فهرست مطالب

مجله علمی شیلات ایران
سال سی و دوم شماره 3 (پیاپی 137، امرداد و شهریور 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • کیوان عباسی، علیرضا میرزاجانی*، مهدی مرادی صفحات 1-12

  رودخانه سفیدرود به عنوان بزرگ ترین رودخانه شمال کشور، برای بقاء نسل ماهیان رود کوچ دریای خزر دارای اهمیت ویژه ای است. در این مطالعه، تنوع زیستی و فراوانی ماهیان در هشت نقطه از رودخانه سفیدرود و یک نقطه در ساحل دریا از اسفند 1400 لغایت دی ماه 1401 مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، 40 گونه ماهی از گروه های اکولوژیک رودخانه ای (26 گونه)، مهاجر (6 گونه) و مصبی-دریایی (8 گونه) شناسایی گردید. در ناحیه میانی رودخانه بیشترین تعداد (21 گونه) و در ناحیه دریایی کمترین تعداد (17 گونه) مشاهده شد. در بعضی گونه ها آشیان اکولوژیک مکانی اختصاصی مشاهده شد. برای مثال، گاوماهی کاسپین (Neogobius caspius) تنها در ساحل دریا، گاوماهی کوچک قفقازی (Knipowitschia caucasica) تنها در ناحیه مصبی و گاوماهی ایران (Ponticola iranicus) تنها در ناحیه بالادست مشاهده شدند. کفال ماهیان تا فاصله 10 کیلومتر از دریا نیز مشاهده شدند. تخم و لارو گونه های رود کوچ در بالاترین ایستگاه مشاهده شدند. بچه ماهیان شاه کولی (Alburnus chalcoides) و ماهی سفید (Rutilus frisii) دارای بیشترین میانگین فراوانی (به ترتیب 222 و 92 عدد در 200 متر مربع) را در میان گونه های شناسایی شده بودند. گونه های سیاه کولی (Vimba persa)، کفال پوزه باریک (Chelon saliens)، ماهی مخرج لوله ای (Rhodeus amarus)، رفتگرماهی سانیا (Cobitis saniae)، مرواریدماهی قفقاز (Alburnus hohenackeri) و گاوماهی سرگنده کاسپین (Ponticola gorlap) فراوانی متوسط (59-27 عدد در 200 متر مربع) داشتند و فراوانی سایر گونه ها کمتر 19 عدد در 200 متر مربع بود. کمترین مقدار شاخص تنوع گونه ای شانون در دورترین ایستگاه از دریا، به میزان 03/1 و بیشترین مقدار شاخص در ایستگاه میانی به فاصله 5 کیلومتر از دریا در حد 6/1 سنجش گردید که تفاوت معنی دار (05/0p<) بین آنها مشاهده شد. همچنین کمترین و بیشترین مقدار این شاخص در دی و آبان 1401 مشاهده گردید.

  کلیدواژگان: سفیدرود، بچه ماهی، تنوع گونه ای، پراکنش، فراوانی
 • حجت اله علمداری*، خدیجه موسوی صفحات 13-22

  در این تحقیق، تاثیر مصرف آرد میوه بلوط اکسترود شده بر عملکرد رشد و ترکیبات لاشه کپور معمولی مطالعه شد. چهار نوع جیره حاوی: 1) 17 درصد آرد گندم اکسترود شده، 2) 5 درصد آرد گندم اکسترود نشده و 12 درصد آرد گندم اکسترود شده، 3) 5 درصد آرد بلوط اکسترود نشده و 12 درصد آرد گندم اکسترود شده و 5 درصد آرد بلوط اکسترود شده و 4) 12 درصد آرد گندم اکسترود شده، در قالب طرح کاملا تصادفی ارزیابی شد. پرورش در مخازن گرد 250 لیتری، با تراکم 15 قطعه ماهی با میانگین وزنی 4/5 گرم و با 3 تکرار آغاز شد. بعد از 4 هفته، تفاوت معنی داری در وزن و طول کل ماهی ها مشاهده نشد، اما پس از 8 هفته بالاترین وزن و طول کل در صورت تغذیه از جیره 4 مشاهده گردید. اکسترود کردن آرد بلوط اثر مثبت معنی دار بر وزن و طول کل داشت اما اکسترود کردن آرد گندم چنین اثری نداشت. جیره اثر معنی داری بر ضریب چاقی، نرخ رشد ویژه، میزان بلع غذا، ضریب تبدیل غذایی، نرخ بازدهی پروتیین، نرخ بازدهی چربی، ذخیره پروتیین، میزان رطوبت لاشه و نرخ زنده مانی نداشت. اکسترود کردن آرد گندم و آرد بلوط اثر مثبت معنی دار بر ذخیره چربی داشت و این اثر در صورت مصرف آرد بلوط بیشتر بود. میزان پروتیین و خاکستر لاشه در اثر تغذیه از آرد بلوط اکسترود نشده به طور معنی دار کاهش یافت. تغذیه از آرد گندم یا آرد بلوط اکسترود نشده سبب کاهش معنی دار درصد چربی لاشه گردید و این کاهش با مصرف آرد بلوط اکسترود نشده، شدیدتر بود. در مجموع، می توان پس از کندن پوسته میوه بلوط، از آرد آن به جای آرد گندم در سطح 5 درصد جیره اکسترود شده کپور معمولی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: عملکرد رشد، ترکیب لاشه، اکستروژن، میوه بلوط ایرانی، کپور معمولی
 • محمد اخوان بهابادی*، حامد پاک نژاد، علی اکبر هدایتی، مهران حبیبی رضایی صفحات 23-35

