فهرست مطالب

نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
پیاپی 139 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آزاده رستمیان*، امیرعلی صادقی، احمد کریمی صفحات 3-16

  آزمایش حاضر برای بررسی اثرات افزودن پودر خرفه، ویتامین E و ال-کارنیتین در جیره های کم پروتیین بر سیستم ایمنی و فراسنجه های بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی پرورش یافته در شرایط استرس سرمایی انجام شد. 576 جوجه گوشتی نر یک روزه (راس 308) به طور تصادفی به 6 گروه آزمایشی تقسیم شد که هر گروه آزمایشی دارای 6 تکرار و 16 پرنده در هر تکرار بود. گروه های آزمایشی شامل: (1) جیره با پروتیین معمول (شاهد منفی)، (2) جیره کم پروتیین (2 درصد کمتر نسبت به شاهد منفی) به عنوان شاهد، (3) جیره شاهد + 2 گرم بر کیلوگرم پودر خرفه، (4) جیره شاهد حاوی پودر خرفه + 250 میلی گرم برکیلوگرم ویتامین E ، (5) جیره شاهد حاوی پودر خرفه + 150 میلی گرم برکیلوگرم ال-کارنیتین و (6) جیره شاهد حاوی پودر خرفه + مخلوط ویتامین E و ال-کارنیتین بودند. نتایج نشان داد که افزودن پودر خرفه + ویتامین E و پودر خرفه + ال-کارنیتین به جیره شاهد شمار گلبول های قرمز خون، هموگلوبین، هماتوکریت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت را در 42 روزگی کاهش دادند (05/0< P). تیتر آنتی بادی علیه گلبول های قرمز گوسفندی و ویروس بیماری نیوکاسل به ترتیب در روزهای 41 و 27 توسط ویتامین E و ال-کارنیتین افزایش یافت (05/0< P)، در حالی که میزان تری گلیسرید و کلسترول نیز توسط آن ها کاهش پیدا کرد (05/0< P). افزودن ویتامین E و ال-کارنیتین به تنهایی در ترکیب با خرفه در جیره کم پروتیین با ایجاد اثرات سینرژیک می تواند موجب بهبود سیستم ایمنی و سلامت در جوجه های گوشتی تحت استرس سرمایی شود.

  کلیدواژگان: تنش سرمایی، تیترآنتی بادی، جیره های کم پروتئین، هموگلوبین
 • محسن نوری*، سید ناصر موسوی، مسعود پهلوان زاده صفحات 17-28

