فهرست مطالب

Language and Translation - Volume:14 Issue: 1, Winter 2024

Journal of Language and Translation
Volume:14 Issue: 1, Winter 2024

 • تاریخ انتشار: 1402/10/11
 • تعداد عناوین: 18
|
 • صفحات 1-18

  این مطالعه با هدف توسعه مدلی از عوامل انگیزشی برای یادگیری زبان انگلیسی در بین زبان آموزان زبان انگلیسی کردو آذری ایرانی انجام شد. بدین منظور در ابتدا تلاشی برای کشف عوامل انگیزش و اعتبارسنجی یک مدل صورت گرفت. لذا در مرحله کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 18 مصاحبه شونده آذربایجانی (در دانشگاه آذربایجان تبریز) و 18 نفر کرد (در دانشگاه کردستان سنندج) به همراه 6 شرکت کننده از گروه های متمرکز مربوط به هر قوم به منظور استخراج ایده آنها انجام شد. پس از کشف هفت عامل انگیزشی زبان انگلیسی با 29 مقوله، پرسشنامه ای ساخته شد که منعکس کننده عوامل بود. در مرحله کمی، پرسشنامه 80 سوالی برای آزمون روایی مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت و پس از تایید روایی و پایایی آن از طریق مطالعه مقدماتی با 234 شرکت کننده، پرسشنامه بین 320 شرکت کننده توزیع شد. برای تایید اعتبار مدل پیشنهادی، از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با لیزرل 8.8 استفاده شد. در نهایت، یک تحلیل عاملی تاییدی اجرا شد ودر مدل پیشنهادی که با هفت عامل انگیزشی کشف شد 3 عامل مربوط به دانشجویان آذربایجانی منجر به ایجاد انگیزه از نوع تلفیقی گردید و چهار عامل دیگر نیز درمیان دانشجویان کردی باعث ایجاد انگیزه ابزاری شد. مدل پدیدار شده برای سیاست گذاران آموزش و پرورش و معلمانی که به آموزش بهتر انگلیسی اهمیت می دهند مفید است.

  کلیدواژگان: انگیزه، زبان آموزان آذربایجانی بعنوان فراگیر زبان انگلیسی، زبان آموزان کردی بعنوان فراگیر زبان انگلیسی، مدل، اعتبار سنجی
 • صفحات 19-33

  سنجش توانش تعاملی، به عنوان یک ساختار چند جانبه چالش های زیادی را برای معلمان و مدیران ایجاد می کند. این تحقیق مختلط بر اساس سنجش تشخیصی از طریق مشارک ذینفعان سنجش سعی در فراهم کردن اطلاعاتی در مورد نقاط ضعف و قوت زبان آموزان درزیر مهارت های توانش تعاملی زبان آموزان دارد.این تحقیق ابتدا به بررسی تاثیرسنجش تشخیصی به دو روش خود ارزیابی و همتا ارزیابی بر روی توانش تعاملی زبان آموزان پرداخته است،  سپس میزان دقت سنجش شخیصی توانش تعاملی افراد در ازمون های صحبت کردن دو به دو بررسی شده است. دیدگاه زبان آموزان در مورد به کارگیری سنجش تشخیصی نیز به صورت کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور60 دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی در این تحقیق شرکت داشته اند. طی یک دوره 12 هفته ای میزان دقت ارزیابی سنجش تشخیصی زبان آموزان در دو گروه خود ارزیابی و همتا ارزیابی با سنجش معلم به عنوان معیار مقایسه و بررسی شده است. تحلیل داده ها به دوروش T-Test وMANOVA نشان داد در حالی که دو گروه خود ارزیابی و همتا ارزیابی پیشرفت چشمگیری در توانش تعاملی داشته اند، تفاوت معناداری بین دستاورد دو گروه در تقویت توانش تعاملی در ازمون های صحبت کردن دو به دووجود نداشت، به علاوه تفاوت معناداری بین میزان دقت سنجش تشخیصی دو گروه در مقایسه با سنجش معلم طی ترم ایجاد نشده بود. همچنین نتایج نشان داد که زبان آموزان دیدگاه مساعدی نسبت به بکارگیری سنجش تشخیصی داشته اند

  کلیدواژگان: ذینفعان سنجش، سنجش تشخیصی، توانش تعاملی، آزمون های صحبت کردن دو به دو
 • صفحات 35-44

  در این مطالعه، تلاش شد تا تاثیر میانجیگری به کمک همتایان و مداخله معلم بر نگرش زبان آموزان ایرانی متوسطه انگلیسی نسبت به درک مطلب، در یک رویکرد ارزیابی پویا سرزده بررسی شود. برای این منظور 60 زبان آموز مرد با استفاده از آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT) به عنوان شرکت کنندگان اصلی مطالعه انتخاب و همگن شدند. آنها به طور تصادفی به سه گروه: گروه آزمایش (GA)، میانجیگری همتایان، گروه آزمایش (GB)، گروه مداخله مربی (GC) - گروه کنترل تقسیم شدند. برای جمع آوری داده های لازم، پرسشنامه نگرش برای شرکت کنندگان در هر سه گروه اجرا شد. سپس درمان شروع شد و 12 جلسه به طول انجامید. هر گروه از شرکت کنندگان درمان خاصی را دریافت کردند. پس آزمون در پایان درمان انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که میانجیگری به کمک همسالان و مداخله معلم در ارزیابی پویا نفوذی تاثیر معناداری بر نگرش درک مطلب زبان آموزان ایرانی متوسطه انگلیسی دارد. یافته های این مطالعه برخی مفاهیم آموزشی را برای معلمان زبان و توسعه دهندگان کتاب های درسی ارایه کرد.

