فهرست مطالب

نشریه پلاسما و نشانگرهای زیستی
سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 63، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • شهربانو عالمی رستمی*، مریم رفیعی راد صفحات 1-18
  زمینه و هدف

  بیماری پارکینسون با اختلال حرکتی و شناختی همراه است لذا تجویز عصاره هیدروالکلی گیاه Eclipta prostrata را بر یادگیری، حافظه، فعالیت حرکتی واسترس اکسیداتیو در مدل پارکینسون بررسی کردیم .

  مواد و روش ها

  تعداد50 سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار به پنج گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه پارکینسونی و سه گروه تحت تیمار با عصاره اکلیپتا پرستراتا در سه غلظت مختلف 50 و 100و200 میلی گرم بر کیلوگرم. القای مدل پارکینسون با تزریق 6-هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) انجام شد.. یک روز بعد از آخرین گاواژ، تست های حرکتی انجام شد. از تست شاتل باکس برای ارزیابی یادگیری و حافظه اجتنابی استفاده شد. استرس اکسیداتیوتوسط مالون دی آلدیید، گلوتاتیون پراکسیداز و میزان تیول مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  7 روز بعد از ضایعه درMFB، موشها متعاقب تجویز آپومورفین در جهت راست به میزان بیش از10دور در هر دقیقه، چرخش360درجه داشتند. در تست های حرکتی گروه پارکینسونی، حفظ تعادل در روتارود (p<0.001)، کاتالپسی (001/0>p)، سفتی عضلانی (p<0.001)،طول قدم (p<0.001) و حافظه اجتنابی (p<0.001) نسبت به گروه کنترل، اختلاف معنی داری را نشان داد. همچنین عصاره Eclipta prostrata به طور معنی داری باعث بهبود انواع اختلالات حرکتی ناشی از بیماری پارکینسون شد و در دوز50 و100و 200سبب بهبودحافظه در موش های پارکینسونی گردید (p<0.001) همچنین، عصاره به طور معنی داری سبب افزایش میزان تیول (p<0.001) و گلوتاتیون پراکسیداز (p<0.001) و کاهش MDA در بافت هیپوکامپ و استریاتوم (p<0.001) شد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، ما نشان دادیم که عصاره هیدروالکلی گیاه Eclipta prostrata تجویز شده در مدل حیوانی پارکینسون اثر مطلوبی بر حافظه، یادگیری، فعالیت حرکتی و استرس اکسیداتیو مغز  دارد.

  کلیدواژگان: عصاره اکلیپتا پرستراتا، بیماری پارکینسون، فعالیت حرکتی، حافظه اجتنابی، استرس اکسیداتیو
 • مطالعه اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پائین بر میزان بیان گیرنده های کانابینوئیدی CB2 در شکنج دندانه دار درطی کیندلینگ مسیر پرفورنت در موش صحرایی
  پرستو مردانی*، سید جواد میرنجفی زاده صفحه 4

  تحریکات با فرکانس پایین (LFS)، تغییرات القا شده توسط کیندلینگ هیپوکمپ در موش های صحرایی را کاهش داده و از گسترش فعالیت تشنجی جلوگیری نموده است. در این مطالعه، به منظور بررسی مکانیسم اثرات مهاری LFS بر اکتساب تشنج های ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت در موش های صحرایی نر، اثر گیرنده های اندوکانابینوییدی CB2 مورد بررسی قرار گرفت. حیوانات جهت القای صرع با استفاده از امواج الکتریکی کیندل شدند و پاسخ های الکتریکی ناحیه شکنج دندانه دار ثبت شد. حیوانات شامل چهار گروه کیندل، کیندل +LFS (KLFS)، LFS و کنترل بودند. در گروه KLFS، 5 دقیقه بعد از اتمام تحریکات کیندلینگ، LFS (امواج مربعی با فرکانس 1 هرتز، مدت پالس 1/0 میلی ثانیه، 800 پالس) اعمال شد. کاربرد LFS در گروه KLFS پارامترهای تشنجی را به طور معنی داری کاهش داد. بر اساس یافته های ایمنوهیستوشیمی، میزان بیان گیرنده های CB2 در ژیروس دندانه دار هیپوکمپ حیوانات گروه KLFS، بعد از اعمال LFSتغییری نداشت. پیشنهاد می شود گیرنده های CB2 در اعمال اثرات ضدتشنجی LFS نقشی نداشته باشند.

  کلیدواژگان: تحریکات با فرکانس پایین، کیندلینگ، گیرنده کانابینوییدی، مسیر پرفورنت، موش صحرایی
 • اثر دو شیوه تمرینی (تداومی و تناوبی) و مصرف مکمل زنجبیل بر تعادل مسیر آپوپتوز و اکسایش بافت قلب رت های مدل سرطان پستان
  محمدحسین بارگاهی*، پروین فرزانگی، فرزاد فعلی کوهیخیلی صفحه 5
  زمینه و هدف

  امروزه سرطان پستان یکی از شایع ترین بیماری های بدخیم در زنان است و بروز آن در حال افزایش است، هدف از انجام تحقیق حاضر تاثیر دو شیوه تمرینی تداومی و تناوبی همراه با مکمل زنجبیل بر تعادل مسیر آپوپتوز و اکسایش بافت قلب رت های مدل سرطان پستان می باشد.

  مواد و روش

  در این تحقیق تجربی، 56 سر موش به طور تصادفی در 8 گروه 1) کنترل، 2) سرطان، 3) سرطان-سالین 4) سرطان-مکمل، 5)سرطان-تناوبی، 6) سرطان-تداومی 7) سرطان-تناوبی-مکمل و 8) گروه سرطان-تداومی-مکمل قرار گرفتند. برنامه تداومی هفته اول با سرعت 15 متر بر دقیقه برای مدت زمان پنج دقیقه روی تریدمیل دویدن، که هر هفته سرعت 1تا 2 متر بر دقیقه افزایش یافت و 1 تا 2 دقیقه بر زمان دویدن افزده شد. تمرین تناوبی شامل شش ست 5/2 دقیقه ای که بین هر ست مدت زمان چهار دقیقه استراحت در نظر گرفته شد. هم چنین عصاره زنجبیل با دوز 20 میلی گرم به صورت زیر صفاقی به موش ها تزریق شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد القای سرطاان بیان BAX و MDA بافت قلبی رت ها را با افزایش و بیان BCL-2 و SOD را با کاهش معنی داری مواجه کرد، هرکدام از مداخله ها (تمرین تداومی، زنجبیل و ترکیب تمرین تداومی و تناوبی همراه با مکمل زنجبیل) بیان قلبی BAX و MDA رت های سرطانی را کاهش و بیان BCL-2 و SOD را افزایش معنی داری داد.

