فهرست مطالب

مجله صفه
پیاپی 102 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیده سعیده حسینی زاده مهرجردی*، حمید میرجانی، حمید ندیمی صفحات 5-23

  در رویکردهای علوم شناختی نوین در سه دهه اخیر به نقش اثرگذار بدن در فرایندهای شناختی اشاره شده است؛ نقشی که قرن ها با سیطره دویالیسم ذهن  بدن در حوزه های شناختی و فکری مانند اندیشه معماری مغفول مانده است؛ درحالی که در این رویکردها بدن نقطه کانونی کشف و شناخت جهان است. این شناخت از مسیر تعامل بین خرده جهان محسوس و قابل درکی مثل معماری با این بدن که در آن واحد هم تجربه می شود (بدن اول شخص) و هم تجربه می کند (بدن زیسته) انجام می شود. اما آیا این بدن و نقش شناختی آن که در رویکردهای فوق ذیل مقوله تن یافتگی اهمیت یافته، در تاریخ اندیشه ورزی معماری همواره مغفول بوده یا از دوره ای فراموش شده است؟! به منظور فهم اینکه بدن واجد چه پیشینه ای در این تاریخ بوده، چه ماهیتی در اندیشه های معماری هر دوره ای داشته، و نقش آن در شکل گیری و تکامل نظریات معماری چه بوده، پژوهش حاضر انجام شده است. همچنین سعی شده با رویکرد توصیفی  تحلیلی و به روش استدلال منطقی بخشی از تاریخ نگاشت دوهزارساله نظریات معماری غرب بازاندیشی شود. به دلیل تاثیر غالب فلسفه غرب بر نظریات معماری، این تاریخ نگاشت مبنای پژوهش قرار گرفته است. طبق یافته های پژوهش، ایده های متفاوت از بدن در این تاریخ نظریه پردازی قابل شناسایی است که در طیفی از تجسدیافتگی تا تن یافتگی دسته بندی شده است. پیش بینی می شود کم کم تن یافتگی و نقش شناختی بدن و رویکردهای نامبرده بر نظریات معماری تاثیر بگذارد و جذبه ای در این نظریه پردازی به سمت «نسبت نزدیک بدن اول شخص و معماری» شکل گیرد.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی معماری، بدن زیسته، بدنمندی، تنیافتگی، تاریخ نظریه معماری
 • محمدرضا نامداری*، علی مشهدی، آیلا سینایی صفحات 25-42

  کالبد خانه های تاریخی در ایران، بسته به مکان قرارگیری و بافت زمینه ای، همواره متاثر از عوامل مختلف بوده اند. عوامل فرهنگی، باورهای دینی، آیین ها، رویکردهای مذهبی، امنیت اجتماعی، و آسایش اقلیمی بخشی از این عوامل هستند که به صورت های مختلف بر کیفیت فضاهای داخل خانه و شاخص های فرم کالبدی آن اثر گذاشته اند. جهت گیری خانه، مواد و مصالح مصرفی، تزیینات، سلسله مراتب، هندسه، مقیاس، و نور و روشنایی ازجمله این شاخص ها هستند. در این مقاله به تقابل و سنجش چگونگی تاثیر عوامل فرهنگی و اقلیمی بر کالبد معماری خانه های تاریخی دوران قاجار در اقلیم های «سرد و کوهستانی» و «گرم و خشک» ایران پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی  تحلیلی و قیاسی و جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای و بازدید میدانی است. در فرایند تحلیل موضوع پژوهش و به منظور شاخص سازی عوامل موثر بر مولفه های کالبدی و فضایی، تعداد چهار خانه قاجاری با دو فرم متفاوت مشتمل بر فرم های حیاط مرکزی و بلوکی در شهرهای شاخص اقلیم های مذکور انتخاب شدند تا، از طریق تحلیل قیاسی بین فرم های متضاد در یک اقلیم و فرم های مشابه در اقلیم های متفاوت، نحوه اثرپذیری مولفه های کالبدی و فضایی از عوامل مختلف نمایان شود. با توصیف مدارک معماری هر خانه و تحلیل میزان تاثیر مولفه های اقلیم و فرهنگ، نتایج پژوهش نشان می دهدکه فرم خانه، سلسله مراتب، جهت گیری، و استفاده از مصالح بوم آورد از شاخصه هایی هستند که در هردو اقلیم به صورت توام تحت تاثیر عوامل فرهنگی و اقلیمی بوده اند. در اقلیم گرم و خشک، عامل فرهنگ کارآمدترین تاثیر را بر روی مقیاس خانه و عملکرد فضاها گذاشته و موادومصالح، ترکیب بندی، نما و تزیینات اثر مفیدی را از اقلیم پذیرفته اند؛ درحالی که در اقلیم های سرد و کوهستانی شاخص های مقیاس و عملکرد اثرپذیری ثمربخشی از مولفه اقلیم داشته اند.

