فهرست مطالب

Journal of Medicinal Plants
Volume:22 Issue: 86, Jun 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/06/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن فلاح حسینی، خلیل محمد زاده، سعید کیانبخت، سیدمحمد محمدی، مریم اهوازی، محبوبه سادات حسینی، ناهید خلیلی، بهزاد فروتن، مهدی صابری، امیر بقایی، رضا محتشمی* صفحات 1-13
  مقدمه

  گیاهان دارویی زیادی به تنهایی یا به صورت ترکیبی در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت در ایران بکار می روند. مطالعات علمی و بالینی روی این گیاهان دارویی برای تایید اثربخشی و ایمنی آنها ضروری است.

  هدف

  بررسی اثربخشی و ایمنی ترکیبی از عصاره های گیاهان دارویی به نام آکروپل مورد استفاده در طب ایرانی در درمان بیماران دیابتی نوع 2.

  روش بررسی

  تعداد 86 بیمار آقا و خانم 40 تا 60 ساله پذیرش شده در کلینیک دیابت بیمارستان بقیه الله در شهر تهران، ایران در دو گروه هر کدام 43 نفر کارآزمایی را به پایان رساندند. گروه آکروپل روزانه 2 کپسول (حاوی 500 میلی گرم مخلوط عصاره گیاهان شامل: کاسنی، زردچوبه، گزنه، شنبلیله و قره قاط) و گروه دارونما روزانه 2 کپسول (حاوی 500 میلی گرم پودر نان سوخاری) عالوه بر داروهای معمول ضد دیابت به مدت 3 ماه دریافت نمودند. نمونه های خونی 12 ساعت ناشتا در شروع و پایان مطالعه جهت تعیین سطوح گلوکز ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله به عنوان معیارهای اصلی و چربی های خون، آنزیم های کبدی و آزمایش های عملکرد کلیه به عنوان معیارهای ثانویه جمع آوری گردید.

  نتایج

  سطوح خونی گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول تام و LDL-C در گروه آکروپل در مقایسه با دارونما و شروع مطالعه به طور معنی داری کاهش یافتند. هیچ گونه عوارض جانبی کبدی، کلیوی، گوارشی و سایر عوارض در طی مطالعه مشاهده نگردید. یافته ها حاکی از آن است که AKROPOL در کاهش سطح گلوکز، کلسترول تام و LDL-C خون در بیماران دیابتی نوع 2 بدون ایجاد عوارض جانبی موثر است.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، طب ایرانی، مطالعه بالینی، آکروپل، داروی گیاهی
 • پریسا سالاری، منصور غفاری مقدم، معصومه بحرینی، محمدرضا شریفی مقدم* صفحات 14-26
  مقدمه

  بذرهای رازیانه حاوی ترکیبات پلی فنولی بوده که می تواند بعنوان گزینه مناسبی برای سنتز نانوذرات در نظر گرفته شود.

  هدف

  در این مطالعه، نانوذرات اکسید روی (ZnO) با استفاده از عصاره آبی بذر رازیانه سنتز شد و فعالیت ضدباکتریایی آنها علیه باکتری های منتقله از راه غذا ارزیابی شد.

  روش بررسی

  ویژگی های نانوذرات ZnO سنتزشده با استفاده از آنالیزهای مختلف مشخص شدند. کمترین غلظت بازدارنده از رشد و کمترین غلظت باکتری کشی این نانوذرات بر باکتری های استاندارد منتقله از راه غذا شامل استافیلوکوکوس اوریوس، یرسینیا انتروکولیتیکا، اشریشیا کلی (O157:H7) و باسیلوس سریوس به روش میکرودایلوشن بررسی شد.

