فهرست مطالب

 • Volume:21 Issue: 7, Jul 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/06/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 531-540
  مقدمه

   نزدیک به دو سوم موارد مرگ و میر در سال اول زندگی ناشی از زایمان زودرس است.

  هدف

   هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات ترکیبات مبتنی بر پروژسترون در پیشگیری از زایمان زودرس بود.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده روی 146 زن باردار بستری در گروه زنان و زایمان در کرمان، ایران در خرداد 1398 انجام شد. بیماران مبتلا به زایمان زودرس، توکولیتیک و 12 میلی گرم بتامتازون را در دو دوز طی 2 روز، به منظور بلوغ ریه های جنین دریافت کردند. توقف زایمان زودرس به عنوان یک دوره 12 ساعته بدون انقباض پس از اتمام توکولیتیک در نظر گرفته شد. پس از قطع زایمان زودرس، بیماران به مدت 48 ساعت تحت نظر قرار گرفتند. پس از قطع موفقیت آمیز درد زایمان، بیماران به دو گروه تقسیم شدند. در گروه A و B، بیماران به ترتیب 200 میلی گرم کپسول لوتوژل خوراکی در روز و دوز هفتگی 250 میلی گرم پرولوتون به صورت تزریق عضلانی دریافت کردند. درمان در هر دو گروه تا هفته 36 یا زایمان ادامه داشت. بیماران به صورت هفتگی و با تشخیص علایم زایمان زودرس پیگیری شدند. معاینه واژن توسط متخصص زنان و زایمان انجام شد.

  نتایج

   فراوانی زایمان زودرس در هر دو گروه یکسان بود. به همین ترتیب، در فاز نهفته (07/0 = p)، میانگین وزن هنگام تولد (17/0 = p) و فراوانی بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (58/0 = p) در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

   در نتایج به دست آمده از عوارض ارزیابی  شده در هر دو گروه تفاوتی وجود نداشت و هر دو دارو به طور مشابه به بهبود بارداری و عوارض دوران نوزادی ناشی از زایمان زودرس منجر شدند. استفاده از فرم خوراکی با اثرات مفید مشابه در این مطالعه مورد اشاره قرار گرفت که می تواند راه حلی برای مشکلات ناشی از تزریق های متعدد باشد که در تجویز تزریقی این دارو اجتناب ناپذیر است.

  کلیدواژگان: زایمان، زایمان زودرس، پروژسترون، خوراکی، تزریقی
 • صفحات 541-550
  مقدمه

   سندرم تخمدان پلی کیستیک یک وضعیت پزشکی ناهمگن با مجموعه ای از اختلالات متابولیک و غدد درون ریز از جمله دیس لیپیدمی، مقاومت به انسولین و هیپرآندروژنیسم است.

  هدف

   هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات مکملیاری تک دوز و توام ویتامین D و امگا 3 بر عوامل تن سنجی، نمایه لیپید و گلیسمی و وضعیت گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بود.

  مواد و روش ها

   در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، 80 زن مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به درمانگاه شهید مطهری شیراز، ایران، از اردیبهشت 1396 تا مهر 1396 در 4 گروه (هر کدام 20 نفر) به مدت هشت هفته مورد بررسی قرار گرفتند. گروه دارونما (روغن پارافین؛ یک کپسول بصورت هفته ای و دو کپسول بصورت روزانه)؛ گروه ویتامین D (ویتامین D، 50000 واحد بین المللی در هفته + دو کپسول دارونما روزانه)، گروه امگا 3 (دو کپسول امگا 3 روزانه + یک کپسول دارونما در هفته)، و گروه ویتامین D + امگا 3 (ویتامین D، 50000 واحد بین المللی در هفته + دو کپسول امگا 3 روزانه) را دریافت کردند. قبل و بعد از 8 هفته مداخله، قد، وزن، شاخص توده بدن، دور کمر، تری گلیسیرید، کلسترول تام، لیپوپروتیین با چگالی بالا، لیپوپروتیین با چگالی پایین، قند خون ناشتا، مدل هموستاز شاخص مقاومت به انسولین و گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی بین گروه ها مقایسه شد.

