فهرست مطالب

نشریه مهندسی جغرافیایی سرزمین
پیاپی 16 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمدکاظم حلاجی ثانی، نصرالله مولائی هشجین*، محمد باسط قریشی صفحات 251-270
  مقدمه

    برنامه ریزی و سیاست گذاری، جهت توسعه گردشگری روستایی از آن دست اقداماتی است که در مناطق روستایی می تواند منجر به توسعه آن مکان شود. سیاست گذاران حوزه روستایی بایستی با در نظر گرفتن منابع محلی و ظرفیت های موجود این مناطق سیاست هایی را مورد توجه قرار دهند که فرایند کارآفرینی روستایی را به عنوان مداخله ای راهبردی برای ارتقای توسعه روستایی تسریع بخشد.

  هدف

  هدف اصلی از انجام این پژوهش تحلیل اثرات سیاست های گردشگری در توسعه کارآفرینی نواحی روستایی شهرستان رامسر بود.

  روش شناسی:

   روش انجام پژوهش، توصیفی تحلیلی انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، روستاهای هدف گردشگری در شهرستان رامسر بود. برای نمونه گیری نیز از روش تمام شماری استفاده شد و 25 روستای هدف گردشگری، مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع تعداد 150 پرسشنامه توسط کارآفرینان، سرمایه گذاران بخش گردشگری، دهیاران و اعضای شورا روستاهای نمونه تکمیل شد. در این پژوهش 28 نوع سیاست گردشگری در سه بعد زیرساخت های گردشگری، آموزش و توسعه منابع انسانی و بازاریابی و تبلیغات گردشگری انتخاب شدند. همچنین تعداد 10 شاخص در زمینه کارآفرینی انتخاب شد. با استفاده از تکنیک پرسشنامه میزان تاثیرگذاری هر سیاست بر روی هر یک از شاخص ها در قالب طیف لیکرت ارزیابی شد. برای رتبه بندی سیاست ها و تعیین سیاست هایی که بیشترین تاثیرگذاری را داشتند، از مدل آنتروپی شانون و مدل تاپسیس استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   این مطالعه در نواحی روستایی شهرستان رامسر به انجام رسید.

  یافته ها و بحث:  

  نتایج نشان داد که سیاست های توسعه گردشگری روستایی در حوزه های متنوع همچون سلامت، ورزش، غذا و...با نمره 845/0 بیشترین اثرات را بر کارآفرینی نواحی روستایی شهرستان رامسر داشت. سیاست های ارتقاء امنیت در شبکه های ارتباطی روستایی و همچنین سیاست های ارتقا زیرساخت های اقامتی در روستاها به ترتیب با نمرات 8/0 و 796/0 در رتبه های دوم سوم قرار داشتند. نمرات نهایی بدست آمده از مدل تاپسیس نشان داد که سیاست گذاری در حوزه زیرساخت های گردشگری با نمره 706/0 بیشترین و در زمینه بازاریابی و تبلیغات گردشگری نیز با نمره 649/0 در رتبه دوم و نهایتا   در آموزش و توسعه منابع انسانی با نمره 619/0 در رتبه سوم تاثییرات سیاست های گردشگری در توسعه کارآفرینی نواحی روستایی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  نتایج به طور کلی نشان از تاثیرات بالای سیاست های گردشگری بر روی کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه داشت. در این زمینه می توان سیاست گذاری در زمینه زیرساخت های گردشگری نسبت به دو بعد دیگر تاثیرگذاری بیشتری داشت. بازاریابی و تبلیغات گردشگری و آموزش و توسعه منابع انسانی نیز از تاثیر قابل توجهی برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، سیاست های گردشگری، کارآفرینی، رامسر
 • افشین متقی، مهتاب امرایی*، آرش قربانی سپهر صفحات 271-282
  مقدمه

    صنعتی شدن و فعالیت های صنعتی در یک کشور باعث رشد و شناسایی جهت انجام سرمایه گذاری لازم برای بهبود و پیشرفت مناطق در کشور در زمینه های اقتصادی و اجتماعی می گردد. ایجاد شهرک های صنعتی و صنعتی کردن مناطق توسعه نیافته می تواند نقش بسیار مهمی بر تحولات اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی در مناطق پیرامون صنایع داشته باشد و باعث افزایش تولیدات روستایی، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تامین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش ها می گردد.

  هدف

    تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیرات اقتصادی شهرک صنعتی قرچک بر مناطق پیرامون  به انجام رسید.

  روش شناسی: 

   در این پژوهش، روش تحقیق به صورت پیمایشی و توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی و از طریق طیف لیکرت بوده، همچنین از دیدگاه دو گروه متخصصان برنامه ریز شهری و اقتصادانان و گروه شاغلین در شهرک با استفاده از سه شاخص توسعه سطح زندگی، کارای و ارایه انواع خدمات به اثرگذاری شهرک صنعتی قرچک بر نواحی پیرامون پرداخته شد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و Minitab و روش های t تک نمونه ای و آزمون ANOVA یافته ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   این مطالعه در شهرک صنعتی قرچک به انجام رسید.

  یافته ها و بحث:

   دیدگاه متخصصان و شاغلین در شهرک نشان از تاثیرات اقتصادی شهرک صنعتی قرچک بر مناطق پیرامون می باشد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که از دیدگاه متخصصان تاثیرات اقتصادی شهرک صنعتی قرچک بر مناطق پیرامون در رابطه با سه شاخص توسعه سطح زندگی، ارایه خدمات و کارای متفاوت می باشد. نتایج حاصل از آزمون توکی شفه نشان می دهد که تاثیر اقتصادی شهرک صنعتی قرچک بر مناطق پیرامون در رابطه با سه شاخص مطرح شده، بر ارایه خدمات بیشترین اثرگذاری را داشته و توسعه سطح زندگی در این آزمون در رتبه دوم و کارای در رتبه آخر قرار گرفته است.

  نتیجه گیری

  شهرک صنعتی قرچک به دلیل فاصله اندکی که از مرکز شهرستان قرچک دارد و هم چنین نوپا بودن صنایع این شهرک نقش موثری در جذب نیروی کار جوان داشته است. نتایج حاصل از سطح معناداری نشان می دهد که از دید متخصصان و شاغلین اثر اقتصادی شهرک صنعتی قرچک در رابطه با سه شاخص توسعه سطح زندگی، کارای و ارایه انواع خدمات معنادار بوده و از دیدگاه متخصصان و شاغلین شهرک اثرگذاری شهرک بر نواحی پیرامون در رابطه با این سه شاخص متفاوت است. همچنین از دیدگاه دو گروه اثر اقتصادی شهرک صنعتی قرچک در رابطه با سه شاخص متفاوت است.

  کلیدواژگان: صنعت، شهرک های صنعتی، اثرات اقتصادی، قرچک
 • سید محمد موسوی پارسایی*، محمدرضا رضوانی، سارا سوخته زاری صفحات 283-300
  مقدمه

  اکثر جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه در شهرهای دانشگاهی زندگی می کنند. اندیشه تاکید بر نقش شهرهای کوچک در توسعه روستایی و منطقه ای مدت زمان زیادی است که در جریان بوده است. 

  هدف

    هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شهر سرخنکلا بر روستاهای پیرامونی خود می باشد.