  استخراج پروتیین از موکوس پوست ماهی ها با هدف غربالگری مبتنی بر سنجش زیستی بسیار چالشی و متغیر است. در این مطالعه، چهار روش مختلف استخراج و تغلیظ پروتیین شامل استخراج فاز جامد (SPE)[1]، استون[2]، تری کلرو استیک اسید-استون[3] و متانول[4] با هدف بررسی کارایی آنها در الترافیلتراسیون و گرفتن قله های (peaks) مناسب در کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) جهت سنجش فعالیت زیستی مورد مقایسه قرار گرفتند. داده های ارایه شده نشان می دهد که روش استخراج فاز جامد نسبت به سه روش مورد آزمایش دیگر بر حسب کمیت (میزان پروتیین تام) و کیفیت (پروفایل پروتیینی مشاهده شده در SDS - PAGE) پروتیین های موکوس پوست گاو ماهی، برتری دارد. از سوی دیگر، به علت ماهیت هیدروفوبی موکوس اپیدرمی، سه روش استخراج با استون، متانول و تری کلرو استیک اسید/استون منجر به تجمع غیر قابل برگشت پروتیین ها گردید که الترافیلتراسیون، HPLC و به تبع آن سنجش فعالیت زیستی را غیر ممکن می سازد. در این مطالعه، بالاترین میزان پروتیین (4.676 میکروگرم بر میلی لیتر) (01/0>p) و بهترین پروفایل پروتیینی (13باند) مربوط به استخراج فاز جامد بود. همچنین این روش به طور هم زمان منجر به استخراج، تغلیظ و تخلیص (پاکسازی) اولیه نمونه ها و در نتیجه، افزایش کارایی الترافیلتراسیون و HPLC می گردد. بنابراین، برای جداسازی پروتیین ها و پپتیدهای فعال از نمونه های پیچیده زیستی مختلف (موکوس پوست ماهیان)، مناسب است.

  کلیدواژگان: پپتیدهای فعال زیستی، غربالگری مبتنی بر زیست سنجی، موکوس پوست ماهی، استخراج پروتئین
 • هوشنگ انصاری*، تورج ولی نسب پوری، غلامرضا دریانبرد، نیما شیری صفحات 37-51

  به منظور پایش ذخایر کفزیان آبهای شمال غربی خلیج فارس، سه گشت تحقیقاتی با استفاده از کشتی تحقیقاتی فردوس1 مجهز به تور ترال کف روب در آبهای استان خوزستان طی سال های 99 - 1396 (به جز سال 1398) انجام شد. در طول دوره سه ساله، 51 ایستگاه به صورت تصادفی برای نمونه برداری تحت پوشش قرار داده شدند. هدف از اجرای این پروژه محاسبه میزان صید بر واحد سطح (CPUA) و توده زنده کفزیان در اعماق 10-50 متر با استفاده از روش مساحت جاروب شده بود. در این میان چهار گونه از مهم ترین ماهیان اقتصادی منطقه شامل حلواسفید (Pampus argenteus)، شوریده معمولی (Otolithes ruber)، صبیتی (Sparidentex hasta) و هامور معمولی (Epinephelus coioides) مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده  از مقدار توده زنده آبزیان، توده زنده حلوا سفید (1/1، 0/0 و 1/7)، شوریده معمولی (8/46، 3/23 و 6/57)، صبیتی (8/59، 7/76 و 3/137) و هامور معمولی (3/30، 1/3 و 0/0) تن به ترتیب طی سال های 1396، 1397 و 1399 تخمین زده شد. طی این دوره، ماهی حلوا سفید با 01/0 درصد (در سال 1396) و ماهی صبیتی با 37/3 درصد (در سال 1399) به ترتیب کمترین و بیشترین میزان درصد توده زنده نسبت به کل گونه های مورد بررسی را به خود اختصاص دادند. با توجه به یافته های تحقیق حاضر، ممانعت از افزایش واحد تلاش صیادی (از جمله تعداد شناور) و نظارت بر فعالیت های صیادی (خارج از فصل و مکان تعیین شده) به عبارتی، جلوگیری از صید قاچاق جهت جلوگیری از خطر کاهش شدید و احتمالا نابودی ذخیره ماهیان با ارزش شیلاتی و اقتصادی، اهمیت اساسی دارد.

