فهرست مطالب

نشریه مطالعات قرائت قرآن
سال یازدهم شماره 20 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شبنم رجب زاده، حمیدرضا مستفید*، مریم حاجی عبدالباقی صفحات 9-36

  اختلاف قرایات از جمله مفاهیم مطرح و بسیار مهم علوم قرایات و تفسیر است . تا قبل از ابن مجاهد (324 ق) هر یک از علمای قرایات می توانستند با تکیه بر اجتهادات شخصی خویش ، قرایت خاص خود را اختیار نموده و طریق جداگانه ای را در پیش بگیرند . همواره هر اختیاری بر اساس ملاک ها و مقاییسی صورت می پذیرفته است . امروزه سه ملاک ابن الجزری (833 ق) به عنوان سه مقیاس معتبر صحت قرایات، شناخته شده و تمام ملاک های پیشین را تحت الشعاع خود قرار داده است . سوال اینجاست که این ملاک ها در طول تاریخ چه سیری را پیموده و دچار چه تغییر و تحولاتی شده اند . این پژوهش بر اساس معلومات کتابخانه ای ، به صورت توصیفی _ تحلیلی انجام شده است . ملاک ها و مقیاس های مختلف قرایی حاصل از چهار بازه زمانی ذیل عبارت اند از: 1 . ملاک نقل شفاهی متکی بر وثاقت ناقل: از رحلت رسول اکرم  تا توحید مصاحف؛ 2 . چهار ملاک اجماع ، قیاس ، مطابقت کلی با مصحف امام ، مطابقت با مصاحف برخی صحابه مشهور: بعد از توحید مصاحف تا ابن مجاهد ؛ 3 . دو ملاک اجماع ، مطابقت کلی با مصحف امام: زمان ابن مجاهد؛ 4 . سه ملاک صحت سند (بنا به قولی تواتر) ، موافقت با وجهی از وجوه زبان عربی ، مطابقت با [جزییات] رسم المصحف و یا بنابر قول ابن الجزری مطابقت با یکی از مصاحف عثمانی ولو به صورت احتمالی: بعد از ابن مجاهد تا ابن الجزری .

  کلیدواژگان: ملاک ها و مقاییس قرائی، اجماع در قرائت، قیاس در قرائات، رسم المصحف، صحت سند، تواتر
 • الهه شاه پسند*، مریم خطیب صفحات 37-70

  درباره قرایت رایج در هر کدام از امصار و اعصار اسلامی، اخبار پراکنده ای وجود دارد . این اخبار نمی توانند تصویر واضحی از پراکندگی و نحوه انتشار قرایات در دوره های مختلف مناطق اسلامی به دست دهند . یکی از شواهدی که به تکمیل چنین داده هایی کمک می کند، بررسی مصاحف مکتوب در آن زمان است . محققان این مقاله، پنج نسخه از مصاحف خطی قرن هفتم هجری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی را انتخاب کرده و با استخراج آمار میزان مشابهت فرش الحروف و رسم المصحف این قرآن ها به رسم المصحف و قرایت قاریان بوم های مختلف، برای دستیابی به قرایت رایج ایران در قرن هفتم تلاش کرده اند . طبق آمار به دست آمده، تنها در قرآن شماره 67 که کتابت آن به اوایل قرن هفتم باز می گردد، رسم مصحف همانند قرون گذشته بیشترین شباهت را به رسم مصحف بصره دارد؛ اما در قرآن شماره 84، بیشترین مشابهت به یک اندازه به هر دو رسم مصحف بصره و کوفه است . رسم سه مصحف دیگر نیز با حدود چهار درصد تفاوت، بیشترین شباهت را به رسم بوم کوفه و پس از آن بصره دارد و این نخستین بار طی قرون چهارم تا هفتم است . درباره قرایت مضبوط در مصاحف نیز در ایران، از قرن های پنجم و ششم اندک اندک تمایل بیشتری به قرایات کوفی و به ویژه قرایت عاصم با هر دو روایتش پیدا شده بود . تنها اینکه در قرن هفتم وضوح و شدت بیشتری یافته و به طور خاص بر قرایت عاصم متمرکز شده است .

