فهرست مطالب

نشریه اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی حمیدی، سعید نواب پور*، محسن فتحی سعدآباد صفحات 1-20

  به منظور بررسی تاثیر محیط بر میزان ترکیبات فنولی، فلاونوییدی، خواص آنتی اکسیدانی و خصوصیات فیتوشیمایی اسانس پنج رقم گیاه رازک (Humulus Lupulus L.) در چهار منطقه استان گلستان (گرگان، علی آباد، گالیکش و آزادشهر)، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1401-1400 انجام شد. تهیه عصاره میوه به روش خیساندن با استفاده از حلال استون انجام و محتوای فنولی و فلاونوییدی به ترتیب با روش های معرف فولین_ سیوکالتیو و رنگ سنجی کلرید آلومینیوم، فعالیت آنتی اکسیدانی با روش 2و2-دی فنیل 1-پیکریل هیدرازیل (DPPH) سنجیده شد. اسانس گیری میوه به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) و شناسایی ترکیب های موجود در اسانس با کروماتوگراف گازی متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) انجام شد. درمجموع 32 ترکیب شامل ترکیبات بتا- اسید، آلفا- اسید، کو- هومولون، محتوای روغن، کاریوفیلن، هومولون و مایرسن عمده ترین اجزای تشکیل دهنده اسانس ها بودند. رقم کسکید در منطقه گرگان از نظر محتوای فنولی، فلاونوییدی و فعالیت آنتی اکسیدانی بیش ترین میزان را داشت که می تواند به شرایط آب و هوایی منطقه و پتانسیل بالاتر این رقم در تولید ترکیبات ثانویه مرتبط باشد. همچنین تمامی رقم ها در منطقه گرگان، دارای محتوی ترکیبات ثانویه بالاتری نسبت به سایر مناطق بودند. از بین رقم های کشت شده نیز در ابتدا رقم کسکید و سپس سنتنیال در تمامی مناطق کشت، بیش ترین مقدار را داشتند. بنابراین برای دستیابی به ترکیبات ثانویه بیش تر، می توان کشت رقم کسکید را در منطقه گرگان توصیه نمود. از طرفی رقم ناگت[در گالیکش کم ترین میزان ترکیبات ثانویه را داشت که می تواند به پتانسیل پایین تر این رقم در تولید ترکیبات ثانویه و شرایط آب و هوایی منطقه گالیکش مرتبط باشد که دارای ارتفاع بیش تر بوده و روی تولید محتوی ترکیبات ثانویه اثر منفی دارد. بنابراین، با توجه به تاثیر شرایط مختلف اکولوژیکی بر ترکیبات دارویی گونه های مختلف رازک، توصیه می شود تاثیر سایر عوامل مانند نوع خاک رویشگاه نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، اسانس، ترکیبات فنولی، رقم های رازک، گلستان
 • بیتا شریفی، کرامت الله سعیدی*، بهروز شیران، احسان شهبازی، زهرا لری گوئینی، مهشید رحیمی فرد صفحات 21-39
  مطالعه اخیر با توجه به غنی بودن گیاه Alcea L.. از نظر متابولیت های ثانویه، با هدف اندازه گیری و مقایسه ترکیبات موثره و بررسی ارتباط بین این ترکیبات و خاصیت آنتی اکسیدانی، درگل و ریشه گیاه ختمی انجام گرفت. بذر 22 اکوتیپ مختلف از گیاه ختمی از استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و مرکزی جمع آوری و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد، در تابستان 1397،کشت گردید. نمونه