  کلیدواژگان: خلیج فارس، توده زنده، صید در واحد سطح، ماهیان اقتصادی، مساحت جاروب شده، ترال کف
 • عیسی فلاحت ناصر آباد، اسماعیل کاظمی*، سید عبدالحمید حسینی، محمدمیثم صلاحی اردکانی، رقیه محمودی صفحات 53-62

  در این پژوهش تاثیر نانوذرات سلنیوم بر عملکرد آنزیم های آنتی اکسیدانی شامل سوپر اکسید دیسموتار (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، سطح مالون دی آلدیید MDA و کاتالاز (CAT) و یون های تخمک مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 144 قطعه مولد ماده ایرانی 4 ساله، به چهار تیمار در سه تکرار تقسیم شدند. تیمارها با جیره حاوی صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 میلی گرم نانوذرات سلنیوم در کیلوگرم جیره به مدت 60 روز تا زمان رسیدگی تخمک تغذیه شدند. بر اساس نتایج پژوهش، مقادیر SOD، CAT و MDA در تخمک تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نشان داده اند (05/0>p). کمترین میزان آنزیم SOD و بیشترین میزان آنزیم CAT در تیمار کنترل مشاهده شد که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری نشان داد. اختلاف معنی داری در میزان آنزیم GPx بین تیمارهای مختلف مشاهده نگردید (05p>). مقادیر آنزیم MDA در بین تیمارها اختلاف معنی داری نشان داد درحالی که گروه کنترل با میزان 8/16±363 میلی مول بر میلی لیتر بیشترین و تیمار تغذیه شده با نانوذرات سلنیوم 2 میلی گرم در کیلوگرم غذا با میزان 5/9±181 میلی مول بر میلی لیتر دارای کمترین مقدار بودند. مقایسه میانگین مقادیر منیزیم و کلسیم در بین تیمارهای مختلف نشان دهنده افزایش معنی دار مقادیر یون های مذکور در تیمار تغذیه شده با نانو ذرات سلنیوم به میزان 2 میلی گرم در کیلوگرم غذا نسبت به سایر تیمارها بود (05/0>p). در مجموع، با توجه به نقش کاهشی آنزیم های آنتی اکسیدانی و نقش افزایشی آن در مقادیر ترکیبات غیر آلی منیزیم و کلسیم در تخمک های مربوط به مولدین تغذیه شده با نانوذرات سلنیوم بیشتر، این ریز مغذی ضروری می تواند به عنوان کاندیدای مناسبی برای تحقیقات بیشتر در جهت بهبود کیفیت تخم مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان از طریق افزودن به جیره غذایی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، جیره غذایی، نانو ذرات سلنیوم، آنزیم های آنتی اکسیدانی، یون های تخمک
 • طیب ویسی، نصرالله احمدی فرد*، بهروز آتشبار کنگرلویی، امیر توکمه چی صفحات 63-77

  پروبیوتیک ها موجودات غیر بیماری زا بوده که دارای اثرات مفیدی بر بدن موجودات زنده هستند. همچنین عنصر روی به عنوان یک ریز مغذی دارای خواص مفیدی بوده و برای بدن موجودات زنده ضروری است. پروبیوتیک ها و عنصر روی با اثرات هم افزایی می توانند بر سلامتی موجودات زنده نقش مثبتی داشته باشند. ریز مغذی ها با مقادیر کم برای رشد و توسعه موجودات زنده مورد نیاز هستند ولیکن مقادیر زیاد آنها می توانند خاصیت سمیت داشته باشند. ریزمغذی ها به دو شکل معدنی و آلی در طبیعت یافت می شوند که فرم آلی آن سمیت کمتری دارد. باکتری ها و قارچ ها از جمله میکروارگانیسم هایی هستند که قادرند مواد معدنی را به فرم آلی تبدیل کنند و خاصیت سمیت آن را کاهش دهند. لذا، در این تحقیق دو پروبیوتیک Lactobacillus acidophilus و Candida utilis انتخاب گردید و توانایی جذب و تجمع ماده معدنی روی و میزان رشد میکروارگانیسم ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از 9 غلظت مختلف سولفات روی شامل 05/0، 2/0، 15،10،5، 25، 50، 75 و 100 میلی مول بر لیتر استفاده گردید. براساس نتایج، مهار رشد پروبیوتیک L. acidophilus و C. utilis به ترتیب در غلظت های 100 و بالاتر از 50 میلی مول بر لیتر به دست آمد. بیشترین و کمترین میزان جذب روی در L. acidophilus به ترتیب 2364 و 8/498 قسمت در میلیون و در مخمر C. utilis به ترتیب 41830 و 13174 قسمت در میلیون حاصل شد. براساس یافته های مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که هر یک از این دو پروبیوتیک براساس ساختار سلولی دارای ظرفیت های خاصی در جذب و تحمل روی هستند. دلیل آن می تواند در سازوکار و نحوه عمل و مکانیسم های داخل سلولی باشد و باکتری نسبت به مخمر به دلیل وجود دیواره سلولی دارای میزان جذب کمتری است. لذا، باکتری و مخمر انتخابی، از توانایی جذب روی برخوردارند و تحت عنوان پروبیوتیک های غنی شده با روی کاربردهای مختلفی در صنعت غذا و دارو دارند.