  روش شناسی: 

   نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای بوده و روش انجام آن کمی از روش توصیفی- تحلیلی است که با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) انجام گرفته است. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات لازمه جمع آوری و با نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

   قلمرو مکانی آن را روستاهای پیرامونی شهر سرخنکلا و جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای ساکن در روستاهای پیرامونی (11روستا) شهر سرخنکلا تشکیل می دهند. از آنجایی که حجم کل جامعه آماری (3476خانوار) بوده است، لذا اقدام به تعیین نمونه کوچکتری از جامعه آماری مذکور شده و طبق محاسبات با استفاده از فرمول کوکران تعداد 203 نمونه مشخص گردیده است.

  یافته ها و بحث:  

  مهم ترین نتایج آن به ترتیب فرضیات طرح شده درمتن پژوهش اینگونه می باشد که بین فاصله ومیزان فروش محصول درخارج از روستا همبستگی درسطح 99 درصد وجوددارد. نتایج آزمونTمستقل نشان می دهد که بین دو ناحیه از نظر فروش محصول درداخل و همچنین فروش محصول درخارج از روستا تفاوت معناداری وجود ندارد، بین رضایت مندی ازقیمت پیشنهادی عاملان و میزان فروش محصولات توسط عاملان در شهر سرخنکلا همبستگی در حد 99 درصد وجوددارد، بین دو ناحیه درجذب بازاریابی محصولات در بازارهای روز، اصلی، شرکت تعاونی روستایی وجهاد کشاورزی شهر سرخنکلا تفاوت معناداری درحد 99 درصد وجوددارد، از نظر تغییرات جمعیتی بین دو ناحیه در شاخص های امکانات بهداشتی، میزان تامین نیازهای ضروری و ماندگاری، افزایش سطح زندگی و ماندن درروستا رابطه معناداری وجوددارد، بین نوع روستا و وضعیت اقشارمهاجر با استفاده از آزمون فای کرامر تفاوت معناداری وجود ندارد، بین دو ناحیه از نظرمیزان رضایت مندی ازمراجعه به خدمات آموزشی واقع در شهر سرخنکلا تفاوت معناداری را شاهد هستیم و بین دو ناحیه از نظر میزان رضایت مندی ازمراجعه به خدمات اقتصادی درغالب مولفه ها تفاوت معناداری درحد 99 درصدو 95 درصد نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  اینگونه نتیجه گرفت که با توجه به اهمیت مقوله اقتصادی در ایفای نقش زمینه سازی توسعه پایدار به عنوان یک مولفه کارآمد بسیار زیاد می باشد و با توجه به بررسی های انجام گرفته شده می توان بیان نمود که ایجاد دانشگاه در شهر های کوچک می توان بشدت زمینه های توسعه اقتصادی روستاهای پیرامون را فراهم نماید که خود این امر منجر به زمینه سازی توسعه پایدار در سالیان متوالی می گردد.

  کلیدواژگان: روابط شهر و روستا، شهرهای دانشگاهی کوچک، توسعه روستایی، شهر سرخنکلا
 • اسماعیل قادری*، محمود ضیائی، مقصود امیری، محمد علیزاده صفحات 301-320
  مقدمه

  مقصدهای گردشگری میان راهی، به عنوان یکی از انواع مقصدهای گردشگری، محسوب می شوند که به دلیل موقعیت ارتباطی بین مقصدها، در شبکه روابط فضایی و اصول مهندسی جغرافیایی فضا، حایز اهمیت می باشند. اما این مقصدها سهم اندکی از منافع گردشگری برخوردارند. یکی از راهبردهای حل این چالش، تحول در موقعیت فضایی مقصد و تبدیل آن به یک مقصد کانونی است. شهرستان خلخال در استان اردبیل، از مقصدهای میان راهی است که پل ارتباطی مقصدهای شمال و شمال غرب نیز محسوب می شود.

  هدف

  یکی از چالش های مهم در ارتباط با تحول فضایی موقعیت یک مقصد، وجود دیدگاه ها و الگوهای فکری متعدد است. تحلیل این الگوها، بسیار حایز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین الگوهای فکری تحول فضایی گردشگری مقصد میان راهی و ارایه مدل فکری تحول گردشگری است.

  روش شناسی:

   این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی به شمار می رود و از نظر نوع داده ها نیز یک روش ترکیبی کمی - کیفی است. داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و از 20 کارشناس و خبره حوزه گردشگری خلخال شامل کارآفرینان، مدیران و پژوهشگران و بخشی از گردشگران، گرداوری و سپس از طریق مدل تحلیلی کیو، تجزیه و تحلیل شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   قلمرو اصلی این پژوهش، شهرستان خلخال در استان اردبیل به عنوان مقصد گردشگری میان راهی است و مجموعه شهرها و روستاهای این شهرستان به همراه فضاهای طبیعی و جاذبه های گردشگری مرتبط را در بر می گیرد.

  یافته ها و بحث:  

  بر اساس نتایج حاصل شده، تعداد 9 الگوی فکری، شناسایی شد که دارای مقدار ویژه بالاتر از 1 می باشند. این الگوها در مجموع 87 درصد از موضوع تحول فضایی گردشگری خلخال را پوشش می دهند. فاصله و اهمیت الگوهای فکری، اختلاف زیادی باهم ندارد و نزدیک هستند.

  نتیجه گیری

  مدل نهایی الگوی فکری تحول با تاکید بر برنامه های جایگزین، ارایه شد که مولفه های اصلی آن شامل برندسازی، تربیت نیروهای خلاق، تمرکز بر حوزه نفوذ، ارتباط گردشگران و بازاریابان، توسعه زیرساخت، توجه بر سنتها و تغییر قواعد، مسیرهای گردشگری، گردشگری بوم گردی و شهری، تلفیق نیروهای بومی و غیربومی و توجه بر دیدگاه موقعیت فعلی و آتی میان راهی و کانونی است.

  کلیدواژگان: مقصد میان راهی، تحول فضایی گردشگری، شهرستان خلخال، الگوی فکری
 • زهرا علیجانی*، حسن افراخته صفحات 321-332
  مقدمه

    کیفیت نامطلوب و آسیب پذیری نسبتا زیاد مساکن روستایی از حوادث زیان بار و نا خواسته طبیعی هرساله هزینه های زیادی را بر خانوار و جامعه روستایی تحمیل می نماید این امر به دلیل استفاده از مصالح کم دوام، مکان یابی غیر اصولی و نامناسب و... می باشد. لذا برای رفع مشکالات روستایی و تسهیل درفرایند توسعه روستایی دولت در برنامه چهارم توسعه طرح ملی مقاوم سازی مساکن روستایی را بصورت همه جانبه آغاز کرد. در این طرح تسهیلات مقاوم سازی با اهدافی چون: احداث مسکن مقاوم، تامین مسکن متناسب با نیاز روستاییان و... به روستاییان عرضه می گردد.

  هدف

    هدف این تحقیق تحلیل اثربخشی تسهیلات مقاوم سازی برتوسعه مسکن روستایی است.

  روش شناسی: 

   پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و در قالب مطالعات تحلیلی توصیفی صورت پذیرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر مساکن برخوردار از تسهیلات مقاوم سازی شده بخش مرکزی شهرستان شهریار می باشد .در بخش مرکزی شهرستان شهریار در برهه زمانی6 ساله اجرای طرح بهسازی که با برنامه چهارم توسعه مصادف می باشد614 واحد مسکونی مقاوم سازی شده است. بمنظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد، برمبنای این فرمول 120 نفر از روستاییانی که از تسهیلات اعطایی استفاده نمودند، انتخاب شدند. روش پژوهش مطالعه حاضر اسنادی میدانی می باشد .در مطالعات میدانی برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد .برای سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .برای آزمون فرضیات و همچنین اولویت بندی عوامل و گویه های موثر در ثربخشی تسهیلات مقاوم سازی از آزمون های علامت t تک نمونه ای و پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   این مطالعه در مناطق روستایی شهرستان شهریار به انجام رسید.