  کلیدواژگان: نگرش، ارزشیابی پویا، میانجیگری به کمک همتایان، مداخله معلم
 • صفحات 45-57

  مهارت های خواندن و شنیدن به عنوان دو مهارت از چهار مهارت قابل توجه در زمینه آموزش زبان هستند. این مطالعه با استفاده از بینش مدل چرخه یادگیری 5E، با هدف بررسی تاثیر فعالیت های برخط مبتنی بر 5E بر عملکرد خواندن و شنیدن دانش آموزان زبان انگلیسی زبان انجام شد. این مطالعه برای دستیابی به این هدف از رویکرد روش تجربی استفاده کرد. نمونه ای متشکل از 60 زبان آموز بزرگسال انگلیسی که در دوره پیش از آیلتس در یک آموزشگاه زبان خصوصی تحصیل می کردند در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع آوری داده های کمی از دو نمونه واقعی از آزمون های شنیداری و خواندن آیلتس به عنوان پیش و پس آزمون استفاده شد. دو جلسه قبل از شروع دوره 12 جلسه ای پیش از آیلتس، زبان آموزان با کلاس الکترونیکی خود به نام ایزی کلاس آشنا شدند و همچنین پیش آزمون های شنیداری و خواندن آیلتس را دریافت کردند. سپس، فعالیت های بر خط مبتنی بر 5E به شرکت کنندگان گروه آزمایشی ارایه شد در حالی که فراگیران گروه کنترل، تدریس متعارف ایلتس یا غیر مبتنی بر 5E را دریافت کردند. در پایان ترم، فراگیران در یک جلسه اضافی برای گرفتن پس آزمون شرکت کردند. تجزیه و تحلیل داده های کمی نشان داد که استفاده از فعالیت های برخط مبتنی بر 5E در بهبود عملکرد شنیداری و خواندن زبان آموزان زبان انگلیسی موثر بوده است. یافته ها حاکی از آن است که معلمان زبان می توانند از فعالیت های مبتنی بر 5E برای بهبود مهارت های زبانی در بین زبان آموزان بهره ببرند.

  کلیدواژگان: عملکرد شنیداری، عملکرد خواندن، ایزی کلاس، مدل چرخه یادگیری 5E
 • صفحات 59-72

  گذراندن موفقیت آمیز آزمون های ورودی دانشگاه (UEE) از دیرباز دغدغه اصلی دانش آموزان دبیرستانی ایرانی بوده است. هدف این تحقیق این بود که چگونه دانشجویان سال اول ارزیابی نمونه کارها را برای تقویت توانمندی خود تجربه می کتتد و چگونه (عدم) توانمندی ارزیابی خود در بخش انگلیسی امتحانات ورودی دانشگاه متجلی می شود. شرکت کنندگان در این نظرسنجی 100 نفر از دانشجویان دوره اول TEFL بودند که از دانشگاه های شیراز، تهران و اصفهان به صورت آگاهانه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز نه تنها از یک پرسشنامه معتبر بلکه از مصاحبه گروهی نیزاستفاده شد. برای تجزیه و تحلیل و به تصویر کشیدن داده ها، محققین از روش های آماری توصیفی استفاده کردند. یافته ها نشان داد که دانش آموزان مورد تحقیق برنامه نمونه کارها را برای تقویت توانمندی خود ارزشمند می دانند. علاوه براین، شرکت کنندگان در مورد عدم تواتمند سازی انگلیسی آزمون ورودی دانشگاه موافق بودند. علاوه براین، نتایج بر نیاز به روش های اجرایی بیشتر ارزیابی شامل استفاده از پورتفولیو در UEE تاکید داشت. با توجه به نتایج، پیشنهادات ارزشمندی برای سیاستگذاران و نیز سازندگان این آزمون مهم ارایه گردید.

  کلیدواژگان: ارزیابی، ارزیابی نمونه کارها، آزمون ورودی دانشگاه (UEE)، توانمندسازی
 • صفحات 73-88

  برداشت هرفرد از واقعیت متفاوت است و مترجم در مقام کنشگر اجتماعی از این امر مستثنی نمی باشد. واقعیت سازی به نوعی با هویت سازی در ارتباط است. در تمایز میان تفکر روایی و گفتمان روایی، پرسش اصلی این است: روایت چگونه به عنوان ابزار ذهنی در ساخت واقعیت و به تبع آن هویت عمل می کند. همانند بحث زبان-اندیشه، پرداختن به گفتمان روایی و تفکر روایی آسان نیست، زیرا واقعیت در ذهن، به چارچوب زمانی- مکانی فرهنگ مورد نظر بستگی دارد. این پژوهش بینارشته ای برآن است براساس تحلیل چهارچوب نشان دهد چگونه جامعه به مثابه چهارچوب فرهنگی، مترجم یا سایر عاملان را به بازروایت متن و ساخت هویت نویسنده وا می دارد، و چرا این هویت سازی در پیرامتن بارزتر خواهد بود. پس از پرداختن به مفاهیم هویت روایی، دیگری سازی، و تحلیل چهارچوب جهت تبیین ماهیت ناهمگن پیرامتن در تبیین کنش عاملان در ترجمه، به تحلیل پیرامتن (مقدمه مترجم و نویسنده: ترجمه شرق شناسی ادوارد سعید) می پردازد تا نشان دهد در دهه 90 در ایران مفاهیم شرق شناسی چگونه معرفی و هویت نویسنده چگونه شکل گرفته و نقش ساختار و عاملیت چه بوده است. در راستای عینیت بخشی به این چهارچوب فلسفی، مدلی ترکیبی برگرفته از مولفه های روایی سومرز (هویت روایی ریکور) و چهارچوب گافمن پیشنهاد می دهد که با سه مولفه هویت سازی در ترجمه نمود می یابد. درنهایت اذعان می دارد پیرامتن نوعی فراگفتمان ترجمه ای است که در هویت سازی، و نمایان ساختن هنجارهای جامعه یا عاملیت مترجم کارآمد می باشد و هویت ها از طریق باز روایی در پیرامتن و تاسی از دوگانگی ساختار/کارگزار پدید می آیند.

  کلیدواژگان: ادوارد سعید، پیرامتن، تحلیل چهارچوب، ترجمه، شرق شناسی، هویت روایی
 • صفحات 89-106

  این مطالعه به بررسی تاثیر سال ها تجربه معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و تاثیر آن ها بر پیشرفت تحصیلی زبان آموزان ایرانی پرداخته است.  بدین ترتیب، 70 مدرس زبان انگلیسی و 60 دانشجوی متوسطه از موسسات مختلف زبان انگلیسی در شیراز، استان فارس انتخاب شدند.  ابزار جمع آوری داده ها، آزمون تعیین سطح سریع آکسفورد، دموگرافیک و پرسشنامه اثربخشی معلم بود.  نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه، تحلیل فراوانی و آزمون تی مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها نشان داد که ادراک معلمان از اثربخشی با سال ها تجربه تدریس آنها مرتبط است.  به نظر می رسد که معلمان با تجربه ی بالا در این مطالعه دریافتند که اثربخشی آنها بر پیشرفت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.  علاوه بر این، امید است که این مطالعه بتواند مرور ادبیات عمیق تری را در دانشگاه در مورد تاثیر تجربه معلمان زبان انگلیسی ایرانی و اثربخشی آنها (مهارت های سازماندهی و ارتباطی، دانش آموزشی، مهارت های اجتماعی- عاطفی، مهارت زبان انگلیسی) بر موفقیت زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بیافزاید.