  کلیدواژگان: حداقل غلظت مهاری، سولفات روی، Lactobacillus acidophilus، Candida utilis
 • زینب زارع پور*، محسن صفری صفحات 79-100

  صنعت آبزی پروری یکی از مهم ترین بخش های تولید غذا و تامین پروتیین و ایجاد امنیت غذایی موردنیاز جامعه است. این پژوهش با هدف تعیین و شناسایی پیشران های موثر بر آینده صنعت میگوی پرورشی استان هرمزگان در افق 1420 و سپس تعیین اهمیت و اولویت هر یک از پیشران های شناسایی شده انجام گرفته است. برای دستیابی به این هدف، با مرور جامعی بر ادبیات تحقیق و اسناد بالادستی، 30 پیشران شناسایی شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت و در نهایت، 23 پیشران به عنوان پیشران های کلیدی موثر بر صنعت میگوی پرورشی استان هرمزگان انتخاب شد. در ادامه، پیشران های کلیدی انتخابی از مرحله قبل در قالب پرسشنامه میک مک در اختیار خبرگان قرار گرفت. میانگین نظرات آنها در نرم افزار میک مک مورد تجزیه و تحلیل و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم پیشران ها مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت با توجه به رتبه بندی پیشران ها به وسیله نرم افزار، 10 پیشران به عنوان پیشران های کلیدی موثر بر صنعت میگوی پرورشی استان هرمزگان انتخاب شد. همه 10 پیشران در تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تکرار شده اند و شامل: 1. زیرساخت و تجهیزات، 2. تامین مولد، 3. فناوری های نوین صنعت میگو، 4. آموزش نیروی کار، 5. بیماری های میگو، 6. کیفیت خوراک میگو، 7. شرایط امنیت زیستی و بهداشتی، 8. هزینه های تولید، 9. تحقیق و توسعه در صنعت میگو و 10. نظارت بر مزارع هستند.

  کلیدواژگان: پیشران، میگو، صنعت پرورش میگو، آبزی پروری، میک مک، استان هرمزگان
 • نرگس عالیشاه، سید محمد جلیل ذریه زهرا*، سیده نرگس میرهادی، سیده شهربانو میر نبی، آزاده فهیمی صفحات 101-119

  بیماری نکروز عفونی پانکراس (IPN) یک بیماری ویروسی حاد و با شدت انتقال بسیار بالا در ماهیان است. تاکنون این ویروس در گونه های مختلفی از ماهیان شناسایی شده است اما این بیماری در خانواده آزاد ماهیان شدت بیشتری داشته است و یک بیماری سیستمیک حاد با تلفات بالا به خصوص در بچه ماهیان نورس ایجاد می کند. از این رو، به عنوان یک بیماری مهم اقتصادی در صنعت پرورش آزاد ماهیان محسوب می گردد. عامل ایجاد بیماری نکروز عفونی پانکراس، ویروسی از خانواده Birnaviridae، جنس Aquabirnavirus بدون پوشش با قطر حدود 65 نانومتر است که ژنوم RNA دو رشته ای دارد و از نظر سرولوژیک، به دو گروه A و B تقسیم می شوند. IPNV یک ویروس بسیار مقاوم است که حساسیت کمی نسبت به خشک شدن و اشعه ماوراء بنفش داشته است و در گستره وسیعی از شوری و دما قادر به زنده ماندن است. راه های انتقال متنوعی برای IPNV وجود دارد، ماهیان بالغ پس از بهبودی درتمام طول زندگی ناقل بیماری هستند و می توانند ویروس را به صورت عمودی (در تخم ها) و افقی (از طریق مدفوع آلوده) منتقل کنند. همچنین این بیماری از طریق آب آلوده، انگل های خون خوار، تجهیزات آلوده و پرندگان ماهی خوار نیز منتقل می شود. باتوجه به این که تاکنون واکسن تجاری با اثر بخشی بالا و موثر برای این بیماری ساخته نشده است، آشنایی با ویژگی های این بیماری، روش های انتقال و گسترش آن، نقش موثری در پیشگیری و کاهش ابتلا و تلفات ناشی از این بیماری دارد و در کاهش خسارات اقتصادی ناشی از این بیماری جهان گستر در عرصه های آبزی پروری کشور مفید و موثر است.

