فهرست مطالب

فصلنامه ایده های نوین روانشناسی
سال هشتم شماره 21 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 22
|
 • مژده نراقی، فاطمه اصلاحی فرشمی*، انسیه صادقی صفحه 1

  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین رابطه میزان کمال گرایی والدین با ایجاد اضطراب نوجوانان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه 14 تا 16 ساله دبیرستان ستوده شهر تهران که در سال تحصیلی 1402-1401 مشغول به تحصیل هستند، می باشد که در مجموع 120 نفر بودند. تعداد اعضای نمونه 100 نفر در نظر گرفته شده که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از مقیاس کمال گرایی هویت و فلویت (1991) و پرسشنامه ی اضطراب بک (1988) بدست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (شاخص های مرکزی، پراکندگی) و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون، حاکی از آن بود که کمال گرایی والدین، پیش بینی کننده ی اضطراب نوجوانان است.

  کلیدواژگان: کمال گرایی والدین، کمال گرایی خودمدار، کمال گرایی دیگرمدار، کمال گرایی اجتماع مدار، اضطراب
 • مهروز نژادصفوی*، زهره خسروی، روشنک خدابخش پیرکلانی صفحه 2
  پیش زمینه و هدف

   هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط کمال گرایی منفی و رگه های اختلال شخصیت مرزی در جمعیت بهنجار در قالب مدل ملال بین فردی بود. جامعه ی آماری شامل افراد بزرگسال کشور ایران در بازه ی سنی 45 - 18 سال می باشد و اندازه ی نمونه با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس به میزان 474 نفر بدست آمد. به دلیل شیوع کرونا پرسشنامه های کمال گرایی مثبت و منفی، اهمال کاری ناب، ملال نیپن، ملال موقعیتی و شفافیت مفهوم خود به صورت آنلاین طراحی شده و به صورت اینترنتی در شبکه های مجازی پخش شد. داده ها با روش تحلیل مسیر تحلیل شد. نتایج نشان داد کمال گرایی و اهمال کاری در قالب یک الگو می توانند ملال موقعیتی و رگه ها و صفات شخصیت مرزی را که تظاهرات بیرونی ناشی از ملال زمینه ای است را پیش بینی کنند. علاوه بر این، نقش تعدیل گر اختلال در هویت در تشدید این حالات نیز مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که متخصصان و درمانگران در تدوین برنامه های درمانی برای افراد دارای صفات بالای شخصیت مرزی، مولفه های کمال گرایی منفی و اهمال کاری را به عنوان فرآیندهای فراتشخیصی و همچنین بررسی وضعیت انسجام هویت فردی را در این بیماران، مورد توجه ویژه قرار دهند.

  کلیدواژگان: اهمال کاری، صفات شخصیت مرزی، کمال گرایی منفی، ملال
 • اعظم بهشتی نیا* صفحه 3

  هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش بینی انگیزه تحصیلی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و بهداشت روانی والدین در کودکان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 10 تا 12 ساله ی دچار نقص توجه-بیش فعالی و مادران آن ها بود که در سال 1398 به مراکز توانبخشی شهر تهران مراجعه کرده اند. تعداد 90 نفر (90 کودک و 90 مادر) از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1998)، سلامت روان گلدبرگ (1979) و انگیزش تحصیلی هارتر (1981) بود که از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردارند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS-23  بهره برده شد. نتایج نشان داد که بین انگیزه تحصیلی و حمایت اجتماعی ادراک شده؛ و بین انگیزه ی تحصیلی و بهداشت روانی والدین در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آماری حاکی از آن بود که حمایت اجتماعی ادراک شده و بهداشت روانی والدین، پیش بینی کننده ی انگیزه ی تحصیلی در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی است.

  کلیدواژگان: انگیزه تحصیلی، حمایت اجتماعی ادراک شده، بهداشت روانی
 • محمدرضا حاج رضایی*، علیرضا آقایوسفی صفحه 4
  پیش زمینه و هدف

   هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ای سوءاستفاده عاطفی در پیش بینی شرم براساس خواسته یا ناخواسته بودن تولد بوده است.

  مواد و روش کار

  این پژوهش در حیطه طرح های توصیفی و همبستگی قرار می گیرد. جامعه مورد نظر، تمامی دانش آموزان پایه دوازدهم (بالای 17 سال) شهر قم در سال تحصیلی (1402-1401) را شامل می شد و نمونه ای که در مرحله اول با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و بعد با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به دست آمد شامل 368 نفر بود. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه شرم ریزوی (RSI) و زیرمقیاس سوءاستفاده عاطفی پرسشنامه تروماهای کودکی (CTQ) بودند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و نرم افزار AMOS نسخه 24، به روش تحلیل مسیر انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین مسیرهای مستقیم خواسته/ناخواسته بودن تولد به شرم، خواسته/ناخواسته بودن تولد به سوءاستفاده عاطفی و سوءاستفاده عاطفی به شرم و مسیر غیرمستقیم خواسته/ناخواسته بودن تولد به شرم با میانجی گری سوءاستفاده عاطفی معنادار هستند.

  بحث و نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گرفت که کودکان ناخواسته به احتمال بیشتری در معرض سوءاستفاده عاطفی قرار می گیرند و در نوجوانی هم میزان بالاتری از شرم را تجربه می کنند.

  کلیدواژگان: بارداری ناخواسته، سوءاستفاده عاطفی، شرم
 • مریم چام، حمیدرضا شمس راوندی* صفحه 5
  پیش زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اضطراب، تاب آوری و امید به زندگی و تبیین ارتباط بین آن ها در پرستاران و روان پرستاران انجام گرفت.

  مواد و روش کار

  روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران و روان پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان کاشان در بهمن سال 1401 بود. از این جامعه نمونه ای به حجم 60 نفر، شامل 30 پرستار و 30 روان پرستار به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های اضطراب کتل (1957)، تاب آوری کانور و دیویدسون (2003) و امید به زندگی میلر (1988) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین اضطراب، تاب آوری و امید به زندگی پرستاران و روان پرستاران تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اضطراب و تاب آوری رابطه معکوس معناداری با ضریب همبستگی 0/54- وجود دارد (p<0/001). به عبارتی 29% واریانس اضطراب را تاب آوری تبیین می کند. بین تاب آوری و امید به زندگی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی 0/64 بین آنها 40% واریانس تاب آوری را امید به زندگی تبیین می کند. همچنین بین اضطراب و امید به زندگی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. با توجه به ضریب همبستگی 0/51- بین آنها 26% واریانس اضطراب را امید به زندگی تبیین می کند.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته های تحقیق اضطراب، تاب آوری و امید به زندگی سه مولفه اثرگذار بر کیفیت سلامت روان پرستاران و روان پرستاران است که باید مورد توجه قرار گیرد و اقداماتی را جهت افزایش دو مولفه تاب آوری و امید به زندگی و در نتیجه کاهش اضطراب به کار گرفت.

