فهرست مطالب

نشریه مطالعات جامعه شناختی
پیاپی 62 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مژگان خوشنام* صفحات 7-25
  هدف

  دستیابی به توصیف عمیق  و آسیب شناسانه از جامعه پذیری دانشگاهی دانشجویان دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و امیرکبیر و ارایه راهکارهای سیاستی جهت کاهش آسیب های ناشی از فرایند جامعه پذیری دانشگاهی دانشجویان دکتری.

  روش شناسی پژوهش: 

  اتخاذ رویکرد کیفی و استراتژی استفهامی برای فهم و تفسیر  تجربه های دانشجویان  و ادراک ایشان از فرایند جامعه پذیری دانشگاهی شان و مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته با 30 دانشجوی دکتری و 5 مدیر و برنامه ریز دانشگاهی انجام شده است.

  یافته ها

  ضعف فرهنگ نقدپذیری در اجتماعات دانشگاهی، ضعف در همبستگی اجتماعی لازم برای شکل گیری اجتماعات علمی، درونی نشدن اخلاقیات آکادمیک، ارتباط محدود محیط کسب وکار با دانشگاه که سبب ناکارآمدی یادگیری شغلی دانشجویان دکتری شده است، احساس بی ارزشی علمی، ضعف در همکاری بین گروهی و بین دانشگاهی، ضعف در مرجعیت علمی اساتید نزد دانشجویان و ضعف همکاری های علمی بین المللی از جمله ادراکات دانشجویان است. از آنجا که در بیانیه دانشگاه با مسیولیت اجتماعی به آموزش و تربیت دانشجویانی با کیفیت بالا، دارای مواضع انتقادی، برخوردار از اصول اخلاقی والا، دارای اعتماد به نفس و دانشگاه هایی با همکاری های بین المللی و همکاری با محیط کسب وکار اشاره کرده است، بنابراین یکی از الزامات تحقق نسل چهارم دانشگاه، جامعه پذیری موفق و کارآمد دانشجویان می باشد. توصیف عمیق از وضعیت موجود و ارایه راه هایی جهت دستیابی به وضعیت مطلوب یکی از زمینه های دستیابی به دانشگاه با مسیولیت اجتماعی که از اهداف نظام آموزش عالی ما است، می باشد.

  کلیدواژگان: جامعه پذیری دانشگاهی، دانشجوی دکتری، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی
 • برآمدن گفتمان ذره گرا در جمهوری سوم
  محمدرضا کلاهی* صفحات 27-50

  دوران عمر جمهوری اسلامی را می توان به سه دوره تفکیک کرد: جمهوری اول که پس از استقرار جمهوری اسلامی در ابتدای دهه شصت آغاز می شود و تا پایان جنگ و پایان رهبری آیت الله خمینی ادامه دارد، دوره فضای توده ای ناشی از مشروعیت کاریزماتیک و همبستگی جنگی است. پایان جنگ، پایان کاریزما و آغاز آزادسازی اقتصادی، مشخصه های شروع جمهوری دوم است که دوره نزاع گفتمانی دموکراسی خواهی-اسلام گرایی است و تا پایان دهه هشتاد ادامه دارد. از انتهای دهه ی هشتاد دوران سوم جمهوری اسلامی آغاز می شود که تاکنون ادامه دارد و موضوع اصلی مقاله حاضر است. ادعای مقاله آن است که آن چه «پوپولیسم ذره گرا» می خوانم، مشخصه ی اصلی جمهوری سوم است. می خواهم نشان دهم که این «گفتمان ذره گرا» چگونه در طول این دوره در نتیجه ی همایندی مجموعه ای از رخدادها ممکن شد. گفتمانی که در آن فرد و خواسته های فردی مرکزیت دارد، هدف نهایی رسیدن به چیزی است که «موفقیت فردی» دانسته می شود و جای «آرمان جمعی» جمهوری اول را گرفته است و انواع روش های فردمحور از قبیل آموزش، کسب مهارت، مراقبت های درون گرای معنوی و عرفانی در این دوره رایج می شود. بسته شدن امکان های مختلف کنش جمعی، اجرای بخش های اصلی فرایند خصوصی سازی، و برآمدن مجموعه ای از گفتارهای فردمحور، زمینه هایی است که گفتمان ذره گرا در نتیجه همایندی آن ها ممکن می شود.

