فهرست مطالب

مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 41، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رقیه بابائی، اسماعیل کرمی دهکردی*، روح الله رضائی، یونس خسروی، فرهاد آقاجانلو صفحات 1-40

  عوامل متعددی باعث تخریب مراتع شده اند. پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر سیاست ها و مداخله های جوامع محلی بر کاهش مراتع از طریق روش کیفی نظریه داده بنیاد انجام شد. مشارکت کنندگان، 17 نفر از کارشناسان منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی استان زنجان بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند و از طریق روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری مشخص و انتخاب شدند و با آنها مصاحبه شد. تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 427 مفهوم، 203 مقوله اولیه، 51 مقوله اصلی و 8 مقوله کانونی شد. مقوله های کانونی عبارت بودند از: کاهش سطح مراتع و افزایش سطح اراضی زراعی، تاثیر سیاست های دولت بر اراضی روستایی و مراتع، تغییر نظام اجتماعی- اقتصادی روستا و نظام بهره برداری، تاثیر مداخله های انسانی بر تخریب مراتع، نقش نهادها در حفاظت مراتع، بهره برداری ناپایدار منابع طبیعی توسط روستاییان، تغییر مالکیت اراضی مردم روستایی و تاثیر بهره برداری جمعی بر تخریب مراتع. مدل پارادایمی حول پدیده مرکزی پژوهش، «کاهش سطح مراتع و افزایش سطح اراضی زراعی»، به ویژه بعد از دهه 1360 ترسیم شد. سیاست های دولت در مورد اراضی، به ویژه ملی شدن منابع طبیعی و اصلاحات ارضی بر تشدید تغییرات کیفی مراتع، تغییر مالکیت اراضی، کاهش سطح مراتع و افزایش سطح اراضی زراعی موثر بوده اند که در پی آن تغییر در نظام اجتماعی- اقتصادی و نظام بهره برداری اراضی روستایی را ایجاد کرده اند. مداخلات انسانی، به ویژه با افزایش جمعیت روستاها و افزایش تعداد دام و فشار بیش از حد بر مراتع به عنوان مهمترین عامل موثر بر تغییر کاربری اراضی و کاهش و تخریب مراتع هستند.

  کلیدواژگان: تخریب مراتع، سیاست های بهره برداری از اراضی، جامعه روستایی، قوانین مراتع، بهره برداری غیرپایدار اراضی
 • پریسا مدی سعدآبادی، محمدرضا زرگران*، سید یحیی صالحی لیسار، زهرا هاشمی خبیر صفحات 41-54

  این پژوهش در سال 1399 با هدف بررسی تنوع و غنای گونه ای کنه های اریباتید در جنگل های بلوط و داغداغان ارسباران (اهر و کلیبر)، استان آذربایجان شرقی اجرا شد. نمونه برداری از خاک در اردیبهشت و خرداد انجام شد. کنه های موجود در نمونه های خاک با استفاده از قیف برلیز جداسازی و در محلول نسبیت شفاف سازی شدند، سپس از آنها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. کنه های نهان استیگمایان پس از شناسایی، شمارش و شاخص های تنوع و یکنواختی شانن و سیمسون و غنای گونه ای آنها با استفاده از نرم افزار Ecological methodology 6.0 محاسبه شد. در این پژوهش، 29 گونه کنه اریباتید از 27 جنس و 23 خانواده به شرح زیر شناسایی شدند.Cosmochthonius lanatus Michael, Sphaerochthonius splendidus Berlese, Steganacarus (Tropacarus) carinatus Koch, Papillacarus pseudoaciculatus Mahunka, Rhysotritia ardua Koch, Nothrus biciliatus Koch, Hermanniella septentrionalis Berlese,  Plesiodamaeus ornatus Pérez-Íñígo,  Belba sp., Xenillus setosus Grobler, Ozman & Cobanoglu, Fosseremus quadripertitus Grandjean, Rhinoppia obsoleta Paoli, Ramusella (Ramusella) puertomonttensis Hammer, Ramusella (R.) sengbuschi Tokyoensis, Ramusella (R.) sengbuschi  Str., Graptoppia (G.) sundensis acuta Ayyildiz, Rectoppia sp., Suctobelella sp., Austrocarabodes (Austrocarabodes) foliaceisetus Murvanidze & Weigmann, Tectocepheus velaus Michael, Eupelops acromios Haman, Berlesezetes aegypticus Balogh & Mahunka, Oribatula (O.) tibialis allifera Subías, Protoribates (P.) paracapucinus Mahunka, Scheloribates fimbriatus Thor, Ceratozetes conjunctus  Mihelčič, Punctoribates angulatus Bayartogtokh, Grobler & Cobanoglu, Galumna sp., Pilogalumna sp.بیشترین فراوانی کنه ها، در شهرستان اهر و کلیبر به ترتیب متعلق به گونه های Scheloribtes fimbriatus و Oribaiula tibilis بود. مقادیر شاخص های تنوع گونه ای محاسبه شده در منطقه کلیبر در خرداد بیشتر از اردیبهشت بود. تنوع و غنای گونه ای کنه های اریباتید در شهرستان کلیبر با پوشش گیاهی بلوط، به دلیل بالاتر بودن رطوبت و اسیدی بودن خاک، بیشتر از شهرستان اهر به ثبت رسید.

  کلیدواژگان: تنوع، کنه های اریباتید، جنگل، ارسباران، خاک
 • رسول خوارزمی*، حمیدرضا عباسی، سارا مرادی ثانی، فرهاد خاکساریان صفحات 55-75