  کلیدواژگان: اضطراب، تاب آوری، امید به زندگی، پرستاران، روان پرستاران
 • مژگان حیاتی*، مصطفی اکبریان صفحه 6

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احقاق جنسی زنان شاغل و خانه دار در شهر اصفهان انجام شد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. این تحقیق با طرح آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه آزمایش به اجرا در آمد. در این تحقیق، گروه آزمایش روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت و گروه کنترل هیچ روش درمانی را دریافت نکرد اما هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه ی احقاق جنسی هالبرت (1990) را انجام دادند. جامعه آماری این پژوهش شامل حدود 3000 نفر از زنان شاغل و خانه دار مراجعه کننده به سه کلینیک مشاوره خانواده در منطقه ی 5 شهر اصفهان بودند. تعداد 120 پرسشنامه در بین زنان شاغل و خانه دار مراجعه کننده به سه کلینیک مشاوره ی خانواده شهر اصفهان در پیش آزمون و پس آزمون، توزیع و پس از جمع آوری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احقاق جنسی زنان اثر معناداری دارد، لذا می توان گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در احقاق جنسی زنان اثربخش می باشد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان اکت، احقاق جنسی
 • ملیکا عماد*، عشرت کریمی افشار صفحه 7

  هدف اساسی از این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی ماماهای شهرستان سیرجان  می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ماماهای شهرستان سیرجان که تعداد آنها حدود 150 نفر می باشد که طبق جدول مورگان 108 نفر از آن ها و به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه استرس شغلی تافت و اندرسون (1981)، کیفیت زندگی ارلی  (1998) و سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ویراست 24 و آزمون های اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین استرس شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی ماماها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین بین مولفه های استرس شغلی (مرگ و مردن، درگیری با پزشکان، آمادگی ناکافی، عدم پشتیبانی، حجم کار و عدم اطمینان در مورد درمان)  با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی ماماها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد مهمترین پیش بینی کننده کیفیت زندگی ماماها، حجم کار آن ها می باشد و مهمترین پیش بینی کننده سازگاری زناشویی ماماها، آمادگی ناکافی آن ها می باشد.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، حجم کار، کیفیت زندگی، سازگاری زناشویی، ماما
 • غلامرضا محمدی فرهمند، طهمورث آقاجانی*، علیرضا ارکیان صفحه 8

  هدف این پژوهش پیش بینی خرسندی زناشویی براساس سرمایه اجتماعی خانواده در زنان متاهل است. جامعه ی آماری کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس (حدودا 1100 نفر) در سال تحصیلی 1402-1401 است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول گرین 164 نفر انتخاب شد و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری در این پژوهش شامل پرسشنامه خرسندی زناشویی آزرین ناتان (1973)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) بود. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی درصد، میانگین) و آمار استنباطی (رگرسیون تک متغیره) استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش حاکی از این است که بر اساس سرمایه اجتماعی خانواده می توان خرسندی زناشویی پیش بینی نمود.

  کلیدواژگان: خرسندی زناشویی، سرمایه اجتماعی خانواده، زنان متاهل، دانشجویان
 • سوما صبوری راد، محسن جدیدی*، محسن کلهرنیا گلکار صفحه 9

  هدف این پژوهش تبیین نقش شبکه های اجتماعی مجازی در معنای زندگی کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد شهر قدس در سال تحصیلی 1402-1401 است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول گرین 196 نفر انتخاب شد و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری در این پژوهش شامل پرسشنامه اشتراک گذاری اطلاعات چن (2020) و پرسشنامه معنا در زندگی استگر، فریزر، اویشی و کالر (2006) بود. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی درصد، میانگین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) استفاده شد. نتایج یافته های پژوهش حاکی از این است که بر اساس میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی می توان معنای زندگی را پیش بینی نمود. همچنین نشان داد اشتراک گذاری اطلاعات بر معنای زندگی تاثیر مثبت و افزایشی دارند.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی مجازی، اشتراک گذاری اطلاعات، معنای زندگی
 • پریسا قربانی*، فریبا مرادی عباس آبادی، علیرضا زرندی صفحه 10

  این پژوهش با هدف پیش بینی اعتیادپذیری بر اساس سرمایه روانشناختی، نشخوار فکری و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین انجام شد. پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در سال تحصیلی 99-1398  نیمسال دوم تشکیل داد. از بین دانشجویان دختر با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 200 نفر انتخاب و به پرسشنامه اعتیادپذیری (وید و بوچر، 1992)، پرسشنامه سرمایه روانشناختی (لوتانز و همکاران، 2007)، پرسشنامه نشخوار فکری (یوسفی و همکاران، 1388) و پرسشنامه ذهن آگاهی (بایر و همکاران، 2004) پاسخ دادند. داده های پژوهش با روش های آمار توصیفی، ماتریس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با SPSS نسخه 24 تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نمره کل سرمایه روانشناختی (56/0-=r و 002/0=p) و ابعاد آن با اعتیادپذیری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد (05/0>P). این رابطه بین نمره کل نشخوار فکری (44/0=r و 002/0=p) و ابعاد آن با اعتیادپذیری، مثبت و معنادار و بین نمره کل ذهن آگاهی (62/0-=r و 001/0=p) و ابعاد آن با اعتیادپذیری، معکوس و معنادار بود (05/0>P). همچنین، رگرسیون چندمتغیره به روش ورود همزمان نشان داد که 44 درصد از واریانس اعتیادپذیری بر مبنای متغیرهای پیشبین (سرمایه روانشناخت، ذهن آگاهی و نشخوار فکری) قابل تبیین است. بنابراین می توان برای پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان با شناخت عوامل روانشناختی موثر و تقویت ذهن آگاهی آسیب پذیری دانشجویان در این زمینه را کاهش داد.

  کلیدواژگان: اعتیادپذیری، ذهن آگاهی، سرمایه روان شناختی، نشخوار فکری، دانشجویان
 • فرنوش فزونی*، فرزانه جابرانصاری صفحه 11

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک حمایت اجتماعی و هوش هیجانی معلمان پایه پنجم مدارس ابتدایی شهر تهران است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان زن پایه پنجم مدارس ابتدایی منطقه 4 شهر تهران تشکل دادند که از بین آن ها، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش (15 نفر) و یک گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت و همکاران، 1988) و پرسشنامه هوش هیجانی (شوت، 1998) بودند. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام گرفت. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر «ادراک حمایت اجتماعی» معلمان موثر است. همچنین نتایج نشان داد درمان  مبتنی بر پذیرش و تعهد بر «هوش هیجانی» معلمان موثر است. بنابراین روش مداخله ای مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند ادراک حمایت اجتماعی و هوش هیجانی معلمان را بهبود دهد.