های هرباریومی برای هر اکوتیپ تهیه و برای شناسایی به موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور منتقل شدند که نهایتا 4 گونه A. rufecense،A. schiraziana ، A.lavateriflora وA. rechingeri شناسایی گردید. صفات فیزیولوژیکی (درصد عصاره، موسیلاژ گل و موسیلاژ ریشه) اکوتیپ ها اندازه گیری شدند. صفات فیتوشیمیایی گل (محتوای فنول، فلاوونویید، آنتوسیانین کل و فعالیت آنتی اکسیدانی) اکوتیپ ها نیز با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها حاکی از تفاوت معنی دار بین گونه ها و اکوتیپ ها در سطح احتمال 1 درصد بود. نتایج مقایسه میانگین صفات بیشترین درصدعصاره، موسیلاژ، محتوای فنول و فلاوونویید کل گل را در گونه A.rufecense و بیشترین موسیلاژ ریشه، محتوای آنتوسیانین کل و کمترین IC50 گل را در گونه A.lavateriflora، نشان داد. همچنین بیشترین درصد عصاره گل، موسیلاژ گل، موسیلاژ ریشه و محتوای فلاوونویید کل گل به ترتیب در اکوتیپ هایSch6 ، Ruf1، Rec3 و Sch4 و بیشترین محتوای فنول و آنتوسیانین کل و کمترین  IC50 گل در اکوتیپ  Lav4مشاهده گردید. بنابراین می توان از مطالعات فیزیولوژکی و فیتوشیمیایی در کنار مطالعات مورفولوژیکی برای تشخیص دقیق تر گونه ها، استفاده نمود. همچنین مشخص گردید این گیاه منبع بسیار غنی و مقرون به صرفه ای از موسیلاژ و ترکیبات آنتی اکسیدان می باشد. که با انتخاب صحیح گونه و اکوتیپ می توان به بالاترین میزان ترکیبات یاد شده، دست یافت.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، آنتیاکسیدان، اکوتیپ، ختمی، فلاوونوئید، فنول، موسیلاژ
 • حامد خدایاری*، فاطمه بارونیان صفحات 40-62
  علم مردم گیاهشناسی یا اتنوبوتانی عبارت از جمع آوری داده های معتبر در مورد استفاده های دارویی از گیاهان در فرهنگ های مختلف است، که می تواند زمینه ساز کشف داروهای جدید باشد.  این پژوهش با هدف شناسایی، معرفی، کاربرد دارویی بومی و شاخص های اتنوبوتانیکی گونه های گیاهی منطقه سوسن در استان خوزستان به وسعت 1016 هکتار انجام گردید. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات 80 نفر (55 مرد و 25 زن) از افراد بومی  در محدوده سنی 30 تا 75 سال جمع آوری و در فرم های مخصوص تدوین شد. تعداد 109 گونه گیاه دارویی متعلق به 40 تیره از منطقه ی سوسن در شمال غربی شهرستان ایذه (استان خوزستان) جمع آوری و شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده به ترتیب تیره های Asteraceae با 16 گونه، Lamiaceae با 12 گونه، Apiaceae با 8 گونه، Fabaceae با 7 گونه و Brassicaceae با 6 گونه گیاهی از بیشترین کاربرد دارویی برخوردار بودند. نتایج حاصل از بررسی کاربرد سنتی گیاهان این منطقه نشان داد که بیشترین استفاده ی دارویی از گیاهان جهت درمان بیماری های گوارشی، بیماری های تنفسی، بیماری های پوستی، بیماری های گردش خون (چربی، فشار و قند خون)، بیماری های مجاری ادراری و به عنوان آرام بخش است.