  نتیجه گیری

  نتایج تاییدکننده نقش تمرین تداومی و تناوبی به همراه مکمل زنجبیل در بهبود شاخص های آپوپتوزی و اکسایشی بافت قلب در موش های سرطان پستان است، که ممکن است از این طریق اثر محافظتی بر بافت قلب داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تداومی و تناوبی، زنجبیل، آپوپتوز، بافت قلب، سرطان پستان
 • ارزیابی اثر سمیت سلولی عصاره اتانولی بابونه بر روی رده های سلولی سرطان دهانه رحم و پستان
  مرتضی ملکی، فروزان قاسمیان رودسری* صفحه 7
  سابقه و اهداف

  سرطان یکی از مهم ترین عوامل مرگ در جهان بوده و سرطان های دهانه رحم (Hela) و پستان (MCF-7) از سرطان های شایع در زنان است که آمار بالایی از ابتلا را به خود اختصاص داده است. یافتن داروهایی با منشا طبیعی، ماندگاری بیشتر و عوارض کمتر تحقیقات را به استفاده از گیاهان دارویی برای درمان انواع سرطان سوق داده است. پژوهش حاضر به بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه بابونه بر روی قابلیت حیات دو نوع رده سلولی سرطان پستان و سرطان دهانه رحم با استفاده از آزمون متیل تیازول تترازولیوم پرداخته است.

  مواد و روش ها

  رده های سلولی با غلظت های مختلفی از عصاره اتانولی گیاه بابونه به مدت 48 ساعت تیمار شده و نتایج با در نظر گرفتن غلظت مهارکنندگی 50 درصد رشد سلول ها گزارش شد.

  یافته ها

  غلظت مهارکنندگی 50 درصد رشد سلول ها برای رده سلولی دهانه رحم، 1420 میکروگرم بر میلی لیتر و برای سلول های سرطان پستان، 1760 میکروگرم بر میلی لیتر محاسبه شد. عصاره اتانولی بابونه بقاء سلول ها را به روشی وابسته به دوز در هر دو رده سلولی کاهش داد و در صد مهار رشد هر دو رده سلولی با افزایش غلظت عصاره افزایش پیدا کرد.

  استنتاج

  نتایج نشان داد که سلول های سرطان پستان نسبت به رده سلولی دهانه رحم در تیمار با عصاره بابونه مقاوم تر هستند و عصاره بابونه به عنوان یک کاندید ضد سرطان، در رده سلولی سرطان دهانه رحم موثرتر از رده سلولی سرطان پستان عمل می کند.

  کلیدواژگان: آزمون متیل تیازول تترازولیوم، سلول های سرطانی، عصاره اتانولی بابونه
 • علی اکبر آزادی، مرتضی زنده دل*، جهانگیر کبوتری، نگار پناهی، احمد اصغری صفحات 19-30
  زمینه و هدف

  صرع کاتامینال یا قاعدگی، شکلی خاص از صرع در زنان است که طی آن با بروز چرخه قاعدگی تشدید تشنج رخ می دهد و ممکن است تا 70 درصد از زنان دچار صرع را درگیر نماید. بر پایه مطالعات پیشین، نقش نوروپپتید فوینکسین در سیستم تولیدمثلی جنس ماده مشاهده شده و اثرات ضدتشنجی آن نیز اخیرا به اثبات رسیده است. همچنین به نظر می رسد که سیستم گابایرژیک نقش مهمی در مهار تشنج ایفا کند. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مرکزی فوینکسین و موسیمول (آگونیست گیرنده گابا A) بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در مراحل مختلف چرخه فحلی در موش صحرایی انجام شد. 

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تعداد 120 سر موش صحرایی ماده در 5 گروه آزمایشی به ترتیب تزریق درون بطن مغزی سرم فیزیولوژی، فوینکسین (5 میکروگرم)، فوینکسین (10 میکروگرم) ، فوینکسین (5 میکروگرم)+ موسیمول (1/0 میکروگرم) و فوینکسین (10 میکروگرم)+ موسیمول (1/0 میکروگرم) را طی مراحل مختلف چرخه فحلی (پرواستروس، استروس، مت استروس و دی استروس) دریافت کردند. پس از تزریق درون بطن مغزی، به منظور القا تشنج، تزریق درون صفاقی پنتیلن تترازول با دوز 80 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش صحرایی در تمامی گروه ها انجام شد و زمان آغاز تشنجات میوکلونیک و تونیک-کلونیک (ثانیه) به مدت 30 دقیقه ارزیابی و ثبت شد.

  نتایج

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تزریق فوینکسین به تنهایی در دوزهای 5 و 10 میکروگرم بصورت وابسته به دوز موجب افزایش معنی دار زمان شروع تشنجات میوکلونیک و  تونیک-کلونیک (ثانیه) در تمامی فازهای فحلی نسبت به گروه کنترل شد (05/0<p). همچنین تزریق توامان فوینکسین با موسیمول نیز بطور معنی داری تشدید اثر فوینکسین بر زمان شروع تشنجات میوکلونیک و تونیک-کلونیک (ثانیه) را در تمامی فازهای فحلی در پی داشت (05/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که اثرات ضد تشنجی فوینکسین احتمالا توسط گیرنده های گابا A میانجی گری شود.

  کلیدواژگان: چرخه فحلی، پنتیلن تترازول، فوئنکسین، موسیمول، موش صحرایی
 • ملیکا منتظری، فیروزه سقایی* صفحات 31-41
  زمینه و هدف

  چسبندگی های محوطه بطنی عارضه ای شایع پس از اعمال جراحی شکم بوده که می تواند سبب انسداد های روده ای ، درد لگن یا نازایی شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر گالبانیک اسید بر پیشگیری از تشکیل چسبندگی داخل شکمی پس از جراحی در رت انجام شد.