  کلیدواژگان: ادراک حمایت اجتماعی، هوش هیجانی، درمان پذیرش و تعهد
 • فاطمه شریفی*، طهمورث آقاجانی صفحه 12

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر خودکارآمدی در زنان دارای همسر وابسته به مواد در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان 30 تا 40 سال دارای همسر وابسته به مواد در شهر تهران بودند که 30 شرکتکننده که ملاکهای ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی از نوع قرعهکشی و به طور مساوی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برنامهی آموزش ذهنآگاهی در طی 8 جلسهی 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل در انتظار ماندند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از مقیاس خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) بدست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (شاخص های مرکزی، پراکندگی) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) و نرم افزار SPSS23 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که آموزش ذهنآگاهی بر خودکارآمدی در زنان دارای همسر وابسته به مواد اثربخش است. نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از مداخله های مبتنی بر ذهنآگاهی میتوان در ارتقای سطوح خودکارآمدی به زنان دارای همسر وابسته برای رویارویی با مشکلات موجود، کمک کرد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، خودکارآمدی، مراقبه
 • رویا سادات مقدسی*، محسن فضل علی صفحه 13

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی بر پرخاشگری کودکان تک والدی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه کودکان تک والدی در سال 1401 می باشد. نمونه پژوهش شامل 40 نفر (20 نفر آزمایش و 20 نفر گواه) از این نوجوانان بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش 12 جلسه تحت بازی درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل در طول این مدت در انتظار درمان ماندند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه پرخاشگری نلسون (2000) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS 23 در بخش استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بازی درمانی بر پرخاشگری کودکان تک والدی اثربخش است، بدین معنا که بازی درمانی منجر به کاهش پرخاشگری در آنان می گردد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی، پرخاشگری، ناکامی
 • مونا فلاح دار*، محمد رئوف فتاحی صفحه 14

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خودکارآمدی و تنیدگی شغلی معلمان زن مدارس ابتدایی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد و جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مدارس منطقه 2 شهر تهران در سال 1400-1401، را شامل می شد. با توجه به روش پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 5 مدرسه در منطقه 2 تعیین و سپس با همین روش 2 مدرسه انتخاب شد سپس جهت غربالگری اولیه با استفاده از روش نمونه گیری به صورت داوطلبی از بین معلمانی که شرایط ورود به پژوهش را دارند انتخاب و بین آن ها پرسشنامه خودکارآمدی و تنیدگی شغلی اجرا شد و افرادی که نمره بالایی در تنیدگی شغلی و نمره پایینی در خودکارآمدی بدست آوردند انتخاب و سپس با روش نمونه گیری تصادفی 30 نفر از آن ها گزینش و سپس در 2 گروه 15 نفری تقسیم شدند. گردآوری داده ها توسط پرسشنامه های خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت (1994) و تنیدگی شغلی استاینمتز (2003) انجام شد و مداخله توسط پروتکل آموزش مهارت ارتباطی انجام شد. همچنین از روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) و تک متغیره (آنکوا) جهت تحلیل داده ها استفاده شد، نتایج حاکی از آن بود که در مجموع تفاوت معنادار بین نمره کل و خرده مقیاس های دو پرشسنامه خودکارآمدی و تنیدگی شغلی در پیش آزمون و پس آزمون در دوگروه آزمایش و کنترل در معلمان زن مدارس ابتدایی وجود داشت.

  کلیدواژگان: آموزش مهارت های ارتباطی، خودکارآمدی و تنیدگی شغلی
 • عاطفه قاسمیان* صفحه 15
  هدف

  هدف این پژوهش تعیین رابطه بلوغ عاطفی با پرخاشگری در دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک پژوهش بنیادی است. طرح پژوهش از نوع همبستگی است که در آن رابطه بین متغیر بلوغ عاطفی و پرخاشگری با استفاده از ضریب همبستگی بررسی و تعیین می شود و حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات آماری بر اساس داده های به دست آمده پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نشان می دهد که بین بلوغ عاطفی با پرخاشگری رابطه منفی معنادار وجود دارد (01/0>p و 52/0 - =r). لذا با اطمینان 99/0 می توان گفت که هر چه دانشجویان بلوغ عاطفی بیشتری داشته باشد، میزان پرخاشگری آن ها کمتر است و همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین بلوغ عاطفی با پرخاشگری رابطه منفی وجود دارد به این معنی که هر چه سطح بلوغ عاطفی دانشجویان بالاتر باشد میزان پرخاشگری آن ها پایین است و بالعکس.

  نتیجه گیری

  می توان بیان داشت که هیجان ها در زندگی انسان نقش اساسی دارند و اگر بیش از حد در یک فرد جمع شوند باعث بروز رفتار غیر منطقی مثل پرخاشگری خواهد شد. بنابر این پرخاشگری زمانی رخ می دهد که تعادل بین تکانه ها و کنترل درونی در هم شکند.

  کلیدواژگان: بلوغ عاطفی، دانشگاه آزاد اسلامی، پرخاشگری
 • مژگان محمدی*، محمدرضا دهقانی اشکذری صفحه 16

  موفقیت و ترفیعات شغلی از زمره متغیرهایی هستند که بستر نظری و پژوهشی قابل توجهی تاکنون برای آن ها فراهم شده است. تحقیق حاضر با هدف ارایه مدل پیش بینی مدیریت تعارضات بر اساس همدلی، باورهای اساسی و سرایت هیجانی در مشاوران، نقش واسطه: انعطاف پذیری شناختی و پذیرش اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش همبستگی مقطعی بود. کلیه مشاوران رسمی شهر یزد در سال 1400جامعه آماری این تحقیق را تشکیل دادند. حجم نمونه  به دلیل محدود بودن جامعه آماری، در این پژوهش 120 نفر به صورت سرشماری انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از 4 پرسشنامه مقیاس موفقیت شغلی نبی (2001)، هوش اخلاقی لنیک و کیل، مقیاس شفقت خود نف و بس کولین (2003)، و پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (1950) بود. تحلیل داده ها، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با نرم افزار SPSS23 انجام شد. یافته های آماری نشان داد که موفقیت شغلی مشاوران با هوش اخلاقی، باورهای دینی و شفقت خود رابطه مثبت معنی دار دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان می دهد که از بین متغیرهای هوش اخلاقی؛ درستکاری، مسیولیت پذیری و بخشش، از بین متغیرهای شفقت؛ متغیر مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، انزوا، به هوشیاری و فزون همانندسازی و از بین متغیرهای باورهای دینی، جهت گیری بیرونی و درونی، موفقیت شغلی مشاوران را پیش بینی می کنند. در نتیجه هوش اخلاقی، شفقت و باورهای دینی از جمله متغیرهای مهم در پیش بینی و تبیین موفقیت شغلی مشاوران شهر یزد می باشد.