  این آزمایش به منظور بررسی اثر استفاده از پودر طحال گاو بر عملکرد رشد و ایمنی جوجه های گوشتی روی 120 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 گروه آزمایشی، 4 تکرار و 6 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. گروه های آزمایشی شامل سطوح مختلف (صفر، 2، 4، 6 و 8 درصد) پودر طحال بود. مصرف خوراک ، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک برای هر دوره محاسبه شد. در پایان آزمایش از هر تکرار دوقطعه جوجه برای تعیین اجزاء لاشه، کشتار شدند. به منظور ارزیابی پاسخ ایمنی، محلول گلبول قرمز خون گوسفندی (SRBC) به صورت وریدی تزریق شد. مقدارماده خشک، پروتیین خام، چربی خام، کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، آهن، مس و روی نمونه پودر طحال به ترتیب 95 ، 3/77، 5/12، 038/0، 09/1 ،51/0، 36/0، 23/0، 0012/0، 0078/0 درصد بود.نتایج نشان داد که استفاده ازسطوح مختلف پودر طحال سبب بروز تفاوت های معنی دار در بیشتر صفات عملکردی گردید بطوریکه استفاده از پودر طحال سبب افزایش وزن بیشتری نسبت به گروه آزمایشی شاهد شد. جیره هایی که حاوی پودر طحال بودند، نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک پایین تری داشتند (001.0≤p). استفاده از سطوح مختلف پودر طحال بر فراسنجه های ایمنی اندازه گیری شده دراین آزمایش ، تاثیر معنی داری نداشت. با توجه به نتایج حاصله، استفاده از پودر طحال در جیره جوجه های گوشتی ، تا سطح 8 درصد از نظر تغذیه ای و همچنین اقتصادی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ایمنی، پروتئین، پودر طحال، جوجه گوشتی، عملکرد
 • بهروز دستار*، محمد طاهری، امید عشایری زاده، رضا میرشکار صفحات 29-44
  هدف از این پژوهش بررسی اثر جایگزینی کنجاله کلزای خام یا تخمیری با کنجاله سویا بر عملکرد تولید و کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ های مادر گوشتی بود. کنجاله کلزا برای مدت 30 روز با لاکتوباسیلوس سابتلیس و آسپرژیلوس نایجر تخمیر شد و تعداد 140 قطعه مرغ مادر گوشتی (راس 308) در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 3×2، شامل دو نوع کنجاله کلزا (خام و تخمیری) و سه سطح جایگزینی با کنجاله سویا (33، 66 و 100%) به همراه یک گروه شاهد (ذرت-سویا) با 5 تکرار به مدت 12 هفته (سه مرحله تولید) انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد مقدار pH وگلوکوزینولات های کنجاله کلزا پس از تخمیر میکروبی به طور معنی داری کاهش یافت (0/05>P). کنجاله کلزای تخمیری در مقایسه با کنجاله کلزای خام تاثیر معنی داری بر وزن بدن، وزن تخم مرغ، درصد تولید و ویژگی های کیفیت پوسته تخم مرغ نداشت. اثر سطح کنجاله بر وزن بدن و وزن تخم مرغ معنی دار نبود، اما با افزایش سطح کنجاله کلزای خام یا تخمیری در جیره کاهش خطی معنی داری در درصد تولید و کیفیت پوسته تخم مرغ مشاهده شد (0/05>P). درصد تولید تخم مرغ در مرغ های تغذیه شده با 100% کنجاله کلزای خام یا تخمیری به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (0/05>P). بر اساس نتایج این آزمایش کنجاله کلزای خام یا تخمیری در سطح بیشتر از 66% جایگزینی با کنجاله سویا در جیره مرغ های مادر گوشتی تاثیر منفی بر عملکرد تولید و کیفیت پوسته تخم مرغ دارد.
  کلیدواژگان: تخمیر، عملکرد تولید، کنجاله کلزا، کیفیت پوسته تخم مرغ، مرغ مادر گوشتی
 • عبدالمهدی کبیری فرد*، هوشنگ لطف اللهیان، امیر ارسلان کمالی، محمدهادی صادقی، محمود دشتی زاده، سید ابوطالب صادقی، حسین خاج صفحات 45-56

  تاثیر نوع ماده استفاده شده به عنوان بستر بر کیفیت بستر و شاخص های عملکردی و اقتصادی جوجه های گوشتی با استفاده از تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308، با سه نوع ماده بستری [رول مقوایی، شلتوک برنج و برگ درخت خرما] در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار، بررسی شد. ضخامت بسترهای برگ درخت خرما، شلتوک برنج و رول مقوایی به تر تیب، 3، 3 سانتی متر و 5/0 میلی متر بود. نتایج نشان داد که ظرفیت نگهداری آب در بستر برگ درخت خرما نسبت به دو بستر دیگر، بیشتر بود (05/0<p). نیتروژن آمونیاکی بستر برگ درخت خرما، در 28 روزگی نسبت به دو بستر دیگر، کمتر بود (05/0>P) و این متغیر در 43 روزگی در بسترهای برگ درخت خرما و شلتوک برنج نسبت به بستر رول مقوایی، افزایش معنی داری داشت (05/0>P). افزایش وزن روزانه در کل دوره، وزن زنده نهایی و شاخص تولید در پرندگان در بستر برگ درخت خرما نسبت به پرندگان در دو بستر دیگر، بیشتر بود (05/0>P). هزینه خوراک و ضریب تبدیل خوراک کل دوره در پرندگان در بستر برگ درخت خرما نسبت به پرندگان در بسترهای شلتوک برنج و رول مقوایی، کمتر بود (05/0>P). ماندگاری گله در بسترهای برگ درخت خرما و شلتوک برنج نسبت به پرندگان در بستر رول مقوایی، بیشتر بود (05/0>P). بطورکلی، نتایج نشان داد که بستر برگ درخت خرما با بهبود شاخص های عملکردی و اقتصادی، می تواند جایگزین مناسبی برای بسترهای شلتوک برنج و رول مقوایی در جوجه های گوشتی باشد.