  نتایج

   در پایان آزمایش، کاهش معنی داری در تری گلیسیرید سرم (002/0 = p)، کلسترول تام (04/0 = p)، قند خون ناشتا (02/0 = p)، انسولین (001/0 = p)، و غلظتHOMA-IR  (001/0 = p) در گروه های دریافت کننده مکمل ویتامین D، مکمل امگا 3 و گروه دریافت کننده مکمل های ویتامین D + امگا 3 در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد. علاوه بر این، در مقایسه با گروه دارونما، افزایش معنی داری در سطح سرمی گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی پس از درمان های ویتامین D،   امگا 3 و ویتامین D + امگا 3 مشاهده شد. با این وجود، هیچ تغییر معنی داری در لیپوپروتیین با چگالی بالا، لیپوپروتیین با چگالی پایین و شاخص های آنتروپومتریک سرم در تمام بیماران تحت درمان مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   مطالعه حاضر نشان داد که تک دوز و مکمل توام ویتامین D و امگا 3 به مدت هشت هفته با اثرات مفیدی بر غلظت سرمی تری گلیسیرید، کلسترول تام، انسولین و گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک همراه بود.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، ویتامین D، اسید چرب امگا 3، انسولین، گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی
 • صفحات 551-556
  مقدمه

  فواید روش انتقال جنین فریز شده در برابر انتقال جنین تازه برای انجام IVF در مطالعات پیشین مورد بحث بوده است.

  هدف

  تعیین و مقایسه نتایج حاملگی بدنبال انتقال جنین های تازه و فریز شده در زنان تحت درمان با روش های کمک باروری.

  مواد و روش ها

  233 خانم مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری بیمارستان کمالی کرج در طی سال های 1399-1398 که تحت درمان IVF بودند به دو گروه جنین های تازه (127 = n) و جنین های فریز شده (106 = n) در سیکل های درمان با روش های کمک باروری تقسیم شدند. نرخ پیامدهای حاملگی مشتمل بر حاملگی شیمیایی و بالینی، تولد زنده، پری اکلامپسی، حاملگی اکتوپیک، مرده زایی و سقط در این دو گروه و به تفکیک سه گروه سنی زیر 25، 35-25 و 40-35 سال انجام شد.

  نتایج

  در زنان زیر 25 سال، تفاوت معنی داری در خصوص نرخ حاملگی شیمیایی و بالینی و تولد زنده مشاهده نشد. در زنان 35-25 سال، نرخ حاملگی شیمیایی و بالینی و تولد زنده در گروه جنین های فریز شده در مقایسه با گروه جنین های تازه به طور معنی داری بالاتر بود (به ترتیب 01/0، 03/0 و 01/0 = p). در زنان 40-35 ساله، تفاوت معنی داری در نرخ حاملگی شیمیایی و بالینی مشاهده نشد اما نرخ تولد زنده در گروه جنین های فریز شده به طور معنی داری بالاتر بود (02/0 = p). میزان سقط در گروه جنین های فریز شده کمتر بود (038/0 = p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ما نشان داد، روش جنین فریز شده در زنان 35-25 سال، شانس موفقیت IVF/ICSI را به طور معنی داری افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: روش های کمک باروری، لقاح داخل رحمی، انتقال جنین، انجماد، ارزیابی نتایج
 • صفحات 557-566
  مقدمه

   در برخی جوامع، فرزندآوری بخشی از هویت زنان است و زنان نابارور تحت فشار زیادی از سوی دیگران هستند.

  هدف

   این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین عوامل ناباروری با عملکرد جنسی، حمایت اجتماعی ادراک شده و تبعیت از درمان در زنان نابارور انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی 230 زن نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهرکرد در سال 1400 وارد مطالعه شدند. اطلاعات با چک لیست  ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده و مقیاس تبعیت کلی جمع آوری شد.

  نتایج

   بین عامل ناباروری و میانگین نمره عملکرد جنسی، میانگین نمره حمایت اجتماعی ادراک شده و میانگین نمره تبعیت از درمان رابطه معنی داری مشاهده نشد (05/0 p >). در بین حیطه های عملکرد جنسی، تنها میانگین نمره لغزنده سازی در گروه عامل مردانه به طور معنی داری بیشتر از عامل مشترک مردانه و زنانه بود (07/0 = p). یک رابطه مثبت خطی بین عملکرد جنسی (189/0 = r)، حمایت اجتماعی درک شده (200/0 = r)، و تبعیت از درمان (146/0 = r) در زنان نابارور مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   با ارایه آموزش و مشاوره مناسب به زوج های نابارور می توان حمایت اجتماعی و عملکرد جنسی آنها را بهبود بخشید تا در نتیجه درمان ناباروری خود را تکمیل کنند.