  کلیدواژگان: موفقیت شغلی، هوش اخلاقی، باورهای دینی، شفقت خود مشاوران
 • سید حامد سجادیان* صفحه 18

  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین نقش سبک زندگی تحصیلی در پیش بینی سازگاری و بهزیستی تحصیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 می باشد. تعداد اعضای نمونه 240 نفر در نظر گرفته شده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه های سبک زندگی تحصیلی صالح زاده و همکاران (1396)، سازگاری تحصیلی سینها و سینگ (1993) و بهزیستی تحصیلی تومینین-سوینی و همکاران (2012) بود که از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار SPSS-23  بهره برده شد. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی تحصیلی و سازگاری تحصیلی؛ و بین سبک زندگی تحصیلی و بهزیستی تحصیلی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آماری حاکی از آن بود که سبک زندگی تحصیلی توان پیش بینی سازگاری و بهزیستی تحصیلی را دارد، بدین صورت که سبک زندگی ارتقادهنده موجب افزایش سازگاری و بهزیستی تحصیلی؛ و سبک زندگی بازدارنده موجب کاهش سازگاری و بهزیستی تحصیلی می گردد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی تحصیلی، سازگاری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی
 • فاطمه درویشی چالشتری، احمد غضنفری* صفحه 19

  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری بر قلدری، اضطراب جدایی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر شهرکرد بود. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون دوگروهی (آزمایش- گواه) و پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهر شهرکرد به تعداد 11832 نفر تشکیل می دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید و جمعا 30 نفر انتخاب و به تصادفی در دو گروه (آزمایش و گواه) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد قلدری ایلی نویز (2001)، اضطراب جدایی اسپنس و همکاران (1999) و اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد، پاریس (2004) بود. مداخله بازی درمانی شناختی - رفتاری، طی 8 جلسه 30دقیقه ای درمورد گروه آزمایش اجرا شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS25 تحلیل شد. یافته ها حاکی از اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری بر قلدری، اضطراب جدایی و اشتیاق تحصیلی و مولفه های آن ها بود. نتایج نشان داد که ضریب اتا میزان تاثیر مداخله بر قلدری 738/0، اضطراب جدایی 623/0 و اشتیاق تحصیلی 632/0 در سطح معنی داری 001/0 بود. پیگیری دوماهه نشان داد که گذشت دو ماه از آموزش بازی درمانی شناختی-رفتاری توانست تغییر معناداری در متغیر قلدری، اضطراب جدایی و اشتیاق تحصیلی ایجاد کند. لذا می توان از این مداخله به عنوان مداخله موثر برای کاهش قلدری و اضطراب جدایی دانش آموزان و افزایش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی شناختی-رفتاری، قلدری، اضطراب جدایی، اشتیاق تحصیلی، دانش آموزان ابتدایی
 • راحله قاسمی جو*، سارا حقیقت صفحه 20

  پژوهش حاضربا هدف پیش بینی سرزندگی تحصیلی براساس راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و کمال گرایی در دانش آموزان دختر انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. از بین کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه سه شهر تهران تعداد 152 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های سرزندگی تحصیلی چاری و دهقانی زاده، پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی هافمن و کاشدان و مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از روش ها و شاخص های آماری شامل: فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه با استفاده از نرم افزار spss26 مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیون، راهبردهای خودتنظیمی هیجانی، مولفه پنهان کاری، مولفه تحمل و کمال گرایی خود مدارپیش بینی کننده سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دختر بودند. براساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و کمالگرایی خودمدار در افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان نقش داشته و تاثیرگذارند.

  کلیدواژگان: سرزندگی تحصیلی، راهبردهای خودتنظیمی هیجانی
 • انسیه اسماعیلی نیسیانی*، آنی میرزاخانیان، روح الله احمدزاده کرمانی صفحه 21

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش اطلاع رسانی سایبری بر آموزش امدادرسانی در شهروندان مطالعه موردی (ستاد بحران شهرداری قیامدشت) بود. بدین منظور با بهره گیری از روش توصیفی پیمایشی، اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته نقاط ضعف و قوت امداد و نجات و محقق ساخته عوامل تاثیر گذار بر بالا بردن سطح آگاهی شهروندان در مقابله و پیگیری از حوادث غیر مترقبه در فضای سایبر جم آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از کلیه  مدیران و کارشناسان شهرداری و ستاد بحران که طبق برآوردی که از ستاد بحران انجام شده نزدیک به 70 نفر بود. به دلیل اینکه در جدول مورگان نمونه ها زیر60 نفر به دست آمد، در نتیجه نمونه به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آمار توصیفی و در سطح استنباطی از آزمون آزمون مناسب آماری t-test، آزمون فریدمن و نیز تحلیل واریانس و رگرسیون و swot استفاده شد. یافته ها نشان دادند که بین بین خصوصیات رسانه ای، موقعیت های مواجهه، دسترسی و بالا بردن سطح آگاهی شهروندان در مقابله و پیگیری از حوادث غیر مترقبه در فضای سایبر رابطه وجود دارد همچنین در خصوص نقاط قوت گروه امداد و نجات عبارت اند از: «کمیت امکانات سایبری، اعتبارات جهت ارتقا امکانات سایبری، کمیت امکانات و تجهیزات در فضای سایبری و... و نقاط ضعف عبارت اند از: «کیفیت آموزش سایبری، وجود آموزش دهندگان با تجربه جهت استفاده از فضای سایبری و... می باشد.

  کلیدواژگان: اطلاع رسانی، سایبر، فضای سایبر، مدیریت بحران، SWOT
 • پروانه نجفی فرد*، یوسف گرجی صفحه 22

  موضوع خانواده، با توجه به جایگاه و شان آن، باید به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و آسیب های احتمالی آن شناسایی و پیشگیری شوند. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش راه حل محور بر مولفه های دل زدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان تشکل دادند که از بین آن ها، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش (15 نفر) و یک گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش راه حل مدار 7 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه دلزدگی زناشویی (ملاچ پاینز، 2005) بودند. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام گرفت. نتایج نشان داد که درمان راه حل مدار باعث کاهش دلزدگی زناشویی و مولفه های دلزدگی جسمی، دلزدگی عاطفی و دلزدگی روانی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان شده است. این نتایج می تواند پشتوانه ای برای به کارگیری این روش مشاوره ای در کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین برای جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده و بهبود روابط زناشویی باشد.