  کلیدواژگان: ذره گرایی، جمهوری اسلامی، پوپولیسم، موفقیت فردی، فردمحوری
 • فرهاد بیانی* صفحات 51-72
  مقدمه

  توجه فزاینده حاکمیت در ایران به گفتمان فردمحور و اصناف معرفت آن سبب نفوذ آرام و فزاینده نظریه ها، روش شناسی و رویکردهای فردمحور، به ویژه روان شناسی گری در تبیین ها و تحلیل های اجتماعی شده و این از مظاهر و مصادیق رابطه امپریالیستی میان گفتمان فردگرا و جامعه شناسی است.

  هدف

  این مقاله در پی مطالعه و واکاوی این امپریالیسم و برملا کردن ابعاد مختلف آن است. مقاله پیش رو  براساس روش- نظریه تبارشناسی انجام شده است. براساس فرض این تحقیق و شواهد تجربی و تاریخی مورد استناد، مکتب نامینالیسم و مدعاهای هستی شناختی و معرفت شناختی اش به مثابه بخش قابل توجهی از قواعد و بنیان های روان شناسی عمل می کند.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد گفتمان فردمحور و ذره نگر از طریق روان شناسی، به عنوان یکی از اصناف معرفت آن، به صورت فزاینده ای در جامعه ایران سربرآورده و رشد کرده است. نامینالیسم هم به مثابه بنیان هستی شناختی و معرفت شناختی این گفتمان نقش مهمی در تیوریزه کردن اهداف و رویه های موجود داشته است. نتیجه این وضعیت هم چیزی نیست جز فربه شدن امر فردی و تکیدگی و بی اعتبار شدن امر جمعی، هم در تحلیل واقعیت و هم در ساخت آن. در این میان نباید و نمی توان از همراهی و همدستی قدرت و دانش برای ظهور، پاگرفتن و پایدار شدن این وضعیت غافل بود.

  کلیدواژگان: نامینالیسم، امپریالیسم علمی، گفتمان فردمحور، روانشناسی گری، قدرت
 • فاطمه هواس بیگی*، یارمحمد قاسمی، حبیب الله قادرمرزی صفحات 73-91
  زمینه

  آموزش چندفرهنگی یکی از موضوعات بسیار مهم در نظام های تعلیم و تربیت است و اهمیت این موضوع در جوامع چندفرهنگی و چندقومی بیشتر نمایان است.

  هدف

  هدف اصلی این پژوهش چگونگی مواجهه با آموزش چندفرهنگی از دیدگاه معلمان و دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان ایلام است.

  روش پژوهش:

   پارادایم پژوهش از نوع تفسیری، رویکرد پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش گراندد تیوری و میدان مطالعه مشتمل بر معلمان دوره آموزش ابتدایی و دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان است. روش نمونه گیری، هدف مند و از نوع نمونه گیری نظری است. تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش برابر با 28 نفر تا مرحله اشباع نظری برآورد شد. اطلاعات شرکت کنندگان در پژوهش مبتنی بر جنسیت، درجه تحصیلی و سابقه کار بود. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختارمند و تاکتیک مورداستفاده از نوع تحلیل محتوای پنهان بوده است. فرمت داده ها  نیز در قالب صوت بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد.

  یافته ها

  با بررسی داده های به دست آمده 341 مفهوم؛ 66 زیرمقوله و 30 مقوله حاصل شد و بر مبنای عناصر سه گانه مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین در ابعاد شرایطی، تعاملی و پیامدی دسته بندی شدند و مقوله هسته یا مرکزی تحت عنوان «اجتناب ناپذیری گفتمان آموزش چندفرهنگی» نام گذاری شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به آنچه معلمان در خصوص آموزش چندفرهنگی بیان داشتند می توان گفت معلمان دیدگاه مثبتی نسبت به آموزش چندفرهنگی دارند و آن را یکی از ضرورت های عصر حاضر می دانند.