  کلیدواژگان: اتنوبوتانی، ایذه، خوزستان، منطقه سوسن، گیاهان دارویی
 • فریال وارسته*، عظیم قاسم نژاد، سحر زمانی صفحات 63-78
  بررسی اثر فیلم بسته بندی، دما و زمان نگهداری بر خصوصیات بیوشیمیایی برگ خشک گیاه اکلیل کوهی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سال 1397-1396 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. نمونه های گیاهی، خردادماه از سرشاخه های رشد جدید بوته های هشت ساله برداشت و سایه خشک شدند. سپس در فیلم مورد نظر (شاهد، پلی آمید 80، 90 و 120، پلی اتیلن 90 میکرون و پلاستیک معمولی)، بسته بندی و در دمای 4 و 25 درجه سانتی گراد یک سال نگهداری شدند. ترکیبات بیوشیمیایی هر سه ماه اندازه گیری گردید. میزان کلروفیل کل و کارتنویید با استفاده از دی متیل سولفوکساید و فنل کل با معرف فولین- سیوکالیتو، محتوای فلاونویید با روش آلومینیوم کلراید و فعالیت آنتی اکسیدانی با معرف DPPH اندازه گیری شد.  در همه تیمارها با گذشت زمان، میزان کلروفیل  و کاروتنویید روند کاهشی داشت، هرچند در4 درجه سانتی گراد نسبت به  25 درجه سانتی گراد رنگدانه ها بهتر حفظ شد. بیشترین میزان فنل (4/5 میلی گرم بر گرم) پلاستیک معمولی پس از 6 ماه و بیشترین فلاونویید (2/87 میلی گرم بر گرم) در پلی آمید 90 و پلی اتیلن 90 میکرون 3 ماه نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد مشاهده شد.فنل کل و فلاونویید در تیمارهای مذکور 78/1 و 3 برابر بیشتر از شاهد 12 ماه نگهداری شده در  25 درجه سانتی گراد بود. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در ابتدای آزمایش در همه بسته ها  و پس از 12 ماه در 25 درجه سانتی گراد در شاهد، فعالیت آنتی اکسیدانی 8/30 درصد کاهش یافت. با توجه به یافته ها، جهت حفظ کیفیت برگ خشک اکلیل کوهی پیشنهاد می شود این گیاه در  پلی آمید 90 و 120  و پلی اتیلن 90 میکرون بسته بندی و در 4 درجه سانتی گراد 3 ماه نگهداری گردد، زیرا در این تیمارها علاوه بر افزایش فنل و فلاونویید (3/1-2/1 برابر)،  کلروفیل، کارتنویید و فعالیت آنتی اکسیدانی کاهش کمتری یافت.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، اکلیل کوهی، بیوشیمیایی، پلی آمید، پلی اتیلن
 • محسن زعفرانیه*، سید مسعود ضیایی صفحات 79-91
  تنش شوری یکی از عمده ترین تنش های غیرزیستی است که با کاهش جذب آب و برهم زدن تعادل عناصر غذایی باعث کاهش رشد گیاه می شود. در این تحقیق به منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیکی گیاه کبرL.   Capparis spinosa در غلظت های بالای نمک، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1400 در آزمایشگاه تحقیقاتی زرند انجام شد. فاکتور اول شامل پنچ سطح شوری (100 شاهد)، 200، 300، 400 و 500 میلی مولار) و فاکتور دوم شامل چهار سطح کود نیتروژن (50، 100، 150 و 200 پی پی ام) بود. صفات مورد مطالعه شامل وزن خشک اندام هوایی در مرحله گل دهی، محتوای پرولین، قند محلول، مالون دی آلدیید،آنزیم کاتالاز، ترکیبات فنلی و محتوی کلروفیل اندام هوایی بود. نتایج نشان داد که عملکرد کوانتوم، محتوای پرولین و قندهای محلول تحت تاثیر شوری و نیتروژن قرار گرفتند و افزایش سطح شوری از 100 به 500 میلی مولار باعث افزایش، محتوی پرولین و قندهای محلول شد. اما افزایش غلظت نیتروژن از 50 به 200 میلی گرم در لیتر باعث افزایش محتوی پرولین و کاهش محتوی قندهای محلول شد. وزن خشک اندام هوایی، محتوی مالون دی آلدیید، فعالیت آنزیم کاتالاز تحت تاثیر برهمکنش نیتروژن و شوری قرار گرفتند. نتایج نشان داد، در سطوح بالای شوری افزایش غلظت نیتروژن به 150 و 200 میلی گرم در لیتر باعث کاهش وزن خشک و افزایش محتوی مالون دی آلدیید و فعالیت آنزیم کاتالاز شد. در شوری 100 میلی مولار کاربرد کود نیتروژن باعث کاهش معنی دار فعالیت ترکیب های فنلی شد، به طوری که بیشترین فعالیت ترکیبات  با کاربرد 50 میلی گرم در لیتر نیتروژن حاصل شد و با افزایش غلظت نیتروژن از فعالیت آنزیم کاسته شد. با توجه به نتایج، در شوری های پایین (100 و 200 میلی مولار) و متوسط (300 میلی مولار) مصرف 200 میلی گرم در لیتر نیتروژن و در شوری های بالا (400 و 500 میلی مولار) مصرف0 5 میلی گرم در لیتر نیتروژن در محلول غذایی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پاسخ فیزیولوژیک، تنش شوری، پرولین، کبر، کود نیتروژن