  این پژوهش با هدف شناسایی کانون های گرد و غبار و حساسیت خاک به بادبردگی در شرق استان کرمان با تلفیقی از روش های میدانی و سنجش از دور انجام شد. در مجموع ده محدوده در منطقه مورد مطالعه با مساحت 3007 کیلومترمربع بر مبنای دورسنجی و بررسی میدانی در زمستان 1399 شناسایی شد. مناطق مستعد تولید گرد و غبار  منطقه و تعیین تناوب رخداد گرد و غبار  در 20 سال گذشته با شاخص عمق اپتیکی حاصل از سنجنده مودیس ترا و آکوا تعیین شد. برای بررسی میزان فرسایش پذیری خاک ها، سرعت آستانه فرسایش بادی و میزان بادبردگی در سه کلاس سرعت 15، 20 و 25 متر بر ثانیه با 17 نمونه خاک در تونل باد اندازه گیری شد. مقادیر قابلیت هدایت الکتریکی (EC) خاک نیز با 22 نمونه در آزمایشگاه تعیین و بعد نقشه شوری خاک با روش کریجینگ تهیه شد. نتایج حاصل از شاخص پوشش گیاهی تعمیم یافت و رابطه خطی EC در محیط گوگل ارث انجین محاسبه و با نتایج کریجینگ مقایسه گردید که بیانگر شوری شدید کانون های مورد بررسی است (EC>16). نتایج تحلیل بادهای فرساینده و رژیم باد غالب بر مبنای داده های پنج ایستگاه هواشناسی در منطقه نشان داد، ایستگاه های ریگان و نصرت آباد به ترتیب با 561 و 1199 قابلیت حمل ماسه برحسب واحد برداری و بادهای با سرعت 40 نات (57/20 متربرثانیه) جزو مناطق با انرژی باد زیاد دسته بندی می شوند. نتایج تعیین فرسایش پذیری خاک ها نشان داد، بخش های جنوبی دارای کمترین میزان سرعت آستانه فرسایش بادی (بین شش تا هشت متر بر ثانیه) هستند که جزو مناطق حساس به فرسایش بادی گروه بندی شدند و میزان تجمعی بادبردگی آنها در سه کلاس سرعت باد، 60 کیلوگرم بر مترمربع در دقیقه است. با توجه به نتایج، مناطق مورد مطالعه از کانون های داخلی مهم گرد و غبار  محسوب می شوند که نیازمند اقدامات مدیریتی برای کنترل کانون های برداشت است.

  کلیدواژگان: تونل باد، شاخص AOD، شوری خاک، گرد و غبار، گوگل ارث انجین
 • امیرکیوان درویش، مریم امیدی نجف آبادی*، سید مهدی میردامادی، سید جمال فرج الله حسینی صفحات 76-89

  پدیده خشک سالی یکی از بزرگ ترین چالش های عصر حاضر است که کلیه اکوسیستم ها از جمله مراتع را در مقیاس جهانی و منطقه ای تحت تاثیر قرار می دهد. افزایش آسیب پذیری مرتع داران، ضرورت توجه به اندیشه تاب آوری را نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی تحقیقات موجود در زمینه تاب آوری مرتع داران در شرایط خشک سالی و ارایه مدل است. این پژوهش با روش مرور سیستماتیک انجام شد. یافته های مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با استفاده از روش هفت مرحله ای Sandelowski و Barroso به صورت سیستماتیک تجزیه و تحلیل شد. بر اساس ملاک های ورود و خروج 30 پژوهش بررسی شدند. برای بررسی شاخص روایی محتوا از روش Waltz و Bausell استفاده شده است. پایایی نیز از طریق ضریب Kappa با مقدار 87/0 محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به تشکیل مدل جامع با هفت عامل شامل: اقتصادی، اجتماعی، فردی، نهادی، فیزیکی، آموزشی -ترویجی و اکولوژیکی شد که عامل اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیر گذار است. مدل حاصل از پژوهش با شناساندن عوامل موثر بر تاب آوری مرتع داران در شرایط خشک سالی امکان بهبود مدیریت بحران، کاهش آسیب پذیری و زمینه های لازم را برای برنامه ریزی مراتع در سطح کشور فراهم می کند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، خشک سالی، مرتع، مرتع داران، مدل
 • عیسی عبداللهی، یاسر قاسمی آریان*، محمدرضا شهرکی صفحات 90-106
  با توجه به ناکارآمدی سیستم های متعارف و سنتی حفاظت جنگل ها، تغییر سیاست های دولت محور به جامعه محور در مدیریت آنها در قالب جنگل داری اجتماعی، ضرورت استفاده از تحلیل های ساختاری با رویکرد آینده پژوهی را دوچندان می کند. بر همین اساس پژوهش پیش رو با هدف شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی موثر بر توسعه جنگل داری اجتماعی با رویکرد آینده پژوهی در جنگل های استان گلستان انجام شد. این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی و کمی ) است و از طریق فن پیمایش انجام گردید. کارشناسان و نیروهای حفاظت از جنگل در استان گلستان، جمعیت مورد مطالعه را تشکیل می دادند که 50 نفر از آنها به عنوان تعداد نمونه به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. پس از گردآوری اطلاعات با بهره گیری از تکنیک اثرهای متقاطع و با استفاده از نرم افزار MicMac به تحلیل 20 شاخص مستخرج از روش دلفی پرداخته شد. نتایج حاصل نشان داد، مولفه اجتماعی بیشترین و مولفه اقتصادی کمترین تاثیرگذاری را در توسعه جنگل داری اجتماعی جنگل های استان گلستان دارد. بر اساس نتایج به دست آمده پنج عامل «تغییر سیاست گذاری متمرکز دولت محور و تلفیق آن با مدیریت جامعه محور» و «بهره مندی از حمایت و پشتیبانی اقتصادی و بودجه ای دولت» از مولفه سیاست گذاری- مدیریتی، «انجام فعالیت های تسهیل گری و استفاده از مروجان روستایی در جهت انجام مدیریت جامعه محور» و «شناسایی پیشروان روستایی و به کارگیری آنها در مدیریت جامعه محور جنگل» از مولفه اجتماعی و «توانمندسازی جوامع محلی از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید و تقویت منابع درآمدی» از مولفه اقتصادی مهمترین پیشران های کلیدی در توسعه جنگل داری اجتماعی در مدیریت جنگل های استان گلستان ارزیابی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، تدوین و تهیه سند چشم انداز بلندمدت با در نظر گرفتن سه بعد حفاظت جنگل، جوامع محلی، معیشت و توانمندسازی با رویکرد آینده نگری پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: مدیریت پایدار، جنگل داری اجتماعی، مشارکت، جوامع محلی
 • سید موسی صادقی*، کهزاد سرطاوی، ناصر فرار صفحات 107-122