  کلیدواژگان: ناباروری، سلامت جنسی، حمایت اجتماعی، تبعیت از درمان
 • صفحات 567-576
  مقدمه

  سقط مکرر جنین یکی از شایع ترین بیماری های تولید مثلی است. چندین عامل از جمله اختلالات ژنتیکی والدین، اختلالات هورمونی و اختلالات ایمنی مادر خطر ابتلای به سقط مکرر را افزایش می دهند. نیمی از موارد سقط مکرر هم بدون علت شناخته شده هستند. برخی از جهش های ژنوم میتوکندری (mt-DNA) به سقط مکرر منجر می شوند. نیمی از اختلالات میتوکندریایی به واسطه جهش در ژن های tRNA میتوکندری (mt-tRNA) ایجاد می شوند.

  هدف

  این مطالعه به منظور شناسایی جهش های tRNA سیستیین و تیروزین میتوکندریایی در بیماران مبتلا به سقط مکرر ایدیوپاتیک می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد-شاهدی 100 زن مبتلا به سقط مکرر با علل ناشناخته و 100 نمونه شاهد بدون هرگونه سابقه سقط، با تکنیک PCR-SSCP و تعیین توالی مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیزهای بیوانفورماتیک بوسیلهMITOMAP ،MEGA4 ،MAMIT-tRNA و سایر نرم افزارها انجام شد.

  نتایج

  در این پژوهش 4 جهش در ژن های mt-tRNA شناسایی شد. 1 جهش در tRNA سیستیین (C>T5824) و 3 جهش هم در tRNA تیروزین (T>C 5836، C>T 5849 و T>A 5868) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  از بین 4 جهش شناسایی شده، یکی از آنها جدید بود و قبلا گزارش نشده بود. آنالیزهای بیوانفورماتیک نشان داد که این جهش ها می توانند بیماری زا باشند. این جهش ها در نواحی حفاظت شده tRNAها ایجاد شده و سبب تغییر حالت پایدار این مولکول ها می شود که می تواند باعث نقص در عملکرد میتوکندری شود. جهش های این ژن ها ممکن است بتواند به ارزیابی سقط مکرر کمک نماید. مطالعه بیشتر جهش های احتمالی همه 22 mt-tRNA میتوکندریایی به منظور بررسی نقش احتمالی آنها در سقط مکرر توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: سقط مکرر، DNA میتوکندری، SNP، هتروپلاسمی
 • صفحات 577-584
  مقدمه

  واریکوسل با گشادشدگی غیرعادی در ورید تستیکولار مشخص شده و باعث هایپوکسی، تجمع رادیکال های آزاد، افزایش تولید سیتوکین های پیش التهابی می شود. به نظر می رسد گروهی از گیرنده های سیتوپلاسمی به نام اینفلامازوم (NLRP3) nod-like receptor family, pyrin domain containing3 در طی واریکوسل فعال شده و در پاتوژنز آن دخیل است.

  هدف

  هدف ما تعیین زمان بیان اینفلامازوم NLRP3 در بافت بیضه به دنبال القای واریکوسل است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی از 36 رت بالغ نژاد ویستار (8 هفته، 200-250 گرم) استفاده شد. برای القای واریکوسل، ورید کلیوی چپ به صورت نسبی بسته شد. سطح mRNA ژن های NLRP3،apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment domain و caspase-1 با استفاده ازreal-time polymerase chain reaction ، 1، 2، 4، 8 و 12 هفته بعد از القای واریکوسل بررسی شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد بیان ژن اجزای اینفلامازوم NLRP3 شامل NLRP3،apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase، recruitment domain و caspase-1 تغییر معنی داری 1، 2، 4 و 8 هفته بعد از جراحی نشان نداد (09/0 = p). 12 هفته بعد از القای واریکوسل سطح بیان ژن ها به صورت معنی داری افزایش یافت (02/0 = p).

  نتیجه گیری

  نتایج ما مدارک روشنی را در خصوص فعال شدن اینفلامازوم ها 12 هفته بعد از جراحی در بافت بیضه را نشان داد، که این مدت زمان جهت بررسی فعالیت NLRP3 در رت مدل واریکوسل الزامی است.