  مواد و روش ها

  40 سر رت نر به طور تصادفی به 4گروه 10تایی تقسیم شدند: پس از جراحی شکمی و القاء چسبندگی، در گروه کنترل : 1cc آب مقطر، در گروه گالبانیک اسیدGA5  : گالبانیک اسید با دوز  mg/kg 5 ، در گروه گالبانیک اسیدGA10 : گالبانیک اسید با دوز mg/kg 10و درگروه تویینtween : 5/0 سی سی تویین (حلال گالبانیک اسید) روزانه  بصورت داخل صفاقی به مدت 10 روزتجویز شد. پس از پایان دوره رتها بیهوش شده و مجددا شکم باز و باندهای چسبندگی مشاهده و درجه بندی گردید و با نرم افزار spss و آزمون کای اسکویر بررسی گردید. نمونه بافتی از محل چسبندگی برداشته و پس از رنگ آمیزی در زیر میکروسکوپ مشاهده شد.

  نتایج

  گالبانیک اسید در دو دوز mg/kg 5 و 10  به طور معنا داری نسبت به گروه کنترل و تویین  موجب کاهش وقوع چسبندگی شد و نیز مطالعات هیستوپاتولوژیک نشان دهنده اثر مفید گالبانیک اسید با کاهش رشته های کلاژن و فیبروسیتها می باشد.

  نتیجه گیری

  گالبانیک اسید با خواص ضد فیبرین ، آنتی اکسیدان و ضد التهاب خود در دو دوز mg/kg 5 و 10   میتواند موجب پیشگیری از بروز چسبندگی داخل شکمی در رت شود.

  کلیدواژگان: چسبندگی داخل شکمی، گالبانیک اسید، رت
 • شیوا شجاعی فرد*، محمدرضا جمشیدی، الهام حسینی، سمیه عبدالهی ثابت، مهدی رهنما صفحات 42-53
  زمینه و هدف

    بیهوشی برای فناوری کمک باروری بسیار مهم است تا حداقل اثرات نامطلوب بر روی تخمک فراهم کند. ایجاد نقص در رشد جنین یا ناهنجاری در پدیده رشد آن ، در بیشتر موارد منجر به شکست IVF می شود. تعداد ناهنجاری ها در موش های آزمایشگاهی RAT است.

  مواد و روش ها

  از سه داروی بیهوشی پروپوفول، نستونال و فنتانیل برای بیهوشی به صورت تک و ترکیبی استفاده شد. گروه شم برای کنترل استرس تزریق با تزریق آب مقطر و گروه کنترل بدون دریافت دارو مورد مطالعه قرار گرفتند. در مرحله بعد شرایط باروری موش ها فراهم شد. اثربخشی داروها نسبتا مشابه دوزهای انتخابی است و پس از شمارش، عمل جراحی به صورت سزارین روی هر جنین انجام می شود و پس از جداسازی دقیق جفت از جنین، هر دو به دقت وزن و اندازه گیری و ثبت می شوند.

  نتایج

  تفاوت در تعداد تولدها مشاهده نشد، اما وزن جفت و وزن جنین به عنوان شاخص تعیین کننده تاثیر داروها بر روی جنین مورد بررسی قرار گرفت که می تواند نمادی از ناهنجاری های جنینی باشد. نتایج نشان داد که داروهای استفاده شده تاثیری بر لقاح و میزان موفقیت آن نداشتند، اما بر رشد جنین موثر بودند و پروپوفول کمترین تاثیر را بر ناهنجاری داشت و تفاوت معنی داری در جفت و وزن جنین بین این گروه و گروه وجود داشت. وزن هنگام تولد موش ها بر اساس نوع دارو، بیشترین وزن هنگام تولد مربوط به داروی نستونال (TP) و کمترین وزن هنگام تولد مربوط به داروی فنتانیل (PH) بود. بر اساس نوع دارو، وزن تولد زنده موش ها بیشترین وزن موش های زنده مربوط به داروی نستونال (TP) و کمترین آن مربوط به داروی فنتانیل (PH) بود.

  نتیجه گیری

  بررسی داروهای بیهوشی برای یافتن ایمن ترین و بهترین دارو از اهمیت بالینی و تحقیقاتی بالایی برخوردار است. مطالعه ناهنجاری های کروموزومی یکی از برنامه های اصلی مطالعات آتی برای تجزیه و تحلیل ناهنجاری های جنینی است.

  کلیدواژگان: : پروپوفول، تیوپنتال سدیم، فنتانیل، ناهنجاری، کاشت جنین
 • فردین شالوئی، رسول زمانی احمدمحمودی، فرزانه نیکوخواه، حسین رحیمی پردنجانی*، مهین دخت جعفری صفحات 54-64
  زمینه و هدف

  بررسی رژیم غذایی ماهی ها به منظور بررسی نقش اکولوژیک و درک موقعیت آن ها در زنجیره های شبکه غذایی مهم است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه اکولوژی تغذیه ای ماهی گورخری زاگرس Aphanius vladykovi در تالاب چغاخور به صورت فصلی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور شاخص نسبی طول روده، شاخص خالی بودن معده، فاکتور وضعیت و اقلام غذایی در بین دو جنس، طول و وزن در فصول سرد و گرم بررسی شد.

  نتایج

  اقلام غذایی شناسایی شده عمدتا برپایه سخت پوستان (Ostracoda, Ampipoda)، نرم تنان (Gastropoda, Bivalvia)، لارو حشرات آبزی (Ephemeroptera, Diptera) و بقایای گیاهی و جانوری بودند. طبق نتایج تفاوت معنی داری بین اقلام غذایی در جنس نر و ماده و اندازه های طولی مطالعه شده وجود نداشت. نتایج نشان داد بین اقلام غذایی در فصول گرم و سرد اختلاف معنی داری وجود دارد (p< 0/05). همچنین میانگین شاخص های نسبی طول روده در این گونه 051/0 ± 885/0 بود که نشان دهنده گوشت خوار بودن این ماهی است.

