فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 2 (پیاپی 92، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/11
 • تعداد عناوین: 14
|
 • الهام بهرام نژاد، ساسان باقری*، مرتضی شریفی، قدرت ترابی، موسی نقره ئیان صفحات 209-228

  آمیزه افیولیتی دومک در منطقه بلوچستان تقریبا همه اجزاء یک افیولیت کامل را در بر دارد و در بخش میانی کرانه غربی رشته کوه های شرق ایران واقع شده است. بررسی های صحرایی نشانگر حضور حجم عظیمی از گدازه های بالشی در بخش های مختلف آمیزه افیولیتی دومک است. رخنمون دایک های ورقه ای مربوط به آمیزه دومک محدود به منطقه شورو است. این دایک ها در زیر گدازه های بالشی و رسوب های لجه ای کرتاسه ظاهر شده اند. ترکیب سنگ شناسی اغلب گدازه های بالشی و دایک های ورقه ای مورد بررسی بازالت است. تغییرات SiO2 نسبت به FeOt/MgO در گدازه های بالشی و دایک های ورقه ای مورد بررسی بیانگر روند تولییتی برای ماگمای سازنده آنهاست. الگوی عناصر خاکی نادر و نسبت N(La/Sm) برای این سنگ ها شبیه بازالت های پشته های میان اقیانوسی نوع مورب غنی شده (E-MORB) است. بررسی گدازه های بالشی و دایک های ورقه ای آمیزه افیولیتی دومک نشان می دهد که بدنه افیولیتی بازالت های پشته های میان اقیانوسی نوع مورب غنی شده (MORB) در دومک به تدریج و در ادامه دگرگونی های خود در شرایط یک پهنه ابرفرورانشی و آغاز فرورانش درون اقیانوسی واقع است. شواهد ساختاری منطقه نشان می دهد که پس از اضافه گردیدن افیولیت دومک به قطعه لوت با تداوم حرکت زمین ساختی مربوط به خمش اروکلاینی، آمیزه جدیدی با حضور قطعه های کربناتی ایوسن شکل گرفته است.

  کلیدواژگان: دومک، نئوتتیس، افیولیت، شرق ایران
 • زینب رحمانیان، غلامرضا قدمی*، حمید احمدی پور، محمد پوستی صفحات 229-242

  مجموعه گرانیتوییدی دلفارد در جنوب شرق استان کرمان و در بین طول های جغرافیایی ˊ 30 57 تا ˊ45 57 و عرض های جغرافیایی ˊ55 28 تا ˊ10 29 واقع است. این مجموعه گرانیتوییدی شامل سنگ های گرانیت، گرانو دیوریت، کوارتز دیوریت و دیوریت است و در لبه ها، اغلب ترکیب کوارتز دیوریتی دارد. بافت اصلی گرانیتویید ها دانه ای است و شامل کانی های کوارتز، پلاژیوکلاز، آمفیبول، بیوتیت و فلدسپات هستند و میانبار های ریزدانه ای مافیک نیز در آنها وجود دارد. داده های به دست آمده از تجزیه نقطه ای نشان داد که پلاژیوکلاز ها آندزین هستند و فلدسپات های قلیایی، ترکیب ارتوکلاز دارند. بیوتیت ها با نسبت Fe/Fe+Mg بیش از 3/3، در قلمرو بیوتیت های غنی از منیزیم قرار می گیرند. آمفیبول ها از نوع کلسیمی هستند و ترکیب مگنزیو هورنبلند دارند که نشان می دهد که ماگمای میزبان آنها، از گرانیتویید های نوع I بوده است. فراوانی کم Na2O در آمفیبول ها، ماهیت آهکی قلیایی، و گریزندگی بالای اکسیژن نشان می دهد که آنها وابسته به محیط فرورانشی هستند و ماگمای گوشته ای و ترکیب های پوسته ای در پیدایش ماگمای میزبان آنها مشارکت داشته اند. بررسی های زمین دما-فشار سنجی میانگین فشار تبلور هورنبلند را 4/1 کیلوبار و میانگین دمای تبلور آن را  681  درجه سانتی گراد برآورد می کند.

  کلیدواژگان: گرانیتوئید دلفارد، شیمی کانی، زمین دما-فشارسنجی، جیرفت، آهکی قلیایی
 • بهزاد مهرابی، نفیسه چقانه*، ابراهیم طالع فاضل صفحات 243-260

  کانسار سرب-روی (-مس) چاه میله با تناژ تقریبی یک میلیون تن و عیار 15/2 درصد سرب و روی در کمربند فلززایی یزد- انارک پهنه ایران مرکزی، واقع است. کانی سازی سولفیدی اولیه شامل گالن، اسفالریت، کالکوپیریت و پیریت در واحد مرمر دولومیتی مجموعه چاه گربه به سن تریاس میانی رخ داده است. ماده معدنی اغلب با بافت های برشی، پرکننده فضای خالی، پراکنده و جانشینی شکل گرفته است. کانسنگ غیرسولفیدی کانسار چاه میله در اثر اکسایش برونزاد کانی های سولفیدی اولیه طی برهم کنش های پیچیده چون راندگی زمین ساختی، گسترش کارست، تغییرات سطح ایستابی و هوازدگی، در شرایط آب هوای گرم و خشک تشکیل شده است. مهمترین کانی های غیرسولفیدی کانسار چاه میله سروزیت، همی مورفیت، ولفنیت، میمتیت، اسمیت زونیت، مالاکیت و اکسی- هیدروکسیدهای آهن هستند. در کانسار چاه میله، تشکیل اسیدسولفوریک و در نتیجه کاهش pH با اکسایش پیریت و سایر کانی های سولفیدی، افزایش فشار دی اکسید کربن (PCO2)  سیال ها در اثر خنثی سازی سیال های اسیدی با سنگ میزبان کربناتی، آزاد شدن یون های سولفاتی و ته نشینی اکسی- هیدروکسیدهای آهن نقش مهمی در تشکیل کانسنگ غیرسولفیدی دارند. در شرایط اسیدی موجود، فلز روی از منطقه اکسایش مهاجرت کرده و در مناطق دورتر به صورت کانی های کربناتی (چون اسمیت زونیت و کمتر هیدروزنسیت با توجه به مقادیر PCO2(g)) ته نشین شده، درحالی که فلز سرب اغلب به صورت سروزیت در منطقه اکسایش ته نشین و یا به سطح آهن III اکسیدهای آبدار جذب شده است. براساس یافته های زمین شناسی، بافتی و کانی شناسی، کانسنگ غیرسولفیدی چاه میله را می توان از گروه کانسارهای غیرسولفیدی برونزاد، زیررده کانسارهای جانشینی مستقیم (کانسنگ سرخ) در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: کانسارهای سرب و روی، غیرسولفیدی، برونزاد، ایران مرکزی، انارک، چاه میله
 • حسین رستم پور مقدم بگلر، امیر نکویی، حسین ثانی قالهر*، فاطمه نجمی، حمید حافظی مقدس صفحات 261-276