  کلیدواژگان: مصاحف مخطوط، کتابخانه آستان قدس رضوی، فرش الحروف، قرائات ده گانه، عاصم، حفص و شعبه
 • حامد شریفی نسب* صفحات 71-106

  برخی از نویسندگان معاصر تلاش کرده اند تا با تحلیل برخی روایات تفسیری، قرایت عاصم به روایت حفص را قرایت معتبر و مبنا نزد اهل بیت جلوه دهند؛ پس با گزینش هفده روایت ادعا کرده اند که تنها قرایتی که در همه این روایات با تفسیر اهل بیت انطباق دارد و مبنای تفسیر اهل بیت بوده، روایت حفص از قرایت عاصم است . ازآنجاکه این ادعا از جهتی به اهل بیت نسبت داده شده و از جهت دیگر، قرایتی را به عنوان قرایت معتبر و صحیح به قرآن کریم منتسب کرده، بررسی صحت این ادعا بسیار ضروری است و پژوهش حاضر با همین هدف، به بررسی این ادعا و ارزیابی روایات و تحلیل های ارایه شده، پرداخته است . پژوهش انجام گرفته نشان می دهد که از هفده روایات ارایه شده، شانزده روایت هیچ دلالتی بر مطابقت قرایت اهل بیت با قرایت عاصم به روایت حفص ندارند و یک روایت باقی مانده نیز با روایتی دیگر در همان آیه در تعارض است . همچنین این واقعیت آشکار می شود که حتی همین هفده روایتی که دلالتشان بر مدعا ناتمام است، گزینشی انتخاب شده و روایات تفسیری متعددی که بر خلاف روایت حفص است، نادیده گرفته شده اند . به عنوان نمونه در پژوهش حاضر بیست روایت در تفسیر سیزده آیه ارایه شده که هیچ یک بر روایت حفص منطبق نیستند و این حقیقت را تایید می کنند که اساسا قرایت اهل بیت را نمی توان مبتنی بر قرایت یکی از قاریان جلوه داد .

  کلیدواژگان: قرائت معصومان، قرائت عاصم، روایت حفص، روایات اهل بیت ع
 • منتظر البیاتی*، علیرضا قائمی نیا، سید حمید جزایری صفحات 107-130

  قرایت قرآن مهمترین کلید ورود به خزانه معرفت قرآن است . لکن پس از پیامبر  اختلاف قرایات به فزونی رفت و متخصصان علوم قرآنی برای یافتن قرایت صحیح قواعد مختلفی را ارایه کردند . در این میان عالم سبیط نیلی متفکر و قرآن پژوه شیعه عراقی، تلاش نمود با استفاده از واج شناسی، رویکرد قصدگرایی و تفسیر قرآن به قرآن، وجود ترادف و مشترک لفظی در قرآن را نفی کند و هرگونه تقدیر یا حذف الفاظ یا تغییر ترتیب واژه ها در آیات را بیانگر تغییر معنا و مقصود الهی داند و معیار دورن متنی را برای تشخیص قرایت صحیح ارایه نماید . لکن سخن او در خصوص تشخیص قرایت صحیح قرآن دارای اشکالاتی است؛ مانند: پیشنهاد قرایت صحیح پیش از بررسی قرایات مختلف، خلط میان تثبیت یک قرایت در مصحف کنونی با ترجیح یک قرایت بر قرایات دیگر . این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای، به نقد و بررسی معیار نیلی در این زمینه می پردازد، و بیان می کند که یکی از معیارهای تشخیص قرایت صحیح قرآن، استفاده از روابط درون متنی، از جمله همنشینی واژه ها، نغماهنگ و پیوستگی آیات است .

  کلیدواژگان: عالم سبیط نیلی، نظام قرآنی، قرائات، قصدگرایی، معیار تشخیص قرائت صحیح قرآن
 • مصطفی زرنگار* صفحات 131-156
  بررسی تطبیقی و میان رشته ای موضوع «غناء» در لغت، قرآن کریم، فقه اسلامی و روایات وارده در خصوص تلاوت کلام الله، با هدف تبیین جایگاه و حکم شرعی به کار گیری این فن در خوانش هنری کلام وحیانی ، محور اصلی بحث این مقاله است . «غناء» در لغت به معنای مطلق آوا و صدا یا خواندن با صوت زیبا و کشیده با نوعی ترجیع و طرب و یا صدای آواز مناسب با مجالس معصیت گفته شده است . در قرآن کریم، «غناء» مصادیقی چون: «قول زور»، «شهادت زور»، «لغو»، «استفزاز به صوت شیطان»، «لهو الحدیث» و «سمود» دارد که دستور به اجتناب و اعراض از این موارد شده است؛ زیرا انحرافات دینی و اخلاقی، انسانی را در پی دارد . در فقه شیعه ملاک اصلی حرمت غناء، اشتمال آن بر لهو، باطل و طرب انگیزی یا تکلم به امر باطل است و در فقه اهل تسنن، صوت یا آواز اگر به صورتی باشد که جز احتمال حرمت در آن راه نداشته باشد، حرام یا مکروه و در غیر این صورت مباح دانسته شده است . در صورتی که غناء را به معنای مطلق صدا یا آوا بدانیم، حکم فقهی خاصی بر آن مترتب نیست . در روایات اسلامی، تغنی به قرآن در تلاوت، اگر به معنای قرایت با الحان و اصوات خوش باشد با رعایت اصولی چون تحزین، ترتیل، خشوع و تدبر در قرآن، مورد توصیه روایات اسلامی است و اگر به معنای استغناء و ملازم بودن با قرآن اخذ شود، از بحث غناء خارج خواهد بود .
  کلیدواژگان: قرآن کریم، روایات اسلامی، فقه اسلامی، غناء، تغنی، تلاوت
 • محمدصادق یوسفی مقدم* صفحات 157-176

