجمه های انگلیسی پنج شعر فارسی به ترجمه "آرتور جان آربری"، شرق شناس مطالعات پسااستعماری، می پردازد تا جایگزینی یا عدم جایگزینی مفاهیم غربی به جای مضامین شرقی از سوی مترجم مشخص گردد. در این راستا، ترجمه های انگلیسی مورد نظر از کتاب گلچین ترجمه اشعار: ویرایش ای جی آربری (1387) و اشعار فارسی مربوطه از کتاب های گوناگون جمع آوری شده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها حاکی از آن است که مترجم در ترجمه برخی از مضامین خاص اشعار فارسی، هویت شرقی-ایرانی را نادیده انگاشته و در نتیجه، رنگ و بوی غربی به اشعار بخشیده است.

  کلیدواژگان: هویت شرقی، پسااستعمارگرایی، ایدئولوژی غربی
|
 • Mohadese Karimi, Neda Fatehi Rad Pages 1-14

  AbstractThis study aimed at exploring Iranian B.A-level and M.A-level translators’ conceptions of research and investigating whether translators’ conceptions of research are different in terms of their education level. To this aim, a survey descriptive method was employed. Sample of the study included 60 M.A and B.A students of translation (30 males and 30 females) from different branches of Islamic Azad University. This selection was done based on convenience sampling. The data of this study were collected using Meyer, Shanahan and Laugksch’s (2007) questionnaire. Analysis of data was done using qualitative content analysis of the data. Results of data analysis showed that B.A-level and M.A-level translators have their own conceptions of research. Also, it was found that the participants’ conceptions of research were different in terms of their education level. In a more specific sense, M.A-level translators’ conceptions of research were more scientific and technical.Keywords: Conception; Research; Translator; Translation

  Keywords: Conception, Research, Translator
 • Farzaneh Abazari, Behzad Ghonsooly, Shahram Afraz Pages 15-22

  Language learning and achievement are related to the skills teachers practice and the presence of expert capability such as teachers’ reflectivity. The objective of the present study was to search the extent to which EFL teachers are involved in reflective instruction, and test the level of growing teachers’ awareness of reflective teaching which leads to students’ language achievement. Data were collected by the following instruments: a) a TOEFL test administered to 350 Iranian EFL students, b) reflective journals written by 120 Iranian EFL teachers, and c) Reflective Teaching Inventory. For the qualitative stage, 120 male and female EFL teachers from two language institutes in Kerman, the center of Iran, were selected through convenient sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. After completing the treatment, a reflective teaching inventory as a post-test was given to the two groups to test the impact of the treatment. The results of the t-test indicated that the experimental group outdid the control group in taking advantage of reflective teaching components. This finding raises provocative questions regarding reflective teaching and teaching skills.

  Keywords: Language learning, language achievement, reflective teaching, teachers’ awareness
 • Masoumeh Nouri, Abbas Bayat, Peyman Rajabi Pages 23-38

  The present study was an attempt to demystify the role of paired task and test-taker speaking ability in assessing co-constructed discourse in paired oral assessment across Iranian EFL paired examinees with different ability combinations. To accomplish this aim, non-experimental qualitative research was devised in which 36 participants were purposely recruited from three distinct speaking competence levels; namely, upper-intermediate (High-Level), lower intermediate (Mid-Level), and elementary (Low-Level), with 12 learners in each. Participants with similar and different proficiency levels were randomly assigned to six different paired group combinations and were given a discussion task as a paired-test speaking task in which they were asked to discuss the topic of the conversation and attempt to develop the co-constructed discourse. The voices of each couple discussing the assigned topic were then record-ed. Following the transcription of the examinees' performances, the researcher analyzed the learners' conversations using Young's model of interactional competence, which deals with the speakers' ability to organize interactions in terms of turn-taking, break-down repair, and mutual understanding using ver-bal communication in relation to the situational context. The findings demonstrated that low-ability partners employed gestures and postures in turn-taking, as well as a lot of breakdown repairs while fail-ing in mutual comprehension, particularly in talks with more skilled interlocutors. Mid-ability pairs struggled to provide an adequate response in the second position to demonstrate understanding of an interlocutor's comment or statement but could advance the communication in terms of mutual under-standing and moderate success in proper breakdown repairs in their own similar and balanced pairs. However, they lost confidence in taking turns and relied heavily on fixes when conversing with more experienced interlocutors. Similarly, low-ability paired persons seldom tropicalized portions of other speakers' contributions in their own talk. High-ability speakers were more likely to demonstrate prior talk knowledge through contingent answers. These findings revealed that task direction and progress might have an impact on interactional behavior and how understanding is expressed. Additionally, the findings have some implications for teaching, learning, and testing L2 speaking through paired-test tasks for the purpose of improving EFL learners' speaking skills sub-skills.

