فهرست مطالب

نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
سال دوازدهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/14
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سحر قاسمی پور، سید محمد مرندی* صفحات 221-234

  فشار اکسیداتیو در به وجود آمدن و عوارض ناشی از بیماری های زیادی همانند دیابت نوع دو دخیل است.با توجه به شیوع بالای دیابت در جوامع و عوارض اقتصادی وبهداشتی ناشی ازآن، تحقیق حاضر سعی دارد تا اثرتمرین استقامتی واسیدکلروژنیک را روی برخی شاخص های فشار اکسیداتیو بررسی کند. 35 سرموش نرC57BL6 4 هفته ای به صورت تصادفی دردوگروه رژیم پرچرب برای القای پیش دیابت و رژیم نرمال قرار گرفتند. پس از القای پیش دیابت پس از مصرف 12 هفته رژیم پرچرب، نمونه های این گروه به گروه های بدون مداخله، مصرف اسیدکلروژنیک، تمرین استقامتی، تمرین استقامتی واسیدکلروژنیک (7=n) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی به صورت فزاینده برروی تردمیل انجام گرفت. اسیدکلروژنیک به میزان 110 میلی گرم برکیلوگرم وزن موش، سه مرتبه در هفته از طریق گاواژ به گروه ها داده شد. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و مصرف اسیدکلروژنیک، بافت برداری ازعضله اسکلتی چهارسررانی انجام شد وپس ازوزن کشی، برای اندازه گیری GPX،NO ،TAC وMDA به آزمایشگاه منتقل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ANOVA دو راهه در سطح 05/0 استفاده شد.تمرین استقامتی موجب کاهش GPX،NO ،TAC وMDA گردید.اسیدکلروژنیک موجب کاهش GPXو NO و افزایش TACوMDA گردید و مداخله همزمان آن ها موجب افزایش GPX، TACو MDA وکاهش NO گردید.

  کلیدواژگان: پیش دیابت، تمرین استقامتی، اسیدکلروژنیک، فشار اکسیداتیو
 • امیر داداش زاده، رقیه پوزش جدیدی*، امید آذین فام، جبرئیل پوزش جدیدی صفحات 236-254

  هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین هوازی و مکمل کورکومین بر برخی شاخص های میتوفاژی ناشی از ایسکمی/خونرسانی مجدد کلیه موش های صحرایی نر بود. روش شناسی: 50 سر موش صحرایی نر (12 هفته ای با وزن 57/28 ± 23/315) پس از القای ایسکمی کلیه، به طور تصادفی در پنج گروه کنترل سالم، کنترل ایسکمی، تمرین، کورکومین، تمرین + کورکومین تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی شامل هشت هفته متشکل از پنج جلسه تمرین در هر هفته بود که هر جلسه با سرعت 10 متر در دقیقه، شیب 5 درصد به مدت 10 دقیقه در روز، آغاز شد. سرعت و زمان دویدن به تدریج تا 15 متر در دقیقه به مدت 20 دقیقه در روز افزایش یافت. در دو جلسه آخر شدت فعالیت هوازی به 25 متر در دقیقه و به مدت 30 دقیقه در روز رسید. هر جلسه دو دقیقه گرم کردن و سرد کردن با سرعت 10 متر در دقیقه انجام شد. اما نسبت به گروه تمرین معنی دار (به ترتیب 7/0=p و 1/0=p) نبود. نتیجه گیری ایسکمی کلیوی موجب افزایش بیان ژن های Bnip3 و HIF-1α می شود اما به دنبال 8 هفته تمرین هوازی بیان ژن HIF-1α کاهش و بیان ژن Bnip3 افزایش یافت.

  کلیدواژگان: میتوفاژی، کورکومین، هوازی، HIF-1α، Bnip3
 • انسیه یزدخواستی، فرناز سیفی اسگ شهر*، رضا فرضی زاده صفحات 255-274

  هدف:

   از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین مقاومتی تناوبی با شدت های مختلف بر سطوح اینترلوکین -6 (IL-6)، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α) و نوروگلین-4 (NRG-4) در مردان چاق بود.

  روش

  در این پژوهش نیمه تجربی، 44 نفر از مردان چاق 30-20 ساله شهر تبریز انتخاب و به 4 گروه کنترل، تمرین مقاومتی تناوبی با شدت پایین، شدت متوسط و شدت بالا تقسیم شدند. در ادامه آزمودنی های گروه تمرین مقاومتی، برنامه تمرین خود را به مدت 12 هفته، سه جلسه در هفته با 3 شدت متفاوت (40% 1RM با 20 تکرار، 60% 1RM با 12 تکرار و 80% 1RM با 10 تکرار) انجام دادند. 48 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین مقاومتی، ویژگی های فردی آزمودنی ها و مقادیر سرمی IL-6 ، TNF-α و NRG-4 با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که 12 هفته تمرین مقاومتی تناوبی موجب کاهش سطوح IL-6 (01/0=P) در گروه تمرین با شدت بالا و افزایش سطوح NRG-4 (001/0=P) بعد از تمرین مقاومتی تناوبی با هر سه شدت در مردان چاق شد، اما اثر معناداری بر سطوح TNF-α (05/0=P) نداشت.کاهش IL-6 و افزایش سطوح نوروگلین-4 در گروه تمرین مقاومتی تناوبی با شدت بالا نسبت به گروه های دیگر بیشتر بود (به ترتیب 02/0=P و001/0=P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد، تمرینات مقاومتی تناوبی با شدت های مختلف می تواند باعث بهبود شاخص های التهابی و نوروگلین-4 در افراد چاق شود؛ که این بهبود در تمرین مقاومتی با شدت بالا نمایان تر بود.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی تناوبی، نوروگلین-4، اینترلوکین-6، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا، افراد چاق
 • جواد وکیلی*، سعید نیکو خصلت، محمد تنهایی، مریم اکبری صفحات 275-287
  هدف

  هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر دو هفته فعالیت ورزشی تناوبی با و بدون محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی هورمون رشد،1 IGF- و لاکتات پسران فوتبالیست نوجوان آماتور است.