  کلیدواژگان: آموزش چندفرهنگی، معلمان، دانشجو &ndash، دانشگاه فرهنگیان، ایلام
 • محمد باشکوه*، میثم شیرخدایی، زهرا کاظمی سراسکانرود، الله یار بیگی فیروزی صفحات 93-114
  به دلیل وجود فضای رقابتی در صنعت بانکداری ایران، بانک ها و موسسات مالی داخل کشور اکنون نیازمند توجه بیشتر به جذابیت های پیام های تبلیغاتی خود در رسانه های اجتماعی و تعاملات شکل گرفته و اولویت های ارزشی کاربران این رسانه ها خصوصا در بین نسل های مختلف جامعه هستند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اولویت های ارزشی و تعامل شبه اجتماعی بر پذیرش جذابیت های پیام های تبلیغاتی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر نسل انجام گرفت. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل کلیه مشتریان 5 بانک ملی، صادرات، پارسیان، آینده و بانک شهر در شهر تهران است. بدین منظور به دلیل نامحدود بودن تعداد جامعه آماری، تعداد 384 مشتری از میان بانک های منتخب با توجه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه تحقیق بین آن ها توزیع شد. به منظور اندازه گیری مولفه های پذیرش جذابیت های پیام های تبلیغاتی شامل دو بعد جذابیت های احساسی و جذابیت های منطقی از پرسشنامه یی لین و برای سنجش تعامل شبه اجتماعی  از پرسشنامه کیتزمن و همکاران  استفاده شد. همچنین مقیاس ارزشی اینگلهارت برای اندازه گیری اولویت های ارزشی مورد استفاده قرار گرفت. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی سازه، تشخیصی، واگرا و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ با نرم افزار Smart PLS بررسی گردید. تجزیه وتحلیل نتایج نشان داد که اولویت های ارزشی و تعامل شبه اجتماعی بر پذیرش جذابیت های پیام های تبلیغاتی تاثیر مثبت دارند. نسل در ارتباط بین اولویت های ارزشی و پذیرش جذابیت های پیام های تبلیغاتی و همچنین در ارتباط بین تعامل شبه اجتماعی و پذیرش جذابیت های پیام های تبلیغاتی از نقش تعدیلگر برخوردار است.
  کلیدواژگان: اولویت های ارزشی، پذیرش جذابیت های پیام های تبلیغاتی، تحلیل نسلی، تعامل شبه اجتماعی
 • معین صادقی*، جهانگیر کرمی، خدامراد مومنی صفحات 115-137

  این پژوهش به منظور شناسایی و آگاهی از تجربه زیسته دانش‏آموزان موفق با پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین طراحی و تدوین شد. در واقع این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که پایگاه اجتماعی- اقتصادی که دارا بودن آن به باور روان‏شناسان اجتماعی، تاحدودی اکتسابی است، چه تاثیری بر موفقیت دانش آموزان دارد. شیوه انجام تحقیق به صورت کیفی بوده و محقق با استفاده از مصاحبه نیمه ‏ساختاریافته با پاسخگویان داده ‏ها را به دست آورده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان موفق استان کرمانشاه، و نمونه آماری شامل 18 پاسخگو از برخی از شهرهای این استان بوده است. داده‏ها با استفاده از شیوه تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند. یافته ‏ها نشان دادند که 45 مقوله در مرحله نخست قابل شناسایی است که قابل تبدیل به 4 مقوله بوده‏اند. مقولات اصلی شامل تجربیات ذهنی- عینی و تجربیات مثبت- منفی بوده ‏اند. همچنین یافته ‏ها نشان دادند که رابطه منظمی میان شکل‏ گیری این تجربیات وجود دارد، به این ترتیب که نخست تجربیات ذهنی- مثبت و سپس تجربیات عینی- منفی در فرایند موفقیت دانش‏آموزان دخیل می‏باشند و در نهایت در یک فرآیند غلبه ورزی، موفقیت حاصل می‏گردد. براساس یافته‏ ها انگیزه- مانع، دو مقوله اصلی است که به عنوان رابط میان این 4 مولفه اصلی نقش ایفا می‏کند. این دو مقوله نقش محوری یا مرکزی را ایفا می کنند و نشان می‏دهند که تاثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر موفقیت دانش‏آموزان در قالب تجربه زیسته، به دو طریق مانع یا انگیزه بودن، عمل می‏کند. به طوری که پایگاه، هم می تواند مانع باشد و هم انگیزه.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، پایگاه اجتماعی، اقتصادی، دانش آموزان موفق، کرمانشاه
 • ابراهیم صالح آبادی*، علیرضا قربانی صفحات 139-165

