فهرست مطالب

افق دانش - سال بیست و هشتم شماره 4 (پاییز 1401)
 • سال بیست و هشتم شماره 4 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فائزه طهرانیان، حسین نظامی، محمدحسین جعفرزاده مایوان، جواد اکبرزاده ثانی، جعفر حاجوی* صفحات 422-433
  اهداف

  گیرنده کموکاین نوع 5 به عنوان کمک گیرنده اصلی در عفونت HIV شناخته شده است. بسیاری از مطالعات نشان داده اند حذف شدگی bp 32 هر دو آلل CCR5، منجر به کاهش یا حذف بیان این ژن در سلول های ایمنی و مقاومت طبیعی به عفونت HIV می شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی جهش دلتا 32 در افراد سالم مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان گناباد، به منظور تمرکز برای یافتن روش های درمانی جدید در درمان HIV می باشد. 

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، پس از کسب مجوز اخلاق و رضایت نامه آگاهانه، نمونه های خون از 293 فرد سالم همراه با ضدانعقاد EDTA، جمع آوری شدند. استخراج DNA ژنومی توسط کیت، انجام و بررسی جهش دلتا32 (32∆) ژن CCR5 با روش PCR مورد بررسی قرار گرفت. 

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد از293 افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت، به ترتیب 269 نفر (91/8 درصد) ژن سالم و بدون جهش (188bp)، 15 نفر (5/1 درصد) جهش هتروزیگوت (188bp و 156bp) و 9 نفر (3/1) جهش هموزیگوت بر روی هر دو آلل CCR5(156bp) را دارا بودند. 

  نتیجه گیری

  براساس نتایج حاصله، میزان جهش هموزیگوت منطقه گناباد در جامعه مورد مطالعه بالاتر از مطالعات مشابه می باشد و انجام مطالعات همه گیر شناسی و مولکولی بیشتر، برای نتیجه گیری بهتر مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: ایدز، گیرنده کموکاین نوع 5، دلتا32 (32∆)، گناباد، HIV
 • علیرضا محمدزاده، فرنوش شریفی مود، دل آرا تمیز طوسی، فاطمه نعمتی شهری، جلیل مشاری، جلال مردانه*، سینا نصرالهیان صفحات 434-447
  اهداف

  کووید-19 یک بیماری ویروسی است که تمامی کشورها را درگیر همه گیری کرده است. طیف درگیری این بیماری شامل گونه های خفیف و بدون علایم تا شدید و مرگ است. افراد درگیر ویروس کرونا علایم متعدد بالینی و پاراکلینیکی را نشان داده اند. در این مطالعه، علایم گوارشی و یافته های آزمایشگاهی مرتبط با ویروس کووید-19 در بیمارانی که به بیمارستان بهلول گنابادی در شهر گناباد مراجعه کردند، مطالعه و بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی از طریق روش نمونه برداری تصادفی ساده، 235 بیمار کووید-19 با علایم گوارشی که به بیمارستان بهلول گنابادی در سال های 1398 تا 1400 مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند و درخصوص علایم گوارشی و یافته های آزمایشگاهی مرتبط با ویروس کووید-19 انتخاب و ارزیابی شدند.

  یافته ها

  میانگین سن بیماران برابر با 20/12±59/62 سال بوده و 48/1 درصد افراد مرد و 51/9 درصد زن بودند. مهم ترین علایم گوارشی مرتبط با کووید-19 به ترتیب شامل حالت تهوع (45/1 درصد)، استفراغ (16/6 درصد)، بی اشتهایی (14/5 درصد)، درد شکمی (14 درصد) و اسهال (8/9 درصد) بوده است. افزایش در شاخص های لاکتات دهیدروژناژ (96/6 درصد)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (57/7 درصد)، زمان پروترومبین (46/8 درصد)، نسبت نرمال شده بین المللی (42/8 درصد) و کاهش در تعداد گلبول های سفید خون (25/7 درصد)، تعداد پلاکت ها (23 درصد) و لنفوسیت ها (68/5 درصد) مهم ترین یافته های آزمایشگاهی در بیماران کووید-19 بوده است. درگیری ریه برابر با 94/7 درصد، ضعف و بی حالی 87/7 درصد، دردهای بدنی (83/3 درصد) و تنگی نفس (76/6 درصد) متداول ترین شکایات بیماران کووید-19 بوه و 83/8 درصد از بیماران پروتیین واکنشی C‏ مثبت داشتند.