  قرایات تاثیر مستقیم در تفسیر قرآن داشته و مفسران بر اساس آن به تفسیر پرداخته اند . برخی از میان قرایات به قرایت ساید بسنده کرده، برخی قرایت خاصی را برگزیده و بر اساس آن تفسیر کرده و برخی به همه قرایات پرداخته است . علامه طباطبایی با فرض عدم تواتر قرایات و با عنایت به معیارهای قرایت صحیح که عبارت است از صحت سند، مطابقت با قواعد عربی و رسم الخط مصحف و معیارهایی که خود برای گزینش قرایت مطرح کرده، روش نقد و گزینش را از میان قرایات برگزیده است . از این رو برخی قرایات را نقد کرده و برخی را به دلیل برخورداری از شرایط قبول، یا مطابقت با سیاق و یا برخورداری از موید روایی ترجیح داده است . نیز در برخی موارد قرایت همسو با دیدگاه تفسیری خود را بر گزیده است . هر چند در مواردی از معیارهای پذیرفته خود خارج شده و بدون دلیل قرایتی را ترجیح داده و یا بدون ترجیح، قرایات را نقل و بدون بررسی وامی گذارد . این مقاله با روش کتابخانه ای و تحلیلی دیدگاه علامه طباطبایی را درباره معیارهای انتخاب قرایت بررسی و نقد کرده است.

  کلیدواژگان: معیار قرائت، اختلاف قرائات، روایات، سیاق، علامه طباطبایی
 • زهرا قاسم نژاد، ساره تنافرد* صفحات 177-202
  پس از پدیدآمدن اختلاف قرایات و محدودسازی آنها به قرایات سبعه و عشره در قرن چهارم هجری، علمای شیعه در طی سال ها رویکردهای متفاوتی در برخورد با تواتر قرایات از خود نشان دادند . برخی علمای معاصر معتقدند از ابتدای نزول قرآن تا کنون، شیعیان در زمینه اختلاف قرایات متفق القول بوده اند؛ اما با بررسی دقیق تر منابع مشاهده می شود که نه تنها چنین نبوده، بلکه نظرات دانشمندان شیعه در چهارده قرن گذشته در باب تواتر قرایات قرآن، تغییراتی داشته است . برخی به انکار تواتر قرایات پرداخته و برخی به صراحت آنها را متواتر دانسته اند . در این پژوهش تلاش شده با روش توصیفی- تحلیلی ضمن استخراج نظرات اندیشمندان معروف شیعه، از میان آثار باقی مانده از آنها، به بیان تفاوت رویکرد ایشان در مقابله با مساله تواتر قرایات در طی سال ها و مقایسه این دیدگاه ها پرداخته و سیر تحول تاریخی آراء ایشان در باب تواتر تشریح شود . نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد دیدگاه اندیشمندان در حوزه تواتر قرایات متفاوت است . در قرن اول تا پنجم مساله جواز قرایات معروف مطرح بوده و از قرن ششم بحث تواتر قرایات مطرح شده و از قرن 11 به بعد رای اندیشمندان شیعه انکار تواتر قرایات است .
  کلیدواژگان: اختلاف قرائات، اندیشمندان شیعه، تواتر قرائات، وحدت نزول، قرائات سبعه
 • محمد امینی تهرانی، سید علی میردامادی نجف آبادی، فرهاد عباسی، سید علی عباس* صفحات 203-231

  یکی از آداب تلاوت قرآن کریم که در روایات فریقین مورد توجه قرار گرفته، درباره چگونگی اجرای نغمات در هنگام تلاوت قرآن کریم است. دسته ای از روایات به مسیله صوت حسن اشاره داشته اند و دسته ای دیگر به مسیله تحزین صوت در هنگام تلاوت اشاره می کنند. موضوع مقاله حاضر بررسی مسیله صوت حسن و تحزین صوت در روایات فریقین است که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود. از مهم ترین نتایج مقاله حاضر آن است که دو موضوع فوق در روایات فریقین مورد توجه قرار گرفته است. آیات مربوط به صوت حسن به دو دسته تقسیم می شوند: آیاتی که مستقیم به صوت حسن در تلاوت قرآن توجه می دهند و آیاتی که مستقیم به بحث تلاوت قرآن مرتبط نمی شوند اما می توان از آنها برای تایید صوت حسن در تلاوت بهره برد. روایات نقل شده در این باره دارای دلالت مستقیم و غیر مستقیم هستند. در منابع شیعه و اهل سنت به هر دو ویژگی صوت حسن و تحزین صوت توجه شده است. تحزین صوت می توان به معنای شدت و استحکام در تلاوت نیز باشد.

