فهرست مطالب

منابع انسانی تحول آفرین - پیاپی 6 (تابستان 1402)

نشریه منابع انسانی تحول آفرین
پیاپی 6 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرشید بابااکبری، صدیقه طوطیان اصفهانی*، نازنین پیله وری، حسن رنگریز صفحات 1-16
  زمینه و هدف

  امروزه بکارگیری کارکنان یک مفهوم مورد علاقه برای محققان منابع انسانی محسوب می شود. زیرا موفقیت بلند مدت سازمان ها در بکارگیری کارکنان با تجربه بستگی دارد. بنابراین این پژوهش با هدف ارایه الگوی بکارگیری بازنشستگان در شرکت ملی نفت انجام شد.

  روش بررسی

  رویکرد پژوهش کیفی و استراتژی آن داده بنیاد است. جامعه آماری، خبرگان بودند که براساس نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری تعداد 16 نفر انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن تایید شد.

  یافته ها

  الگوی بکارگیری بازنشستگان در شرکت ملی نفت تحت تاثیر شرایط علی اثرگذار شامل عوامل ساختاری و سازماندهی، بهره وری، سرمایه انسانی، مدیریتی و سرپرستی، قوانین و مقررات و عوامل واسطه ای شامل اتاق های فکر، ضعف در نظام بودجه و تخصیص منابع مالی و بی انگیزگی مدیران و عوامل زمینه ای شامل جریان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فناوری، سازمانی و اداری می باشد. مجموعه ای از راهبردها شامل سازگاری قابلیت ها، توانمندی ها و فرهنگ سازی منجر به پیامدهای مثبت در بکارگیری بازنشستگان می شود.

  نتیجه گیری

  با اجرای الگوی بکارگیری بازنشستگی در شرکت ملی نفت می توان امیداور بود که ضمن بکارگیری این نیروهای ارزشمند، دانش و تجربه خود را به نیروهای جوان منتقل نمایند.

  کلیدواژگان: بکارگیری بازنشستگان، داده بنیاد و شرکت ملی نفت ایران
 • محمدرضا عبداللهی، محمود نکوئی مقدم* صفحات 17-32
  زمینه و هدف

  یکی از جنبه های قابل تامل در نظام سلامت، تمرکز بر شایستگی های محوری متخصصان این حوزه است که اجازه می دهد تا با سرمایه گذاری بر نقاط قوت خود تمایزی قابل توجه نسبت به رقباء ایجاد کنند. هدف این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های محوری متخصصان نظام سلامت به روش فراترکیب می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به روش فراترکیب در چند مرحله در نظام سلامت انجام شد. بعد از شناسایی مفاهیم و کدهای مولفه های شایستگی های محوری و ارزیابی روایی و پایایی آن، مدل مفهومی اولیه پژوهش طراحی شد. از 53 مطالعه بازیابی شده، 7 مطالعه مرتبط با هدف مطالعه برای انجام فراترکیب وارد شدند. در سطح تحلیل و ارایه الگو، از روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو (2006) استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد مدل پژوهش شامل 9 مولفه شامل مشارکت و کار تیمی، ارتقای کیفیت سلامت، توسعه فردی، استفاده از فن آوری اطلاعات سلامت، مهارت تفکر سیستمی، انجام حرفه ای مسیولیت ها، تحقیق و تمرین مبتنی بر شواهد، حرفه ای گرایی، رعایت رویه های اخلاقی و قانونی بود. عوامل شناسایی شده مورد تایید خبرگان قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  برای تمرکز بر شایستگی های محوری در نظام سلامت ، لازم است که مولفه های شایستگی های محوری متخصصان مورد توجه قرار گرفته و در تمام بخش های نظام سلامت نهادینه شود. واژه های کلیدی: شایستگی، شایستگی های محوری، نظام سلامت

  کلیدواژگان: شایستگی، شایستگی های محوری، نظام سلامت
 • محمدرضا لطف الله همدانی، احمد ودادی*، کاوه تیمورنژاد صفحات 33-50
  زمینه و هدف