  کلیدواژگان: ویروس، IPNV، بیماری ویروسی آبزیان
 • سیامک باقری*، جلیل سبک آرا صفحات 121-127

  این مطالعه با هدف تغییرات جامعه فیتوپلانکتونی جنوب دریای خزر و تاکید بر تاثیر تغییر اقلیم صورت گرفت. مطالعه حاضر در اردیبهشت 1402 در سواحل بندر انزلی در عمق کمتر از 10 متری انجام شد. در مجموع، 33 جنس و گونه از شاخه های اکروفیتا، کلروفیتا، سیانوباکتریا و میزوزوآ شناسایی شدند. فراوانی کل فیتوپلانکتون 53000 ± 135000 سلول در لیتر بود. در میان گونه های فیتوپلانکتون، آکروفیتا دارای بیشترین فراوانی حدود 63000 ± 99900 سلول در لیتر بود. یافته ها افزایش فراوانی جوامع فیتوپلانکتون را در سال 1402 به میزان 7 برابر بیشتر از سال 1387 نشان دادند. گونه غیر بومی Dinophysis acuminata از شاخه Myzozoa، برای اولین بار در مطالعه حاضر در دریای خزر شناسایی شد و فراوانی آن 730 ± 1620 سلول در لیتر و اندازه   آن 30 میکرون بود. احتمالا افزایش شوری (psu  13) وافزایش دمای سطح آب (تغییر اقلیم)دریای خزر باعث پیدایشگونه D. acuminata شده است.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، فیتوپلانکتون، غیربومی، دریای خزر
 • مهدی آل بوفتیله*، سید حسن جلیلی، سمیرا جدی، فاطمه نوغانی، صغری کمالی، افشین فهیم، مینا احمدی صفحات 129-141

  غنی سازی محصولات غذایی با گوشت آبزیان که حاوی اسیدهای آمینه ضروری و اسیدهای چرب غیراشباع هستند، می تواند باعث افزایش ارزش تغذیه ای محصولات پایه گردد. بر این اساس در مطالعه حاضر نان فطیر با استفاده از گوشت دو گونه ماهی، غنی شده و در ادامه ارزش غذایی و ویژگی های کیفی آن ارزیابی شدند. بدین منظور، گوشت ماهیان قزل آلای رنگین کمان و کپور نقره ای با غلظت های مختلف به نان فطیر اضافه شدند. آنالیز تقریبی، ویژگی های شیمیایی، میکروبی، حسی، بافتی و رنگ نان های تولیدی طی نگهداری در دمای یخچال (4 درجه سانتی گراد) به مدت 28 روز سنجش شدند. نتایج نشان داد که در ابتدا (روز اول) و انتهای دوره نگهداری (روز 28)، محتوی پروتیین، چربی و رطوبت در نان های فطیر غنی شده نسبت به نان های شاهد بیشتر بود. نان های فطیر غنی شده در طول تمام دوره نگهداری، شاخص های TVB-N، پراکسید و بار باکتریایی کل بیشتری نسبت به نان های شاهد داشتند. از نظر شاخص طعم/مزه، نان های فطیر شاهد تا روز 28 و نان های فطیر غنی شده تا روز 15 مورد پذیرش ارزیاب ها قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده می توان عنوان نمود که ارزش غذایی نان های فطیر غنی شده نسبت به نان های فطیر شاهد بیشتر بوده اما میزان پذیرش آنها از نظر حسی و مدت زمان ماندگاری کمتر بود.

  کلیدواژگان: غنی سازی، ویژگی های کیفی، نان فطیر، قزل آلای رنگین کمان، کپور نقره ای
|
 • Kyvan Abbasi, Alireza Mirzajani*, Mehdi Moradi Pages 1-12

  The Sefidroud River is the largest river in the north of Iran and has a special importance in the survival of Caspian anadromous fish. In this study, the biodiversity and abundance of fish were investigated in eight points of the Sefidroud River and one point on the sea coast from March 2022 to January 2023. There were identified a total of 40 species of fish from various ecological groups; riverine (26 species), migratory (6 species), and estuarine-marine (8 species). The highest and the lowest number of species were observed in the mid-region of the river and the marine area with 21 and 17 species, respectively. The spatial ecological niche was observed for some species such as three Gobiidae species Caspian goby (Neogobius caspius), Caucasian dwarf goby (Knipowitschia caucasica), and Iranian Goby (Ponticola iranicus) occupied the sea coast, the estuary, and the upstream area, respectively. Mugilidae species were also seen up to 10 km from the sea. The eggs and larvae of anadromous fish were observed in the highest station. Kutum (Rutilus frisii) and Danube bleak (Alburnus chalcoides) fry fish had the highest abundance among the identified species of with 222 and 92 number/200m2, respectively. Bream (Vimba persa), Leaping mullet (Chelon saliens), European bitterling (Rhodeus amarus), Sanias spined loach (Cobitis saniae), North Caucasian bleak (Alburnus hohenackeri) had moderate frequency between 27 to 59 number/200m2 and the abundant of other species was low between 0.014 to19 number/200m2. The lowest Shannon's diversity index was in the furthest distance from the Caspian with value 1.03, while the highest value, with significantly difference p<0.05, was observed in 5 km to the sea with value 1.6  Also, the highest and lowest values ​​of the index were observed in November 2022 and January 2023, respectively.