  تجدید حیات گیاهان به‎شدت حساس به استرس‎های ناشی از عوامل زنده و غیرزنده در طبیعت است. موفقیت استقرار گیاهان در طبیعت به عوامل مختلفی مانند خشکی، چرای دام، در دسترس بودن منابع آب و خاک و اثر متقابل افراد بر همدیگر به ویژه در سنین نهال بستگی دارد. تعریف گیاه پرستار، اثر گیاه پرستار، رقابت و تسهیل‎گری و نقش تسهیل‎گری در احیای سرزمین به کمک منابع علمی بیان شد. به کمک جنگل گردشی و بررسی منابع علمی، گیاهان پرستار و گیاهان هدف در جنوب ایران شناسایی و نقش هر یک به کمک منابع علمی در دسترس بررسی گردید. برای این منظور از حاشیه خلیج فارس و دریای عمان در مسیرهایی که راه دسترسی داشت، تا ارتفاع 1250 متر از سطح دریا در قطعات نمونه یک هکتاری (100*100 متر) اقدام به بررسی پوشش گیاهی شد. گیاهان زیر تاج سایر درختان یا درختچه‎ ها نمونه برداری و به کمک منابع علمی شناسایی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد، تعداد نه گونه متعلق به هشت جنس و شش خانواده به عنوان گیاه پرستار و هفت گونه متعلق به شش جنس و شش خانواده به عنوان گیاه هدف شناسایی شدند. از گروه گیاهان پرستار جنس Ziziphus Mill. از خانواده Rhamncaceae متنوع‎ترین بود. از گروه گیاهان هدف نیز متنوع‎ترین جنس، Pistacia L. متعلق به خانواده Anacardiaceae بود. تحقیقات تکمیلی برای بیان اثر تسهیل‎ گری گونه‎ های گیاهی پرستار و روش‎ های مناسب استفاده از آنها در احیای اکولوژیکی مناطق خشک جنوب ایران در رابطه با اجرای طرح‎های احیا و توسعه جنگل پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: تسهیل‎گری، جنگل، گیاهان ‎هدف، Ziziphus، Pistacia
 • حسین جعفری*، شمس الله نجفی، ندا زند، طاها مجیدی صفحات 123-134

  به منظور شناسایی عوامل قارچی همراه با درختان ارس در ارتفاعات شهرستان طارم، نمونه هایی از بافت های مختلف درختان بیمار تهیه و با استفاده از روش های معمول نسبت به کشت و جداسازی آنها اقدام گردید. برای شناسایی گونه ها، از روش های بررسی ریخت شناسی و شناسایی مولکولی استفاده شد. برای این منظور، ضمن استخراج DNA کل از تعداد 11 گونه از قارچ های جداسازی شده، ناحیه فاصله انداز داخلی DNA رایبوزومی آنها با استفاده از پرایمرهای عمومی (ITS-1 و ITS-4) تکثیر و بعد با توالی یابی آنها و مقایسه با توالی های موجود در بانک های اطلاعاتی شناسایی گونه ها انجام شد. در مجموع بیش از 150 جدایه قارچی در مدت سه سال از نمونه های آلوده درختان ارس جداسازی شد که بر اساس ویژگی های ظاهری و توالی یابی ناحیه ITS جدایه های قارچی، تعلق آنها به گونه های زیر تایید گردید: Nigrospora oryzae (31 جدایه)، Penicillium spp. (9 جدایه)، Aspergillus spp. (4 جدایه)، Trichoderma spp. (5 جدایه)، Aureobasidium pullulans (33 جدایه)، Polyporus sp. (3 جدایه)، Phoma sp. (14 جدایه)، Phoma medicaginesis (3 جدایه)، Alternaria alternata (5 جدایه)، Alternaria sp. (9 جدایه)، Alternaria consortialis (6 جدایه)، Hormonema carpetanum (5 جدایه)، Hormonema sp. (9 جدایه)، Peyronellaea pinodella (4 جدایه)، Kabatiella microsticta (3 جدایه) و Microsphaeropsis spp. (8 جدایه). بیشتر گونه ها ساپروفیت یا عوامل بیماری زای فرصت طلب هستند که اولین بار در ایران از روی ارس گزارش می شوند. این عوامل همزمان با ضعف میزبان در اثر ابتلا به گیاه انگل دارواشک، تنش خشکی و آفات با حمله به آنها باعث تسریع زوال میزبان می شوند.

  کلیدواژگان: زوال ارس، بیماری های قارچی، آفات، شناسایی با استفاده از توالی ITS
 • فروغ السادات حبیبی، حمیدرضا کامیاب*، مژگان السادات عظیمی صفحات 135-152