  روش شناسی:

  در یک طرح نیمه تجربی 24 پسر فوتبالیست نوجوان آماتور با میانگین و انحراف معیار سن 79/0± 79/17 سال، قد 37/3± 41/175 سانتی متر و وزن 49/4± 12/69 کیلوگرم به صورت داوطلبانه انتخاب و براساس VO2max به دو گروه12 نفره تمرین تناوبی با و بدون محدودیت جریان خون تقسیم شدند. پروتکل تمرینی تحقیق حاضر با شدت 75-60 درصدMHR چهار جلسه در هفته (در هفته اول سه تکرار و هفته دوم چهار تکرار مسافت400 متر) اجرا شد. استراحت بین تکرارها 80-60 ثانیه بود. فشار کاف برای پایین تنه در وهله های فعالیت 140 تا 180 میلی متر جیوه تنظیم شد. نمونه های خونی به میزان 5 سی سی در دو مرحله قبل از شروع پروتکل تمرینی و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی برای اندازه گیری شاخص هایGH ، IGF-1 سرمی اخذ شد. مقادیر لاکتات نیز بلافاصله بعد از آزمون رست گرفته شد. از آزمون تی مستقل و وابسته در سطح معناداری 05/0≥α استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق افزایش معنی دار GH (p=0/016) و لاکتات (p=0/000) سرمی را در گروه تمرین تناوبی با BFR در مقایسه با گروه تمرین بدون BFR نشان داد. اما در شاخص IGF-1 سرمی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  اجرای تمرینات تناوبی با BFR در مقایسه با تمرینات صرف تناوبی احتمالا می تواند در افزایش شاخص های آنابولیکی پسران نوجوان فوتبالیست موثرتر باشد.

  کلیدواژگان: محدودیت جریان خون، هورمون رشد، IGF-1، تمرین تناوبی، فوتبالیست نوجوان آماتور
 • مهدی مقرنسی*، فائزه معمارزاده، علی ثقه الاسلامی صفحات 289-307
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 6 هفته تمرین سی ایکس ورکس همراه با مصرف مکمل گزنه بر نیمرخ لیپیدی، پروتیین واکنشگر C و برخی شاخص های ترکیب بدنی زنان دچار اضافه وزن و چاقی بود.

  روش تحقیق:

   پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. به همین منظور 48 زن دارای اضافه وزن و چاق با دامنه سنی 40-20 سال و شاخص توده بدنی (BMI) بین 34-25 کیلوگرم بر متر مربع به صورت هدفمند انتخاب و در 4 گروه تمرین+ گزنه، تمرین+ دارونما، گزنه و دارونما تقسیم شدند. تمامی اندازه گیری ها یک مرحله قبل از شروع دوره و مرحله دیگر بعد از اتمام دوره صورت گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند و از آزمون های شاپیرو- ویلک، تی همبسته و تحلیل واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05/0>p استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بعد از 6 هفته مداخله مقادیر تری گلیسرید (105/0=p)، کلسترول تام (995/0=p)، لیپوپروتیین با چگالی بالا (112/0=p)، لیپوپروتیین با چگالی پایین (506/0=p) و پروتیین واکنشگر C (965/0=p) در بین گروه های تحقیق تفاوت معناداری را نشان نداد. ولی مقادیر وزن بدن (004/0=p)، شاخص توده بدنی (010/0=p) و نسبت دور کمر به دور باسن (000/0=p) در بین گروه های تحقیق تفاوت معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  6 هفته تمرین سی ایکس ورکس به همراه مصرف مکمل گزنه می تواند باعث کاهش مقادیر وزن بدن، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به دور باسن شود.

  کلیدواژگان: نیمرخ لیپیدی، پروتئین واکنشگرC، CXWORX training
 • مینا شاخی*، عبدالحمید حبیبی، علی اکبر علی زاده صفحات 309-324
  مقدمه و هدف

  هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرین (مقاومتی-هوازی) بر سطوح IGFBP3, IGF1, BMI زنان چاق می باشد.

  مواد و روش ها

  به این منظور 24 زن غیرفعال چاق 25 تا 37 ساله با BMI 30 تا 35 کیلوگرم بر مترمربع به طور تصادفی به دو گروه 12 نفره تمرین و کنترل تقسیم شدند. تمرین منتخب شامل تمرین مقاومتی با وزنه و دستگاه مخصوص بدنسازی با شدت 67 تا 80 درصد قدرت بیشینه و هوازی با دوچرخه ثابت و شدت 60 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه، به مدت 8 هفته و3 روز در هفته انجام گرفت. اندازه گیری های ترکیب بدن 24 ساعت قبل 24ساعت بعد از تمرین انجام شد. نمونه گیری خونی هم 24 ساعت قبل و48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین بعد از 12 ساعت ناشتایی انجام شد. برای آنالیز آماری در بخش یافته های از آزمون تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی تغییرات بین گروهی استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد پس از هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی کاهش معنادری در BMI آزمودنی های گروه تمرین نسبت به گروه کنترل مشاهد شد (001/0>P). همچنین نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد بعد از هشت هفته تمرین منتخب (مقاومتی-هوازی) دو شاخص IGFBP3 IGF1, در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری پیدا کردند (به ترتیب001/0>P و 006/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این تحقیق، هر دو روش تمرینی مقاومتی و هوازی می تواند جهت کاهش وزن، BMI IGFBP3 وIGF1 مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی و هوازی، زنان چاق، IGFBP3، IGF1، BMI
 • محمد سلماسی، اصغر توفیقی، سیامک عصری رضایی، جواد طلوعی آذر* صفحات 325-346