  کلیدواژگان: فرهنگ، اقلیم، کالبد معماری، خانه های تاریخی، دوران قاجار
 • شهرزاد طالب صفا*، مسعود طاهری شهرآئینی، یانگ شیائوشان، محمدرضا ربیعی صفحات 43-59

  رشد سریع شهرنشینی در دوران معاصر ضرورت و نیاز روانی انسان را به حضور در فضاهای باز افزایش داده است. یکی از مهم ترین اصول طراحی فضاهای باز توجه به آسایش حرارتی در جهت ارتقای کیفیت فضا و جلب رضایت بیشتر کاربران است. عوامل متعددی بر کیفیت آسایش حرارتی فضاهای باز اثر می گذارند که، در این میان، سایه اندازی یکی از مهم ترین آنهاست. این پژوهش به بررسی تاثیر سایه بر آسایش حرارتی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در فصل گرم سال اختصاص دارد. بدین منظور، مطالعات میدانی شامل اندازه گیری پارامترهای اصلی اقلیمی و همچنین ارزیابی احساس حرارتی دانشجویان با استفاده از پرسش نامه های آسایش حرارتی به صورت هم زمان در چهار نقطه از محیط دانشگاه شامل سایه پوشش گیاهی، سایه ساختمان، سایه سایه بان افقی (پارکینگ)، و آفتاب صورت گرفته است. در این پژوهش از دمای معادل فیزیولوژیکی (PET) شاخص آسایش حرارتی دانسته شده است. مقدار PET خنثی °C 9/21 و بیشترین مقدار در محدوده آسایش 9°C ،PET/26 برای این مطالعه به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط معناداری میان موقعیت و آسایش حرارتی وجود دارد. سایه پوشش گیاهی با رضایت بیش از 80٪ کاربران، محیط حرارتی قابل قبولی را ایجاد کرده و پس از آن، سایه پارکینگ و سایه ساختمان نیز برای اکثر افراد حاضر در این محیط ها رضایت از محیط را فراهم کرده است؛ درحالی که نامطلوب ترین شرایط حرارتی در موقعیت آفتاب رخ می دهد. در موقعیت های دارای سایه مقدار PET و همچنین تنش های حرارتی در فصل گرم و روزهای آفتابی کاهش می یابند و این موجب افزایش سطح و ساعات آسایش در طی روز می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ایجاد سایه و مسدود کردن تابش مستقیم خورشید با استفاده از پوشش گیاهی یا عناصر مصنوع تا حد زیادی می تواند شرایط آسایش حرارتی فضای باز را در فصل گرم بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: آسایش حرارتی، فضای باز، سایه، دمای معادل فیزیولوژیکی، خرداقلیم
 • عاطفه امیدخواه، محمدرضا بمانیان*، محمدرضا حافظی صفحات 61-78