  منطقه کوه رخنه در جنوب غرب معدن قلعه زری در شهرستان بیرجند و در بخش مرکزی پهنه ساختاری لوت واقع است. زمین شناسی منطقه شامل تناوب سنگ های آتشفشانی با ترکیب داسیت تا آندزیت است و واحدهای نیمه عمیق شامل گرانودیوریت پورفیری، تونالیت پورفیری، پیروکسن دیوریت پورفیری، دیوریت پورفیری و کوارتز دیوریت پورفیری هستند که در آنها نفوذ نموده اند. پهنه های دگرسانی رخنمون یافته در منطقه مورد بررسی شامل پروپیلیتی-کلریتی، سرسیتی، آرژیلیک، سیلیسی و کربناتی شدن هستند که دگرسانی های سیلیسی و آرژیلیک ارتباط نزدکی با روند کانی سازی دارند. کانی سازی در قالب سه رگه اصلی (A، B وC) با روند جنوب شرق-شمال غرب درون پهنه های گسلی در واحدهای آندزیتی و دیوریتی رخ داده است. کانه های اولیه شامل پیریت، کالکوپیریت و کانه های ثانویه بورنیت، کالکوسیت، کوولیت و مالاکیت هستند. کانی سازی درون این رگه ها نیز به صورت رگه-رگچه ای، توده ای، جانشینی و برشی ایجاد شده است. ترکیب شیمیایی این توده های نیمه عمیق نوع I بیشتر بین متاآلومین تا کمی پرآلومین متغیر بوده و ماهیت آهکی قلیایی است. همچنین ناهنجاری منفی Eu و نسبت کمتر از یک Eu/Eu* (96/0-54/0) نشانگر حضور کانی پلازیوکلاز در خاستگاه ماگماست. مقادیر پایین عنصرهای Nb وTi  در این واحدها بیانگرتشکیل آنها در جایگاه زمین ساختی وابسته به پهنه فرورانش در کرانه فعال قاره ای است. بر اساس داده های زمین شیمیایی به دست آمده از تجزیه عنصرهای جزیی و خاکی نادر، ماگمای سازنده این واحدهای نیمه عمیق از ذوب بخشی حدود 1 تا 5 درصد گارنت اسپینل لرزولیت در گوشته غنی شده و در عمق حدود 65 تا 67 کیلومتر تشکیل شده است.

  کلیدواژگان: توده های نیمه عمیق، دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمیایی، پتروژنز، کوه رخنه، بلوک لوت
 • قهرمان سهرابی*، فاطمه حسنی سوقی، زهرا حسنی سوقی صفحات 277-290

  منطقه خوینرود در 25 کیلومتری شمال شهرستان ورزقان، استان آذربایجان شرقی و در منطقه فلززایی ارسباران قرار دارد. سنگ های میزبان رگه- رگچه های کوارتز دارای ترکیب کوارتزمونزونیتی و دیوریتی هستند. دگرسانی های قابل تشخیص پیرامون رگه- رگچه های کوارتزی شامل انواع سیلیسی، فیلیک، آرژیلی و پروپیلیتی هستند. رگه- رگچه های کوارتزی بافت های نواری، شانه ای، پرکننده فضای خالی، حفره ای و برشی دارند. کانه زایی طی دو مرحله درونزاد و برونزاد رخ داده است. کانی های درونزاد شامل کانی های سولفیدی (کالکوپیریت، پیریت و بورنیت) و طلا هستند که با کانی های برونزاد چون اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن (گوتیت، هماتیت و جاروسیت)، کربنات های مس (مالاکیت و آزوریت) و سولفیدهای ثانویه مس (کوولیت و کالکوسیت) همراهی می شوند. دماسنجی میانبارهای سیال دوفازی غنی از مایع در کانی کوارتز همزاد با کانی سازی نشان می دهد که شوری میانبارهای سیال بین 8 تا 20 درصد وزنی معادل نمک طعام و دمای همگن شدگی آنها در گستره 140 تا 380 درجه سانتی گراد قرار است. بر اساس یافته های دما سنجی، لیگاندهای موثر در حمل و نقل فلزها از نوع کلریدی و سولفیدی بوده و پدیده جوشش، سرد شدن و رقیق شدگی با سیال های جوی مهمترین سازوکارها در نهشت کانسنگ ها هستند. بررسی یافته های زمین شناسی، دگرسانی، کانی شناسی، بافتی و میانبارهای سیال در رگه- رگچه های کوارتز نشان می دهد که کانه زایی در منطقه خوینرود شباهت بسیاری به ذخایر فراگرمایی نوع سولفیدشدگی پایین دارد.

  کلیدواژگان: میانبارهای سیال، کانه زایی طلا، فراگرمایی، خوینرود، ورزقان
 • محیا نظریان*، محمد لطفی، مجید قاسمی سیانی صفحات 291-304

  کانسار چندفلزی چومالو در بخش غربی کمربند ماگمایی البرز (البرز-آذربایجان) قرار دارد و رخنمون های سنگی آن شامل الیوین بازالت، آندزیت بازالتی، آندزیت تا تراکی آندزیت، داسیت تا ریولیت به سن ایوسن پیشین و توده نفوذی با ترکیب کوارتزمونزونیت به سن ایوسن پسین هستند. کانه زایی منطقه در دو روند شرقی-غربی و شمالی- جنوبی تا شمالغرب- جنوب شرقی در سنگ میزبان آندزیتی و الیوین بازالتی رخ داده است. کانه زایی به صورت رگه و رگچه ای، پراکنده، پرکننده فضای خالی به شکل درون زاد و برون زاد طی سه مرحله رخ داده است. کانی های باطله بیشتر کوارتز و فلویوریت هستند. بررسی های زمین شیمیایی همبستگی مثبت بین عناصر سرب و روی، نقره با سرب و روی، مس با سرب و روی را در منطقه چومالو نشان می دهد که با نتایج بررسی های کانی شناسی و توالی همبرزایی همخوانی دارد. با توجه به سنگ میزبان، کانی شناسی، ساخت و بافت می توان گفت که کانه زایی کانسار چندفلزی چومالو شباهت بسیاری به ذخایر فراگرمایی با سولفیدشدگی متوسط دارد.