  هدف :

  از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت تمرین هوازی با شدت متوسط با و بدون مصرف مکمل نانوذره و ذره نمکی اکسید روی بر شاخصهای اکسیداتیو بافت کبد موش های آلوده شده با BPA بود.

  مواد و روش ها

  60 سر موش در 12 گروه 5 تایی: 1) کنترل، 2) BPA، 3) تمرین هوازی، 4) تمرین هوازی+BPA، 5) نانوذره، 6) نانوذره+BPA، 7) ذره نمکی اکسید روی، 8) ذره نمکی اکسید روی+BPA، 9) تمرین+ نانوذره، 10) تمرین+ نانوذره+BPA، 11) تمرین+ذره نمکی اکسید روی و 12) تمرین+ذره نمکی اکسید روی+BPA قرار گرفتند. تمرین هوازی با شدت 7550 درصد VO2max و به مدت 6425 دقیقه اجرا شد. مکمل روی تا اتمام دوره تزریق شد.

  نتایج

  فعالیت آنزیم های GPX، SOD و کاتالاز در گروه تمرین ورزشی و گروه های BPA افزایش معنی داری نشان داد، در بررسی مقادیر TAC مشخص شد تمرین ورزشی به تنهایی سبب کاهش معنی دار (001/0=P) و گروه های دریافت کننده مکمل های Zno و NanoZno سبب افزایش معنی دار این شاخص نسبت به گروه کنترل سالم شد (001/0=p). این در حالی بود که در بررسی MDA و AOPP مشخص شد گروه های BPA افزایش شدیدی در این متغیرها ایجاد کردند که مکمل سبب کاهش معنی دار این متغیرها شد و بیشترین کاهش مربوط به BPA+Nano و BPA+Zno بود (001/0=p).

  نتیجه گیری

  دریافت BPA ظرفیت آنتی اکسیدانتی را تخریب می نماید. با وجود این، ترکیب تمرین ورزشی با شدت متوسط و مکمل های اکسید روی (به ویژه مکمل به تنهایی) ممکن است کینتیک آلوده شدن با BPA را با مهار سیستم اکسیدانی تغییر دهد و متعاقب آن بهبود وضعیت هپاتوسیت ها را بدنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین ورزشی، روی، بیس فنول A، شاخص های اکسیداتیو، هپاتوسیت
 • سیامک رهبر*، سجاد احمدی زاد، هیوا رحمانی صفحات 347-358
  هدف

  بررسی تاثیر مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ شاخص های پلاکتی به یک جلسه فعالیت تناوبی شدید می باشد.

  روش شناسی:

   10 مرد جوان سالم دارای اضافه وزن (2/1±27=BMI) داوطلبانه در تحقیق متقاطع و دوسو کور حاضر شرکت کرده و یک پروتکل فعالیت تناوبی شدید (HIIE) را با مکمل ال-آرژنین یا دارونما در 2 جلسه با فاصله 7 روز انجام دادند. در هر جلسه آزمودنی ها مکمل یا دارونما را به مقدار 075/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و بصورت محلول در 400 میلی لیتر آب مصرف کرده و پس از 90 دقیقه، HIIE را بصورت 12 تناوب 3 دقیقه ای بر روی تردمیل (فعالیت: یک دقیقه ،100 درصد vVO2max، ریکاوری: دو دقیقه، 40 درصد vVO2max) انجام دادند. جهت اندازه گیری شاخص های پلاکتی شامل تعداد پلاکت ها (PLT)، درصد پلاکتی (PCT)، میانگین حجم پلاکتی (MPV) و پهنای توزیع پلاکتی (PDW)، قبل از مکمل دهی و بلافاصله قبل و بعد از HIIE، 3 نمونه خونی گرفته شد.

  یافته ها

  صرفنظر از نوع مکمل، HIIE بترتیب باعث افزایش 29 و 31 درصدی PLT و PCT شد (001>P)، ولی تاثیر معنی داری بر MPV و PDW نداشت (05<P) و مصرف ال-آرژنین 90 دقیقه قبل از HIIE باعث مهار PCT شد (043/0=P) اما تاثیری بر PLT نداشت.

  نتیجه گیری

  تناوبی بودن و وجود دوره های ریکاوری در پروتکل HIIE باعث عدم افزایش معنی دار MPV و PDW در هر دو جلسه شد که می تواند دلیلی بر ایمن بودن HIIE باشد. مکمل دهی ال-آرژنین قبل از HIIE تنها باعث کاهش PCT شد که با توجه به عدم تاثیرگذاری آن بر سایر شاخص ها، مطالعات بیشتری با دوزهای اثرگذارتر مکمل لازم است.