  کلیدواژگان: معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ایرانی، پیشرفت دانش آموزان، اثربخشی معلم، سال ها تجربه
 • صفحات 107-119

  این مقاله به بررسی فرآیند ترجمه خبر، نقش مترجمان خبری در این فرآیند و مهارت ها، دانش و ویژگی های ضروری برای آنها با هدف ایجاد درک ماهیت ترجمه خبر می پردازد. علاوه بر این، بررسی می کندکه آیا دوره های دانشگاهی ترجمه اخبار به طور مناسب و مطابق با نیازهای این حرفه طراحی و ارایه می شوند یا خیر. برای دستیابی به این هدف، از 12 خبرنگار-مترجم که برای هشت خبرگزاری در ایران کار می کنند، به منظور شرکت در این مطالعه دعوت شد. از طریق مصاحبه های عمیق و پرسشنامه در مقیاس لیکرت، سوالاتی از مصاحبه شوندگان پرسیده شد که پاسخ آنها نشان می داد فرآیند ترجمه خبر شامل پنج مرحله اصلی است که بین خبرگزاری ها تا حد زیادی مشترک است. اما این که افرادی که نقش اساسی را ایفا می کنند چه کسانی هستند، بین مراحل کار چه اتفاقی می افتد و مترجمان خبری در این فرآیند چه جایگاهی دارند، همه به سیاست های خبرگزاری و مهارت های مترجمان بستگی دارد. مصاحبه شوندگان مجموعا 31 ویژگی را به عنوان ویژگی های ضروری مترجمان خبری توانمند شناسایی کردند. در نهایت، کارشناسان در مورد برنامه های دانشگاهی مرتبط، نظر منفی یکسانی داشتند و معتقد بودند که برنامه ها نیاز به بازنگری اساسی دارند. انتظار می رود که بررسی این مسایل باعث روشن شدن برخی از جنبه های نادیده گرفته شده در تولید خبر شود و به تدوین برنامه های درسی ترجمه خبر و طراحی دروس مرتبط در دانشکده های روزنامه نگاری و رسانه ها کمک سازنده ای کند.

  کلیدواژگان: ویژگی های مترجم خبر، اخبار جهانی، بین المللی، ترجمه خبر، فرآیند ترجمه خبر، مترجم خبر، آموزش ترجمه خبر
 • صفحات 131-147

  بر اساس اصول تیوری شناختی یادگیری چندرسانه ای، هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش کاملا فراگیر (FIT) در مقابل آموزش زبان ارتباطی مرسوم بر توانایی های بیان زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی با تشخیص اختلال زبان بیانی بود. ELD). با انتخاب هدفمند 36 زبان آموز انگلیسی زبان پیش از متوسط ایرانی که دارای سطوح خفیف تا متوسط ELD بودند، از طرح چهار گروهی شبه سلیمان استفاده کردیم و آنها را به دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل تقسیم کردیم. مداخله شامل بیست جلسه هفتاد دقیقه ای و شامل هشتاد تمرین گفتاری ریز یادگیری بود که در VR توسط FIT توسعه داده شد. به شرکت کنندگان در گروه کنترل بر اساس آموزش زبان ارتباطی (CLT) که رویکردی برای آموزش زبان است، آموزش داده شد. هر دو آزمون OQPT و آزمون موفقیت فردی وکسلر (WIAT-III) در روش های پیش آزمون و پس آزمون این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افرادی که مطابق با FIT آموزش دیده بودند، از نظر توانایی های بیان بهتر از همکاران خود که تحت CLT قرار گرفته بودند، عمل کردند. این مهارت ها شامل واژگان بیانی، روانی کلام شفاهی و تکرار جملات بود. TEFL، آموزش درمانی، گفتار درمانی شناختی، و فناوری آموزشی، همگی ممکن است از این نتایج سود ببرند.

  کلیدواژگان: زبان آموزان زبان انگلیسی، اختلال بیانی، زبان واژگان بیانی، روانی شفاهی، تکرار جملات
 • صفحات 149-163

  راهبردهای مناسب یادگیری زبان منجر به بهبود مهارت زبان آموزان می شود. این مقاله با هدف بررسی رابطه بین استفاده از راهبردهای یادگیری واژگان و وسعت و عمق دانش واژگان زبان آموزان با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. برای تحقق این هدف، 200 زبان آموز، عمدتا سطح متوسط، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، شرکت کنندگان در این پژوهش را تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از سه ابزار بررسی راهبردهای یادگیری واژگان، آزمون عمق واژگان و آزمون دامنه واژگان استفاده شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که نسبت استفاده از راهبردهای یادگیری کلمات در بین پاسخ دهندگان یکسان نبود (p-value <0.05). مقایسه فراوانی استفاده از راهبردها نشان می دهد که استراتژی حافظه (69%) بیش از سایرین و استراتژی تعیین  (2.5%) کمترین استفاده را در میان پاسخ دهندگان داشته است. همچنین هیچ یک از پاسخ دهندگان از راهبرد یادگیری واژگان اجتماعی و راهبرد فراشناختی استفاده نکردند. در نهایت، رابطه بین راهبرد تعیین و دامنه دانش واژگان، راهبرد یادگیری واژگان اجتماعی و دامنه دانش واژگان، راهبرد یادگیری حافظه و دامنه دانش واژگان، راهبرد یادگیری شناختی و دامنه دانش واژگان، راهبرد یادگیری فراشناختی و دامنه دانش واژگان، راهبرد یادگیری اجتماعی و عمق دانش واژگان، راهبرد یادگیری شناختی و عمق دانش واژگان و راهبرد یادگیری فراشناختی و عمق دانش واژگان معنی دار نیست (05/0p-value>). این یافته ها کاربردهایی برای معلمان، دانش آموزان وتعیین کنندگان خط مشی های آموزش زبان انگلیسی دارد.