  کلیدواژگان: کانه زایی، اپی ترمال، چندفلزی، سولفیداسیون متوسط، چومالو، کمربند ماگمایی البرز
 • قدرت ترابی*، حنان سلیم، نرگس شیردشت زاده صفحات 305-318

  رخنمون بازالت های قلیایی الیگوسن پیشین در راستای گسل تویره، در شمال غربی خردقاره شرق - ایران مرکزی، از نظر سنگ نگاری و شیمی کانی ها بررسی شد. این بازالت های قلیایی از درشت بلور های کریزولیت (90- 70Fo)، اوژیت-دیوپسید (82/0Mg#=) و لابرادوریت (70-30An) در زمینه‏ ای شامل بلورهای ریز همین کانی ها افزون بر سانیدین و کانی های ثانویه (سرپانتین، زیولیت) و کانی‏ های کدر تشکیل شده‏ اند. همچنین، این سنگ ها دارای بیگانه سنگ های سیلیمانیتیت هستند که از کانی اصلی سیلیمانیت فیبرولیتی و منشوری، کانی فرعی کروندوم و کانی‏ های ثانویه (کلریت و اسکاپولیت) تشکیل ‏ شده اند و بافت‏ های دانه شکفتی، نخ شکفتی، غربالی و تاج خروسی نشان می دهند. این بیگانه سنگ های غنی از آلومینیم و دارای سیلیس متوسط به احتمال بسیار فراورده دگرگونی سنگ های رسوبی پوسته قاره ای هستند و با ماگمای بازالتی قلیایی سریع به سطح زمین آورده شده اند. تشکیل فیبرولیت پیرامون برخی سیلیمانیت های منشوری و تشکیل اسپینل های غنی از آلومینیم (4/0-5/0Mg#=) در مرز بیگانه سنگ با بازالت میزبان گویای کاهش دما و فشار طی صعود و واکنش مذاب بازالتی با بیگانه سنگ هستند.

  کلیدواژگان: کانی شناسی، آلکالی بازالت، زنولیت های سیلمانیتیت، الیگوسن، جندق، ایران مرکزی
 • سرگل رحیمی، علی عابدینی*، فرهنگ علیاری، علی اصغر کلاگری صفحات 319-334

  ذخیره سرب- روی- باریم نیزار، در 20 کیلومتری شرق شهر عشق آباد (استان خراسان جنوبی، شرق ایران) واقع بوده و بخشی از کمربند فلززایی طبس- پشت بادام است. این ذخیره با واحدهای کربناتی سازندهای جمال (پرمین) و شتری (تریاس) میزبانی می شود. کانه زایی در این ذخیره به طور عمده با عوامل ساختاری (گسل های معکوس) کنترل شده است. گالن، اسفالریت و باریت کانی های عمده کانسنگی هستند که با مقادیر کمتر کانی های کلسیت، دولومیت، کوارتز، فلوریت، مالاکیت، سروسیت، کوولیت، همی مورفیت، هماتیت، گوتیت و اکسیدهای منگنز همراهی می شوند. بررسی های ریزدماسنجی میانبارهای سیال بر روی بلورهای کلسیت و باریت در این ذخیره انجام شد. هر دو کانی کلسیت و باریت هم زیست و همزاد با رخداد کانه زایی سولفیدی سرب و روی هستند. بررسی های سنگ نگاری میانبارهای سیال نشان دادند که آنها اغلب از نوع دو فازی غنی از مایع هستند. بر اساس بررسی های ریزدماسنجی، دماهای همگن شدگی میانبارهای سیال در بلور های کلسیت و باریت به ترتیب از 120 تا 220 و از 119 تا 199 درجه سانتی گراد تغییر می کنند. شوری میانبارهای سیال در بلور های کلسیت و باریت نیز تغییراتی به ترتیب در گستره های 12/10-50/23 و 6/19-10/23 معادل درصد وزنی نمک طعام نشان می دهند. به طور کلی، بررسی های ریزدماسنجی آشکار نمودند که سرد شدن ساده و جوشش روند تکاملی اصلی برای نهشت کانیهای کانسنگی و باطله توسط سیال های گرمابی با خاستگاه رسوبی بوده اند. بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی های صحرایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و یافته های ریزدماسنجی، ذخیره سرب-روی-باریم در نیزار شباهت بسیاری با کانسارهای سرب- روی-باریم نوع دره می سی سی پی (MVT) دارد.

  کلیدواژگان: کانی سازی سرب - روی- باریم، میانبارهای سیال، تیپ دره می سی سی پی، نیزار، ایران
 • فهیمه رحمانی، آزاده ملکزاده شفارودی*، مریم جاویدی مقدم صفحات 335-346

  منطقه اکتشافی امیرآباد در شمال غرب شهرستان نیشابور، در استان خراسان رضوی واقع است. زمین شناسی منطقه شامل واحدهای آذرین نیمه عمیق (دیوریت پورفیری) با سن ایوسن پسین، آتشفشانی (آندزیت) و رسوبی (ماسه سنگ و کنگلومرا) با سن پالیوژن است. واحد های رسوبی منطقه شامل تناوبی از ماسه سنگ سرخ اکسایشی، ماسه سنگ خاکستری و کنگلومراست. از نظر موقعیت زمین ساختی، ماسه سنگ ها در شرایط قوس قاره ای تا اقیانوسی در حوضه رسوبی نهشته شده اند. کانی سازی مس بصورت عدسی و لایه ای (هم درونزادی) در بخش هایی با ترکیب بیشتر لیت آرنایتی (درشت دانه) و دارای سنگواره های گیاهی فراوان رخ داده است. کانی سازی اولیه (با بافت های پراکنده، رگچه ای و جانشینی) شامل پیریت و کالکوسیت بوده است که طی مراحل برون زاد کانی های ثانویه کالکوسیت، کوولیت، مالاکیت، هماتیت و گوتیت ایجاد شده اند. بیشترین بی هنجاری های زمین شیمیایی در افق های کانی سازی برای مس 6 درصد، نقره 14 گرم در تن و روی 99 گرم در تن است. بر پایه نوع سنگ میزبان، نوع کانی های سولفیدی، بافت و عوامل کنترل کننده کانه زایی (وجود آثار گیاهی به عنوان عامل احیا کننده و نفوذپذیری سنگ میزبان) این منطقه شبیه کانسار های مس رسوبی نوع سرخ لایه است.