  نتیجه گیری

  علایم و نشانه های نگارشی، ازجمله حالت تهوع، استفراغ و بی اشتهایی شکایتی متداول در بیماران کووید-19 بود. برخی نشانگرهای زیستی شیمیایی مانند تعداد گلبول های سفید خون، لاکتات دهیدروژناژ، آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، نسبت نرمال شده بین المللی، زمان ترومبوپلاستین نسبی، سرعت رسوب گلبول قرمز و سرم فریتین در برخی بیماران کووید-19 تغییر کرده است. افزایش یا کاهش هریک از سلول های خونی، عوامل التهابی و آنزیم ها بیانگر درگیری و پیچیدگی های یک عضو یا بافت خاص در بدن می باشد. درگیری ریه واضح ترین مورد است که می تواند در سی تی اسکن قابل مشاهده باشد.

  کلیدواژگان: ویروس کووید-19، علائم گوارشی، یافته های آزمایشگاهی
 • عبدالرضا کاظمی*، هادی کرندی، سبحان نقی زاده صفحات 448-463
  اهداف

  شناخت سازوکارهای درگیر در آتروفی عضلانی و نقش ژن های درگیر در جریان کلسیم در آتروفی ناشی از بی تحرکی، اهمیت بسزایی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر لیگاسیون عصب نخاعی پس از یک دوره تمرین ترکیبی بر بیان ژن های درگیر در جریان کلسیم در عضله پلانتاریس موش های نر ویستار بود. 

  مواد و روش ها

  تعداد 16 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به طور تصادفی به 2 گروه 8 تایی تقسیم شدند: 1. گروه کنترل-لیگاسیون عصب نخاعی، 2. گروه تمرین ترکیبی-لیگاسیون عصب نخاعی. حیوانات گروه تمرینی به مدت 6 هفته در برنامه تمرینی شرکت کردند. پس از این مدت، پروتکل لیگاسیون عصب نخاعی به مدت 4 هفته بر روی گروه های پژوهش اجرا شد. درپایان، موش ها تشریح شدند و عضله پلانتاریس استخراج شد. به منظور اندازه گیری بیانmRNA  ژن های مولکول برهمکنش استرومایی 1، تعدیل کننده کلسیم فعال شده با آزادسازی کلسیم 1 و میتسوگیومین 29  از روش Real-Time PCR استفاده شد. 

  یافته ها

  در گروه تمرین ترکیبی-لیگاسیون عصب نخاعی افزایش بیان ژن های مولکول برهمکنش استرومایی1، (0/01=P) تعدیل کننده کلسیم فعال شده با آزادسازی کلسیم1 (0/002=P) و میتسوگیومین29 (0/02=P) نسبت به گروه کنترل-لیگاسیون عصب نخاعی مشاهده شد. 

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش پیش رو نشان داد لیگاسیون عصب نخاعی منجر به کاهش بیان ژن های مولکول برهمکنش استرومایی 1، تعدیل کننده کلسیم فعال شده با آزادسازی کلسیم 1 و میتسوگیومین 29 در عضله پلانتاریس می شود و تمرین ترکیبی پیش از لیگاسیون عصب نخاعی یک اثر جبرانی در این رابطه دارد.

  کلیدواژگان: تمرین ورزشی، لیگاسیون، مولکول برهمکنش استرومایی1، تعدیل کننده کلسیم فعال شده با آزادسازی کلسیم 1، میتسوگیومین 29
 • مریم وکیل پور، زینب خزائی کوهپر* صفحات 464-477
  اهداف

  جهش ها در ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز علت اصلی فنیل کتونوری هستند. تعدد جهش در ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز عامل فنیل کتونوری باعث می شود در بسیاری از موارد، تشخیص جهش بیماری زا امکان پذیر نباشد. در این موارد از مارکرهای چند شکلی درون ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز مثل تعداد تکرارهای پشت سر هم متغیر (VNTR) برای تعیین ناقلین در خانواده های فنیل کتونوری استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی آللی این مارکر در جمعیت فنیل کتونوری استان گیلان بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی طی یک دوره 1 ساله، تعداد 25 بیمار فنیل کتونوری و غیر مرتبط از نواحی مختلف استان گیلان شناسایی شدند. پس از استخراج DNA از خون بیماران قطعه حامل VNTR ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز-تعیین توالی بررسی شد. 