  یافته ها و بحث:

    نتایج نشان داد که، موثرترین متغیر مستقل در این معادله، مدیریت اجرای طرح تسهیلات بانکی هستند. با توجه به اینکه ضریب بتای آن برابر با 0.65 است به ازای هر یک واحد تغییر در انحراف معیار اقرار به اشتباهات و شکست ها، به اندازه 0.65 در انحراف معیار اثربخشی طرح مقاوم سازی در توسعه مسکن روستایی (متغیر وابسته) تغییر ایجاد می گردد. به عبارت دیگر با افزایش مدیریت اجرای طرح تسهیلات بانکی، میزان اثربخشی طرح مقاوم سازی در توسعه مسکن روستایی نیز افزایش پیدا می کند و بالعکس. بعد از مدیریت اجرای طرح تسهیلات بانکی، سطح درآمد خانوار قویترین متغیر مستقل است که، دارای جهت مثبت است. ضریب بتای این متغیر 0.197 است که نشان می دهد به ازای هر واحد تغییر در انحراف معیار سطح درآمد خانوار، به اندازه 0.197 در انحراف معیار اثربخشی مثبت طرح مقاوم سازی در توسعه مسکن روستایی (متغیر وابسته) تغییر ایجاد می گردد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش بیان گر این واقعیت می باشد که از بین عوامل اثرگذار براثربخشی تسهیلات مقاوم سازی بیش از همه عوامل نحوه مدیریت اجرای تسهیلات و به ترتیب سطح درامد خانوار و سطح آگاهی روستاییان تاثیرگذار بوده اند.

  کلیدواژگان: اثربخشی، تسهیلات، مسکن روستایی، نواحی روستایی، شهرستان شهریار
 • یوسف درویشی*، سید معین موسوی ندوشن صفحات 333-350
  مقدمه

    زمین لغزش ها فرایندهای طبیعی زمین شناسی هستند که ناهمواری های سطح زمین را متحول کرده، دوباره شکل می دهند. زمین لغزش یکی از پدیده های مهم و قابل توجه در مسایل زیست محیطی، آبخیزداری و منابع طبیعی می باشد. مهم ترین دلیل با اهمیت بودن این پدیده، تلفات جانی و مالی ناشی از به وقوع پیوستن آن ها می باشد حوضه آبخیز زرین گل به دلیل توپوگرافی عمدتا کوهستانی، فعالیت زمین ساختی و لرزه خیزی زیاد، پتانسیل طبیعی برای زمین لغزش های گسترده را دارد.

  هدف

    در این راستا با توجه به موضوع، هدف پژوهش فوق پهنه بندی و ارزیابی حساسیت وقوع زمین لغزش در محدوده شهرگرگان در حوضه آبخیز زرین گل با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی است.

  روش شناسی: 

   تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت مسیله و موضوع مورد بررسی، از نوع تحقیقی و از حیث مطالعات کاربردی است. جهت تحلیل فضایی حساسیت وقوع زمین لغزش معیارهایی از قبیل: (شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، فاصله از مراکز سکونتی، انحنای زمین، بارش، ارتفاع، تراکم پوشش گیاهی، زمین شناسی، خاک، تراکم آبراهه، فاصله از جاده مورد ملاحظه قرار گرفته اند. به منظور محاسبه تراکم و میزان سبزی پوشش گیاهی از پروداکت (Mod13Q1) سنجنده مودیس  ماهواره Terra استفاده گردید و خروجی نهایی با روش هم پوشانی، هم پیوند در محیط   GIS محاسبه شد. تمامی فرایندها و تجزیه تحلیل داده ها در محیط (Spss,Excell)  و نرم افزار (GIS) انجام گردید. همچنین جهت ارزیابی و اعتبار سنجی مدل ها از منحنی (ROC) استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   این پژوهش نیز بر روی حریم مناطق تابع شهرستان گرگان در حوضه آبخیز زرین گل انجام شده است.

  یافته ها و بحث: 

   نتایج بدست آمده نقشه نهایی حساسیت وقوع زمین لغزش نشان دهنده آن است که طبقه 5 با ضریب لغزش بالا 90/13 درصد از کل مساحت منطقه، طبقه4 با ضریب لغزش زیاد 89/17 درصد، طبقه3 با ضریب متوسط90/33 درصد، طبقه 2 با ضریب کم91/22 درصد، طبقه1 با ضریب خیلی کم40/11 درصد را به خود اختصاص داده اند در نتیجه  79/31 درصد از کل منطقه در معرض لغزش شدید قرار دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که روستاهای در محدوده خطر زیاد شامل روستاهای (مرتع قزلق، مرتع شکر علی، خیرات، نومل، توسکستان، فیض آباد، مریم آباد) می باشد.

  کلیدواژگان: اقلیم، حساسیت، زمین لغزش، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، شهرگرگان
 • آی تک داوری، محسن رنجبر*، علی توکلان صفحات 351-366
  مقدمه

  از آنجاییکه طی دهه های اخیر در ایران، توسعه روستایی و ارتقاء سطح رفاه روستاییان از اهداف اصلی اجرای برنامه های توسعه ای بوده است و توسعه ارتباط تنگاتنگی با کارآفرینی دارد  بنابراین با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد می توان نقش موثری در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی روستاها بوجود آورد. یکی از مشکلات اساسی کشور ما در سال های اخیر، عقب ماندگی روستاها و مهاجرت روستاییان به نواحی شهری بوده است که عامل اصلی آن، مسایل اقتصادی، بخصوص دسترسی به اشتغال می باشد.

  هدف

  توسعه فضای کسب و کار، از عوامل موثر در توسعه روستایی است. با توجه به اینکه بسیاری از جاذبه های گردشگری در محیط های روستایی قرار دارند لذا توجه به گردشگری روستایی و پرداختن به آن می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد روستایی داشته باشد.

  روش شناسی:

   این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و می توان از نتایج تحقیق در مناطق دیگر نیز بهره برد و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی_ تحلیلی می باشد. در این پژوهش جهت استخراج داده های پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است و برای آزمون فرضیه ها از روش تک نمونه ای استفاده شده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

   این مطالعه براساس نظر سنجی از کارشناسان و متخصصین 10  روستای گردشگرپذیر  استان آذربایجان شرقی انتخاب گردیدند.

  یافته ها و بحث: 

  از نظر 5 شاخص مرتبط با کارآفرینی و تحولات اقتصاد روستایی نظیر: نقش گردشگری در توسعه اقتصادی روستاها مورد مطالعه قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاکی از این مطلب است که رابطه معناداری بین توسعه کارآفرینی و توسعه پایدار اقتصادی وجود دارد و در روستاهایی که گردشگرپذیری بیشتری دارند فعالیت های کارآفرینانه بیشتری صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، توسعه اقتصادی، گردشگری، آذربایجان شرقی
 • سعید تقی پور، علیرضا استعلاجی* صفحات 367-384
  مقدمه

  ظهور فناوری و تکنولوژی های مدرن ارتباطی از مظاهر دنیای کنونی است و اثر آن در توسعه و پیشرفت کشورها تا جایی است که از آن تحت عنوان انقلاب خاموش یاد می شود. اینترنت به عنوان رسانه و فناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت واجد اهمیت و توجه شایانی است. شهرها و روستاهای الکترونیکی که زیرمجموعه تفکر جامعه اطلاعاتی باشد در سال های اخیر در دنیا مطرح شده اند توسعه و پیشرفت جوامع و نهادها در عصر حاضر به علت پیدایش بسترهای مناسب که مهمترین آنها فن آوری ارتباطات و اطلاعات است.