  کلیدواژگان: رویکرد راه حل محور، دلزدگی زناشویی، زوجین
 • الهام رئیسی سرتشنیزی، احمد غضنفری* صفحه 23

  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ی اثربخشی آموزش نقشه مفهومی و آموزش معکوس بر خودکارآمدی تحصیلی و اعتماد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر شهرکرد بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری شامل تمام دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401 - 1400 شهر شهرکرد که تعداد کل آن ها 4412 نفر بوده و 60 نفر از این افراد با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان اعضای نمونه در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده جهت اجرای پژوهش شامل: پرسشنامه ی خودکارآمدی تحصیلی جینک و مورگان (1999)، پرسشنامه اعتماد تحصیلی شفیع پور مطلق (1400)، پروتکل آموزشی نقشه مفهومی کلهر و مهران (1393) و پروتکل آموزش معکوس قربان زاده (1399) بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 24 در دو سطح توصیفی و استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش صورت گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل کواریانس چند متغیره و آزمون آماری تحلیل کواریانس تک متغیره و در نهایت جهت بررسی میزان تفاوت معناداری هر کدام از روش های آموزشی و مقایسه آنها، از آزمون های تعقیبی (آزمون فیشر یا LSD) استفاده گردید. نتایج نشان داد بین اثربخشی آموزش نقشه مفهومی و آموزش معکوس بر خودکارآمدی تحصیلی (P<0.05 , Eta= 0.5) و مولفه های آن (P< 0.05, Eta= 0.41 ,0.50 ,0.36) تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین اثربخشی آموزش نقشه مفهومی و آموزش معکوس بر اعتماد تحصیلی (P< 0.05  و Eta= 0.76  ) و مولفه های آن (P<  0.05  و Eta= 0.56, 0.75, 0.68, 0.54, 0.28) تفاوت معنادار وجود دارد و میزان اثربخشی نقشه مفهومی بیشتر است. برطبق نتایج، پیشنهاد می شود مدرسان از آموزش نقشه مفهومی و آموزش معکوس استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آموزش نقشه مفهومی، آموزش معکوس، خودکارآمدی تحصیلی، اعتماد تحصیلی
|
 • Mojhdeh Naraghi, Fatemeh Eslahifarshami*, Ensieh Sadeghi Page 1

  The purpose of this research is to determine the relationship between parents' perfectionism and anxiety in adolescents. The statistical population of this research includes all secondary level students aged 14 to 16 years of Sotoudeh High School in Tehran who are studying in the academic year of 1402-1401, which were 120 people in total. The number of sample members is considered to be 100 people, who were selected as available sampling. The main data of this research was obtained by using Hewitt and Floyd's perfectionism scale (1991) and Beck's anxiety questionnaire (1988). Descriptive statistics (central indices, dispersion) and inferential statistics of Pearson's correlation coefficient and multiple regression were used in data analysis. The results of the research, through correlation and regression tests, indicated that parental perfectionism is a predictor of adolescent anxiety.

  Keywords: Parental Perfectionism, Self-Oriented Perfectionism, Other-Oriented Perfectionism, Social-Oriented Perfectionism, Anxiety
 • Mahrooz Nejadsafavy*, Zohreh Khosravi, Roshanak Khodabakhsh Pirkalany Page 2
  Background &  Aims

  This study aimed to address the relationship between negative perfectionism and traits of borderline personality disorder in normal population based on the interpersonal dysphoria model. The research method was descriptive-correlation. The statistical population included all adults in Iran in the age range of 18-45 years old. The sample size consisted of 474 people, all chosen by Convenience Sampling. the questionnaires were designed online and distributed through virtual networks, due to Corona pandemic. The instruments consisted of Borderline Personality Scale, Positive and Negative Perfectionism, Pure Procrastination, Self-Concept Clarity Scale, Nepean Dysphoria Scale and Situational Dysphoria Scale. The data was analyzed by means of path analysis. The results showed that perfectionism and procrastination in the form of a model can predict situational dysphoria and therefore the borderline personality traits which are manifestation of underlying background dysphoria. In addition, the moderating role of identity disorder in exacerbating these conditions was also confirmed. According to the findings of this study, it is suggested that in treatment planning for people with higher borderline personality traits, the elements of negative perfectionism and procrastination should be considered as meta-diagnostic processes. Besides, the evaluating of identity coherence in these patients, should be given a special attention

  Keywords: Procrastination, Borderline Personality Traits, Negative Perfectionism, Boredom
 • Azam Beheshtinia* Page 3

  The purpose of this research is to predict academic motivation based on perceived social support and mental health of parents in children with attention deficit hyperactivity disorder. The statistical population of this research included all 10-12-year-old children with attention deficit-hyperactivity disorder and their mothers who visited rehabilitation centers in Tehran in 2018. A total of 90 people (90 children and 90 mothers) were selected by convenience sampling. The measurement tool in this research was Zimmet et al.'s (1998), Goldberg's mental health (1979) and Harter's (1981) academic motivation questionnaires, which have acceptable validity and reliability. In order to analyze the data, inferential statistics of Pearson's correlation coefficient and multiple regression were used using SPSS-23 software. The results showed that between academic motivation and perceived social support; And there is a relationship between academic motivation and mental health of parents in children with attention deficit hyperactivity disorder. Also, the results of statistical analysis indicated that perceived social support and mental health of parents predicts academic motivation in children with attention deficit hyperactivity disorder.

  Keywords: Academic Motivation, Perceived Social Support, Mental Health
 • MohammadReza Hajrezaei*, Alireza Aghayousefi Page 4
  Background &  Aims

  The aim of this study was to investigate the mediating role of emotional abuse in predicting shame based on wanted/unwanted birth.

  Materials & Methods

  This study is categorized in descriptive and correlational plans. The statistic population included all 12th grade students (+17 years old) in Qom city in the school year 2022-2023 and the final sample after the first phase by cluster random sampling and second phase by stratified random sampling included 368 students. The instruments used in this study were Rizvi Shame Inventory (RSI) and Childhood Traumas Questionnaire’s (CTQ) Emotional Abuse subscale. The path analysis method was used to analyze the research data and was performed using SPSS 22 and AMOS 24 software.

  Results

  The results showed that the proposed model has a good fit. Path coefficients also showed that direct paths from wanted/unwanted birth to shame, wanted/unwanted birth to emotional abuse, emotional abuse to shame and indirect path from wanted/unwanted birth to shame by emotional abuse as mediator are significant.

  Conclusion

  Thus it is concluded that unwanted children are more likely prone to emotional abuse and experience higher levels of shame in adolescence.

  Keywords: Unwanted pregnancy, Emotional abuse, Shame
 • Maryam Chaam, Hamidreza Shams Ravandi* Page 5
  Background &  Aims

  The present study was conducted with the aim of comparing anxiety, resilience and life expectancy and explaining the relationship between them in nurses and psychiatric nurses.

  Materials & Methods

  The method of this research is applied in terms of purpose and descriptive, comparative causative in terms of the method of data collection. The statistical population of the research included all nurses and psychiatric nurses working in Kashan hospitals in February 1401. A sample of 60 people, including 30 nurses and 30 psychiatric nurses, was selected from this population by simple random method. Kettle's anxiety questionnaires (1957), Connor and Davidson's resilience (2003) and Miller's (1988) life expectancy questionnaires were used to measure the variables. Independent t-test and Pearson's correlation coefficient were used to analyze the data.

