فهرست مطالب

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 65، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 26
|
 • فرزانه قرائتی جهرمی، امیر فرج اللهی راد* صفحات 1-8
  زمینه

  معماران و طراحان همواره در پی خلق اثر مطلوب و به دنبال آن سعادتمندی جامعه می باشند. اما زمانی اثر معماری مطلوب است که به همه نیاز ساکنان پاسخ داده باشد. بنابراین نیاز به تدوین چارچوب و قاعده منظمی با دیدگاهی جامع جهت طراحی معماری است. به نظر می رسد با رویکرد بین رشته ای و بهره گیری از نگرش های اندیشمندان در حوزه ی فلسفه و با کمک از مفهوم اودایمونیا بتوان به این چارچوب دست یافت. بنابراین مسیله این است که چگونه می توان با کمک مباحث فلسفی در حوزه اودایمونیا، اثر معماری ای خلق کرد که نگاهی همه جانبه به عوامل دخیل در طراحی داشته باشد؟ از این رو با هدف تدوین نظریه اودایمونیا در معماری یعنی بالاترین مرتبه مطلوبیت اثر معماری، چارچوبی مشخص با دیدگاهی همه جانبه برای خلق اثر معماری تدوین شده است.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان می دهد مباحث نظری اودایمونیا را می توان در سه حوزه کلی سیاست، لذت و فضیلت (که خود دارای چهار حوزه عدالت، حکمت، شجاعت و عفت است) دسته بندی کرد. هم چنین در این مقاله نظریه اودایمونیا در معماری در قالب مدل مفهومی شبه منشور با قاعده چهار ضلعی منتظم و با رنگ منحصر به فرد، متناسب با مفهوم هر حوزه تدوین شد. در نهایت راهبردهایی همه جانبه به عنوان راهکارهای تایید شده از طریق منابع معتبر داخلی و خارجی، مطابق با هر شش حوزه در اودایمونیا، در چارچوبی منسجم و نمودار گردش کار جهت به کارگیری قاعده مند آن ها، با در نظر گیری دو عامل مهم مقیاس طراحی و مرحله اثر ارایه شد. هم چنین فرضیاتی که روایی آنها نامعلوم مانده، موضوعاتی برای پژوهش های آینده معرفی می شوند.

  کلیدواژگان: اخلاق، دانش میان رشته ای، فضایل چهارگانه اخلاقی، فلسفه، طراحی معماری همه جانبه
 • بهنام جوانمرد، سیامک جعفرزاده*، سید مهدی قریشی صفحات 9-15
  زمینه

  پول شویی و مبارزه با پول شویی، از ابعاد مهم اقتصاد بازارهای اخلاقی است. از این رو برای داشتن بازار اخلاقی می بایست اقدامات پیشگیرانه در رابطه با پول شویی به عنوان یک جرم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد . برای دستیابی به این مهم و شناسایی علل چنین جرایمی نیاز به انجام مطالعات جرم شناسی است. از این رو در نوشتار پیش رو اقدامات پیشگیرانه در رابطه با پول شویی برای استقرار بازار اخلاقی به عنوان هدف انتخاب و سیستم حقوقی ایران و کنوانسیون های بین المللی در مورد این جرم مورد بررسی قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  ابعاد پولشویی با توجه به جهانی های شدن اقتصاد و جریان آزاد سرمایه در سالهای اخیر گسترده شده و این امر لزوم توجه به آن را طلب می نماید. عمده اقدامات پیشگیرانه در برابر پولشویی مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. از نگاه نگارندگان این مقاله مهم ترین  اقدامات لازم برای موسسات مالی شامل آموزش کارکنان، تعدیل قوانین اسرار بانکی، نظارت بر انتقال پول، گزارش معاملات بزرگ نقدی و گزارش معاملات مشکوک است. نتایج نشان داده که قوانین ضد پولشویی ایران از نظر شناسایی، نگهداری سوابق و گزارش معاملات مشکوک، مطابق با کنوانسیون مریدا است، اما موظف به شناسایی مشتری در هنگام وجود شواهد جنایی نیست.

  کلیدواژگان: پولشویی، بازار اخلاقی، جرم سازمان یافته، حقوق ایران، حقوق بین الملل
 • نادر کریمی راد، مسعود پاکدل*، نگین حیدرزاده، الخاص ویسی صفحات 16-22
  زمینه

  جنبش رمانتیسم، احساسات شدید را منبعی اصیل برای تجربه زیبایی شناسانه می داند و بر احساساتی از قبیل ترس، وحشت و حیرت تمرکز دارد، به خصوص در مواجهه با زیبایی متعالی و زیبایی طبیعت. در این نوشتار با تحلیل اشعار فریدون مشیری و ویلیام بلیک نگرش این دو شاعر به التزام به ارزشهای اخلاقی در بستر مفاهیم مکتب رمانتیسیم بررسی می شود. اهمیت نوشتار به سبب برجسته شدن احساس انسانی در تقابل با عقل گرایی اخلاقی در اشعار این دو شاعر است.

  نتیجه گیری

  تحلیل اشعار نشان داده شد که اخلاق رمانتیسیستی مشیری و بلیک از اخلاق صرفا فردی به نوعی اخلاق دیگری خواهانه برای پدید آمدن اجتماعی اخلاقی حرکت می کنند. در اشعار بلیک موضوع ارزشهای اخلاقی مبتنی بر نگرشهای اخلاقی فیلسوفانی چون روسو است اما مشیری نگرش خود درباره ارزشهای اخلاقی را بر اساس مفاهیم ریشه دار در فرهنگ ایرانی و دینی نظیر عشق و از خودگذشتگی تبیین می کند. همسویی این دو شاعر در تاکید بر ارزشهای اخلاقی است که فارغ از محاسبات سودانگارانه عقلی و مبتنی بر محبتی بی چشمداشت به بشریت است. باید تاکید داشت که ارزشهای اخلاقی در اشعار این دو شاعر برآمده از مبانی فکر رمانتیسیم و مبتنی بر آن است.

  کلیدواژگان: ارزشهای اخلاقی، عشق، رمانتیسیم، فریدون مشیری، ویلیام بلیک
 • لعیا رحیم زاده، معصومه صمدی*، فهیمه انصاریان صفحات 23-31
  زمینه

  تفکر مراقبتی به معنای رعایت اصول گفت وگو، پذیرش شرایط و ویژگی های طرف دیگر گفت وگو، رعایت نوبت، همدلی، قضاوت اخلاقی و... است. هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین اجزاء مفهومی تفکر مراقبتی در زندگی در حوزه آموزش فلسفه برای کودکان و ارایه چارچوبی برای آن با روش توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر مبانی اخلاقی این تفکر و نیز پیامدهای اخلاقی آن است.

  نتیجه گیری

  برای دستیابی به هدف مطالعه، با رویکردی کل نگر، ابتدا منابع کتابخانه ای و مطالعات کیفی و کمی پیرامون فلسفه برای کودکان و تفکر مراقبتی، جمع آوری، دسته بندی و طبقه بندی شد . بر اساس نتایج مطالعه، آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است، این است که در آموزش تفکر مراقبتی، با حجم زیادی از مطالب و محتواها سر و کار داریم که بومی نشده است، بنابراین نیاز است تا با بومی سازی برخی از محتواها و نیز تامل بیشتر و مبنایی تر بر غایت این آموزش، ضمن بهره بردن از ویژگی های بسیار مثبت تفکر مراقبتی، سویه های اخلاقی این نوع از تفکر را مضاعف کنیم. این تحقیق با نشان دادن جغرافیای مفهومی تفکر مراقبتی، ویژگی های مثبت اخلاقی این نوع تفکر را برجسته کرده است و در ضمن از نقص های آن نیز غفلت نورزیده است و با اشاره به موانع موجود بر سر راه آن، سرخط های کلی برای رفع این نواقص را اریه داده است تا از این طریق بتوان این نوع تفکر را که واجد ویژگی های بسیار مثبتی است، در خدمت ارزش های متعالی اخلاقی قرار داد.

  کلیدواژگان: تفکر مراقبتی، تعلیم و تربیت اسلامی، پیامدهای اخلاقی، برنامه فلسفه برای کودکان
 • اختر اسماعیل زاده، محمد حجت*، جلال ایرانمنش صفحات 32-38
  زمینه

  دیوان و حدیقه الحقیقه از سنایی به عنوان آثاری اخلاقی و عرفانی، مباحث مختلفی از مقولات اخلاقی و انسان ساز را دربر می گیرند. یکی از ویژگی های بارز این کتاب ها، پرداختن به موضوعات اخلاقی است. آنچه در بسیاری از ابیات جلب توجه می کند، کنش های گفتاری است که موجب اثرگذاری بیشتر کلام شاعر بر مخاطب می شود. در این مقاله، با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، کیفیت بازنمایی اندرزهای اخلاقی سنایی با رویکرد به نظریه کنش های گفتاری جان سرل بررسی می شود.

  نتیجه گیری

  توصیه های اخلاقی برای سامان بخشیدن به زندگی اخلاقی مخاطبان بازنمایی شده اند. همچنین، مشخص گردید که کنش های اظهاری، ترغیبی، عاطفی و اعلامی در این بیت ها بازتاب داشته اند. هدف از کنش اظهاری، بیان قطعیت کلام گوینده و حقانیت رویکردهای وی بوده است. کنش ترغیبی غالبا به صورت دستوری تبیین شده و جنبه سلبی داشته است. کنش عاطفی در بازنمایی حالات درونی راوی یا شخصیت ها اثرگذار بوده است. از طریق کاربست کنش اعلامی، به ابطال و فسخ حرمت باده نوشی پرداخته است که در این زمینه رویکردهای عرفانی شاعر تاثیر مستقیم داشته است.

  کلیدواژگان: سنایی، دیوان، حدیقه الحقیقه، اخلاق، جان سرل، کنش های گفتاری
 • پروین رنجبر*، زهرا حامدی، علی رسولی صفحات 39-45
  زمینه

  اخلاق به عنوان یکی از مبانی فکری از ابتدایی ترین جوامع بشری تا امروزه با ارایه اصول و قواعدی در جهت به زیستی افراد در کنارهم، همه رفتارهای انسانی، از پنهانی ترین تا آشکارترین جنبه های آن را احاطه نموده است. اخلاق در پزشکی به عنوان یکی از شاخه های اخلاق کاربردی، به اصول و قواعد اخلاقی در حوزه پزشکی می پردازد. از سوی دیگر، اگرچه اخلاق خود یکی از مباحث مستقل فکری است اما با مبانی فکری دیگر همچون فلسفه ارتباط تنگاتنگی دارد و از آن تاثیر می پذیرد. بسیاری از پزشکان چهار قرن اول هجری قمری که همزمان هم پزشک و هم فیلسوف بوده اند به همراه برخی از فلاسفه مسلمان در تالیفات شان به مباحث اخلاقی پرداخته اند. این پژوهش به مولفه های اخلاقی در پزشکی و تاثیر فلسفه اخلاق بر آن در محدوده چهار قرن اول اسلامی می پردازد.   