  کلیدواژگان: صوت حسن، تلاوت قرآن، آداب تلاوت قرآن، تحزین صوت، جوامع روایی فریقین
 • حسین خانی کلقای*، آرزو عثمانی صفحات 231-262

  میان قرایت های قرآنی و علم صرف و نحو در زبان عربی رابطه تنگاتنگی وجود دارد؛ زیرا قرآن موثر ترین عامل پی ریزی و تدوین قواعد عربی است؛ چراکه نخستین نحویان زبان عرب، خود جزء قراء قرآنی بوده اند . در قرایت شماری از آیات قرآن بین قاریان اختلاف است . اختلاف در قرایت پیشینه کهن دارد و یک واقعیت تاریخی است که دلیلی بر انکار آن وجود ندارد . در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، موارد اختلافی در قرایت قراء سبعه در جزء اول قرآن کریم، با استعانت از کتب لغوی، اعرابی و تجویدی و با تبیین علل لغزش ها، در دو بخش اعرابی، لغوی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در بین مکاتب قرایت، کوفیان موفق تر از بقیه عمل کرده اند . عاصم کوفی در میان قاریان هفت گانه دارای کم ترین لغزش بوده است و روایت حفص از عاصم بیشترین انطباق را با قواعد ادبیات عرب داشته و در مقابل، قنبل راوی ابن کثیر مکی، ضعیف ترین عملکرد را در قرایت داشته است .

  کلیدواژگان: قرآن کریم، اختلاف قرائات، انواع اختلاف قرائات، قراء سبع، جزء اول قرآن
 • حسن رضایی هفتادر، نفیسه زارعی* صفحات 263-284

  یکی از مهم ترین مباحث تاریخ قرآن، موضوع اختلاف قرایات است، قرایات متفاوت از آیات قرآن کریم دست آویز خاورشناسان شده و دیدگاه ها و اشکالاتی به این موضوع وارد کرده اند . ایگناس گلدزیهر در کتاب گرایش های تفسیری در میان مسلمانان، شروع و شیوع اختلاف قرایات در قرن های نخستین را اولین دوره تفسیر قرآن می داند و از آن جهت که اختلاف قرایات با نص قرآن کریم ارتباط دارد آن را بهانه ای برای ضربه زدن به قرآن قرار داده است؛ زیرا تمامی آنها را منسوب به پیامبر   دانسته و می گوید پیامبر دچار نوعی تساهل و تسامح شده است و صحابه نیز دارای روحیه آزاد بوده اند که اینها را پذیرفته اند . از طرف دیگر در موارد گوناگون تلاش دارد قرآن را در کنار کتب مقدس قرار دهد و با آنها مورد تطابق و بررسی قرار دهد . در این نوشتار ضمن طرح دیدگاه های ایگناس گلدزیهر درباره اختلاف قرایات قرآن، نقد شده است .

  کلیدواژگان: مراحل تفسیر قرآن، گلدزیهر، اختلاف قرائات، تقون سوفریم، تلمود یهود
 • حسین رضایی*، ابراهیم اقبال صفحات 285-304
  علم قرایات، عهده دار شناخت و بررسی اختلافات در نحوه تلفظ و اداء کردن کلمات قرآن کریم است . در همین خصوص، در منابع روایی اهل سنت احادیثی وجود دارد که به «سبعه احرف» مشهور و موجب شده برخی به همین دلیل، اختلاف در قرایت را وحیانی قلمداد کنند . هرچند عالمان شیعه با استناد به روایات معتبر از اهل بیت b مبنی بر نزول قرآن بر یک وجه با این دیدگاه مخالف هستند، اما صاحب نظران اهل سنت در تبیین مراد از این احادیث، حدود ده وجه را بیان کرده اند که از آن میان، جواز قرایت به لهجه های قبایل عربی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته که این وجه در واقع نظریه وحیانی بودن اختلاف قرایات را تضعیف و نظر عالمان شیعه مبنی بر نزول قرآن بر یک قرایت را تایید می نماید . هدف پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده، ارایه شواهدی در تقویت این نظریه، با بررسی تاثیر لهجه های قبایل عرب بر قرایت قاریان هفت گانه در سوره یس است . نتیجه آنکه می توان با نظر افرادی که اختلاف قرایات را غیروحیانی می دانند همراه شد و علاوه بر این، اندازه این تاثیر را در اختلاف قرایت قراء سبعه به دست آورد .
  کلیدواژگان: قرآن کریم، قرائات، قراء سبعه، لهجه، سوره یس
 • فاطمه ذاکر*، داود صائمی صفحات 305-324