  نتایج

  با توجه به نتایج حاصل از طیف سنجی مریی- فرابنفش، نانوذرات ZnO در طول موج nm 231 دارای قله جذبی بودند که تایید کننده تشکیل شدن این نانوذرات می باشد. به علاوه، الگوی پراش اشعه ایکس مطابق با کارت های JCPDS و به معنای تشکیل نانوذرات ZnO می باشد. براساس یافته های میکروسکوپ الکترونی، نانوذرات تولیدی در این پژوهش شکل هگزاگونال داشتند و به طور تقریبی میانگین اندازه نانوذرات هم nm 50 بود که با اندازه نتایج بدست آمده از آنالیز پراکندگی دینامیکی نور قرابت دارد. همچنین، کمترین غلظت بازدارنده از رشد باکتری ها توسط نانوذرات ZnO برای اشریشیا کلی (O157:H7)، یرسینیا انتروکولیتیکا، استافیلوکوکوس اوریوس و باسیلوس سریوس به ترتیب برابر با 62/5، 62/5، 31/25 و 500 میکروگرم در میلی لیتر بدست آمد.

  نتیجه گیری

  نانوذرات ZnO به کمک عصاره بذر رازیانه سنتز شد که اثر ضدباکتریایی مناسبی علیه باکتری های منتقله از راه غذا داشت.

  کلیدواژگان: سنتز زیستی، نانوذرات، اکسید روی، گیاه رازیانه، عصاره بذر، ضد باکتریایی، منتقله از راه غذا
 • محمد بهراملو، شیرین مرادخانی*، مهسا صداقت همدانی صفحات 27-43
  مقدمه

  گیاه مفراح یا پونه سای مواج عضو خانواده نعناعیان و گیاه دارویی بومی ایران همراه با خواص درمانی فراوان می باشد.

  هدف

  این مطالعه به بررسی فارماکوگنوستیکی گیاه مفراح رویشی در همدان می پردازد.

  روش بررسی

  اسانس گیاه از راه تقطیر آبی با استفاده از دستگاه کلونجر به دست آمد. چهار نمونه از عرق این گیاه از نقاط مختلف شهر همدان خریداری شد. عصاره ی متانولی اندام های هوایی نیز به طریق خیساندن استخراج شد. بررسی های خرده نگاری برگ، در کنار آنالیز ترکیبات اسانس و نمونه های عرق انجام شد. خواص آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره نیز با تست ABTS سنجیده و محتوای فنلی و فلاونوییدی عصاره نیز اندازه گیری شدند.

  نتایج

  آنالیز کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی نشان داد، 1،8 -سینیول، نپتالاکتون و بتا- پینن اجزا اصلی اسانس بودند. اجزای فرار یکی از نمونه های عرق به اسانس گیاه شباهت داشت. عصاره ی گیاه اثرات آنتی اکسیدانی قوی تری نسبت به اسانس آن نشان داد (IC50 برابر با 2/79 ± 0/385 میلی گرم در میلی لیتر). محتوای فنلی و فلاونوییدی عصاره به ترتیب برابر با 69/24 ± 3/34 میکروگرم گالیک اسید در میلیگرم عصاره و 12/01 ± 0/26 میکروگرم کویرستین در میلی گرم عصاره بودند. تریکوم های پوششی و ترشحی عالوه بر روزنه از نوع دیاسیتیک و آوند مارپیچی در مطالعات میکروسکوپی دیده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان دادند که عصاره ی متانولی گیاه مفراح دارای پتانسیل بالای آنتی اکسیدانی و محتوای بالا فنلی و فلاونوییدی می باشد. 1،8 -سینیول جزء اصلی اسانس بوده و با توجه به کمیاب بودن نمونه گیاهی، در بین نمونه های عرق تقلباتی وجود دارد.

  کلیدواژگان: پونه‎سای مواج، اسانس، کنترل کیفیت، اکسیداسیون، عرق، محتوای فلاونوئیدی، اثرات آنتی اکسیدانی
 • هانیه رفیعی، علی مهرآفرین*، حسنعلی نقدی بادی، فرحناز خلیقی سیگارودی، اسماعیل جباری، نالینی راماوات صفحات 44-61
  مقدمه

  به لیمو (Lippia citriodora H.B.K) از خانواده Verbenaceae یک گیاه حساس به سرما به عنوان تنش غیرزیستی است.

  هدف

  هدف این تحقیق ارزیابی اثرات اجونت ها و فرمولاسیون های ضدسرما روی برگه ای گیاه به لیمو (Lippia citriodora H.B.K) تحت تنش سرما بود.