  کلیدواژگان: برگ درخت خرما، رول مقوایی، نیتروژن آمونیاکی، شاخص های عملکردی، جوجه گوشتی
 • نوید قوی پنجه*، محمدحسن فتحی نسری، مجتبی افشین، سید احمد حسینی، سید همایون فرهنگ فر صفحات 57-69

  رشد روز افزون جمعیت جهان، افزایش تولیدات دامی را اجتناب ناپذیر کرده و این موضوع در کنار مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی، کمبود آب و زمین زراعی، اهمیت پرورش دام های مقاوم مانند شتر را نشان می دهد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر جایگزینی جزیی و کامل یونجه جیره با خارشتر، تعداد 18 نفر حاشی پرواری نژاد سندی (9 تا 10 ماهه با میانگین وزن اولیه 7±115 کیلوگرم) به یکی از سه تیمار آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار در هر تیمار اختصاص یافتند. جیره های آزمایشی شامل: 1- جیره شاهد (فاقد خارشتر)، 2- جیره ‎ی حاوی 25 درصد خارشتر و 3) جیره ‎ی حاوی 50 درصد خارشتر (بر اساس ماده ی خشک) بود. میزان ماده خشک مصرفی روزانه ثبت و دام ها به صورت ماهانه (در روزهای 0، 30، 60، 90 و 150 دوره ی آزمایشی) وزن کشی شدند. نتایج نشان داد میزان مصرف ماده خشک با افزایش استفاده از خارشتر در جیره، افزایش یافت (05/0 ≥ P). اگرچه میزان افزایش وزن روزانه در تیمار حاوی 50 درصد خارشتر کاهش داشت (05/0 ≥ P)، اما اختلاف معنی داری بین تیمار حاوی 25 درصد خارشتر و تیمار شاهد مشاهده نشد. هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن و سود حاصل از هر کیلوگرم افزایش وزن با افزایش جایگزینی خارشتر در جیره، تمایل به افزایش نشان داد (01/0 = P). در مجموع، یافته های آزمایش حاضر نشان داد که تغذیه شترهای پرواری با خارشتر تا 50 درصد ماده خشک جیره نه تنها اثر نامطلوب بارزی بر عملکرد رشد ندارد، بلکه هزینه های تولید را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: خارشتر، شاخص های رشد، شاخص های اقتصادی، شتر پرواری، علوفه مرتعی
 • مامک رضاییان تبریزی، سید روح الله ابراهیمی محمودآباد*، امیر فلاح صفحات 71-88

  هدف از این مطالعه مقایسه روش های مختلف عمل آوری بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتیین خام و قابلیت هضم برون تنی دانه سویا بود. بدین منظور 3 راس گاو نژاد دشتیاری فیستوله دار شکمبه-ای جهت اندازه گیری تجزیه پذیری ماده خشک و پروتیین خام دانه سویا استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد ،دانه سویا پرتودهی با گاما در دز 20 و 40 کیلو گری، دانه سویا پرتودهی با الکترون در دزهای 20 و 40 کیلو گری، دانه سویا پرتودهی با ماکروویو با قدرت 800 وات به مدت 3 و 5 دقیقه، دانه سویا تفت داده شده به مدت 15 و 30 دقیقه بودند. نتایج نشان داد پرتوتابی گاما و الکترون با دزهای 20 و 40 کیلوگری و همچنین تفت دادن به مدت 15 و 30 دقیقه سبب کاهش بخش سریع تجزیه (a) و افزایش در بخش کند تجزیه (b) ماده خشک و پروتیین خام دانه سویا شد (05/0>P). پرتوتابی گاما و الکترون با دزهای 20 و 40 کیلوگری و تفت دادن به مدت 15 دقیقه، تجزیه پذیری موثر ماده خشک دانه سویا را در سرعت های عبوری 2، 5 و 8 درصد در ساعت به طور معنی داری نسبت به تیمار بدون فرآوری کاهش داد (05/0>P). پرتوتابی گاما با دز های 20 و 40 کیلوگری تجزیه پذیری پروتیین خام دانه سویا را در سرعت های عبوری 2 درصد در ساعت نسبت به تیمار پرتوتابی نشده کاهش داد (05/0>P).بنابراین، پرتوتابی الکترون جهت بهبود ارزش تغذیه ای دانه سویا جهت استفاده در جیره نشخوارکنندگان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پرتوتابی، سویا، تجزیه پذیری، قابلیت هضم، تجزیه
 • ملیحه نکوفرد، قاسم جلیلوند*، نظر افضلی، فرزاد باقرزاده کاسمانی، ریحانه هوشیار صفحات 89-104