  Results

  The results of the research showed that there is no significant difference between the anxiety, resilience and life expectancy of nurses and psychiatric nurses. Also, the results showed that there is a negative significant relationship between anxiety and resilience with the correlation coefficient - 0/54 (p<0.001). In other words, resilience explains 29% of the variance of anxiety. there is a positive significant relationship between resilience and life expectancy. according to the correlation coefficient 0.64 between them 40% of the variance of resilience is explained by life expectancy. Also, There is a negatuve significant relationship between anxiety and life expectancy. according to the correlation coefficient - 0/51 between then 26% of the variance of anxiety is explained by life expectancy.

  Conclusion

  Based on the findings of the research, anxiety, resilience and life expectancy are three factors affecting the quality of mental health of nurses and psychiatric nurses, which should be taken into consideration and measures should be taken to increase the two components of resilience and life expectancy and in The result of reducing anxiety was applied.

  Keywords: Anxiety, Resilience, Life Expectancy, Nurses, Psychiatric Nurses
 • Mojgan Hayati*, Mostafa Akbarian Page 6

  This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on the sexual rights of working women and housewives in Isfahan city. Research is practical in terms of purpose. This research was implemented with a pre-test-post-test experimental design with the experimental group. In this research, the experimental group received the treatment method based on acceptance and commitment, and the control group did not receive any treatment method. The statistical population of this research included about 3000 working women and housewives who referred to three family counseling clinics in District 5 of Isfahan city. 120 questionnaires were analyzed among working women and housewives referring to three family counseling clinics in Isfahan city in pre-test and post-test, distribution and after collection. The obtained results showed that treatment based on acceptance and commitment has a significant effect on women's sexual rights, so it can be said that treatment based on acceptance and commitment is effective in women's sexual rights.

  Keywords: Therapy Based on Acceptance, Commitment, Act Therapy, Sexual Justice
 • Melika Emad*, Eshrat Karimi Afshar Page 7

  The main purpose of this research is to investigate the relationship between job stress, quality of life and marital adjustment of midwives in Sirjan city. The current research is descriptive of correlation type. The statistical population of this research is all the midwives of Sirjan city, whose number is about 150, and according to Morgan's table, 108 of them have been selected as a sample using the available sampling method. The research tools are the job stress questionnaire of Taft and Anderson (1981), the quality of life of Early (1998) and the marital adjustment of Spanier (1976). To analyze the data, spss software version 24 and Spearman's tests and multivariate regression were used. The results showed that there is an inverse and significant relationship between job stress, quality of life and marital adjustment of midwives. Also, there is an inverse and significant relationship between job stress components (death and dying, conflicts with doctors, insufficient preparation, lack of support, workload and uncertainty about treatment) with midwives' quality of life and marital adjustment. The results of multivariate regression showed that the most important predictor of midwives' quality of life is their workload, and the most important predictor of midwives' marital adjustment is their insufficient preparation.

  Keywords: Occupational Stress, Workload, Quality of Life, Marital Compatibility, Midwife
 • Gholamreza Mohamadi Farhamand, Tahmoures Aghajani*, Alireza Arkian Page 8

  The purpose of this research is to predict marital satisfaction based on family social capital in married women. The statistical population is all married students of Islamic Azad University, Quds branch (about 1100 people) in the academic year 1401-1402. This descriptive research was correlation type. The sample size was selected using Green's formula of 164 people and the random sampling method was simple. The collection tools in this research included Azrin Natan's Marital Satisfaction Questionnaire (1973), Nahapit and Ghoshal's Social Capital Questionnaire (1998). In this research, descriptive statistics (percentage frequency, average) and inferential statistics (univariate regression) were used to analyze the data. The results of the research findings indicate that marital satisfaction can be predicted based on the social capital of the family.

  Keywords: Marital Satisfaction, Family Social Capital, Married Women, Students
 • Soma Sabouri Rad, Mohsen Jadidi*, Mohsen Kalhornia Golkar Page 9

  The purpose of this research is to explain the role of virtual social networks in the meaning of life of all students of Azad University of Quds in the academic year 1402-1401. This descriptive research was correlation type. The sample size was selected using Green's formula of 196 people and the random sampling method was simple. The collection tools in this research included the information sharing questionnaire of Chen (2020) and the meaning in life questionnaire of Steger, Fraser, Oishi and Kaler (2006). In this research, descriptive statistics (percentage frequency, average) and inferential statistics (Pearson's correlation coefficient and multivariate regression) were used to analyze the data. The results of the research findings indicate that the meaning of life can be predicted based on the amount of use of virtual social networks. It also showed that information sharing has a positive and increasing effect on the meaning of life.

  Keywords: Virtual Social Network, Information Sharing, Meaning Of Life
 • Parisa Ghorbani*, Fariba Moradi Abbasabadi, Alireza Zarandi Page 10

  The aim of this study was to Predict Addiction Potential based on psychological capital, rumination and mindfulness in female students of Islamic Azad University of Varamin. The research was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all female students of the Islamic Azad University of Varamin in the academic year 2019-2020 in the second semester. 200 female students were selected by convenience sampling method and given the Wade and Butcher Addiction Potential Questionnaire (1992), Lutans et al. (2007) Psychological Hardiness Questionnaire, Yousefi et al. (2009) and Bauer Mindfulness Questionnaire. Colleagues (2004) responded. Research data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient matrix and multivariate regression with SPSS version 24. The results showed that there is an inverse and significant relationship between the total score of psychological capital (r = -0.56 and p = 0.002) and its dimensions with addiction (P <0.05). This relationship between the total score of rumination (r = 0.44 and p = 0.002) and its dimensions with addiction, positive and significant and between the total score of mindfulness (r = -0.62 and p = 0.001) and Its dimensions with Addiction Potential were inverse and significant (P <0.05). Also, multivariate regression by simultaneous entry method showed that 44% of the variance of Addiction Potential can be explained based on predictor variables (psychological capital-mindfulness and rumination). Therefore, to prevent Addiction Potential in students, by recognizing effective psychological factors and strengthening the mindset, students' vulnerability in this field can be reduced.

  Keywords: Addiction Potential, mindfulness, psychological capital, rumination, students
 • Farnoush Fozooni*, Farzaneh Jaberansari Page 11

  The purpose of this research is to investigate the effectiveness of teaching the approach based on acceptance and commitment on the perception of social support and emotional intelligence of the fifth grade teachers of elementary schools in Tehran. The research method is semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research was formed by all female teachers of the fifth grade of primary schools in district 4 of Tehran, from among them, 30 people were selected by available sampling method and randomly divided into an experimental group (15 people) and a control group (15 people) were assigned. The experimental group of treatment based on acceptance and commitment were trained for 8 sessions of 90 minutes, and the control group remained on the waiting list. The tools used in the current research included the Perceived Social Support Questionnaire (Zimet et al., 1988) and the Emotional Intelligence Questionnaire (Shut, 1998). The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaire was done in two descriptive and inferential parts (analysis of covariance). The results showed that the treatment based on acceptance and commitment is effective on teachers' "perception of social support". Also, the results showed that the treatment based on acceptance and commitment is effective on the "emotional intelligence" of teachers. Therefore, the intervention method based on acceptance and commitment can improve the perception of social support and emotional intelligence of teachers.