  کلیدواژگان: واریکوسل، اینفلامازوم، NLRP3، رت
 • صفحات 585-590
  مقدمه

  سندرم تحریک بیش از حد تخمدان (OHSS) یک عارضه جدی تهدید کننده حیات در درمان ناباروری است. ادم فرج یک بیماری با علل و عوارض مختلف است که در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک مانند بارداری، اختلالات التهابی، تومورها، یا به دلایل ایدیوپاتیک و از همه مهمتر در فرم شدید OHSS دیده می شود.

  مورد: 

  در اینجا ما یک زن 26 ساله که دچار OHSS شدید بود و درمان مبتنی بر هورمون محرک فولیکول نوترکیب دریافت کرده بود، گزارش می کنیم. 8 روز بعد، تورم خفیف و نامتقارن فرج همراه با ادم شدید در لابیای راست مشاهده شد. با توجه به تشدید ادم فرج حتی پس از 15 روز درمان محافظه کارانه، ماساژ دست و بانداژ فشاری فرج انجام شد و باعث بهبودی سریع در 20 دقیقه پس از اعمال شد.

  نتیجه گیری

  درمان با ماساژ دست با ژل روان کننده و به دنبال آن بانداژ فشاری ادم فرج را بلافاصله برطرف کرد. این یک روش آسان بدون هیچ گونه عوارض جانبی است.

  کلیدواژگان: سندرم تحریک بیش از حد تخمدان، ماساژ دادن، فرج
|
 • Maryam Dalili, Moeeneh Barkhori-Mehni, Fatemeh Karami Robati Pages 531-540
  Background

  Approximately two-thirds of infant mortality within the first year of life are caused by preterm labor (PL).

  Objective

  This study aimed to investigate the effects of progesterone-based compounds to prevent PL.

  Materials and Methods

  This randomized clinical trial study was conducted on 146 pregnant women admitted to Department of Obstetrics and Gynecology, Afzalipour hospital in Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran in June 2019. The participants with PL received Tocolytic and 12 mg Betamethasone in 2 doses over 2 days to mature the fetus’s lungs. Stopping PL was considered a 12-hr period without any contractions after finishing the Tocolytic. Following the successful cessation of PL, the participants were monitored for 48 hr. Subsequently, the participants were divided into 2 groups. Participants received 200 mg Lutogel capsules orally per day in group A while group B received a weekly dose of 250 mg Proluton in the form of intramuscular injection, respectively. Treatment in groups continued until the 36th wk of delivery. The participants were followed-up weekly, and if any signs of PL were detected, an obstetrician carried out a vaginal examination.

  Results

  The incidence of PL was the same in both groups. There was no significant difference in the latent phase, average birth weight, and the neonatal intensive care unit admission frequency (p = 0.07, 0.17, 0.58, respectively) between groups.

  Conclusion

  No difference in the results obtained from the neonatal outcomes evaluated in groups. Both medications similarly led to recovering pregnancy and neonatal outcomes caused by PL. Applying the oral form with similar beneficial effects were pointed out in this study, which can be a solution to the issues caused by numerous injections that are inevitable in the injected administration of this medicine.

  Keywords: Obstetric labor, Premature, Progesterone, Oral, Injections
 • Hadis Bahramian, Saeed Sherafatmanesh, Nasrin Asadi, Ali Bakhshi, MohammadHassan Eftekhari, Maryam Ekramzadeh Pages 541-550
  Background

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a heterogeneous medical condition with a cluster of metabolic and endocrine disorders including dyslipidemia, insulin resistance, and hyperandrogenism.

  Objective

  The present study aimed to determine the effects of single-dose and co-supplementation of vitamin D (vit D) and omega-3 (O3) on anthropometric and several biochemical factors in women with PCOS.

  Materials and Methods

  In this double-blind, randomized clinical trial, 80 PCOS women referred to Shahid Motahhari Clinic, Shiraz, Iran, from April to October 2017 were studied in 4 groups (n = 20/each) for 8 wk. The placebo group received the placebo capsule (paraffin oil); 1 weekly and 2/daily; the vit D group received vit D (50,000 IU/weekly) + 2 placebo capsules daily, O3 group, 2, O3 capsules daily + 1 placebo capsule weekly, and vit D + O3 (50000 IU/weekly vit D + 2, O3 capsules daily). Before and after 8 wk of intervention, height, weight, body mass index, waist circumference, triglycerides, total cholesterol (TC), high-density lipoprotein cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, fasting blood sugar, homeostasis model of insulin resistance index, and sex hormone binding globulin were compared between groups.