 • کامکار جایمند*، سعید دوازده امامی، بابک بحرینی نژاد، لیلی صفایی، فاطمه سفیدکن، محمدباقر رضایی، راضیه عظیمی، مهدی یحیی زاده، شاهرخ کریمی، فیروزه حاتمی، مصطفی گلی پور، نجمه هادی صفحات 92-100

  جنس Anthemis L.. دومین جنس بزرگ در خانواده Compositae است که از 39 گونه یکساله و چند ساله پراکنده در سراسر ایران تشکیل شده است. بر اساس منابع ، این گونه تاکنون موضوع تحقیق نبوده و بنابراین ترکیبهای شیمیایی آن به خوبی شناخته نشده است. در این تحقیق یک گونه Anthemis lorestanica Iranshahr از دو منطقه در استان اصفهان، (نمونه 1) از منطقه مکدین و (نمونه 2) از منطقه دره بادوم در سال 1397 جمع آوری شد. نمونه ها در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در بخش گیاهشناسی مورد شناسایی قرار گرفتند. از گل و برگ آن با روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) اسانس استخراج گردید.  سپس نمونه های اسانس توسط دستگاه گروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS)  مورد اندازه گیری و شناسایی قرار گرفت. میزان اسانس نمونه 1 برای گل 0.12 درصد و برگ 0.08 درصد بود. ترکیبهای عمده در گل : methyl decanoate  (18.6 درصد)،   α-cadinol (11.1 درصد)  و n-tricosan (9.1 درصد) به دست آمد. ترکیبهای عمده در برگ عبارتند از: neryl acetate  (13.4 درصد)، α-cadinol (12.9 درصد) و dihydro eudesmol (8.5 درصد) بدست آمد. میزان اسانس نمونه 2 برای گل 0.2  درصد و برگ 0.08 درصد بود. ترکیبات عمده گل عبارتند از: spathulenol  (68.8 درصد)، dehydro-aromadendrane  (5.2 درصد) و oplopanone (3 درصد) بدست آمد. ترکیبهای عمده برگ عبارتند از: oplopanone (12.3 درصد)، 1- icocen (11.5 درصد) و dihydro eudesmol (10.9 درصد) بدست آمد.

  کلیدواژگان: اسانس، اصفهان، بابونه لرستانی، Anthemis lorestanica Iranshahr، تقطیر با آب
 • محمد حیدری، طیبه طباطبایی*، فاضل امیری، سید عنایت هاشمی صفحات 101-121
  گیاه صبر زرد،  آلویه ورا (Alo vere L.) یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین گیاهان دارویی تاریخ است که قدمت آن به بیش از هزار سال می رسد. امروزه فعالیت بیولوژیکی آن به اهداف درمانی محدود نمی شود. گسترش صنعت صبر زرد آلویه ورا در طول دهه 90 آشکار شد، زمانی که توسعه این محصول به دلیل تقاضای جهانی از سوی مصرف کنندگان بیشتر به یک سبک زندگی سالم شروع شد. با توجه به ارتباط کشت و صنعت و اقتصادی که این گیاه کسب کرده است، این کار به بررسی ویژگی های شیمیایی، بیولوژیکی و تغذیه ای، روش های فرآوری گیاه، نوآوری ها، بیوسنتز نانو ذرات و کاربردهای صنعتی آن می پردازد. در این مقاله کاربردهای آن در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، غذایی ارایه شده است و چشم انداز جهانی بازار میلیون دلاری پیرامون این محصول پرداخته شده است. همچنین، در این بررسی، روش بیوسنتز نانو ذرات را با استفاده از صبر زرد آلویه ورا به عنوان یک عامل کاهنده آورده شده است. مقالات اخیر نشان داد که از گیاه صبر زرد آلویه ورا برای تولید نانو مواد از طریق بیوسنتز استفاده شده است. این گیاه دارای ویژگی های منحصر به فرد بسیاری است و به دلیل خواص آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد دیابتی، تسکین آفتاب سوختگی، تقویت سیستم ایمنی، ضد پیری و ضد سرطان شناخته شده است. بعلاوه، می توان نتیجه گرفت که نانوذرات بیوسنتز شده با گیاه صبر زرد آلویه ورا، سازگاری با محیط زیست، ساده، مقرون به صرفه و بی ضرر است.