  نتیجه گیری

  بطور کلی در این مطالعه بر اساس میانگین طول نسبی روده، A.vladykovi به عنوان یک ماهی گوشت خوار معرفی می شود. همچنین از نظر تغذیه ای در حد متوسط قرار دارد. تغییر فصل بر روی سفره غذایی این گونه تاثیر داشت اما متغییرهای زیستی مطالعه شده مانند جنسیت و اندازه در تعیین انتخاب اقلام غذایی بی تاثیر بودند

  کلیدواژگان: اکولوژی، رژیم غذایی، گوشتخوار، ماهی گورخری
 • منصور متحدی، طاهره باقرپور*، اردشیر ظفری، نعمت الله نعمتی صفحات 65-77
  زمینه و هدف

  باوجود اهمیت پروتکل تمرین مقاومتی و مکمل گلوتامین بر هایپرتروفی، همچنان اثرگذاری آنها در روند بیان ژن های میوژنیک نامعلوم است. ازینرو هدف پژوهش حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی شدید بهمراه مکمل گلوتامین بر بیان ژن میوژنین و کراتین کیناز میوزین رت های نر ویستار بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 30 سر موش نر 8 هفته ای با وزن تقریبی 20±220 تهیه و به سه گروه کنترل، تمرین شدید مقاومتی و تمرین شدید مقاومتی بهمراه مکمل گلوتامین، بصورت تصادفی ساده تقسیم شدند. گروه های تمرین در یک جلسه فعالیت مقاومتی صعود از سطح شیبدار با 4 ست، 5 تکرار، 30 ثانیه استراحت بین تکرار ها و2 دقیقه استراحت بین ست ها شرکت کردند. مکمل گلوتامین یک بار در روز پودر حل شده در 100 سی سی آب مقطر با دوز 5/.گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در هر روز و به مدت 5 روز بود. بافت عضله باز کننده دراز انگشتان جهت مطالعات بیان ژن های میوژنین و کراتین کیناز میوزین به آزمایشگاه مربوطه فرستاده شدند. از روش فولدچنچ جهت بررسی بیان ژن درسطح معنی داری 5 درصد استفاده شد.

  نتایج

  بیان ژن نشان داد مقادیر بیان ژن میوژنین و کراتین کیناز میوزین در نتیجه یک جلسه تمرین مقاومتی پرشدت و بهمراه مکمل گلوتامین نسبت به گروه کنترل، افزایش معنی دار داشت و این مقدار در گروه تمرین مقاومتی بارزتر بود (0.05>p).

  نتیجه گیری

  بنظر میرسد یک جلسه تمرین شدید مقاومتی نسبت به مکمل گلوتامین بر افزایش ژن های میوژنیک، موثرتر باشد.

  کلیدواژگان: ژن میوژنین، کراتین کیناز میوزین، تمرین مقاومتی شدید، گلوتامین
 • سامان مهدوی*، علی نوبخت، رضا مختاریان اصل صفحات 78-85
  زمینه و هدف

  افزودن ترکیبات مغذی طبیعی از جمله آغوز در جیره می تواند برای بلدرچین مفید باشد. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثر آغوز در جیره غذایی بر فلور میکروبی روده بلدرچین ژاپنی بود.

  مواد و روش ها

  120 قطعه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملا" تصادفی با استفاده از جیره بدون آغوز، جیره با آغوز 2 درصد گاو و 4 درصد گاو در 3 تیمار و 4 تکرار و 10 قطعه بلدرچین ژاپنی در هر تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از طی دوره 42 روزه، دو قطعه بلدرچین از هر تکرار انتخاب شد. سپس قطعه ای از ایلیوم هر پرنده جهت شمارش جمعیت لاکتوباسیلوس و کلیفرم مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  بلدرچین های تغذیه شده با آغوز 4 درصد، بیشترین شمارش کلی لاکتوباسیلوس (05/0<p) و کمترین شمارش کلی باکتریهای کلیفرم را در بین گروه های آزمایشی به خود اختصاص دادند (05/0>p). همچنین گروه تیمار تغذیه شده با آغوز 2 درصد نیز بترتیب افزایش و کاهش کلی جمعیت لاکتوباسیلوس ها و باکتریهای کلیفرم را نسبت به گروه شاهد از خود نشان داد (05/0>p).

  نتیجه گیری

  استفاده از آغوز پاستوریزه گاو به مقدار2 درصد و 4 درصد در جیره غذایی بلدرچین ژاپنی باعث افزایش شمارش کلی لاکتوباسیلوس ها و کاهش کلی جمعیت باکتریهای کلیفرم می شود که می تواند بعنوان ماده غذایی جدید برای بهبود فلور میکروبی روده در جیره غذایی طیور پرورشی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بلدرچین ژاپنی، آغوز، فلور میکروبی، روده
 • مریم ابراهیمی، حبیب اصغرپور*، پروین فرزانگی، رضا رضایی شیرازی صفحات 86-98
  زمینه و هدف

  دیابت جدا از فشارخون بالا و بیماری عروق کرونر، می تواند به طور مستقیم بر ساختار و عملکرد قلب تاثیر گذارد و عارضه ای را که کاردیومیوپاتی دیابتی نام گرفته است به دنبال داشته باشد، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر دو نوع تمرین (تداومی و تناوبی) و داروی آترواستاتین بر بیان ژن های PP2Ac و GSK-3β بافت قلب رت های مدل دیابتی می باشد.

  مواد و روش

  64 سر موش صحرایی نر، که در 8 گروه به صورت تصادفی تقسیم بندی شدند: شامل 1) کنترل، 2) دیابتی، 3) دیابتی+ تداومی، 4) دیابتی + تناوبی، 5) آترواستاتین، 6) تداومی + آترواستاتین، 7) تناوبی + آترواستاتین و 8)سالین. رت ها دو نوع تمرین تداومی و تناوبی را 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته اجرا نمودند. آترواستاتین به صورت روزانه با دوز 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون صفاقی به آنان تزریق شد.

  یافته ها

  القای دیابت منجر به کاهش معنی دار بیان ژن PP2Ac و افزایش معنی دار بیان ژن GSK-3β بافت قلب رت ها شد، که انجام تمرین تداومی و ترکیب تمرین تناوبی و تداومی با داروی آترواستاتین منجر به افزایش PP2Ac و کاهش GSK-3β بافت قلب رت-های دیابتی نسبت به گروه کنترل دیابتی گردید.

  نتیجه گیری

  این احتمال وجود دارد که فعالیت ورزشی منظم در ترکیب با آترواستاتین به تواند از طریق افزایش ژن PP2Ac و کاهش ژن GSK-3β بافت قلب از توسعه کاردیومیوپاتی که در اثر القای دیابت به وجود آمد جلوگیری نماید و دارای اثر حفاظتی بر قلب باشد.