  طراحی مسیرهای خروج برای تخلیه اضطراری به هنگام رخداد حریق یکی از موضوع های عملکردی طراحی معماری است. امروزه می توان عملکرد ساختمان در خروج ایمن افراد به هنگام شرایط اضطراری حریق را با ابزار «مدل سازی تخلیه» سنجید. پژوهش حاضر با هدف بررسی سیستماتیک پژوهش ‏های انجام شده در حوزه مدل سازی تخلیه از ساختمان در هنگام حریق انجام گرفته است. با جستجوی ادبیات تخصصی، پایگاه داده‏ ای متشکل از 152 مقاله ساخته شدند و داده ‏های حاصل از آن برای پاسخ به سه پرسش اصلی بررسی گردیدند. در پرسش اول «جایگاه طراحی معماری در کل پژوهش‏ های حوزه مدل سازی تخلیه حریق» مورد سوال قرار گرفت. مسایل طراحی معماری یک دسته در انواع پنج‏گانه پژوهش‏ های مدل سازی تخلیه هستند و در نمونه ‏های مدل سازی شده نیز تنوعی از مقیاس‏های مختلف در فرایند طراحی ملاحظه می شود. همچنین کیفیتی تحت عنوان «معماری ایمن» تعریف شد و شاخص‏ های مربوطه پنج رویکرد زمان محور، پیکره ‏بندی محور، ظرفیت محور، ازدحام محور و ریسک محور طبقه‏ بندی شدند. پرسش دوم در مورد «عناصر معماری واجد اهمیت در مسایل مدل سازی تخلیه» بود. با بررسی متغیرها در پژوهش ‏های مختلف و رابطه میان آنها دریافت شد که عناصر متعددی از معماری متغیر مستقل در مسایل مدل سازی تخلیه قلمداد می شوند و ویژگی‏ های طراحی آنها با ‏عنوان سنجه‏ هایی برای تبیین متغیرهای وابسته‏ دیگر لحاظ شده‏اند. در پرسش سوم در خصوص «رابطه عناصر معماری با دیگر پارامترهای مدل سازی تخلیه» بود. در مواردی که هدف از مدل سازی ارزیابی یک طرح است؛ نتایج می تواند منجر به اعمال تغییرات زیادی در طرح شود. مدل های تخلیه می توانند از حیث ویژگی‏ های متعددی همچون مقیاس، رویکرد مدل برای نمایش انسان و فضا، و الگوریتم‏ های مسیریابی متنوع و متفاوت باشند. روش‏ های مدل سازی با پیشرفت طراحی رابطه‏ ای متناظر دارند. در مراحل اولیه، فرایند معماری مدل سازی در مقیاس کلان‏ می تواند منجر به رد یا پذیرش یک گزینه طراحی شود، یا همخوانی یا ناهمخوانی طرح را با حدود عملکردی الزامی نشان دهد. در طرح‏ های توسعه یافته‏ تر، مدل سازی در مقیاس خرد به‏ مثابه ابزاری برای تصمیم ‏گیری نهایی در مورد ابعاد، جزییات پیکره‏ بندی‏ ها، و جانمایی ستون‏ها و مبلمان فضا کارکرد دارد. همچنین تلفیق رویکردهای پنج‏ گانه معماری ایمن امکان تدوین چارچوب‏ های عملیاتی برای ارزیابی عملکرد ایمنی تخلیه طرح معماری را فراهم می ‏آورد.

  کلیدواژگان: مدل سازی تخلیه، طراحی معماری، عملکرد، ایمنی حریق
 • محمدمهدی عزیزی*، رضا پیرکار صفحات 79-98