  نتیجه گیری

  با بررسی مهم ترین کتب اخلاق پزشکی ایرانیان مسلمان تا پایان قرن چهارم، مولفه هایی تحت عناوین اخلاق پزشکی استخراج شدند. هرکدام از این مولفه ها، به یکی از کدهای اخلاقی (مدح رفتارهای انسانی؛ تهذیب نفس؛ فضیلت عقل و اندیشه؛ ارادی بودن عمل انسان؛ مقام و منزلت انسانی) اشاره می کنند که در فلسفه اخلاق نیز بدان ها توجه شده است. از آنجا که اخلاق یکی از شعب فلسفه عملی بود، پزشکان مسلمان به آن اهتمام می ورزیدند. به همین سبب، این پزشکان فیلسوف، بخشی از تالیفات خود را به فضیلت و ستایش عقل، سرکوبی هوای نفس، ذکر عوارض ناراستی و پرهیز از عیوب نفسانی همچون عجب، تکبر، حسد، بخل، غضب و... می پرداختند. مهم ترین مولفه ای که در اکثر این منابع بدان ها اشاره شده است، خداباوری و ناظردانستن خداوند بر افعال و اعمال پزشک در زمان درمان و او را شفادهنده اصلی دانستن است. پس از آن توجه به شان و مرتبه انسانی بیماران است. بدین معنا که پزشک به بیمار به عنوان یک انسان که دارای شان و مرتبه انسانی است توجه کند نه به رنگ، نژاد و دین و وضعیت مالی و طبقه اجتماعی وی. اما برای این که پزشک به این مرحله کمال برسد باید تزکیه و تهذیب نفس نماید.

  کلیدواژگان: فلسفه اسلامی، اخلاق، اخلاق پزشکی
 • شهاب الدین ناصری، مسعود بسامی*، مسعود قاسمی صفحات 46-53
  زمینه

  اخلاق نقش مهمی در زمینه حقوق جزا و از جمله مبانی مسیولیت کیفری ایفاء می نماید.یکی از مهم ترین انواع جرایم ، جرایم با مسیولیت مطلق است که در نظام های سیاست کیفری ایران و انگلستان نیز مورد پذیرش قرار گرفته اند. ابعاد و محدوده این جرایم در این دو نظام کیفری با یکدیگر متفاوت است به نحوی که در نظام کیفری ایران صرفا در مورد برخی از جرایم اقتصادی و فساد اداری مورد پذیرش قرار گرفته است در حالی که در نظام کیفری انگلستان دامنه جرایم با مسیولیت مطلق به جرایم منافی عفت و... بسط پیدا کرده است. سوال اصلی در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این می باشد که مبانی اخلاقی سیاست کیفری ایران و انگلستان در تعیین جرایم با مسیولیت مطلق چیست؟

  نتیجه گیری

  نتیجه تحقیق حاضر آن است که مبانی اخلاقی در سیاست کیفری ایران بر اساس قواعد کلی فقهی لاضرر، قاعده تجری، قاعده اکل مال به باطل و... قابل اشاره است در حالی که در سیاست کیفری انگلستان بر مبنای اصولی مانند اصل مصلحت قابل ارزیابی است.

  کلیدواژگان: اخلاق، مسئولیت مطلق، سیاست کیفری
 • فاطمه هادی خواه، هوشمند اسفندیارپور*، پوران یوسفی پور کرمانی صفحات 54-60
  زمینه

  لیلی و مجنون نظامی یکی از متون برجسته در گستره ادب فارسی است که به علاوه بر موضوعات عاشقانه و شخصی به مفاهیم اخلاقی و تعلیمی هم می پردازد. شاعر گاهی با سنت شکنی های آگاهانه، کلام خود را پیچیده و دیریاب کرده و رمزهایی را در لایه های زیرین شعر گنجانیده است که مخاطب جزیی نگر را به سوی معنا راهنمایی می کند. در دوران معاصر، علم نشانه شناسی به عنوان روشی برای تحلیل ابعاد جدیدی از یک اثر به کار می رود و یکی از متغیرهای مهم آن، رمزگان نام دارد. رولان بارت، پژوهش هایی را در این باره انجام داده و رمزگان را به پنج نوع کنشی، هرمنوتیکی، نمادین، معنابنی و فرهنگی تقسیم کرده و برای هرکدام کارکردی را شرح داده است. در مقاله حاضر، با استناد به منابع کتابخانه ای و روش تفسیری از نوع کیفی، موضوعات اخلاقی در لیلی و مجنون بر اساس رمزگان ارجاعی و فرهنگی کاویده شده است تا اهداف انسان ساز نظامی از بازگویی این اندرزها کاویده شود.

  نتیجه گیری

  نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که در سطح رمزگان فرهنگی، ایدیولوژی و بینامتنیت دینی و عرفانی برای تبیین آموزه ها نمودی فراگیر و ملموس دارد. نویسنده با استناد به دو منبع اصلی و مهم اسلامی و صوفیانه، موضوعات مورد نظر خود را در اختیار مخاطبان قرار داده است. مهم ترین آموزه های اخلاقی این اثر عبارتند از: سفارش به عشق ورزی و بازگفت شاخصه های عشق حقیقی؛ ستایش حق تعالی و توسل به او؛ توصیه به شادباشی و غنیمت شماری لحظه ها؛ هدفمند بودن آفرینش؛ اهمیت وفاداری و لزوم حفظ پیمان؛ صبر و بردباری.

  کلیدواژگان: نظامی گنجوی، لیلی و مجنون، اخلاق، رولان بارت، رمزگان ارجاعی و فرهنگی
 • محسن حیدری، زهرا آراستی*، افسانه باقری، قنبر محمدی الیاسی صفحات 61-70
  زمینه

  یکی از زمینه های نوظهور مطالعات سالیان اخیر مربوط به آموزش اخلاق کسب و کار می باشد. پژوهش در این زمینه بسیار اندک بوده و نیازمند توجه و مطالعه بیشتر جهت شناسایی اهداف، ابعاد، مولفه ها و همچنین عوامل موثر بر آن می باشد. این مطالعه بررسی می نماید که در آموزش اخلاق کسب و کار چه ابعادی مد نظر قرار گرفته و محققان مختلف چه عناصری را بر آن موثر می دانند.

  روش

  مطالعه حاضر توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی بوده که به شیوه مرور سیستماتیک انجام شده است. جامعه آماری آن کلیه مطالعات حوزه آموزش اخلاق کسب و کار در پایگاه داده اسکوپوس از ابتدای انتشار تا سال 2020 و شامل 832 تحقیق می باشدکه در نهایت 51 مقاله به عنوان نمونه انتخاب گردید. کدگذاری به کمک MAXQDA 10 انجام شده و نتایج با استفاده از چارچوب وتن بررسی شده است.

  یافته ها

  شکست انتقال آموزه های دوره های اخلاق کسب و کار به محیط واقعی و نبود نظریه و مدل در این زمینه از مهم ترین شکاف های تحقیقاتی می باشد که یکی از عوامل اصلی آن، عدم توجه به زمینه در آموزش اخلاق کسب و کار می باشد.

  نتیجه گیری

  مشارکت نظری این مطالعه شامل فهم بهتر اهداف، ابعاد و مولفه ها و همچنین عوامل موثر بر اخلاق کسب و کار به ویژه در حوزه آموزش می باشد. این امر به همراه شکاف مطالعاتی می تواند به عنوان مشارکت عملی در تدوین طرح درس و محتوا برای دروس اخلاق کسب و کار استفاده گردد.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق کسب و کار، آموزش
 • بهرام ترابی، سعید جعفری نیا*، اکبر حسن پور، یوسف وکیلی صفحات 71-76
  زمینه

  عوامل مختلفی می تواند روی عملکرد شغلی کارکنان و موفقیت سازمان تاثیرگذار باشد. یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت سازمان، اخلاق است.  از این رو، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اخلاقیات شغلی بر روی عملکرد کارکنان در نهادهای حاکمیتی غیر وابسته به دولت به انجام رسیده است.

  روش

  تحقیق حاضر، کاربردی و با رویکردی توصیفی-پیمایشی انجام شد. مدیران و کارکنان نهادهای حاکمیتی غیر وابسته به دولت در شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند برای انتخاب نمونه از روش نمونه برداری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب استفاده شد و 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساز داده های حاصل از پرسشنامه ها، با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) و از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج تحقیق نشان داد که در جامعه تحت مطالعه، اخلاقیات شغلی (و ابعاد آن یعنی اخلاقیات فردی و اخلاقیات سازمانی) اثرات مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان در نهادهای حاکمیتی غیر وابسته به دولت دارند.

  نتیجه گیری

  مدیران نهادهای حاکمیتی غیر وابسته به دولت برای افزایش سطح عملکرد شغلی کارکنان خود  می بایست به ابعاد مختلف اخلاقی کارکنان توجه جدی کنند و برای ارتقای سطح اخلاقی کارکنان خود از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، تشکیل تیم های حل مسیله و نظام تشویق کارکنان خود بکوشند.

  کلیدواژگان: اخلاق شغلی، عملکرد کارکنان، نهادهای حاکمیتی غیر وابسته به دولت
 • غلامحسین دلجو، وجه الله قربانی زاده، وحید خاشعی، مجید رضایی* صفحات 77-84
  زمینه

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای مدیریت در شهرداری تهران انجام گرفته است.