  کلیدواژگان: تمرینات تداومی و تناوبی، آترواستاتین، کاردیومیوپاتی دیابت، GSK-3&beta، PP2Ac
 • پروین اسکندری*، فائزه نقی لونیا، رضا شاپوری، مهدی ارفعی صفحات 99-111
  زمینه و هدف

  باکتری استافیلوکوکوس اوریوس عامل ایجاد طیف وسیعی از بیماری های عفونی می باشد. در این بررسی فعالیت ضد میکروبی نانوساختار اکسید مس سنتز شده در حضور عصاره آبی زرشک سیاه بر روی زخم عفونی جراحی ناشی از این باکتری در موش بررسی گردید.

  روش کار

  ابتدا در حضور عصاره آبی زرشک سیاه نانوساختار اکسید مس سنتز و با استفاده از آنالیزهای XRD، FT-IR، FE-SEM تایید و میزان MIC و MBC نانوساختارهای به کار رفته با روش رقت در محیط کشت مولر هینتون براث تعیین شد. پس از ایجاد زخم جلدی و تلقیح محلول باکتری استافیلوکوکوس اوریوس با غلظت (CFU/ml105 × 5)، غلظت MBC به همراه پماد اوسرین بر روی زخم های عفونی شده بررسی گردید.

  یافته ها

  نانوساختار اکسید مس سنتز شده در حضور عصاره آبی زرشک سیاه دارای فعالیت ضدمیکروبی قابل توجهی بر کنترل رشد باکتری استافیلوکوکوس اوریوس می باشد. همچنین نانوساختار اکسید مس سنتز شده، اثر ضد میکروبی و ترمیم کنندگی مطلوبی بر روی زخم عفونی جراحی ناشی از این باکتری دارد.

  نتیجه گیری

  طبق یافته ها، در حضور عصاره آبی زرشک سیاه می توان به طور موثر و کارایی نانوساختار اکسید مس را در شرایط ساده و سازگار با محیط زیست سنتز نمود. نانوساختار سنتز شده دارای اثر ضدمیکروبی قابل توجهی بر روی باکتری استافیلوکوکوس اوریوس بوده و خاصیت ترمیم کنندگی مطلوبی در مقایسه با پماد اوسرین دارد. می توان انتظار داشت نانوساختار اکسید مس حاصله نقش موثری در درمان عفونت های میکروبی داشته باشد.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، اوسرین، زرشک سیاه، موش، نانوساختار اکسید مس
 • محمدرضا پورعوض، طاهره ناجی*، همایون حسین زاده صحافی صفحات 112-125

  اکثر داروهای گوناگونی که به منظور درمان بیماری های مختلف به کار می روند، در کبد متابولیزه می شوند و می توانند موجب آسیب های حاد و مزمن به بافت کبد شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ملاتونین و مهارکننده انتخابی باز جذب سروتونین داروی سیتالوپرام بر فراساختار بافت کبد و آنزیم های کبدی در ماهی ماده بالغ گورامی سه خال می باشد. تعداد 120 قطعه ماهی گورامی سه خال ماده با میانگین وزنی 0/7 ± 4/23 گرم به هشت گروه 15 تایی شامل گروه کنترل شاهد، کنترل حلال، سه گروه تیماری دریافت کننده داروی سیتالوپرام با دوز 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم و سه گروه تیماری دریافت کننده داروی ملاتونین با دوز 10، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. تزریق داروها در هر نوبت 02 /0میلی لیتر یک روز در میان تا 10 تزریق، در مدت 20 روز به صورت عضلانی بین باله پشتی و خط جانبی انجام گرفت. پس از پایان دوره ماهی ها یوتانازی و تشریح شدند. نتایج نشان داد ملاتونین و سیتالوپرام بر سطح همه آنزیم های کبدی در مقایسه با گروه های کنترل تاثیر معنی دار داشت (0/05>P). بالاترین سطح آنزیم های ALT، ASTو ALPبا تزریق 20 میلی گرم بر کیلوگرم سیتالوپرام اندازه گیری شد (0/05>P). در ماهی های تیمار شده با بالاترین غلظت ملاتونین و همه غلظت های سیتالوپرام از هم گسستگی بین هپاتوسیت ها و اتساع سینوزوییدها رخ داد. در غلظت های بالای ملاتونین و سیتالوپرام واکویل های چربی تشکیل شدند؛ بنابراین ملاتونین در غلظت 100 میلی گرم بر کیلوگرم و سیتالوپرام در غلظت های بالاتر از 5 میلی گرم بر کیلوگرم بر فراساختار بافت کبد و آنزیم های کبدی تاثیر سوءدارد.

  کلیدواژگان: ملاتونین، سیتالوپرام، بافت کبد، آنزیم های کبدی، ماهی گورامی سه خال
|
 • Shahrbano Alamirostami *, Maryam Rafieirad Pages 1-18
  Background and Aims

  Parkinson's disease is associated with motor and cognitive disorders, so we investigated the administration of Eclipta prostrata hydroalcoholic extract on learning, memory, motor activity and oxidative stress in Parkinson's model.

  Materials and methods

  50 adult Wistar rats were divided into five groups: control group, parkinsonian group and three groups treated with eucalyptus perstrata extract in three different concentrations of 50, 100 and 200 mg/kg. Induction of Parkinson's model was done by injecting 6-hydroxydopamine (6-OHDA). One day after the last gavage, motor tests were done. The shuttle box test was used to evaluate learning and avoidance memory. Oxidative stress was evaluated by malondialdehyde, glutathione peroxidase and thiol content.

  Results

  7 days after the lesion in the MFB, after the administration of apomorphine, the rats turned 360 degrees in the right direction at a rate of more than 10 revolutions per minute. In the movement tests of the parkinsonian group, maintaining balance in rotarod (p<0.001), catalepsy (p<0.001), muscle stiffness (p<0.001), stride length (p<0.001) and avoidance memory (p<0.001) showed a significant difference to the control group. Also, Eclipta prostrata extract significantly improved all kinds of movement disorders caused by Parkinson's disease, and in doses of 50, 100, and 200, it improved memory in Parkinsonian rats (p<0.001). Also, the extract significantly increased the amount of thiol (p<0.001). and glutathione peroxidase (p<0.001) and decreased MDA in hippocampus and striatum tissue (p<0.001).