  توسعه مناطق انسانی و فعالیت های بشر در طی زمان موجب تقاضا برای منابع طبیعی از جمله استفاده از خدمات اکوسیستم و به دنبال آن تغییر کاربری زمین می شود. از آنجایی که فرایند تخصیص کاربری موجب ارتباط بین محیط طبیعی و منابع انسانی می شود، رقابت میان کاربری هایی که در تعارض هستند در این فرایند از اهمیت بالایی برخوردار است. ابزارهای مختلفی برای رفع تعارض میان کاربری ها و شبیه سازی تغییرات کاربری زمین استفاده می شوند. مدل CLUMONDO ابزاری است که با دخالت دادن خدمات اکوسیستمی متنوع در تخصیص و تغییر کاربری ها، به شبیه سازی تغییرات کاربری زمین و پوشش زمین می پردازد. در این پژوهش، از این مدل برای پیش بینی میزان تغییرات تقاضا برای کاربری های اصلی حوزه آبخیز قره سو، برای دوره زمانی 10 ساله (1410-1400) استفاده شد. متغیرهای شیب، جهت، ارتفاع، تعداد سلول شهری در همسایگی 7*7، دما، بارش، فاصله از رودخانه، فاصله از شهر و فاصله از جاده در این مدل استفاده شد. برای بهینه سازی در یک سناریو افزایش پتانسیل ترسیب کربن و افزایش مناطقی برای سکنی گزیدن به صورت همزمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار Idrisi Terrset  و Arc GIS انجام شد. نتایج نشان داد، برای بهبود خدمات اکوسیستم در 10 سال آینده (1410) کاربری انسان ساخت و جنگل متراکم روند افزایشی و اراضی جنگلی نیمه متراکم و کشاورزی به دلیل تبدیل به کاربری های دیگر کاهش یافته است. این مطالعه نشان داد که می توان تلفیقی از خدمات متنوع و گاهی متضاد را در کنار هم به گونه ای برآورد کرد که نیازهای انسانی نیز برآورده شود.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، ترسیب کربن، سکونتگاه انسانی، خدمات اکوسیستم، مدل CLUMONDO
 • رامین حسین زاده*، مژگان راد صفحات 153-163
  ترکیب و تنوع جوامع گیاهی و جانوری در طول زمان با تغییر شرایط محیطی و در اثر آشفتگی ها تغییر می کند. در این پژوهش تاثیر آشفتگی بر ساختار جنگل در ذخیره گاه دارمازو واقع در منطقه شینه قلایی استان لرستان بررسی شد. به این منظور 8 توده جنگلی دچار رانش زمین با مجموع مساحت 5/4 هکتار شناسایی و در ادامه موقعیت و مشخصات کمی و کیفی (در 4 طبقه آسیب دیدگی) درختان ثبت شد. سپس تغییرات تراکم، تنوع گونه ای و پراکنش درختان ارزیابی شد. بر اساس نتایج، پس از آشفتگی و رانش زمین، نیمی از درختان در طبقات آسیب دیدگی متوسط و شدید قرار دارند و 2/17 درصد از پایه های درختی و 41/4 درصد از مقدار تاج پوشش توده ها از بین رفته که بیشتر مربوط به درختان جوان بوده است. در مقوله شاخص های ساختاری، تنوع گونه ای و آمیختگی روند کاهشی و شاخص های اسمیت- ویلسون و زاویه یکنواخت افزایش داشته اند. با توجه به نتایج، اگرچه به لحاظ آماری اختلاف معنی داری در شاخص های ساختاری مشاهده نشد، اما خشک سالی های پی در پی، بارش های تند و نامنظم، تخریب و به دنبال آن رانش زمین در مدت زمان کوتاهی منجر به تغییرات آشکار در ساختار جنگل شده است که متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد. از این رو، ضروری است با اقدامات حفاظتی بیشتر و احیای جنگل، به ویژه در کانون های آشفتگی، زمینه کاهش یا توقف نابودی این زیست بوم ارزشمند را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، رانش زمین، زوال، زیست بوم جنگل
 • سعیده اسکندری*، فاطمه احمدلو، حمیدرضا پورقاسمی، یزدانفر آهنگران، ذوالفقار رضاپور صفحات 164-186
  آتش سوزی یکی از پدیده های مخرب عرصه های طبیعی است که طی سال های اخیر بخش وسیعی از جنگل ها و مراتع استان گیلان را نابود کرده است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه زمانی و مکانی بین متغیرهای اقلیمی و آتش سوزی در استان گیلان انجام شد. متغیرهای آتش سوزی شامل تعداد و وسعت آتش سوزی ها و متغیرهای اقلیمی شامل هفت متغیر طی 26 سال اخیر بودند. برای بررسی رابطه زمانی بین آتش سوزی ها و متغیرهای اقلیمی، از همبستگی پیرسون و روابط رگرسیونی استفاده شد. برای بررسی رابطه مکانی بین وقوع آتش سوزی ها و متغیرهای اقلیمی ، از روش های یادگیری ماشین استفاده شد. نقشه آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع استان، از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان (1400-1375) و سنجنده مادیس (1400-1381) تهیه شد. نقشه متغیرهای اقلیمی با روش های درون یابی در GIS تهیه شدند. اهمیت نسبی متغیرهای اقلیمی در وقوع آتش سوزی با آماره های میانگین کاهش جینی (Mean Decrease Gini: MDG) و میانگین کاهش صحت (Mean Decrease Accuracy: MDA) تعیین شد. برای مدل سازی و تهیه نقشه های احتمال وقوع آتش سوزی، از 70 درصد موقعیت آتش سوزی ها و مدل های مختلف یادگیری ماشین (رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان و مدل ترکیبی SVM-RF) در نرم افزار زبان برنامه نویسی R استفاده شد. برای صحت سنجی مدل ها، از 30 درصد موقعیت آتش سوزی ها و مشخصه AUC استفاده شد. نتایج رابطه زمانی نشان داد، طی دوره 26 ساله، بین تعداد آتش سوزی و میانگین بارندگی فصلی به صورت منفی و بین تعداد آتش سوزی و میانگین سرعت باد فصلی و میانگین حداکثر سرعت باد فصلی به صورت مثبت، رابطه معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود داشت. به علاوه، بین وسعت آتش سوزی و میانگین بارندگی فصلی، رابطه معنی دار منفی در سطح اطمینان 95 درصد مشاهده شد. نتایج رابطه مکانی نشان داد، میانگین حداکثر درجه حرارت فصلی، میانگین بارندگی فصلی و میانگین رطوبت نسبی فصلی بیشترین اهمیت را در وقوع آتش سوزی استان گیلان در گستره مکانی داشته اند. نتایج اعتبارسنجی نقشه های احتمال وقوع آتش سوزی نشان داد، مدل جنگل تصادفی (AUC: 0/82) و مدل ترکیبی SVM-RF (AUC: 0/79) دقت بیشتری در نقشه برداری احتمال وقوع آتش سوزی داشته اند. بنابراین پیش بینی آتش سوزی های ناشی از عوامل اقلیمی در جنگل ها و مراتع استان گیلان با استفاده از نقشه های مذکور امکان پذیر است که کمک شایانی به مدیران منابع طبیعی در انجام اقدامات حفاظتی در مناطق پرخطر می کند. در این مورد، ضروری است که اقدامات کنترلی برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی های آینده در مناطق پرخطر آتش سوزی، با حساسیت بیشتری توسط یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام شود.
  کلیدواژگان: تحلیل زمانی و مکانی آتش سوزی، تعداد و وسعت آتش سوزی، رگرسیون خطی، متغیرهای اقلیمی، مدل های یادگیری ماشین
 • مینا کوه جانی گرجی* صفحات 187-199
  یکی از مهمترین آفات گیاهان جنس شمشاد در جهان، شب پره شمشاد Cydalima perspectalis Walker (Lep.: Crambidae) است که آفتی بسیار تهاجمی و کلیدی روی شمشاد هیرکانی Pojark Buxus hyrcana در جنگل های شمال ایران است. هدف از این مطالعه، تعیین LC50 سه آفت کش گیاهی Neem Azal®، Ruy Agro® وBio1® روی لارو سن دوم C. perspectalis در آزمایشگاه و بررسی کارایی آن روی این آفت در جنگل بود. آزمایش ها به صورت طرح کاملا تصادفی و در شرایط آزمایشگاهی (C 1±27، 10±65 درصد رطوبت نسبی و 16:8 ساعت روشنایی: تاریکی) در 6 تکرار بررسی شد.  در جنگل نیز بررسی ها روی شاخه هایی با طول 30 سانتی متر در 4 جهت اصلی درخت روی لارو C. perspectalis با 3 تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. ابتدا میزان مرگ و میر پس از 24، 48 و 72 ساعت در غلظت‎های مورد نظر هر ترکیب با شاهد (آب) تجزیه وتحلیل گردید. نتایج نشان داد که  LC50 سه ترکیب گیاهی Neem Azal®، Ruy Agro® و Bio1® به ترتیب پس از 24 ساعت برابر 2/1، 19/0 و 15/0ppm و پس از 72 ساعت برابر 51/0، 11/ 0 و 11/0ppm  بود. در جنگل نیز بر اساس غلظت های آزمایشگاهی و توصیه شده روی برچسب آفت کش، غلظت های 1 و 5/1 در هزار برای ®Neem Azal و 5/0 و 75/0 لیتر بر 1000 نیز برای Ruy Agro® آزمایش شد. نتایج نشان داد که هردو آفت کش توانایی خوبی در کنترل آفت داشتند و غلظت موثر آنها به ترتیب 1000 میلی لیتر و 750 میلی لیتر بر 1000 لیتر آب در جنگل بود که قادر به کنترل همه سنین لاروی شب پره شمشاد بود. به طورکلی با توجه به اکوسیستم در هم تنیده در جنگل، استفاده از آفت کش‎ها مجاز نیست و تنها در پارک‎های جنگلی و مناطقی که منحصرا رویشگاه این گیاه می‎باشد، استفاده از آفت کش‎های زیستی کم دوام با دامنه تاثیر محدود، مانند Neem Azal® و Ruy Agro®  با غلظت های یادشده قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: آفت کش گیاهی، Buxus hyrcana، Cydalima perspectalis، کنترل آفت، مرگ و میر
 • مریم عجم حسنی* صفحات 200-205