  روش

  پژوهش حاضر به روش آمیخته انجام شد. بخش کیفی، به روش داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهشگران، خبرگان دانشگاهی و سازمانی آشنا به مباحث اخلاق حرفه ای مدیریت بودندکه با استفاده از نمونه گیری هدفمند 8 نفر از پژوهشگران و خبرگان دانشگاهی و 6 نفر از خبرگان سازمانی به عنوان نمونه، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و تجزیه تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن مدل کیفی پژوهش طراحی شد. در بخش کمی، روش مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و جامعه ی آماری، مدیران شهرداری تهران بودندکه که 298 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود و از روش تحلیل مسیر برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که مدل کلی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد برازش قرار گرفت. همچنین همه نشانگرها به طور معنی داری با عامل زیربنایی خود مرتبط هستند (05/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی به کار گرفته شده با سه عامل تدوین شده شامل عوامل فردی، سازمانی و محیطی، مدل نظری مطلوبی برای پیش بینی اخلاق حرفه ای در شهرداری بوده است.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، مدیریت، مدل نظری
 • مسعود طاهرپورکلانتری*، هادی پورشافعی صفحات 85-93
  زمینه

  اخلاق حرفه ای یکی از عوامل توسعه حرفه ای معلمان است که موجب رشد و تقویت توسعه حرفه ای معلمان می شود. پژوهش حاضر با هدف رابطه بین توسعه حرفه ای و اخلاق حرفه ای با توجه به نقش میانجی میزان بکار گیری اصول آموزش بزرگسالان در معلمان شهر سرایان انجام گردید.

  روش

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر سرایان در سال تحصیلی 99-1398 که 140 نفر می باشند و نمونه پژوهش که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد که با جدول مورگان حجم نمونه 103 نفر بودند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای، پرسشنامه استانداردهای توسعه حرفه ای معلمان، پرسشنامه محقق ساخته اصول آموزش بزرگسالان بود. روایی پرسشنامه ها از نوع محتوایی و پایایی آن ها برمبنای ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0، 86/0 و 89/0 برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون های تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی و تحلیل مسیر) در نرم افزار spss نسخه 22 و نرم افزار لیزرل استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بکارگیری اصول آموزش بزرگسالان برای استانداردهای دوم، چهارم، پنجم، هشتم و نهم (ایجاد و حفظ جو یادگیری، سنجش و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری، ارزیابی وانعکاس یادگیری وآموزش، دانش محتوایی، بکارگیری تکنولوژی آموزشی) واسطه گر مناسبی برای پیش بینی اخلاق حرفه ای معلمان است.

  نتیجه گیری

  قراردادن استاندارد ها در برنامه های تربیت معلم و بکارگیری اصول آموزش بزرگسالان در دوره های تربیت معلم می تواند موجب اخلاق حرفه ای معلمان می شود.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، اخلاق حرفه ای، اصول آموزش بزرگسالان
 • سمیه کشاورز*، مهدی پرداختی، علیرضا کاکاوند صفحات 94-102
  زمینه

  در دنیای دیجیتال امروز، به نظر می رسد که مرز بین استفاده از تکنولوژی و سوء استفاده از آن به باریکی یک تار مو باشد. بسیار فراوانند افرادی که عادات افراطی اینترنتی و رفتارهای نابهنجار اخلاقی دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای هوش اخلاقی در رابطه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده با اعتیاد به اینترنت دانشجویان استان قزوین انجام شد.

  روش

  روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های استان قزوین در سال 98 بود که از میان آنها نمونه ای با حجم 270 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه های فرزندپروری بامریند (1972)، اعتیاد به اینترنت یانگ (2011) و هوش اخلاقی لینک و کی یل (2011) بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، شامل شاخص های جمعیت شناختی و آمار استنباطی، شامل الگوی تحلیل مسیر و آزمون سوبل، تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که هوش اخلاقی بین سبک های فرزندپروری ادراک شده دانشجویان و اعتیاد به اینترنت آنها نقش میانجی دارد. بدین معنا که هوش اخلاقی با سبک های فرزندپروری استبدادی و سهلگیرانه و اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس معنادار، و با سبک فرزندپروری مقتدرانه (دموکراتیک) و عدم اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنا دار دارد. همچنین مدل ارایه شده برای تعیین رابطه متغیرهای پژوهش از برازش مطلوب برخودار بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آموزش و ارتقاء سطح هوش اخلاقی می تواند به عنوان یک روش پیشگیری و یا حتی یک روش درمانی در قالب تکنیک های درمان شناختی-رفتاری برای اعتیاد اینترنتی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سبکهای فرزندپروری، اعتیاد به اینترنت، هوش اخلاقی
 • سعید کیان پور، شهرام فتاحی*، کیومرث سهیلی صفحات 103-110
  زمینه

  یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. از این رو پیش بینی قیمت نفت در راستای انگیزه های عملی رشد اقتصادی جز با پیوند روزافزون اخلاق اقتصادی میسر نخواهد شد. هدف پژوهش حاضر مخاطرات اخلاقی تاثیر اخبار نفت خام بر پیش بینی موثر قیمت نفت خام است.

  روش

  روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع یادگیری عمیق است. شاخص های اخبار نفت خام، گوگل ترندز و قیمت نفت خام در جهان به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است که سال های 2021-2011 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. ابزار اندازه گیری داده ها سایت مالی معروف جهانی سرمایه گذاری دات کام، قیمت هفتگی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت و موتور جستجوی گوگل ترندز بود. جهت آزمون نیز از روش شبکه عصبی پیچشی استفاده شده است.

  یافته ها

  برازش مدل تحقیق که در برگیرنده یک فرضیه اصلی بود مورد تایید قرار گرفت. از این رو، ارتباط مکمل بین عناوین خبری و گوگل ترندز در پیش بینی دقیق قیمت نفت خام بسیار مفید است و می تواند باعث مخاطرات اخلاقی در قیمت گذاری شود.

  نتیجه گیری

  طبق تخمین مشخص شد تمامی متغیرها در سطح  یا با یک تفاضل پایدار می باشند و نتایج تجربی حاکی از آن است که روش های پیش بینی مبتنی بر متن و داده های بزرگ مبتنی بر اینترنت از تکنیک های دیگر بهتر عمل می کند و نشان می دهد می تواند باعث مخاطرات اخلاقی شود.

  کلیدواژگان: مخاطرات اخلاقی، اخبار نفت خام، یادگیری عمیق، شبکه عصبی پیچشی
 • نادعلی الفت پور، مرتضی موسی خانی*، کرم الله دانش فرد، مهدی ایران نژاد پاریزی صفحات 111-118
  زمینه

  در سال های اخیر با رشد و گسترش جامعه مدنی و نقش روز افزون انسان ها در دستیابی به برخی از مظاهر پیشرفت و تمدن، موضوع رفاه فردی و اجتماعی تبدیل به یکی از چالش های مهم شده است. در این راستا محقق به دنبال این هدف است که  کارکردهای اجتماعی و اخلاقی چه نقشی در حکمرانی رفاه عمومی در ایران دارند.

  روش

  مطالعه حاضر، کاربردی - پیمایشی و در زمره مزالعات همبستگی بود.  جامعه آماری مدیران و مدیران ارشد در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بودند،که براساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس، (108) نفر به عنوان نمونه درنظرگرفته شدند. ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود و پایایی سوالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار می گیرد. و روایی سوالات نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی تعیین و اعتبارسنجی گردید. روابط بین مدل پژوهش با روش تحلیل معادلات ساختاری و با استفاده از  نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهند، که سرمایه اجتماعی، سرمایه اخلاقی، امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی با حکمرانی رفاه عمومی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اخلاقی و سلامت اجتماعی بیشترین رابطه را با حکمرانی رفاه عمومی داشته اند.

  نتیجه گیری

  از طریق کارکردهای اجتماعی و اخلاقی(سرمایه اجتماعی، سرمایه اخلاقی، امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی)، می توان به حکمرانی رفاه عمومی اثربخش دست یافت و آن را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه اخلاقی، امنیت اجتماعی، سلامت اجتماعی، حکمرانی رفاه عمومی
 • جهانگیر آقایی، محمد نیک روان*، رضا صابونچی صفحات 119-125
  زمینه

  رعایت اصول اخلاقی در ورزش نیازمند تلاش، داشتن شخصیت قوی ، آگاهی و شناخت از اصول اخلاقی، درک صحیح از موقعیت و فرصت ها، ایمان قلبی و احترام به هنجارهای اجتماعی است. با توجه به این مهم، هدف ازپژوهش حاضربررسی اثر رفتار اخلاقی بر موفقیت در ورزش با توجه به نقش تعدیل گر صبردر میان ورزشکاران رشته دوومیدانی بود.

  روش

  طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر کلیه ی ورزشکاران دوومیدانی کار نخبه  کشور بود که از میان آنها، تعداد 330 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند . ابزار تحلیل پرسش نامه های مقیاس رفتار اخلاقی و صبر و موفقیت در ورزش بود. در نهایت داده ها با روش معادلات ساختاری در نرم افزار Amoss مورد تحلیل قرار گرفتند.  

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که رفتار اخلاقی (36/5) و صبر (28/5) بر موفقیت در ورزش در بین دوومیدانی کاران اثر مثبت و معنی داری دارند و هر اندازه رفتار اخلاقی و صبر بالا رود میزان موفقیت در ورزش نیز افزایش می یابد. (61/0) و همچنین نتایج نشان داد که متغیر صبر رابطه ی بین رفتار اخلاقی و موفقیت در ورزش را تعدیل می کند.

  نتیجه گیری

   با تقویت صبر و رفتار اخلاقی ، موفقیت در ورزش را به منظور دستیابی به هدف در ورزشکاران نخبه افزایش داد. و به روان شناسان ورزشی و مربیان و متخصصان امر ورزش و ورزشکاران توصیه می شود که به منظور افزایش موفقیت از راهبردهای رفتار اخلاقی و صبر استفاده کنند.

  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، صبر، موفقیت در ورزش، دوومیدانی کاران نخبه
 • علی کریمی*، ارسلان چولکی، رمضان کریمی، علی صادقی صفحات 126-135
  زمینه

  شادکامی به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی دارد، همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. از طرفی جامعه ای پویا و زنده تلقی می شود که عناصر شادی آفرین در آن فراوان باشد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی پیش بینی شادکامی دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس جو اخلاقی ، استرس ادراک شده و عزت نفس می باشد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 157 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه بودند که با استفاده از روش تصادفی در دسترس و بر اساس فرمول کوکران ، 112 نفر به ‏عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش استفاده از چهار پرسشنامه: مقیاس شادکامیOxford .؛  پرسشنامه بررسی جو اخلاقیOlson ، پرسشنامه مقیاس استرس ادراک شده Cohen و پرسشنامه عزت نفس Rozenberg بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Smart PLS، مدل معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.