  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر کاهش سطح فسفرجیره بر صفات عملکردی، شاخص کارایی تولید و قابلیت هضم پروتیین بلدرچین های ژاپنی که از جیره های بر پایه گندم مکمل شده با فیتاز و زایلاناز تغذیه شدند، اجرا شد. بدین منظور، 704 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی ماده 14 روزه به طور تصادفی به هشت تیمار دارای چهار تکرار و هر تکرار شامل 22 جوجه تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی با اعمال جیره های حاوی دو سطح فسفر (30/0 و 14/0 درصد)، دو سطح آنزیم فیتاز (صفر و 01/0درصد) و دو سطح آنزیم زایلاناز (صفر و 05/0 درصد) در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل (2×2×2) انجام شد. نتایج نشان داد در کل دوره پرورش، مصرف خوراک و افرایش وزن پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 30/0 درصد فسفر، 01/0 درصد فیتاز و 05/0 درصد زایلاناز بیشتر بود (05/0≥P). ضریب تبدیل خوراک،شاخص تولید و درصد تلفات تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرارنگرفت.پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 30/0 درصد فسفر همراه زایلاناز در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با آنزیم فیتاز قابلیت هضم پروتیین بیشتری داشتند (05/0≥P). در پایان می توان نتیجه گرفت استفاده همزمان از آنزیم های فیتاز و زایلاناز در جیره های بر پایه گندم حاوی فسفردر سطح احتیاجات (3/0 درصد) می تواند اثرات مطلوبی را بر عملکرد بلدرچین های ژاپنی از جمله مصرف خوراک ، افزایش وزن و قابلیت هضم پروتیین داشته باشد.

  کلیدواژگان: بلدرچین، گندم، فسفر، زایلاناز، فیتاز
 • حیدر زرقی*، سیده زهرا موسوی، مسعود محمدی، میترا ریاسی صفحات 105-122
  این مطالعه به منظور بررسی کارآیی اسیدی فایر اپتوسید بر جمعیت باکتری های بیماری زا، عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، غلظت کلسیم و فسفر سرم خون و هیستومورفومتری ژژنوم جوجه های گوشتی انجام شد. در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) اسیدی فایر اپتوسید علیه باکتریهای سالمونلا، اشرشیاکلای و کلستریدیوم پرفرجنس ارزیابی شد. آزمایش روی حیوان زنده (in vivo) با استفاده از 100 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 2 تیمار شامل تغذیه با جیره شاهد (بدون اپتوسید) و تغذیه با جیره حاوی 0.1 درصد اپتوسید، 5 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. نتایج MIC و MBC نشان داد، اسیدی فایر اپتوسید علیه باکتری های سالمونلا، اشرشیاکلای و کلستریدیوم پرفرجنس موثر است. افزودن اپتوسید به جیره جوجه های گوشتی باعث کاهش معنی دار وزن 10 روزگی و مصرف خوراک روزانه در دوره آغازین (10-2 روزگی) شد. اثر افزودن اپتوسید به جیره بر شاخص های عملکرد رشد در دوره رشد (23-11 روزگی) معنی دار نبود. در دوره پایانی (42-24 روزگی) و کل دوره آزمایش (42-2 روزگی) افزودن اپتوسید به جیره باعث بهبود میانگین وزن پایان دوره، رشد روزانه، ضریب تبدیل خوراک، شاخص تولید و عملکرد اقتصادی شد. قابلیت هضم پروتیین و ارتفاع ویلی های روده با افزودن اپتوسید به جیره افزایش یافت. نتایج این مطالعه نشان داد، افزودن اسیدی فایر اپتوسید در سطح 0.1 درصد به جیره باعث بهبود عملکرد رشد، نمو و سلامت دستگاه گوارش جوجه های گوشتی می شود.
  کلیدواژگان: اسیدی فایر، هیستوموروفومتری، جوجه های گوشتی
 • مسعود رضوان، غلامرضا داشاب*، مصطفی یوسف الهی، ناصر تاج آبادی، کمال شجاعیان، محمد بهجتیان صفحات 123-134