  هدف

    هدف این پژوهش بررسی جایگاه ICT روستایی در توسعه اقتصادی پایدار روستاهای استان قزوین با تاکید بر سیماک در بین کاربران روستاهای استان قزوین می باشد .

  روش شناسی:

    روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی و کمی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه کمک گرفته شده است . نمونه آماری شامل 400 نفر از کاربران دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (روستایی های استان قزوین) بوده که با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد ه اند . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:  

  قلمرو جغرافیایی شامل روستاهای استان قزوین می باشد .

  یافته ها و بحث: 

   نتایج نشان داد که بین توسعه اقتصادی و عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی استان قزوین (46/0=r) همبستگی متوسط و مثبت وجود دارد . همچنین رابطه قوی و مثبت بین میزان دسترسی روستاییان به خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و توسعه اقتصادی وجود دارد (580/0=r) . از سوی دیگر رابطه ضعیف و مثبت بین را ه اندازی سامانه سیماک و کاهش تخلفات استعلامات و زمین خواری وجود دارد (35/0=r) . همچنین رابطه معناداری بین را ه اندازی سامانه سیماک و کاهش زمان اخذ مجوز های ساخت و ساز و کاهش تخلفات سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (421/0=r) .

  نتیجه گیری

  به عبارتی راه اندازی سامانه سیماک ، منجر به کاهش اخذ مجوز های ساخت و ساز و کاهش تخلفات سازمانی در استان قزوین شده است .

  کلیدواژگان: ICT روستایی، سامانه سیماک، توسعه اقتصادی، روستاهای قزوین
 • صادق منعم لفمجانی، سید محمود شبگو منصف*، علی قلی پورسلیمانی صفحات 385-406
  مقدمه

    صنعت گردشگری همواره نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و نیز افزایش درآمدهای ملی یک کشور ایفا نموده و شناخت موقعیت رقابتی و شیوه های بهبود مدیریت و ارتقای تاثیرگذاری آنها در توسعه صنعت گردشگری و نیز میزان تاثیرگذاری این عوامل در جذب گردشگری بسیار تاثیر گذار است.

  هدف

    هدف این پژوهش ارایه مدلی از عوامل تاثیرگذار بر جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیلان است.

  روش شناسی: 

   این پژوهش از نوع ترکیبی است که در بخش کیفی آن از الگوی نظام مند نظریه داده بنیاد استفاده شده است. همچنین بر حسب روش گردآوری داده ها از نوع تحقیقات میدانی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاه های استان گیلان و مدیران حوزه گردشگری در استان گیلان هستند. در بخش کیفی از نمونه گیری نظری استفاده گردید و تعداد حجم نمونه با توجه به اشباع نظری 11 نفر بوده است.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   استان گیلان در شمال ایران است.

  یافته ها و بحث:

    استان گیلان از جمله استان هایی است که دارای جاذبه های گردشگری فراوانی بوده که هریک از این جاذبه ها می توان به عنوان یک برند گردشگری در عرصه رقابت بسیار تاثیرگذار باشد. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته جهت تدوین الگوی جایگاه رقابتی برند گردشگری استان گیلان به روش کدگذاری نشان داد که 300 کدباز شناسایی و در قالب 23 مفهوم طبقه بندی و بر اساس روش کدگذاری در شش مقوله اصلی شامل منابع رقابتی، جایگاه رقابتی برند گیلان، عوامل زمینه ای، مدیریت مقصد و عملیات جایگاه یابی و برندسازی مقصد، و عوامل مداخله گر تقسیم بندی شدند. همچنین به منظور سنجش مدل طراحی شده، در بخش کمی پژوهش از نظرات 169 نفر از مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان حوزه گردشگری در استان گیلان استفاده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان از برازش مناسب مدل طراحی شده با داده های به دست آمده داشت. همچنین می توان اظهار داشت، کلیدی ترین عامل جایگاه یابی برند مقصد در ذهن مشتریان، عملیات مربوط به جایگاه یابی، برندسازی و تبلیغات آن مقصد بوده و تمامی عوامل دیگر با اجرای صحیح این عامل نمود بارزتری خواهند داشت. بررسی اثر عوامل مداخله گر نشان می دهد که عوامل سیاسی، اقتصادی، رقابتی و فرهنگی در سطح اطمینان 9/99 درصد بر جایگاه رقابتی برند گیلان موثرند.

  کلیدواژگان: گردشگری، جایگاه یابی مقصد، رقابت پذیری، برند گردشگری، استان گیلان
 • مرضیه موغلی* صفحات 407-416
  مقدمه

    با رشد چشمگیر جمعیت و مهاجرت افراد از روستاها به شهرها، زندگی شهرنشینی بسیار گسترش پیدا کرده است مقاله حاضر با رویکردی جامع مطابق با مفاهیم سازمان در عصر پسامدرن ، به دنبال ارایه مدلی برای طراحی نوع جدیدی از سازمان در مدیریت شهری با عنوان سازمان هوشمند مدیریت شهری است.

  هدف

    تحقیق حاضر با هدف عوامل موثر بر پیاده سازی  مدیریت شهری هوشمند شهر شیراز به انجام رسید.

  روش شناسی: 

   روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش و  بررسی فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار آموس استفاده شد. جامعه آماری شهروندان ساکن شهر شیراز بود، حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است، به گونه ای که مقدار آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها بیشتر از 7/0 بود، از این رو می توان گفت که پرسشنامه مورد نظر از پایایی مناسبی برخورداراست.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:  

  شهر شیراز مرکز استان فارس و در منطقه کوهستانی جنوب ایران واقع شده است.

  یافته ها و بحث: 

   نتایج نشان داد که در ارتباط با تاثیر حکمرانی هوشمند بر مدیریت شهری هوشمند، که حکمرانی هوشمند تاثیری مثبت(73/0) بر مدیریت شهری هوشمند دارد. به عبارتی با هر واحد تغییر در حکمرانی هوشمند، متغیر مدیریت شهری هوشمند به میزان 73/0 واحد و هم جهت با هم تغییر می کند. شایان ذکر است که این تاثیر از نظر آماری معنادار است. زیرا آماره T-Value برابر با (09/8) است که این میزان از مقدار 96/1 بیشتر می باشد. بنابرین تاثیر حکمرانی هوشمند بر مدیریت شهری هوشمند در سطح اطمینان 95/0 تایید می شود.

  نتیجه گیری

  مطابق نتایج مطالعه حاضر ، سازمان هوشمند در آماده سازی محیط هوشمند اثرگذار است . به همین جهت ضرورت دارد تا مدیران و برنامه ریزان ، شرایط و تسهیلات لازم را برای ورود فناوری های مورد نیاز به این نهاد مدنی فراهم آورند و از دانش نیروهای متخصص در این زمینه بیشترین بهره را ببرند.