  نقش فاکتورهای خونی به ویژه سلول های خونی در مبارزه با هر عامل بیگانه وارد شده به همولنف، کلیدی است و شناسایی این سلول ها و تنوع آنها، اولین مرحله از مطالعات دفاع حشرات است. ازاین رو، این تحقیق به منظور بررسی شکل سلول های خونی پروانه Spodoptera litura انجام شد. از لاروهای سن پنجم حشره در آزمایش ها استفاده شد. شرایط پرورش لاروها دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 50% و دوره روشنایی به تاریکی 14:10 ساعت بود. بر اساس مشاهدات با میکروسکوپ نوری و بزرگنمایی 40، پنج تیپ سلول خونی شامل پروهموسیت ها، پلاسموتوسیت ها، گرانولوسیت ها، اونوسیتوییدها و اسفرولوسیت ها در همولنف لارو حشره وجود دارد. پروهموسیت ها مدور با هسته درشت مرکزی بودند و فراوانی آنها در خون لارو سن پنج حدود 10 درصد به دست آمد. پلاسموتوسیت ها به دو شکل رایج دوکی با دو زایده مشخص و کشیده و ورمی شکل مشاهده شدند. این سلول ها بزرگترین هموسیت ها از نظر اندازه طولی بودند. هسته مشخص مرکزی و سیتوپلاسم دانه دار دارند. فراوانی پلاسموتوسیت ها حدود 38 درصد بود. گرانولوسیت ها مدور و در اندازه های بزرگتر از پروهموسیت ها با گرانول های زیاد در سطح سیتوپلاسم مشاهده شدند و بالاترین فراوانی را در بین هموسیت ها به خود اختصاص دادند. اونوسیتوییدها دایره ای شکل و هسته جانبی مشخص دارند و فراوانی آنها حدود 8 درصد است. اسفرولوسیت ها با سیتوپلاسم حفره دار و دیواره سلولی نازک مشاهده شدند. کمترین فراوانی هموسیت ها در لارو سن پنج S. litura مربوط به این سلول ها و کمتر از یک درصد به دست آمد.

  کلیدواژگان: سلول های خونی، میکروسکوپ نوری، Spodoptera litura
|
 • Roghaye Babaei, Esmail Karamidehkordi *, Rohollah Rezaei, Yones Khosravi, Farhad Aghajanloo Pages 1-40

  Multiple factors have contributed to rangeland degradation. The present research aims to investigate the impact of policies and interventions by local communities on rangeland reduction through a qualitative approach utilizing the grounded theory method. The participants included 17 experts in natural resources, environment, and agriculture from Zanjan Province, selected purposively and interviewed using a snowball method until theoretical saturation was achieved. Data analysis employing open, axial, and selective coding yielded 427 concepts, which were categorized into 203 initial, 51 principal, and 8 core categories. The core categories encompassed: the decrease in rangeland area and increase in cropland area, the influence of government policies on rural lands and rangelands, shifts in rural socio-economic and farming systems, the impact of human interventions on rangeland degradation, the role of institutions in rangeland conservation, unsustainable exploitation of natural resources by rural communities, changes in rural land ownership, and the effect of collective utilization on rangeland degradation. The paradigmatic model centered around the central phenomenon of the research, "decrease in rangeland area and increase in cropland area," particularly post the 1980s. Government land policies, notably the nationalization of natural resources and land reforms, have significantly contributed to qualitative changes in rangelands, shifts in land ownership, reductions in rangeland area, and expansion of cropland. These changes have triggered shifts in socio-economic systems and land-use patterns in rural areas. Human interventions, especially population growth in rural areas and the intensified livestock population exceeding rangeland capacity, emerge as the most influential factors driving land-use changes, rangeland diminution, and degradation.