  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر خمیر شیرین حاوی نانومکمل AVP-4 بر روی میزان تخم ریزی ملکه، وزن لاشه، اندازه جمعیت، پرورش نوزاد، پروتیین و چربی بدن در زنبور عسل اروپایی می باشد. در این آزمایش از 20 کلنی با ملکه همسن و همسان سازی شده استفاده شد. کندوهای مورد استفاده از نوع لانگستروت بوده و کلنی ها از نظر جمعیت نوزادان، جمعیت زنبوران بالغ و مقادیر ذخایر غذایی گرده و عسل یکسان سازی شدند. آزمایش مزرعه در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تیمار شامل تیمار اول شاهد خمیرشیرین بدون مکمل، تیمار دوم خمیرشیرین حاوی 5/2% نانومکمل، تیمار سوم خمیرشیرین حاوی 5% نانومکمل و تیمار چهارم خمیرشیرین حاوی 5/7 % نانومکمل در پنج تکرار انجام گرفت. اندازه گیری میزان تخم و لارو و شفیره هر 15 روز یکبار صورت پذیرفت و اندازه گیری جمعیت کلنی به صورت قابی صورت پذیرفت. برای تعیین پروتیین خام و چربی بدن بر اساس روش های AOACاستفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد با مقایسه میانگین تخم گذاری ملکه، پرورش نوزاد، اندازه جمعیت و پروتیین خام در کل دوره آزمایشی تفاوت معنی داری بین تیمارها در کل دوره آزمایشی وجود نداشت (05/0>p). مقایسه میانگین میزان چربی (عصاره اتری) تفاوت معنی داری را در بین تیمارها داشت (05/0<p). استفاده از نانومکمل AVP-4 در تغذیه زنبوران عسل تفاوت معنی داری در بین تیمارها بر تخم ریزی ملکه، پرورش نوزاد، جمعیت کلنی و درصد پروتیین خام لاشه نسبت به شاهد نداشت. لذا جهت تایید نتایج نیار به انجام آزمایشات تکمیلی در زمان های مختلف به ویژه فصول خشک و اندازه گیری صفات بیشتر در کلنی زنبور می باشد.

  کلیدواژگان: مکمل اسید آمینه، ویتامین و معدنی، زنبورعسل، خمیر شیرین
 • محمد حیدری، محمدابراهیم نوریان سرور*، فرهنگ فاتحی، محمدمهدی معینی صفحات 135-141

  در نشخوارکنندگان، آغوز تنها منبع ایمنی اولیه اکتسابی برای فرزندان است. ترکیب آغوز و همچنین غلظت IgG آغوز در بین نژادهای بز متفاوت است. و در این میان نژاد بز مورسیانوگرانادینا در بین تمامی نژادهای بز داری پایین ترین میزان ایمنوگلوبین است. آزمایش حاضر با هدف بررسی تعداد دفعات تغذیه آغوز (4 و 6 وعده) در 24 ساعات بر عملکرد رشد و فراسنجه های ایمنی در بزغاله های نژاد مورسیانوگرادینا انجام گرفت. مطالعه حاضر با استفاده از طرح آماری کاملا تصادفی و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون T انجام گرفت. طول مدت آغوزدهی 24 ساعت بود. تعداد 20 راس بزغاله نژاد مورسیانو گرانادینا در دو تیمار با 10 تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. به گروه اول 4 وعده آغوز و به گروه دوم 6 وعده آغوز در طول مدت 24 ساعات خورانیده شد. مقدار آغوز مصرفی در طول مدت مطالعه ،30 درصد وزن هنگام تولد بزغاله ها بود. اولین وعده آغوزدهی به بزغاله ها بلافاصله بعد از تولد بود و به صورت دستی به بزغاله ها خورانیده شد. بطور کلی یافته های این پژوهش نشان داد که در بین تمامی فراسنجه های اندازه گیری شده (ترکیبات آغوز، عملکرد رشد و فراسنجه های خونی و همچنین فراسنجه های خونی مرتبط با ایمنی) در بین دو عده آغوزدهی (4 و6) مورد مطالعه، هیچ گونه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد دفعات وعده های تغذیه آغوز در 24 ساعات بعد از تولد بزغاله های نژاد مورسیانوگرانادینا هیچ گونه تاثیری بر میانگین افزایش وزن روزانه و همچنین میزان ایمنوگلوبین سرم خون بزغاله ها نداشت.

  کلیدواژگان: بزغاله، ایمنوگلوبین، آغوز، تعداد وعده
|
 • Azadeh Rostamian *, Amirali Sadeghi, Ahmad Karimi Pages 3-16

  This study was carried out to evaluate the effects of vitamin E (VtiE) and L-carnitine (L-Car) supplements with purslane powder (PP) in reduced-protein diet to immune response, hematological indices and some serum indices in broiler chickens reared at cold stress . 576 one-day-old male broiler chicks (Ross 308) were randomly assigned to six treatments, with six replicates per treatment and 16 birds per replicate. The experimental treatments were as follows: 1) normal-protein diet (negative control; NC), 2) a reduced- protein diet (20 g kg-1 lower protein) as a control diet (C), 3) C + 2 g kg-1 of PP, 4) C + PP diet supplemented with 250 mg kg-1 VitE, 5) C + PP diet supplemented with 150 mg kg-1 of L-Car and, 6) C + PP diet supplemented with 250 mg kg-1 VitE + 150 mg kg-1 L-Car. Results showed that diets supplemented with PP + VtiE and PP + L-Car showed decreased the number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit and heterophil to lymphocyte ratio (P<0.05) at 42 days. Antibody titers against Sheep red blood cells and Newcastle disease virus were significantly increased (P<0.05) at 41 and 27 days by VtiE and L-Car, respectively. While triglycerides and cholesterol were significantly reduced by them (P<0.05). It could be concluded that addition of VtiE and L-Car alone in combination with purslane in low protein diets by create beneficial synergistic effects, it can improve immune system and health in broilers reared at cold stress.