  یافته ها

  محصولات PCR مربوط به آلل های P‏AH VNTR  قطعات 380، 500 و 530 جفت باز تولید کرد. آن ها به ترتیب مربوط به تکرارهای 3، 7 و 8 تایی هستند. به علاوه این تکرارها به ترتیب دارای فراوانی 6 (12 درصد)، 6 (12 درصد) و 33 (66 درصد) بودند. همچنین این مطالعه نشان داد بیماران فنیل کتونوری در استان گیلان دارای ژنوتیپ های VNTR3/VNTR3،VNTR3/VNTR8 ، ND/VNTR8، VNTR7/VNTR7، VNTR8/VNTR8 و ND/ND در ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز بودند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه اولین گزارش در مورد ساختار ژنتیکی جمعیت فنیل کتونوری با استفاده از آلل های PAH VNTR در استان گیلان است. باتوجه به تنوع جمعیتی در ایران، بررسی فراوانی و پراکندگی آلل های VNTR در نقاط مختلف کشور ضروری است.

  کلیدواژگان: مارکر چند شکلی، فنیل کتونوری، استان گیلان، ایران
 • مریم دلیرانی، عباسعلی گائینی*، محمدرضا کردی صفحات 478-496
  اهداف

  تغییرات در سبک زندگی مانند تغییرات رژیم غذایی و تمرین های ورزشی قویا برای مدیریت اختلال چربی (دیس لیپیدمی) توصیه می شود. این مطالعه درصدد است تا به بررسی تاثیر مرکب تمرینات دایره ای با شدت بالا همراه با مکمل های ویتامینD و کلیسیم بر میزان چربی بدن و وضعیت لیپید پلاسما در افراد مسن با اضافه وزن بپردازد.

  مواد و روش ها

  مجموع 47 فرد مسن به صورت تصادفی در 4 گروه براساس میزان شاخص توده بدنی بدین صورت طبقه بندی شدند: گروه ویتامینD+کلسیم+تمرینات دایره ای با شدت بالا (12 نفر)، گروه تمرینات دایره ای با شدت بالا+دارونما (13 نفر)، گروه ویتامینD+مکمل کلسیم (12 نفر) و گروه کنترل (10 نفر). افراد گروه ویتامینD+مکمل کلسیم به ترتیب ویتامینD به میزان IU50000 و کلسیم به میزن 1000 میلی گرم در روز به مدت 8 هفته دریافت کردند. در همین حال، افراد گروه تمرینات ورزشی 3 روز در هفته به مدت 8 هفته به تمرینات ورزشی پرداختند. افراد گروه ویتامینD+کلسیم+تمرینات دایره ای با شدت بالا در هر دو مداخله شرکت کردند. از گروه کنترل خواسته شد تا فعالیت های روزمره خود را در طول مدت مطالعه حفظ کنند. سطوح چربی بدن و لیپید خون در ابتدای مطالعه و پس از مداخله 8 هفته ای ارزیابی شد.

  یافته ها

  گروه های تمرینات دایره ای با شدت بالا+دارونما، ویتامینD+کلسیم+تمرینات دایره ای با شدت بالا و گروه ویتامینD+مکمل کلسیم کاهش چشمگیری در درصد چربی بدن نشان دادند (P<0/05)، درحالی که هیچ گونه تغییر چشمگیری در گروه کنترل مشاهده نشد. به علاوه، شاخص های لیپوپروتیین با چگالی بالا، تری گلیسیرید، کلسترول تام و لیپوپروتیین با چگالی پایین در گروه های تمرینات دایره ای با شدت بالا+دارونما، ویتامینD+کلسیم+تمرینات دایره ای با شدت بالا و ویتامینD+مکمل کلسیم به طور چشمگیری بهبود یافت (P<0/05). این در حالیست که هیچ گونه تغییر چشمگیری در این متغیرها در گروه کنترل مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان دادند تمرینات دایره ای با شدت بالا، ویتامینD و مکمل کلسیم به طور مثبتی بر میزان چربی بدن و لیپید خون در افراد مسن با اضافه وزن تاثیر خواهد گذاشت. به علاوه، ویتامینD و مکمل کلسیم به طور خاص هنگام ترکیب با تمرینات ورزشی موثر بودند.