  کلیدواژگان: استفاده از واژگان، راهبرد، دامنه و عمق دانش واژگان، مدل سازی معادلات ساختاری
 • صفحات 181-190

  ترجمه همواره تحت تاثیر ایدیولوژی بوده است. کتاب سرنوشت اثر پرینوش صنیعی نمونه ای بارز از این مقوله است. این کتاب به 26 زبان ترجمه شده است و یکی از 75 ترجمه برجسته ادبیات جهان امروز در سال 2013 است. نسخه ایتالیایی نیز جایزه بوکاچو 2010 را برای صنیعی به ارمغان آورد. پژوهش حاضر به عنوان یک پژوهش کیفی کتابخانه ای، تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که چرا کتابی که در زبان مبدا فاقد ارزش ادبی است، این چنین استقبال و محبوبیت زیادی در زبان مقصد پیدا می کند؟ با وجود تغییراتی که مترجم در متن اصلی برای بهبود آن ایجاد می کند، ترجمه همچنان دارای نقاط ضعف متن اصلی است: شخصیت ها اغراق آمیز، احساساتی و کلیشه ای هستند. علاوه بر این، روایات قهرمان داستان از زندگی اجتماعی به تصویر کشیده شده در دوره اقلیمی تاریخ ایران به شدت تک بعدی و سطحی هستند. این مطالعه نتیجه می گیرد که موفقیت این رمان به عنوان یک کتاب پرفروش در بسیاری از کشورهای غربی به این دلیل است که تصویر کلیشه ای غربی از شرق و شرقی را تایید و احیا می کند. در این تصویر کلیشه ای از شرق، قهرمان داستان آنجلیک است و پدر و برادران بی رحم او به عنوان شخصیت های اهریمنی بازنمایی می شوند. بنابراین، خواننده غربی رمانی را می یابد که مفهوم غربی شرق و شرقی را بازیابی می کند.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی، داستان عامه پسند، متن مبدا، متن مقصد
 • صفحات 191-211

  این پژوهش سعی دارد تاثیر استفاده از راهبردهای تمایز داربستی را بر درک مطلب و بهبود واژگان دانش آموزان متوسطه مورد بررسی قرار دهد. تاثیر استفاده از راهبردهای تمایز روی داربست بر استفاده از راهبرد خواندن دانش آموزان متوسط نیز بررسی شد. محقق 40 زبان آموز زبان انگلیسی با سطوح متوسط را انتخاب کرد. آنها دانش آموزان مختلط از موسسات تهران بودند. در این مطالعه از آزمون مهارت نلسون، آزمون غربالگری، آزمون تشخیصی، آزمون پایش پیشرفت، آزمون نتیجه و پرسشنامه بسته استفاده شد. برای بخش کمی، دانش آموزان انتخاب شده به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. دو گروه آزمایشی و بقیه گروه کنترل بودند. هر گروه شامل 10 دانش آموز بود. 15 جلسه برای درمان وجود داشت. در گروه آزمایشی مربی از راهبردهای تمایز داربستی برای بهبود درک مطلب دانش آموزان و در گروه کنترل معلمان از روش های معمولی استفاده کردند. آزمونی که حوزه وسیع را به مهارت های خاص تقسیم می کند، در این مورد، درک استنباطی و واژگان دریافتی قبل و بعد از مداخله اجرا شد. سوالات در دوره آموزشی مرتبط ساخته شد. نتایج پس آزمون نشان داد که «خواندن استنباطی» و «واژگان دریافتی» گروه آزمایش به طور محسوسی بیشتر از گروه کنترل است. داده های بخش کیفی از طریق پرسشنامه راهبرد خواندن MARSI (مختاری و ریچارد، 2002) جمع آوری شد. پرسشنامه راهبرد خواندن قبل از آموزش و شروع آموزش برای 20 شرکت کننده اجرا شد و بعد از آموزش مجددا اجرا شد. این شامل 30 آیتم بود که سه عامل را اندازه گیری می کرد: استراتژی های خواندن جهانی (13 مورد)، استراتژی های حل مسیله (8 مورد)، و راهبردهای خواندن پشتیبانی (9 مورد). نتایج پس آزمون نشان داد که میانگین نمرات دو خرده مقیاس «جهانی» و «حمایتی» در گروه آزمایش به طور محسوسی بیشتر از میانگین نمرات گروه گواه است، اما برای سایر خرده مقیاس های «حل مسیله» تفاوت معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: یاربست، آموزش متمایزمحور، درک مطلب استنباطی، واژگان دریافتی
 • صفحات 213-221

  ین تحقیق بر آن است تا رمان ملکه سرخ از فیلیپا گرگوری را بر مبنای تاریخ محیطی و محیط زیست فرهنگی به عنوان مدلی دو سویه ازبوم نقد مورد بررسی قرار دهد. همان طور که هاگز بیان می کند، اگر چه بوم نقد شاخه ای از تیوری ادبی است که شامل تاریخ محیطی و محیط زیست فرهنگی می شود،هم چنین می تواند الگو و مدلی برای مطالعه بیشتر در زمینه طبیعت نسبت به سایر رویکرد های نقد باشد. تاریخ محیطی شاخه ای ازبوم نقد است که به مطالعه و بررسی روابط بشر و طبیعت پیرامونش در طول تاریخ می پردازد. شاخه ی دیگری از بوم نقد، محیط زیست فرهنگی است که بر اساس تعامل انسان، فرهنگ ،و محیط و همچنین توصیفی از ریشه های فرهنگی خاصی است که تعیین کننده ی فضای فرهنگی خاصی هستند. در رمان ملکه سرخ فیلیپا گرگوری در مقام رمان نویس و تاریخ نگاربریتانیایی ، می توان ویژگی های تاریخ محیطی و محیط زیست فرهنگی را یافت. به منظور آشکار نمودن چگونگی مطابقت این رمان با ویژگی های تاریخ محیطی و محیط زیست فرهنگی، این مقاله می کوشد تا بر مبنای ویژگی های تاریخ محیطی و محیط زیست فرهنگی الگو و مدلی پدید آورد. سپس، رمان مذکور بر اساس این الگو و مدل تحلیل و بررسی می شود ، و سرانجام نتایج این تحلیل می تواند تاییدی بر چگونگی دلالت این الگو به عنوان رویکردی تازه از رمان در تیوری ادبی شود.

  کلیدواژگان: بوم نقد، تاریخ محیطی، محیط زیست فرهنگی، مردم شناسی محیطی، فلسفه ی محیطی
 • صفحات 223-242

  این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش قیاسی در مقابل استقرایی ساختار اطلاعات (IS) جملات غیر متعارف بر تولیدات نوشتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. بدین منظور 69 شرکت کننده در رشته ادبیات انگلیسی و مترجمی انگلیسی ترم چهارم دانشگاه اراک در قالب دو گروه دست نخورده به نام های قیاسی (تجربی) و استقرایی (کنترل) متشکل از 36 و 33 شرکت کننده در این پژوهش شرکت کردند. سفارش. تحت تاثیر دوازده جلسه درمانی دستورالعمل های قیاسی در مقابل استقرایی اصول IS، شش هفته، تجزیه و تحلیل آماری نتایج مربوط به مرحله پیش آزمون- پس آزمون، بهبود قابل توجهی را در نمرات نوشتاری شرکت کنندگان در هر دو گروه نشان داد. در مورد نتایج پس آزمون، تفاوت آماری معنی داری در نمرات نوشتاری گروه های قیاسی و استقرایی مشاهده نشد. با توجه به نتایج پس آزمون تاخیری، تحلیل های آماری کاهش معنی داری را در نمرات نوشتاری گروه قیاسی نشان داد، در حالی که کاهش نمره نوشتاری در گروه استقرایی معنی دار نبود. بنابراین، یافته ها حاکی از حفظ معنادار بهبود مهارت نوشتاری در ارتباط با گروه استقرایی بود. توضیحات احتمالی برای بهبود نوشتار و پیامدهای یافته ها برای آموزش زبان مورد بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ساختار اطلاعات (IS)، رویکرد استقرایی، رویکرد قیاسی، یادگیری L2، مهارت نوشتاری، زبان آموزان EFL، ESL
 • صفحات 243-252