  کلیدواژگان: ژئوشیمی، سین ژنتیک، کانی سازی مس رسوبی نوع Red Bed، امیرآباد، نیشابور
 • سید مسعود همام*، فرحناز محمد پور، مریم جاویدی مقدم صفحات 347-360

  منطقه ی مورد بررسی در شمال شرق ایران و 10 کیلومتری جنوب غربی شهرستان خواف واقع شده است. این منطقه دارای برونزدهایی از سنگ های رسوبی (کنگلومرا)، آتشفشانی (داسیت، آندزیت، بازالت) و آذرآواری (ایگنمبریت) با سن ایوسن پسین است. واحد بازالتی دارای بافت های پورفیری، گلومروپورفیری، شیشه ای، غربالی و بادامکی است. کانی های این واحد شامل پلاژیوکلاز، پیروکسن، هورنبلند و الیوین هستند. در واحد آندزیتی، بافت های پورفیری با زمینه ریزسنگی، شیشه ای، گلومروپورفیری و غربالی شناسایی شدند. کانی های اصلی آن پلاژیوکلاز، هورنبلند و فلدسپار قلیایی هستند. واحد داسیتی دارای بافت پورفیری بوده و شامل کانی های پلاژیوکلاز و کوارتز و به مقدار کمتر فلدسپار قلیایی است. واحدهای آتشفشانی گرازی ماهیت آهکی قلیایی تا آهکی قلیایی با پتاسیم بالا دارند. غنی شدگی عناصر خاکی نادر سبک (LREE) ها نسبت به عناصر خاکی نادر سنگین (HREE) ها و غنی شدگی عناصر سنگ دوست بزرگ یون (LILE) نسبت به عناصر با شدت میدان بالا (HFSE) شواهد مهمی گویای این هستند که این واحدها در کمربند ماگمایی پهنه فرورانش تشکیل شده اند. با توجه به داده های زمین شیمیایی، سنگ های آتشفشانی از گوشته غنی شده شکل گرفته اند و از بین اجزای فرورانشی، دگرنهادی مربوط به رسوب ها، مهمترین نقش را داشته است.

  کلیدواژگان: پتروگرافی، کانی شناسی، ژئوشیمی، گرازی، خواف
 • افسانه ناصری اسفندقه*، محمد رهگشای، ساسان باقری، ایمان نصف صفحات 361-374

  مجموعه افیولیتی فاریاب در منطقه گلاشکرد در بخش جنوب شرقی سنندج- سیرجان قرار دارد. این مجموعه بیشتر دربردارنده بخش گوشته ای افیولیت شامل دونیت ، ورلیت و پیروکسنیت و همچنین کرومیتیت و سرپانتینیت بوده که بر یک بستر دگرگونی از مجموعه باجگان رانده شده است. دونیت ها به صورت توده ای دیده می شوند و گاهی دربردارنده لایه های نازکی از کرومیتیت هستند. ورلیت ها و پیروکسنیت ها نیز به صورت دایک در بخش های مختلفی رخنمون داشته و فراوانی کمی دارند. بافت های اصلی موجود در مجموعه ورلیت و دونیت دانه ای و تنش آواری هستند. در کرومیتیت های منطقه نیز، بافت های لایه ای و توده ای دیده می شوند. شواهد میکروسکوپی بیانگر وجود جهت یابی ترجیحی در کانی ها بوده که با بازتبلور دانه ها در دمای بالای گوشته ای همراه شده است. شیمی کانی های موجود در پریدوتیت ها نشان می دهد که این سنگ ها شامل کانی های فورستریت با کروم کم و نیکل بالا، دیوپسید و کروم اسپینل منیزیم دار همراه با مقادیر کمی ارتوپیروکسن وابسته به گوشته بالایی هستند و دچار بیش از 35 تا 40 درصد ذوب بخشی شده اند. براساس نمودارهای تشخیص محیط زمین ساختی، مجموعه پریدوتیت های مجموعه فاریاب بخشی از سنگ کره اقیانوسی هستند که در بالای یک منطقه فرورانش قرار دارند، دستخوش دگرگونی های ذوب بخشی شده و سپس به صورت زمین ساختی و به شکل بخشی از افیولیت در پوسته جایگزین شده اند.

  کلیدواژگان: افیولیت فاریاب، شیمی کانی پریدوتیت، کمپلکس باجگان-دورکان، پهنه سنندج-سیرجان
 • امین اله کمالی*، محسن موید، محمد فداییان صفحات 375-392

  کانی های گروه کلریت دارای گستره وسیعی از ترکیب شیمیایی هستند که نشان دهنده شرایط فیزیکوشیمیایی تبلور آنهاست. در این پژوهش، از روش زمین دماسنجی کانی کلریت برای تعیین دمای دگرسانی دایک های تاخیری کانسارمس-مولیبدن پورفیری سونگون واقع در شمال غرب ایران استفاده شده است. براساس داده های ریزپردازشی، تغییرات ترکیبی کلریت بازتاب دهنده تفاوت شگرف در مقدار عناصر سیلیسیم، آلومینیوم، آهن و منیزیم در این دایک هاست. ترکیب شیمیایی کلریت های دایک های کوارتز دیوریت پورفیری (DK1a, DK1b)، دیوریت پورفیری (DK3) و ریزدیوریتی (MDI) در گستره ی پیکنوکلریت از نوع کلینوکلر و دایک های کوارتز دیوریت پورفیری (DK1c) در گستره پنین ازنوع شاموزیت قرار دارند. کلریت های دایک های کوارتز دیوریت پورفیری (DK1a, DK1b, DK1c) و دیوریت پورفیری (DK3) غنی شدگی از Mg-کلریت و دایک ریزدیوریتی (MDI) غنی شدگی از Fe-کلریت داشته و در رده کلریت های سه هشت وجهی قرار دارند. میانگین دمای تشکیل کلریت های دایک های کوارتز دیوریت پورفیری DK1a, DK1b, DK1c، و دیوریت پورفیری (DK3) و ریزدیوریتی (MDI) به ترتیب 287،133،237،221 و 174 درجه سانتی گراد است. این دما اشاره به اثر سیال های گرمابی در تشکیل کلریت دارد و نشان می دهد که کلریت های منطقه مورد بررسی را می توان با عملکرد اثر سیال های داغ شکل گرفته از ماگما در ارتباط دانست. روابط میان مقدار SiO2 و دمای تبلور در دایک های تاخیری سونگون همبستگی معکوس و شدیدی نشان می دهند، به طوری که کلریت های با دمای بالا در این دایک ها مقدار Si کمتری نسبت به کلریت های متبلور شده در دماهای پایین دارند. از این رو، مقدار سیلیس کلریت این دایک ها می تواند شاخصی از دمای تبلور آن ها باشد. کلریت ها دارای تغییرات ترکیبی و جانشینی های اتمی مشخصی هستند که بازتابی از دمای تبلور آن هاست.