  Conclusion

  In general, we showed that the hydroalcoholic extract of Eclipta prostrata administered in the animal model of Parkinson's has a favorable effect on memory, learning, motor activity and oxidative stress of the brain.

  Keywords: Eclipta prostrata extract, Parkinson', s disease, motor activity, Avoidance Memory, Oxidative stress
 • Effect of low frequency electrical stimulation on CB2 receptors expression level in the dentate gyrus during perforant path kindling in rats
  Parastoo Mardani *, Javad Mirnajafi Zadeh Page 4

  Application of Low-frequency stimulation (LFS), is accompanied with a decrease in hippocampal kindled-seizure induced changes rats and prevents propagation of seizure. The purpose of this study is to investigate the role of the endocannabinoids receptors CB2 in the inhibitory effects of LFS on perforant path kindling- arose seizures. Rats Animals were kindled through electrical stimulation of perforant path and recorded responses in the dentate gyrus. Animals included of four groups kindled, Kindled+LFS (KLFS), LFS and control. Semi- rapid kindling procedure was used to induce seizures in animals. In group of KLFS, LFS (0.1 ms pulse duration at 1 Hz, 800 pulses) was applied five min after termination of kindling stimulations. Obtained results showed that LFS application in the LFS-treated group (KLFS) had significantly reduced seizures parameters. However, on basis immunohistochemical findings, no significant change in level of expression CB2 receptors was observed following LFS stimulations in the gyrus dentate of the KLFS group. It is suggested that CB2 receptors may have no role in anticonvulsant effect of the LFS.

  Keywords: Low-frequency stimulation, Kindling, Cannabinoid receptor, Perforant path, Rat
 • The effect of two training methods (continuous and periodic) and ginger supplementation on the balance of apoptosis and oxidation pathway in heart tissue of breast cancer model rats
  MohammadHossein Bargahi *, Parvin Farzanegi, Farzad Feli Kohikheili Page 5
  Introduction and Objective

  Today, breast cancer is one of the most common malignant diseases in women and its incidence is increasing, the aim of the present research was the effect of continuous and intermittent training methods with ginger supplement on the balance of apoptosis and oxidation pathway in heart tissue of breast cancer model rats.

  Methodology

  In this experimental research, 56 mice were randomly divided into 8 groups: 1) control, 2) cancer, 3) cancer-saline, 4) cancer-supplement, 5) cancer-periodic, 6) cancer-continuous, 7) cancer-periodic-supplement and 8) cancer-continuous-supplement group were placed. The continuous program of the first week with a speed of 15 m/min for a duration of five minutes on the treadmill, which increased the speed by 1-2 m/min every week and increased the running time by 1-2 minutes. Intermittent training includes six sets of 2.5 minutes, with four minutes of rest between each set.

  Results

  The results showed that the induction of cancer increased the expression of BAX and MDA in the heart tissue of rats and significantly decreased the expression of BCL-2 and SOD, each of the interventions (continuous exercise, ginger and the combination of continuous and intermittent exercise with ginger supplement) The cardiac expression of BAX and MDA decreased and the expression of BCL-2 and SOD increased significantly.

  Conclusion

  The results confirm the role of continuous and periodic exercise with ginger supplement in improving the apoptotic and oxidative indices of heart tissue in breast cancer mice, which may have a protective effect on heart tissue.

  Keywords: Continuous, intermittent exercise, Ginger, Apoptosis, Heart tissue, breast cancer
 • Evaluation of the cytotoxic effect of chamomile ethanol extract on Hela and MCF-7 cancer cell lines
  Morteza Maleky, Forouzan Ghasemian Rodsari * Page 7
  Background & Aim

  Cancer remains a leading cause of mortality worldwide and breast (MCF-7) and cervical (Hela) cancers rank among the most prevalent malignancies in women. The search for natural compounds with extended shelf life and reduced side effects has prompted plants for cancer investigations into the potential use of medicinal pretreatment. This study aimed to evaluate the impact of chamomile ethanol extract on the viability of MCF-7 and Hela cancer cell lines using the methyl thiazole tetrazolium test.

  Materials & Methods

  The cell lines were exposed to chamomile ethanol extract for 48 hours, to varying concentrations of chamomile the results were analyzed based on the inhibitory concentration (IC50) for cell growth.

  Results

  The IC50 value was calculated as 1420 μg/ml for the Hela cell line and 1760 μg/ml for MCF-7 cancer cells. Chamomile ethanolic extract decreased cell survival in a dose-dependent manner in both cell lines and the growth inhibition percentage of both cell lines increased with increasing extract concentration. Notably, the findings revealed that MCF-7 cancer cells are more resistant to treatment with chamomile extract than cervical cell lines.

  Conclusion

  Moreover, the chamomile extract demonstrated a more candidate anticancer effect on Hela cancer than on the MCF-7 cancer cell line.

  Keywords: Methylthiazole tetrazolium test, Cancer cells, Chamomile ethanolic extract
 • Aliakbar Azadi, Morteza Zendehdel *, Jahangir Kaboutari, Negar Panahi, Ahmad Asghari Pages 19-30
  Background & Aim

  Catamenial epilepsy is a special form of epilepsy in women whom seizure aggravation is arranged with menstrual cycle that may affect up to 70 % of epileptic women. According to earlier studies, the role of neuropeptide Phoenixin (PNX) in the reproductive system has been observed and its antiepileptic effects have been proven. It also appears that the GABAergic system plays an important role in inhibition of seizures. Therefore, the aim of this study was to investigate the central effects of PNX and muscimol (GABA-A receptor agonist) on Pentylenetetrazol (PNT)-induced seizures during various stages of the estrous cycle among rats.

  Materials and Methods

  In this study, 120 adult female rats were randomly divided into five groups, including intracerebroventricular (ICV) injection of normal saline, PNX (5 μg), PNX (10 μg), muscimol (0.1 μg)+ PNX (5 μg) and muscimol (0.1 μg)+ PNX (10 μg), in proestrus, estrus, metestrus, and diestrus. After ICV injections, acute epilepsy was induced by intraperitoneal (IP) injection of 80 mg/kg of pentylentetrazole. Initiation time of myoclonic seizures (ITMS) and initiation time of tonic–clonic seizures (ITTS) were monitored and recorded for 30 min.