  تحقیق حاضر به بررسی شیوه تصویرسازی زنان در رمان های پرتقال تنها میوه نیست ژانت وینترسون و پاپ ژوان دانا وولفوک کراس می پردازد و نشان می دهد این نویسندگان چگونه به بازتعریف هویت زنانه و مفهوم فردیت در زنان می پردازند. برای این منظور، از نظریه ایفاگری جودیت باتلر استفاده شده است تا تصویر دقیقی از شخصیت های زن این رمان ها مورد تحلیل قرار گیرد. علاوه بر تحلیل دقیق روابط بین جنسیت های مخالف، تخقیق حاضر به بررسی ارتباط بین زنان با دیدگاه های متفاوت از هم می پردازد. این تحقیق نشان می دهد که این دو نویسنده علیه مفهوم مردانگی و روابط زنانه ای که باعث توجیه و تثبیت نقش فرعی زنان و ویژگیهای زنانه می شوند و هویت زنانه مغلوب را شکل می دهند قلم می زنند. با استفاده از نظریه ایفاگری جودیت بانلر، این تحقیق نشان می دهد که این دو نویسنده هویت زنانه متفاوتی از عرف حاکم بر جامعه به تصویر می کشند و مرزهای حاکم بر شخصیت زنانه را کنار می زنند تا هویت تازه ای برای زنان ایجاد کنند که به هیچ وجه سازگار با تصویر زنان در جوامع حاضر نیست.

  کلیدواژگان: هویت، فردیت زنانه، حاکمیت مردان، نقش های جنسیتی، باتلر
 • صفحات 253-261

  فارسی عمومی یکی از دروس اصلی برنامه آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران است. درس فارسی عمومی نقش بسزایی در بالا بردن توانایی های زبانی، ادبی و شناختی دانش آموزان دارد. به همین دلیل تمامی دانشجویان در رشته های مختلف تحصیلی باید این دوره را بگذرانند و در چارچوب آموزش های آن مهارت های لازم را کسب کنند. تحقیقات نشان می دهد که تاکنون نزدیک به هزار کتاب فارسی عمومی در دانشگاه های مختلف تالیف و تدریس شده است. با توجه به اهمیت درس فارسی عمومی و تاثیر آن بر مهارت های زبانی و ادبی دانش آموزان، هنوز نشانه ای برای نگارش کتاب فارسی عمومی جامع وجود ندارد و اکثر نویسندگان کتاب هایی را بر اساس ذایقه خود نوشته اند. در پژوهش حاضر ضمن شناسایی ضرورت نگارش کتاب فارسی عمومی منحصر به فرد براساس اصول برنامه ریزی درسی، ده کتاب مورد استفاده در دانشگاه های تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که اکثر کتاب هایی که قبلا تهیه شده اند، پیش نیازهای ضروری برنامه ریزی درسی را ندارند.

  کلیدواژگان: فارسی عمومی، برنامه ریزی درسی، مولفه های آموزشی، ارزشیابی موردی
|
 • Faran Rasoulian, Fazlollah Samimi*, Shahram Afraz Pages 1-18

  This study intended to develop a model of motivating factors to learn English among Iranian Kurdish and Azerbaijani EFL learners. For this purpose, at first, an endeavor was made to discover motivation factors and validate a model. Therefore, in the qualitative phase, a semi-structured interview was done with 18 Azerbaijani interviewees (in the Azerbaijan University of Tabriz) and 18 Kurdish ones (in the Kurdistan University of Sanandaj) and 6 participants of focus group from each ethnic group to brainstorm their ideas. After discovering seven EFL motivating factors with 29 categories, a questionnaire was made which reflected the factors. In the quantitative phase, the 80-item questionnaire underwent an exploratory factor analysis to test validity, and after the confirmation of its validity and reliability through a pilot study with 234 participants, the questionnaire was distributed among 320 EFL participants. To corroborate the validity of the proposed model, Structural Equation Modeling (SEM) analysis was used with LISREL 8.8. Eventually, confirmatory factor analysis was run and the model of motivating factors was developed with three factors related more to Azerbaijani students leading to integrative motivation and four for Kurdish students making instrumental motivation. The emerged model is helpful for policymakers of education and teachers caring about better English instruction.

  Keywords: Motivation, Azerbaijani EFL Learners, Kurdish EFL Learners, model, validation
 • Masoome Azmoode Sis Abad, GholamReza Kiyani *, Reza Abbasian Pages 19-33

  Assessment of interactional competence (IC) as a multi-componential construct poses several challenges for both teachers and administrators. Having a diagnostic assessment perspective through stakeholders’ involvement, this mixed methods study attempts to provide information about students’ strengths and weaknesses in IC. The paper first explored the distinctive effects of diagnostic self- and peer-assessments on the development of Iranian EFL learners’ IC; it then examined the accuracy of the learners’ diagnostic assessment of IC in paired speaking tests. The learners’ perception toward the application of diagnostic assessment was also investigated qualitatively. To this end, 60 students majoring in English translation at Islamic Azad University participated in this study. Taking the instructor’s ratings as the criterion, over the course of 12 weeks, the accuracy of the learners’ diagnostic self- and peer- assessments was investigated. Data analysis, using T-test and MANOVA, confirmed that while the two groups of diagnostic self- and peer- assessments had considerable improvement in IC, there was not any significant difference between the two groups’ gain. In addition, no statistically significant difference was found between the accuracy of diagnostic self-, peer – assessment and those of instructor- assessment throughout the course. Furthermore, the results showed that the participants held favorable perception toward the application of diagnostic assessment.