  کلیدواژگان: آسیبار، بیوسنتز، ژل، صبر زرد آلوئه ورا (Alo vere L.)، نانوذرات
 • رسول چوپانی، زهرا شعاعی، مینوش شعبانی، محمدرضا حاجی اسماعیلی، علی صفائی، زهرا صحرایی* صفحات 122-137
  پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی(VAP)، یک بیماری شایع بیمارستانی است که طبق تعریف 48 ساعت بعد از شروع تهویه مکانیکی رخ می دهد. در مطالعه حاضر، تاثیر مصرف خوراکی فراورده طب سنتی ماءالعسل مرکب (فراورده ای شامل عسل، زنجبیل، هل، خولنجان، زعفران، مصطکی و دارچین) و نتایج آن بر پیش گیری و درمان VAP مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد که بر روی 41 بیمار اینتوبه بستری در بیمارستان های لقمان حکیم و شهدای تجریش شهر تهران در طی سال های 1398 الی 1399 انجام شده است. بیماران در دو گروه کنترل شامل 19 نفر و مداخله شامل 22 نفر تقسیم شدند. در گروه مداخله، بیماران 10 میلی لیتر شربت ماءالعسل مرکب (ساخت کارخانه داروسازی نیاک گرگان) را سه بار در روز به صورت گاواژ دریافت کردند. در تمام بیماران متغیر هایی چون اطلاعات دموگرافیک، بیماری های زمینه ای، داروهای مصرفی، مدت زمان اینتوبیشن، میزان ابتلا به VAP ، اطلاعات بالینی و آزمایشگاهی ثبت و مورد ارزیابی قرار گرفته است. میزان ابتلا به VAP بر اساس امتیاز CPIS در گروه مداخله 50 درصد و در گروه کنترل 47/36 درصد می باشد که میان این دو مقدار اختلاف معنی داری وجود ندارد (0/558= P). هم چنین بر اساس آنالیزها مشخص شد که روز شروع درمان آنتی بیوتیکی در بیماران مبتلا به پنومونی نیز تفاوت معنی داری با هم نداشتند. بر اساس نتایجی که از ماءالعسل مرکب دیده شده است این دارو اثری بر میزان ابتلای بیماران به پنومونی ناشی از دستگاه تهویه مکانیکی نداشت اما اثرات مثبت آن در قطع سریع تر تب در بیماران گروه مداخله مشهود بود.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، شربت ماءالعسل مرکب، تهویه مکانیکی، عفونت تنفسی
|
 • Mostafa Hamidi, Saeed Navabpour *, Mohsen Fathi Sadabadi Pages 1-20

  To investigate the effect of the environment on phenolic and flavonoid contents and antioxidant and phytochemical properties of essential oils in five cultivars of hop, in four regions of Golestan province (Gorgan, Aliabad, Galikesh, and Azadshahr), an experiment was conducted as randomized complete block design with three replications during 2021-2022. Fruit extracts were prepared by soaking method using acetone solvent and the phenolic and flavonoid contents and the antioxidant properties were determined via Folin-Ciocalteu, aluminum chloride colorimetric, and DPPH method, respectively. Extraction of essential oils from fruit and identification of the compounds in the essential oil were carried out by water distillation method (Clevenger machine) and a gas chromatograph connected to a mass spectrometer (GC/MS), respectively. Overall, 32 compounds were identified, including Beta-acid, Alpha-acid, Co-humulone, total oil, Caryophyllene, Humulene, and Myrcene compounds, as the main components of the essential oil. Cascade cultivar in Gorgan region had the highest rate of phenolic and flavonoid contents as well as antioxidant activity, which can be related to the climatic conditions of the region and the higher potential of this cultivar. Also, all cultivars in Gorgan region had the highest content of secondary metabolites than others. Among the cultivated cultivars, Cascade and then Centennial had the highest content of secondary metabolites in all cultivation areas. Therefore, in order to achieve higher secondary metabolites, cultivation of Cascade in Gorgan region is recommend. On the other hand, Nugget in Galicash had the lowest content of secondary metabolites, which can be related to its lower potential in production of secondary metabolites and the climatic conditions of Galicash region which is located at a higher altitude and has a negative effect on the production of secondary metabolites. Therefore, considering the effect of different environmental conditions on the medicinal compounds of the species, it is recommended to evaluate the effect of the other factors, including the soil of the habitats.