  Keywords: rangeland degradation, Land use policies, Rural community, Rangeland laws, Unsustainable land use
 • Parisa Medi Saadabadi, MohammadReza Zargaran *, Seyed Yahya Salehi-Lisar, Zahra Hashemi Khabir Pages 41-54

  This research was conducted in 2020 in order to investigating the species diversity and abundance of oribatid mites in the oak and hornbeam forests of Arasbaran (Ahar and Kaleibar) in East Azerbaijan Province. Soil sampling was carried out in May and June. Oribatid mites present in soil samples were separated using Berlese funnels and clarified in relative solution, followed by preparation of microscope slides. After identification, counting, diversity and evenness indices (Shannon and Simpson), as well as species richness were calculated using Ecological Methodology 6.0 software. In general, 29 species of Oribatid mites from 27 genera and 23 families were identified in this study: Cosmochthonius lanatus Michael, Sphaerochthonius splendidus Berlese, Steganacarus (Tropacarus) carinatus Koch, Papillacarus pseudoaciculatus Mahunka, Rhysotritia ardua Koch, Nothrus biciliatus Koch, Hermanniella septentrionalis Berlese, Plesiodamaeus ornatus Pérez-Íñígo, Belba sp., Xenillus setosus Grobler, Ozman & Cobanoglu, Fosseremus quadripertitus Grandjean, Rhinoppia obsoleta Paoli, Ramusella (Ramusella) puertomonttensis Hammer, Ramusella (R.) sengbuschi Tokyoensis, Ramusella (R.) sengbuschi Str., Graptoppia (G.) sundensis acuta Ayyildiz, Rectoppia sp., Suctobelella sp., Austrocarabodes (Austrocarabodes) foliaceisetus Murvanidze & Weigmann, Tectocepheus velaus Michael, Eupelops acromios Haman, Berlesezetes aegypticus Balogh & Mahunka, Oribatula (O.) tibialis allifera Subías, Protoribates (P.) paracapucinus Mahunka, Scheloribates fimbriatus Thor., Ceratozetes conjunctus Mihelčič, Punctoribates angulatus Bayartogtokh, Grobler & Cobanoglu, Galumna sp., Pilogalumna sp. The highest abundance of mites in Ahar and Kaleibar belonged to Scheloribtes fimbriatus and Oribaiula tibilis, respectively. The calculated species diversity indices in the Kaleibar region during June were higher than those in May. The diversity and species richness of oribatid mites were higher in Kaleibar with oak vegetation, which could be due to the higher humidity and acidity of the soil compared to Ahar.

  Keywords: diversity, Oribatid mites, Forests, Arasbaran, soil
 • Rasoul Kharazmi *, Hamidreza Abbasi, Sara Moradi Sani, Farhad Khaksarian Pages 55-75

  This study was conducted in 2020 with the objective of identifying dust source areas and soil susceptibility to wind erosion in the eastern part of Kerman Province, through the integration of field and remote sensing methods. In total, ten study areas covering 3007 square kilometers were identified based on remote sensing and field surveys during the winter of 2020. The dust-prone areas and the determination of the dust event frequency in the past 20 years were established using the optical depth index derived from MODIS Terra and Aqua satellites. To assess soil erodibility, wind erosion threshold velocity, and wind erosion rates, soil samples (17 in total) were measured in a wind tunnel at three wind speed classes: 15, 20, and 25 meters per second. Electrical conductivity (EC) values of soil samples (22 in total) were determined in the laboratory to create a soil salinity map using the kriging method. The results of the vegetation cover index were extended, and the linear relationship between EC was computed using Google Earth Engine and compared with kriging results, indicating significant salinity in the studied areas (EC>16). The analysis of prevailing wind directions and wind regimes based on data from five meteorological stations in the region demonstrated that the Rigān and Nasratābād stations, with transport potential of 561 and 1199 kg m^-1 s^-1, respectively, were classified as high-energy wind zones. Wind speeds of 40 knots (20.57 m/s) were prevalent in these areas. The assessment of soil erodibility revealed that the southern parts had the lowest wind erosion threshold velocity (between 6 to 8 m/s), classifying them as wind erosion-sensitive zones, with an accumulated wind erosion rate of 60 kg/m^2/year across the three wind speed classes. Based on the findings, the study areas are considered significant internal dust source areas, requiring management actions to control dust emissions.

  Keywords: AOD index, Dust, Google earth engine, Soil salinity, Wind tunnel
 • Amir Keivan Darvish, Maryam Omidi Najafabadi *, Seyed Mehdi Mirdamadi, Seyed Jamal Farajollah Hosseini Pages 76-89

  Drought phenomenon stands as one of the most significant challenges of the contemporary era, exerting its influence on all ecosystems, including rangelands, at both global and regional scales. The heightened vulnerability of pastoralists underscores the necessity of embracing the concept of resilience. This research aims to investigate existing studies on the resilience of pastoralists under drought conditions and to propose a comprehensive model. A systematic review methodology was employed in this study. The findings of relevant domestic and international research were systematically analyzed using the seven-stage method of Sandelowski and Barroso. Based on inclusion and exclusion criteria, 30 studies were examined. The Waltz and Bausell method was employed to assess the validity of the extracted data. The reliability was also assessed through the Kappa coefficient, yielding a value of 0.87, indicating excellent agreement. The research results led to the formulation of a comprehensive model comprising seven factors: economic, social, individual, institutional, physical, educational-promotional, and ecological. Among these factors, the economic factor emerged as one of the most influential. The resultant model, identifying the factors that impact the resilience of pastoralists under drought conditions, provides the potential for enhancing crisis management, reducing vulnerability, and establishing the necessary groundwork for nationwide rangeland planning.