  Results

  The significant reduction was detected in serum triglyceride (p = 0.002), TC (p = 0.04), fasting blood sugar (p = 0.02), insulin (p = 0.001), and homeostasis model of insulin resistance index (p = 0.001) concentrations in all vit D, O3, and vit D + O3 supplemented groups compared to the placebo group. Furthermore, in comparison with the placebo group, a significant increase was observed in serum sex hormone binding globulin levels after vit D, O3, and vit D + O3 treatments. Nevertheless, no significant changes were observed in serum high-density lipoprotein cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, and anthropometric indices in all treated participants.

  Conclusion

  The current study indicated that single dose and co-supplementation of vit D and O3 for 8 wk was associated with beneficial effects on serum triglyceride, TC, insulin, and sex hormone binding globulin concentrations among women suffering from PCOS.

  Keywords: Polycystic ovary syndrome, Vitamin D, Omega-3 fatty acid, Insulin, Sex hormone-binding globulin
 • Ramesh Baradaran Bagheri, Mahshid Bazrafkan, Abbas Sabour, Mina Ataei, Bita Badehnoosh, Banafsheh Mashak, Bahareh Khakifirooz, Ramin Moghaddam Pages 551-556
  Background

  The benefits of frozen embryo transfer (FET) vs. fresh embryo transfer for in vitro fertilization (IVF) have been discussed in previous studies.

  Objective

  To determine and compare the pregnancy outcomes following FET and frozen embryos transfer in women who underwent assisted reproductive techniques.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 233 women candidates for IVF/intra cytoplasmic sperm injection who referred to the Kamali Training Medical Center, Karaj, Iran during 2019-2020 were evaluated in 2 groups of fresh (n = 127) and frozen (n = 106) embryo transfers. The rates of pregnancy outcomes including chemical and clinical pregnancy, live birth, preeclampsia, ectopic pregnancy, still birth, and pregnancy loss were compared between groups in 3 age subgroups (< 25, 25-35, and 35-40 yr old).

  Results

  No significant difference in terms of chemical and clinical pregnancy and live birth rates were observed between groups in women aged < 25 yr. Chemical and clinical pregnancy and live birth rates were significantly higher in the FET group compared to fresh group in 25-35-yr-old women (p = 0.01, p = 0.03, and p = 0.01, respectively). In 35-40-yr-old women, no significant differences were observed in terms of chemical and clinical pregnancy rates, but live birth rate was found to be significantly higher in the FET group (p = 0.02). The pregnancy loss was lower in the FET group (p = 0.038).

  Conclusion

  In conclusion, the FET method in women aged 25-35 yr significantly increases the chance of successful IVF/intra cytoplasmic sperm injection.

  Keywords: Assisted reproductive techniques, In vitro fertilization, Embryo transfer, Cryopreservation, Outcome assessment
 • Marzie Sheikhian, Marzeyeh Loripoor, Zohreh Ghorashi, Faranak Safdari Pages 557-566
  Background

  In some societies, childbearing is a part of women’s identity and infertile women are under a great amount of pressure from others.

  Objective

  This study aims to evaluate the relationship between infertility factors and sexual functioning, perceived social support, and adherence to treatment in infertile women.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 230 infertile women who referred to the infertility center of Shahrekord, Iran in 2022 were enrolled. Data were collected using demographic characteristics checklist, female sexual function index, multidimensional scale of perceived social support, and general adherence scale.

  Results

  No significant relation was observed between the infertility factor and the mean score of sexual function, the mean score of perceived social support, and the mean score of adherence to treatment (p > 0.05). Among the aspects of sexual functioning, only the mean score of lubrication in the group of male factors was significantly higher than the common factors for men and women (p = 0.07). A linear positive relation was observed between sexual functioning (r = 0.189), perceived social support (r = 0.200), and adherence to treatment (r = 0.146) in infertile women.

  Conclusion

  By providing proper training and counseling to infertile couples, we can improve their social support and sexual function so that they can complete their infertility treatment as a result.

  Keywords: Infertility, Sexual health, Social support, Treatment adherence
 • Elham Mojodi, Alimohammad Mosadegh Mehrjardi, Yasaman Naeimzadeh, Nasrin Ghasemi, Ali Falahati, Seyed Mohammad Moshtaghioun Pages 567-576
  Background

  Recurrent miscarriage is one of the most prevalent reproductive diseases. This phenomenon has several reasons, including maternal, hormonal, immunological, and parental genetic factors. Idiopathic recurrent miscarriage (IRM), with no distinctive etiology, involves about half of the recurrent miscarriage cases. Some mutations in mitochondrial DNA can lead to miscarriage. Mitochondrial tRNA (mt-tRNA) mutations cause nearly half of the mitochondrial disorders.