  یافته ها

  به طور کلی شادکامی دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس جو اخلاقی ، استرس ادراک شده و عزت نفس قابل پیش بینی است به گونه ای که جو اخلاقی بر شادکامی با ضریب مسیر 39/0 و مقدارT  69/5 ، استرس ادراک شده بر شادکامی با ضریب مسیر 21/0 و مقدارT  56/2 و عزت نفس بر شادکامی با ضریب مسیر 34/0 و مقدارT  89/3 اثرگذار بوده است. در این میان جو اخلاقی بر شادکامی با ضریب مسیر 39/0 بالاترین تاثیر و استرس ادراک شده بر شادکامی با ضریب مسیر 21/0 کمترین اثرگذاری را داشته است.

  نتیجه گیری

  دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی می توانند با فعالیت بدنی مناسب و منظم و عدم آسیب پذیری از تعدی های غیر اخلاقی، موجبات سلامت روانی و جسمانی(افزایش عزت نفس و کاهش استرس) شوند و به درک فرایند شادکامی مطلوب برسند.

  کلیدواژگان: شادکامی، جو اخلاقی، استرس ادراک شده، عزت نفس، دانشجویان تربیت بدنی
 • مریم عابدینی* صفحات 136-147
  زمینه

  هویت اخلاقی فراگیران از اهداف مهم در نظام های تعلیم و تربیت است. یکی از زمینه های مهم در تکوین هویت اخلاقی فراگیران شناخت عوامل موثر بر آن است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مولفه ها و شاخص های هویت اخلاقی فراگیران با توجه به پیشینه پژوهشی موجود می باشد.

  روش

  رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتزپژوهی براساس مدل روبرتس و همکاران (2007) است. جامعه پژوهش، متشکل از 227 مقاله در زمینه مولفه های موثر بر هویت اخلاقی فراگیران در طول سال های 2009  تا 2022 میلادی بود. نمونه پژوهش شامل 33 مقاله است که به صورت هدفمند جمع آوری و بر اساس پایش موضوعی، داده ها انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند.  

  یافته ها

  بر اساس تجزیه وتحلیل مقالات پیشین، مولفه های هویت اخلاقی فراگیران در 6 بعد طبقه بندی شدند. این ابعاد شامل بعد فردی (مشتمل بر عوامل؛ ویژگی های شخصیتی، هوش اخلاقی، مهارت های شناختی و زمینه های فردی)، بعد ویژگی های مربی (مشتمل بر عوامل؛ تعهد، مهارت های ادراکی، اخلاق مداری، تعامل مناسب و تخصص)، بعد محتوای آموزشی (مشتمل بر عوامل؛ مشارکتی، اجتماع مدار و واقع بینانه)، بعد رویکردهای یاددهی-یادگیری (مشتمل بر عوامل؛ رویکردهای تیمی، فرآیند محوری و رویکرد تعاملی، رویکردهای فعال، مبتنی بر پراکسیس و مبتنی بر سازنده گرایی)، ویژگی های ارزشیابی (مشتمل بر محورهایی چون رویکردهای اجتماع مدار، رویکردهای فردی، رویکردهای سنجش عملکردی و عدالت گرا) و عوامل زمینه ای (مشتمل بر محورهایی چون بسترهای ارتباط مجازی، خانواده، بستر اجتماعی محیط، مدرسه و دوستان) است.

  نتیجه گیری

  مولفه ها و شاخص های موثر بر هویت اخلاقی فراگیران در شش بعد سازماندهی شد از این رو برای طراحی الگوهای برنامه درسی جهت تربیت اخلاقی فراگیران می توان با در نظر گرفتن ابعاد زمینه طراحی الگوی جامع را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، هویت اخلاقی، تعلیم و تربیت
 • محمدرضا رسام، امین نیک پور*، یاسر سالاری، سنجر سلاجقه صفحات 148-155
  زمینه

  پژوهش حاضر به تدوین مدل رابطه ارتباطات انسانی با عملکرد شغلی کارکنان و نقش مداخله گر  فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اخلاق اسلامی، پرداخته است.

  روش

  تحقیق حاضر از  نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی - پیمایشی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران و کارکنان در سازمان های تامین اجتماعی جنوب غربی ایران (کهکیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر) می باشد. تعداد 171 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شده اند. ابزار جمع اوری اطلاعات، سه پرسشنامه استاندارد 1- فرهنگ سازمانی؛ 2- پرسشنامه عملکرد شغلی و 3- پرسشنامه ارتباطات انسانی است. به منظور تحلیل داده ها و ترسیم مدل، نرم افزار PLS، به کار گرفته شده است.

  یافته ها

  نتایج آزمون های آماری حاکی از آن است که بین ارتباطات انسانی و ابعاد آن (مدیریت تعارض، خودآشکارسازی، اعتماد، انگیزش، خودپذیری، خودآگاهی و مهارت های ارتباط اسلامی) با عملکرد شغلی کارکنان (عملکرد وظیفه ای و زمینه) رابطه وجود دارد و فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اخلاق اسلامی (فرهنگ تربیت محور، فرهنگ دانش محور، فرهنگ اخلاق گرا و فرهنگ رابطه گرا) بین دو متغیر ارتباطات انسانی و عملکرد شغلی نقش میانجی دارد.

  نتیجه گیری

  ترکیب فرهنگ سازمانی و اخلاق کار اسلامی به عنوان یک عنصر فعال می تواند بر رفتارهای اسلامی و عمل بر اساس آن کمک نماید.

  کلیدواژگان: اخلاق اسلامی، ارزش های سازمانی، فرهنگ سازمانی اسلامی، ارتباط، عملکرد
 • فاطمه رضائی، مجتبی طبری*، علی فرهادی محلی، تورج مجیبی صفحات 156-163
  زمینه

  خط مشی های عمومی درحوزه محیط زیست، محتاج حمایت های فرهنگی و اخلاقی است. لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اخلاق و شکاف خط مشی های عمومی در حوزه محیط زیست می باشد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری در این مطالعه، شامل کلیه کارشناسان ارشد و دکتری رشته های دانشگاهی در حوزه محیط زیست می باشند که تعداد آنها 121456 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS3 و روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که بین اخلاق و ابعاد شکاف خط مشی های عمومی درحوزه محیط زیست(ارتباط سیاستها با اهداف سازمان، بعد انتظارات و احساسات جامعه و بعد تامین نظر ذی نفعان) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش و در نظر گرفتن نقش مهم اخلاق و فلسفه زیست محیطی و مسایل زیربنایی محیط زیست، نتایج مهمی را در بر داشته و می تواند مدلی کاربردی برای سیاستگذاران، مدیران و مجریان اخلاق در حوزه خط مشی گذاری زیست محیطی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اخلاق، شکاف خط مشی های دولت، محیط زیست، خط مشی گذاری زیست محیطی
 • مهدی جانی، احمد پیفه*، مهدی فغانی صفحات 164-171
  زمینه

  در این پژوهش به مطالعه و بررسی ویژگی های فردی، چالشها،  تنگناهای اخلاقی و انگیزشی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی آنها پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارایه گردد.

  روش

  پژوهش حاضر کاربردی، توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور بود که از 10 استان تعداد 260 پرسشنامه به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار تحلیل پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود . در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کالوگروف اسمیرنف، ویلکاکسون و معادلات ساختاری) با نرم افزارهای SPSS  وAMOS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های اخلاقی، انگیزشی و ویژگی های فردی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین سه مولفه اخلاقی، انگیزشی و ویژگی های فردی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این سه چالش را نشان می دهند.

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده از پژوهش تاکید بر این موضوع دارد که انتظارات محقق که خود عضوی از جامعه آماری می باشد، موانع و چالشهای اخلاقی، انگیزشی و ویژگی های فردی نظارت مالی ذیحسابان تاثیر معناخلاقی بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی دارد.

  کلیدواژگان: نظارت مالی، ذیحسابان، حسابداری بخش عمومی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • امید فرزین، روح الله سمیعی* صفحات 172-179
  زمینه

  نقش راهبردی اخلاق حرفه ای در موفقیت معطوف به آینده سازمان غیرقابل انکار است. دوری از اخلاق حرفه ای سازمان ها را سخت آسیب پذیر و متضرر می سازد و دستیابی به اخلاق حرفه ای موجب مزیت استراتژیک می شود. هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی نقش اخلاق حرفه ای در ایجاد مزیت استراتژیک در نظام اداری بخش عمومی می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود. در بخش کیفی جامعه شامل مدیران و معاونین ادارات سازمان امور مالیاتی استان های شمال کشور بود که از میان آنها 20 نفر با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تحلیل با استفاده از تکنیک دلفی فازی انجام شد. در بخش کمی از همان جامعه بخش کیفی تعداد 165 نفر با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پرسشنامه ها محقق ساخته بود . در نهایت داده ها با روش تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Pls مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که بین اخلاق حرفه ایی و مزیت استراتژیک رابطه خطی معنی داری وجود دارد هرچه اخلاق حرفه ایی بیشتر می شود مزیت استراتژیک بیشتر می شود. اخلاق حرفه ای با میانجیگری مدیریت دانش و مسیولیت اجتماعی، مزیت استراتژیک را در سازمان بیشتر می کند.

  نتیجه گیری

  بنابراین سازمان ها با رعایت کردن و مبنا قراردادن استانداردها و اصول اخلاق حرفه ای سازمان در جهت ارتقای مسیولیت اجتماعی و مدیریت دانش، بسترهای لازم را فراهم نمایند. ارتباط میان مسیولیت اجتماعی و مدیریت دانش با مزیت استراتژیک از طریق تدوین استراتژی های اجتماعی که بر فرصت ها، منابع و امکانات، مهارت ها و شایستگی های سازمانی اثر می گذارند و تاثیر می پذیرند، بیان می گردد. بقاء، موفقیت و در نتیجه مزیت استراتژیک آنها به قابلیت ها و شایستگی هایی بستگی دارد که یکی از این قابلیت های مهم سازمانی مدیریت دانش است.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، مدیریت دانش، مسئولیت اجتماعی، مزیت استراتژیک، نظام اداری
 • الناز حسین زاده، غلامرضا رحیمی* صفحات 180-185
  زمینه

  علی رغم نقش مهم منابع انسانی در سازمان های دولتی، مولفه های اخلاقی موثر بر توانمندسازی منابع انسانی مورد مطالعه و شناسایی دقیق و جامع قرار نگرفته است . از این رو پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل مولفه های اخلاقی موثر بر  توانمندسازی منابع انسانی شکل گرفت.   