  اختلاف قرایات یکی از مباحث مهم علوم قرآن است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان این علم و مفسران بوده است و نظرات مختلفی در مورد انواع آن و انتخاب قرایت صحیح ارایه شده که در این میان بررسی قرایات منسوب به اهل بیت  از مباحث مهم و ضروری در فرهنگ پژوهش های صورت گرفته در علم قرایت است . محقق در این پژوهش در صدد است گزارشی از اختلاف قرایاتی که در سوره توبه از اهل بیت  نقل شده را بیاورد و به این پرسش پاسخ دهد که قرایات اهل بیت  چه تفاوتی با دیگر قاریان داشته و سند این روایات از چه میزان اعتباری برخوردار بوده و در این سوره فراوانی روایات معصومان  چه مقدار است؟ در این سوره، جمعا هفده روایت در اختلاف قرایات منسوب به معصومان  در تفاسیر یافت شد که یک مورد آن دارای سند و بقیه سند صحیح ندارند . گزارش های روایی دال اختلاف قرایت به جهت فقدان سند و گاه اضطراب متنی دچار ضعف هستند و نمی توان احتجاج شرعی بر صحت آن اقامه کرد . بنابراین به این قرایات به عنوان قرایت اهل بیت نمی توان اطمینان کرد .

  کلیدواژگان: روایات تفسیری، قرائات، اختلاف قرائات، اهل بیت، سوره توبه
|
 • Shabnam Rajabzadeh, HamidReza Mostafid *, Maryam Haji Abdolbaghi Pages 9-36

  Variations in Quranic recitations (Qira’at) are among the prominent and highly significant subjects in the Quranic sciences and interpretation fields. Until the time of Ibn Mujahid (324 AH), Quranic Reciting (Qira’at) scholars had the liberty to adopt their specific recitations (Qira’at) based on their interpretations and follow separate paths. Every interpretation was consistently based on certain criteria and measures. Today, the three criteria introduced by Ibn Al-Jazari (833 AH) are recognized as the three valid criteria for the accuracy of Quranic reciting (Qira’at), replacing all previous criteria. The question here is how these criteria have evolved throughout history and undergone what changes and developments. This research is based on library data and is carried out in a descriptive-analytical method. Different Quranic reciting (Qira’at) criteria and measures are derived from four distinct periods as follows: 1- The criterion of oral transmission based on the trustworthiness of narrators: from the passing of the Prophet Mohammad (PBUH) to the compilation of the first manuscripts. 2- Four criteria: consensus (ijma), analogy (qiyas), general conformity with Imam’s manuscript, and conformity with the manuscripts of some well-known companions: after the compilation of the first manuscripts until Ibn Mujahid. 3- Two criteria: consensus and general conformity with Imam’s manuscript: during the time of Ibn Mujahid. 4- Three criteria: the authenticity of the chain of narrators (or according to some scholars massive-reporting or tawatur), agreement with one of the Arabic language’s aspects, conformity with the details of the canonical manuscript, or according to Ibn Al-Jazari’s opinion, conformity with one of the Uthmani manuscripts, even if it’s a probable match: after Ibn Mujahid until Ibn Al-Jazari

  Keywords: : Quranic Criteria, Measures, consensus in Quranic Reciting (Qira’at), Analogy in Quranic Reciting (Qira’at), Canonical Manuscript, Chain of Narrators’ Authenticity, Massive Reporting (Tawatur)
 • Elaheh Shahpasand *, Maryam Khatib Pages 37-70

  There are scattered reports about common recitation (Qira’at) in various regions and eras of Islam. These reports cannot provide a clear picture of the diversity and dissemination of recitations (Qira’at) in different periods of Islamic regions. One of the pieces of evidence that can help complete such data is the examination of written manuscripts from that era. In this article, the researchers have selected five manuscripts from the 7th-century Hijri found in the library of the Holy Shrine of Imam Reza. By extracting statistics on the similarity of script and manuscript drawings in these Qurans with the script and recitations (Qira’at) of native reciters from different regions, they have attempted to identify the common recitation (Qira’at) in Iran in the 7th century. According to the obtained statistics, only in Quran number 67, which dates back to the early 7th century, does the manuscript drawing resemble that of the Basrah Quran the most, while in Quran number 84, the manuscript drawing resembles both the Basrah and Kufic manuscript drawings to an equal extent. The script of the other three Qurans also has the highest similarity, with approximately four percent difference, to the Kufic script, and then Basrah. This is the first time such findings have been reported from the 4th to the 7th centuries. Concerning the strong recitation (Qira’at) in the manuscripts in Iran, from the 5th and 6th centuries, there was a gradual inclination towards Kufic recitations (Qira’at), especially the recitation (Qira’at) of Asim with both its narrations. However, in the 7th century, more clarity and intensity were found, particularly focusing on the recitation (Qira’at) of Asim.