  روش بررسی

  تجزیه مرکب بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با 28 تیمار و 3 تکرار انجام شد. سه فاکتور شامل 2 فرمولاسیون ضد سرما (گلیسرول و گلیسرول + پلی وینیل الکل)، 7 فرمولاسیون اجونت (آلفا- توکوفرول، آمینواسید پرولین + گلایسین- بتایین و اسید آبسیزیک) و 2 سطح سرما (5 و 10 درجه سلسیوس) بودند.

  نتایج

  تیمار گلیسرول + پرولین + گلایسین بتایین + اسید آبسیزیک آثار مخرب سرما را در بیوماس، محتوای اسانس و محافظت کننده های اسمزی کاهش داد در حالی که بالاترین میزان حفاظت از رنگدانه های آنتی اکسیدانی در تیمار گلیسرول + آلفاتوکوفرول + اسید آبسیزیک به دست آمد. فعالیت آنزیم ها و محتوای پلیفنل ها بهترین نتایج را با تیمار گلیسرول + اسید آبسیزیک نشان داد.

  نتیجه گیری

  بهترین فرمولاسیون از دیدگاه بازده اقتصادی و همچنین حفظ کیفیت در برابر سرما به ترتیب گلیسرول + پرولین + گالیسین- بتایین + اسید آبسیزیک و گلیسرول + اسید آبسیزیک بود. کارایی فرمولاسیون های نامبرده به دلیل کارکرد محافظتی مستقیم و اثر غیرمستقیم اجونت ها در هم افزایی با دیگر ترکیبات فرمولاسیون بود.

  کلیدواژگان: به ‎لیمو، گلیسرول، پرولین، گلایسین بتائین، آلفا-توکوفرول، آبسیزیک اسید، سیتریک اسید
 • زهره اسکندری*، غزاله محمدی صفحات 62-75
  مقدمه

  سردرد تنشی شایع ترین نوع سردرد می باشد.

  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی و کپسول گیاهی بر سطوح سروتونین و شاخص های سردرد در زنان مبتلا به سردرد تنشی مزمن (CTTH) بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه کاربردی، 18 بیمار زن بزرگسال مبتلا به سردرد تنشی مزمن به صورت تصادفی در دو گروه مساوی: تمرین و کپسول گیاهی قرار گرفتند. تمرین هوازی سه جلسه در هفته، هر جلسه 75 دقیقه برای هشت هفته اجرا شد. کپسول گیاهی شامل عصاره هیدروالکلی سنبل الطیب هندی و بادرنجبویه بود. دوز هر کپسول شامل 280 میلی گرم از هر دو گیاه بود که سه بار در روز مصرف شد. سطوح سروتونین، شاخص های سردرد (شدت، مدت و تکرار سردرد)، اضطراب، افسردگی، مصرف داروهای سنتتیک و توان هوازی در مرحله پایه و پایان مطالعه ارزیابی شد.

  نتایج

  طبق نتایج درون گروهی، در هر دو گروه افزایش معنیدار در سروتونین، توان هوازی (فقط گروه تمرین) و کاهش معنی داری در اضطراب، افسردگی، شدت سردرد، تکرار سردرد، مدت سردرد (فقط در گروه تمرین) و میزان داروهای سنتتیک مصرف شده مشاهد شد. در مقایسه بین گروهی تفاوت معنی داری در شدت و تکرار سردرد، مصرف داروهای سنتتیک، توان هوازی و اضطراب مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  تمرین هوازی و عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب هندی و بادرنجبویه می توانند مکمل درمانی مناسبی برای زنان مبتلا به CTTH باشد اما تاثیر دو گیاه در بهبود سردرد بهتر بود.