  Keywords: Sefidroud River, Fingerling fish, Species diversity, Distribution, Abundance
 • Hojjatollah Alamdari*, Khadije Musavi Pages 13-22

  In this study, the effects of dietary extruded oak acorn flour on growth performance and carcass composition of common carp were studied. Four diets were investigated in a completely randomized design included 1- extruded wheat flour (17%), 2- non-extruded wheat flour (5%) and extruded wheat flour (12%), 3- non-extruded acorn flour (5%) and extruded wheat flour (12%), and 4- extruded acorn flour (5%) and extruded wheat flour (12%). The culture was started in round tanks with a volume of 250 liters and a density of 15 fish in each tank with an initial weight of 5.4 g in three replicates. After 4 weeks, no significant difference was observed in the weight and total length of fish, but after 8 weeks, the highest weight and total length were observed in the fish fed diet 4. Extrusion of acorn flour had a significant positive effect on the weight and total length of fish, but extrusion of wheat flour did not have such an effect. Diets had no significant effect on the condition factor, specific growth rate, feed intake, feed conversion ratio, protein efficiency ratio, lipid efficiency ratio, protein retention, carcass moisture content and survival rate. Extrusion of wheat flour and acorn flour had significant positive effects on lipid retention and these effects were much greater when the extruded acorn flour was consumed. The levels of carcass protein and ash were significantly reduced by feeding on non-extruded acorn flour. Consumption of non-extruded wheat flour or acorn flour caused a significant reduction in carcass lipid and this reduction was more severe when using non-extruded acorn flour. Overall after peeling the oak acorn, its flour can be used instead of wheat flour at the level of 5% of the extruded diet for common carp.

  Keywords: Growth performance, Carcass composition, Extrusion, Iranian acorn, Common carp
 • Mohammad Akhavan-Bahabadi*, Hamed Paknejad, Aliakbar Hedayati, Mehran Habibi-Rezaei Pages 23-35

  Fish epidermal mucus protein extraction for bioassay-guided screening is challenging and variable. In this study, four different protein extraction methods, including acetone, trichloroacetic acid (TCA)-acetone, methanol, and solid-phase extraction (SPE), were investigated to study their efficiency in ultrafiltration and to obtain the appropriate peaks in HPLC to measure biological activities. The presented data shows that the solid phase extraction method is better than the other three tested methods in quantity (total protein yield) and quality (protein profile observed in SDS-PAGE) of proteins and peptides from the epidermal mucus of Caspian monkey goby. On the other hand, due to the epidermal mucus hydrophobic nature, all three extraction methods including acetone, (TCA)-acetone and methanol led to the irreversible proteins aggregation, makes ultrafiltration, HPLC, and consequently bioactivity screening impossible. In this study, the highest amount of protein (4.676 μg/ml) (P<0.01) and the best protein profile (13 bands) were related to solid phase extraction. Also, this method simultaneously leads to the extraction, concentration, and initial purification of the samples and therefore improves the efficiency ultrafiltration and HPLC. Thus, we introduce this method for the isolation of active proteins and peptides from various complex biological samples, including fish epidermal mucus.

  Keywords: Bioactive peptides, Bioassay-guided screening, Fish epidermal mucus, Protein extraction
 • Hooshang Ansari*, Tooraj Valinassab, G.R. Daryanabard, N. Shiry Pages 37-51

  Three research cruises were carried out using Ferdous 1 research vessel equipped with a bottom trawl net in the waters of Khuzestan province during 2018-2021 (except for 2020) to monitor the aquatic demersal resources of the northwestern waters of the Persian Gulf. During this three years’ survey, a total of 51 stations were randomly selected for sampling at 10-50 m depths for further Biomass and Catch Per Unit of Area (CPUA) estimation by Swept Area Method. Four important and commercial species including silver pomfret (Pampus argenteus), tiger-tooth croaker (Otolithes ruber), Sobaity seabream (Sparidentex hasta) and orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) were selected. The estimated biomass for years 2018, 2019 and 2020 were 1.1,0.0 and 7.1 tons for silver pomfret; 46.8, 23.3 and 57.6 tons for tiger-tooth croaker; 59.8, 76.7 and 137.3 tons for sobaity seabream and 30.3, 3.1 and 0.0 tons for orange-spotted grouper, respectively. During this period, silver pomfret with 0.01% (in 2018), Sobaity seabream with 3.37% (in 2021) had the minimum and maximum ratio of total biomass, respectively. From point of fisheries management, the following recommendations are proposed:- Prevent any increase in catch per unit of effort (such as number of fishing vessels)          
  - Control and supervise the fishing activities, fishing grounds and prohibit the illegal fishing