  کلیدواژگان: تمرین دایره ای خیلی شدید، ویتامین D، کلسیم، سالمندی، مکمل
 • محمد حسینی نژاد چافی، زهرا کیان مهر، کامران پوشنگ باقری، فاطمه کاظمی لمعه دشت، مهدی بهدانی* صفحات 498-513
  اهداف

  پروتیین مرگ برنامه ریزی شده سلول 1 (PD-1) یک گیرنده غشایی است که در سطح لنفوسیت های T و B، مونوسیت ها، سلول های کشنده طبیعی و دندریتیک بیان می شود. در سرطان، سیستم PD-1/PD-L1 از تکثیر لنفوسیت های T جلوگیری می کند و باعث آزادسازی سیتوکین ها و سمیت سلولی شده که منجر به آپوپتوز سلول های T اختصاصی تومور می شود و بدین طریق از پاسخ ایمنی به سلول های سرطانی جلوگیری می کند. 

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، قسمت خارج سلولی پروتیین hPD1 کلون و بیان شد و این پروتیین به عنوان آنتی ژن به یک شتر تزریق شد تا آنتی بادی پلی کلونال شتری بر علیه پروتیین PD-1 به دست آید. 

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان دهنده بیان مناسب پروتیین در سیستم پروکاریوت می باشد. همچنین با استفاده از تست هایی مانند الایزا و وسترن بلات ثابت شد که آنتی بادی پلی کلونال به دست آمده از شتر می تواند پروتیین PD-1 را شناسایی کند. 

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان می دهد باتوجه به مزایایی مانند توانایی اتصال چند اپی توپی، آنتی بادی پلی کلونال شتر می تواند در تحقیقات مبتنی بر آنتی بادی و برای کاربرد موثر و قوی که برای تشخیص گیرنده های PD-1 هستند، به کار رود.

  کلیدواژگان: پروتئین مرگ برنامه ریزی شده سلول 1، آنتی بادی زنجیره سنگین، پروتئین نوترکیب، آنتی بادی پلی کلونال، وسترن بلات، الایزا
 • سید مجتبی عقیلی*، علی فرهنگ صفحات 514-529
  اهداف

  دیابت یک بیماری مزمن فراگیر رو به رشد است که علاوه بر تاثیر بر وضعیت بالینی فرد، هزینه های گزافی را به جوامع مختلف در سرتاسر جهان تحمیل می کند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تاب آوری، انعطاف پذیری روانشناختی و میزان کنترل گلیسمیک بیماران دیابتی بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و ازنظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بیمارستان صیاد شهر گرگان در سال 1401 بودند. از این جامعه آماری 30 بیمار به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل در طول اجرای پژوهش هیچ مداخله روان شناختی را دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسش نامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و انعطاف پذیری روا نشناختی دنیس (2010) بود. داده های پژوهش با تحلیل کوواریانس چندمتغیره و استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره کل پس آزمون تاب آوری، انعطاف پذیری روان شناختی و میزان کنترل گلیسمیک در گروه آزمایش به ترتیب 80/60±20/62، 91/00±25/64، 198/10±26/52 و برای گروه کنترل 77/20±22/86، 75/60±22/29 و 204/30±30/18 به دست آمد. رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تاب آوری، انعطاف پذیری و میزان کنترل گلیسمیک بیماران دیابتی تاثیر معنادار داشته است (0/05>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک با انجام تمرین های ذهن آگاهی و تعدیل تجربه هیجانی منجر به ارتقای سلامت روان، بهبود مهارت تاب آوری و انعطاف پذیری بیماران دیابتی شده است. بنابراین می توان از این روش به عنوان رویکرد جدیدی برای افزایش مهارت های خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت در مراکز مرتبط با سلامت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیک تاب آوری، انعطاف پذیری روان شناختی، دیابت
|
 • Faeze Tehranian, Hossein Nezami, Mohammad Hossein Jafarzadeh Maivan, Javad Akbarzadeh Sani, Jafar Hajavi* Pages 422-433
  Aims