  اهمیت فزاینده موضوع انگیزش خدمات عمومی در سه دهه گذشته سبب کاربرد بیشتر آن در مدیریت منابع انسانی شده است. از این رو، هدف این پژوهش، تحلیل عاملی تاییدی مدل انگیزش خدمات عمومی در بخش آموزش عالی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش از منظر روش شناسی، یک پژوهش آمیخته است. در بخش کیفی پژوهش بر اساس مطالعات پیشین و به روش کیفی فراترکیب، مدل تببین و ارایه گردید. در بخش کمی، جامعه مورد بررسی شامل 1087 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بود که حجم نمونه از طریق فرمول کلاین 200 نفر شد و نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام پذیرفت. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات جمع آوری و توسط نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. اعتبار بیرونی و درونی مدل مورد بررسی قرارگرفت.

  یافته ها

  در مدل بیرونی، پایایی ترکیبی و روایی همگرا تاییدگردید و در تحلیل عاملی مرتبه اول بارهای عاملی تمام شاخص ها بالای 0/4 بوده و قابل قبول است. یافته های تحلیل عاملی مرتبه دوم در مدل بیرونی نشان می دهد ضرایب تمام مسیرها معنادار بوده و ارتباط علی ابعاد ومولفه ها تایید می گردد.

  نتیجه گیری

  مدل از برازش مناسبی برخوردار است. ابعاد محیطی، ارزشی و رفتاری- اجتماعی مدل پژوهش، چارچوب مفیدی برای درک ماهیت انگیزش خدمات عمومی منابع انسانی در بخش آموزش عالی برای مسیولان، مدیران و متخصصان این حوزه فراهم می کند.

  کلیدواژگان: انگیزش خدمات عمومی، تحلیل عاملی تاییدی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • امیرحسین زراندوز، زهرا علیپور درویشی*، زهره دهدشتی شاهرخ، محمد حقیقی صفحات 51-68
  زمینه و هدف

  در سالیان اخیر رسانه های اجتماعی، تغییرات عمیقی در رفتار کاربران ایجاد کرده است. در کنار رفتارهای بنهجار در سطح این نوع رسانه ها، به دلایل متعدد،کژرفتاری هایی نیز در حال وقوع است. امروزه از یک سو شناخت این رفتارها اهمیت روزافزونی پیدا کرده است و از سوی دیگر کنترل و مدیریت اینگونه رفتارها به چالشی اساسی برای نظام های حکمرانی تبدیل شده است. هدف این مطالعه این است که نظام های حکمرانی امروز، چگونه می توانند از ظرفیت نامداران برای مدیریت این فضا استفاده کنند.

  روش بررسی

  این پژوهش با رویکرد داده بنیاد انجام شده است. ابتدا بوسیله مصاحبه نیمه ساختار یافته با 13 نفر از صاحب نظران شناخته شده رسانه های اجتماعی،اطلاعات گردآوری گردید که برای اینکار از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. برای روایی و پایایی پژوهش از چارچوب 5 عاملی ماکسول استفاده شد.

  یافته ها

  فرآیند کدگذاری در پنج بخش و هشت مقوله اصلی جمع آوری شد. در مقوله پیش آیند شامل عوامل جامعه شناختی و روانی شناختی، پس آیند شامل فردی، بین فردی و اجتماعی ، زمینه شامل رسانه های اجتماعی، شرایط شامل تعامل با نامداران، و اقتضایات شامل ملاحظات محیطی می باشد. نتایج نتایج پژوهش حاکی از این است که مهم ترین گزاره ها در کنترل کژرفتاری بوسیله نامداران عبارتند از : تعامل آموزشی، افزایش آستانه تحمل، امنیت عمومی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی.