  یکی از اشکال خشونت علیه زنان که توسط افراد غریبه، در بیرون از محیط خانواده و در مکان های عمومی رخ می دهد، مزاحمت برای زنان است. بخش اعظم تحقیقات انجام شده داخلی در حوزه خشونت علیه زنان، به خشونت های خانگی اعمال شده توسط شوهران پرداخته اند و به موضوع مزاحمت های خیابانی و جنسی، توجه کمتری شده است. نظر به شیوع مزاحمت های خیابانی در برخی شهرهای کشور و آمار گسترده این پدیده در گزارش های محققان (و تا حدودی بزرگ نمایی آن) و نبود تحقیقی در سطح سیستمیک (کلان) در شهرهای ایران، هدف از انجام این پژوهش، مطالعه رابطه بین میزان  مزاحمت های خیابانی با میزان دین داری و نوع مذهب در شهرهای کشور است. روش تحقیق روش تطبیقی درون کشوری است و از داده های پیمایش ملی  وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران که در 426 انجام یافته  است، بهره برده است. تحقیق نشان داد: چهار شاخص میزان اقامه نماز، میزان باور به حضور خداوند، میزان داشتن مرجع تقلید و ناهمنوایی در شهرها بر میزان مزاحمت برای زنان اثرگذار هستند و همگی آنها تاثیر معکوسی بر مزاحمت دارند. برخورد با ناهمنوایی اجتماعی بر میزان مزاحمت برای زنان تاثیر کاهنده دارد. میانگین میزان مزاحمت برای زنان در شهرهای سنی نشین بالاتر از شهرهای شیعه نشین است. تاثیر هویت ایرانی و اسلامی در شهرهای کشور بر میزان مزاحمت برای زنان کاهنده و تاثیر هویت غربی بر میزان مزاحمت برای زنان افزاینده است. با افزایش میزان مزاحمت برای زنان در شهرها، عضویت در گروه های مذهبی (انجمن اسلامی، بسیج و هییت های مذهبی) بیشتر می گردد.

  کلیدواژگان: دین داری، ناهمنوایی، مزاحمت خیابانی، نوع مذهب، هویت دینی، عضویت در گروه های مذهبی
 • رسول صادقی، حسین محمودیان، محمدرضا برومندزاده* صفحات 167-183
  مهاجران اجباری و پناهندگان یکی از گروه های حساس در مطالعات و سیاست های سلامت باروری هستند. این مقاله به بررسی رفتارهای سلامت باروری و عوامل اجتماعی- جمعیتی مرتبط با آن در میان زنان افغانستانی ساکن در استان تهران می پردازد. داده ها به روش پیمایش و از طریق شیوه نمونه گیری چندمرحله ای با حجم نمونه 200 نفر از زنان دارای همسر مهاجر افغانستانی گردآوری شد. نتایج نشان داد حاملگی ناخواسته، سقط جنین، نرخ پایین پایین استفاده از روش های پیشگیری از بارداری، و شیوع بیماری های آمیزشی از مسایل و چالش های سلامت باروری زنان مهاجر افغانستانی در ایران است. همچنین، آگاهی و نگرش زنان مهاجر نسبت به ابعاد مختلف سلامت باروری پایین است و رفتارهای سنتی بهداشت باروری شایع است. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد متغیرهای انطباق فرهنگی با جامعه ایران، وضعیت نسلی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانوار، آگاهی و نگرش به سلامت باروری، بیشترین تاثیر را بر رفتارهای سلامت باروری زنان افغانستانی دارند. از اینرو، زنان مهاجر افغانستانی، از نظر دسترسی به خدمات بهداشت باروری، با محدودیت هایی مواجه بوده و به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و تحصیلات با چالش های متعددی در این حوزه مواجه هستند. این وضعیت می تواند منجر به شیوع بیشتر بیماری ها و رفتارهای پرخطر سلامت باروری در میان مهاجران شود. در این زمینه، رفع موانع ساختاری و فرهنگی دسترسی زنان افغانستانی به خدمات سلامت باروری پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سلامت باروری، مهاجرت بین المللی، انطباق اجتماعی، وضعیت نسلی، زنان افغانستانی
 • محمدرضا جوادی یگانه، حسنا اسماعیل بیگی* صفحات 185-206