  کلیدواژگان: کلریت، دماسنجی، دایک تاخیری، سونگون
 • سید ابراهیم موسوی قهفرخی*، مریم عادل صفحات 393-404

  در این پژوهش، فریت بیسموت (BiFeO3) آلاییده با مس BiFe1-yCuyO3 با مقادیر مس 30/0 و 25/0، 20/0، 15/0، 10/0، 05/0، 0/0 =y به روش سل-ژل در دمای C650 و زمان 60 دقیقه تهیه شد. با روش های پراش پرتوی ایکس (XRD)، طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR)، میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) و طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتوی ایکس (EDX)، ویژ گی های ساختاری نمونه ها بررسی گردید. بررسی نشان داد که با افزودن Cu درصد فاز فریت بیسموت کم و فازهای ثانویه چون Bi2O3 ، Bi2CuO4 و Bi2Fe4O 9، بیشتر شده است. ویژ گی های ساختاری و دی الکتریکی نمونه ها با مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) و LCRسنج بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزودن Cu به نمونه ها، ویژ گی مغناطیسی آن ها بهبود یافته است. ثابت دی الکتریک حقیقی و موهومی نمونه ها با افزایش بسامد کاهش می یابد که نشان دهنده رفتار طبیعی دی الکتریک در فریت بیسموت است.

  کلیدواژگان: فریت بیسموت آلاییده با مس BiFe1-yCuyO3، ویژه گی های ساختاری، ویژه گی های مغناطیسی، ویژه گی های دی الکتریکی
 • امیر زلتی*، علی آرمان، عزیزالله شفیع خانی، سحر رضایی صفحات 405-416

  امروزه لایه کربن شبه الماسی برای کاربردهای صنعتی و زیستی مورد توجه است، به طوریکه با وارد کردن ناخالصی (فلزی یا غیر فلزی) به آن، به دنبال ایجاد ویژگی های ساختار و مکانیکی جدیدی هستند. از اینرو در این پژوهش نانوذرات نقره در بستری از لایه نازک کربن شبه الماسی روی زیرلایه های مختلف فلزی با استفاده از روش همزمان کندوپاش پلاسمای بسامد رادیویی و انباشت بخار شیمیایی تهیه و مشخصه یابی شدند. لایه ها از هدف نقره در محیطی از ترکیب گازهای استیلن و نیتروژن و در فشارهای مختلف کاری ساخته شدند. ریختار (مورفولوژی) لایه ها با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بر اساس استاندارد 25178-2: 2012 بررسی گردید و نتایج آماری به دست آمده از داده های AFM نشان داد که مکان نگاری سطح لایه ها در فشارهای مختلف با توجه به طبعیت زیرلایه، دستخوش تغییر شده است، بطوریکه نمونه های تهیه شده در فشار کاری 5/18 میلی تور بالاترین زبری سطح را نسبت به سایر نمونه ها داشتند. پس از آن ویژگی برخالی (فرکتالی) لایه های تهیه شده بصورت نظری بررسی گردید و مشخص شد که همه آنها ویژگی های چندبرخالی (چندفرکتالی) دارند. نتایج بررسی چند برخالی لایه ها همخوانی خوبی با سایر داده های آماری AFM داشت. همچنین با کمک طیف سنجی های پراکندگی انرژی پرتوی ایکس (EDS) و رامان، تشکیل ساختار و وجود عناصر کربن، نیتروژن و نقره و وجود ساختار کربن شبه الماسی تایید شد.

  کلیدواژگان: ریخت شناسی، فرکتال، کربن شبه الماسی، میکروسکوپ نیروی اتمی
|
 • Elham Bahramnejad, Sasan Bagheri*, Mortaza Sharifi, Ghodrat Torabi, Mousa Noghreyan Pages 209-228

  The Dumak ophiolitic mélange in the Baluchistan region is one of the ophiolitic mélanges that contains all of the components of a complete ophiolite, located in the middle parts of the western margin of the Eastern Iranian range. Field studies indicate the presence of a large volume of pillow lavas in different parts of the Dumak mélange. The outcrop of sheeted dikes associated with the Dumak mélange is limited to the Shuru region. These dikes present below the pillow lava and Cretaceous pelagic sediments. Compositionaly, most of pillow lavas and sheeted dikes are basalt. Variations in SiO2 to FeOt/MgO in the pillow lavas and sheeted dikes indicates a tholeiitic trend for their productive magma. The pattern of REE elements and amounts of (La/Sm)N in these rocks are similar to E-MORB. The study of pillow lavas and sheeted dykes of Dumak ophiolitic mélange shows that the MORB ophiolitic body in Dumak has been gradually and continuously evolved in a supra-subduction zone environment and beginning of intra-oceanic subduction. Considering structural evidence of the region, after adding the Dumak ophiolite to the Lut block, during the continuation of tectonic movements related to orocline bending, a new mélange has formed with the presence of Eocene carbonate blocks.

  Keywords: Dumak, Neo-Tethys, Ophiolite, Eastern Iran
 • Zeinab Rahmanian, GholamReza Ghadami*, Hamid Ahmadipour, Mohammad Poosti Pages 229-242

  Dalfard granitoid complex is located in the southeast of Kerman Province between  57˚ 30 ˊ to 57° 45 longitudes and 28˚ 55ˊ to 29˚ 10 ˊ latitudes. This granitoide complex contains granite, granodiorite, quartz-diorite, diorite, in the margins, and is mainly composed of quartz-diorite. The main texture is granular and include quartz, plagioclase, amphibole, biotite and alkali-feldspar, with some mafic microgranular enclaves in them. The EMPA data showed that plagioclase are andesine and alkali-feldspar with orthoclase composition. Biotites with Fe/Fe+Mg > 3.3 rato fall in the magnesium-rich biotites area. Amphiboles are calcium type and they have magnesiohornblende in composition, which indicates that their host magmas are I-type. The low values of Na2O in amphiboles, their calc-alkaline nature, and the high oxygen fugacity indicate that they belong to the subduction environment and mantle derived magmas along with the crustal compounds contributed to the formation of their host magmas. Geo-thermo-barometry calculations estimate the average crystallization pressure of 1.4 kb and temperature of 681 °C for the studied hornblende.