  Keywords: Co-Constructed Discourse, Paired Oral Assessment, Paired Task, Test-Taker Speaking Ability
 • Sahar Farrahi Avval, Hassan Asadollahfam, Bahram Behin Pages 39-49

   In the present study, it was intended to investigate whether Iranian EFL learners with different personality types could benefit from corrective feedback(CF) or not. 317 EFL learners from 4 Institutes in Tabriz took the TOEFL test; 271 participants scored between 477 and 510; the scores of 164 of them fell between ±1SD; 34 of them agreed to participate in the study and were asked to deliver a 200-word composition. Their compositions were analyzed based on CAF (complexity, accuracy, and fluency). Afterward, they were asked to answer the questions relating to the Extroversion-Introversion dimension to investigate their level of introversion. Then the participants were provided different types of corrective feedback through 10 class discussion sessions. After passing this period, they were asked to deliver another 200-word composition. This final composition was analyzed based on CAF again. The result showed that the text quality of the introverted language learners did not differ significantly from the text quality of the extroverted language learners.

  Keywords: Sahar Farrahi Avval, Hassan Asadollahfam, Bahram Behin
 • Farhad Kariminasab, Shaban Najafi Karimi, Amir Marzban Pages 51-65

  The major objectives of this research were to develop an understanding of the challenges faced by English teachers in Iranian schools and their training. The research was carried out on a sample of 728 English teachers from junior and senior high school in 32 provinces of Iran. Self-reporting questionnaires were conducted as a survey method. The results of this study indicate that the biggest challenges faced by English teachers seems to be teaching mixed level classes, managing behavior discipline, choosing appropriate activities and materials, and relating to students. Around one-thirds of teachers had no pre-service training in teaching English prior to teach students; the problem is compounded by lack of support and in-service training, three-fourths of teachers didn’t have any in-service training. Approximately half of those surveyed did not have probationary periods; in addition, four-fifth of them had no support during their first of teaching. Overall, Many teachers felt not well prepared for teaching English. Overall, the evidences from this study recommend that current teachers’ training programs should be modified and outlines some recommendation to overcome these challenges.

  Keywords: Challenges, Trainings, English Teachers
 • Milad Omidi, HamidReza Khalaji, Keyvan Mahmoudi Pages 67-80

  In this study, the perceptions of selected experienced English teachers about the construction of their unique language acquisition device (LAD) in the Second Language Acquisition (SLA) process is investigated. The grounded theory and constructive design were employed and open, axial, and selective coding after semi-structured interviews ranging from 30 to 90 was used. The teachers' perceptions showed seven categories related to the construction of their unique LAD, namely, (a) unique environment; (b) Psychological problems; (c) genetic factors; and (d) cyberspace. Perceptions showed that the following mentioned factors have been affected uniquely by those mentioned categories separately and uniquely. Factors such as motivation, interest, self-confidence, self-esteem, attitude, viewpoint, opinion, intentions, learning styles and strategies, exposure to the TL, rate of acquisition, acquisition progress, IQ and intelligence, social interaction, mental status, memory capacity, concentration, learning potential, metaphorical thinking, and ideology so that they would be equipped with the unique language acquisition device (ULAD) in SLA.