  Chemokine receptor type 5 is recognized as the main co-receptor in HIV infection. Many studies have shown that the deletion of 32-base pairs (bp) of both alleles of CCR5 leads to the reduction or elimination of the expression of this gene in immune cells and the natural resistance to HIV infection. This study aims to determine the frequency of delta 32 mutations in healthy people, referring to the health center of Gonabad City, Iran, to focus on finding new treatment methods for the treatment of HIV. 

  Methods & Materials

  In this descriptive cross-sectional study, after obtaining ethical approval and informed consent, blood samples were collected from 293 healthy people along with ethylenediaminetetraacetic acid anticoagulant. Genomic DNA extraction was carried out by the kit, and the investigation of delta 32 (∆32) mutation of the CCR5 gene was investigated via the polymerase chain reaction method. 

  Findings

  Our results showed that out of 293 people who referred to the health center, 269 people (91.8%) had a healthy gene without mutation (188 bp), 15 people (5.1%) had heterozygous mutations (188 bp and 156 bp), and 9 people (3.07%) had a homozygous mutation on both alleles of CCR5 (156 bp). 

  Conclusion

  Based on the results, the homozygous mutation rate of Gonabad Region, Iran, in the studied community is higher compared to similar studies, and more epidemiological and molecular studies are needed for better conclusions.

  Keywords: AIDS, Chemokine receptor type 5 (CCR5), Delta 32 (∆32), Gonabad, HIV
 • Alireza Mohammadzadeh, Farnoosh Sharifi Mood, Delara Tamiz Tousi, Fatemeh Nemati Shahri, Jalil Moshari, Jalal Mardaneh*, Sina Nasrollahian Pages 434-447
  Aims

  COVID-19 is a viral disease that has plagued all countries as a pandemic. The range of the disease varies from mild and asymptomatic to severe and fatal. Individuals with COVID-19 have several clinical and paraclinical symptoms. In this study, gastrointestinal symptoms and laboratory findings related to the COVID-19 virus were studied in patients referred to Allameh Bahloul Gonabadi Hospital (Gonabad, Iran).

  Methods & Materials

  In this descriptive/cross-sectional study, using a simple random sampling method, 235 patients with COVID-19 and gastrointestinal symptoms admitted to Allameh Bahloul Gonabadi Hospital in Gonabad from 2019 to 2021 were selected and examined in terms of gastrointestinal symptoms and laboratory findings due to COVID-19 virus. 

  Findings

  The mean age of the patients was 59.62±20.12 years, among which 48.1% were male and 51.9% were female. The most important gastrointestinal symptoms associated with COVID-19 were nausea (45.1%), vomiting (16.6%), anorexia (14.5%), abdominal pain (14.0%), and diarrhea (8.9%) respectively. Increase in lactate dehydrogenase (96.6%), aspartate transaminase (75.7%), prothrombin time (46.8%), international normalized ratio (42.8%), and decrease in white blood count (25.7%), platelet count (23%), and lymphocytes (68.5%) were the most important laboratory findings of COVID-19 positive patients. Lung involvement (94.7%), weakness and lethargy (87.7%), body aches (83.8%), and shortness of breath (76.6%) were the most common complaints of patients with COVID-19 and 83.8% of patients were C-reactive protein.

  Conclusion

  Gastrointestinal signs and symptoms, including nausea, vomiting, and anorexia were common complaints in patients with COVID-19. Some chemical biomarkers, including white blood cell counts, erythrocyte sedimentation rate, partial thromboplastin time, international normalized ratio, alanine transaminase, aspartate transaminase, lactate dehydrogenase, and serum ferritin were altered in patients with COVID-19. An increase or decrease in each of the blood cells, inflammatory factors, and enzymes indicates the involvement and complication of a specific organ or tissue in the body. Lung involvement is the most obvious, which can be seen with a computerized tomography scan.