  کلیدواژگان: سردرد تنشی مزمن، سنبل الطیب هندی، بادرنجبویه، تمرین هوازی، سروتونین، شاخص های سردرد
 • سعید صدر، سهراب دهقان، محمود مصدق، سید شمس ‎الدین اطهاری، صادق رجبی، رسول چوپانی* صفحات 76-87
  مقدمه

  آسم یک بیماری مزمن تنفسی است که با اسپاسم برونش، التهاب راه های هوایی و مشکلات تنفسی مشخص می شود. با توجه به شیوع بالای این بیماری، استفاده از طب سنتی ایران (ITM) در سال های اخیر افزایش یافته است.

  هدف

  در این مطالعه، اثر یک فرمول چند گیاهی (شربت عسل مرکب) در درمان آسم آلرژیک مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  60 موش Balb/c به پنج گروه 12 تایی به شرح زیر تقسیم شدند: گروه 1، حساس شده با اوالبومین. گروه 2، دریافت کننده PBS. گروه 3، تیمار با شربت عسل ترکیبی خوراکی، گروه 4، تیمار با شربت عسل ترکیبی استنشاقی و گروه 5، تیمار با بودزونید استنشاقی. سپس، واکنش بیش از حد راه هوایی (AHR) با استفاده از تست متاکولین و سطح سیتوکین ها در مایع لاواژ برونش آلویولار (BALF) و ایوزینوفیل ها در خون و BALF اندازهگیری شد. تغییرات بافت شناسی ریه ها نیز بررسی شد.

  نتایج

  شربت عسل ترکیبی خوراکی از ایجاد AHR جلوگیری کرد. شربت عسل ترکیبی خوراکی و استنشاقی به طور قابل توجهی تعداد ایوزینوفیل ها را در خون و نمونه های BALF کاهش داد. علاوه بر این، هر دو نوع خوراکی و استنشاقی شربت به طور قابل توجهی سطوح 5-IL و 13-IL را در نمونه های BALF و خون در مقایسه با حیوانات دریافت شده با OVA کاهش دادند (0/05>P).

  نتیجه گیری

  داده های حاضر نشان می دهد که شربت عسل ترکیبی یک فرمول گیاهی موثر برای کاهش پاسخ التهابی ناشی از آسم است و بنابراین می تواند درمانی امیدوارکننده برای مدیریت این بیماری باشد.

  کلیدواژگان: آسم آلرژیک، پاسخ ضدالتهابی، طب سنتی ایرانی، شربت عسل ترکیبی، موش
 • اسفندیار جهانتاب، سید حمزه حسینی*، زهرا صادقی صفحات 88-112
  مقدمه

  طب گیاهی سنتی در جوامع فارسی استان فارس به ویژه شهرستان فسا قدمت طولانی دارد. به رغم تاریخ کهن و فرهنگ غنی این منطقه در زمینه طب سنتی، مطالعه جامعی در خصوص دانش اتنوبوتانی این منطقه منحصر به فرد و با وابستگی بالا به گیاهان دارویی انجام نشده است.

  هدف

  هدف اصلی این مطالعه شناسایی و ثبت گیاهان دارویی و دانش گیاهی سنتی جوامع قومی شهرستان فسا در استان فارس بود.

  روش بررسی

  داده های اتنوفارماکولوژیکی با استفاده از پرسشنامه های نیمه ساختاریافته و مصاحبه های گروهی در یک دوره دو ساله (2022-2021) جمع آوری شد. 45 نفر از افراد آگاه محلی برای جمع آوری داده ها انتخاب و مصاحبه شدند. شاخص های کمی از جمله فاکتورهای اجماع مطلعین (ICF) و گزارش استفاده (UR) محاسبه شدند. گونه های گیاهی دارویی با روش های استاندارد توسط گیاه شناسان شناسایی شدند.

  نتایج

  62 گیاه دارویی متعلق به 58 جنس و 27 خانواده برای درمان 12 دسته بیماری توسط جوامع محلی ثبت شد. رایج ترین روش تهیه دم کرده و سپس جوشانده و ضماد بود. بیماری های پوستی (0.93 = ICF)، عصبی (0.92 = ICF) و گوارشی (0.91 = ICF) به عنوان شایع ترین طبقه بیماری در این زمینه ثبت شدند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که دانش گیاهی سنتی شهرستان فسا همچنان غنی است و رابطه آشکاری را بین فرهنگ کهن دارویی این منطقه و طب سنتی ایران نشان می دهد. بنابراین ارزیابی فعالیت فارماکولوژیکی گیاهان دارویی پرمصرف می تواند منجر به تولید داروهای گیاهی جدید شود.