  معماری در هر جامعه متاثر از هنجارها و ارزش های حاکم بر آن جامعه است. معماری ایرانی نیز از این قاعده مستثنا نیست و در طول تاریخ چند هزارساله خود در پیوند با فرهنگ و شیوه های زیست ایرانیان تکامل یافته است. درون گرایی و پنهان کاری در معماری و نیز تفکیک اندرونی و بیرونی در خانه های سنتی، یکی از ویژگی های برجسته معماری ایرانی است. در این مقاله به ارتباط این جلوه معماری با اخلاق اجتماعی ایرانیان در دوره قاجار پرداخته و به دنبال ریشه های مشترک دوگانه درون و بیرون در معماری و شخصیت ایرانی در شرایط اجتماعی ایران هستیم. روش تحقیق در این مقاله تفسیری تاریخی و با اتکا به داده های به دست آمده از سفرنامه های سیاحان اروپایی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ناامنی اجتماعی موجود در جامعه، که خود درنتیجه عواملی چون شیوه های حکومت استبدادی و خودسرانه بوده، عامل موثری بر شکل گیری این روحیه در افراد و متعاقبا در خانه ها و سایر بناها بوده است و این امر با توجه به پیشینه ها و ارزش های فرهنگی ایرانیان به صورت های مشخصی بروز و ظهور یافته است.

  کلیدواژگان: معماری ایرانی، درون گرایی، اندرونی و بیرونی، درون و بیرون، ناامنی اجتماعی، سفرنامه، اخلاق اجتماعی، پنهان کاری
|
 • Mojgan Khoshnam* Pages 7-25
  Objective

  To achieve a deep and pathological description of the academic socialization of Tehran, Allameh Tabatabai and Amirkabir University students and to provide policy solutions to reduce the harms caused by the process of academic socialization of PhD students.

  Research Methodology

  Adopting a qualitative approach and interrogative strategy to understand and interpret students' experiences and their perception of their academic socialization process and in-depth semi-structured interviews with 30 PhD students and 5 principals and programs. Tiny college done.

  Findings

  weak social solidarity necessary for the formation of scientific communities, lack of internalization of academic ethics, limited business environment with the university that has caused inefficiency of doctoral students' professional learning, lack of scientific worthlessness, weak cooperation Interdepartmental and interdisciplinary, weakness in the scientific authority of professors among students and weakness of international scientific cooperation are among the students' perceptions. Because in the statement of the university with social responsibility to educate and train high quality students, have critical positions, have high moral principles, have confidence and universities with international cooperation, cooperation with the business environment He pointed out that therefore, one of the requirements for the realization of the fourth generation of the university is the successful and efficient socialization of students. An in-depth description of the current situation and providing ways to achieve the desired situation is one of the areas of achieving a socially responsible university, which is one of the goals of our higher education system.

 • The emergence of Atomist Discourse in the Third Republic
  MohammadReza Kolahi * Pages 27-50

  The life of the Islamic Republic of Iran can be divided into three periods: The first, which begins after the establishment of the Islamic Republic in the early sixties and continues until the end of the War and the end of Ayatollah Khomeini's leadership, is characterized as the mass atmosphere out of charismatic legitimacy and the war solidarity. The end of the war, the end of charisma, and the beginning of economic liberalization are characteristics of the second period, the period of discursive struggle of Democracy-Islamism and continues up to the end of eighties. The third period begins from the end of eighties and continues until today, which is the main focus of the current paper. The paper’s central claim is that the situation of “atomistic populism” is the main characteristic of the third period. I argue that during the domination of an atomist discourse, individual and individual promotion are central when the ultimate goal is to reach a so-called “individual success”, in contrast to the “collective Ideal” of the first period. In the atmosphere of the Third Republic, a variety of individual-oriented factors such as education, skill acquisition, introspective spiritual care, and mysticism becomes widely popular. I discuss that the obstruction of various possibilities of collective action, implementation of the economic privatization, and rising series of individual-oriented discourses provided a fertile ground for the atomistic discourse to prevail..