  Keywords: COVID-19, Gastrointestinal symptoms, Laboratory findings
 • Abdolreza Kazemi*, Hadi Kerendi, Sobhan Naghizadeh Pages 448-463
  Aims

  This study aims to investigate the effect of spinal nerve ligation (SNL) after a period of combined training on the expression of some genes that are involved in the calcium flow in the plantaris muscle of male Wistar rats. 

  Methods & Materials

  A total of 16 adult male Wistar rats were randomly divided into 2 groups, namely the control-SNL (n=8) and combined training-SNL (n=8). The animals in the training group participated in a training program for 6 weeks. After this period, the protocol of spinal SNL was performed on the research groups for 4 weeks. Finally, the rats were dissected and the plantaris muscle was removed. Real-time polymerase chain reaction was used to measure the mRNA expression of STIM1, ORAI1, and MG29 genes. 

  Findings

  In the combined training-SNL group, an increase in the expression of STIM1 (P=0.01), ORAI1 (P=0.002), and MG29 (P=0.02) was observed when compared to the control-SNL group. 

  Conclusion

  The results of the present study showed that SNL reduces the expression of STIM1, ORAI1, and MG29 in the plantaris muscle. Meanwhile, combined training before SNL has a compensatory effect in this regard.

  Keywords: Exercise training, Ligation, STIM1, ORAI1, MG29
 • Maryam Vakilpour, Zeinab Khazaei-Koohpar* Pages 464-477
  Aims

  Mutations in the phenylalanine hydroxylase (PAH) gene are the main reason for phenylketonuria (PKU). The multiplicity of mutations in the PAH gene, which leads to PKU, makes the diagnosis of pathogenic mutations impossible in many cases. In these cases, polymorphic markers in the PAH gene, such as the variable number of tandem repeats (VNTR) are used to determine the carriers in PKU families. This study aims to investigate the allele frequency of this marker in the PKU population of Guilan Province, Iran.

  Methods & Materials

  During one year, 25 unrelated PKU patients were identified from different areas of Guilan Province. After extracting DNA from patients’ blood, VNTR containing fragments of the PAH gene were assessed using the polymerase chain reaction (PCR)-sequencing method.

  Findings

  PCR products related to PAH VNTR alleles produced 380, 500, and 530 base pairs fragments. They were related to 3, 7, and 8 copies of the repeat units, respectively. In addition, these repetitions had a frequency of 6(12%), 6(12%), and 33(66%), respectively. Also, this study demonstrated that PKU patients in Guilan Province, Iran had VNTR3/VNTR3, VNTR3/VNTR8, ND/VNTR8, VNTR7/VNTR7, VNTR8/VNTR8, and ND/ND genotypes in the PAH gene.

  Conclusion

  This study is the first report on the genetic structure of the PKU population using PAH VNTR alleles in Guilan Province, Iran. Given the population diversity in Iran, it is necessary to study the frequency and distribution of VNTR alleles in different parts of the country.

  Keywords: Polymorphic markers, Phenylketonuria, Guilan Province, Iran
 • Maryam Dalirani, Abbas Ali Gaeini*, Mohammadreza Kordi Pages 478-496
  Aims

  Lifestyle changes, such as dietary modifications and exercise, are highly recommended for managing dyslipidemia. This study aims to investigate the combined effects of high-intensity circuit training along with vitamin D and calcium supplementation on body fat and plasma lipid profiles in overweight elderly.

  Methods & Materials

  A total of 47 elderly subjects were randomly divided into 4 groups based on their body mass index as follows: Vitamin D and calcium supplementation+high-intensity circuit training group (D+Ca+T: n=12); high-intensity circuit training+placebo (T+P: n=13); vitamin D and calcium supplementation (D+Ca: n=12); and control group (CON: n=10). The subjects in the D+Ca group respectively received vitamin D and Ca supplements at 50 000 IU per week and 1000 mg per day for 8 weeks. Meanwhile, the subjects in training groups exercised 3 times per week for 8 weeks. The subjects in the D+Ca+T group participated in both treatments. The control group was instructed to maintain their regular daily routine throughout the study period. Body fat and blood lipid levels were assessed at the beginning of the study and after the 8-week intervention. 