  کلیدواژگان: اتنوبوتانی، شهرستان فسا، استان فارس، گیاهان دارویی، نان سیرموکی
 • شهلا امینی، حمیده خلج، مریم اهوازی، محمدرضا لبافی حسین آبادی * صفحات 113-126
  مقدمه

  استفاده روزافزون از حشره کش های شیمیایی باعث افزایش مقاومت در حشرات، افزایش بقایای سموم در محصولات کشاورزی و محیط زیست می شود.

  هدف

  این تحقیق با هدف دستیابی به روشی امن و با استفاده از اسانس طبیعی گونه های Cupressus برای کنترل حشرات کامل شپشه آردگندم Tribolium castaneum Herbst اجرا شد.

  روش بررسی

  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 0 تکرار در سال 2138 انجام شد. اسانس گونه های Cupressus توسط دستگاه کلونجر با استفاده از روش تقطیر آب تهیه و با GC-MS اندازه گیری شد. شاخص های نرخ رشد نسبی (RGR) کارآیی تبدیل غذای خورده شده و شاخص بازدارندگی تغذیه علیه حشرات بالغ Tribolium castaneum Herbst در دمای 2 ± 12 درجه سانتی گراد و رطوبت 5 ± 65 درصد تعیین شد.

  نتایج

  آلفا- پینن به عنوان ترکیب اصلی اسانس ها بود. بررسی سمیت تنفسی اسانس نشان داد که با افزایش غلظت و مدت زمان در معرض اسانس قرار گرفتن، مرگ و میر شپشه آرد به طور معنی داری افزایش می یابد. از بین گونه های مورد بررسی گونه (France) C. sempervirens با 256.93 = LC50 میکرولیتر بر لیتر هوا بیشترین سمیت تنفسی را روی T. castaneum نشان داد. در بررسی اثر دورکنندگی بر روی T. castaneum اسانس C. sempervirens (France) با 87/5 درصد بیشترین خاصیت دورکنندگی را ایجاد کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به سمیت و اثر دورکنندگی جنس Cupressus بر حشره بالغ T. castaneum از این جنس می توان برای کنترل این آفت در انبارها استفاده نمود.

  کلیدواژگان: اسانس، کنترل بیولوژیک، سمیت تدخینی، کوپرسوس
|
 • Hasan Fallah Huseini, Khalil Mohamadzadeh, Saeed Kianbakht, Sayed Mohammad Mohammadi, Maryam Ahvazi, Mahboobeh Sadat Hooseini, Nahid Khalili, Behzad Foroutan, Mehdi Saberi, Amir Baghaei, Reza Mohtashami* Pages 1-13
  Background

  In Iran, a variety of medicinal plants are used, either alone or in combination, for the treatment of diabetes mellitus (DM). However, scientific and clinical studies are needed to confirm the safety and efficacy of these medicinal plants.

  Objective

  To evaluate the safety and efficacy of AKROPOL, a poly-herbal extract mixture used in Persian medicine, in the treatment of type 2 diabetic patients.

  Methods

  Eighty six male and female patients, aged 40-60 years, registered at the Diabetes Clinic Registry of the Baqiyatallah Hospital, in Tehran, Iran, randomly allocated to two groups of 43 each. The patients in AKROPOL group received one capsule (containing 500 mg of poly-herbal extract mixture: chicory, turmeric, nettle, fenugreek and whortleberry) and the patients in placebo group received one capsule (containing 500 mg toast powder) twice a day in addition to their routine anti-diabetic medications for 3 months. The primary outcome measures were HbA1C and FBG (fasting blood glucose) levels, while lipid levels, liver enzymes and renal function tests were secondary outcome measures.

  Results

  Compared with the placebo group and baseline, the AKROPOL group showed significant reductions in FBG, HbA1C, total cholesterol, and LDL-C levels. No significant hepatic, renal, gastrointestinal, or other side effects were observed during the study.