  روش

  پژوهش حاضر در زمره پژوهش های آمیخته بود. در بخش کیفی که با روش داده بنیاد انجام شد جامعه آماری شامل کلیه ی مدیران ارشد و متخصصان رشته ی مدیریت (دولتی ، منابع انسانی) در استان آذربایجان غربی  در سال 1397 بود که از میان آنها با روش نمونه گیری گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری 18 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحلیل مصاحبه عمیق بود و در نهایت داده ها با روش کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفتند. در بخش کمی جامعه آماری شامل مدیران ، معاونین و روسای بخشهای تحقیقاتی و کارشناسان ارشد سازمانهای دولتی استان آذربایجان بود که تعداد آنها بر اساس آمار 227 نفر بود که از میان آنها 160 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود و در نهایت داده ها با روش مدلسازی ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج بخش کیفی نشان داد که از میان تمام عوامل خبرگان ابتدا 8 عامل و سپس 3 کد محوری استخراج شد . و همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشانگر برازش مناسب مدل تحقیق بود. 

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر یکی از مهم ترین عوامل در توانمند سازی نیروی انسانی توجه به مولفه های اخلاقی در سطوح فردی ، بین فردی و سازمانی است. توجه به جهت گیری اخلاقی سازمان، راهی برای تبدیل تهدید به فرصت تلقی می شود. مدیران علاوه بر توجه به جایگاه راهبردی اخلاق در موفقیت سازمانی، بر اساس دغدغه های اخلاقی و ارزشهای جامعه می بایست در راستای مدیریت منابع انسانی به مولفه های اخلاقی در سازمان توجه لازم را داشته باشند.

  کلیدواژگان: مولفه های اخلاقی، توانمند سازی، منابع انسانی
 • مجید بایگان، حسن قلاوندی* صفحات 186-194
  زمینه

  از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، فرهنگ کار در صورتی که در قالب ارزشهای اخلاقی و حرفه ای کار باشد، بر عملکرد و احساس آنومی اجتماعی فرد موثر واقع خواهد بود. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی عملکرد شغلی و احساس آنومی اجتماعی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و اثر فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزش های اخلاقی بر آن ها می باشد.

  روش

  روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (204 نفر) در سال 1399 و نمونه پژوهش شامل 134 نفر که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با فرمول کوکران انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه های محقق ساخته و تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و  نرم افزار SPSS24 و LISREL8/54 انجام گرفت.
   

  یافته ها

  رابطه فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزش های اخلاقی بر عملکرد شغلی با ضریب t (14/4 t Value:) و ضریب مسیر 45/0 و رابطه فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزش های اخلاقی با احساس آنومی اجتماعی با ضریب t (38/11 t Value:) و ضریب مسیر 085/0 - و رابطه احساس آنومی اجتماعی بر عملکرد شغلی با ضریب t (13/4 t Value:) و ضریب مسیر 48/0 - معنی دار می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج الگوی ساختاری پژوهش نشان داده که فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزشهای اخلاقی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی احساس آنومی اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد و بین فرهنگ ارتباطات کاری با احساس آنومی اجتماعی و عملکرد شغلی و همچنین بین احساس آنومی اجتماعی با عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: فرهنگ کار، آنومی اجتماعی، ارتباطات کاری، کار مشارکتی، عملکرد شغلی
 • ایمان محمودی*، فریدون اوحدی، احمد یعقوب نژاد صفحات 195-200
  زمینه

  خطراخلاقی به معنی رفتار فرصت طلبانه  مدیران به منظور افزایش منافع شخصی به شیوه ای غیر اخلاقی است. خطر اخلاقی مدیران پیامدهای نامطلوبی بر سلامت مالی شرکت ها دارد.  از این رو،  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین خطر اخلاقی و احتمال زامبی شدن شرکت ها است.

  روش

  روش پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع همبستگی است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و روش نمونه گیری حذف سیستماتیک می باشد.  داده های پژوهش از  سایت سازمان بورس اوراق بهادار گردآوری  شده است. هم چنین از نرم افزار SPSS  برای  تجزیه و تحلیل داده ها و انجام  رگرسیون چند متغیره لاجستیک باینری استفاده شده است.

  یافته ها

   نتایج نشان می دهد خطر اخلاقی رابطه ای مثبت و معنی دار با احتمال زامبی شدن شرکت ها دارد. شواهد این پژوهش نشان می دهد با افزایش ریسک مالی ، احتمال زامبی شدن شرکت ها به طور معنی داری افزایش و با افزایش سودآوری، احتمال زامبی شدن شرکت ها به طور معنی داری کاهش می یابد.  

  نتیجه گیری

  خطر اخلاقی به عنوان یکی از سوگیری های  رفتاری مدیران ؛ می تواند ریسک درماندگی مالی شرکت ها و در نتیجه احتمال زامبی شدن آن ها را افزایش دهد. لذا در ارزیابی سیاست های جلوگیری کننده  از زامبی شدن شرکت ،  این موضوع باید مد نظر تحلیل گران مالی و سیاست گذاران بازار سرمایه  قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خطر اخلاقی، شرکت های زامبی، سلامت مالی و ریسک مالی
 • محمدرضا رونیاسی، سید علی اکبر احمدی*، سید حمید حسینی، کامبیز حمیدی صفحات 201-208
  زمینه

  تعاملات اخلاقی کارکنان با ارباب رجوع مساله ای مهم در سازمان هاست. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی اصول اخلاقی سرمایه اجتماعی برای کارکنان سازمانهای دولتی کشور ایران از منظر آموزه های اخلاقی نهج البلاغه شکل گرفت.

  روش

  روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل تم بود.  جامعه تحقیق شامل کلیه محققین ، اساتید و صاحب نظران مدیریت اسلامی و نهج البلاغه بود که از میان آنها 9 نفر به روش نمونه گیری قضاوتی (تعمدی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه مبتنی بر متن نهج البلاغه بود و در نهایت داده ها با روش کدگذاری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  میزان پایایی بازآزمون وپایایی دوکدگذار به ترتیب 93 و 86 درصد تعیین گردیده است، نتایج تحقیق بیانگرشناسایی اصول اخلاقی 1- رعایت انصاف نسبت به زیردستان و ارباب رجوع 2- انتقادپذیری و پاسخگویی مدیران و بالادستان 3- مدارا با ارباب رجوع و زیردستان 4- همیاری و کمک به همکاران و ارباب رجوع 5- تواضع و فروتنی نسبت به ارباب رجوع و زیردستان 6- دوری از بدگویی و زیرآب زنی نسبت به همکاران 7- دوری از غیبت و سخن چینی8- اعتماد و حسن ظن نسبت به ارباب رجوع و همکاران 9- رعایت منشور اخلاقی نسبت به ارباب رجوع و همکاران 10- دوری از چاپلوسی و تملق نسبت به مدیران و بالادستان 11- دوری از منت گذاری و بزرگنمایی کارها می باشد.

  نتیجه گیری

  بحث طرح تکریم و رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است، که امروزه در دستگاه های دولتی مطرح است. احترام و تکریم ارباب رجوع و به دست آوردن رضایتمندی مردم  از اهداف مهم در سیستم های اداری نظام اسلامی است و بنا بر آموزه های اسلامی کسانی که در راه خدمت به مردم بوده و همواره با آنان در ارتباط و مراوده هستند، سزاوار است از نظر رفتار و کردار و حرکات و سکنات به ایمه معصومین اقتداء کرده، تا هم خشنودی خداوند را جلب و هم رضایت مندی مردم را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: سرمایۀ اجتماع اصول اخلاقی، نهج البلاغه
|
 • Farzaneh Gharaati Jahromi, Amir Farajollahi Rod* Pages 1-8
  Background

  Architects and designers seek to create the optimal work and then the well-being of society. But the architectural work is desirable when it has met all the needs of the residents and responded to them. Therefore, it is necessary to develop a neat framework and rule with a comprehensive view of architectural design. It seems that this framework can be achieved by an interdisciplinary approach and taking advantage of the attitudes of thinkers in the field of philosophy and ethics with considering the concept of eudaimonia. The question, then, is how to create an architectural work with a holistic view of the factors involved in the design, by considering philosophical discussions in the field of eudaimonia? Therefore, a specific framework with a comprehensive view has been developed to create the architectural work with the aim of formulating the theory of eudaimonia in architecture, for reaching the highest level of desirability of the architectural work.

  Conclusion

  The findings show that the theoretical issues of eudaimonia can be classified into three general areas of politics, pleasure, and virtue (which has four areas of justice, wisdom, courage, and chastity). Also, in this article, the theory of eudaimonia in architecture was developed in the form of a conceptual model of a pseudo-prism geometric shape with a regular quadrilateral base and with an appropriate unique color for each face, according to the concept of each field. Finally, comprehensive strategies were presented as confirmed hypotheses and strategies by valid internal and external sources, in accordance with all six areas in eudaimonia, in a coherent framework and flowchart, taking into account two important factors of design scale and phase. The hypotheses that the validity remains unknown are also introduced for future research.

  Keywords: Ethics, Interdisciplinary knowledge, The four moral virtues, Philosophy, All-round architectural design
 • Pages 9-15
  Background

  Money laundering and the fight against money laundering are important aspects of the ethics of ethical markets. Therefore, in order to have an ethical market, preventive measures related to money laundering should be considered as an economic crime. To achieve this important goal and identify the causes of such crimes, criminological studies are needed. Therefore, in the present article, preventive measures related to money laundering to establish the moral market as the target of selection and the legal system of Iran and international conventions on this crime were examined.

  Conclusion

  The dimensions of money laundering have expanded in recent years due to the globalization of the economy and the free flow of capital, and this requires attention to it. Major preventive measures against money laundering are related to banks and financial institutions. According to the authors of this article, the most important measures required for financial institutions include staff training, adjusting banking secrecy rules, monitoring money transfers, reporting large cash transactions, and reporting suspicious transactions. The results show that Iran's anti-money laundering laws are in accordance with the Merida Convention in terms of identifying, keeping records and reporting suspicious transactions, but are not obliged to identify the customer when there is criminal evidence.

  Keywords: Money laundering, Ethical market, Organized crime, Iranian law, International law
 • Pages 16-22
  Background

  The Romantic movement sees intense emotions as a genuine source of aesthetic experience and focuses on emotions such as fear, horror, and amazement, especially in the face of the transcendent beauty and beauty of nature. In this article, by analyzing the poems of Fereydoun Moshiri and William Blake, the attitude of these two poets to the commitment to moral values ​​in the context of the concepts of the school of Romanticism is examined. The importance of writing is due to the prominence of human emotion in contrast to moral rationalism in the poems of these two poets.