  Keywords: Grounded theory I, ndividual differences, Second Language Acquisition, Unique language acquisition device
 • MohammadReza Rafizade Tafti, Fariba Rahimi, Sajad Shafiee Pages 81-92

  The present study aimed to assess the effects of written corrective feedback (WCF) on Iranian EFL learners' writing at the macro (i.e., rhetorical organization, task response, cohesion, and coherence) and micro levels (i.e., lexical resource, punctuation, grammatical range, and accuracy) with a dynamic assessment approach in focus. To this end, the Oxford Quick Placement Test was administered to 150 male and female Iranian EFL learners, of whom 80 homogeneous intermediate learners were selected and assigned to an experimental group and a control group. The two groups received WCF in the sense that the teacher provided symbols such as WW for the wrong word, SP for spelling, T for tense, WO for word order, etc. while marking their written productions. The difference was that the experimental group experienced dynamic assessment of L2 writing during the term (in which the teacher taught and tested the learners in an ongoing fashion and provided prompts, hints, support, and encouragement every session), whereas the participants in the control group experienced a conventional class, devoid of an ongoing dynamic assessment component. At the end of the treatment, the collected data were statistically analyzed. The results showed that although the experimental group significantly outpaced the control group regarding the micro-levels of writing, no substantial difference was detected between the macro levels of writing in both groups. It was, thus, concluded that written corrective feedback along with the dynamic assessment can significantly improve the writing of the students at micro-levels.

  Keywords: Dynamic Assessment, Micro-Macro Levels, Static Assessment, Writing Accuracy, Written Corrective Feedback
 • Hanane Shabani, Hossein Rahmanpanah, Ahmad Mohseni Pages 93-105

  As developing material is an ongoing process that needs to be analyzed in a multidimensional manner, the present study focuses explicitly on English Textbook Vision3 in Iranian senior high schools to investigate to what extent this English textbook involves the domains of learning objectives defined by Benjamin Bloom’s Taxonomy (1985) each of which contains several subcategories investigated through the study in details. Considering gained tables on analyzing Information Load and Significance Factor of the English textbook Vision3 (Student’s and Workbook) within cognitive, affective and psycho-motor domains of Bloom’s Revised Taxonomy using Shannon Entropy Method, it is concluded that regarding cognitive domain,“Evaluation” in the first, “Application” in the second, “Synthesis” in the third “Knowledge” in the fourth, “Analysis” in the fifth and “Comprehension” is in the sixth place of significance and none of six defined cognitive subcategories are neglected within developing the textbook as the last English textbook of senior high school program in Iranian Educational Curriculum. However, statistical results show that among affective domain’s subcategories only“Responding” and “Receiving” are put into practice, while higher levels of affective domain including “Valuing”, “Organizing” and “Characterization” are neglected throughout the both student’s and the workbook. Furthermore, studying the psycho-motor domain of the considered English textbook it seems that “Guided Response”, “Mindset” are the only subcategories which are noticed through strategies In general, tables reveal that the most frequent involved domain among Bloom’s Revised Taxonomy belongs to cognitive one and the other two domains (affective and psychomotor) play little role through their higher subdivisions.

  Keywords: Iranian Senior high school, English textbook, Bloom’s Revised Taxonomy
 • Sanaz Jafari, MohammadReza Talebinejad, Saeed Ketabi Pages 107-121

  Scaffolding as an instructional strategy significantly contributes to learning development. However, there is a lack of studies assessing the comparative effects of various scaffolding strategies. The present study intended to evaluate the effects of motivational, metacognitive, and computer-based scaffolding on Iranian intermediate EFL learners' writing according to Vygotsky’s sociocultural theory. In this quasi-experimental study, sixty male and female intermediate EFL learners in the age range of 14 to 23 were chosen by convenience sampling from the Jahad language center in Tehran, Iran. They were enrolled according to their performance on Preliminary English Test (PET) in the 2020 spring English courses and were randomly assigned to three equal groups. The IELTS writing test was used as a pretest and posttest. Learners received a scaffolding instruction package on writing. A statistically significant improvement in the participants’ posttest writing scores was observed in all groups, and motivational scaffolding was the most effective strategy in developing the writing skill of EFL learners. The results could have implications by providing insights helpful for language teachers, learners, and syllabus designers.