  کلیدواژگان: فعالیت تناوبی شدید، ال-آرژنین، پلاکت، فعالیت پلاکتی، شاخص های پلاکتی
 • مهدی فراموشی*، رامین امیرساسان، وحید ساری صراف صفحات 359-377
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شبیه سازی ماندن در ارتفاع متوسط به همراه مصرف آویشن بر میزان کاردیومیوپاتی موش های صحرایی دیابتی نوع دو و تاثیر هم زمان آن ها بر آنزیم های کبدی بود.

  روش ها

  بدین منظور تعداد 40 سر موش صحرایی به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. جهت القای دیابت نوع دو استرپتوزوتوسین با دوز mg/kg37 تزریق شد. گروه ارتفاع هشت هفته در شرایط شب مانی در ارتفاع شبیه سازی شده در اتاقک هیپوکسی (14% معادل فشار اکسیژن 106میلیمتر جیوه و مشابه ارتفاع 3400متر) بطور متناوب قرار گرفتند و گروه مکمل یاری آویشن بصورت mg/kg 400 عصاره هیدروالکلی در 30ml آب مصرفی بصورت روزانه دریافت کردند. کاردیومیوپاتی از طریق دو شاخص آپوپتوز (وسترن بلات)و فیبروز (رنگ آمیزی) میوکارد اندازه گیری شد و آنزیم های کبدی با استفاده از روش های کالری متری شرکت زیست شیمی اندازه گیری گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد 8 هفته شب مانی در ارتفاع، مکمل یاری آویشن و ترکیب این دو موجب کاهش میزان گلوکز ناشتا در دیابتی ها می شود (05/0>P). همچنین آپوپتوز و فیبروز با قرارگرفتن در ارتفاع و مصرف همزمان آویشن در میوکارد کاهش معنی داری در دیابت نوع دو نشان داد (0.025p<). همچنین ارتفاع متوسط و مصرف عصاره آویشن تاثیر معنی داری بر سطوح سرمی ترانس آمینازهای ALT و AST نداشت.

  نتیجه گیری

  ارتفاع شبیه سازی شده متوسط و آویشن در این تحقیق موجب کاهش قند خون ناشتا شد و از طرفی با کاهش آپوپتوز و فیبروز موجب پیشگیری از کاردیومیو پاتی موش های صحرایی دیابتی نوع دو شد اما این دو متغیر موجب کاهش معنی دار آنزیم های ALT و AST نشدند.

  کلیدواژگان: ارتفاع متوسط، آویشن، کاردیومیوپاتی، آنزیم های کبدی، دیابت نوع دو
 • رقیه فخرپور*، حمید یزدانشناس صفحات 373-387
  هدف

  انتخاب نوع فعالیت ورزشی برای اثرگذاری بهتر در افراد چاق می تواند به عنوان عامل و چالشی مهم تلقی شود. از طرفی اسپکسین به صورت متمرکز و پیرامونی در تنظیم سیری و دریافت غذا، تحرک دستگاه گوارش، متابولیسم انرژی و متابولیسم گلوکز / لیپید نقش دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر هشت هفته تمرینات هوازی و 30-20-10 بر روی سطوح سرمی اسپکسین و شاخص های پروفایل لیپیدی مردان چاق صورت گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر تجربی و نمونه آماری آن30 مرد چاق بودند که به طور تصادفی در دو گروه تمرین هوازی و تمرین 30-20-10 قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). فعالیت ورزشی هوازی و تمرین 30-20-10 به مدت هشت هفته متوالی اجرا گردید. قبل و بعد از شروع پروتکل، از آزمودنی ها اندازه گیری قد، وزن، حداکثراکسیژن مصرفی و همچنین خون گیری از سیاهرگ وریدی- بازویی به منظور ارزیابی میزان اسپکسین و نیمرخ لیپیدی انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج بین گروهی نشان داد سطوح SPX و کلسترول تام در بین دو گروه تمرین هوازی و تمرین 30-20-10 تفاوت معناداری وجود داشت به طوری که با بررسی تفاوت میانگین ها بیشترین اثر گذاری بعد از تمرینات هوازی بوده است (001/0 =P و 005/0=P). اما سطوح HDL در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (215=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، احتمالا فعالیت ورزش هوازی نسبت به تمرینات 30-20-10 اثر بخشی بهتری بر روی سطوح سرمی اسپکسین و کلسترول در افراد چاق دارند.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، 30-20-10، اسپکسین، لیپید، چاق
 • آقاعلی قاسم نیان*، احمد آزاد، محمدرضا سراجی وطن صفحات 389-400
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر کاهش 70درصدی بار تمرین در دوره تیپرینگ بر تغییرات سطوح سرمی کورتیزول، تستوسترون، نسبت تستوسترون به کورتیزول و عملکرد شناگران مرد ورزیده بود.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی 20 شناگر مرد ورزیده به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. سپس آزمودنی ها بر اساس رکورد شنای 200متر آزاد به دو گروه تیپر(10نفر) و کنترل(10نفر) تقسیم شدند. هر دو گروه ابتدا تمرینات فزاینده 6هفته ای را پشت سر گذاشتند. سپس گروه تیپر، دوره 14 روزه را با کاهش 70درصد حجم تمرین سپری کردند و گروه کنترل با همان بار قبلی، تمرینات را ادامه دادند. در هر دو گروه آزمون های عملکرد(قدرت بالاتنه و پایین تنه) و نمونه های خونی (برای ارزیابی مقادیر سرمی تستوسترون، کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول) در شروع تیپر و پس از پایان دوره تیپر گرفته شد. جهت سنجش مقادیر تستوسترون و کورتیزول از کیت های الایزا استفاده شد و برای تحلیل تفاوت بین گروهی، از آزمون کوواریانس و برای تحلیل تفاوت های درون گروهی از آزمون تی تست زوجی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بعد از دوره تیپرینگ بین دو گروه در عملکرد شنای آزاد 200 متر، قدرت بالاتنه و پایین تنه، سطوح کورتیزول سرمی و نسبت تستوسترون به کورتیزول تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0 P). اما در سطوح استراحتی تستوسترون بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0> P).