  فضاهای عمومی در ارتقای مشارکت اجتماعی شهروندان در توسعه محله ای شهرها می توانند نقش تعیین کننده داشته باشند. در این زمینه عوامل و معیارهای مختلفی، نظیر تعاملات اجتماعی، سلامت محیط، هویت و حس تعلق، امنیت و ایمنی، اعتماد عمومی، رفاه و توسعه اقتصاد محلی، دسترسی مناسب، تنوع خدمات شهری، و کیفیت زندگی، هریک در جای خود موثر هستند. در این فرایند، شناخت و سنجش میزان ظرفیت، منابع، پیش ران ها، و محدودیت ها در محله ها با سوال اصلی پژوهش های مرتبط می شوند و ضروری است تحلیل و ارزیابی شوند. با تحلیل معیارها و شاخص های کمی و کیفی مرتبط، می توان به مهم ترین عوامل کنش های اجتماعی در محله دست یافت. سوال اصلی پژوهش و هدف این تحقیق تبیین نقش فضاهای عمومی درون محله ای در ارتقای مشارکت اجتماعی است. در این پژوهش، محله کوی نصر تهران (گیشا) مطالعه موردی انتخاب گردیده که، همانند بسیاری از محله های مشابه، با چالش هایی در خصوص سوال اصلی و اول این پژوهش روبه روست. در قالب زمینه های مطرح در بستر فضاهای عمومی محله، مبتنی بر مشارکت اجتماعی، نقش معیارها و شاخص های منتخب که برگرفته از مبانی نظری تحقیق هستند، تحلیل شده اند. این تحلیل، با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته، ذیل مدل تحلیل محتوای آرونسون و روش SWOT صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشارکت اجتماعی بیشترین همبستگی را با متغیر تنوع در خدمات موجود در فضاهای عمومی دارد. بین متغیر حس تعلق و متغیر حضور فعال در فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی نیز همبستگی زیادی وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند سهم علمی قابل توجهی در فرایند برنامه ریزی توسعه محله ای با هدف ایجاد بستر مناسب برای تامین خواسته های عمومی ساکنان به منظور ارتقای مشارکت اجتماعی داشته باشد.

  کلیدواژگان: فضاهای عمومی، مشارکت اجتماعی، تحلیل محتوای آرونسون، مدل SWOT، محله کوی نصر تهران
 • محمدحسن خادم زاده*، یاسمن غلامی صفحات 99-110

  تهران قاجاری پایتخت و مرکز برگزاری مهم ترین مراسم حکومتی و فرصتی بود برای حضور عامه مردم در محضر شاه به مناسبت های مختلف ملی، مذهبی و غیر آن، که شامل جشن ها، عزاداری ها، آیین های نوروزی، مراسم بدرقه یا استقبال از شاه، و... می شد. اما ساختار این شهر از ابتدا تا انتهای آن دوره یکسان نبود و در دوره ناصری عناصر و فضاهای شهری مانند خیابان و میدان به شکل جدید به شهر عرضه شدند. خیابان ناصریه از فضاهای شهری جدیدی بود که در جانب شرقی ارگ سلطنتی ایجاد شد و به بستری نو برای مراسم حکومتی و یا بعضا غیردولتی به منظور ارتباط بیشتر میان شاه و مردم تبدیل گردید. در این مقاله، با تمرکز بر آیین های شهری، جایگاه خیابان ناصریه در برنامه های عمومی مردمی و بیشتر حکومتی دوره ناصری و مقایسه آن با دوره های قبل بررسی شده است. به این منظور با رویکرد کیفی و روش تفسیری  تاریخی، منابع مکتوب دست اول و دوم مطالعه و اسناد تصویری موجود بررسی و به کمک استدلال منطقی، یافته های مقاله استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهند که دوره ناصری آغاز فصلی جدید در ارتباط میان حکومت و مردم بود؛ با تمرکز بر مراسمی، که در اینجا برگزار می شد، اعم از مردمی و البته بیشتر حکومتی، و افزایش حضور شاه در جریان زندگی روزمره شهری مردم، که تا حد زیادی نشیت گرفته از تغییر روابط دولت و ملت و رویکردهای جدید حکومت در زمینه مشروعیت یابی بود.