  Findings

  The D+Ca+T, T+P, and D+Ca groups exhibited significant reductions in body fat percentage (P≤0.05), while no significant changes were observed in the control group. Additionally, total cholesterol, triglycerides, High-density lipoprotein cholesterol, and low-density lipoprotein cholesterol significantly improved in the D+Ca+T, T+P, and D+Ca groups (P≤0.05), with no significant changes observed in these variables in the control group.

  Conclusion

  The results showed that high-intensity circuit training, vitamin D, and calcium supplementation would positively affect body fat and blood lipid profiles in overweight elderly. Moreover, vitamin D and calcium supplementation were especially effective when combined with exercise training.

  Keywords: High-intensity circuit training, Vitamin D, Calcium, Elderly, Supplement
 • Mohammad Hosseininejad-Chafi, Zahra Kianmehr, Kamran Pooshang Bagheri, Fatemeh Kazemi-Lomedash, Mahdi Behdani* Pages 498-513
  Aims

  Programmed cell death protein-1 (PD-1) is a membrane receptor expressed on the surface of T and B lymphocytes, monocytes, natural killers, and dendritic cells. In cancer, the PD-1/PD-L1 system prevents the proliferation of T lymphocytes and causes the release of cytokines and cytotoxicity, which leads to the apoptosis of tumor-specific T cells, thereby preventing the immune response to cancer cells. 

  Methods & Materials

  In this study, the extracellular part of the humanized PD-1 protein was cloned and expressed, and the protein was injected as an antigen into a camel (Camelus dromedarius) to obtain a camel polyclonal antibody against PD-1 protein. 

  Findings

  The obtained results indicate the proper expression of the protein in the prokaryotic system. Also, using various tests, such as ELISA and western blot, it was confirmed that the polyclonal antibody obtained from camel can identify PD-1 protein. 

  Conclusion

  This study showed that because of the advantages, such as the ability to bind multiple epitopes, camel polyclonal antibodies can be used in antibody-based research for effective and strong molecular applications to detect PD-1 receptors.

  Keywords: Programmed cell death protein 1, Heavy chain antibody, Recombinant protein, Polyclonal antibody, Western blotting, ELISA
 • Seyed Mojtaba Aghili*, Ali Farhang Pages 514-529
  Aims

  Diabetes is a widespread chronic disease that, in addition to affecting the individual’s clinical condition, imposes high costs on societies worldwide. This study aims to investigate the effectiveness of dialectical behavior therapy on the resilience, psychological flexibility, and glycemic control of diabetic patients.

  Methods & Materials

  This research was practical in purpose and semi-experimental in method with a pre-test/post-test design with a control group. The statistical population comprised all people with diabetes who were referred to Sayad Hospital in Gorgan City, Iran, in 2022. From this statistical population, 30 patients were selected via the available sampling method and randomly divided into an experimental (n=15) and a control group (n=15). The experimental group was trained in dialectical behavior therapy, while the control group did not receive any psychological intervention during the implementation of the research. The research tool was the Connor and Davidson resilience questionnaire (2003) and the Dennis psychological flexibility questionnaire (2010). Research data were analyzed by multivariate covariance analysis using the SPSS software, version 24.

  Findings

  The Mean±SD of the post-test total score of resilience, psychological flexibility, and glycemic control in the experimental group were respectively 80.60±20.62, 91.00±25.64, and 198.10±26.52. These numbers were respectively 77.20±22.86, 75.60±22.29, and 204.30±30.18 for the control group. Dialectical behavior therapy had a significant effect on the resilience, flexibility, and glycemic control of diabetic patients (P<0.05).

  Conclusion

  By performing mindfulness exercises and emotional experience modulation, dialectical behavioral therapy training has led to the promotion of mental health, improvement of resilience skills, and flexibility of diabetic patients. Therefore, this method can be used as a new approach to increase the self-care skills of patients with diabetes in health-related centers.

  Keywords: Dialectical behavior therapy of resilience, Psychological flexibility, Diabetes