  Keywords: Perception of Social Support, Emotional Intelligence, Acceptance, Commitment Therapy
 • Fatemeh Sharifi*, Tahmooreth Aghajani Page 12

  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of mindfulness training on self-efficacy in women with substance-dependent spouses in 1400. The statistical population of this research included all women aged 30 to 40 with drug-addicted husbands in Tehran, 30 participants who met the criteria for entering the research were selected by available sampling method and randomly drawn and equally divided into experimental groups. and control were replaced. A mindfulness training program was implemented during 8 sessions of 90 minutes for the experimental group and the control group remained waiting. The main data of this research was obtained using the self-efficacy scale of Scherer et al. (1982). In data analysis, descriptive statistics (central indices, dispersion) and inferential statistics (multivariate covariance analysis) and SPSS23 software were used. The results of the research indicated that mindfulness training is effective on self-efficacy in women with substance-dependent spouses. The results of the research showed that by using interventions based on mindfulness, it is possible to help women with dependent spouses to improve their self-efficacy levels to face existing problems.

  Keywords: Mindfulness, Self-Efficacy, Meditation
 • Roya sadat Moghadasi*, Mohsen Fazlali Page 13

  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of play therapy on the aggression of single-parent children. This research was a semi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research includes all single-parent children in 1401. The research sample consisted of 40 people (20 experimental people and 20 control people) of these teenagers who were selected using the purposeful sampling method and randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group underwent 12 sessions of game therapy, and the control group remained waiting for treatment during this period. Data collection was based on Nelson's aggression questionnaire (2000). The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaire was done through the SPSS 23 software in the inferential section (analysis of covariance). The findings of the research showed that play therapy is effective on the aggression of single-parent children, which means that play therapy leads to the reduction of aggression in them.

  Keywords: Play Therapy, Aggression, Failure
 • Mona Falahdar*, Mohammad Rauf Fatahi Page 14

  This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of communication skills training on the self-efficacy and job stress of elementary teachers. The research method is semi-experimental with two experimental and control groups, and the statistical population of the research included all the teachers of schools in district 2 of Tehran in the year1400-1401 According to the research method, 2 schools in region 2 were determined using the cluster sampling method, and then 2 schools were selected using the same method, then for the initial screening, using the voluntary sampling method, among the teachers who met the conditions for entering the research. are selected and a questionnaire of self-efficacy and job stress was implemented among them and people who got a high score in job stress and a low score in self-efficacy were selected and then 30 people were selected by random sampling and then they were divided into 2 groups of 15 people. Data collection was done by Riggs and Knight's job self-efficacy questionnaires (1994) and Steinmetz's job stress questionnaires (2003) and the intervention was done by communication skills training protocol. Also, the statistical method of multivariate covariance analysis (MANCOVA) was used to analyze the data, the results indicated that there was a significant difference between the total score and the subscales of the two self-efficacy and job stress questionnaires in the pre-test and post-test in the two experimental groups. And there was control in primary teachers.

  Keywords: Communication Skills Training, Self-Efficacy, Job Stress
 • Atefeh Ghasemian* Page 15
  Purpose

  The purpose of this study was to determine the relationship between emotional maturity and aggression in students at Islamic Azad University.

  Method

  The current research is a fundamental research in terms of its purpose. The research design is of the correlation type, in which the relationship between the variable of emotional maturity and aggression is investigated and determined using the correlation coefficient, and the limits of changes of one or more variables were studied with the limits of changes of one or more other variables. Statistical information was analyzed based on the data obtained after collecting the questionnaires using spss statistical software at two descriptive and inferential levels.

  Findings

  It shows that there is a significant negative relationship between emotional maturity and aggression (p < 0.01 and r = -0.52). Therefore, with 0.99 certainty, it can be said that the more emotional maturity students have, the less aggressive they are, and also the findings of the present study showed that there is a negative relationship between emotional maturity and aggression, which means that the higher the level of maturity If the emotional level of students is higher, their level of aggression is low and vice versa.

  Conclusion

  It can be said that emotions play a fundamental role in human life, and if they accumulate too much in a person, it will cause irrational behavior such as aggression. Therefore, aggression occurs when the balance between impulses and internal control is broken

  Keywords: Emotional Maturity, Islamic Azad University, Aggression
 • Mojgan Mohammadi*, Mohammadreza Dehghani Ashkezari Page 16

  Career success and promotions are among the variables for which a significant theoretical and research base has been provided so far. The present research was conducted with the aim of providing a predictive model of conflict management based on empathy, basic beliefs and emotional contagion in counselors, the mediator role: cognitive flexibility and social acceptance. The research method was cross-sectional correlation. All the official consultants of Yazd city formed the statistical society of this research in 1400. Due to the limited sample size, in this research, 120 people were selected by census. To collect information, four questionnaires were Nabi's career success scale (2001), Lennik and Keel's moral intelligence, Neff's self-compassion scale (2003), and Allport's religious orientation questionnaire (1950). Data analysis was done using Pearson correlation test and stepwise regression with SPSS23 software. The statistical findings showed that the career success of counselors has a significant positive relationship with moral intelligence, religious beliefs and self-compassion. Also, regression analysis shows that among the variables of moral intelligence; Honesty, responsibility and forgiveness, among the variables of compassion; The variables of self-kindness, self-judgment, isolation, alertness and increased identification, and among the variables of religious beliefs, external and internal orientation, predict the career success of counselors. As a result, moral intelligence, compassion and religious beliefs are among the important variables in predicting and explaining the career success of consultants in Yazd.

  Keywords: Career Success, Moral Intelligence, Religious Beliefs, Counselors' own Compassion
 • Seyed Hamed Sajjadian* Page 18

  The purpose of this research is to determine the role of academic lifestyle in predicting academic adjustment and well-being. The statistical population of this research includes all students of the second secondary level in Tehran in the academic year 1402-1401. The number of sample members is considered to be 240 people who were selected using the multi-stage cluster sampling method. The measurement tools in this research were the academic lifestyle questionnaires of Salehzadeh et al. (2016), the academic adaptation of Sinha and Singh (1993) and the academic well-being of Tominin-Swini et al. (2012), which had acceptable validity and reliability. In order to analyze the data, inferential statistics of Pearson's correlation coefficient and multivariate regression were used using SPSS-23 software. The results showed that between academic lifestyle and academic adaptation; And there is a relationship between academic lifestyle and academic well-being. Also, the results of the statistical analysis indicated that the academic lifestyle can predict academic adaptation and well-being, so that the promoting lifestyle increases academic adaptation and well-being; And the inhibiting lifestyle reduces academic adaptation and well-being.