  نتیجه گیری

  به طورکلی نتایج نشان داد در شناگران مرد تمرین کرده تیپرینگ 14 روزه موجب بهبود شرایط آنابولیکی و عملکرد شناگران شد.

  کلیدواژگان: تیپرینگ، شناگران، تستوسترون، کورتیزول
 • الناز صادق پور فیروزآباد*، علیرضا براری صفحات 401-413
  هدف

  تغییرات در محور هیپوتالاموس- هیپوفیز احتمالا با تغییرات در هورمون های جنسی در ارتباط است. تمرینات بدنی نیز یکی از فاکتورهای موثر در تغییرات این محور است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی تستسترون آزاد، گلوبولین متصل شونده به هورمون های جنسی، اینهیبین b، هورمون لوتیینی و محرک فولیکولی در دانشجویان مرد چاق بود.

  روش شناسی: 

  برای این منظور بیست دانشجوی پسر چاق با دامنه سنی 2±20 سال در این پژوهش شرکت نمودند و به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری تمرین مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. تمرین مقاومتی در مدت شش هفته و سه جلسه در هفته و با شدت 60% تا 70% یک تکرار بیشینه اجرا شد. به منظور آنالیز متغیرهای بیوشیمیایی نمونه های خونی در دو مرحله 48 ساعته قبل و بعد از دوره تمرینی گرفته شد. تغییرات درون گروهی و بین گروهی اطلاعات با آزمون t وابسته و مستقل انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که تمرین مقاومتی منجر به افزایش معنی دار غلظت سرمی تستسترون آزاد و افزایش معنی دار SHBG در مردان چاق شد. اما بعد از شش هفته تمرین، تغییر معنی داری در اینهیبین b، هورمون لوتیینی و هورمون محرک فولیکولی مشاهده نشد.

  بحث: 

  شش هفته تمرین مقاومتی به همراه بهبود ترکیب بدنی، قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه و هم چنین توان هوازی با تغییرات هورمونهای جنسی در مردان در ارتباط است.

  کلیدواژگان: تمرینات مقاومتی، باروری، چاق
|
 • Sahar Ghasemi Pour, Sayyed Mohammad Marandi * Pages 221-234

  Oxidative stress is involved in occurrence and side effects of many diseases .Considering the high prevalence of diabetes in the society and the economic and health consequences caused by it, the present study tries to evaluate the effect of endurance exercise and chlorogenic acid on some pressure indicators.35 4 weeks male C57BL6 mice were randomly assigned to two groups of high-fat diet to induce pre-diabetes and normal diet. After induction of prediabetes,after 12 weeks of high fat diet consumption the samples of this group were divided into groups without intervention, chlorogenic acid consumption, endurance training, endurance training and chlorogenic acid (n=7). The training protocol was performed incrementally . Chlorogenic acid at the rate of 110 mg per kilogram of mouse weight was given to the groups . 24 hours after the last training session and consumption of chlorogenic acid, tissue removal was done from the quadriceps skeletal muscle and after weighing, it was taken to the laboratory to measure GPX, NO, TAC and MDA. One-way ANOVA test at 0.05 level was used to analyze the data. Findings Endurance training decreased GPX, NO, TAC, and MDA. Chlorogenic acid decreased GPX, NO, and increased TAC and MDA, and their simultaneous intervention increased GPX, TAC, and MDA and decreased NO.According to the findings of this research, it seems that endurance exercise and chlorogenic acid consumption can be used as a non-pharmacological intervention to prevent oxidative stress in the body and its complications. It can also play a preventive role in diabetic patients.

  Keywords: Pre diabetes, endurance training, colorogenic acidoxidative stress
 • Amir Dadashzadeh, Roghayeh Pouzesh Jadidi *, Omid Azin Fam, Jabraeel Pouzesh Jadidi Pages 236-254
  Aim

  Was to investigate the effects of eight weeks aerobic training and curcumin supplementation on some mitophagy indices induced by ischemia/reperfusion of male rats.

  Methods

  Fifty eight (age: 12 weeks, weight: 315.23 ± 28.57 gr) male rats were randomized into five groups including on Healthy control, Ischemic cotrol, Curcumin, Training, Training+Curcumin(Concomitant). Aerobic training program were conducted for eight weeks (5 d/w) starting with running at a speed of 10 m/min, 5% incline for 10 min per day. The running speed and time were gradually increased up to 15-20 m/min per day. In the last two sessions, the intensity of aerobic training reached 25 m/min for 30 min per day with 2 min recovery period at 10 m/min. curcumin (200 mg/bw.day) were consumed through oral gavage for six weeks. The gene expression levels of miR-1 and miR-133 were evaluated using Real-Time PCR method and the data were analyzed using one-way analysis of variance and Tukey post hoc test at the significance level of p <0.05.