  Conclusion

  The findings suggest that AKROPOL in addition to anti-diabetic and cholesterol-lowering effects, had no adverse effects in type 2 diabetic patients.

  Keywords: Type 2 diabetes, Persian Medicine, Clinical trial, AKROPOL, Herbal medicine
 • Parisa Salari, Mansour Ghaffari Moghaddam, Masoumeh Bahreini, MohammadReza Sharifmoghadam* Pages 14-26
  Background

  Foeniculum vulgare Mill. seeds contain polyphenolic compounds which can be considered a suitable option for the green synthesis of nanoparticles.

  Objective

  In this study, the antibacterial activity against foodborne bacteria of ZnO nanoparticles synthesized from the aqueous extract of Foeniculum vulgare Mill. seeds was evaluated.

  Methods

  The synthesized ZnO nanoparticles were characterized using different analyses. The minimum inhibitory and bactericidal concentration of the nanoparticles were investigated against standard foodborne bacteria, S. aureus, Y. enterocolitica, E. coli O157:H7, and B. cereus, using the broth microdilution method.

  Results

  UV-Vis spectroscopy analysis indicated an absorption peak at 231 nm which confirms the formation of ZnO nanoparticles. In addition, the X-ray diffraction pattern is consistent with the JCPDS cards, which also means the formation of ZnO nanoparticles. The results of the electron microscope revealed that the nanoparticles had a hexagonal shape with an average size of 50 nm, which is in agreement with the results obtained from the dynamic light scattering analysis. In addition, the minimum inhibitory concentration of ZnO nanoparticles against gram-negative and gram-positive bacteria, Y. enterocolitica, E. coli O157:H7, S. aureus, and B. cereus were 62.5, 62.5, 31.25 and 500 µg/ml, respectively.

  Conclusion

  ZnO nanoparticles synthesized from Foeniculum vulgare Mill. seed extract had an appropriate antibacterial effect against foodborne bacteria.

  Keywords: Biosynthesis, Nanoparticles, ZnO, Foeniculum vulgare, Seed extract, Antibacterial, Foodborne
 • Mohammad Bahramloo, Shirin Moradkhani*, Mahsa Sedaghat Hamedani Pages 27-43
  Background

  Nepeta crispa Willd. (Lamiaceae) is a medicinal plant endemic to Iran with numerous ethnobotanical uses.

  Objective

  The current study focuses on the quality control of N. crispa growing in Hamadan province.

  Methods

  Hydro-distilled essential oil from aerial parts of N. crispa was obtained using the Clevenger apparatus. Four samples of N. crispa distillate were purchased from various locations. Methanol extracts from aerial parts of this plant were obtained by the maceration method. Micromorphological characteristics, antioxidant properties, and chemical constituents of N. crispa essential oil and distillates were evaluated. Determination of the total phenols and flavonoid contents of the extract was performed.

  Results

  GC/MS analysis revealed that the major components of N.crispa essential oil were 1,8-cineole (70.93 %), nepetalactones (5.29 %), and β-pinene (5.5 %). The volatile constituents of one of the distillates resemble the essential oil of N. crispa. The extract from aerial parts of N. crispa consistently exhibited more anti-oxidative power than its essential oil with an IC50 of 2.792 ± 0.385 mg/ml. The results from assays for total phenols and flavonoids revealed that this plant possesses phenolic and flavonoid content of 69.24 ± 3.34 µg GAEs/mg and 12.01 ± 0.26 µg QEs/mg of extract, respectively. Covering, glandular trichomes, diacytic stomata, and spiral vessels were seen in microscopic studies.

  Conclusion

  Our results suggest that N. crispa possess considerable anti-oxidative potential with relatively high phenolic and flavonoid content in which 1,8-cineole is the major component. Due to the rarity of this plant, there are fraudulent specimens among its commercial distillates.