  Keywords: Cold stress, Antibody titer, Reduced- protein diet, Hemoglobin
 • Mohsen Nouri *, Seyed Naser Mousavi, Masoud Pahlevanzadeh Pages 17-28

  This experiment was conducted to study the effect of using beef spleen meal on growth performance and safety of broilers on 120 one-day-old male Ross 308 broiler chicks in a completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates, and 6 chicks per replicate. The experimental included different levels of 0, 2, 4, 6, and 8% spleen meals. Feed intake, weight gain, and feed conversion ratio were recorded periodically. At the end of the experiment, two chickens each replicate were slaughtered to determine carcass components. To evaluate the immune response, a Solution of sheep red blood cells (SRBC) was injected intravenously. The amount of dry matter, crude protein, ether extract, calcium, phosphorus, sodium, potassium, iron, copper and zinc content of samples were; 95, 77.3, 12.5, 0.038, 1.09, 0.51, 0.36, 0.23, 0.0012 and 0.0078%. The result showed that most performance parameters were significantly affected by the different levels of spleen meal so using spleen meal caused more weight gain than the control group. Diets containing spleen meal had significantly lower feed consumption and feed conversion ratio than the control group (p≤0.001). The use of different levels of spleen meal had no significant effect on the safety parameters measured in this experiment. According to the obtained results, the use of spleen powder in the broiler diet is recommended up to 8% nutritionally and economically.

  Keywords: broilers, Immune, performance, protein, spleen meal
 • Behrouz Dastar *, Mohammad Taheri, Omid Ashayerizadeh, Reza Mirshekar Pages 29-44
  This experiment was conducted to investigate the effect of replacing raw or fermented rapeseed meal with soybean meal on production performance and eggshell quality in broiler breeders. Rapeseed meal was fermented for 30 days with Lactobacillus subtilis and Aspergillus niger, and 140 broiler breeders (Ross 308) in a completely randomized design with a factorial arrangement of 3 × 2, including two types of rapeseed meal (raw and fermented) and three replacement levels with soybean meal (33, 66, and 100%) with a control group (corn-soybean) were performed with 5 replications for 12 weeks (three production stages). Results indicated that pH and glucosinolates values of rapeseed meal decreased significantly after microbial fermentation (P<0.05). Fermented rapeseed meal had no significant effect on body weight, egg weight, egg production percentage, and eggshell quality in comparison with raw rapeseed meal. The effect of replacing meal level on body weight and egg weight was insignificant, but with increasing the level of raw or fermented rapeseed meal in the diet a linear significant decrease was observed in production percentage and eggshell quality (P<0.05). The production percentage was significantly lower in hens fed 100% raw or fermented rapeseed meal compared to the control group (P<0.05). According to the results of this experiment, raw or fermented rapeseed meal at the levels of more than 66% replacement with soybean meal in the diet of broiler breeders negatively affected production performance and eggshell quality.
  Keywords: fermentation, Production performance, Rapeseed meal, Eggshell quality, broiler breeder
 • Abdumahdi Kabirifard *, Houshang Lotfollahian, AmirArsalan Kamali, MohammadHadi Sadeghi, Mahmoud Dashtizadeh, Seyed Abutaleb Sadeghi, Hossein Khaj Pages 45-56

  Effect of the type of material used as litter on litter quality and performance and economic parameters of broilers was investigated using 300 day-old Ross-308 broiler chickens by three types of bedding material [date palm leaf (DPL), rice paddy (RP) and cardboard roll (CR)] based on a randomized complete design with three treatments and five replications. The thickness of DPL and RP and CR litters were 3, 3 cm, and the 0.5 mm, respectively. The results showed that water holding capacity of DPL litter was higher than RP and CR litters (P0.05). The ammonia nitrogen content of DPL litter in 28 day was lower than RP and CR litters (P0.05), and this variable in DPL and RP litters in 43 days was significantly higher than CR litter (P0.05). The daily weight gain of broilers in whole period, final live weight and production index in birds raised on DPL litter were higher than RP and CR litters (P0.05). The feed cost and feed conversion ratio of whole period in the birds raised on DPL litter were lower than RP and CR litters (P0.05). The survivality of the birds raised on DPL and RP litters were higher than CR litter (P0.05. In total, the results showed that DPL litter, by improving of performance and economical parameters, can be used an appropriate alternative as broilers litter for RP and CR litters.