  Conclusion

  The analysis of the poems showed that Moshiri and Blake's romanticist ethics move from a purely individual ethic to a kind of other ethic for the emergence of a moral society. In Blake's poems, the subject of moral values ​​is based on the moral attitudes of philosophers such as Rousseau, but Moshiri explains his view of moral values ​​based on concepts rooted in Iranian and religious culture such as love and self-sacrifice. The alignment of these two poets is in the emphasis on moral values ​​that are independent of rational utilitarian calculations and based on an unexpected love for humanity. It should be emphasized that the moral values ​​in the poems of these two poets are derived from the foundations of romantic thought and based on it.

  Keywords: Moral values, Love, Romanticism, Fereydoun Moshiri, William Blake
 • Pages 23-31
  Background

  Careful thinking means observing the principles of dialogue, accepting the conditions and characteristics of the other side of the dialogue, observing turn, empathy, moral judgment, and so on. The main purpose of this article is to explain the conceptual components of caring thinking in life in the field of teaching philosophy to children and to provide a framework for it with a descriptive-analytical method and emphasizing the ethical foundations of this thinking and its ethical consequences.

  Conclusion

  In order to achieve the purpose of the study, with a holistic approach, library resources and qualitative and quantitative studies on philosophy for children and caring thinking were first collected, categorized and classified. According to the results of the study, what is very important is that in teaching caring thinking, we are dealing with a large amount of content that has not been localized, so it is necessary to localize some content and also think more and more fundamentally to the end of this training, while taking advantage of the very positive features of caring thinking, to double the ethical aspects of this type of thinking. By showing the conceptual geography of caring thinking, this research has highlighted the positive moral characteristics of this type of thinking and at the same time has not neglected its shortcomings, and by pointing to the obstacles in its way, has provided general headlines to eliminate these shortcomings. In this way, this kind of thinking, which has very positive characteristics, can be used in the service of transcendent moral values.

  Keywords: Caring thinking, Islamic education, Moral consequences, Philosophy program for children
 • Akhtar Esmaeilzadeh, Mohammad Hojjat*, Jalal Iranmanesh Pages 32-38
  Background

  Diwan and Hadiqah al-Haqiqah from Sanai, as moral and mystical works, cover various topics of moral and humanizing categories. One of the salient features of these books is that they deal with ethical issues. What attracts attention in many verses are the verbal actions that make the poet's words have a greater impact on the audience. In this article, citing library sources and descriptive-analytical method, the quality of representation of Sanai's moral advice is examined with an approach to John Searle's theory of speech actions.

  Conclusion

  Ethical advice to organize the moral life of the audience is represented. It was also found that declarative, persuasive, emotional and declarative actions were reflected in these verses. The purpose of the declarative action was to express the certainty of the speaker's words and the legitimacy of his approaches. The persuasive action is often grammatically explained and has a negative aspect. Emotional action has been effective in representing the inner states of the narrator or characters. Through the use of declarative action, he has refuted and abolished the sanctity of windmills, in which the poet's mystical approaches have had a direct effect.

  Keywords: Sanai, Divan, Hadiqah al-Haqiqah, ethics, John Searle, speech actions
 • Parvin Ranjbar*, Zahra Hamedi, Ali Rasoli Pages 39-45
  Background

  Ethics, as one of the intellectual foundations from the most primitive human societies to today, has surrounded all human behaviors, from the most hidden to the most obvious aspects, by providing principles and rules for the well-being of people together. Ethics in medicine, as one of the branches of applied ethics, deals with ethical principles and rules in the field of medicine. On the other hand, although ethics itself is one of the independent intellectual topics, it is closely related to other intellectual foundations such as philosophy and is influenced by it. Many doctors of the first four centuries of Hejri, who were both doctors and philosophers, together with some Muslim philosophers, discussed moral issues in their works. This research deals with the ethical components in medicine and the impact of moral philosophy on it within the scope of the first four centuries of Islam.

  Conclusion

  By examining the most important medical ethics books of Muslim Iranians until the end of the fourth century, components under the titles of medical ethics were extracted. Each of these components refer to one of the moral codes (praise of human behavior; refinement of self; virtue of reason and thought; volitionality of human action; human status and dignity) which are also considered in the philosophy of ethics. Since ethics was one of the branches of practical philosophy, Muslim doctors paid attention to it. For this reason, these doctors-philosophers devoted part of their writings to the virtue and praise of reason, suppression of ego, mentioning the consequences of untruth and avoiding emotional defects such as wonder, arrogance, envy, stinginess, anger, etc. The most important component that is mentioned in most of these sources is belief in God and seeing God as a watcher over the doctor's actions during treatment and considering him as the main healer. After that, attention is paid to the human dignity of the patients. This means that the doctor should pay attention to the patient as a human being who has human dignity and rank, not his color, race, religion, financial status and social class. But in order for the doctor to reach this stage of perfection, he must cultivate and refine his soul.

  Keywords: Islamic moral philosophy, Ethics, Medical ethics
 • Pages 46-53
  Background

  Ethics plays an important role in the field of criminal law, including the principles of criminal responsibility. One of the most important types of crimes is crimes with absolute responsibility, which are also accepted in the criminal policy systems of Iran and the United Kingdom. The dimensions and scope of these crimes in these two penal systems are different from each other, so that in the Iranian penal system is accepted only for some economic crimes and corruption, while in the British penal system the scope of crimes with absolute responsibility to crimes is accepted. Contrary to chastity, it has expanded. The main question in this article is done by descriptive-analytical method, is what are the ethical foundations of the criminal policy of Iran and the United Kingdom in determining crimes with absolute responsibility?

  Conclusion

  The result of the present study is that the ethical principles in Iranian criminal policy based on general jurisprudential rules are harmless, practical rule, the rule of property is void, etc., while in British criminal policy based on principles such as the principle of expediency, it can be evaluated.

  Keywords: Ethics, Absolute responsibility, Criminal policy
 • Fatemeh Hadikhah, Hooshmand Esfandiarpour*, Pouran Yousefipour Kermani Pages 54-60
  Background

  Lily and Majnoon Nezami is one of the prominent texts in the field of Persian literature which, in addition to romantic and personal topics, also deals with moral and educational concepts. The poet sometimes complicates and elaborates his words with conscious traditions, and incorporates codes in the lower layers of the poem that guide the detailed audience towards meaning. In modern times, the science of semiotics is used as a method to analyze new dimensions of a work and one of its important variables is called cryptography. Roland Barthes has done research on this subject and has divided the codes into five types of action, hermeneutic, symbolic, semantic and cultural, and has described a function for each. In the present article, citing library sources and qualitative interpretive methods, ethical issues in Lily and Majnoon have been explored based on referential and cultural codes in order to explore the goals of military humanization in retelling these advices.

  Conclusion

  The general results of the research show that at the cultural code level, religious and mystical ideology and intertextuality to explain the teachings have a comprehensive and tangible appearance. The author has provided his intended topics to the audience by citing two main and important sources, Islamic and Sufi. The most important moral teachings of this work are: ordering love and retelling the characteristics of true love; Praising the Almighty and appealing to him; Advice on happiness and spoiling the moments; Purposefulness of creation; The importance of loyalty and the need to keep the covenant; patience

  Keywords: Nezami Ganjavi, Lily, Majnoon, Ethics, Roland Barthes, Reference, cultural codes
 • Mohsen Heidari, Zahra Arasti*, Afsaneh Bagheri, Ghanbar Mohammadi Elyasi Pages 61-70
  Background

  One of the emerging fields of study in recent years is business ethics education. Research in this field is very limited and needs more attention and study to identify goals, dimensions, components and also the factors affecting it. This study examines what dimensions are considered in business ethics education and what elements are considered to be effective by different researchers.

  Method

  The present study is descriptive and in terms of purpose, it is an applied study that has been done in a systematic review method. Its statistical population includes all studies in the field of business ethics education in Scopus database from the beginning of publication until 2020 and includes 832 researches, in which 51 articles were selected as a sample. The coding was performed using MAXQDA 10 and the results were analyzed using the Whetten framework

  Results

  The failure to transfer the teachings of business ethics courses to the real environment and the lack of theory and model in this field is one of the most important research gaps, one of the main factors is the lack of attention to the context in business ethics education.

  Conclusion

  Theoretical participation of this study includes a better understanding of goals, dimensions and components as well as factors affecting business ethics, especially in the field of education. This, along with the study gap, can be used as a practical contribution to the development of lesson plans and content for business ethics courses.

  Keywords: Ethics, Business ethics, Education
 • Pages 71-76
  Background

  Various factors can affect the job performance of employees and the success of the organization. One of the most important factors in the success of an organization is ethics. Therefore, this study was conducted to investigate the effect of job ethics on employee performance in non-public institutions.               

  Method

  The present study was applied with a descriptive-survey approach. Managers and employees of non-governmental government institutions in Tehran were considered as a statistical population. Random stratified random sampling method was used to select the sample and 375 people were selected as the sample. Research tools: Researcher questionnaire the data obtained from the questionnaires were analyzed using descriptive and inferential methods (structural equations) and SPSS and LISREL software.

  Results

  The results showed that in the study population, job ethics (and its dimensions, namely individual ethics and organizational ethics) have positive and significant effects on the performance of employees in non-public institutions.

  Conclusion

  Managers of non-governmental government institutions in order to increase the level of job performance of their employees should pay serious attention to various ethical aspects of employees and to improve the morale of their employees through training workshops, problem solving teams and employee incentive system.

  Keywords: Job ethics, Employee performance, Non-profit institutions
 • Gholam Hossein Deljoo, Vajhollah Ghorbanizadeh, Vahid Khashei, Majid Rezaei* Pages 77-84
  Background

  The purpose of this study was to identify and evaluate the factors affecting the professional ethics of management in Tehran municipality.               

  Method

  The present study was performed by mixed method. The qualitative part was done by the data method of the foundation. The statistical population of researchers, academic and organizational experts was familiar with the topics of the professional ethics of management. Using purposive sampling, 8 researchers and academic experts and 6 organizational experts were selected as a sample. Data collection tool was semi-structured interview and data analysis was performed in three stages of open, axial and selective coding and based on that; a qualitative research model was designed. In the quantitative section, the study method was descriptive-analytical and the statistical population was the managers of Tehran Municipality, of which 298 people were selected using stratified sampling. The researcher-made questionnaire was used for gathering data. The path analysis method was used for data analyzing.

  Results

  The data processing results showed that the overall research model was fitted using confirmatory factor analysis. Also, all markers are significantly related to their underlying factor (p <0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that the model used with three factors, including individual, organizational and environmental factors, has been a good theoretical model for predicting professional ethics in the municipality.