  Keywords: Assessment stakeholders, Diagnostic assessment, Interactional competence, Paired speaking tests
 • Hossein Shokri, MohammadReza Khodareza* Pages 35-44

  In this study, attempts were made to explore the impact of peer-assisted mediation and teacher intervention on the attitudes of Iranian intermediate English learners towards reading comprehension, within an intrusive dynamic assessment approach. For this purpose, 60 male language learners were selected and homogenized by applying the Oxford Placement Test (OPT) as the main participants of the study. They were randomly divided into three groups: Experimental group (GA), Peer mediation, Experimental group (GB), and Instructor intervention group (GC)—control group. An attitude questionnaire was administered to the participants in all three groups to collect the necessary data. Then the treatment started and lasted 12 sessions. Each group of participants received a specific treatment. The post-test was administered at the end of the treatment. Analysis of the results showed that peer-assisted mediation and teacher intervention in intrusive dynamic assessment had significant impacts on the reading comprehension attitudes of Iranian intermediate English learners. The findings of the study offered some pedagogical implications for language teachers and textbook developers.

  Keywords: Attitude, Dynamic Assessment, Peer-assisted Mediation, Teacher-intervention
 • Melissa Vafaeikia, Seyyedeh Susan Marandi*, Masood Siyyari Pages 45-57

  Reading and listening skills are regarded as two out of four significant skills in the field of language teaching. However, no valid research was carried out to study the role of the 5E Learning Cycle Model in developing these two receptive skills. Drawing on insight from the 5E Learning Cycle Model, this study aimed to examine the effect of 5E-based online activities on English language students’ reading and listening performances. A sample of 60 adult EFL learners studying in a pre-IELTS course at a private language school participated in the study.  The study utilized an experimental method approach to achieve this. Two real samples of listening and reading IELTS tests were used as pre-and post-tests to gather quantitative data. Two sessions before the start of a 12-session pre-IELTS course, learners became familiar with their electronic classroom called Easy class and also received their pre-tests on listening and reading of IELTS. Next, 5E-based online activities were presented to the experimental group participants while the learners in the control group received conventional or non-5E-based instruction.  At the end of the semester, learners participated in one extra session to take their post-tests.  The independent sample t-test analysis of the quantitative data demonstrated that the employment of 5E-based online activities culminated in the improvement of EFL learners’ listening and reading performances. The findings imply that language teachers, teacher trainers, and material developers can benefit from 5E-based activities to improve language skills among learners.

  Keywords: Listening performance, Reading performance, Easyclass, 5E Learning Cycle Model
 • Mahbubeh Mahmoodi Nasrabadi, Omid Tabatabaei*, Hadi Salehi, Mahmud Mehrabi Pages 59-72

  Passing University Entrance Exams (UEE) successfully has long been the main anxiety for Iranian high school students. The reason for this mixed-methods ponder was to look at how freshman TEFL students experienced portfolio assessment for fostering their empowerment and also how assessment (dis)empowerment manifests itself in the English section of university Entrance Exams. The members were 100 freshmen university TEFL students who were helpfully and deliberately chosen from Shiraz, Tehran, and Isfahan universities. Not only a valid questionnaire but also group interviews were used to gather the required information. To analyze and portray the data, the researchers used descriptive statistical methods. The findings revealed TEFL pupils regarded the portfolio program as valuable for fostering their empowerment. Moreover, the TEFL students had an agreement about the disempowerment of the English section of the University Entrance Exam. Besides, the result underscored the need for more executive modes of evaluation consisting of using portfolios in UEE. Regarding the results, there are valuable suggestions for policymakers as well as constructors of the high-stake test.

  Keywords: Assessment, Disempowerment, Portfolio Assessment, University Entrance Exams (UEE), Empowerment
 • Anahita Amirshojai, Hussein Mollanazar* Pages 73-88

  Reality is perceived differently by different people, and the translator is no exception. Identity construction is related to reality construction. So, the main issue is how the narrative acts as a mental tool in constructing reality and hence identity. Like the controversial issue of language-thought, it is not easy to deal with narrative discourse and narrative thinking, since the reality in the mind, depends on the spatiotemporal framework of the culture in question. This paper shows how society, as a cultural frame, forces the translator to retell the narrative and reconstruct the identity, and why this identity formation will be more pronounced in the paratextual elements (translatorial &authorial prefaces). To provide effective insights into the involvement of multiple agents in the translation process, it tries to indicate how Orientalism concepts have been re-narrated in translatorial and authorial prefaces of Edward Said’s Orientalism, how it has been affected by structure and agency during the 90s in Iran, and how these prefaces as metadiscourse play a crucial role in framing readers interpretation. Analyzing the framework, along with literature and media in the mentioned decade, it proposes a hybrid model regarding Somers’ features (Paul Ricoeur’s Mimesis), and Goffman’s Framework for the concrete manifestation of re-narration and analysis of the prefaces, and the incorporation of the core conception of identity construction. The outcome shall also tell us that the identity, has been constructed by and existed as a narrative, in this case, mostly through paratexts, and various functions and author-identities have emerged regarding structure/agency dichotomy.

  Keywords: Edward Said, Frame Analysis, Narrative Identity, Orientalism Concepts, Paratext
 • Maryam Ghaffari, MohammadJavad Riasati *, MohammadSadegh Bagheri Pages 89-106

  The purpose of this study was to investigate the effect of Iranian EFL teachers’ years of experience and their empowerment on Iranian EFL students’ achievement. To this end, 70 EFL teachers and 60 intermediate students were selected from different English language institutes in Shiraz, Fars province. The instruments used in this study include the Oxford Quick Placement Test, Demographics, and Teacher Empowerment Questionnaire. The results were analyzed using One-way ANOVA, frequency analysis, independent samples t-test, and Multiple Regression Analysis. The result from the descriptive analysis regarding the distribution of means based upon the responses provided by the participants of the present study indicated that highly experienced teachers view their most empowered subscale as autonomy, status, self-efficacy, impact, decision-making and professional growth, respectively. These results suggested that teachers perceive their highest level of empowerment to reside in their ability to make decisions on what is taught or about curriculum, and to have control over daily schedules. In addition, it is important to mention that low-experienced teachers view their most empowered subscale as self-efficacy, professional growth, status, autonomy, impact and decision-making. The findings of the current research suggest that teachers perceive their highest level of empowerment to reside in their ability to share their skills and knowledge with students to help them learn.

  Keywords: Iranian EFL teachers, years of experience, teacher empowerment, students’ achievement
 • Parastu Dorrimanesh, Seyed Vahid Aqili*, Ferdows Aghagolzadeh Pages 107-119

  This article surveys the process of news translation, the role of news translators in this process, and the skills, knowledge, and attributes necessary for them to establish an understanding of the nature of news translation. It is also intended to ascertain whether news translation university courses are adequately designed and delivered in consonance with the requirements of the profession. To achieve this, 12 journalist-translators working for eight news agencies in Iran were invited to participate in this study. Through in-depth interviews and a Likert scale questionnaire, some questions were put to the interviewees, the responses to which indicated that the news translation process consists of five major steps, very much common to all agencies. However, who are the actors, what happens in between the steps, and where do news translators stand in this process all depend on the news agency’s policies and the competencies of the translators. The interviewees also identified a total of 31 traits as the necessary attributes of competent news translators. Finally, regarding the relevant university programs, the experts had a unanimous negative opinion and believed that the programs were due for major revision. It is expected that examining these issues will illuminate some under-attended aspects of news production and make a constructive contribution to the development of news translation syllabuses and the design of the courses taught in journalism and media colleges and universities.