  Keywords: Dalfard granitoid, mineral chemistry, geo-thermo-barometry, Jiroft, calc-alkaline
 • Behzad Mehrabi, Nafiseh Chaghaneh*, Ebrahim Tale Fazel Pages 243-260

  The Chah Mileh Pb-Zn (-Cu) deposit is located in the Yazd-Anarak metallogenic belt, Central Iran. Primary sulfide mineralization (e.g., galena, sphalerite, chalcopyrite and pyrite) formed within dolomitic marble unit of the Middle Triassic Chah Gorbeh complex. Mineral matter often occurs as, brecciaed, open-space filling, disseminated and replacement textures. The non-sulfide ore of the Chah Mileh deposit were formed by supergene oxidation of primary sulfide minerals during the complex interplay of tectonic uplift, karst development, changes in the water table, and weathering. Cerussite, hemimorphite, wulfenite, mimetite, smithsonite, malachite and iron oxy-hydroxides are the most non-sulfide ore minerals in the Chah Mileh deposit. In Chah Mileh deposit, the oxidation of pyrite and similar sulphides led to supply of sulphuric acid which resulting low-pH values and increasing PCO2 due to acid-neutralisation by host-rock carbonates; therefore liberation of sulphate ions and precipitation of iron oxy-hydroxides play an important role in the formation of non-sulphide ore. Under acidic conditions most of the zinc leaves the oxidation zone and precipitates as zinc carbonates (e.g., smithsonite and less hydrozincite, based on PCO2 values) in adjacent to the carbonate host rock, while most of the lead within the oxidation zone precipitates as cerussite and adsorbed by feoxyhydroxides. Based on geological, textural and mineralogical composition, the non-sulfide ore of the Chah Mileh belongs to supergene non-sulfide deposits and subtype of direct replacement deposits (red ore).

  Keywords: Zinc-lead deposits, non-sulfide, supergene, Central Iran, Anarak, Chah Mileh
 • Hossein Rostam Pour Moghadam Beglar, Amir Nekouei, Hossain Sani Ghalhar*, Fatemeh Najmi, Hamid Hafezi Moghadas Pages 261-276

  Kuh-Rakhneh  district is located in the southwest of Qaleh Zari mine in Birjand city and in the central part of Lut block. The geology of the area includes the alternation of volcanic rocks with dacite to andesite composition and subvolcanic units involving granodiorite porphyry, tonalite porphyry, pyroxene diorite porphyry, diorite porphyry, and quartz diorite porphyry that have penetrated them. The alteration zones in the study area include propylitic-chlorite, sericite, argillic, silicification, and carbonate that silicification and argillic alterations are closely related to the mineralization process. Mineralization has occurred in the form of three main veins (A, B, and C) with a southeast-northwest trend within fault zones in andesitic and diorite rocks. Primary ores include pyrite, chalcopyrite, and secondary ores include bornite, chalcocite, covellite, and malachite. Mineralization in these veins is also created in the form of veins, masses, replacement, and breccia.The chemical composition of these I-type subvolcanic intrusions are between predominantly metaaluminous to slightly peraluminous with calc-alkaline characteristics. Also, negative Eu anomalies and a ratio of less than one (Eu/Eu*=0.54-0.96) indicate the presence of plagioclase in the origin of magma. The low amount ​​of Nb and Ti in these units reveals formation at tectonic setting associated with the subduction zone in the active continental margin. Based on geochemical analysis, trace and rare earth elements, the magma source that forms these subvolcanic units had been generated from  1 to 5% partial melting of garnet spinel lherzolite in the enriched mantle and at the depth of about 65 to 67 km.

  Keywords: Subvolcanic intrusions, Alteration, Mineralization, Geochemistry, Petrogenesis, Kuh-Rakhneh, Lut block
 • Ghahraman Sohrabi*, Fatemeh Hassani Soughi, Zahra Hassani Soughi Pages 277-290

  The Khoynaroud area is located about 25 km north of Varzaghan city in the Arasbaran metallogenic district. The quartz vein-veinlets host rocks are quartz monzonite and diorite. Distinctive alterations around the quartz vein-veinlets include silicic, phyllic, argillic, and propylitic types. The quartz vein-veinlets display ribbon, comb, open-space filling, vuggy, and brecciated textures. The mineralization took place during two stages, hypogene and supergene. The hypogene minerals include sulfide minerals (chalcopyrite, pyrite, and bornite) and gold, which are associated with supergene minerals such as Fe oxides-hydroxides (goethite, hematite, and jarosite), copper carbonates (malachite and azurite), and secondary copper sulfides (covellite and chalcocite). Study of microthermometry on liquid-rich two-phase fluid inclusions in quartz mineral coexisting with mineralization indicates that values of salinity of fluid inclusions vary from 8 to 20 wt%. NaCl equiv and values of homogenization temperature of fluid inclusions range from 140º to 380ºC. According to the microthermometric data, the effective ligands in transporting metals are chloride and sulfide and the phenomenon of boiling, cooling, and surface fluid dilution are the most important mechanisms in the deposition of ore minerals. Study of geological, alteration, mineralogical, textural, and fluid inclusion shows that the mineralization in the Khoynaroud area is very similar to epithermal deposits of the low-sulfidation type.