  Results

  In all four intervention groups, including ischemia control, exercise, curcumin and combination, the expression of HIF-1α and BNIP3 in renal tissue increased significantly (p=0.001 in all groups) compared to the control group. However, the expression of HIF-1α and BNIP3 genes in renal tissue after exercise caused a significant decrease and increase (p=0.007 and p=0.01, respectively) compared to the healthy control and ischemic control groups. Also, curcumin and Concomitant were associated with an increase in HIF-1α and BNIP3 gene expression in renal tissue

  Keywords: Curcumin, Mitophagy, HIF-1α, Bnip3
 • Ensiyeh Yazdkhasti, Farnaz Seifi-Skishahr *, Reza Farzizadeh Pages 255-274
  Aims

  The purpose of this study was to investigate the effect of Interval resistance training with different intensities on the levels of interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and neuroglin-4 (NRG-4) in obese men.

  Methods

  In this semi- experimental research, 44 obese men aged 20-30 years old in Tabriz city were selected and divided into 4 control groups, low intensity Interval resistance training with low intensity, medium intensity and high intensity. In the continuation, the subjects of the resistance training group performed their training program for 12 weeks, three sessions a week with 3 different intensities (40% 1RM with 20 repetitions, 60% 1RM with 12 repetitions and 80% 1RM with 20 repetitions) and 48 hours before the first training session and 48 hours after the last resistance training session, the subjects' personal characteristics and serum levels of IL-6, TNF-α and NRG-4 were measured by ELISA.

  Results

  The research findings showed that 12 weeks Interval resistance training decreased serum levels of IL-6 in group with high intensity (P=0.01) and increased serum levels of NRG-4 in exercise groups with different intensities(P=0.001) in obese men, but it had no significant effect on TNF-α levels (P=0.05). The dcrease in IL-6 and increase in neuroglin-4 levels in the high intensity Interval resistance training group (P=0.02) was the most compared to other groups (P=0.02 and P=0.001; respectively).

  Conclusion

  It seems that Interval resistance training with different intensities can improve inflammatory indices and neuroglin-4 in obese people, and this improvement was more prominent in high-intensity resistance training.

  Keywords: Interval Resistance Training, Neuregulin 4, Interleukin-6, Tumor Necrosis Factor-alpha, Obese Men
 • Javad Vakili *, Saeed Nikookheslat, Mohammad Tanhaei, Maryam Akbari Pages 275-287
  Objective

  Training with blood flow restriction likely have a profound effect on growth related hormonal indices. The purpose of this study was to determine the effect of two weeks intermittent training with and without blood flow restriction on serum levels of growth hormone, IGF-1 and Lactate in amateur adolescent football players.

  Methodology

  Therefor 24 amateur adolescent football players with age of 17/79±0/79 years-old, height of 175/41 ± 3/37 cm and weight of 69/12±4/49 kg were voluntarily selected and divided based on VO2max into two groups of control and experimental groups. The training protocol was performed in treadmill with intensity of 60-75% MHR, four sessions per week, in 400 meters, three sets in first week and four sets in second week. Recovery intervals was 60-80 seconds between exercise intervals. The thigh cuff pressure was set between 140 and 180 mmHg. Blood samples were gathered in two phases before of training protocol and 48h after last session of training for analyses of serum GH, IGF-1 levels and lactate immediately after the RAST anaerobic test. Independent and dependent T-test was used for data analyzing and significant level was set at p<0/05.

  Results

  There was a significant increase in serum GH (p=0/016) and lactate (p=0/000) in BFR group. But there weren’t any difference between two group in serum IGF-1 after BFR and nonBFR training (P >0/05).

  Conclusion

  it is concluded that intermittent trainings with BFR probably be more effective in enhancing adolescent’s growth indicators than intermittent training.

  Keywords: Blood Flow Restriction, Growth hormone, IGF-1, Interval training, amateur adolescent football players
 • Mehdi Mogharnasi *, Faezeh Memarzadeh, Ali Seghatoleslami Pages 289-307
  Background and Aim

  The aim of this study was to investigate the effect of 6 weeks of CXWORX training along with nettle supplement consumption on lipid profile, C-reactive protein and some body composition indicators of overweight and obese women.

  Methods

  The current research was semi-experimental with a pre-test and post-test design. For this purpose, 48 overweight and obese women with an age range of 20-40 years and a body mass index (BMI) between 25-34 kg/m2 were purposefully selected and divided into 4 groups: exercise + nettle, exercise + placebo, nettle and Placebo was divided. All measurements were done one stage before the start of the course and another stage after the course was finished. After collecting the data, the data were analyzed with SPSS software, and Shapiro-Wilk, T-correlated tests and one-way analysis of variance were used at a significance level of p<0.05.

  Results

  The results showed that after 6 weeks of intervention, the levels of triglycerides (p=0.105), total cholesterol (p=0.995), high-density lipoprotein (p=0.112), and low-density lipoprotein (0.506) p = ) and C-reactive protein (p = 0.965) did not show any significant difference between the research groups. But there was a significant difference in body weight (p=0.004), body mass index (p=0.010) and ratio of waist circumference to hip circumference (p=0.000) among research groups.

  Conclusion

  6 weeks of CXWORX training along with nettle supplementation can reduce body weight, body mass index and waist to hip ratio.

  Keywords: Lipid profile, C-reactive protein, CXWORX training
 • Mina Shakhi *, Aboalhamid Habibi, Aliakbar Alizadeh Pages 309-324
  Introduction and purpose

  The purpose of this research is to investigate the effect of exercise (resistance-aerobic) on the levels of IGFBP3, IGF1, and BMI in obese wome .