  Keywords: Attributes of news translators, global, international news, news translation, news translation pro-cess, news translators, teaching news translation
 • Milad Omidi, HamidReza Khalaji*, Keyvan Mahmoudi Pages 121-130

  This study investigates the way psychological problems affect unique LAD while acquiring a second language. A qualitative study and semi-structured interview, ranging from 50 to 70 minutes were employed. Twelve professional L2 teachers have been interviewed to meet the study's findings. Participants' quotes help the researchers find that psychological problems include four main properties, namely OCD, lack of concentration, stress, and other unique psychological problems affecting the process of SLA. During the interview, the researchers found that these properties affect learners' rate of learning, interest, acquisition progress, concentration, self-confidence, interaction in the TL, motivation, and learning potential.

  Keywords: psychological problems, qualitative study, SLA, the ULAD
 • Mojgan Khaki, Hossein Heidari Tabrizi*, Sajad Shafiee Pages 131-147

  Based on the tenets of the cognitive theory of multimedia learning, the purpose of this research was to investigate the impact of Fully-Immersive Teaching (FIT) vs. conventional communicative language teaching on the articulation abilities of Iranian EFL learners diagnosed with Expressive Language Disorder (ELD). Purposively choosing 36 Iranian pre-intermediate EFL learners who had mild to moderate levels of ELD, we used a quasi-Solomon four-group design and separated them into two experimental and two control groups. The intervention included twenty sessions of seventy minutes each and comprised of eighty microlearning speech exercises that were developed in VR by FIT. The participants in the control group were given instruction based on Communicative Language Teaching (CLT), which is an approach to language education. Both the OQPT and the Wechsler Individual Achievement Test (WIAT-III) were used in this study's pre-testing and post-testing procedures. The results showed that individuals who were instructed in accordance with FIT performed better than their colleagues who had been subjected to CLT in terms of articulation abilities. These skills included expressive vocabulary, oral word fluency, and sentence repeats. TEFL, therapeutic education, cognitive speech therapy, and instructional technology might all stand to gain from the outcomes.

  Keywords: EFL learners, expressive language disorder, expressive vocabulary, oral fluency, sentence repetition
 • Behzad Hayatbakhsh, Mehry Haddad Narafshan*, Peyman Seifaddiny Pages 149-163

  Appropriate language learning strategies result in improved proficiency among EFL learners. This paper aimed to investigate the relationship between vocabulary learning strategy use and the breadth and depth of vocabulary knowledge of EFL learners using structural equation modeling. To fulfill this goal, 200 EFL learners, mainly intermediate level, both genders using cluster sampling procedure, established the participated of the study. Three instruments were used to collect the data: the vocabulary learning strategies survey, the depth and breadth of vocabulary test, and the vocabulary levels test. Friedman’s test results showed that the proportion of using word learning strategies was not the same among the respondents (p-value <0.05). A comparison of the frequency of using strategies indicates that the MEMORY strategy with (69%) was used more than others and the DETERMINATION strategy with (2.5%) was the least used by the respondents. Also, none of the respondents used the SOCIAL vocabulary learning strategy and METACOGNITIVE strategy. Finally, the relationship between DETERMINATION strategy and Breadth of vocabulary knowledge, SOCIAL vocabulary learning strategy and Breadth of vocabulary knowledge, MEMORY learning strategy and Breadth of knowledge, COGNITIVE learning strategy and Breadth of knowledge, METACOGNITIVE learning strategy and Breadth of knowledge, SOCIAL learning strategy and Depth of knowledge, COGNITIVE learning strategy and Depth of knowledge and METACOGNITIVE learning strategy and Depth of vocabulary knowledge is not significant (p-value>0.05). These findings have implications for teachers, students and English language teaching policymakers.

  Keywords: Vocabulary use, Strategy, Breadth, depth of vocabulary, Equation modeling
 • Alireza Zaker * Pages 165-179

  ELT practitioners are expected to adopt the role of reflective practitioners, engaging in a thorough and analytical examination of their teaching practice. This is achieved through the undertaking of research, with systematic research being recognized as a crucial endeavor in implementing reflectivity within the ELT field. Concurrently with the proliferation of several novel problems and methodologies in the realm of research within ELT contexts, the act of conducting research in ELT has evolved into a multifaceted endeavor. The data for this study were gathered from 717 EFL instructors, consisting of 581 females (81%) and 136 males (19%). The participants included individuals with B.A., M.A., and Ph.D. degrees, with an average age of 25. The Quantitative Research Literacy (QRL) questionnaire, developed by Zaker and Nosratinia (2021), was utilized as the primary instrument for data collection. The utilization of the non-parametric Welch's ANOVA test and the Games-Howell post-hoc technique revealed a statistically significant disparity in the mean score on the QRL measure across participants with Ph.D., M.A., and B.A. degrees. Specifically, Ph.D. level participants exhibited a notably higher average score compared to both M.A. level and B.A. level players. Additionally, upon conducting a Welch's ANOVA and subsequently applying the Games-Howell post-hoc procedure, it was observed that the participants exhibited the highest level of proficiency in developing research topic knowledge. Conversely, the participants displayed the lowest level of knowledge in the area of data analysis. This study finishes by engaging in a comprehensive discussion of the findings and providing some recommendations.

  Keywords: quantitative research, reflectivity, research literacy, teacher training
 • Nahid Fakhrshafaie * Pages 181-190

  Translation has always been subject to the influence of ideology. The Book of Fate</em> by Parinoush Saniee is a representative case. The book is translated into 26 languages and is one of World Literature</em> Today</em>'s 75 Notable Translations of 2013. The Italian edition also earned Saniee the 2010 Boccaccio prize. The present study, as library-based qualitative research, tries to answer the question of why a book that has no literary merit in the source language gains such wide reception and popularity in the target language. In spite of the changes that the translator makes in the original text to improve it, the translation has still the weaknesses of the original text: characters are exaggerated, sentimental and stereotypical. In addition, the protagonist’s depictions of the social life lived in the tumultuous period in the history of Iran are extremely one-dimensional and superficial. The study concludes that the novel's success as a bestseller in many Western countries is because it reaffirms and reinstates the Western Stereotypical image of the East and Easterners. In this stereotypical image of the East, the female protagonist is angelic and her cruel father and brothers are represented as demonic characters. Thus, the Western reader finds a novel that reinstates the Western discourse of the East and Easterners.