  Keywords: Professional Ethics, Management, Theoretical model
 • Pages 85-93
  Background

  Professional ethics is one of the factors of teachers' professional development, which leads to the growth and strengthening of teachers' professional development. The current research was conducted with the aim of the relationship between professional development and professional ethics, considering the mediating role of the application of adult education principles in teachers of Sarayan city.               

  Method

  This research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of correlation type. The research population of all primary school teachers in Sarayan city in the academic year 2018-2019, which are 140 people, and the sample of the research, which was conducted by simple random sampling method, with the Morgan table, the sample size was 103 people. The research tools were three standard professional ethics questionnaires, teachers' professional development questionnaire, and a researcher-made questionnaire on the principles of adult education. The content validity and reliability of the questionnaires were estimated based on Cronbach's alpha coefficient of 0.83, 0.86 and 0.89, respectively. To analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (one-sample t-tests, correlation coefficient and path analysis) were used in SPSS version 22 software and Lisrel software.

  Results

  The results showed that the application of the principles of adult education for the second, fourth, fifth, eighth and ninth standards (creating and maintaining a learning atmosphere, measuring and communicating with learning results, evaluating and reflecting on learning and teaching, content knowledge, using educational technology) is mediated. It is a suitable tool for predicting teachers' professional ethics.

  Conclusion

  setting standards in teacher training programs and applying the principles of adult education in teacher training courses can improve teachers' professional ethics.

  Keywords: Professional development, Professional ethics, Principles of adult education
 • Somayeh Keshavarz*, Mehdi Pardakhti, Alireza Kakavand Pages 94-102
  Background

  In today’s digital world, there seems to be a thin line between technology use and abuse. There are many people who have extreme internet habits and abnormal moral behaviors. The purpose of this study was to determine the mediating role of moral intelligence in the relationship between perceived parenting styles and internet addiction of students in Qazvin province.               

  Method

  The research method was correlation. The statistical population of all undergraduate and postgraduate students of Qazvin province universities in 2019, among them a sample of 270 students was selected by cluster random sampling method. The research tools were Baumrind Parenting Styles Questionnaire (1972), Young Internet Addiction (2011) and Moral Intelligence of Lennick and Kiel (2011). Data were analyzed using descriptive statistics, including demographic indicators and inferential statistics, including path analysis pattern and Sobel test.

  Results

  The results showed that moral intelligence has a mediating role between students' perceived parenting styles and their internet addiction. This means that moral intelligence has a significant inverse relationship with authoritarian and negligent parenting styles and Internet addiction, and has a significant positive relationship with authoritative parenting style and lack of internet addiction. Also, the proposed model had the desired fit to determine the relationship between the research variables.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that training and promoting moral intelligence can be used as a prevention method or even a treatment method in the form of CBT techniques for internet addiction.

  Keywords: Parenting styles, Internet addiction, Moral intelligence
 • Pages 103-110
  Background

  One of the most important economic goals of countries is to create the necessary conditions to promote continuous and stable economic growth. Therefore, predicting oil prices in line with the practical incentives for economic growth will not be possible except with the growing link of economic ethics. The purpose of this study is the moral hazards of the impact of crude oil news on the effective forecast of crude oil prices.               

  Method

  The method of the present research is applied and of deep learning type. The crude oil news indexes, Google Trends and crude oil prices in the world have been selected as a statistical population that the years 2021-2011 were selected as a research sample. The data measurement tools were investment.com, the weekly price of West Texas Intermediate crude oil and the Google Trends search engine. Convolutional neural network method was used for the test.

  Results

  The fit of the research model, which included a main hypothesis, was confirmed. Therefore, the complementary link between news headlines and Google Trends is very useful in accurately predicting crude oil prices and can lead to moral hazards in pricing.

  Conclusion

  It has been estimated that all variables are level or with a stable difference, and experimental results indicate that text-based forecasting and Internet-based big data methods perform better than other techniques and show that they can be moral hazards.

  Keywords: Moral hazards, Crude oil news, Deep learning, Convolutional neural network
 • Pages 111-118
  Background

  In recent years, with the growth and development of civil society and the increasing role of human beings in achieving some manifestations of progress and civilization, the issue of individual and social welfare has become one of the most important challenges. In this regard, the researcher seeks to determine the role of social and ethical functions in governing public welfare in Iran.               

  Method

  The present study was applied-survey and was among the correlational studies. The statistical population was managers and senior managers in the Ministry of Labor Cooperation and Social Welfare, which based on Cochran's formula and available sampling method, (108) people were considered as a sample. The instrument was a researcher-made questionnaire and the reliability of the questions was measured by calculating the Cronbach's alpha coefficient. The validity of the questions was determined and validated using confirmatory factor analysis. The relationships between the research model were analyzed by structural equation analysis using SPSS and LISREL software.

  Results

  The results show that social capital, moral capital, social security and social health have a positive and significant relationship with public welfare governance. The results also showed that the variables of social security, social capital, moral capital and social health had the most relationship with public welfare governance, respectively.

  Conclusion

  Through social and moral functions (social capital, moral capital, social security and social health), effective public welfare governance can be achieved and improved.

  Keywords: Social capital, Ethical capital, Social security, Social health, Public welfare governance
 • Pages 119-125
  Background

  Observing ethical principles in sports requires effort, having a strong personality, knowledge and understanding of ethical principles, correct understanding of situations and opportunities, heartfelt faith and respect for social norms. Due to this important, the purpose of this study was to investigate the effect of ethical behavior on success in sports with regard to the moderating role of patience among track and field athletes.               

  Method

  The design of the present study was descriptive-correlational. The population of the present study was all the elite track and field athletes of the country, from which 330 people were selected as a sample group by random sampling method. The tool for analyzing the questionnaires was the ethical behavior scale and patience and success in sports. Finally, the data were analyzed by structural equation method in Amoss software.

  Results

  The results of this study show that moral behavior (5.36) and patience (5.28) have a positive and significant effect on success in sports among track and field athletes and the higher the level of moral behavior and patience, the higher the success rate. It also increases in sports. (0.61) and the results also showed that the variable of patience modulates the relationship between moral behavior and success in sports.

  Conclusion

  By strengthening patience and moral behavior, increased success in sports in order to achieve the goal in elite athletes. And sports psychologists, coaches, sports experts, and athletes are advised to use ethical behavior and patience strategies to increase success.

  Keywords: Ethical behavior, Patience, Success in sports, Elite athletics
 • Pages 126-135
  Background

  Due to the main effects of happiness on shaping the human’s personality, happiness is considered as one of the most influential human psychological needs which has constantly been researched. Further, a dynamic and lively society is known as the one in which the elements of happiness are abundant. The purpose of the present investigation is to develop a model for predicting the happiness of physical education and sport science students based on the ethical climate, perceived stress, and self-esteem.               

  Method

  Descriptive-correlation method was utilized with the applied purpose. The statistical population of the study comprised of 157 students of physical education and sports sciences of Payam Noor University of Kermanshah Province. Using convenience random sampling method based on Cochran's formula, 112 participants were selected as the sample of the study. Four instruments were administered including Oxford Happiness Scale; Olson’s Ethical Climate Scale, Cohen’s Perceived Stress Scale, and Rozenberg’s Self-Esteem Questionnaire. The data were analyzed via statistical Smart PLS softwarturale, Structural Equation Modeling and confirmatory factor analysis.

  Results

  Overall, the students’ happiness in the field of physical education and sport science based on ethical climate, perceived stress, and self-esteem were predicted. The findings showed that ethical climate had an impact on happiness with a path coefficient of 0.39 and a t-value of 5.69; perceived stress had an effect on happiness with a path coefficient of 0.21 and a t-value of 2.56, and finally, self-esteem influenced happiness with a path coefficient of 0.34 and a t-value of 3.89. To be more specific, the ethical climate had the highest effect on happiness with a path coefficient of 0.39 and the perceived stress has the lowest effect on happiness with a path coefficient of 0.21.

  Conclusion

  Students of physical education and sport science can enhance their mental and physical health (in terms of raising their self-esteem and lowering their stress level) by having regular physical activity and being less vulnerable in the presence of the unethical conduct.

  Keywords: Happiness, Ethical climate, Perceived stress, Self-esteem, Physical education students
 • Maryam Abedini* Pages 136-147
  Background

  The moral identity of learners is one of the important goals in education systems. One of the important fields in the development of moral identity of learners is to know the factors affecting it. The purpose of the present research is to investigate the components and indicators of learners' moral identity according to the existing research background.               

  Method

  The approach of the present research is qualitative and its method is synthesis research based on the model of Roberts et al. (2007). The research community consisted of 227 articles in the field of factors affecting the moral identity of learners during the years 2009 to 2022. The research sample includes 33 articles that were purposefully collected and data were selected based on thematic monitoring. The research data were collected from the qualitative analysis of the studied documents.

  Results

  Based on the analysis of previous articles, the components of moral identity of learners were classified in 6 dimensions. These dimensions include the individual dimension (including factors; personality traits, moral intelligence, cognitive skills, and individual contexts), the dimension of the coach's characteristics (including factors; commitment, perceptive skills, ethics, interaction). suitable and specialized), the educational content dimension (including factors; collaborative, community-oriented and realistic), the dimension of teaching-learning approaches (including factors; team approaches, process-oriented and interactive approaches, active approaches, based on praxis and based on constructivism), evaluation characteristics (including axes such as community-oriented approaches, individual approaches, functional and justice-oriented assessment approaches) and contextual factors (including axes such as virtual communication platforms, family, social platform environment, school and friends).

  Conclusion

  The components and indicators affecting the moral identity of learners were organized in six dimensions, therefore, for the design of curriculum models for the moral education of learners, a comprehensive model can be provided by considering the dimensions of the context.

  Keywords: Components, Moral identity, Education
 • Pages 148-155
  Background

  The current research has focused on developing a model of the relationship between human communication and employees' job performance and the intervening role of organizational culture based on Islamic moral values.               

  Method

  The current research is applied in terms of purpose and descriptive-survey research method and specifically based on the structural equation model. The statistical population of this research is all the managers and employees in the social security organizations of southwestern Iran (Kohkiloyeh and Boyer Ahmad, Fars and Bushehr). 171 people were selected as the statistical sample of the research using simple random sampling method. Data collection tool, three standard questionnaires 1- Organizational culture; 2- Occupational performance questionnaire and 3- Human communication questionnaire. In order to analyze the data and draw the model, PLS software has been used.