  Keywords: Academic Lifestyle, Academic Adaptation, Academic Well-Being
 • Fatemeh Darvishi Chaleshtari, Ahmad Ghazanfari* Page 19

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral game therapy on bullying, separation anxiety and academic enthusiasm of first grade female students in Shahrekord city. The method of the current research was semi-experimental with a two-group pre-test-post-test design (test-control) and two-month follow-up. The statistical population of the research consisted of all first grade female students of Shahrekord, numbering 11,832 people. In this research, available sampling method was used and a total of 30 people were selected and randomly divided into two groups (experimental and control). The research tools included the Illinois Bullying Standard Questionnaire (2001), Spence et al.'s (1999) separation anxiety, and Fredericks' academic enthusiasm, Blumenfield, Paris (2004). Cognitive-behavioral game therapy intervention was implemented for the experimental group during 8 sessions of 30 minutes and the data was analyzed using multivariate analysis of covariance and analysis of variance with repeated measurements in SPSS25 software. The findings indicated the effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on bullying, separation anxiety and academic enthusiasm and their components. The results showed that the eta coefficient of the intervention effect on bullying was 0.738, separation anxiety was 0.623, and academic enthusiasm was 0.632 at a significant level of 0.001. The two-month follow-up showed that after two months of cognitive-behavioral game therapy training, there was no significant change in the variables of bullying, separation anxiety and academic enthusiasm. Therefore, this intervention can be used as an effective intervention to reduce bullying and separation anxiety of students and increase students' academic enthusiasm.

  Keywords: : Cognitive-Behavioral Play Therapy, Bullying, Separation Anxiety, Academic Enthusiasm, Elementary Students
 • Raheleh Ghasemi Joo*, Sara Haghighat Page 20

  The present study was conducted with the aim of predicting academic vitality based on emotional self-regulation strategies and perfectionism in female students. The design of the research was descriptive and correlational. Among all the students of the first secondary level in the three cities of Tehran, 152 students were selected by multi-stage cluster sampling method and were selected by Chari and Dehghanizadeh's academic vitality questionnaire, Hoffmann's and Kashdan's emotional self-regulation questionnaire. and Tehran's multidimensional perfectionism scale answered. Research data were analyzed using statistical methods and indicators including frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis using spss26 software. Based on the results of regression analysis, emotional self-regulation strategies, concealment component, tolerance component and self-perfectionism were predictors of academic vitality in female students. Based on the findings of this research, it can be concluded that emotional self-regulation strategies and self-centered perfectionism increase vitality.

  Keywords: Academic Vitality, Emotional Self-Regulation Strategies
 • Ensiyeh Esmaeli Nisiani*, Ani Mirzakhanian, Rohullah Ahmadzadeh Kermani Page 21

  The purpose of this study was to investigate the effect of the role of cyberinformation on the provision of relief education in citizens of the case study (headquarters of Rey municipality crisis). To do this, using a descriptive survey method, information was collected using researcher-made questionnaire made by the rescue and rescue strengths and researcher made The factors influencing citizens' awareness about coping and tracking unexpected incidents in cyberspace were collected. The statistical society includes all the statistical population of the study, all managers and experts of the municipalities and crisis departments, which according to the estimates made by the headquarters of the crisis were close to 70 people. Because the samples were below 60 in the Morgan table, the sample was considered as an integer. Data analysis was done on descriptive and inferential levels. Descriptive statistics were used in descriptive statistics and inferential statistics, t-test, Friedman test, and also analysis of variance, regression and swot were used. The findings showed that there is a relationship between the characteristics of media, the situations of exposure, access and raising the level of awareness of citizens in coping with and tracking unforeseen incidents in the cyberspace. Also, the strengths of the rescue and relief group are: "The amount of cyber facilities, credits to upgrade cybercurrencies, the amount of facilities and equipment in the cyber space, and ... and the weaknesses are: "The quality of cyber education, the presence of experienced educators to use cyberspace, and more."

  Keywords: Informing, Cyber, Cyber Space, Crisis Management, SWOT
 • Parvaneh Najafigard*, Yusef Gorji Page 22

  The issue of the family, considering its position and dignity, should be seriously considered and its possible damages identified and prevented. The purpose of this research is to investigate the effectiveness of solution-oriented training on the components of marital boredom in couples referring to counseling centers in Isfahan city. The research method is semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research was formed by all the couples who referred to counseling centers in Isfahan city, from among them, 30 people were randomly selected in an experimental group (15 people) and a control group (15 people) were assigned. The experimental group was trained for 7 sessions of 60 minutes, and the control group remained on the waiting list. The tools used in the current research included the Marital Depression Questionnaire (Malach Pines, 2005). The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaire was done in two descriptive and inferential parts (analysis of covariance). The results showed that solution-oriented therapy has reduced marital burnout and components of physical burnout, emotional burnout, and psychological burnout in couples referring to counseling centers in Isfahan city. These results can be a support for using this counseling method in reducing marital boredom in couples to prevent the collapse of the family foundation and improve marital relations.

  Keywords: Solution-Oriented Approach, Marital Burnout, Couples
 • Elham Reaisi Sarteshnizi, Ahmad Ghazanfari* Page 23

  The purpose of the present research was to compare the effectiveness of conceptual plan teaching and flipped teaching on academic self-efficacy and academic confidence of sixth grade elementary students in Shahrekord city. This research was a semi-experimental intervention with a pretest and posttest design and a control group. The statistical population was comprised of all sixth-grade elementary students studying in the academic year of 2021-2022 in the city of Shahrekord, the total number of which was 4412 in the province and finally 60 of these students were chosen as the members of experiment group and control group using the convenience sampling method.  The tools that were used to execute the project included:  Morgan-Jinks student efficacy scale (1999), Shafiepour Motlagh academic confidence scale (2021), Kalhor and Mehran conceptual plan educational protocol (2014), and Ghorbanzadeh flipped education protocol. The data of this project were analyzed using version 24 SPSS software at two descriptive and deductive levels regarding the hypothesizes of the research.  In order to analyze the data Multivariate analysis of covariance and the analysis of covariance were used and finally, tracking tests (LSD or Fischer test) were used to compare and investigate the statistical significance of each educational method. The results showed that there was no significant difference between the effectiveness of conceptual plan teaching and flipped teaching on academic self-efficacy (P<0.05, Eta=0.51) and its parameters (P<0.05, Eta=0.50,0.41,0.36), but there is a significant difference between the effectiveness of conceptual plan teaching and flipped teaching on academic confidence (P<0.05, Eta=0.76) and its parameters (P<0.05, Eta=0.56, 0.75, 0.68, 0.54, 0.28,) and conceptual plan is more effective.

  Keywords: Conceptual plan teaching, flipped teaching, academic self-efficacy, academic confidence