  Results

  The results of the present study showed that PNX alone increased both ITMS and ITTS in all phases of estrus (p<0.05). Furthermore, the injection of PNX with muscimol significantly reinforced the effects of the PNX on ITMS and ITTS in all estrus stages (p<0.05).

  Conclusion

  The results showed that the antiepileptic activity of PNX was probably mediated by GABA-A receptors.

  Keywords: estrus cycle, Pentylenetetrazole, Phoenixin, Muscimol, Rat
 • Melika Montazeri, Firoozeh Saghaei * Pages 31-41
  Background and Aim

  Abdominal adhesions are a common complication after abdominal surgery that can cause intestinal obstructions, pelvic pain, or infertility. This study was conducted with the aim of investigating the effect of galbanic acid on preventing the formation of intra-abdominal adhesions after surgery in rats.Material &

  Methods

  40 male Wistar rats were randomly divided into 4 groups of 10: after abdominal surgery and induction of adhesion, in the control group: 1cc of distilled water, in the galbanic acid group (GA5):  galbanic acid with a dose of 5mg/kg, in the galbanic acid group (Ga10): galbanic acid with a dose of 10 mg/kg and in the tween group: 0.5 cc of tween (solvent of galbanic acid) was prescribed intraperitoneally for 10 days. After the end of the course, the rats were anesthetized, and the open abdomen and adhesive bands were observed and graded and analyzed with spss software and chi-square test. A tissue sample was removed from the adhesion site and after staining, it was observed under a microscope.

  Results

  Galbanic acid in doses of 5 and 10 mg/kg significantly reduced adhesion compared to the control and tween groups. Histopathological studies show the beneficial effect of galbanic acid by reducing collagen fibers and fibrocytes.

  Conclusion

  Galbanic acid with anti-fibrin, antioxidant and anti-inflammatory properties in doses of 5 and 10 mg/kg can prevent intra-abdominal adhesions in rats.

  Keywords: intra-abdominal adhesion, galbanic acid, rat
 • Shiva Shojaifard, MohamadReza Jamshidi, Elham Hosseini, Somayae Abdollahi Sabet, Mehdi Rahnema Pages 42-53
  Background and purpose

  Anesthesia is very important for assisted reproductive technology to provide minimal adverse effects on the oocyte. Defects in the development of the embryo or abnormality in its growth phenomenon lead to IVF failure in most cases. The number of abnormalities in laboratory rats is RAT.

  Materials & methods

  Propofol, Nestonal, and Fentanyl were used for single and combined anesthesia. The sham group was studied to control injection stress by injecting distilled water and the control group without receiving drugs. In the next step, the fertility conditions of the mice were provided. The effectiveness of the drugs is relatively similar to the selected doses, and after counting, cesarean surgery is performed on each fetus, and after the placenta is carefully separated from the fetus, both are carefully weighed, measured, and recorded.

  Results

  The difference in the number of births was not observed, but the weight of the placenta and the weight of the fetus were investigated as indicators determining the effect of drugs on the fetus, which can be a symbol of fetal abnormalities. The results showed that the drugs used had no effect on conception and its success rate, but they were effective on fetal growth, and propofol had the least effect on abnormalities, and there was a significant difference in placenta and fetal weight between this group and the other group. The birth weight of mice was based on the type of drug, the highest birth weight was related to the drug Nestonal (TP) and the lowest birth weight was related to the drug Fentanyl (PH). Based on the type of drug, the live birth weight of the mice was the highest weight of the live mice related to Nestonal drug (TP) and the lowest was related to Fentanyl drug (PH).

  Conclusion

  Examining anesthetic drugs to find the safest and best drug is of great clinical and research importance. The study of chromosomal abnormalities is one of the main programs of future studies for the analysis of fetal abnormalities.

  Keywords: propofol, sodium thiopental, fentanyl, abnormality, implantation
 • Fardin Shalui, Rasool Zamani Ahmad Mahmoodi, Farzaneh Nikookhah, Hossein Rahimi Pordanjany *, Mahin Dokht Jafarei Pages 54-64
  Background & Aim

   Investigating the diet of fishes is important in order to investigate the ecological role and understand their position in the food web chains.

  Materials & Methods

  In this study, Feeding ecology of Aphanius vladykovi in Choghakhor wetland of Chaharmahal-O-Bakhtiary Province was evaluated seasonally. In this reason, the relative index of gastrointestinal (RLG), condition factor (CF) vacuity index (VI) and food items between male and female, two size classes in the hot and cold seasons were investigated.

  Results

  Fish diet was primarily composed of crustaceans (Ostracoda, Ampipoda), mollusks (Gastropoda, Bivalvia), aquatic insect larvae (Ephemeroptera, Diptera) and detritus. There was no significant sex and size-related variation in food items. Diet composition was significantly different between hot and cold seasons (p < 0/05). Furthermore, the average of RLG index was 0.885±0.51that indicated the fish was carnivorous.

  Conclusion

   In general, in this study, based on the average relative length of the intestine, A. vladykovi is introduced as a carnivorous fish. It is also at an average level in terms of nutrition. The change of season had an effect on the diet of this species, but the studied biological variables such as gender and size were not effective in determining the choice of food items.

  Keywords: Ecology, Feeding, carnivorous, Aphhanius vladykovi
 • Mansoor Mottahedi, Tahereh Bagherpoor *, Ardeshir Zafari, Nematallah Nemati Pages 65-77
  Background & Aim

  Despite the importance of resistance protocol and glutamine on hypertrophy, their effect on myogenic genes expression process is still unknown. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of an intense resistance session with glutamine on Myogenin and Myosin creatine kinase gene expression in male Wistar rats.

  Materials & Methods

  30 8-week-old male rats with an approximate weight of 220±20 were prepared and divided into three groups, control, intense resistance training, and intense resistance training with glutamine, in a simple random manner. The training groups participated in a resistance session of climbing the ramp with 4 sets, 5 repetitions, 30 seconds of rest between repetitions and 2 minutes of rest between sets. Glutamine was once a day powder dissolved in 100 cc of distilled water at a dose of 5.5 grams per kilogram of body weight every day for 5 days. The Extensor Digitorum long muscle tissue was sent to the relevant laboratory to study the expression of Myogenin and Myosin creatine kinase genes. The relative fold change method was used to check gene expression data at a significance level of 5%.