  Objective

  To identify mt- tRNACys & Tyr gene mutations in Iranian women with IRM.

  Materials and Methods

  In this case-control study, 100 Iranian women with IRM and 100 women as control without any history of miscarriage were investigated by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism technique followed by gene sequencing. Bioinformatics analysis were done using human mitochondrial genome database, molecular evolutionary genetics analysis, mammalian mitochondrial-tRNA, etc.

  Results

  Results showed 4 mt-tRNA mutations including 1 cysteine mt-tRNA mutation (5824C>T) and 3 tyrosine mt-tRNA mutations (5868T>A, 5849C>T, and 5836T>C) in our cases.

  Conclusion

  Amongst the 4 mutations found, one was novel that is still not reported. Our bioinformatics analysis revealed that these mutations can be pathogenic. They occurred in tRNA-conserved regions and their secondary structure was changed, which can result in mitochondrial dysfunction. Mutations of these genes may help in the assessment of IRM. Further study of all 22 mt-tRNAs possible mutations is recommended to describe their etiologic role in IRM.

  Keywords: Recurrent early pregnancy loss, mtDNA, SNPs, Heteroplasmy
 • Hamideh Fallah Asl, Farideh Jalali Mashayekhi, Adib Zendedel, Maryam Baazm Pages 577-584
  Background

  Varicocele is characterized by abnormal dilation of the testicular vein, which results in hypoxia, the accumulation of reactive oxygen species, and the production of proinflammatory cytokines. It seems that a group of cytosolic receptors named nod-like receptor family, pyrin domain containing 3 (NLRP3) inflammasome, is activated and involved in the pathogenesis of varicocele.

  Objective

  We aim to determine the time course of NLRP3 inflammasome expression in the testis tissue following varicocele induction.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 36 adult Wistar rats (8 wk, 200-250 gr) were used. For the varicocele induction, the left renal vein was partially ligated. The mRNA levels of NLRP3, apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment domain, and caspase-1 were evaluated by real-time polymerase chain reaction at 1, 2, 4, 8, and 12 wk after varicocele induction.

  Results

  Results showed that the gene expression of NLRP3 inflammasome component including NLRP3, apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment domain, and caspase-1 did not alter during week 1, 2, 4, and 8 after operation (p = 0.09). 12 wk after varicocele induction, gene expression levels were significantly up-regulated (p = 0.02).

  Conclusion

  Our data provides clear evidence that varicocele stimulates inflammasome activation in the testis tissue 12 wk after the operation, and this time is required for investigating NLRP3 activity in the varicocele rat model.

  Keywords: Varicocele, Inflammasomes, NLRP3, Rat
 • Leila Sadeghi, Aliyeh Ghasemzadeh, Kobra Hamdi, Nazli Navali, Parvin Hakimi, Laya Farzadi Pages 585-590
  Background

  Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is a serious life-threatening complication of infertility treatment. Vulvar edema is a disease with various causes and frequent phenomena seen in physiological and pathologic conditions like pregnancy, inflammatory disorders, tumors, idiopathic reasons, and most importantly, in the severe form of OHSS.

  Case Presentation

  Here, we report a 26-yr-old woman with severe OHSS, recombinant follicle-stimulating hormone therapy. 8 days later, we observed a mild and asymmetrical swelling of the vulva with severe edema in the right labia. Due to the worsening of the vulvar edema even after 15 days of conservative treatment, hand massage and compressive bandaging of the vulva were performed, which caused rapid recovery within 20 min of the case.

  Conclusion

  Treatment with a hand massage with lubricant gel followed by compressive bandaging resolved the vulvar edema immediately; it is an easy procedure without any adverse events.

  Keywords: Ovarian hyperstimulation syndrome, Massage, Vulva
 • Sanaz Fathizadeh, Reza Amani, MohammadHossein Haghighizadeh, Razie Hormoznejad Page 591

  The publisher has been informed of an error that occurred on page 699 in which the last authors name must be changed to Razie Hormoznejad. On behalf of the author, the publisher wishes to apologize for this error. The online version of article has been updated on 31 July 2023 and can be found at 10.18502/ijrm.v14i11.699.