  کلیدواژگان: هوشمند، مدیریت شهری، شهر شیراز، نرم افزار(AMOS)
 • فرشته عبادالهیان، سیده صدیقه حسنی مهر*، رفعت شهماری اردجانی، حسین اصغری صفحات 417-432
  مقدمه

    روستا واحدی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می باشد. محدودیت جمعیت و امکانات اقتصادی،  اجتماعی و... روستا از گذشته دور، مدیریت روستا را به صورت یکپارچه مطرح کرده است. جهت نیل به توسعه اقتصادی باید سرمایه گذاری های لازم در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات صورت پذیرد تا در روستا، روند توسعه  اقتصادی که یکی از ارکان های توسعه است، تحقق یابد.

  هدف

    مقاله حاضر با هدف بررسی سیاست های دولت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی در شهرستان آستارا طی برنامه چهارم و پنجم به انجام رسیده است.

  روش شناسی:

    روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری کلیه مناطق روستایی شهرستان آستارا را شامل می شود که بر طبق آمار سال 1395، جمعیت شهرستان آستارا 91257 نفر است. براساس فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تحلیل داده ها با استفده از نرم افزار SPSS و ترسیم نقشه با استفاده از نرم افزار  GISانجام گرفت.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

    این مطالعه در مناطق روستایی شهرستان آستارا به انجام رسیده است.

  یافته ها و بحث: 

   نتایج نشان داد می دهد که اغلب شاخص ها طی این دو دوره شاهد رشد قابل قبولی بوده اند. تغییرات اشتغال طی این دو دوره روند صعودی هرچند با شیب کند ولی قابل قبولی را داشته است. با توجه به مشکلات بیکاری در سطح استان، این تغییرات تقریبا پایدار طی برنامه های چهارم و پنجم ثبات نسبی در این زمینه را نشان می دهد. مراکز صنعتی تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با رشد 56/26 درصدی طی برنامه چهارم و رشد 7/155 درصدی در طی برنامه پنجم توسعه روبه رو بوده است.

  نتیجه گیری

  به دنبال روند مثبت تغییرات طی این دو برنامه، میزان اشتغال در این واحدها نیز افزایش قابل ملاحظه ای داشته است که یکی از دلایل آن، ثبات نرخ اشتغال در صنایع کوچک محلی هستند.

  کلیدواژگان: روستا، سیاست های دولت، توسعه اقتصادی، شهرستان آستارا
 • صالح پویان، علی توکلان*، بهمن کارگر صفحات 433-446
  مقدمه

    امروزه سکونتگاه های غیررسمی یک معضل جدی در کشورهای در حال توسعه است که باعث کاهش کیفیت محیط زیست و تضعیف کیفیت زندگی جوامع محلی شده است.

  هدف

    پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سکونتگاه های غیررسمی شهر رشت به منظور ارایه راهبردهای بازآفرینی پایدار شهری صورت پذیرفت.

  روش شناسی: 

   در این راستا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به صورت تلفیقی از روش های کمی و کیفی اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات گردید. نمونه تحقیق شامل 50 نفر از کارشناسان و متخصصان شهری می باشد که به صورت هدفمند نمونه گیری شده اند. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا از تحلیل سوات و پس از آن از ماتریس QSPM استفاده گردید.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:

   قلمرو جغرافیایی شامل سکونتگاه های غیررسمی سلیمانداراب، عینک، نخودچر و پاسکیاب در شهر رشت.می باشد .

  یافته ها و بحث:

    بر اساس تحلیل سوات مشخص گردید که مناسب ترین راهبردها به منظور بازآفرینی پایدار سکونتگاه های غیررسمی شهر رشت استفاده از راهبردهای محافظه کارانه برپایه استفاده از فرصت ها جهت به حداقل رساندن ضعف ها می باشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، 5 راهبرد تدوین گردید که به کمک ماتریس QSPM مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت راهبرد "تهیه طرح مطالعاتی جامع ساماندهی مرتبط با بازآفرینی شهری پایدار در قالب «برنامه جامع اقدام مشترک» با توجه به سطوح زمانی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و ضربتی و مشخص کردن نقش هر کدام از سازمان ها و نهادهای دولتی، خصوصی و مشارکت مردمی" به عنوان بهترین راهبرد بازآفرینی پایدار سکونتگاه های غیررسمی شهر رشت انتخاب گردید.

  کلیدواژگان: سکونتگاه غیررسمی، بازآفرینی شهری، حاشیه نشینی، راهبردهای بازآفرینی، شهر رشت
 • قدیر فیروزنیا، عبد الله عبداللهی، مجید پریشان، رقیه هاشم پور* صفحات 447-460
  مقدمه

  کارآفرینی به عنوان یک عامل مهم برای نوآوری در نظر گرفته می شود که با ترکیب منابع موجود به روش های جدید برای توسعه و تجاری سازی محصولات جدید ، انتقال به بازارهای جدید و یا خدمت به مشتریان جدید، به بقا و عملکرد شرکت کمک می کند.

  هدف

  هدف تحقیق واکاوی اثرات کارآفرینی با محوریت کسب و کارهای کوچک در رونق گردشگری پایدار روستایی در دهستان حسنلو است.

  روش شناسی:

   روش تحقیق از نوع کاربردی و کمی است. جامعه آماری تحقیق دهستان حسنلو می باشد که طبق فرمول کوکران  256 نفر  با روش تصادفی طبقه ای حجم نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی با نظرات خبرگان و پایایی به آلفای کرونباخ 0.876 بدست آمد.برای تجزیه تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS2 استفاده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش:  

  قلمرو جغرافیایی دهستان حسنلو می باشد .

  یافته ها و بحث: 

   نتایج حاکی از آن شد که استفاده از روش مرابعات جزیی نشان داد بعد اقتصادی ، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی هر یک به ترتیب دارای ضرایب تاثیر 715/0 ، 151/0و 115/0 هستند و در بخش دوم مدل سازی یعنی استفاده از روش بوت استراپینگ نشان داد  مقدار T نیز برابز است با 681/ 6 701/2و 120/2می باشد.

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان گفت که بین ابعاد شناسایی و کارآفرینی روستایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت با استفاده از شاخص های برازش نکویی مشخص شد که مدل در شاخص ها دارای وضعیت مناسبی است و مورد تایید می باشد.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری روستایی، کسب و کار کوچک، کارآفرینی، دهستان حسنلو
 • سید مهدی هدایت، زهره داودپور*، کیانوش ذاکرحقیقی صفحات 461-476
  مقدمه

    وضعیت سیمای سرزمین، یکی از عوامل کلیدی انتخاب محل سکونت، فعالیت و رضایت مندی مردم است. با توجه به آثار منفی ناشی از استفاده نامناسب از سرزمین و تغییر کاربری اراضی، آگاهی و شناخت روند تغییرپذیری، در ارزیابی آثار زیست محیطی ناشی از توسعه به منظور طرح و مدیریت پایدار سرزمین ضروری است.

  هدف

    این مقاله کوشیده است تا تغییرات پوشش اراضی شهر جدید پردیس را با استفاده از روش سنجه های سیمای سرزمین طی سال های 2000-2020 مورد بررسی و این تغییرات را برای سال 2040 آشکارسازی و شبیه سازی کند.

  روش شناسی:

    این پژوهش از لحاظ هدف گذاری کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و با بهره گیری از سایت های مرجع تصاویر ماهواره ای می باشد. در مطالعه حاضر از تصاویر  ماهواره لندست سنجنده TM و OLI برای بررسی تغییرات و تحولات فضایی (کاربری اراضی) ایجاد شده از مدل زنجیره ای Markov و سلول های خودکار ca Markov و از نرم افزارهای Arc/Gis، Envi 5.3 و Fragstats 2.4 استفاده گردید.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   قلمرو این پژوهش شهر جدید پردیس براساس تقسیمات سیاسی سال 1395 است.