  کلیدواژگان: ایمن سازی رسانه، نامداران، کژرفتاری کاربران برخط، قدرت نرم، حکمرانی خوب
 • اقبال محمدپور، منصور ایراندوست*، حمید لرستانی، جلیل سحابی صفحات 69-82
  زمینه و هدف

  هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط پیش آیندها و پس آیندهای شایستگی فرهنگی در میان پزشکان و پرستاران بیمارستان های دولتی شهر ارومیه می باشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی، به لحاظ ماهیت کمی و همچنین از نظر نتیجه یک پژوهش توسعه ای کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل پزشکان و پرستاران بیمارستان های دولتی شهر ارومیه است. جهت نمونه گیری از نرم افزار Sample Power 3 استفاده و حجم نمونه 300 نمونه برآورد گردید. پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون های آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی از طریق آزمون روایی همگرا مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آزمون های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، روایی همگرا، کولموگروف اسمیرنف و دو جمله ای استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشانگر این است که متغیرهای تنوع فرهنگی با مقدار ضریب مسیر 706/0، تمایل فرهنگی با مقدار ضریب مسیر 175/0، برخورد فرهنگی با مقدار ضریب مسیر 046/0 و فروتنی فرهنگی با مقدار ضریب مسیر 379/0 دارای رابطه ای معنادار و مثبت با شایستگی فرهنگی می باشند. همچنین متغیرهای احساس احترام با مقدار ضریب مسیر 315/0، عملکرد شغلی با ضریب مسیر 360/0 و توسعه ارزش های حرفه ای با ضریب مسیر 611/0 بر روی شایستگی فرهنگی تاثیر مثبتی دارند.

  بحث و نتیجه گیری

  به دلیل اهمیت شایستگی فرهنگی در حوزه سلامت و تاثیر آن در رشد و توسعه نظام سلامت و با توجه به اینکه پرستاران و پزشکان در محیط های درمانی دولتی با تنوع فرهنگی بیماران مواجه هستند لذا ارتقاء سطح شایستگی فرهنگی آن ها در جهت برقراری ارتباط موثر با بیماران امر مهم و ضروری است.

  کلیدواژگان: شایستگی فرهنگی، بیمارستان های دولتی، کادر درمان، ارومیه
 • فاطمه دکامینی، حبیب الله جوانمرد*، محمد احسانی فر صفحات 83-104
  هدف

  نبود دسته بندی جامع عارضه یابی مدیریت بحران مالی در صنعت هتلداری باعث بوجود آمدن خسارات مالی بسیاری گردیده است. در این روش با مطالعه و تحقیق عمیق در یک صنعت، ریشه مشکلات مالی؛ شناسایی شده و مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد.

  روش شناسی:

   روش پژوهش حاضر، کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جهت جمع آوری داده ها از دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و انجام مصاحبه عمیق با مدیران و متخصصین و خبرگان دانشگاهی تا رسیدن به اشباع نظری است؛ که در مرحله اول، مجموعا 22 مصاحبه انجام شد که در مصاحبه 18 به اشباع نظری رسیدیم؛ و در مرحله دوم، تعداد 180 پرسشنامه توزیع گردید. جامعه آماری شامل تمامی هتل های 4-5 ستاره هر استان، در سراسر ایران و قلمرو زمانی آن نیمه اول سال 1402 می باشد.

  یافته ها

  میزان اشتراک اولیه عوامل نشان می دهد که همه آن ها برابر با یک هستند. سپس میزان اشتراک بعد از استخراج عامل ها محاسبه گردید که این میزان در همه گویه ها بالاتر از 50 درصد است، که بیانگر توانایی عامل های تعیین شده در تبیین واریانس متغیرهای مورد مطالعه است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان میدهد که فاز درآمد، شرایط تسهیل کننده و سیاست های حمایتی از جمله عوامل موثر بر بحران مالی صنعت هتلداری در شرایط بحرانی کووید-19 هستند و پیامدهای این مقوله ها، تاثیر بسزایی در افزایش هزینه و شکل گیری بحران مالی در این صنعت دارد.