  Results

  The results of statistical tests indicate that there is a relationship between human communication and its dimensions (conflict management, self-disclosure, trust, motivation, self-acceptance, self-awareness and Islamic communication skills) with the job performance of employees (task performance and context). Organizational culture based on Islamic moral values (education-oriented culture, knowledge-oriented culture, ethical culture and relationship-oriented culture) plays a mediating role between the two variables of human communication and job performance.

  Conclusion

  The combination of organizational culture and Islamic work ethics as an active element can help Islamic behaviors and act accordingly.

  Keywords: Islamic ethics, Organizational values, Islamic organizational culture, Communication, Performance
 • Fatemeh Rezaei, Mojtaba Tabari*, Ali Farhadi Mahalli, Toraj Mojibi Pages 156-163
  Background

  Public policies in the field of environment need cultural and moral support. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between ethics and the gap of public policies in the field of environment.               

  Method

  The descriptive-correlation research method is based on the structural equation model. The statistical population in this study includes all senior experts and Ph.D.s in university fields in the field of environment, whose number is 121,456 people. The sample size was determined using Cochran's formula of 384 people and the samples were selected and studied using random sampling method. The data collection tool is a questionnaire. SmartPLS3 software and structural equation method with partial least squares approach were used for data analysis.

  Results

  The results show that there is a positive and significant relationship between ethics and the dimensions of the gap in public policies in the field of environment (the relationship between policies and the goals of the organization, the expectations and emotions of the community, and the stakeholders' opinions).

  Conclusion

  The results of this research and considering the important role of ethics and environmental philosophy and the basic issues of the environment, contain important results and can be used as a practical model for policy makers, managers and enforcers of ethics in the field of environmental policy.

  Keywords: Ethics, Gap in government policies, Environment, Environmental policy
 • Mehdi Foghani Pages 164-171
  Background

  In this study, the study of individual characteristics, challenges, ethical and motivational bottlenecks of financial supervision of accountants of the executive organs of the country in the proper implementation of the public sector accounting system, to identify them to improve supervision to achieve system goals Public sector accounting to be provided.               

  Method

  The present study was applied, descriptive and survey. The statistical population was all accountants of the executive organs of the country that 260 questionnaires were selected from 10 provinces by cluster random method. The analysis tool was a researcher-made questionnaire. Finally, the data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Kalogorov-Smirnov test, Wilcoxon and structural equations) with SPSS and AMOS software.

  Results

  The results show the significant impact of ethical barriers and challenges, motivation and personal characteristics of auditors' financial supervision on the proper implementation of the public sector accounting system. Then, using structural equation modeling, the relationship and correlation between the three components of morality, motivation and personal characteristics were examined, which show a significant relationship and positive correlation between these three challenges.

  Conclusion

  The results of the study emphasize that the expectations of the researcher who is a member of the statistical community, ethical barriers and challenges, motivation and personal characteristics of financial supervision of accountants have a moral impact on the proper implementation of the public sector accounting system.

  Keywords: Financial supervision, Accountants, Public sector accounting, Ministry of Economic Affairs, Finance
 • Omid Farzin, Roholahe Sameiee* Pages 172-179
  Background

  The strategic role of professional ethics in the success of the future of the organization is undeniable. Avoidance of professional ethics makes organizations severely vulnerable and harmful, and achieving professional ethics leads to strategic advantage. The purpose of this study is to provide a model of the role of professional ethics in creating strategic advantage in the public sector administrative system.               

  Method

  The present study is mixed in terms of exploratory nature and applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population is 250 people (from the elites, managers and deputies of the Tax Affairs Organization of the northern provinces of the country) who were selected using Morgan table and 163 people were randomly selected and answered the research questionnaires. To investigate the relationship between the variables, the structural equation modeling method was evaluated and validated using Pls software.

  Results

  The research findings showed that there is a significant linear relationship between professional ethics and strategic advantage. The more professional ethics, the greater the strategic advantage. Professional ethics, through the mediation of knowledge management and social responsibility, increases the strategic advantage in the organization.

  Conclusion

  Therefore, organizations should provide the necessary bases for promoting social responsibility and knowledge management by observing and basing on the standards and principles of ethics and professionalism of the organization. The relationship between social responsibility and knowledge management with strategic advantage is expressed through the development of social strategies that affect and are influenced by opportunities, resources and facilities, skills and organizational competencies. Their survival, success, and therefore their strategic advantage depend on the capabilities and competencies that are one of these important organizational capabilities of knowledge management.

  Keywords: Professional ethics, Knowledge management, Social responsibility, Strategic advantage, Administrative system
 • Pages 180-185
  Background

  Despite the important role of human resources in government organizations, the ethical components affecting human resource empowerment have not been studied and identified accurately and comprehensively. Therefore, the present study was formed with the aim of presenting a model of moral components effective on human resource empowerment.               

  Method

  The present study was a mixed research. In the qualitative part, which was done by the data method of the foundation, the statistical population included all senior managers and specialists in the field of management (government, human resources) in West Azerbaijan province in 1397, among whom by snowball sampling method until theoretical saturation. 18 people were selected as a sample. The analysis tool was in-depth interview and finally the data were analyzed by coding method. A small part of the statistical population included managers, deputies and heads of research departments and senior experts of government organizations in Azerbaijan province, whose number was based on statistics of 227 people, of whom 160 were selected as a sample. Cochran's formula and Morgan table and simple random sampling method were used to determine the sample size. The research tool was a researcher-made questionnaire and finally the data were analyzed by structural modeling and exploratory factor analysis.

  Results

  The results of the qualitative section showed that among all the factors of experts, first 8 factors and then 3 pivotal codes were extracted. Also, the results of structural equation analysis indicated a good fit of the research model.

  Conclusion

  According to the results of the present study, one of the most important factors in human resource empowerment is to pay attention to ethical components at the individual, interpersonal and organizational levels. Paying attention to the organization's ethical orientation is a way to turn a threat into an opportunity. In addition to paying attention to the strategic position of ethics in organizational success, based on ethical concerns and community values, managers should pay attention to the ethical components in the organization in order to manage human resources.

  Keywords: Ethical components, Empowerment, Human resources
 • Majid Baygan, Hasan Ghalavandi* Pages 186-194
  Background

  Since man is a social being, work culture, if it is in the form of ethical and professional work values, will be effective on a person's performance and feeling of social anomie. Based on this, the present study seeks to investigate the job performance and feeling of social anomie among the faculty members of Yasouj University of Medical Sciences and the effect of work communication culture based on moral values on them.               

  Method

  The research method is descriptive-correlation. The statistical population of all faculty members of Yasuj University of Medical Sciences (204 people) in 2019 and the research sample includes 134 people who were selected using stratified random sampling and Cochran's formula. The data collection tool was researcher-made questionnaires and data analysis was done by structural equation modeling method and SPSS24 and LISREL8/54 software.

  Results

  The relationship between work communication culture based on moral values on job performance with t coefficient (t Value: 4.14) and path coefficient 0.45 and the relationship between work communication culture based on moral values and feeling of social anomie with t coefficient (38 t Value: 11.00) and path coefficient 0.085 - and the relationship between feeling of social anomie on job performance with t coefficient (t Value 4.13) and path coefficient 0.48 - is significant.

  Conclusion

  The results of the structural model of the research have shown that there is a significant relationship between work communication culture based on moral values on job performance and the mediating role of social anomie, and between work communication culture and social anomie and job performance, as well as between social anomie and social anomie. There is a significant relationship with job performance.

  Keywords: Work culture, social anomie, Work communication, Collaborative work, Job performance
 • Iman Mahmoodi*, Ferydoon Ohadi, Ahmad Yaghobnezhad Pages 195-200
  Background

  Moral hazard is an opportunistic behavior of manager in order to increase self- interest in an unethical way. The moral hazard of managers has adverse consequences on the financial health of companies. Therefore, the purpose of this research is to investigate the relationship between moral hazard and the possibility of companies becoming zombies.               

  Method

  The research method is applied in terms of purpose and correlational in nature. The statistical population is listed firms in the stock exchange and the sampling method is systematic exclusion. The research data was collected from the website of the Stock Exchange Organization. Also, SPSS software was used for data analysis and binary logistic multivariate regression.

  Results

  The results show that moral hazard has a positive and significant relationship with the possibility of companies becoming zombies. The evidence of this research shows that with the increase of financial risk, the probability of companies becoming zombies increases significantly and with the increase of profitability, the probability of companies becoming zombies decreases significantly.

  Conclusion

  moral hazard as one of managers' behavioral biases; It can increase the risk of financial health of companies and as a result the possibility of them becoming zombies. Therefore, in evaluating policies to prevent the company from becoming a zombie, this issue should be considered by financial analysts and capital market policymakers.

  Keywords: Moral hazard, Zombie companies, Financial health, financial risk
 • Pages 201-208
  Background

  Ethical interactions of employees with the client is an important issue in organizations. Therefore, the present study was formed with the aim of identifying the ethical principles of social capital for employees of government organizations in Iran from the perspective of Nahj al-Balagheh ethical teachings.               

  Method

  The method of this qualitative research was theme analysis. The study population included all researchers, professors and experts in Islamic and Nahj al-Balagheh management, from which 9 people were selected as a sample by deliberate sampling. The data collection tool was a questionnaire based on the text of Nahjul Balagha and finally the data were analyzed by coding method and MAXQDA software.

  Results

  The retest reliability and double-coder reliability have been determined as 93% and 86%, respectively. The results of the research indicate the identification of ethical principles: 1- Fairness towards subordinates and clients 2- Criticism and accountability of managers and superiors 3- Tolerance with clients and subordinates 4- Cooperation and Helping colleagues and clients 5- Humility and humility towards clients and subordinates 6- Avoiding backbiting and undermining colleagues 7- Avoiding backbiting and gossiping 8- Trust and goodwill towards clients and colleagues 9- Compliance The code of ethics towards clients and colleagues is 10- Avoiding flattery and flattery towards managers and superiors 11- Avoiding exaggeration and exaggeration of work.

  Conclusion

  Discussing the plan of honoring and observing ethical principles in dealing with the client is one of the important issues that is raised in government agencies today. Respecting the client and gaining the satisfaction of the people is one of the important goals in the administrative systems of the Islamic system, and according to Islamic teachings, those who are in the service of the people and are always in contact with them, deserve it in terms of behavior. And they have followed the actions of the infallible Imams in their actions, movements and residences, in order to both please God and provide the people with satisfaction.

  Keywords: Social capital, Ethical principles, Nahjul Balagha