  Keywords: content of phenolic, Ecological conditions, Essential oil, gas chromatograph, genetic factors
 • Bita Sharifi, Kramatollah Saeidi *, Behrouz Shiran, Ehsan Shahbazi, Zahra Lorigooini, Mahshid Rahimifard Pages 21-39
  In view of enriched secondary metabolites in Alcea L., this study was carried out in order to determine and compare thebioactive compounds and their correlation with antioxidant activity in flowers and roots of different species of Alcea Seeds of different ecotypes of Alcea collected from Isfahan, Chaharmahal and Bakhtiari, Lorestan, and Markazi provinces. The study was arranged in a randomized complete block design in the Research Farm of Shahrekord University in summer 2018. Herbarium specimen were prepared and transferred to the Research Institute of Forests and Rangelands, and ultimately four different species of A. rufecense, A. schiraziana, A. lavateriflora, and A. rechingeri were identified. Physiological traits including percentage of extract and mucilage of flowers and roots were measured along with phytochemical traits, namely total phenolics, flavonoids, anthocyanins, and antioxidant activity of flowers using spectrophotometry. The results of analysis of variance indicated a significant difference between species and ecotypes (P≤0.01). Results of mean comparisons showed the highest percentage of extract, mucilage, total phenolics, and flavonoids contents were recorded in flowers of A. rufecense species. Also, tthe highest root mucilage and total anthocyanins contents and also the lowest IC50 of the flowers were recorded in A. lavateriflora species. In addition, the highest percentage of flower extract, root mucilage, flower mucilage, and total flavonoid content were observed in Sch6, Rech3, Ruf1, Sch4, respectively. Also, the highest total phenol and anthocyanin content and the lowest IC50 of flowers were observed in Lav4. Findings suggest that physiological and phytochemical studies can be used along with morphological studies for more accurate identification of ecotypes and species. It was also found that this plant is a very rich and affordable source of mucilage and antioxidant compounds, and by choosing the suitable species and ecotype, the highest number of these compounds can be achieved.
  Keywords: Alcea sp, Anthocyanin, Antioxidant, Ecotype, flavonoid, Mucilage, Phenolic
 • Hamed Khodayari *, Fatemeh Baroonian Pages 40-62
  The science of ethnobotany is the collection of reliable data about the medicinal uses of plants in different cultures, which can be the basis for the discovery of new drugs. This research was conducted with the aim of identification and introduction of native medicinal use and ethnobotanical indicators of plant species of Susan in Susan region of Khuzestan province in Iran with an area of 1016 ha. Using a questionnaire, the data was collected from 80 (55 men and 25 women) native participants in the age range of 30-75 years old. Also, 109 species of medicinal plants belonging to 40 plant genera were collected and identified from Susan region in the northwest of Izeh city, Khuzestan, Iran. According to the obtained results, Asteraceae with 16 species, Lamiaceae with 12 species, Apiaceae with 8 species, Fabaceae with 7 species, and Brassicaceae with 6 plant species had the most medicinal uses. The results of the investigation of the traditional use of plants in this region showed that medicinal plants are mainly used for the treatment of digestive diseases, respiratory diseases, skin diseases, and blood circulation diseases (fat, high blood pressure, and blood sugar), urinary tract diseases, and as a sedative.