  Keywords: Nepeta crispa, Quality control, Essential oil, ABTS, GC-MS, Distillate, Flavonoid content, Antioxidant activity
 • Hanieh Rafiee, Ali Mehrafarin*, Hassanali Naghdi Badi, Farahnaz Khalighi-Sigaroudi, Esmaiel Jabbari, Naleeni Ramawat Pages 44-61
  Background

  Lemon verbena (Lippia citriodora H.B.K) from Verbenaceae is a sensitive plant to low temperatures as abiotic stress.

  Objective

  The objective of this research was to evaluate the effects of adjuvants and anti-chilling formulations on lemon verbena (Lippia citriodora H.B.K) leaves under low temperatures.

  Methods

  The combined analysis was done on the basis of a randomized complete blocks design (RCBD) with 28 treatments and 3 replications. The three factors included two anti-chilling formulations (glycerol, and glycerol + polyvinyl alcohol), seven adjuvants formulations (α-tocopherol, amino acids of proline + glycine-betaine, and ABA), and two levels of low temperature (5 and 10 °C).

  Results

  The treatment of glycerol + proline + glycine-betaine + ABA reduced the damaging effects of low temperature in biomass, essential oil content, and osmoprotectants, while the highest protection by antioxidant pigments was obtained in glycerol + α-tocopherol + ABA. Enzymes activities and polyphenol content showed the best results by glycerol + ABA.

  Conclusion

  The best formulations were glycerol + proline + glycine-betaine + ABA and glycerol + ABA from the viewpoint of economic yield and also qualitative protection against low temperature, respectively. The efficiency of the mentioned formulations was due to their direct protective function and the indirect influence of adjuvants in a synergistic interaction with other components of the formulation.

  Keywords: Lippia citriodora H.B.K., Glycerol, Proline, Glycine-betaine, α-Tocopherol, Abscisic acid, Citric acid
 • Zohreh Eskandari*, Ghazale Mohammadi Pages 62-75
  Background

  Tension headache is the most common type of headache.

  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic exercise and herbal capsules on serotonin levels and headache indices in women suffering from chronic tension-type headache (CTTH).

  Methods

  In this practical study, 18 adult female patients with CTTH were randomly divided into two equal groups: exercise and herbal capsule. Aerobic training was performed three sessions a week, each session lasting 75 minutes for eight week. The herbal capsule contained the hydro-alcoholic extract of Valeriana jatamansi and Melissa officinalis. Each capsule contained 280 mg of these two herbs, which the patients consumed three times a day. Serotonin levels, headache indices (intensity, duration, and frequency of headache), anxiety, depression, use of synthetic drugs, and aerobic capacity were evaluated at baseline and at the end of the study.

  Results

  According to the results within the group, in both groups there was a significant increase in serotonin, aerobic capacity (only in the exercise group) and a significant decrease in anxiety, depression, headache intensity, headache frequency, headache duration (only in the exercise group) and the use of synthetic drugs. In the comparison between groups, a significant difference was observed in the intensity and frequency of headache, use of synthetic drugs, aerobic capacity and anxiety.

  Conclusion

  Aerobic exercise and hydro-alcoholic extract of Valeriana jatamansi and Melissa officinalis plants can be a suitable treatment supplement for women suffering from CTTH but the effect of two plants was better in improving headache.

  Keywords: Chronic tension-type headache, Valeriana jatamansi, Melissa officinalis, Aerobic exercise, Serotonin, Headache indicators
 • Saeed Sadr, Sohrab Dehghan, Mahmoud Mosaddegh, Seyyed Shamsadin Athari, Sadegh Rajabi, Rasool Choopani* Pages 76-87
  Background

  Asthma is a chronic respiratory ailment characterized by bronchospasm, airway inflammation and hyperresponsiveness, and recurrent episodes of breathing complications. Due to the high incidence of this disease, there has been a surge in the use of complementary branches of medicine such as Iranian traditional medicine (ITM) in recent times.

  Objectives

  In this study, the efficacy of an ITM polyherbal formulation (Compound Honey Syrup) in the management of allergic asthma was explored.