  Results

  The gene expression results showed that myogenin and myosin creatine kinase gene expression levels increased significantly as a result of a high-intensity resistance training session with glutamine compared to the control group, and this value was more pronounced in the resistance training group (p<0.05).

  Conclusion

  It seems that an intense resistance training session is more effective than glutamine on the increase of myogenic genes.

  Keywords: Myogenin gene, myosin creatine kinase, intense resistance training, glutamine
 • Saman Mahdavi *, Ali Nobakht, Reza Mokhtarian Asl Pages 78-85
  Introduction & Aim

  Addition of natural nutritional compounds including colostrum in the diet can be useful for quail. The aim of this study was evaluation of the effect of colostrum in diet on intestinal microbial flora of Japanese quail.

  Materials and Methods

  120 Japanese quails were tested in a completely randomized design using a diet without colostrum, a diet with 2% cow's colostrum and 4% cow's colostrum in 3 treatments and 4 replications and 10 Japanese quails in each replication. After a period of 42 days, two quails were selected from each replicate. Then, a piece of the ileum of each bird was examined to count the population of lactobacillus and coliform.

  Results

  Quails fed with 4% colostrum had the highest total counts of lactobacillus (p< 0.05) and lowest total counts of coliform bacteria among the experimental groups (p>0.05).  Also, the treatment group fed with 2% colostrum also showed an overall increase and decrease in the population of lactobacilli and coliform bacteria compared to the control group (p>0.05).         

  Conclusion

  The use of pasteurized cow colostrum in amounts of 2% and 4% in the diet of Japanese quail increases the total count of lactobacilli and reduces the total population of coliform bacteria, which can be used as a new nutrient to improve the intestinal microbial flora in the diet of farmed poultry.

  Keywords: Japanese quail, colostrum, Microbial Flora, Intestine
 • Maryam Ebrahimi, Habib Asgharpour *, Parvin Farzanegi, Reza Rezaee Shirazi Pages 86-98
  Background and purpose

  Apart from high blood pressure and coronary artery disease, diabetes can directly affect the structure and function of the heart and lead to a complication called diabetic cardiomyopathy. The purpose of this study is to investigate the effect of two types of training and the drug atrostatin on expression of PP2Ac and GSK-3β genes in the heart tissue of diabetic model rats.

  Methods and Materials: 

  64 male rats, which were randomly divided into 8 groups: including 1) control, 2) diabetic, 3) diabetic + persistent, 4) Diabetic + periodic, 5) atherostatin, 6) continuous + atrostatin, 7) periodic + atrostatin and 8) saline. The rats of the exercise groups performed two types of continuous and intermittent exercise 5 days a week for 8 weeks. Atrostatin was injected intraperitoneally daily at a dose of 20 mg per kg body weight.

  Results

  Induction of diabetes led to a decrease in the expression of the PP2Ac gene and an increase in the expression of the GSK-3β gene in the heart tissue, and continuous exercise and the combination of intermittent and continuous exercise with the drug atrostatin led to an increase in PP2Ac and a decrease in GSK-3β in the heart tissue of diabetic rats compared to the diabetic group.

  Conclusion

  It is possible that regular exercise in combination with atrostatin can prevent the development of diabetes-induced cardiomyopathy by increasing the PP2Ac gene and decreasing the GSK-3β gene in the heart tissue and has a protective effect on the heart of diabetic rats.

  Keywords: Continuous, intermittent exercise, atherostatin, diabetic cardiomyopathy, GSK-3&beta, PP2Ac
 • Parvin Eskandari *, Faeze Naghilonia, Reza Shapouri, Mahdi Arfaei Pages 99-111
  Introduction

  Staphylococcus aureus bacteria causes a wide range of infectious diseases. In this study, the antimicrobial activity of the synthesized copper oxide nanostructure in the presence of Berberis integerrima aqueous extract on the infected surgical wound caused by this bacterium was investigated in mice.

  Material and methods

  First, copper oxide nanostructures were synthesized in the presence of Berberis integerrima aqueous extract and confirmed by XRD, FT-IR, FE-SEM analyses, and the MIC and MBC levels of the nanostructures used were determined by the dilution method in Mueller Hinton Broth culture medium. Also, after creating a skin wound and inoculating the solution of Staphylococcus aureus bacteria with a concentration of (5 × 105 CFU/ml), the concentration of MBC along with Eucerin ointment was checked on the infected wounds.

  Results

  In general, copper oxide nanostructure synthesized in the presence of Berberis integerrima aqueous extract has a significant antimicrobial activity to control the growth of Staphylococcus aureus bacteria. Also, the synthesized copper oxide nanostructure has a favorable antimicrobial and reparative effect on the infected surgical wound caused by this bacterium.

  Keywords: Staphylococcus aureus, Eucerin, Berberis integerrima, Mice, CuO nanostuctures
 • Mohammadreza Pouravaz, Homayon Hosseinzadeh Sahafi Pages 112-125

  Most of the various drugs that are used to treat various diseases are metabolized in the liver. The purpose of this study is to investigate the effect of melatonin and selective serotonin reuptake inhibitor drug citalopram on liver tissue ultrastructure and liver enzymes in adult female Trichogaster. For this purpose, 120 pieces of Trichogaster with an average weight of 4.23 ± 0.70 g divided into eight groups of 15, which included the control groups, solvent intact, three groups which received citalopram with a dose of 5, 10 and 20 mg/kg and three treatment groups receiving melatonin with doses of 10, 50, and 100 mg/kg. A dose of 0.02 ml of the drug was injected intramuscularly between the dorsal fin and the lateral line every other day for 10 times, over a period of 20 days. Then, the fish were euthanized and dissected. The results showed that melatonin and citalopram had a significant effect on the level of all liver enzymes compared to the control groups (P<0.05). The highest levels of ALT, AST and ALP were measured after the injection of 20 mg/kg citalopram (P<0.05). In fish treated with the highest concentration of melatonin and all concentrations of citalopram, dissociation between hepatocytes and expansion of sinusoids occurred. Fat vacuoles were formed in high concentrations of melatonin and citalopram. Therefore, melatonin at a concentration of 100 mg/kg and citalopram at a concentration higher than 5 mg/kg have a negative effect on the ultrastructure of liver tissue and liver enzymes.

  Keywords: melatonin, citalopram, liver tissue, liver enzymes, Trichogaster trichopterus