  یافته ها و بحث:

    نتایج حاصل از پیش بینی تغییرات در سال 2040 نشان می دهد که مناطق بایر شهر جدید پردیس نسبت به سال سال 2020 کاهش چشمگیر نزدیک به 130 هکتار دارد. مناطق انسان ساخت در سال 2040 نیز افزایش تقریبا 5 درصدی نسبت به سال 2020 دارد و این میزان به 1113 هکتار می رسد که نسبت به سال 2020  افزایش تقریبا 75 هکتاری را دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که تکه تکه شدگی سیمای سرزمین شهر جدید پردیس در سال 2020 به بیشترین مقدار خود رسیده است که نشان دهنده نامطلوب ترین سال در بین سال های مورد بررسی قرار دارد و بهترین حالت در سال 2040 است. میزان بررسی شاخص تراکم شانون نشان می دهد که این میزان از سال 2000 تا سال 2040 کاهش پیدا کرده است و این میزان در سال 2040 دارای تراکم بیشتری نسبت به سال های دیگر است.

  کلیدواژگان: مدل سازی تغییرات پوشش سرزمین، CA مارکوف، سنجه های سیمای سرزمین، شهر جدید پردیس
 • رامین حاجی امیری، حسین اصغری، تیمور آمار، علیرضا پورشیخیان* صفحات 477-494
  مقدمه

    برنامه ریزی پسماندهای جامد شهری فرآیندی پیچیده و چند وجهی است که نیازمند عزم جدی دستگاه های متولی و همکاری سایر بخش هایی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این امر دخیل هستند. آستارا از شمالی ترین شهرهای ایران و غربی ترین شهر استان گیلان با ویژگی های زیست محیطی منحصر به فردی که دارد نیازمند یک برنامه ریزی منظم برای مدیریت پسماندهاست؛ چرا که هم با دریا و هم جنگل مجاورت دارد و این عامل در صورت عدم مدیریت صحیح باعث شکننده شدن این دو فاکتور زیست محیطی خواهد شد.

  هدف

    مقاله با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید های مدیریت پسماند شهر آستارا تدوین شده است.

  روش شناسی: 

   این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن تحلیل وضعیت موجود مدیریت پسماند شهر آستارا با استفاده از مدل تحلیلی SWOT به بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید های مدیریت پسماند با روش پرسشنامه ای دلفی پرداخته ؛ جامعه آماری شامل 30 نفر از متخصصان و کارشناسان پسماند و... است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ضریب پایایی پرسشنامه در روش آماری آلفای کرونباخ 75/0 تخمین زده شد.

  قلمرو جغرافیایی پژوهش: 

   قلمرو جغرافیایی شامل شهر آستارا در غرب استان گیلان می باشد ، که مطابق سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 دارای 51579 نفر جمعیت بوده است.

  یافته ها و بحث: 

   فرصت ها به عنوان ظرفیت های بالقوه ای هستند که می توانند برای مقابله با تهدیدها مورد بهره برداری قرار گیرند. در بررسی فرصت ها و تهدیدهای مدیریت پسماند با توجه به اینکه جمع امتیاز وزن دار برابر با 92/1 است و مقدار آن از عدد 5/2 کمتر است بنابراین در مدیریت پسماند شهر آستارا از فرصت های موجود به نحو احسن استفاده نشده است.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مراحل پنجگانه مدیریت پسماند در شهر آستارا با مشکلات ساختاری عدیده ای مواجه است و نقاط ضعف بر نقاط قوت غلبه دارد و از فرصت های موجود در برابر تهدیدها به نحو مطلوب استفاده نشده است .

  کلیدواژگان: پسماند، مبدا، مقصد، شهر آستارا، غرب گیلان
|
 • Mohammadkazem Hallajisani, Nasrollah Molaeih *, Mohammadbaset Ghoreyshi Pages 251-270

  In this study, the effects of tourism policies on the development of entrepreneurship in tourism target villages in Ramsar city have been investigated using questionnaire techniques and quantitative models.The research method is descriptive-analytical. The results of TOPSIS model and Shannon entropy in prioritizing tourism policies in terms of the impact on entrepreneurship development indicators showed that rural tourism development policies in various fields such as health, sports, etc. with a score of 0.845 have the greatest effects on entrepreneurship in the regions. There was a village in Ramsar city. Policies to improve security in rural communication networks as well as policies to improve residential infrastructure in rural areas were ranked second to third with scores of 0.8 and 0.796, respectively. Policies for the revitalization and activation of rural industries, the provision of necessary training for rural professionals and tourism managers, the training of tour guides among rural youth, and policies to promote environmental health in rural tourism spaces were also ranked next. Then, the mean scores for the three main areas of the studied infrastructure were analyzed. In fact, the effectiveness of tourism infrastructure, training and development of tourism human resources and tourism marketing and advertising has been calculated and prioritized based on the final scores obtained from the TOPSIS model. The results in this regard showed that policy-making in the field of tourism infrastructure with a score of 0.706 will have the greatest impact on the development of entrepreneurship in rural areas.

  Keywords: Rural tourism, Tourism Policies, Entrepreneurship, Ramsar
 • Afshin Mottaghi, Mahtab Amraie *, Arash Ghorbani Sepehr Pages 271-282

  Industrialization of a country leads to its growth and identifies it for investment and subsequently improvement of the country in social and economic fields. Construction of industrialized settlements and the industrialization of underdeveloped areas can play an important role in the socio-cultural, economic and environmental developments in the areas around industries and increase rural production, productivity, job opportunities, provides basic needs and links with other departments. In this study the research method is survey and descriptive- analytical. The method of data collection is through library, and field study through Likert scale. The three indicators of quality of life development, efficiency and service delivery impacted Qarchak Industrial Town on the surrounding areas. This study used SPSS software and t-test and ANOVA for analyzing data. Results of the study show that from experts and practitioners view the economic impact of Qarchak industrial town was significant in relation to the three indicators of quality of life development, efficiency and service provision. The results of analysis show that from experts and practitioner's point of view the impact of settlements on the surrounding areas is different with respect to these three indices. Also the output obtained by Tukey and Scheffer tests shows that from point of view of the two groups the economic impact of Qarchak Industrial Town is different with respect to three different indicators.

  Keywords: Industry, industrial settlements, economic effects of industrial settlements, Qarchak Industrial Town
 • Mohammad Mousavi Parsaee *, MohammadReza Rezvani, Sara Soukhtezari Pages 283-300

  The aim of the present study is to investigate the role of Sarkhankola city in its surrounding villages. Its spatial territory consists of the villages around the city of Sorkhankola and the statistical population of this study consists of households living in the surrounding villages (11 villages) of the city of Sorkhankola. Since the total size of the statistical population was (3476 households), so a smaller sample of the statistical population was determined and according to the calculations using the Cochran's formula, 203 samples were identified. Therefore, the most important results are in the order of the hypotheses proposed in the research text that there is a 99% correlation between the distance and the amount of product sales outside the village. The results of independent t-test show that there is no significant difference between the two areas in terms of product sales inside and also product sales outside the village. There is a significant difference of 99% between the two regions in the absorption of marketing of products in the daily, main markets, rural cooperatives and agricultural jihad of Sorkhankola city. And there is a significant relationship between staying in the village, there is no significant difference between the type of village and the situation of immigrants using WiFi Kramer test. There is a significant difference between 99% and 95% in terms of satisfaction with referring to economic services in most components.