  Keywords: Date palm leaf, Cardboard roll, ammonia nitrogen, performance parameters, Broiler Chickens
 • Navid Ghavipanje *, MohammadHasan Fathi Nasri, Mojtaba Afshin, Seyyed Ahmad Hosseini, Seyyed Homayoun Farhangfar Pages 57-69

  The worldwide population growth leads to an increase in livestock production that along with the challenges caused by climate change and water scarcity highlights the importance of raising resistance livestock such as camels. The present study aimed to investigate the effect of partial and total replacement of dietary alfalfa with camelthorn. Total 18 fattening Sandi growing dromedary camels (9 to 10 months old with an average initial weight of 115±7.7 kg) were randomly assigned to one of three experimental treatments in a completely randomized design, with 6 replicates for each treatment. Experimental diets included: 1- control diet (without camelthorn), 2- diets containing 25% camelthorn, and 3- diets containing 50% camelthorn (dry matter basis). The feed intake was recorded daily and the animals were weighed monthly (on days 0, 30, 60, 90, and 150 of the experiment). The results showed that dry matter intake was increased with increasing camelthorn inclusion in the diet (P ≤ 0.05). Although, the average daily gain was reduced in the diet containing 50% DM camelthorn (P ≤ 0.05), but no significant difference was observed between the treatment containing 25% DM camelthorn and control. Feed cost per kilogram weight gain and profit per kilogram of weight gain tended to increase (P = 0.01) with increasing the inclusion of camelthorn in the diet. Overall, the findings of this study showed that feeding camels with camelthorn up to 50% of dietary DM, not only did not have severe deleterious effects on growth performance, but also reduced the production costs.

  Keywords: Camelthorn, Growth performance, Economic Indicators, Fattening Camel, rangeland species
 • Mamak Rezaeian Tabrizi, S. R. Ebrahimi Mahmoud Abad *, A. Falah Pages 71-88

  The aim of this study was to compare different processing methods on chemical composition, ruminal degradability and in vitro digestibility of soybean seed. For this purpose, three ruminally fistulated bulls were used to measure ruminal degradability of crude protein (CP) and dry matter (DM) by nylon bag technique. Treatments were included: control, gamma irradiated soybean seeds in doses of 20 and 40 kGy, electron beam irradiated soybean seeds in doses of 20 and 40 kGy, microwave irradiated soybean seeds in 15 and 30 minutes, heated soybean seeds for 15 and 30 minutes. The results showed that gamma and electron irradiation with doses of 20 and 40 KGy and also heating for 15 and 30 minutes reduced the rapidly degradable fraction (a) of DM and CP and increased slowly degradable fraction (b) of DM and CP (P <0.05). Gamma and electron irradiation at doses of 20 and 40 KGy and heating for 15 minutes significantly reduced the effective rumen degradability of DM at rumen out flow rates of 2, 5 and 8 %/h to unprocessed treatment. (P<0.05). Gamma irradiation at doses of 20 and 40 kGy reduced the effective rumen degradability of CP at rumen outflow rates of 2 %/h compared to the non-irradiated treatment. Therefore, electron irradiation is recommended for improving nutritional value of soybeans for using in ruminant diets

  Keywords: irradiation, Soybean seeds, degradability, Digestibility
 • Maliheh Nekoofard, Ghassem Jalilvand *, Nzar Afzali, Farzad Bagherzadeh Kasmani, Reyhaneh Houshyar Pages 89-104

  This experiment was performed to investigate the effect of reduced phosphorus levels on performance, production efficiency index and protein digestibility of Japanese quail fed wheat-based diets supplemented with phytase and xylanase. For this purpose, 704 fourteen-day-old female Japanese quail were randomly divided into eight treatments with four replicates and each replicate containing 22 chicks. Experimental treatments were performed by diets containing two levels of phosphorus (0.30% and 0.14%), two levels of phytase (0 and 0.01%), and two levels of xylanase (0 and 0.05%) in completely randomized design with the factorial arrangement (2×2×2). The results showed that in the whole period of experiment, birds fed diets of 0.3% phosphorus, 0.01 phytase and 0.05 xylanase had a greater weight gain and feed intake (P≤0.05). The treatment had no effect on feed conversion ratio, mortality rate and production index. Birds fed diets containing 0.30% phosphorus with xylanase compare to phytase had highest digestibility of protein (P≤0.05). Finally, it can be concluded that the simultaneous use of phytase and xylanase enzymes in wheat-based diets containing phosphorus at the required level (0.30%) can have favorable effects on the performance, including feed intake, weight gain and protein digestibility in Japanese quails.