  کلیدواژگان: دوره ناصری، خیابان ناصریه، مراسم حکومتی، فضای شهری، تهران قاجاری
|
 • Seyedeh saeideh Hosseini Zadeh Mehrjardy *, Hamid Mirjani, Hamid Nadimi Pages 5-23

  In the past three decades new cognitive sciences viewpoints have highlighted the influential role of the body in cognitive processes; a role long neglected by the dominance of mind-body dualism in cognitive and intellectual domains such as architectural thought, despite the seminal role of the body for discovery and cognition of the world. Such cognition is experienced through interactions between objective micro-worlds such as that of architecture, and the third-person and first-person (lived) bodies. Has this body and its cognitive role always been neglected in the history of architectural thought? To answer this question the present paper tries to investigate this role and its influence in the history of formation and evolution of architectural theories in the West. Using logical reasoning and a descriptive-analytical approach, parts of Western history of architecture are rethought, due to its close associations with the Western philosophy in the formation of this history.The results show that different ideas about the body can be identified in history, ranging from corporeality to embodiment. It is then anticipated that the embodiment, the cognitive role of the body and the above viewpoints will gradually influence architectural theories leading it towards notions of "close relationship between the first-person body and architecture".

  Keywords: Phenomenology of architecture, Lived body, Corporeality, Embodiment, History of architectural theory
 • MohammedReza Namdari *, Ali Mash’Hadi, Aila Sinai Pages 25-42

  The physicality of historical houses in Iran have always been affected by various factors of their context, e.g., cultural factors, religious beliefs, rituals, religious approaches, social security and climate comfort, all of which affecting the quality of indoor spaces and formal characteristics in various ways. The orientation of the house, materials and consumables, decorations, hierarchy, geometry, scale, light and illumination are among these characteristics. This paper compares and evaluates the influence of cultural and climatic factors on the architecture of historical houses of the Qajar era in the cold-mountainous and hot-dry climates of Iran. The research method is descriptive-analytical-comparative, through library and field studies. To do so, four Qajar houses with central courtyard and block forms were selected in the key cities of the above climates to compare their contrasting forms, and the way physical and spatial components are affected by different factors. The comparison shows that the form, hierarchies, orientation and use of natural materials are among the indicators influenced by cultural factors in both climates. In the hot and dry climate, the cultural factor most effective on the scale of the house and the functions of the spaces, with materials, compositions, façade and ornaments having also benefited from the climate, while in the cold and mountainous climate, the scale and function having fruitfully been affected from the climate.

  Keywords: architectural form, Climate, Culture, Historical Houses, Qajar period
 • Shahrzad Taleb Safa *, Masoud Taheri Shahraini, Xiaoshan Yang, MohammadReza Rabiei Pages 43-59

  The rapid growth of urbanisation in contemporary era has increased the human need for open space. One of the most important principles of open space design is to pay attention to thermal comfort in order to improve the quality of space and satisfy users. Numerous factors affect the thermal comfort quality of open spaces including shading; one of the most important ones. This study investigates the effect of shade on students' thermal comfort at Shahrood University of Technology in Iran during the hot season. For this purpose, field studies were conducted including the measurement of major climatic parameters, as well as the evaluation of the thermal perception of students by using thermal comfort questionnaires at four types of location in campus (under plants shade, building shade, horizontal shading (canopy), and sunlight) simultaneously. The Physiologically Equivalent Temperature (PET) is used here as a thermal comfort index. The neutral PET value of 21.9 °C and the maximum value in the PET comfort range of 26.9 °C are obtained for this study. The results show that there is a significant relationship between the location and the thermal comfort. The plants shade creates an acceptable thermal environment with more than 80% user satisfaction. After that, the canopy and the building shade also provide environmental satisfaction for the majority of people, while the most uncomfortable condition is in the sunlight position. Shaded locations decrease the PET value and thermal stress on sunny days and increase comfort levels as well as comfort hours during the day. Therefore, it can be concluded that creating shade and blocking direct solar radiation using vegetation or building elements can significantly improve outdoor thermal comfort during the hot season.