  Keywords: Resilience, drought, rangeland, Pastoralists, models
 • Esa Abdollahi, Ghasemiaryan Y. *, Mohammadreza Shahraki Pages 90-106
  In light of the inefficiency of conventional and traditional forest conservation systems, the shift from government-centered to community-centered policies in forest management through social forestry becomes increasingly essential. Accordingly, the necessity for employing structural analyses with a futures-oriented approach is emphasized. Based on this premise, the present study aimed to identify and analyze the key drivers influencing the development of social forestry using a futures-oriented approach in the forests of Golestan Province. This research employed a mixed-method (qualitative and quantitative) design and was conducted through survey technique. The study population consisted of experts and forest protection personnel in Golestan Province. A total of 50 participants were purposefully selected as the sample. After data collection, 20 indicators derived from the Delphi method were analyzed using the MicMac software, incorporating cross-impact analysis. The results indicated that the social component has the highest impact, while the economic component has the least impact on the development of social forestry in Golestan Province's forests. Based on the obtained results, two factors, namely "Shifting from Centralized Government-Centered Policy to Integrated Community-Centered Management" and "Benefitting from Governmental Economic and Budgetary Support," from the policy-management component, "Conducting Facilitative Activities and Utilizing Village Promoters for Community-Centered Management" and "Identifying Rural Leaders and Involving Them in Community-Centered Forest Management" from the social component, and "Empowering Local Communities through New Job Opportunities and Strengthening Income Resources" from the economic component, were identified as the most influential key drivers for the development of social forestry in Golestan Province's forest management. In light of the findings, the development of a long-term vision document considering the three dimensions of forest protection, local communities, livelihood, and empowerment, with a future-oriented perspective, is recommended.
  Keywords: sustainable management, Social Forestry, participation, local communities
 • Seyed Mosa Sadeghi *, Kohzad Sartavi, Nasser Farrar Pages 107-122

  Plant reproduction is highly sensitive to stressors caused by both biotic and abiotic factors in nature. The success of plant establishment in the wild depends on various factors such as drought, grazing, availability of water and soil resources, and the mutual interactions among individuals, especially during the seedling stage. The concept of nurse plants, their effects, competition, facilitation, and the facilitative role in land restoration were explained using scientific sources. Through forest surveys and scientific resources, nurse plants and target plants in southern Iran were identified, and the role of each was examined with available scientific references. For this purpose, along the Persian Gulf and the Sea of Oman, accessible pathways were chosen to investigate vegetation cover up to an altitude of 1250 meters above sea level in sample plots of one hectare (100 * 100 meters). Sampling was conducted beneath the canopy of other trees or shrubs, and the plants were identified using scientific sources. The results of this study revealed that nine species belonging to eight genera and six families were identified as nurse plants, and seven species belonging to six genera and six families were identified as target plants. Among the nurse plant group, the genus Ziziphus Mill. from the family Rhamnaceae was the most diverse. Among the target plant group, the most diverse genus was Pistacia L. belonging to the family Anacardiaceae. Further research is recommended to explore the facilitative effects of nurse plant species and suitable methods for their use in the ecological restoration of dry areas in southern Iran in relation to the implementation of restoration and forest development projects.

  Keywords: Facilitation, Forest, target plants, Pistacia, Ziziphus
 • Hossein Jafary *, Shamsollah Najafi, Neda Zand, Taha Majidi Pages 123-134

  In order to identify fungal agents associated with juniper trees in the highlands of Tarm County, samples of various tissues from affected trees were collected and subjected to cultivation and isolation using conventional methods. For species identification, both morphological and molecular methods were employed. To achieve this, DNA was extracted from 11 fungal species isolated. The internal transcribed spacer (ITS) region of their ribosomal DNA was amplified using universal primers (ITS-1 and ITS-4). Subsequently, their sequences were determined and compared to sequences available in databases to confirm the identification of species. In total, more than 150 fungal isolates were separated from diseased juniper trees over a span of three years. Based on morphological characteristics and ITS sequence analysis, the following fungal species were confirmed: Nigrospora oryzae (31 isolates), Penicillium spp. (9 isolates), Aspergillus spp. (4 isolates), Trichoderma spp. (5 isolates), Aureobasidium pullulans (33 isolates), Polyporus sp. (3 isolates), Phoma sp. (14 isolates), Phoma medicaginesis (3 isolates), Alternaria alternata (5 isolates), Alternaria sp. (9 isolates), Alternaria consortialis (6 isolates), Hormonema carpetanum (5 isolates), Hormonema sp. (9 isolates), Peyronellaea pinodella (4 isolates), Kabatiella microsticta (3 isolates), and Microsphaeropsis spp. (8 isolates). Most of these species are opportunistic pathogens, reported for the first time on juniper trees in Iran. These agents, in conjunction with host vulnerability due to infestations by phytophagous insects, drought stress, and pest attacks, accelerate the decline of the host trees.

  Keywords: Juniper Decline, Fungal disease, Pests, ITS
 • Forough sadat Habibi, Hamidreza Kamyab *, Mojgan Sadat Azimi Pages 135-152

  Over time, the development of human settlements and activities has led to an increasing demand for natural resources, including ecosystem services, which subsequently drives changes in land use. As the process of land allocation establishes a link between the natural environment and human resources, the competition among conflicting land uses becomes significantly important in this context. Various tools are employed to address conflicts among land uses and simulate changes in land use. The CLUMONDO model is one such tool that employs various ecosystem services in the allocation and transformation of land uses, allowing for the simulation of land use changes and land cover. In this research, the CLUMONDO model was utilized to predict the extent of changes in demand for major land uses within the Qareh-Sou watershed over a 10-year period (2020-2030). Variables such as slope, aspect, elevation, the number of neighboring urban cells in a 7x7 grid., temperature, precipitation, distance from rivers, distance from urban areas, and distance from roads were incorporated into the model. An optimization approach was implemented to simultaneously enhance carbon sequestration capacity and designate additional residential areas in a specific scenario. The analysis of results was conducted using Idrisi Terrset and ArcGIS software. The findings indicated that over the next 10 years (2020-2030), land use changes for constructed areas and dense forests followed an increasing trend, while semi-dense forests and agricultural lands experienced a decrease due to their conversion into other land uses. This transformation was aimed at enhancing ecosystem services. This study showcases the possibility of harmonizing diverse, and at times conflicting, services in a way that also addresses human needs