  Keywords: Computer-based scaffolding, Metacognitive scaffolding, Motivational scaffolding, Writing ability
 • Maryam Ghaffari, MohammadJavad Riasati, MohammadSadegh Bagheri Pages 123-137

  This study examined the effect of Iranian EFL teachers’ years of experience and their effectiveness on Iranian EFL students’ achievement. 70 EFL teachers and 60 intermediate students were selected from different English language institutes in Shiraz, Fars province. The instruments to collect data were Oxford Quick Placement Test, Demographics, and Teacher Effectiveness Questionnaire. The results were analyzed using One-way ANOVA, frequency analysis, independent samples t-test</em>, and Multiple Regression Analysis. The findings revealed teachers’ perceptions of effectiveness are related to their years of teaching experiences. It appeared that highly experienced teachers in this study perceived that their effectiveness positively influenced students’ achievement. Besides that, it is hoped that this study can also add more in-depth literature review in academia about the effect of Iranian EFL teachers’ experience and their effectiveness) organization and communication skills, pedagogical knowledge, socio-affective skills, and English proficiency) on EFL students’ achievement.

  Keywords: Iranian EFL teachers, Students’ achievement, Teacher effectiveness, Years of experience
 • Sakineh Behboudi, Karim Nazari Bagha, Mohammad Amini Farsani Pages 139-150

  No pluralistic curricula have ever been developed for ESP education in the context of Iran. Therefore, the present study was conducted to design a pluralistic curriculum (PC) model for ESP in the Iranian setting. In so doing, the study benefited from presenting an analysis scheme in a qualitative method. The participants of the study consisted of 20 Iranian male and female ELT experts who were chosen through purposive sampling from various universities of Iran, including Tehran University, Isfahan University, University of Shahid Chamran, University of Shiraz, Shahid Rajaei University, University of Allameh Tabatabaei, and the University of Tarbiat Modares, from among the teachers whose educational and research interests were curriculum planning and teaching materials, who had a history of teaching and research in TEFL for over 10 years. Semi-structured interviews were used to gather the needed data. The results showed that the PC components for ESP include three main components: pluralistic ESP teaching, pluralistic ESP materials, and pluralistic ESP content. Each of these components included several subcomponents. The findings indicated that if educational systems become pluralistic, students can achieve academic success with full potential in ESP courses by joining different groups such as racial, ethnic, and cultural groups.

  Keywords: Curriculum, ESP, Pluralism, Pluralistic Curriculum
 • Nasrin Garavand, Akbar Azizifar, Habib Gowhary, Shahram Welidi Pages 151-161

  This study investigated the possible relationships between Linguistic Intelligence and Grammar Performance of English as a Foreign Language Learners. To this aim, 139 homogenous undergraduate male and female English language learners between 22 and 32 years old participated in this study. Participants had been studying English language programs at the University of Kohdasht. The instruments utilized in this study were the Multiple Intelligence Questionnaire (MIDAS) designed by Shearer in 1996 to value linguistic intelligence, and a grammar TOEFL test to measure grammar performance of the learners. Descriptive statistics and correlation indicated a statistically significant relationship between linguistic intelligence of the learners and their performance on grammar. The results of regression analysis revealed that linguistic intelligence was the best predictor of learners’ performance on grammar. The independent sample t-test also showed no significant differences between males and females with respect to linguistic intelligence of learners and their performance on grammar. The findings propose professional English teachers to investigate the function of individual differences such as linguistic intelligence in different steps of teaching and learning of grammar in classes and provide more effective activities to help language learners improve their performance on grammar.