  Keywords: city&, village relations, small university cities, Rural development, Sarkhankola city
 • Esmaeil Ghaderi *, Mahmood Ziaee, Maghsoud Amiri, Mohammad Alizadeh Pages 301-320

  passage tourist destinations are considered as one of the types of tourist destinations that are important due to the communication position between the destinations. these destinations have a small share of tourism benefits. One of the strategies to solve this challenge is to change the spatial position of the destination and turn it into a focal destination. Khalkhal city in Ardabil province is one of the passage destinations. One of the major challenges related to the spatial evolution of a destination is the existence of multiple perspectives and thought patterns. Accordingly, the main purpose of this study is to identify and explain the thought patterns of spatial evolution of the tourism destination and to present an intellectual model of tourism evolution. Data were collected from library and field studies and from 20 experts in Khalkhal tourism, including entrepreneurs, managers and researchers, and some tourists, and then analyzed through the Q analytical model. Based on the results, 9 thought patterns were identified. The distance and importance of thought patterns do not differ much and are close. The final model of the transformation model was presented with emphasis on alternative programs, the main components of which include branding, training of creative forces, focus on the sphere of influence, communication between tourists and marketers, infrastructure development, attention to traditions and changing rules, tourism routes, Ecotourism and urban tourism is a combination of indigenous and non-indigenous forces and attention to the perspective of the current and future situation between the road and the focus

  Keywords: passage destination, spatial tourism evolution, Khalkhal county, conceptual pattern
 • Zahra Alijani *, Hasan Afrakhte Pages 321-332

  The purpose of this study is to rehabilitate the central part of Shahriar city. In the central part of Shahriar city, 614 residential units have been rehabilitated in a period of 6 years, which coincides with the fourth development plan. In order to determine the sample size Cochran's formula was used, based on this formula, 120 villagers who used the granted facilities were selected. The research method of the present study is field documents. In the field studies, a researcher-made questionnaire was used to collect data. Validity and reliability of the research instrument Cronbach's alpha method was used. To test the hypotheses and also to prioritize the factors and items effective in the effectiveness of reinforcement facilities, one-sample t-test and Pearson and linear regression tests were used. However, it is a fact that among the factors affecting the effectiveness of rehabilitation facilities, the most important factors were the management of the facilities and the level of household income and the level of awareness of the villagers, respectively

  Keywords: effectiveness, facilities, rural housing, Rural Areas
 • Yosef Darvishi *, Seyyed Moein Moosavi Nadoshan Pages 333-350

  Landslide is one of the most important and significant phenomena in environmental issues, watershed management and natural resources. The present study, due to the nature of the issue and the subject under study, is descriptive-analytical and in terms of applied studies with emphasis on quantitative methods. For spatial analysis of landslide susceptibility, criteria such as: (slope, slope direction, land use, distance from residential centers, land curvature, precipitation, height, vegetation density, geology, soil, waterway density, distance from the road in question In order to calculate the density and amount of vegetation, the product (Mod13Q1) of Terra satellite mode sensor was used and the final output was calculated by the overlap, all-link method in GIS environment.All processes and data analysis in the environment (Spss, Excell) and software (GIS) and curve (ROC) was used to evaluate and validate the models.The final results of the landslide susceptibility map show that the 5th floor with a high slip coefficient of %13.90 Of the total area, the 4th floor with a high slip coefficient of %17.89, the 3rd floor with an average coefficient of %33.90, the 2nd floor with a low coefficient of %22.91, the 1st floor with a very low coefficient of %11.40 have been allocated as a result of% 31 /79 of the total area is prone to severe landslides, as well as villages in high-risk areas, including villages (Ghezelgh range, Shakar Ali range, Khairat, Nomal, Tuskestan, Feyzabad, Maryam Abad).

  Keywords: Climate, Sensitivity, Landslide, GIS, Gorgan
 • Aytak Davari, Mohsen Ranjbar *, Ali Tavakolan Pages 351-366

  Since in recent decades in Iran, rural development and improving the welfare of villagers has been one of the main goals of implementing development programs and development is closely related to entrepreneurship Therefore, by creating new employment and income opportunities, an effective role can be created in improving the economic and living conditions of the villages. Business development is one of the effective factors in rural development. Due to the fact that many tourist attractions are located in rural areas , therefore, paying attention to rural tourism can play an important role in the development of rural economy. This research is applied in terms of purpose and the results of research in other areas can be used and in terms of method of work, it is descriptive-analytical. Based on a survey of experts and specialists, 10 tourist villages were selected and In terms of 5 indicators related to entrepreneurship and rural economy developments such as: the role of tourism in economic development , inhibitory factors, promoting factors, the willingness of villagers, measuring the level of entrepreneurial motivation, entrepreneurship policies were studied.Items related to each index were scored on a 5-point Likert scale and questions related to each of the headings were set. In this research, SPSS software has been used to extract the questionnaire data and the T-test method was used to the hypotheses. The results indicate that there is a significant relationship between entrepreneurial development. More entrepreneurial activities take place in the villages that have more tourism.

  Keywords: Entrepreneurship, Economic Development, Tourism
 • Saeed Taghipour, Alireza Estelaji * Pages 367-384

  The purpose of this study is to investigate the position of rural ICT in the sustainable economic development of villages in Qazvin province with emphasis on SIMAC among rural users in Qazvin province. The research method in this study is a survey and a quantitative questionnaire that was used to collect information. The statistical sample included 400 users of rural information and communication technology offices (villagers of Qazvin province) who were selected by multi-stage cluster sampling method. Pearson correlation test was used to analyze the data. The results showed that there is a moderate and positive correlation between economic development and the performance of rural information and communication technology offices in Qazvin province (r = 0. 46). There is also a strong and positive relationship between the level of access of villagers to the services of rural information and communication technology offices and economic development (r = 0. 580). On the other hand, there is a weak and positive relationship between the launch of the SIMAC system and the reduction of inquiry violations and land grabbing (r = 0. 35). Also, there is a significant relationship between launching the SIMAC system and reducing the time to obtain construction permits and reducing organizational violations (r = 0. 421). In other words, the launch of the SIMAC system has led to a decrease in obtaining construction permits and a reduction in organizational violations in Qazvin province.

  Keywords: Rural ICT status, SIMAC system, Economic Development, Qazvin villages
 • Sadegh Monem Lafmejani, Seyed Mahmoud Shabgoo Monsef *, Ali Gholipour Soleimani Pages 385-406

  Tourism industry has always played an important role in economic growth and development as well as increasing the national income of a country. The purpose of this study is to present a model of effective factors in the competitive position of tourism brand in Guilan.This research is of the combined type, in the qualitative part of which Grounded theory is used and according to the data collection method, it is considered as field research. The statistical population of the study is university professors and tourism managers in Guilan. In the qualitative part, theoretical sampling was used and the number of sample sizes due to theoretical saturation was 11 people.Analysis of data interviews to develop a competitive position model Guilan tourism brand by coding method showed that 300 open codes were identified and classified in 23 concepts in six main categories including competitive sources, Guilan brand competitive position, contextual factors, destination management operations. Destination, and intervening factors were divided. In order to measure the designed model, in the quantitative part of the research, the opinions of 169 managers and experts in the field of tourism in Guilan were used.It can be said that the key factor in positioning the destination brand in the minds of customers is the operations related to positioning, branding and advertising of that destination, and all other factors will be more pronounced with the correct implementation of this factor.