  Keywords: atomism, Islamic republic, populism, Individual Success, individual-oriented
 • Farhad Bayani * Pages 51-72
  Introduction

  Too much attention to an individual-centered discourse in today Iran has caused a slow but increasing dominance of individual-centered theories, methodologies and approaches in academic disciplines, notably the prevalence of psychology in explaining the social world. This paper claims that this situation is a manifestation or an example of the imperialist relationship between individualistic discourse and sociology.

  Goal: 

  The current paper aims to analyze this imperialistic relation and to examine its dimensions, applying genealogy.

  Findings

  Findings show that nominalism as the ontological and epistemological foundation of an individual-centered discourse plays a substantial role in the theorizing and promoting such discourse. Results also indicate that one cannot ignore the collaboration of power and knowledge in the emergence, establishment and stabilization of this situation.

  Keywords: Nominalism, Scientific imperialism, Individual-centered discourse, psychology, power
 • Fatemeh Havas Beigi *, Yarmohammad Ghasemi, HabibAllah Ghadermarzi Pages 73-91
  Background

  Multicultural education is one of the most important issues in educational systems and the importance of this issue is more visible in multicultural and multi-ethnic societies.

  Aim

  The main purpose of this research is how to deal with multicultural education from the perspective of teachers and pre-service teachers of Farhangian University of Ilam.

  Methods

  The research paradigm is interpretive, the research approach is qualitative, the research strategy is grounded theory, the study field includes primary school teachers and pre-service teachers of Farhangian University of Ilam. The sampling method is purposeful and theoretical sampling. The number of participants in the research was estimated to be 28 until the theoretical saturation stage. The information of the participants in the research was based on gender, educational level and work experience. The data collection tool was a semi-structured interview and the tactic used was hidden content analysis. The data format was also in audio format. Three stages of Open,Axial and Selective coding were used to analyze the data.

  Finding

  By examining the obtained data, 341 concepts; 66 subcategories and 30 categories were obtained, and based on the three elements of Strauss and Corbin's paradigmatic model, they were categorized into conditional, interactive, and consequential dimensions, and the core or central category was named "the inevitability of multicultural education discourse".

  Conclusion

  According to what the teachers said about multicultural education, it can be said that teachers have a positive view of multicultural education and consider it as one of the necessities of the present age.

  Keywords: multicultural education, teachers, pre-service teachers, Farhangian University, Ilam
 • Mohammad Bashokouh *, Maisam Shirkhodaie, Zahra Kazemi Saraskanrood, Allahyar Beigi Firoozi Pages 93-114
  Due to the competitive environment in the Iranian banking industry, banks and financial institutions now need to pay more attention to the attractiveness of their promotional messages on social media, the interactions formed, and the value priorities of users of these media. The current study aims to investigate the effect of value priorities and para-social interactions on the public acceptance of advertising messages, taking the mediating role of generation into account. The study population includes the customers of Meeli Bank, Saderat Bank, Parsian Bank, Ayandeh Bank, and Shahr Bank in Tehran. Applying the Cochran's formula for a random cluster sampling, the sample size of this study contains 348 persons. To measure the acceptance component of advertising messages, including two dimensions of emotional attractiveness and logical attractiveness, the Yi-Lin questionnaire is utilized. Kitsman et al. questionnaire is also utilized to measure para-social interactions. In order to measure value priorities, Inglehart’s Value Scale is used in this study. The validity of the questionnaires is assessed by construct validity (diagnostic, divergent, and convergent), and their reliability is assessed by Cronbach's alpha coefficient using Smart PLS software. The results shows that value preferences and para-social interactions have a positive effect on public acceptance of the attractiveness of advertising messages. Findings also indicate that generation plays a mediating role in the relation.
  Keywords: value preferences, acceptance of the attractions of promotional messages, generational analysis, parasocial interaction, Bank
 • Moein Sadeghi *, Jahangir Karami, Khodamorad Momeni Pages 115-137