  Keywords: Fluid inclusions, Gold mineralization, Epithermal, Khoynaroud, Varzaghan
 • Mahya Nazarian*, Mohammad Lotfi, Majid Ghasemi Siani Pages 291-304

  The Chomalu ore deposit is located in the western part of the Alborz magmatic belt (Alborz-Azerbaijan) and geology includes Lower Eocene volcanic to volcanoclastic, including olivine basalt, andesite basalt, andesite to trachyandesite, dacite to rhyolite, and Upper Eocene granitoids including quartz monzonite to quartz monzodiorite. Ore formation in the Chomalu deposit is hosted by olivine basalt and andesite to trachyandesite rocks. The main ore minerals at Chomalu deposit consist of galena, sphalerite, tetrahedrite, pyrite, chalcopyrite, and magnetite. Quartz and fluorite are the main gangue minerals in the Chomalu deposit. Ore mineralization occur as veins and open space filling textures. Field observation shows that mineralization occurred in E-W and NW-SE trending quartz veins. Three mineralization stages were recognized at Chomalu deposit. The geochemical studies show high correlation coefficient indexes between Pb -Zn, Pb-Ag and Cu-Pb and Zn. Vein-veinlets, open space filling and colloform textures; galena, Fe-poor sphalerite, tetrahedrite, pyrite and chalcopyrite mineralization; relatively high base metal sulfides (e.g., Cu, Pb, and Zn); gangue minerals including quartz, fluorite and minor calcite, mineralization with olivine basalt and andesite to trachyandesite as host rocks show that Chomalu mineralization can be classified as IS epithermal deposit.

  Keywords: Mineralogy, Epithermal, Polymetallic, Intermediate-sulfidation, Chomalu, Alborz magmatic belt
 • Ghodrat Torabi*, Hanan Salim, Nargess Shirdashtzadeh Pages 305-318

  Along Toveireh Fault, in the northwest of Central-East Iranian Microcontinent, the Oligocene alkali-basalt outcrop was investigated for petrography and mineral chemistry. They include phenocrystals of chrysolite (Fo70–90), augite-diopside (Mg#=0.82) and labradorite (An30-70) in a fine-grained matrix of the same minerals as pheoncrysts, together with sanidine and secondary minerals (serpentine and zeolite), as well as opaque minerals. These rocks contain sillimanitite xenoliths which are mostly composed of fibrous and prismatic sillimanites, together with minor amount of corundum, and secondary minerals (chlorite and scapolite). Xenoliths show granoblastic, nematoblastic, poikiloblastic, and corona textures. These high-Al and moderately silica-rich xenoliths were probably formed by metamorphism of continental crust sedimentary rocks, conveyed up to the earth's surface by ascending alkali basalt magma. Fibrolite formation around some of the prismatic sillimanits and Al-rich spinels (Mg#=0.4-0.5) formation in the contact of xenolith and host basalt indicate that pressure-temperature decreased during magma ascending and reaction of basaltic magma with xenolith.

  Keywords: Mineralogy, Alkali-basalt, Sillimanitite xenolith, Oligocene, Jandaq, Central Iran
 • Sargol Rahimi, Ali Avedini*, Farhang Aliyari, Ali Asghar Calagari Pages 319-334

  The Neyzar lead-zinc-barium deposit is located about 20 km east of Eshgabad city (South-Khorasan Province, east Iran) and is a part of Tabas-Pushte Badam metallogenic belt. This deposit is hosted by carbonate units of Jamal (Permian) and Shotori (Triassic) Formations. Mineralization was mainly controlled by structural factors (thrust faults) in this deposit. Galena, sphalerite and barite are the principal ore minerals with minor amounts of minerals such as calcite, dolomite, quartz, fluorite, malachite, cerussite, covellite, hemimorphite, hematite, goethite, and manganese oxides. The micro-thermometric studies, using fluid inclusions, on calcite and barite crystals were carried out in this deposit. Both calcite and barite minerals are co-existed and co-genetic with Pb-Zn sulfide mineralization occurrence. Petrographic observations of fluid inclusions show that most of them are of liquid-rich two-phase type. Based upon micro-thermometric analysis, the homogenization temperatures of the fluid inclusions in calcite and barite crystals vary from 120 to 220ºC and from 119 to 199ºC, respectively. The salinities of the fluid inclusions in calcite and barite crystals also show changes within the range of 10.12-23.5 and 19.6-23.1 wt% NaCl eq., respectively. In general, the microthermometric investigations revealed that simple cooling and boiling were the main evolutionary trend for deposition of the ore and gangue minerals by sedimentary-derived hydrothermal fluids. Based on the results obtained from field observations, mineralogy, structure and texture and micro-thermometric data, the Pb-Zn-Ba deposit in the Neyzar area is very similar to those of the Mississippi Valley-type (MVT).

  Keywords: Lead-zinc-barium mineralization, Fluid inclusions, Mississippi Valley-type (MVT), Salinity, Neyzar, Iran
 • Fahimeh Rahmani, Azadeh Malekzadeh Shafaroudi*, Maryam Javidi Moghaddam Pages 335-346

  Amir Abad prospect area is located in northwestern Neyshabur, Khorasan Razavi Province. Geology of the area includes post-Eocene subvolcanic igneous (diorite porphyry), Paleogene volcanic (andesite) and sedimentary (sandstone and conglomerate) units. Sedimentary units of the area consist of layers of oxidized red sandstone, gray sandstone and conglomerate. Sandstones deposited in a continental to oceanic island arc tectonic setting within sedimentary basin. Copper mineralization, as layer and lens (syndiagenetic), occurs in sections with mostly lithic arenite composition (coarse grain) and abundant plant fossil. Primary minerals (with disseminated, veinlet and replacement textures) include pyrite and chalcocite, which during secondary stages chalcocite, covellite, malachite, hematite and goethite were formed. Maximum geochemical anomalies in the horizons of mineralization for copper, silver, and zinc are %6, 14 ppm and 99 ppm respectively.. Based on type of host rock, sulfide minerals, texture and mineralization controlling agen (presence of plant traces as reducing factor and host rock permeability), mineralization type is similar to sedimentary copper deposits of Red Bed type.

  Keywords: Geochemistry, Syngenetic, Red bed-type copper mineralization, Amir Abad, Neyshabur
 • Seyed Masoud Homam*, Farahnaz Mohamadpour, Maryam Javidi Moghaddam Pages 347-360

  The study area is located in northeast Iran, about 10 Km southwest of Khaf city. Geology of the area includes the Upper Eocene sedimentary (conglomerate), volcanic (basalt, andesite, dacite) and pyroclastic (ignimbrite) rocks. The basalt unit displays porphyritic, glomeroporphyry, vitric, sieve and amygdaloidal textures. The minerals are mainly plagioclase, pyroxene, hornblende and olivine. The andesite unit has porphyry, with microlitic groundmass, vitric, glomeroporphyry and sieve, textures. The minerals mainly consist of plagioclase, hornblende, and K-feldspar. The dacite unit has porphyry texture and consists of plagioclase and quartz minerals with lesser amounts of K-feldspar. Volcanic units of Gorazi have characteristic of Calc-alkalic to high-K Calc-alkalic. Enrichment of LREE relative to HREE and LILE to HFSE are important evidences that magma was formed in a magmatic belt of a subduction zone. Based on geochemical data, the volcanic rocks are originated within the enriched mantle source and, among subduction components, metasomatism related to sediments has played the most important role.