  Keywords: : Manuscripts (Musahif), Library of the Holy Shrine of Imam Reza, Script Similarity, Ten Recitations (Qira’at), Asim, Hafs, and Shu’bah
 • Hamed Sharifi Nasab * Pages 71-106

  Some contemporary scholars have attempted to portray Hafs’s recitation (Qira’at) as a valid and foundational recitation (Qira’at) according to Ahl al-Bayt (A.S.) by analyzing certain narrations of interpretation (tafsir). They have claimed, by selecting seventeen narrations, that the only recitation (Qira’at) in complete conformity with the interpretation of the Ahl al-Bayt (A.S.) and serving as its basis is Hafs’s recitation (Qira’at). Given that this claim attributes a connection to the Ahl al-Bayt (A.S.) and ascribes a recitation (Qira’at) as valid and accurate concerning the Holy Quran, it is crucial to examine the validity of this assertion. The current research is aimed at investigating this claim and evaluating the narrations and analyses presented in support of it. The conducted research reveals that out of the seventeen narrations presented, sixteen of them do not provide any evidence for the conformity of the recitation (Qira’at) of the Ahl al-Bayt (A.S.) with Hafs’s recitation (Qira’at) in Hafs’s specific version. One remaining narration contradicts another narration in the same verse. Additionally, it becomes evident that even these seventeen selected narrations, which lack substantial evidence for the claim, were cherry-picked while numerous narrations of interpretation contradicting Hafs’s recitation (Qira’at) are regarded; for instance, in this research, twenty narrations are presented in the interpretation of thirteen verses, and none of them align with Hafs’s recitation (Qira’at), confirming that the recitation (Qira’at) of the Ahl al-Bayt (A.S.) cannot be based on the recitation (Qira’at) of one of the reciters.

  Keywords: Immaculate Reciters, Asim’s Recitation (Qira’at), Hafs’s Recitation (Qira’at), Narrations of the Ahl al-Bayt (A.S.)
 • Muntadher Albayati *, Alireza Qaeminia, Seyed Hamid Jazayeri Pages 107-130

  Quranic Recitation (Qira’at) is the most important key to accessing the treasury of Quranic knowledge. However, after the Prophet Mohammad (peace be upon him), differences in Quranic recitations (Qira’at) increased, and experts in Quranic sciences presented various rules for finding the correct recitation (Qira’at). Among them, Alam Sabeet Nili, a Shiite scholar and Quranic researcher from Iraq, attempted to use phonetics, an intentional approach, and Quranic interpretation to refute the existence of synonymous and univocal in the Quran. He considered any determination or omission of words or changes in the word order in verses as indicative of a change in meaning and divine intent. He introduced a textual criterion for identifying the correct recitation (Qira’at). However, his views on identifying the correct Quranic recitation (Qira’at) are problematic, such as proposing the correct recitation (Qira’at) before examining various recitations (Qira’at) and mixing the establishment of one recitation (Qira’at) in the current Mushaf with preferring one recitation (Qira’at) over others. This article, using a descriptive-analytical and library-based approach, critiques and examines Nili’s criterion in this regard, emphasizing that one of the criteria for identifying the correct Quranic recitation (Qira’at) is the use of intra-textual relationships, including word co-occurrence, melody, and coherence of verses..

  Keywords: Alam Sabeet Nili, Quranic System, Recitations (Qira’at), Intentional Approach, Criterion for Identifying the Correct Quranic Recitation (Qira’at)
 • Mustafa Zarnegar * Pages 131-156
  This article provides a comprehensive and interdisciplinary examination of the concept of ghinā (singing) in linguistics, the Quran, Islamic jurisprudence (fiqh), and relevant narrations regarding the Recitation (Qira’at) of the Quran. The main objective is to clarify the position and legal status of utilizing this art form in the artistic rendition of divine revelation. In linguistics, ghinā broadly refers to sound, voice, or melodious and captivating vocalization. However, this article focuses on its specific connotations within the context of the Quran. In the Quran, the term ghinā is associated with various negative implications such as loud speech, vain talk, incitement by Satan, idle talk, and entertainment. The Quran advises against indulging in these behaviors as they lead to religious and moral deviations. In Shia jurisprudence, the primary criterion for the prohibition of ghinā is its inclusion of frivolity, falsehood, and pleasure-seeking, or speaking about unlawful matters. In Sunni jurisprudence, the permissibility of sound or vocalization depends on whether it leads to harm or not; if it does not, it is considered permissible. In Islamic narrations, chanting or singing the Quran during Recitation (Qira’at) is recommended if it involves beautiful melodious sounds and voices while observing principles such as reverence, proper pronunciation (tartīl), humility, and contemplation of the Quranic verses. However, if ghinā implies self-sufficiency and overemphasis on the Quran to the exclusion of other essential aspects, it is outside the scope of this discussion.
  Keywords: Quran, Islamic Narrations, Islamic jurisprudence, Singing (Ghina), Melodic Recitation (Taghanni), Recitations (Talawat)
 • MohammadSadegh Yusofi Moghaddam * Pages 157-176