   This study designed and developed in order to identify and be aware of the lived experience of successful students with low social and economic status. Successful students are those who been admitted to desirable academic disciplines with relatively low grades. The research method is qualitative and the researcher has obtained the data using semi-structured interviews with the respondents. The statistical population included Kermanshah province and the statistical sample included 18 respondents from some cities of this province. Data were analyzed using content analysis method. The findings showed that 45 categories were identifiable in the first stage, which could be converted into 4 categories. The main categories included subjective-objective experiences and positive-negative experiences. The findings also showed that there is a systematic relationship between the formation of these experiences so that first mental-positive experiences are involved in the process of student success and then objective-negative experiences and finally in a process of overcoming success. To be. Based on the findings, motivation-barrier are the two main categories that play a role as a link between these four main components.

  Keywords: lived experience, socioeconomic status, successful students, Kermanshah
 • Abrahim Salehabadi *, Alireza Ghorbani Pages 139-165

  Street harassment is a form of violence against women.  Research has paid less attention to the issue of street and sexual harassment. Considering the lack of systematic research on the relationship between the levels of one’s religiosity and the odds of committing street harassment, the current study aims to fill this gap. Using the National Survey on Social, Cultural and Moral Status of the Iranian Society, the data of 426 cities are analyzed and compared to answer the research question. Results show that: one, religiosity has a negative effect on the chance of committing harassment; two, social inequality has a reducing effect on the level of harassment; three, the average chance of occurring harassment in Sunni cities is higher than Shiite cities; four, the Iranian and Islamic identity has a negative effect on the chance of committing harassment, while, the Western identity has a positive one; five, there is an association between the frequency of harassment and membership in religious groups.

  Keywords: Religiosity, Heterogeneity, street harassment, type of religion, Religious identity, membership in religious groups
 • Rasoul Sadeghi, Hosein Mahmoudian, Mohamadreza Boroomandzadeh * Pages 167-183
  Forced immigrants and refugees are one of the vulnerable groups in reproductive health studies and policies. Reproductive health issues and challenges are more pronounced in irregular migration. Therefore, this article examines the reproductive health behaviors of Afghan immigrant women and its related socio-demographic factors. The data was collected through a survey and through a multi-stage sampling method with a sample size of 200 Afghan married women in Tehran province. The results indicated that unintended pregnancies, abortions, low access and using of contraceptive, and sexually transmitted diseases are reproductive health issues and challenges of Afghan immigrant women in Iran. In addition, the awareness and attitude of immigrant women towards various aspects of reproductive health is low. The results of multivariate analysis showed that adaptation, generational status, household socio-economic status, awareness and attitudes towards reproductive health have the greatest impact on the reproductive health behaviors of Afghan women. Hence, Afghan women migrants face limitations, both in terms of social acceptance and access to and health services. This situation can lead to a higher prevalence of diseases and high-risk reproductive health behaviors among immigrants. It is suggested to eliminate structural and cultural barriers to access reproductive health services for Afghan women.
  Keywords: Reproductive health, International migration, adaptation, Generational status, Afghan women
 • MohammadReza Javadi Yeganeh, Hosna Esmaeelbeigi * Pages 185-206

  Architecture in every society is influenced by the norms and values of that society. Iranian architecture is no exception to this rule and has evolved throughout its several thousand years of history in connection with Iranian culture and ways of life. Introversion and concealment in architecture, as well as the separation of interior and exterior in traditional houses, is one of the prominent features of Iranian architecture. In this article, we have discussed the relationship of this architectural manifestation with the social ethics of Iranians in the Qajar period and we are looking for the common roots of the dual inside and outside in Iranian architecture and personality in Iran's social conditions. The research method in this article is a historical interpretation based on the data obtained from the travelogues of European tourists. The findings of the research show that the social insecurity in the society, which itself was the result of factors such as authoritarian and arbitrary government methods, has been an effective factor in the formation of this spirit in people and subsequently in houses and other buildings, and this is due to the background The cultural values of Iranians have emerged in specific ways.

  Keywords: Iranian architecture, introversion, internal, external, inside, outside, social insecurity, travelogue. social ethics, concealment