  Materials and methods

  For this purpose, 24 inactive obese women aged 25 to 37 years with a BMI of 30 to 35 kg/m2 were randomly divided into two groups of 12 people, training and control. The selected exercise included resistance training with weights and a special bodybuilding machine with an intensity of 67 to 80% of the maximum strength and aerobic exercise with a stationary bike and an intensity of 60 to 85% of the maximum heart rate, for 8 weeks and 3 days a week. Body composition measurements were taken 24 hours before and 24 hours after exercise. For statistical analysis in the findings section, one-way analysis of covariance test was used to examine inter-group changes.

  Findings

  The results of this study showed that after eight weeks of resistance and aerobic training, a significant decrease in the BMI of subjects in the training group was observed compared to the control group (P<0.001). Also, the results of analysis of covariance showed that after eight weeks of selected training (resistance-aerobic) the two indexes of IGFBP3 and IGF1 in the training group decreased significantly compared to the control group (P<0.001 and P<0.006, respectively).

  Conclusion

  According to the results of this research, both resistance and aerobic training methods can be used to reduce weight, BMI, IGFBP3 and IGF1.

  Keywords: Resistance, aerobic training, obese women, IGFBP3, IGF1, BMI
 • Mohammad Salmasi, Asghar Tofighi, Siamak Asri, Javad Tolouei Azar * Pages 325-346
  Aims

  The purpose of this study was to investigate the effect of moderate-intensity aerobic exercise with and without supplementation of nanoparticles and zinc oxide salts on hepatocyte oxidative markers in BPA-intoxicated rats.

  Methods

  60 male rats were divided into 12 groups: 1) Control; 2) BPA; 3) Exercise; 4) Exercise+BPA; 5) Nanoparticle supplementation (Nano); 6) Nanoparticle+BPA (Nano+BPA); 7) Zinc oxide salt (Zno); 8) Zinc oxide salt+BPA (Zno+BPA); 9) Exercise+Nano; 10) Exercise+Nano+BPA; 11) Exercise+Zno; and 12) Exercise+Zno+BPA. The exercise program was performed for eight weeks with 50-75% VO2max for 25 to 64 minutes. Nanoparticles supplemented give with 5 mg/kg 5 days a week for eight weeks.

  Results

  The activity of the antioxidant enzymes GPX, SOD and Catalase increase significantly in the BPA group in addition to the increase in the exercise group, but TAC status decreased significantly in the exercise group alone (p = 0.001) and Zno and NanoZno groups significantly increased this index compared to the healthy control group (p = 0.001). Interestingly, in MDA and AOPP, the BPA groups showed a significant increase in these variables, supplementation caused a significant decrease in these variables, and the highest reduction was in BPA+Nano and BPA+Zno (p = 0.001).

  Conclusion

  BPA causes reactive changes in antioxidant capacity, it destroys total antioxidant capacity. However, oxidative index studies revealed that a combination of moderate-intensity exercise and zinc oxide supplements (especially supplementation alone) may alter the kinetics of BPA contamination by inhibiting the oxidative system and subsequently improving hepatocyte status.

  Keywords: Exercise training, Zinc, Bisphenol-A, Oxidative markers, Hepatocyte
 • Siamak Rahbar *, Sajad Ahmadizad, Hiwa Rahmani Pages 347-358
  Objective

  To investigate the effect of L-arginine supplementation on platelet indices in response to a high intensity interval exercise.

  Methods

  Ten healthy overweight young men (BMI=27 ± 1.2 kg/m2) participated voluntarily in this cross-over and double-blind study, and performed a high intensity interval exercise (HIIE) protocol with L-arginine supplementation or placebo, where, two trials were separated by seven days. In each session, the subjects consumed 0.075 g per kg body weight of supplement or placebo which was dissolved in 400 ml of water, and 90 minutes later, performed HIIE as 12 intervals of 3-minute on treadmill (activity: 1-min, 100% of vVO2max, recovery: 2-min, 40% of vVO2max). To measure platelet indices including mean platelet volume (MPV), platelet count (PLT), plateletcrit (PCT) and platelet distribution width (PDW), three blood samples were taken before supplementation and immediately before and after HIIE.

  Results

  Regardless of the type of supplement, HIIE increased PLT and PCT by 29 and 31%, respectively (P < 001), but did not have a significant effect on MPV and PDW. Furthermore, consumption of L-arginine 90 min prior to HIIE, inhibited PCT (P = 0.043) but had no effect on PLT.

  Conclusion

  Intermittent nature and recovery periods in HIIE protocol did not significantly increase MPV and PDW in both sessions, which may be a reason for the safety of the HIIE. L-arginine supplementation prior to HIIE only reduced PCT, due to its inability to affect other indices, to achieve more accurate results further studies with more effective doses of supplementation are needed.

  Keywords: high intensity interval exercise, L-arginine, Platelet, Platelet activity, Platelet indices
 • Mahdi Faramoushi *, Ramin Amirsasan, Vahid Sari Sarraf Pages 359-377
  Introduction

  The aim of study was to investigate the effect of simulating staying at medium altitude along with consumption of thyme on the cardiomyopathy rate of type 2 diabetic rats and their simultaneous effect on liver enzymes.