  Keywords: quail, Wheat, Phosphorus, xylanase, Phytase
 • Heydar Zarghi *, Zahra Mousavi, Masoud Mohammadi, Mitra Riasi Pages 105-122
  This study was conducted to evaluate antibacterial properties of Optocid acidifier against pathogenic bacteria, growth performance, nutrient digestibility, blood calcium and phosphorus concentrations, and intestinal histology of broiler chickens. In vitro coundition the minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) of Optocid against pathogenic bacteria of poultry (Salmonella, Escherichia coli and Clostridium perfringens) were evaluated. In vivo stage, a total of 100 one-day-old male Ross-308 broiler chicks were allotted to a complete randomized design with 2 treatments, fed non-supplemented diet and fed diet containing 0.1% Optocid with 5 replications and 10 birds each. The results of MIC and MBC revealed that this product was effective against all three pathogenic bacteria. Dietary Optocid supplementation significantly decrease 10d live weight and daily feed intake in 2-10 day of age period. Dietary Optocid supplementation was not affect on growth performance traits in 11-23 day of age. During the finisher (24-42d) and the whole experimental (2-42d) periods the final live body weight, daily weight gain, feed conversion ratio, European production efficiency factor and economic performance improved as diet supplement by Optocid. Dietary Optocid supplementation increase protein digestibility, and intestinal villi height. It is concluded, dietary Optocid supplementation (0.1%) can be effective on growth performance, health and development of the digestive system in broiler chickens.
  Keywords: Acidifier, Intestinal Histomorphometry, Broiler Chickens
 • Masoud rezvan, GholamReza Dashab, Mostafa Yousef ellahi, Naser Tajabadi, kamal Shojaian, Mohammad Behjatian Pages 123-134

  The aim of this research is to investigate the effect of sweet paste containing AVP-4 on queen egg laying rate, carcass weight, population size, brood rearing, protein and body fat in European honey bees. In this experiment, 20 colonies with the same age and homogenized queen were used. The hives used were of the Langstroth type and the colonies were homogenized in terms of the population of newborns, the population of adult bees, and the amount of food reserves (pollen and honey). The field experiment was carried out in the form of a block design in four treatments, including the first control treatment of sweet dough without Nano-supplement, the second treatment of sweet dough containing 2.5% , the third treatment of sweet dough containing 5% , and the fourth treatment of sweet dough containing 7.5% of Nano-supplement in five replications. The amount of eggs, larvae and pupae was measured every 15 days and the colony population was measured in a frame. It was used to determine crude protein and body fat based on AOAC methods. The obtained results showed that there was no significant difference between the treatments in the entire experimental period by comparing the mean egg laying of the queen, brood rearing, population size and crude protein in the entire experimental period (P>0.05). Comparison of the average amount of fat (ether extract) had a significant difference among the treatments (P<0.05). The use of AVP-4 supplement in feeding honey bees had no significant difference between the treatments .

  Keywords: Amino acid, Vitamin, mineral supplement, Honey bee, Sweet paste
 • Mohammad Haydari, MohammadEbrahim Nooriyansoroor *, Farhang Fatehi, MohammadMehdi Moeini Pages 135-141

  Colostrum composition as well as colostrum IgG concentration varies among goat breeds. Among all the goat breeds, Murciano Granadina has the lowest level of immunoglobulin. The present experiment was conducted with the aim of investigating the number of times colostrum feeding (4 and 6 servings) in 24 hours on growth performance and safety parameters in Murcianogradina goat kids.The present study was conducted using a completely random statistical design and comparison of means using the T test. The duration of insemination was 24 hours. The number of 20 Murciano Granadina goat kids was studied in two treatments with 10 replications. The first group was fed 4 servings of colostrum and the second group was fed 6 servings of colostrum during 24 hours. The amount of colostrum consumed during the study period was 30% of the birth weight of the goat kids. The first dose of insemination was given to the goat kids immediately after birth and by hand. In general, the findings of this research showed that among all the parameters measured (colostrum compounds, growth performance and blood parameters as well as blood parameters related to immunity) among the two lactating groups studied (4 and 6), No significant differences were observed.The results of this study showed that the number of times and amounts of colostrum feeding in 24 hours after the birth of Murcianogranadina goats had no effect on the average daily weight gain as well as the blood serum immunoglobulin levels of the goat kids

  Keywords: goat kids, Immunoglobulin, colostrum, promise