  Keywords: Petrography, Mineralogy, Geochemistry, Gorazi, Khuf
 • Afsaneh Naseri Esfandagheh*, Mohamad Rahgoshay, Sasan Bagheri, Iman Monsef Pages 361-374

  The Faryab ophiolitic complex is located in Golashkard region, in the southeastern part of Sanandaj-Sirjan zone. This complex is mainly composed of the ophiolitic mantle part consisting of dunite, wehrlite, and pyroxenite, as well as chromitite and serpentinite, which was thrusted on the metamorphic rocks of the Bajgan complex. Dunites are found in the form of bodies sometimes containing thin layers of chromitite. Wehrlite and pyroxenite are also exposed as minor dykes in different parts of the complex. The main texture in the wehrlite and dunite is granular and cataclastics. The chromitites appear in both stratiform and podiform. Microscopic evidence indicates that the presence of lattice preferred orientation in minerals may be formed during recrystallization at high- temperature mantle. The chemistry of minerals in the peridotites shows that rocks including forsterite with low chromium and high nickel, diopside and magnesium-bearing Cr-spinel with small amounts of orthopyroxene were partially melted in the upper mantle up to 35 to 40%. Using tectonic setting discrimination diagrams led us to conclude that the Faryab complex peridotites are a part of the oceanic lithosphere which have emplaced in the supra-subduction zone, suffered partial melting evolutions and then tectonically emplaced in the crust in the form of ophiolitic remnants.

  Keywords: Golashkard complex, Faryab ophiolite, peridotite mineral chemistry, Bajgan-Durkan
 • Amin Allah Kamali*, Mohsen Moayyed, Mohammad Fadaeian Pages 375-392

  Chlorite group minerals have a wide range of chemical composition that reflect their physical and chemical conditions of crystallization. In this research, the chlorite mineral geothermometry method has been used to determine the alteration temperature of delay dykes in Sungun copper-molybdenum porphyritic deposit, located in the northwest Iran. Based on the microprobe data, the compositional changes of chlorite reflect a large differences in the content of silicon, aluminum, iron and magnesium elements in these dykes. The chemical composition of the chlorites in quartz diorite porphyry (DK1a, DK1b), diorite porphyry (DK3) and microdioritic (MDI) dykes placed in picnochlorite range of type clinochlor and quartz- dioritic dykes (DK1c) are in the penin range type of chamosite. Chlorite in quartz diorite porphyry (DK1a, DK1b, and DK1c) and diorite porphyry (DK3) dykes enrichment in the Mg-chlorite and microdioritic (MDI) dykes enrichment in the Fe-chlorite and are classified as trioctahedral chlorites. According to different geothermometric methods, chlorite minerals in quartz diorite porphyry (DK1a, DK1b, and DK1c), diorite porphyry (DK3) and microdioritic (MDI) dykes, have formed at temperatures of 237°C, 217°C, 115°C, 276°C and 247 °C respectively. These temperatures show the effect of hydrothermal fluids in the formation of chlorite and show that the chlorites of the studied area can be related to the effect of hot fluids originating from magma. The relationships between the SiO2 content and the crystallization temperature in Sungun late dykes show an inverse and strong correlation; so that high temperature chlorites in these dykes have lower Si content than chlorites crystallized at low temperatures. Therefore, the silica chlorite content of these dykes can be an indicator of their crystallization temperature. Chlorites have specific compositional changes and atomic substitutions that reflect their crystallization temperature.

  Keywords: chlorite, geothermometry, Sungun, late dykes
 • Seyed Ebrahim Mousavi Ghahfarokhi*, Adel Maryam Pages 393-404

  In this research, the bismuth ferrite (BiFeO3) nanostructure doped with Cu was prepared by a sol-gel method at a temperature of 650 ºC in a period of 60 minutes. First, bismuth ferrite nanoparticles are provided, then its doping with Cu (BiFe1-yCuyO3) with y = 0.0, 0.05, 0.10 ,0.15 ,0.20, 0.25, and 0.30 has been done.  The structural properties of the samples have been characterized using the XRD, FESEM, FT-IR, and EDX. Investigations of the structural properties showed that as increasing Cu, the content of ferrite bismuth phase decreases and the secondary phases such as Bi2O3 ، Bi2CuO4 and Bi2Fe4O9 have increased. The magnetic and dielectric properties of the samples using the analyses of VSM, and LCR meter have been investigated. Investigations of the magnetic properties showed that as increasing Cu, the magnetic properties of the samples improved. The dielectric constant and the dielectric loss of the samples decrease with increasing frequency, which indicates the natural dielectric behavior of bismuth ferrite.

  Keywords: Bismuth ferrite (BiFeO3), BiFe1-yCuyO3, Magnetic properties, Structural properties Dielectric properties
 • Amir Zelati*, Ali Arman, Azizollah Shafiekhani, Sahar Rezaee Pages 405-416

  Nowadays, the use of diamond-like carbon films has been considered for industrial and biological applications, so in today's research, by introducing impurities (metallic or non-metallic), they are looking for new structural and mechanical properties. Therefore, this research discussed the fabrication and characterization of silver nanoparticles in a diamond-like carbon (DLC) thin film bed on various metal substrates using the simultaneous radio frequency plasma sputtering and chemical vapour deposition method. Therefore, the films were fabricated from the silver target in an environment of a combination of acetylene and nitrogen gases at different working pressures. The morphology of the film was examined using an atomic force microscope (AFM) according to the standard 25178-2: 2012, and the statistical results obtained from the AFM data showed that the surface topography of the film at different pressures changed according to the substrate nature so that the samples prepared at a working pressure of 18.5 mTorr had the highest surface roughness compared to other samples. After that, the fractal properties of the prepared films were theoretically checked, and all the films have multi-fractal properties—the results of the multi-fractal analysis of the film satisfactorily complied with other AFM statistical data. Moreover, with the help of EDS and Raman analysis, the structure formation, the presence of carbon, nitrogen, and silver elements, and the existence of a carbon-like structure were confirmed.

  Keywords: Morphology, Fractal, Diamond-like carbon, AFM