  Keywords: Ethnobotany, Izeh, Medicinal Plants, Susan district
 • Feryal Varasteh *, Azim Ghasemnejad, Sahar Zamani Pages 63-78
  Effects of packaging film, temperature, and storage time on the biochemical properties of dried leaves of Rosmarinus officinalis L. were investigated in a factorial experiment based on a completely randomized design at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources during 2017-2018. Plant samples were collected and shade-dried from the newly grown branches of eight-year-old plants in June. Then, the samples were packed in packaging films including control (without coating), polyamide 80, 90, and 120 µ, polyethylene 90 µ and common plastic, before they were stored at 4 ℃ and 25 ℃ for one year. The biochemical compounds of the plant were measured every three-months. Chlorophylls and carotenoids were measured using dimethyl sulfoxide method. Phenols, flavonoids, and antioxidant activity were assayed by Folin-Ciocalteu, aluminum-chloride, and DPPH method. Findings showed that chlorophylls and carotenoids decreased over time; however, 4 ℃ preserved the pigments better than 25 ℃. The highest phenol content (4.5 mg/g) was observed in common plastic after 6 months, and the highest flavonoids (2.87 mg/g) was observed in polyamide 90 µ and polyethylene 90 µ stored for 3 months at 4 ℃. Total phenols and flavonoids in treatments were 1.78 and 3 times higher than the samples without coating stored for 12 months at 25 ℃. The highest antioxidant activity was observed in all packages at the beginning of the experiment, and the antioxidant activity decreased by 30.8% after 12 months storage at 25 ℃ without coating. According to the findings of the study, in order to preserve the quality of dried rosemary leaves, they are recommended to be stored in polyamide 90 and 120 µ and polyethylene 90 µ at 4 ℃ for 3 months, because in these treatments, in addition to the increase in total phenols and flavonoids (1.2-1.3 times compared to the beginning of the experiment), the content of total chlorophylls, carotenoids, and antioxidant activity did not increase highly.
  Keywords: Antioxidant, biochemical, Polyamide, Polyethylene, Rosemary
 • Mohsen Zafaranieh *, Seyed Masoud Ziaee Pages 79-91
  Salinity stress is one of the major abiotic stresses, which reduces plant growth by reducing water absorption and disrupting the balance of nutrients. To study the effect of nitrogen fertilizer on the physiological traits of Capparis spinosa L. at high salt concentrations, a greenhouse experiment was conducted in a factorial arrangement based on a randomized complete block with three replications in 2022. The first factor included 5 levels of salinity (100 (control), 200, 300, 400, and 500 mM), and the second factor comprised 4 levels of nitrogen fertilizer (50, 100, 150, and 200 ppm). The traits under study included shoot dry weight, proline content, soluble sugar, malondialdehyde enzyme activity, and catalase. Results showed that quantum yield, proline content, and soluble carbohydrate were affected by salinity and nitrogen concentrations. With increasing salinity levels from 100 to 500 mM, proline and soluble carbohydrate content increased, but with increasing nitrogen levels from 50 ppm to 200 ppm, soluble carbohydrates and proline content decreased and increased, respectively. Shoot dry weight and catalase activity were affected by the interaction of salinity and nitrogen levels. Results showed that at high levels of salinity and increasing nitrogen levels to 150 and 200 ppm, shoot dry weight content decreased while catalase, and peroxidase activity and shoot sodium content increased. According to these results, application of 200 ppm nitrogen is recommended in low (100 and 200 mM) and medium (300 mM) salinity levels while in high salinity (400 and 500 mM) levels, application of 50 ppm nitrogen in the nutrient solution of Capparis is recommended.