  Keywords: Persian Gulf, Biomass, Catch Per Unit Area, Economic fish, Swept area, Bottom trawl
 • Eisa Falahat Naserabad, Esmaeil Kazemi*, Seyed Abdolhamid Hoseini, Mohamad Meisam Salahi Ardakani, Roghieh Mahmoudi Pages 53-62

  In this research, the effect of selenium nanoparticles on the performance of antioxidant enzymes, including superoxide dismutar (SOD), glutathione peroxidase (GPx), malondialdehyde (MDA), and catalase (CAT) levels, and male reproductive egg ions of rainbow trout was investigated. The number of 144 fertile pieces of 4-year-old Iranian females was divided into four treatments in three replications. The treatments were fed with diet containing zero (control), 0.5, 1 and 2 mg of selenium nanoparticles per kg of diet for 60 days until egg maturation. Based on the results of the research, the values of SOD, CAT, and MDA have shown significant differences in the eggs from different treatments (p<0.05). The lowest level of SOD enzyme and the highest level of CAT enzyme were observed in the control treatment, which showed a significant difference with other treatments. There was no significant difference in the amount of GPx enzyme between different treatments (p>05). The amount of MDA enzyme showed a significant difference among the treatments, while the control group had the highest level of 363±16.8 mmol/ml and the fish fed with selenium nanoparticles at 2 mg/kg had the lowest level of 181±9.5 mmol/ml Comparing the average amounts of magnesium and calcium among different treatments showed a significant increase in the amounts of the mentioned ions in the treatment fed with selenium nanoparticles at the rate of 2 mg/kg of food compared to other treatments (p<0.05). In general, considering the decreasing role of antioxidant enzymes and its increasing role in the amounts of magnesium and calcium inorganic compounds in the eggs of mothers fed with more selenium nanoparticles, this essential micronutrient can be used as It should be considered as a suitable candidate for further research in order to improve the quality of spawning eggs of female rainbow trout by adding to the diet.

  Keywords: Rainbow trout, Diet, Selenium nanoparticles, Antioxidant enzymes, Egg ions
 • Tayeb Weisi, Nasrollah Ahmadifard*, Behrooz Atashbar, Amir Tukmechi Pages 63-77

  Probiotics are non-pathogenic microorganisms that have beneficial effects on living organisms. Also, zinc as a micronutrient has useful properties and is essential for the body of living organisms. Probiotics and zinc can have a positive role in the health of living organisms with their synergistic effects. Small amounts of micronutrients are needed for the growth and development of living organisms, but large amounts of them can be toxic. Micronutrients are found in nature in two forms, inorganic and organic, which the organic form is less toxic. Bacteria and fungi are among the microorganisms that can convert minerals into organic forms and reduce their toxicity. Therefore, in this study, two probiotics, Lactobacillus acidophilus and Candida utilis, were selected and their ability to absorb and accumulate mineral zinc as well as the growth rate of the microorganisms were investigated. For this purpose, 9 different concentrations of zinc sulfate including 0.05, 0.2, 15, 10, 5, 25, 50, 75, and 100 mmol/l were used. Based on the results, the growth inhibition of L. acidophilus and C. utilis probiotics was obtained at 100 and above 50 mmol/L, respectively. The highest and lowest amounts of zinc absorption in L. acidophilus were 2364 and 498.8 ppm, respectively, and in C. utilis were 41830 and 13174 ppm, respectively. Based on the findings of the present study, it can be concluded that each of these two probiotics has specific capacities in zinc absorption and tolerance based on their cellular structure. The reason for that can be in the mechanism and mode of action and intracellular mechanisms and bacteria have a lower absorption rate than yeast due to the presence of a cell wall. Therefore, the selected bacteria and yeast can absorb zinc and they have various applications in the food and drug industry as a zinc-enriched probiotics.