  Keywords: Ideology, Popular Fiction, Source Text, Target Text
 • Masood Hasani, Ahmad Mohseni, Bahram Mowlaie Pages 191-211

  This study tried to examine the effect of using scaffolded differentiation strategies on reading comprehension and vocabulary improvement of intermediate students. The effect of using scaffolded differentiation strategies on the reading strategy use of the intermediate students was also checked. The researcher selected 40 EFL learners with intermediate levels. They were mixed learners from the institutes in Tehran. Nelson proficiency test, screening test, diagnostic test, progress monitoring test, outcome test, and a close-ended questionnaire were used in the study. For the quantitative part, the selected students were randomly divided into four groups. Two were experimental groups and the rest were control ones. Each group consisted of 10 students. There were 15 sessions for the treatment. In the Experimental group the instructor used scaffolded differentiating strategies for improving the reading comprehension of the students and in the control group the teachers used ordinary methods. A test that subdivides the broad area into specific skills, in this case, inferential comprehension and receptive vocabulary was administered before and after the intervention. The questions were constructed in the related course of study. The result of the post-test showed that ‘Inferential reading’ and ‘Receptive vocabulary’ of the experimental group were noticeably greater than those of the control one. Data for the qualitative part was collected through the reading strategy inventory of MARSI (Mokhtari & Reichard, 2002). The reading strategy inventory was administered to 20 participants before the instruction and the instruction started, and after the instruction it was administered again. It consisted of 30 items that measured three factors: Global Reading Strategies (13 items), Problem-Solving Strategies (8 items), and Support Reading Strategies (9 items). The result of the posttest showed that the mean scores for the two subscales of ‘Global’ and ‘Supportive’ in the experimental group were noticeably greater than the mean scores in the control group but not for the other subscales of ‘Problem-solving’.

  Keywords: Scaffolding, Differentiated instruction, Inferential Reading Comprehension, Receptive vocabulary
 • Atieh Rafati, Saeed Yazdani*, Fatemeh Azizmohammadi Pages 213-221

  Eco-criticism brings a change in literary studies by linking literary criticism and theory with the ecological issues at large. Eco criticism proceeds a call to literature to connect to the issues of today’s environmental crisis. In other words, ecocriticism is instantly concerned with both nature and the environment. A new eco-literary discourse can statement nature's voice without permeating it with human primacy. As Hughes (2009) debates, even though eco-criticism has become a field in literary theory and the extensive landscape of environmental history, it could benefit from an enhanced framework. Environmental History is relevant to numerous things, including the history of the mutual relations between the human race and remnants of nature. It studies the related effects that other types, natural powers, and sequences have on human beings, and the web of connections with non-human organisms and entities has been affected by the actions of individuals. This study attempts to analyze Philippa Gregory’s “The Other Boleyn Girl”</em> and “Virgin Earth”</em> based on the features of environmental history as a model of ecocriticism.  In her novels, Gregory tries to define the true history and surroundings of the 16th</sup> and 18th</sup> centuries of Britain, particularly among the kings and queens who are seeking power even with the war. First, concerning the features of environmental history, a model of analysis will be structured. Then, the analysis of Gregory’s selected novels based on these features will be indicated. Finally, the results of the analysis will be discussed to confirm how it can be implied as a novel’s approach to literary theory.

  Keywords: Eco criticism, Environmental History, Environmental Anthropology, Environmental Philosophy
 • Hamidreza Sheikhi, Bahram Hadian*, Mehdi Vaez Dalili Pages 223-242

  This study investigates the effect of deductive versus inductive teaching of Information Structure (IS) of non-canonical sentences on Iranian EFL learners’ writing productions. To do so 69 participants majoring in English literature and English translation, fourth semester, Arak University, participated in this study in the form of two intact groups called Deductive (experimental) and Inductive (control) groups, comprising 36 and 33 participants in that order. Under the effect of twelve treatment sessions of deductive vs. inductive instructions of IS principles, six weeks, the statistical analyses of the results regarding the pretest-posttest phase disclosed significant improvement of the participants’ writing scores in both groups. Concerning the post-test results, no statistically significant difference was observed in the Deductive vs. Inductive groups’ writing scores. Regarding the posttest-delayed posttest results, the statistical analyses showed a significant decrease in the Deductive group’ writing scores while the writing scores reduction in the Inductive group was not significant. So, the findings revealed a significant retention of improved writing skills in association with the Inductive group. Possible explanations for the writing improvement and implications of the findings for language teaching have been discussed.

  Keywords: Information Structure (IS), Inductive Approach, Deductive Approach, L2 learning, Writing skill, EFL, ESL learners
 • Aylin Haezi, Roya Yaghoubi*, Vida Rahiminezhad Pages 243-252

  The present study examines the picture of women in Winterson’s Oranges Are Not the Only Fruit and Woolfolk Cross’s Poe Joan and shows how the writers redefine what makes femininity and the notion of female subjectivity in their novels. To do so, Judith Butler’s theory of performativity is used to provide a clear portrait of the female characters in these works. In addition to an in-depth analysis of the relationship between the opposite sexes, the study explores how women from different perspectives are related to each other. The two authors cry against any notion of masculine and feminine relations that justify and fixate on female subjugation and play down female characteristics and focus mainly on what contributes to shaping the female identity. Through the lens of Butlerian performativity, it is revealed that Winterson and Woolfolk unanimously depict a different feminine identity that crosses the boundary of typical female figures and renders a new persona for them that fits with no usual portrait of women in male-centered societies.

  Keywords: Feminine subjectivity, gender roles, identity, masculine domination
 • Samira Sheikh Alia Lavasani, Alireza Salehi*, Mohammad Nourian Pages 253-261

  General Persian is one of the main subjects in the educational program of Iran's universities and higher education institutions. The general Persian course plays a significant role in raising students' linguistic, literary, and cognitive abilities. For this reason, all students in different fields of study must pass this course and acquire the necessary skills within the framework of its teachings. Research shows that almost a thousand general Persian textbook books have already been written and taught in various universities. Considering the importance of the general Persian course and its effect on students' linguistic and literary skills, there is no indication for writing a comprehensive general Persian book yet, and most of the authors have written books out of their taste. In the present study, while identifying the need for writing a unique general Persian book based on the principles of lesson planning, ten books used in Tehran universities were examined and evaluated. The findings revealed that most of the previously prepared books do not have the essential prerequisites of curriculum planning.

  Keywords: General Persian, curriculum planning, educational components, Case Evaluation