  Keywords: catalase enzyme, halophyte, Nitrogen Fertilizer, Proline, Salt stress
 • Kamkar Jaimand *, Saeid Davazdahemami, Babak Bahreininejad, Lily Safaii, Fatemeh Sefidkon, MohamadBagher Rezaei, Razieh Azimi, Mahdi Yahyazadeh, Shahrokh Karimi, Firozeh Hatamy, Mostafa Golipour, Najmeh Hadi Pages 92-100

  The genus Anthemis L. is the second largest genus in the Compositae family, which consists of 39 annual and perennial species scattered throughout Iran. In this research, a species of Anthemis lorestanica Iranshahr was collected from two regions in Isfahan province, namely Makdin region (sample 1) and Badum Valley region (sample 2) in 2017.  The samples were identified in the herbarium of the Research Institute of Forests and Pastures in the Department of Botany. The essential oils were extracted from its flowers and leaves by water distillation method (Klenger method). Then the essential oil samples were measured and identified by gas chromatography (GC) and gas chromatography connected to mass spectrometer (GC/MS). The amount of essential oil in sample 1 was 0.12% for flower and 0.08% for leaf. Major compounds in the flower consisted of methyl decanoate (18.6%), α-cadinol (11.1%), and n-tricosan (9.1%). Major compounds in leaves were neryl acetate (13.4%), α-cadinol (12.9%), and dihydro eudesmol (8.5%). Essential oil contents of sample 2 were 0.2% for flower and 0.08% for leaf. The main flower compounds included spathulenol (68.8%), dehydro-aromadendrane (5.2%), and oplopanone (3%). The main compounds of the leaves were oplopanone (12.3%), 1-icocen (11.5%), and dihydro eudesmol (10.9%).

  Keywords: Anthemis lorestanica Iranshahr, distilled water, Essential oil, Isfahan Province
 • Mohammad Heydari, Tayebeh Tabatabaie *, Fazel Amiri, Seyed Enayat Hashemi Pages 101-121
  Aloe vera L. is one of the oldest and most traditional medicinal plants in history, which is more than a thousand years old. Today, its biological activity is not limited to therapeutic purposes. The expansion of the Aloe vera L. industry became evident during the 90s when the development of this product began due to the global demand from consumers for a healthier lifestyle. Considering this plant's relationship with agriculture, industry, and the economy, the present work examined   chemical, biological, and nutritional properties of Aloe vera and its processing methods, innovations, and biosynthesis of nanoparticles, and industrial applications. Applications of this plant are detailed in pharmaceutical, cosmetic, and food industries, and the global vision of the million-dollar market around this product is discussed. Also, the biosynthesis method of nanoparticles using Aloe vera L. as a reducing agent is presented. Aloe vera L. has been used to produce nanomaterial through biosynthesis. This plant has many unique properties and is known for its antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, sunburn relief, immune system strengthening, anti-aging, and anti-cancer properties. The study concludes that biosynthesized nanoparticles with Aloe vera L. are environmentally friendly, simple, economical, and safe.
  Keywords: Acibar, Aloe vera L, biosynthesis, gel, nanoparticles
 • Rasool Choopani, Zahra Shoaei, Minoosh Shabani, Mohammadreza Hajiesmaeili, Ali Saffaei, Zahra Sahraei * Pages 122-137
  Mechanical ventilation-associated pneumonia (VAP) is a common nosocomial disease defined as occurring 48 hours after initiation of mechanical ventilation. In the present study, the effect of oral consumption of the traditional medicinal product (a product containing honey, ginger, cardamom, alpinia, saffron, mastic, and cinnamon) on the prevention and treatment of VAP was investigated. The study was a randomized clinical trial, conducted on 41 intubated patients admitted to Loghman Hakim and Shohadaye Tajrish hospitals in Tehran during 2019-2020. Patients were divided into two groups including 19 cases (control) and 22 cases (intervention). In the intervention group, patients received 10 ml of mixed honey syrup (manufactured by Niyak Gorgan Pharmaceutical Factory) three times a day by gavage. In all patients, variables such as demographic information, underlying diseases, medications, duration of intubation, rate of VAP, and clinical and laboratory information were recorded and evaluated. The incidence of VAP based on the CPIS score was 50% and 47.36%  in the intervention and control group, respectively, showing no significant difference ​​(P≤0.558). Also, based on the analysis of the obtained data, no significant difference was found between the days of antibiotic treatment in patients with pneumonia. Based on the findings, this product had no effect on the rate of pneumonia caused by mechanical ventilation devices, but its positive effects were evident in stopping fever faster in the patients of the intervention group.
  Keywords: antibiotic, Ma-ol-asal morakab syrup, mechanical ventilation, Pneumonia