  Keywords: EFL learners, Grammar, Learners’ performance, Linguistic intelligence
 • Sharareh Ebrahimi Pages 163-182

  Knowing a language and communicating with the speakers of that language require learning about the culture of the native speakers of that language. The aim of this study was to develop a validated model of cultural identity among Iranian English learners. Initially, it was attempted to determine different factors of cultural identity based on the learners’ perceptions about cultural identity to develop a model. Thus, 20 EFL learners studying at Safir English language institute in Tehran, Iran were interviewed about their cultural identity and their attitudes were recorded. Considering qualitative phase, a close inspection of the responses of these learners in the interviews and going through three stages of open, axial and selective coding, four factors including “religion, culture, nationality, and language” were extracted. After that, a questionnaire indicating factors of cultural identity was constructed. In the quantitative phase, the questionnaire went through an exploratory factor analysis for the sake of validity and after a pilot study with 183 learners, 384 EFL learners filled it out. Structural Equation Modeling (SEM) analysis was also run through LISREL 8.8. to confirm that the proposed model enjoyed validity for future research by running a confirmatory factor analysis and the model of cultural identity was developed. The findings of this study can make English teachers and materials developers aware of these important findings to be prepared to help the learners with possible challenges in English classes.

  Keywords: Culture, Cultural Identity, EFL Learners, Validated Model
 • Esmail Zainodiny Mofrad, Alireza Bahremand, Mohammadreza Atashdast Pages 183-197

  This research aimed at investigating English and Persian abstracts of TEFL theses. In order to achieve the objective of the study, 120 English thesis abstracts and their Persian translations of Iranian TEFL students at MA level at different universities of Iran were collected and analyzed. The sampling method used was purposive sampling. The qualitative content analysis was done by two raters based on Swales’ (2004) model. Then, the frequencies and percentages of different moves were calculated in the English and Persian corpora. Finally, Chi-square tests were run to check the significance of difference between the frequencies of different moves in the English and Persian corpora. The results showed the occurrence of various moves in the English corpus. The results also confirmed that different moves were present in the Persian corpus. Finally, the results demonstrated that there was a significant difference between the frequencies of different moves in the two corpora, except Move 1 Step 2 Making topic generalizations, Move 2 Step 1B Indicating a gap, Move 2 Step 1C Question raising, and Move 3 step 6 (PISF) Stating the value of the present research.

  Keywords: Genre, Genre Analysis, Move
 • Seyed Hamed Etemadi, GholamReza Abbasian, Abdollah Baradaran Pages 199-209

  The present study tries to explore psycho-dynamics of Iranian EFL learners under the functions of dynamic assessment intervention modalities (i.e., facilitative vs. authoritative) modalities in developing their writing skills. To this end, this qualitative study ran on the basis of semi-structured interviews and written protocols data collected from 120 Iranian advanced EFL learners was designed to elicit an in-depth understanding of the participants’ thoughts during performing writing tasks. Thematic analysis of the qualitative data from both sources (i.e., interviews and written protocols) revealed that: 1) authoritative modality works more effectively in facilitating the processes of opinion expression and effective revision and correction, 2) facilitative modality contributes more to developing critical and reflective thinking processes while writing. In the light of the facilitative modality, the learners can easily switch from their individualistic focus to a collaborative culture among teachers and learners. So, the learners become more self-regulated and can move from object-regulation through other-regulation towards self-regulation. Then, EFL learners’ psycho-dynamic actions are a function of DA-modalities. The findings offer theoretical and pedagogical insights for both researchers and practitioners in addressing language learning and learners.

  Keywords: Dynamic Assessment, Writing Skills, Psycho-dynamics, Intervention
 • Somayeh Jafarnezhad, Bahloul Salmani, Hossein Sadegh Oghli Pages 211-225

  This study aimed to examine the role of figurative language in shaping political texts based on the modern framework suggested by Kövecses. The research corpus comprised thirty thousand words selected as a text sample to see the source of the conceptual domain used. It was prepared through a systematic random sampling of various editorial articles in Western political journals on the relationship between Iran and the West in the period 2010-2019. Critical Metaphor Analysis (CMA) was used to specify patterns in political articles, usually providing support for previous research by authority figures in critical and political metaphor analysis that metaphors are used to shape political thought, aid political persuasion, and in directing circumstances and cognitive models to form the interpretation of the nation as a person or body metaphor. Finally, the study provides substantial support for the textual findings of conceptual metaphors used. The findings of the study provide EFL classrooms with a number of implications for future research.