  Keywords: optimization, Carbon sequestration, human settlement, Ecosystem services, CLUMONDO model
 • Ramin Hosseinzadeh *, Mozhgan Rad Pages 153-163
  The composition and diversity of plant and animal communities change over time due to environmental changes and disturbances. In this study, the impact of short-term disturbance on forest structure in the Daramazu Reserve, located in the Shineh Qallaei region of Lorestan Province, was investigated. For this purpose, 8 forest stands affected by landslides with a total area of 4.5 hectares were identified, and the quantitative and qualitative characteristics of trees (in 4 damage classes) were recorded. Subsequently, changes in tree density, species diversity, and distribution were evaluated. Based on the results, after the disturbance and landslides, half of the trees are in moderate and severe damage classes, and 17.2% of tree bases, as well as 4.1% of canopy cover, have been lost, mostly affecting young trees. Regarding structural indices, species diversity and evenness had a decreasing trend, while the Smith-Wilson index and uniform angle index increased. Despite not observing statistically significant differences in structural indices, the combination of consecutive droughts, irregular and intense rainfall, degradation, and subsequent landslides has led to noticeable changes in the forest structure over a short period of time, and unfortunately, this trend continues. Therefore, it is essential to implement further conservation measures and forest restoration, especially in areas affected by disturbances, to mitigate or halt the destruction of this valuable ecosystem.
  Keywords: species diversity, Landslide, deterioration, Forest ecosystem
 • Saeedeh Eskandari *, Fatemeh Ahmadloo, Hamid Reza Pourghasemi, Yazdanfar Ahangaran, Zolfaghar Rezapour Pages 164-186
  Fire is one of the destructive phenomena that have devastated a significant portion of forests and grasslands in Gilan Province in recent years. This study aimed to investigate the temporal and spatial relationship between climatic variables and wildfires in Gilan Province. The wildfire variables included the number and extent of wildfires, and the climatic variables consisted of seven parameters over the past 26 years (2001-2026). Pearson correlation and regression analysis were utilized to examine the temporal relationship. The relative importance of climatic variables in wildfire occurrence was determined using Mean Decrease Gini (MDG) and Mean Decrease Accuracy (MDA) statistics. For modeling and generating probability maps of wildfire occurrence, 70% of wildfire locations and various machine learning models (Logistic Regression, Random Forest, Support Vector Machine, and SVM-RF Hybrid) were employed using the R programming language. Model validation was conducted using 30% of wildfire locations and the Area Under the Curve (AUC) metric. The temporal results showed that during the 26-year period (2001-2026), a significant negative correlation was observed between the number of wildfires and the average seasonal precipitation, while positive correlations were found between the number of wildfires and the average seasonal wind speed and maximum wind speed at a 95% confidence level. Furthermore, a significant negative correlation was observed between the extent of wildfires and the average seasonal precipitation at a 95% confidence level. The spatial relationship analysis indicated that the average maximum temperature, average seasonal precipitation, and average relative humidity had the highest importance in wildfire occurrence within the geographical extent of Gilan Province. Model validation results revealed that the Random Forest model (AUC: 0.82) and the SVM-RF Hybrid model (AUC: 0.79) outperformed others in predicting the occurrence of wildfires. Therefore, predicting wildfires resulting from climatic factors in the forests and grasslands of Gilan Province using the aforementioned maps is feasible and can significantly aid natural resource managers in implementing protective measures in high-risk wildfire areas. Hence, it is imperative that proactive measures be taken by the Natural Resources and Watershed Management Organization of the province to prevent future wildfires with greater sensitivity.
  Keywords: Climatic variables, number, area of fire, fire spatial, temporal analysis, Linear regression, Machine learning models
 • Mina Kouhjani Gorji * Pages 187-199
  One of the most important pests of boxwood plants in the world is the bux moth, Cydalima perspectalis Walker (Lep.: Crambidae), which is a highly invasive and key pest on the Buxus hyrcana Pojark in the northern forests of Iran. The aim of this study was to determine the LC50 of three botanical insecticides, Neem Azal®, Ruy Agro®, and Bio1®, on the second instar larvae of C. perspectalis in laboratory conditions, as well as to investigate their efficacy on this pest in the forest. The experiments were conducted using a completely randomized design under laboratory conditions (25±1 °C, 65±10% relative humidity, and a 16:8 light-dark photoperiod) with six replicates. In the forest, the study was conducted on branches of 30 cm length in four cardinal directions of the tree, with three replicates in a completely randomized block design. The mortality rate was recorded after 24, 48, and 72 hours at the desired concentrations of each botanical insecticide along with a control (water). The results indicated that the LC50 values for Neem Azal®, Ruy Agro®, and Bio1® after 24 hours were 1.2, 0.90, and 0.50 ppm, respectively, and after 72 hours were 0.51, 0.11, and 0.11 ppm, respectively. In the forest, the recommended laboratory concentrations of 1 and 5.1 ppm for Neem Azal® and 0.50 and 7.5 ppm for Ruy Agro® were tested. Both insecticides exhibited effective control with respective concentrations of 1000 ml and 750 ml per 1000 liters of water in the forest, capable of controlling all larval instars of the box tree moth. Considering the intricate forest ecosystem, the use of insecticides is not recommended. However, in forest parks and areas exclusively inhabited by these plants, the use of less persistent bio-insecticides with limited impact range, such as Neem Azal® and Ruy Agro®, at the specified concentrations, can be recommended.
  Keywords: Botanical pesticide, Buxus hyrcana, Cydalima perspectalis, mortality, Pest control
 • Maryam Ajamhassani * Pages 200-205

  The role of hemolymph factors, especially hemocytes, in combating foreign invaders introduced into the hemolymph, is crucial, and identifying these cells and their diversity is the first step in insect immune studies. Therefore, the present study aims to investigate the morphology of hemocytes in the larvae of Spodoptera litura. Fifth instar larvae were used in the experiments. The larvae were reared under the conditions of a temperature of 25 ± 1 °C, relative humidity of 50%, and a photoperiod of 14:10 (light:dark). Based on observations using a light microscope at 40× magnification, five types of hemocytes, including prohemocytes, plasmatocytes, granulocytes, oenocytoids, and esferocytes, were found in the hemolymph of the insect larvae. Prohemocytes were rounded with a large central nucleus, and their abundance in the hemolymph of fifth instar larvae was approximately 10%. Plasmatocytes were commonly observed in a binucleated form with distinct elongated and pointed protrusions, as well as in a worm-like shape. These were the largest hemocytes in terms of longitudinal size. They had a centrally positioned distinct nucleus and granular cytoplasm. The abundance of plasmatocytes was approximately 38%. Granulocytes were round and larger than prohemocytes, characterized by numerous granules in their cytoplasm. They exhibited the highest abundance among hemocytes. Oenocytoids had a circular shape and a lateral nucleus, with an abundance of approximately 8%. Esferocytes had a vacuolated cytoplasm and thin cell walls. They had the lowest abundance among hemocytes in the fifth instar S. litura larvae, accounting for less than 1%.

  Keywords: Hemocyte, Light microscopy, Spodoptera litura