  Methods

  For this purpose, 40 three-month-old rats (initial weight 220 ± 20 grams) were divided into five groups of eight: 1- healthy control (NC), 2- diabetic (D), 3- diabetic + thyme (D + Th), 4- diabetic + hypoxia (D + H) 5-diabetes + hypoxia + thyme (D+H+Th) were divided. In order to induce type 2 diabetes, streptozotocin was injected intraperitoneally at a dose of 37 mg/kg. The moderate altitude group was alternately placed for eight weeks in night sleep conditions at a simulated altitude in a hypoxia chamber, and thyme group was supplemented with thyme in the form of 400 mg/kg of hydroalcoholic extract in 30 ml of drinking water. Cardiomyopathy was measured through two indices of apoptosis (western blot) and fibrosis (staining) of the myocardium, and diabetic indices, liver enzymes using methods Calorimetry was measured by biochemistry company.

  Results

  The results showed that 8 weeks altitude, thyme supplement and the combination reduce the fasting glucose level in diabetics (P<0.05). Also, the results of the multivariate analysis of variance test showed Apoptosis and fibrosis showed a significant decrease in myocardial type 2 diabetes with exposure to high altitude and simultaneous consumption of thyme (p<0.025). Also, moderate altitude and consumption of thyme extract had no significant effect on the serum levels of ALT and AST transaminases.

  Conclusion

  Simulated moderate altitude and consumption of thyme in this research decreased fasting blood sugar and on the other hand, by reducing apoptosis and fibrosis, it prevented cardiomyopathy in the heart of type 2 diabetic rats, but these two variables did not cause a significant decrease in ALT and AST enzymes.

  Keywords: moderate altitude, Thyme, Cardiomyopathy, Liver Enzymes, Type II diabetes
 • Roghayeh Fakhrpour *, Hamid Yazdanshenas Pages 373-387
  Aim

  choosing the type of sports activity for better effect in obese people can be considered as an important factor and challenge. On the other hand, Spexin plays a central and peripheral role in regulating satiety and food intake, motility of the digestive tract, energy metabolism and glucose/lipid metabolism. Therefore, the present study was conducted with the aim of comparing the effect of eight weeks of aerobic exercise and 30-20-10 on serum levels of spexin and lipid profile indices of obese men.

  Methods

  The present experimental study and its statistical sample were 30 obese men who were randomly assigned to two groups of aerobic exercise and 30-20-10 exercise (15 people in each group). Aerobic exercise and 30-20-10 exercise were performed for eight consecutive weeks. Before and after the start of the protocol, height, weight, maximum oxygen consumption blood sampling from the brachial vein were performed to evaluate the amount of spexin and lipid profile.

  Results

  The inter-group results showed that there was a significant difference in the levels of SPX and total cholesterol between the two groups of aerobic exercise and 30-20-10 exercise, so that by examining the difference in means, the greatest effect was after aerobic exercise. P = 0.001 and P = 0.005). But HDL levels were not significantly different between the two groups (P=215).

  Conclusion

  According to the results of the present study, it is likely that aerobic exercise has a better effect on the serum levels of spexin and cholesterol in obese people than 10-20-30 exercises.

  Keywords: Aerobic Exercise, 30-20-10, lipid, Obese, spexin
 • Aghaali Ghasemnian *, Ahmad Azad, Mohamadreza Seraji Vatan Pages 389-400
  Introduction

  The purpose of this study was to determine the effect of 70percent reduction in training loade during the tapering on serum levels of cortisol, testosterone and performance changes in trained swimmers

  Methods

  In this quasi-experimental study, 20 trained male swimmers were selected by available sampling method and participated voluntarily in the study. Then based on the record of 200m freestyle, the subjects were divided into two groups: Taper(n=10) and control(n=10). Both groups initially Participated in6 weeks in incremental exercises training. Then the taper group spent the 14-day period with a 70% reduction in training load and the control group continued training with the same load as before. In both groups, performance tests (upper and lower body strength) and blood samples (for measurement of serum testosterone, cortisol and testosterone / cortisol ratio) were taken at the beginning of the taper and after the end of this period. For determination of testosterone and cortisol levels, ELISA kits was used. Data were analyzed using, paired t-, and covariance tests.

  Results

  The results indicated that after the tapering , there was a significant difference between the two groups in swimming performance (200m freestyle), upper and lower strength, serum cortisol levels, and the ratio of testosterone to cortisol(P< 0/05). However, there was no significant difference in testosterone levels between the two groups(P> 0/05).

  Conclusion

  The findings of this study showed that taper plan with 14-days, improved anabolic conditions and performance in trained swimmers.

  Keywords: Tapering, swimmers, Testosterone, Cortisol
 • Elnaz Sadeghpour Firozabadi *, Alireza Barari Pages 401-413
  Aim

  Changes in the hypothalamo-pituitary axis are probably related to changes in sex hormones. Physical training is one of the effective factors in the changes of this axis. purpose of this study was the effect of six weeks of ResistanceTraining on free Testosterone serum levels, sex hormones binding globuline, Inhibin b and luteinizing and follicle-stimulating hormone in obese men students.

  Methods

  For this purpose, 20 obese male students with aged range of 20 ± 2 years participated in this study and divided randomly into 2 groups 10 people of resistance training and control. Resistance training was performed for six weeks and three sessions per week in %60 to %70 repetition maximun. In order to analyze the biochemical variables, blood samples were taken at two stages, 48 hours before and after of training period. Inter group and between changes of information were performed by dependent and independent t-test.

  Results

  The results of this study showed that resistance training led to a significant increase in free testosterone serum concentration and a significant increase in SHBG in obese men. But after six weeks of training, there were no significant changes in inhibin b, luteinizing hormone and follicular stimulation hormone.

  Conclusion

  six weeks of resistance training with improved body composition, upper and lower body muscle strength and also aerobic power are associated with changes in sex hormones in obese men.

  Keywords: resistance training, Fertility, Obese