  Keywords: Thermal comfort, Open space, Shading, Physiological equivalent temperature, Micro-climate
 • Atefeh Omidkhah, MohammadReza Bemanian *, MohammadReza Hafezi Pages 61-78

  Evacuation modelling is a tool for measuring the performance of building design for safe evacuation of occupants during emergencies such as fires. The first evacuation modelling efforts date back to the mid-70s. To date, a wide range of evacuation models have been developed, with numerous problems having been studied in various scientific disciplines. In the present study, a database of 152 original papers was developed through a systematic search in the field of evacuation modelling, and their data was used to answer three key questions. The first question was that of the role of architectural design in the entire body of research. Architectural design issues are one of the five fields in evacuation modelling research being considered in a variety of scales in the design process. The second question was that of important elements of evacuation modelling. This was answered by data analysis. From the perspective of variables and their relationship, it was found that several elements have been considered as independent variables in evacuation modelling, with their design features being considered as measures to explain other dependent parameters. The third question was that of the relationship between architectural elements and other modelling parameters. When a modelling is aimed at evaluation of a design, the results can cause significant changes in the original design.Modelling methods are also relevant to the levels of design development. In early stages, macroscopic modelling can lead to the rejection or acceptance of a design alternative or schema, or demonstrate whether or not the design conforms to the required performance criteria. In more advanced stages, microscopic modelling is applied as a tool to make fine tunings of dimensions, configuration details and layouts of columns and furniture. The results showed that the swarm intelligence-based methods are the emerging field among microscopic models that can result in lower computational cost and more accurate results.

  Keywords: Evacuation modelling, architectural design, Performance, Fire Safety
 • MohammadMehdi Azizi *, Reza Pircar Pages 79-98

  Public spaces play a key role in citizens’ participation in improving the urban environment. There are a series of factors and criteria including social interactions, environmental health, identity and the sense of belonging, safety and security, public trust, prosperity and local economic development, suitable access, variety of urban services and the quality of life all play important roles. Associated with the main question of this paper are assessments of capacities, resources, drives, and constraints of a given district, and hence the necessity of their analysis. An analysis of qualitative and quantitative criteria and indices can lead to a realisation of key factors of social actions. The main aim here is to offer an explanation for the role of public spaces in social participation. Tehran’s Kooy-e Nasr (Guisha) district is chosen for this study – typically facing above-mentioned challenges – and its public spaces were studied based on selected indices, using questionnaires and semi-structured interviews under Aronson content analysis model and the SWOT method. The results show that community participation is most associated with variety of services in public spaces. There are also noticeable correlations between the sense of belonging and active presence in public spaces, and social interactions. These results can play a significant part in district development planning to fulfil public demand for community participation.

  Keywords: Public spaces, Community participation, Aronson content analysis, SWOT, Kooy Nasr Neighbourhood, Tehran
 • MohammadHasan Khadem Zadeh *, Yasaman Gholami Pages 99-110

  The Qajari Tehran was the capital and the foremost centre for important state ceremonies: opportunities for the general public to attend the king's presence on various national, religious, and other occasions, which included celebrations, mourning, Nowruz rituals, farewell ceremonies or welcoming the king, etc. However, the structure of this city was not the same in the entire Qajar era. In the Nasseri period, for instance, new forms of urban elements and spaces such as streets and squares were introduced. Nasserieh street was one of the new urban spaces on the eastern side of the royal citadel, and became a new venue for state and sometimes non-state ceremonies, allowing closer communication between the king and the people. Focusing on urban rituals, this article examines the role of Nasserieh street in public, but also mostly state events of the Nasseri period, and compare it with previous periods, to then answer these questions: 1) as an urban space mediating between the citadel and city structure, what status did Nasserieh street have in holding ceremonies? 2- What innovative role did Nasserieh street played in enhancing the communication between the king and the people? For this purpose, and adopting a qualitative approach and interpretative-historical method, the primary and secondary sources were studied and the existing visual documents were examined, focusing on the public and mostly state ceremonies. The results indicate the heralding of a new era in king-people communication marked by an increased presence of the king in everyday urban life, which was largely derived from changes in the relationship between the state and the nation and the state's new approaches in seeking legitimacy.

  Keywords: Qajari, Tehran, capital, Nasserieh Street, people, interpretative-historical, Relationship, Street