  Keywords: Tourism, Destination Positioning, Competitiveness, Tourism brand, Gilan Province
 • Marzieh Mogholi * Pages 407-416

  In recent years, the paradigm of urban management intelligence has become one of the key categories in the field research literature. Meanwhile, according to the latest ranking in 2018, none of the cities in Iran are on the list of the top smart cities in the world. For this reason, in this research, the design of an intelligent organization model for Shiraz Municipality is examined to determine its executive and practical solutions and to determine the components affecting intelligence. This study was performed in a descriptive-analytical manner. The required data were estimated from a sample of 384 citizens living in Shiraz, which was collected using a researcher-made questionnaire. Structural equation modeling in software environment (AMOS) was used to achieve the research objectives and test the hypotheses. In the first part, confirmatory factor analysis method was used to evaluate the fit of measurement models and in the second part, path analysis method was used to investigate the structural and significant model of relationships between variables. According to the research results, the smart urban environment has a positive effect (0.56) on smart urban management. In other words, with each unit of change in the smart environment, the variable of smart urban management changes by 0.56 units and in the same direction. Regarding the impact of smart organization on smart urban management, smart organization has a positive effect (0.71) and smart governance has a positive effect (0.73) on smart urban management.

  Keywords: Smart, Urban Management, Shiraz city, Software (AMOS)
 • Fereshteh Ebadolahian, Sedigheh Hassanimehr *, Rafat Shahmari, Hossien Asghari Pages 417-432

  Rural areas have always had a management hierarchy and social system appropriate to the economic, social and political conditions of their time. Management is one of the most important human endeavors in the history of human society. Human society consists of a set of organizations with different goals, each of which performs its functions. Organizations are trying to achieve their organizational goals by performing their duties. The mission of the rural development program is to enhance the capacity of rural communities, grow and improve their quality of life, which is possible by purposefully allocating financial and technical resources to rural areas. The present study was conducted in Astara city, one of the northwestern cities of Guilan province.Iran's first rural development program of the Islamic Republic of Iran were designed and implemented in 1316. After the Islamic Revolution, rural development programs were designed and implemented. Here are some researches related to the research topic.Sepehrdoost (1388) in his study entitled "Government performance in socio-economic- development of rural areas of the province evaluated government performance; the results of this study indicate the positive effects of government policies on the distribution of rural infrastructure.Seyed Taghavi (1392) with the title of evaluating rural economic policies from a regional perspective with a look at government policies in Iran, believes that government intervention in rural areas is in line with economic growth in the region.

  Keywords: Village, government policies, Economic Development, Astara city
 • Saleh Pooyan, Ali Tavakolan *, Bahman Kargar Pages 433-446

  The aim of this study was to evaluate the informal settlements of Rasht in order to provide sustainable urban regeneration strategies. In this regard, using descriptive-analytical method, a combination of quantitative and qualitative methods were used to analyze the information. The research sample includes 50 urban experts and specialists who have been purposefully sampled. In order to achieve the research objectives, first SWOT analysis and then QSPM matrix were used. Based on SWOT analysis, it was found that the most appropriate strategies for the sustainable reconstruction of informal settlements in Rasht are the use of conservative strategies based on the use of opportunities to minimize weaknesses. Thus, 5 strategies were developed, which were evaluated with the help of QSPM matrix, and finally, the strategy of "preparing a comprehensive study plan for organizing related to sustainable urban regeneration in the form of a" comprehensive joint action plan "with respect to short-term, medium-term time levels. "Long-term and impactful and defining the role of each of the governmental and private organizations and institutions and public participation" was selected as the best strategy for sustainable reconstruction of informal settlements in Rasht.

  Keywords: Informal Settlement, Marginalization, regeneration strategies, Urban regeneration
 • Ghadir Firoznia, Abdolah Abdolahi, Majid Parishan, Rogoyeh Hashem Pour * Pages 447-460

  The purpose of this research is to investigate the effects of entrepreneurship with a focus on small businesses in the prosperity of sustainable rural tourism in Hasanlu district. The research method is applied and quantitative. The statistical population of the study is Hasanloo village. According to Cochran's formula, 256 people were selected by stratified random sampling method. In a small part, a researcher-made questionnaire was used and validity with expert opinions and reliability to Cronbach's alpha was 0.876. Structural equation method and PLS2 software were used for data analysis. The results showed that the use of partial quadratic method showed The economic, socio-cultural and environmental dimensions each have impact coefficients of 0.711, 0.151 and 0.115, respectively. It can be said that there is a positive and significant relationship between the dimensions of rural identification and entrepreneurship. Finally, using the good fit indices, it was determined that the model is in a good condition in the indicators and is approved.

  Keywords: Tourism, Rural tourism, Small Business, Entrepreneurship, Hasanlu village
 • Seyed Mahdi Hedayat, Zohre Davodpour *, Kiyanosh Zaker Haghighi Pages 461-476
  Introduction

  Landscape status is one of the key factors in choosing a place of residence, activity and people's satisfaction. Considering the negative effects of inappropriate land use and land use change, knowledge and understanding of the process of variability is essential in assessing the environmental effects of development in order to plan and sustainably manage the land.

  Objective

  This article has tried to study the land cover changes of the new campus city using the Landscape Measurement Method method during the years 2020-2000 and to detect and simulate these changes for the year 2040.

  Methodology

  This research is descriptive-analytical in terms of applied targeting and its method. The method of data collection is field and using satellite image reference sites. In the present study, Landsat TM and OLI satellite images were used to study spatial changes (land use) created by the Markov chain model and ca Markov automated cells, Arc / Gis, Envi 5.3 and Fragstats 2.4 software.

  Geographical area of research: 

  The scope of this research is the new campus city based on the political divisions of 2016.

  Results and discussion

  The results of forecasting changes in 2040 show that the barren areas of the new campus city compared to 2020 have a significant reduction of nearly 130 hectares. Man-made areas in 2040 will also increase by almost %5 compared to 2020, and this amount will reach 1113 hectares, which is an increase of approximately 75 hectares compared to 2020.

  Keywords: Modeling Land cover changes, CA MARKOV, Landscape metrics, New City, New campus city
 • Ramin Hajiamiri, Hossain Asghari, Teymur Amar, Alireza Poursheykhian * Pages 477-494
  Introduction

  Planning municipal solid waste is a complex and multifaceted process that requires the serious determination of the responsible agencies and the cooperation of other sectors that are directly and indirectly involved in this matter. Astara is one of the northernmost cities in Iran and the westernmost city of Gilan province, and with its unique environmental characteristics.

  Methodology

  In this research, using the descriptive-analytical method, while analyzing the current situation of Astara city waste management, using SWOT analytical model, the weaknesses, strengths, opportunities and threats of waste management in the city The Delphi questionnaire is used;The statistical population includes 30 waste specialists and experts, Managers and executives of waste Agency Which are randomly selected. The reliability coefficient of the questionnaire in Cronbach's alpha statistical method was estimated to be 0.75.

  Geographical area of research:

   The includes the city of Astara in Gilan province, which according to 2016 population and housing census had a population of 51579 .

  Results and discussion

  potential capacities that can be exploited to deal with threats. In examining the opportunities and threats of waste management, considering that the sum of weighted points is equal to 1.92 And its value is less than 2.5, so the existing opportunities in the waste management of Astara city have not been used effectively.

  Conclusion

  The results of the study show that the five stages of waste management in the city of Astara face many structural problems And weaknesses outweigh strengths And the opportunities against threats have not been properly utilized.

  Keywords: Analysis, Waste, origin, Destination, Astara city