  Undoubtedly, the science of recitation has a direct impact on the interpretation of the Holy Qur'an, and commentators have interpreted it based on recitations. As some commentators, facing different recitation, have settled on the common recitation, and some have chosen a specific recitation and interpreted based on it. And some have read all the recitation. Allameh Tabataba'i has chosen the method of criticism and selection of readings by assuming the non-frequency of recitations and taking into account the criteria of correct recitation in the science of recitation, which is the authenticity of the document of the narration of the recitation, its conformity with the Arabic rules and the script of the Mushaf. And in addition to the correct reading criteria, he has put forward some criteria for choosing the recitation. He criticizes some of the readings according to his desired criteria in facing different readings and prefers and selects some of the readings with reasoning, having the conditions of acceptance of the reading, conformity of the reading with the context of the verse or by means of narrative evidence. In some cases, he cites the reading in support of his interpretative point of view. However, in some cases he prefers a reading without mentioning the reason, and in some cases he states different readings and leaves them unexamined without preferring any of the readings. This article has analyzed and criticized Allameh Tabataba'i's view on correct reading with an analytical method.

  Keywords: recitation criteria, Hadiths, context, Tafsir alMizan, Allameh Tabatabai, differences in recitations
 • Zahra Ghasemnejad, Sareh Tanafard * Pages 177-202
  After the emergence of variations in Quranic recitations (Qira’at) and their restriction to the Seven and Ten Recitations (Qira’at) in the fourth century AH, Shiite scholars have demonstrated different approaches to deal with the massive reporting of Recitations (Qira’at) over the years. Some contemporary scholars believe that Shia Muslims have unanimously agreed on Quranic Recitations (Qira’at) from the beginning of the Quran’s revelation to the present day. However, a closer examination of sources reveals not only the absence of such unanimity but also significant changes in the views of Shiite scholars on the massive reporting of Quranic recitations (Qira’at) over the past fourteen centuries. Some have denied the massive reporting of Quranic recitations (Qira’at), while others have explicitly considered them massive reports. In this research, we have attempted to extract the opinions of renowned Shiite scholars from their remaining works and clarify the differences in their approaches to the issue of the massive reporting of the Quranic recitations (Qira’at) over the years. We have also analyzed and compared these viewpoints to illustrate the historical evolution of their views on this topic. The results of this study indicate that the perspectives of Shiite scholars regarding the massive reporting of Quranic recitations (Qira’at) vary. In the first to fifth centuries, the permissibility of famous recitations (Qira’at) was discussed, and from the sixth century onwards, the issue of the massive reporting of Quranic Recitations (Qira’at) was raised. From the 11th century onwards, Shiite scholars began to deny the massive reporting of Quranic recitations (Qira’at).
  Keywords: Differences in Quranic Recitations (Qira’at), Shiite scholars, Massive Reporting of Quranic Recitations (Qira’at), Unity of Revelation, Seven Recitations (Qira’at)
 • Mohammad Amini Tehrani, Seyyed Ali Mirdamadi Najafabadi, Farhad Abbasi, Seyed Ali Abbas * Pages 203-231

  One of the etiquettes of Quranic recitation that has received attention in the narrations of two major sects of Islam i.e. Shia and Sunni is related to how melodious tones are performed during the recitation of the Holy Quran. Some narrations refer to the concept of “beautiful recitation”, while others highlight the issue of “voice modulation” during Quranic recitation. This article investigates the concepts of beautiful recitation and voice modulation in the narrations of Shia and Sunni using a descriptive and analytical approach, drawing upon library resources. Among the most important findings of this article is that both of these concepts are emphasized in the narrations of Shia and Sunni. Verses related to beautiful recitation can be categorized into two groups: those that directly address beautiful recitation during Quranic recitation and those that may not directly pertain to Quranic recitation but can be used to confirm the concept of beautiful recitation. The narrations on this subject contain both direct and indirect indications. Both Shia and Sunni sources have given attention to the qualities of beautiful recitation and voice modulation. Voice modulation can also imply intensity and strength in recitation etiquette.

  Keywords: Beautiful Recitation, Quranic Recitation, Quranic Recitation Etiquettes, Voice Modulation, Narrations Sources of Two Major Sects of Islam i.e. Shia, Sunni
 • Hossein Khani Kalgay *, Arezoo Osmani Pages 231-262

  There is a close relationship between Quranic Recitations (Qira’at) and the science of morphology and syntax in the Arabic language, as the Quran is the most influential factor in the formulation and development of Arabic language rules. This is because the earliest Arabic grammarians themselves were Quranic reciters. Differences in the recitation (Qira’at) of certain Quranic verses exist among reciters. These variations in recitation (Qira’at) date back to ancient times and are a historical fact with no basis for denial. In this paper, using a descriptive-analytical approach, discrepancies in the recitation (Qira’at) of the seven reciters (Qurr’a) in the first part of the Quran are examined. Linguistic and grammatical aspects are investigated, and the reasons for these variations are analyzed. The research is divided into two sections: Arabic and grammatical. The results of this study indicate that among the recitation (Qira’at) schools, the Kufan reciters have performed better than others. Among the seven reciters, Asim al-Kufi had the fewest deviations, and Hafs’s recitation (Qira’at), narrated by Asim, exhibited the most conformity with Arabic literary rules. In contrast, Qunbul, the reciter narrated by Ibn Kathir Makki, demonstrated the weakest performance in recitations (Qira’at).