  کلیدواژگان: عارضه یابی، بحران مالی، صنعت هتلداری، گراندد تئوری، کووید-19
|
 • Farshid Babaakbari, Sedighe Tootian Esfahani *, Nazanin Pilevari, Hassan Rangriz Pages 1-16
  Background and purpose

  Today, employee engagement is a favorite concept for human resource researchers. Because the long-term success of organizations depends on employing knowledge workers. Therefore, this research was conducted with the aim of presenting the pattern of employing retirees in the National Oil Company.

  Research method

  Qualitative research approach and its strategy is foundation data. The statistical population was experts who were selected based on purposeful sampling and theoretical saturation principle, 16 people were selected. The data collection tool was a semi-structured interview and a questionnaire, whose validity and reliability were confirmed.

  Findings

  The pattern of employing retirees in the National Oil Company under the influence of effective causal conditions including structural and organizational factors, productivity, human capital, management and supervision, laws and regulations and mediating factors including think tanks, weakness in the budget system and the allocation of financial resources and Managers' motivation and background factors include political, social, cultural, economic, technological, organizational and administrative currents. A set of strategies, including the adaptation of capabilities, capabilities and culture-building, leads to positive consequences in the employment of retirees.

  Conclusion

  By implementing the retirement model in the National Oil Company, it can be hoped that while employing these valuable forces, they will transfer their knowledge and experience to the young forces.

  Keywords: Employment of Retirees, Data from Iran National Oil Company, Foundation
 • MohammadReza Abdollahi, Mahmood Nekoeimoghadam * Pages 17-32
  Background and objective

  One of the aspects to consider in the health system is to focus on the core competencies of specialists in this field, which allows them to create significant differentiation from competitors by investing in their strengths. The purpose of this research is to design the model of core competencies of health system specialists in a hybrid method.

  Research method

  The present research was conducted using a meta-combination method in several stages in the health system. After identifying the concepts and codes of core competence components and evaluating its validity and reliability, the initial conceptual model of the research was designed. From the 53 retrieved studies, 7 studies related to the purpose of the study were included for meta-combining. At the level of analysis and presentation of the model, Sandelovski and Barso (2006) meta combination method was used.

  Findings

  The findings showed that the research model includes 9 components including participation and teamwork, health quality promotion, personal development, use of health information technology, system thinking skills, professional performance of responsibilities, evidence-based research and practice, profession E-ism was the observance of moral and legal procedures. The identified factors were approved by experts.

  Conclusion

  In order to focus on the core competencies in the health system, it is necessary to pay attention to the components of the core competencies of specialists and to institutionalize them in all parts of the health system.

  Keywords: Competency, Core competencies, health system
 • MohammadReza Lotfollah Hamedani, Ahmad Vedadi *, Kaveh Teymournejad Pages 33-50
  Background and purpose

  The growing importance of public service motivation in the last three decades has led to its increasing use in human resource management. Therefore, the purpose of this research is to confirm the factor analysis of the public service motivation model in the higher education sector among the faculty members of Islamic Azad University, Central Tehran branch.

  Research method

  In terms of methodology, this research is a mixed research. In the qualitative part, based on previous studies and using the meta-synthesis qualitative method, the model was explained and presented. In the quantitative part of the studied population, there were 1087 faculty members of Islamic Azad University, Central Tehran branch, and the sample size is 200 of who were selected by random method based on Kline's formula. By using a researcher-made questionnaire, information was collected and the external and internal validity of the model was investigated by SmartPLS software.

  Findings

  In the external model, composite reliability and convergent validity were confirmed, and the factor loadings of all indicators were above 0.4, which is acceptable. The second-order factor analysis in the external model show that the coefficients of all paths are significant and the causal relationship of dimensions and components is confirmed.

  Conclusion

  The model has the goodness of fit. The environmental, value and behavioral-social dimensions of the research model provide a useful framework to understand the nature of the public service motivation of human resources in the higher education sector for officials, managers and specialists in this field.