  Keywords: Conceptual metaphor, critical discourse analysis (CDA), critical metaphor analysis (CMA), political articles, source domains
 • Zahra Ebrahimi, MohammadReza Esfandiari, Forough Rahimi Pages 227-241

  The aim of this qualitative research was to investigate and assess the strategies used for translating onomatopoeias and interjections from English comic books into Persian. In this regard, six issues of the Walking Dead written by Kirkman (2003) were selected to examine onomatopoeias, interjections, and the strategies for translating them in three different translations. The sounds in the comic book were categorized based on the model presented by Igareda (2017). All translation strategies were indicated in order to identify the frequency of each strategy. Afterwards, the chi-square test was utilized to indicate the most and least frequently used strategies. The results of this study demonstrated that maintaining the original as an English loan was the most prevalent strategy used for translating all onomatopoeic words. Equivalence and substitution, together, were the least common strategies used for the translation of onomatopoeias in speech balloons. However, when onomatopoeias were in the background, the least common strategies were omission, changing the meaning, and so on. For translating interjections, the most frequent strategy was translating interjections into corresponding interjections, and the least common strategies were repetition, changing the meaning, and so forth.

  Keywords: comic books, sound, onomatopoeia, interjection, strategy
 • Zohreh Sisiyan, fazlolah Samimi, Shahram Afraz Pages 243-254

  Achieving success in teaching English requires teachers to demonstrate varying essential characteristics that consist of several underlying and interacting constructs. The purpose of this study was to orient the reader and succinctly identify the key variables of teachers' passion that leads teachers to success. In fact, the study tried to identify the components of a model of teachers’ passion which can be expanded based on teachers’ perceptions and MSA model. It delineated the characteristics of successful English teachers embedded within five central dimensions, along with their underlying structures. The data of the study were collected with semi-structured interviews. The content analysis method was used to analyze the data. By the research aim, this study identified 5 dimensions from 22 subcomponents and 65 concepts. Individual characteristics were determined as the first dimension of the study. The subcomponents under these categories identified as ‘Self-awareness’, ‘Personal Lifestyle’ and ‘Potential Ability. Psychological characteristics were determined as the second dimension of the study. The subcomponents under these categories included ‘Anger Management, ‘Emotion’ ‘Positive Attitude’ and ‘Flexibility’. In conclusion, teachers were passionate about being successful, effective working conditions, students’ desire for learning, being more autonomous, equitable and consistent implementations regarding with education approach. The present study can offer major practical implications for language teachers, language students and material developers. In the second language learning context, creating positive emotions and lessening the negative emotions both on the part of the teachers as well as the learners could increase motivation, effort and success.

  Keywords: Teacher's Passion, Teacher's Profession, Teacher’s Perception, MSA Model
 • Maliheh Molaei, Seyyed Shahabeddin Sadati, Shahin Ojaghalizadeh Pages 255-265

  Over the past few centuries, the function of translation has become wider and in addition to linguistic aspects, ideological, economic, cultural, and political factors have dominated the process of translation. Since translation is not merely a linguistic and neutral task and for too long, it assisted superpowers in colonizing weaker nations, the relationship between the original text and the translation requires considerable investigation under postcolonial approach. It is proved that there is a special relationship between ‘postcolonialism’ and ‘translation’ and many postcolonial translators and authors transmitted their own cultures in their works; therefore, this paper is focused on postcolonial analysis of English translations of five Persian poems translated by the postcolonial orientalist, Arthur John Arberry to see whether he has made any attempts to replace Eastern concepts with Western ones or not. Accordingly, the intended English translations have been selected from Persian Poetry: An Anthology of Verse Translations (2008) edited by A. J. Arberry and corresponding Persian poems have been collected from various books. The results of the analysis of the data obtained from the corpus revealed that in transferring some specific concepts in the Persian poems, the translator ignored Persian-Eastern identity, thus making the poems westernized for the readers.

  Keywords: Eastern Identity, Postcolonialism, Western Ideology