  Keywords: Quran, Difference in Quranic Recitations (Qira’at), Types of Recitations (Qira’at) Variations, Seven Reciters (Qurra), First Part of the Quran
 • Hasan Rezaei Haftadur, Nafisehe Zareii * Pages 263-284

  One of the most significant topics in the history of the Quran is the issue of differences in Quranic Recitations (Qira’at). Various Recitations (Qira’at) of Quranic verses have intrigued orientalists, leading to different perspectives and challenges on this subject. Ignác Goldziher, in his book Interpretive Trends among Muslims, considers the emergence and spread of differences in Quranic Recitations (Qira’at) during the early centuries as the first phase of Quranic interpretation. He regards these variations as an opportunity to criticize the Quran itself, as he attributes all of them to the Prophet Mohammad (peace be upon him). Goldziher suggests that the Prophet showed a form of leniency and tolerance in accepting these differences, and his companions had a spirit of freedom in adopting them. On the other hand, in various instances, Goldziher attempts to place the Quran alongside other sacred books and compare and contrast them. This paper critically examines Ignác Goldziher’s perspectives on the variations in Quranic Recitations (Qira’at).

  Keywords: Stages of Quranic Interpretation, Goldziher, Differences inQuranic Recitations (Qira at), Taqawwin Sofirim, Jewish Talmud
 • Hossein Rezaei *, Ebrahim Eghbal Pages 285-304
  The science of Quranic Recitations (Qira’at) is responsible for studying and investigating the differences in the pronunciation and recitation (Qira’at) of Quranic words. In this regard, there are narrations in Sunni sources referring to the “seven dialects” that have led some to consider these differences in recitation (Qira’at) as divinely ordained. While Shiite scholars, based on authentic narrations from the Ahl al-Bayt (peace be upon them), oppose this view and assert that the Quran was revealed in a single dialect, Sunni scholars have provided about ten interpretations for these narrations, among which the permissibility of reciting in the dialects of Arab tribes has received more attention. This view weakens the theory of divinely ordained differences in Quranic recitations (Qira’at) and supports the opinion of Shiite scholars regarding the Quran being revealed in a single recitation (Qira’at). The aim of this research, conducted using a descriptive-analytical method and based on library sources, is to provide evidence that strengthens this theory by examining the influence of the dialects of Arab tribes on the recitations (Qira’at) of the seven Quranic reciters (Qurra’ Sab’ah) in Surah Yasin. The results of this research may align with the views of those who consider the differences in Quranic recitations (Qira’at) as non-divine, and furthermore extent of this influence on the variations in the recitations (Qira’at) of the seven reciters..
  Keywords: Quran, Quranic Recitations (Qira’at), Seven Reciters (Qurra’ Sab’ah), Dialects, Surah Yasin
 • Fatemeh Zaker *, Davoud Saemi Pages 305-324

  The differences in Quranic Recitations (Qira’at) are a crucial topic in the field of Quranic sciences that has garnered the attention of scholars and exegetes for a long time. Various opinions have been presented regarding their types and the selection of the correct Recitations (Qira’at). In this context, the examination of recitations (Qira’at) attributed to the Ahl al-Bayt (peace be upon them) is an important and necessary subject within the domain of research in the field of Quranic Recitations (Qira’at). This research aims to provide a report on the differences in recitations (Qira’at) attributed to the Ahl al-Bayt (peace be upon them) in Surah At-Tawbah and answer the questions regarding how the recitations (Qira’at) of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) differ from those of other reciters, the credibility of the narrations, and the frequency of these narrations in this surah. In Surah At-Tawbah, a total of seventeen narrations about differences in recitations (Qira’at) attributed to the infallibles (peace be upon them) were found, of which one has a reliable chain of narration, while the rest lack authentic chains. The narrations that report variations in recitations (Qira’at) due to the lack of a chain of narration or the occasional textual instability are not suitable for scholarly reliance, and thus, their authenticity cannot be established. Therefore, it cannot be ascertained that these recitations (Qira’at) are indeed attributed to the Ahl al-Bayt (peace be upon them).

  Keywords: Exegetical Narrations, Quranic Recitations (Qira’at), Differences in Recitations (Qira’at), Ahl al-Bayt (A.S.), Surah At-Tawbah