  Keywords: Public Service Motivation (PSM), Confirmatory Factor Analysis (CFA), Islamic Azad University (IAU)
 • Amirhossein Zarandouz, Zahra Alipour Darvishi *, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Mohammd Haghighi Pages 51-68
  Background and purpose

  In recent years, social media has caused profound changes in the behavior of users. In addition to the normal behavior in this type of media, for many reasons, dysfunctional behavior is also happening. Today, on the one hand, the recognition of these behaviors has become increasingly important, and on the other hand, the control and management of such behaviors has become a major challenge for governance systems. The purpose of this study is how today's governance systems can use the capacity of the elite to manage this space.

  Research method

  This research was done with the grounded theory. First, information was collected through a semi-structured interview with 13 well-known social media experts, for which the snowball sampling method was used. Maxwell's 5-factor framework was used for the validity and reliability of the research.

  Findings

  The coding process was collected in five sections and eight main categories. In the antecedent category, it includes sociological and psychological factors, the antecedent includes individual, interpersonal and social factors, the context includes social media, the conditions include interaction with celebrities, and the requirements include environmental considerations.The results of the research indicate that the most important propositions in controlling misbehavior by names are: educational interaction, increasing the threshold of tolerance, public security, social capital and national cohesion.

  Keywords: Securing the media, Celebrities, dysfunctional behavior of online users, Soft power, Good governance
 • Eghbal Mohammadpour, Mansour Irandoost *, Hamid Lorestani, Jalil Sahabi Pages 69-82

  The main purpose of the research is to investigate the relationship between the antecedents and consequences of cultural competence with the cultural competence of doctors and nurses in public hospitals in Urmia city.The current research is exploratory in terms of its purpose, in terms of quantitative nature and also in terms of the result of an applied developmental research. The statistical population of the research includes doctors and nurses of public hospitals in Urmia city of 300 samples. The reliability of the questionnaires has been confirmed through Cronbach's alpha, the composite reliability and validity have been confirmed through the convergent validity test. composite reliability, Kolmogorov Smirnov and binomial tests were used to analyze the collected data.The results show that the variables of cultural diversity with a path coefficient value of 0.706, cultural inclination with a path coefficient value of 0.175, cultural encounter with a path coefficient value of 0.046 and cultural humility with a path coefficient value of 0.379 have There is a meaningful and positive relationship with cultural competence. Also, the variables of sense of respect with a path coefficient of 0.315, job performance with a path coefficient of 0.360 and development of professional values with a path coefficient of 0.611 have a positive effect on cultural competence.Discussion and conclusion due to the importance of cultural competence in the field of health the level of cultural competence should be improved in order to establish effective communication.

  Keywords: Cultural Competence, Public Hospitals, Medical Staff, Urmia
 • Fatemeh Dekamini, Habibollah Javanmard *, Mohammad Ehsanifar Pages 83-104

  The lack of a comprehensive classification of financial crisis management complications in the hotel industry has caused many financial losses. In this method, with deep study and research in an industry, the root of financial problems; is identified and further investigated.The current research method is applied and its research design is descriptive-correlation research. Two field and library methods have been used to collect data. The tool for gathering information is a questionnaire and conducting in-depth interviews with managers and academic experts until theoretical saturation is reached; that in the first stage, a total of 22 interviews were conducted, and we reached theoretical saturation in the 18th interview; And in the second stage, 180 questionnaires were distributed. The statistical population includes all 4-5 star hotels in each province throughout Iran and its territory in the first half of 2023.The initial share of the factors shows that all of them are equal to one. Then, the sharing rate was calculated after extracting the factors, which is higher than 50% in all items, which indicates the ability of the determined factors to explain the variance of the studied variables.The results show that the income phase, facilitating conditions and support policies are among the factors affecting the financial crisis of the hotel industry in the critical conditions of Covid-19 and the consequences of these categories have a significant impact on the increase in cost and the formation of a financial crisis in this industry.

  Keywords: problem solving, financial crisis, Hotel Industry, Grounded Theory, COVID-19