  Keywords: Minimum inhibitory concentration, Zinc sulfate, Lactobacillus acidophilus, Candida utilis
 • Zeinab Zarepour *, Mohsen Safari Pages 79-100

  The aquaculture industry is one of the most important sectors of food production and protein supply and creating food security needed by society. This study aimed to determine and identify the drivers that affect the future of the farming shrimp industry in Hormozgan province in the horizon of 1420 and then determine the importance and priority of each of the identified drivers. To achieve this goal, with a comprehensive review of research literature and upstream documents, 30 propellants were identified and provided to experts, and finally, 23 propellants were selected as key propellants affecting the farming shrimp industry in Hormozgan province. Then, the selected key drivers from the previous stage were provided to the experts in the form of Mikmak questionnaire. The average of their opinions in Mikmak software was analyzed and the direct and indirect effects of the drivers were evaluated, and finally, according to the ranking of the drivers by the software, 10 drivers Selected as key drivers for the farming shrimp industry in Hormozgan province, all 10 drivers were repeated in direct and indirect effects, including 1. infrastructure and equipment; 2. Producer supply; 3. New technologies of shrimp industry; 4. Labor training; 5. Shrimp diseases; 6. Shrimp feed quality; 7. Biosafety and health conditions; 8. Production costs; 9. Research and development in the shrimp industry and 10. Farm monitoring.

  Keywords: Driver, Shrimp, Shrimp aquaculture industry, Aquaculture, MICMAC, Hormozgan Province
 • Narges Alishah, Mohammad Jalil Zorriehzahra*, Seyedeh Narges Mirhadi, Seyedeh Shahrbanoo Mirnabi, Azadeh Fahimi Pages 101-119

  Infectious Pancreatic Necrosis (IPN) is an acute and highly transmissible viral disease in fish. So far, this virus has been identified in different species of fish, but this disease is more severe in the Salmonidae family and causes an acute systemic disease with high mortality, especially in fry and juveniles, hence it is an important economic disease in the Salmonidae farming industry. The causative agent of infectious necrosis pancreas is a virus from the Birnaviridae family, the genus Aquabirnavirus (Aquabirnavirus) without an envelope with a thickness of about 65 nm, which has a double-stranded RNA genome, and serologically, they are divided into two groups, A and B. IPNV is a very resistant virus that has little sensitivity to desiccation and UV rays and can survive in a wide range of salinity and temperature. There are a variety of transmission routes for IPNV, adult fish are carriers of the disease after recovery and can transmit the virus vertically (in eggs) and horizontally (through contaminated feces), the disease can also be transmitted through contaminated water, blood-sucking parasites, Contaminated equipment and fish-eating birds are also transported. Considering that a commercial vaccine with high efficiency and effectiveness for this disease has not been developed yet, familiarity with the characteristics of this disease, its transmission and its spread methods can play an effective role in preventing and reducing the incidence and casualties caused by this disease and in reducing economy loses that caused by this global disease could be useful and effective in the fields of aquaculture in the country.

  Keywords: Virus, IPNV, Aquatic viral disease
 • Siamak Bagheri*, Jalil Sabkara Pages 121-127

  This study focused on the changes in the phytoplankton community of the southern Caspian Sea with an emphasis on the climate change effect. The present study was conducted in the Anzali coast at 10 m depth in May 2023. A total of 33 genera and species were identified from the phyla of Ochrophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, and Myzozoa. The total phytoplankton abundance was measured 135,000±53.000 cells/l. Among the phytoplankton taxa, Ochrophyta had the highest abundance about 99,900±63,000 cells/l. These findings showed an increase in the abundance of phytoplankton in 2023 was 7-fold more than in 2008. The non-native phytoplankton, Dinophysis acuminata from Myzozoa phylum was recorded in the Caspian Sea for the first time. The abundance of D. acuminate was 1620 ± 730 cells/l and the size of the phytoplankton was 30 µm. Probably increase in salinity (13 psu) and increase in sea surface temperature (Climate change) of the Caspian Sea caused the appearance of D. acuminate species.

  Keywords: Climate change, Phytoplankton, Exotic species, Caspian Sea
 • Samira Jeddi, Fatemeh Noghani, Soghra Kamali, Afshin Fahim, Mina Ahmadi Pages 129-141

  The fortification of food products with fish meat, which contains essential amino acids and unsaturated fatty acids, can increase the nutritional value of the basic products. On this basis, in the present study, Fatir bread was fortified with the meat of two fish species and then its nutritional value and quality attributes were evaluated. Different concentrations of rainbow trout and silver carp meat were added to the Fatir bread. Proximate composition, chemical, microbial, textural, sensory, and color properties of prepared breads were measured during the refrigeration storage (4°C) for 28 days. The results showed that the protein, lipid, and moisture content of fortified breads were higher than the control bread at first (day 1) and end of the storage period (day 28). Furthermore, the fortified Fatir breads had higher TVB-N, peroxide value, and total bacteria count than control breads during the storage period. In terms of flavor index, the control and fortified Fatir breads were acceptable until 28 and 15 days, respectively. Based on the obtained results, it can be concluded that the nutritional value of the fortified Fatir breads was higher than the control Fatir bread, but their sensory acceptance and shelf life were lower.

  Keywords: Fortification, Bread quality attributes, Fatir bread, Rainbow trout, Silver carp