  Methods

  60 Balb/c mice were divided into five groups (n = 12) as follows: G1, ovalbumin (OVA)-sensitized; G2, PBS-treated; G3, OVA + oral Compound Honey Syrup; G4, OVA + inhalational compound honey; G5, OVA + inhalational Budesonide. Subsequently, airway hyperresponsiveness (AHR) was assessed using methacholine test, cytokines levels were determined in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) and eosinophilia was assayed in blood and BALF. Also, histological transformation of the lungs was analyzed.

  Results

  Oral Compound Honey Syrup prevented the development of AHR. Both oral and inhalational Compound Honey Syrup significantly diminished eosinophil counts in blood and BALF specimens. Moreover, both types of Compound Honey Syrup treatments remarkably reduced the levels of IL-5 and IL-13 in BALF and blood samples in comparison to the OVA-received animals (P < 0.05).

  Conclusion

  The present data show that Compound Honey Syrup is an effective herbal formulation to alleviate asthma-induced inflammatory response and therefore can be a promising remedy for the management of this disease.

  Keywords: Allergic Asthma, Inflammatory response, Iranian traditional medicine, Compound Honey Syrup, Mouse
 • Esfandiar Jahantab, Seyed Hamzeh Hosseini *, Zahra Sadeghi Pages 88-112
  Background

   Traditional herbal medicine has a long history in the Persian communities of Fars province, especially in Fasa County. Despite the longstanding history and robust culture of traditional medicine in this region, there is no comprehensive study on the ethnobotanical knowledge of this unique region with residents historically dependent on medicinal plants. 

  Objective

   Hence, the main objective of this study was to identify and record medicine plants and traditional herbal knowledge of the ethnic communities of Fasa County in the Fars province of Iran. 

  Methods

   Ethnopharmacological data were collected using semi-structured questionnaires, guided walks, and group interviews during a period of two years (2021-2022). 45 local informants were selected and interviewed for data collection. We calculated quantitative factors including informant consensus factors (ICF), and use reports (UR) for each species. Medicinal plant species were identified through standard taxonomic methods by botanists. 

  Results

   The local communities have documented 62 medicinal plants across 58 genera from 27 families, which are used to treat 12 different categories of ailments. The most common preparation method was infusion, followed by decoction and poultice. Dermatological (ICF = 0.93), neurological (0.92), and digestive (ICF = 0.91) diseases were documented as the most common ailment categories in this area. 

  Conclusion

   The study results indicated that the traditional herbal knowledge of Fasa County is still rich and it revealed an obvious relationship between the ancient medicinal culture of this region and Iranian Traditional Medicine. Therefore, evaluation of the pharmacological activity of highly utilized medicinal plants could result in new herbal drugs.

  Keywords: Ethnobotany, Fasa County, Fars province, Medicinal plants, Sirmoki bread
 • Shahla Amini, Hamideh Khalaj, Maryam Ahvazi, Mohammadreza Labbafi * Pages 113-126
  Background

  Chemical pesticides increasing use caused increased resistance in insects and increases the residue of pesticides in agricultural products and the environment.

  Objective

  The aims of this study was to achieve a safe method and using natural essential oils of Cupressus against adult insects of the wheat flour (Tribolium castaneum Herbst).

  Methods

  A factorial experiment was conducted in a completely randomized design in four replications in 2018. The Cupressus essential oils (EO) Clevenger by water distillation method and measured by GC-MS. Relative growth rate (RGR), repellency and nutritional indicators, and fumigant toxicity of EO on mature Tribolium castaneum Herbst were investigated in 27 ± 1 °C and 65 ± 5 % relative humidity.

  Results

  Alpha-pinene was the major component of the EO in the studied species. The results of the fumigant toxicity test of essential oils showed that increasing concentration and duration of exposure to essential oil caused an increase in the mortality of T. castaneum. Among the studied species, C. sempervirens (France) with LC50 = 256.93 µL / L air had the highest fumigant toxicity (87.5%) on T. castaneum.

  Conclusion

  Based on the insecticides, repellents and nutritional indices effect of Cupressus essential oils on T. castaneum they can be used as a biological management method for controlling storeroom pests.

  Keywords: Alpha-pinene, Biological management, Cupressus, Fumigant toxicity, Essential oils