فهرست مطالب

پژوهش های به زراعی - سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1401)

نشریه پژوهش های به زراعی
سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آیدین حمیدی *، محمود رحمانی، حسین صادقی، سامان شیدایی، عنایت رضوانی خورشیدی، مریم نجفیان، عاطفه خندان، احمد محرابی، اکرم نورانی، محسن آرزمجو، صادق هاشم زهی، سیاوش کریمی مزیدی، مهرداد اسماعیلی، محمدحسن حکمت، محمدعلی انصاری، شهاب سرافزاری، محمد نوری، شاپور علیزاده، جبرائیل تقی نژاد گیگلو، اکرم مهاجر عباسی، زرین منفرد، مسعود حکیمی، رابعه رضائیان صفحات 255-276

  به منظور ارزیابی ارزش زراعی و مصرف (VCU) دو رقم جدید خارجی (یونانی) پنبه تار متوسط : ماکسا و لیون در سال 1397، آزمایشی  به صورت بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در سه استان خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس(داراب)، و اردبیل (مغان) انجام شد. ارقام شاهد آزمایش ارقام اصلاح شده متداول تجاری ایرانی پنبه تار متوسط شامل: ورامین و خرداد(استان خراسان جنوبی)، بختگان و گلستان (استان فارس) و ورامین و مهر (استان اردبیل) بودند. براساس دستورالعمل ملی آزمون تعیین ارزش زراعی ارقام پنبه صفات ارزیابی شده در این آزمون ها شامل: 1-عملکرد وش(کیلوگرم در هکتار)، 2-زودرسی، 3-تعداد قوزه هر بوته، 4-وزن قوزه، 5- کیل الیاف، 6- طول الیاف، 7- ظرافت الیاف، 8-کشش الیاف، 9- استحکام الیاف و10- یکنواختی الیاف بودند. براساس نتایج آزمایش ها در استان خراسان جنوبی (بیرجند) ارقام جدید یونانی ماکسا و لیون به ترتیب ازلحاظ زودرسی و یکنواختی الیاف از برتری نسبت به ارقام شاهد برخوردار بودند. ارقام شاهد در استان فارس(داراب) زودرس تر از ارقام جدید خارجی ماکسا و لیون بودند. همچنین ارقام ماکسا و لیون از لحاظ تعداد قوزه نسبت به ارقام شاهد برتر بوده و رقم ماکسا نیز به لحاظ یکنواختی و کشش الیاف برتر از ارقام شاهد بود. براساس نتایج این تحقیق در استان اردبیل (مغان) رقم جدید خارجی لیون ازنظر، عملکرد وش، شاخص زودرسی و وزن قوزه و رقم ماکسا ازنظر تعداد قوزه برتر از ارقام شاهد بودند. همچنین رقم شاهد ورامین و رقم لیون نیز به لحاظ طول الیاف برتر از دیگر ارقام ارزیابی شده بودند. بنابراین، رقم خارجی جدید پنبه لیون قابل توصیه برای کشت به عنوان رقم جدید پنبه در استان اردبیل (مغان) می باشند.

  کلیدواژگان: پنبه، آزمون تعیین ارزش زراعی، عملکرد وش، اجزای عملکرد وش
 • علی بخشی*، حسین میرسیید حسینی، غلام باقری مرندی، سعید اکبری مهر صفحات 277-294

  در این تحقیق سه نوع کلات آهن که شامل کودهای  سولوفید (Sulfeed)، فری لن (Frilan) با عامل کلات کننده EDDHA، کود پترکیمیا با عامل کلات کننده EDTA و کودسولفات آهن مورد مقایسه قرار گرفت. این تحقیق در سال 1391 در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول  آزمایش خوابانیدن در خاک  که طی آن میزان فراهمی آهن این کودها در خاک در زمان های متفاوت (38 و 56 روز)  از طریق عصاره گیری با DTPA مورد مقایسه قرار گرفت. سپس در آزمایش گلخانه ای تاثیر این کود ها در سه سطح کودی (15، 30 و 45 میلی گرم بر کیلوگرم) بر میزان غلظت آهن در گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که در آزمایش خوابانیدن خاک، کود های سولوفید و فری لن میزان آهن قابل جذب بیشتری  (به ترتیب mg.kg-1 6/1 و mg.kg-1 9/3) در مدت 38 روز بعد از قرار گرفتن در آزمایش خوابانیدن خاک داشتند و در 56 روز همه کودها به میزان مساوی آهن آزاد در خاک داشتند. همچنین نتایج کشت گیاه ذرت سینگل گراس260 در حضور تیمار های کودی آهن مشخص کرد که  بیشترین میزان آهن در برگ گیاه (mg.kg-1 80) و بیشترین میزان آهن قابل دسترس در خاک (mg.kg-1 8) پس از برداشت گیاه مربوط به کود سولوفید می باشد. به طور کلی کود های سولوفید و فری لن درتمام آزمایش ها اثرات مثبت بیشتری بر جذب آهن در گیاه و افزایش میزان آهن آزاد خاک داشتند.

  کلیدواژگان: کلات، کلروز، EDDHA، EDTA
 • پیام مهجور، علیرضا پازکی*، مهدی علیزادگان علی تپه صفحات 295-308

  گل جالیز مهمترین علف هرز توتون بشمار می رود که منجر به کاهش عملکرد و کیفیت این محصول می شود. به منظور بررسی کارآیی علف کش ها بر کنترل علف هرز گل جالیز و افزایش عملکرد در توتون رقم ویرجینیا، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در اردیبهشت ماه سال 1393 در شهرستان تالش استان گیلان اجرا گردید. غلظت ها و زمان های مورد استفاده  علف کش های گلایفوزیت Sl41% و سولفوسولفورون عبارتند از: 1- گلایفوزیت 3 مرتبه 25، 45 و 65 روز هر مرتبه یک لیتر در هکتار پس از کاشت 2 - گلایفوزیت 3 مرتبه 35،55 و 75 روز هر مرتبه یک لیتر در هکتار پس از کاشت 3- گلایفوزیت 0/5 لیتر 25 روز، 0/75 لیتر 45 روز و یک لیتر 65 روز پس از کاشت 4- گلایفوزیت 0/5 لیتر 35 روز، 0/75لیتر 55 روز و 1 لیتر 75 روز بعد از کاشت 5 - گلایفوزیت 3 مرتبه 25، 45 و 65 روز هر مرتبه 1/5 لیتر در هکتارپس از کاشت 6- گلایفوزیت 3 مرتبه 35 ،55 و 75 روز هر مرتبه 1/5 لیتر در هکتارپس از کاشت 7-آپیروس 70 گرم پیش از کاشت + گلایفوزیت 1 لیتر 25 ، 45 و 65 روز پس از کاشت 8 -  آپیروس 70 گرم پیش از کاشت + گلایفوزیت 1 لیتر 35، 55 و 75 روز پس از کاشت. نتایج تحقیق نشان داد، بیشترین درصد کاهش ویژگی ها در گل جالیز در تعداد ساقه های هوایی (%95)، وزن خشک اندام هوایی (%100)  و تراکم غده زیرزمینی (%95) و بیشترین افزایش عملکرد برگ سبز در توتون (10834کیلوگرم در هکتار) ، افزایش عملکرد برگ خشک توتون (1664/3 کیلوگرم در هکتار) ومتوسط قیمت یک کیلوگرم توتون در هکتار (60435 ریال) برآورد شد.  بنابراین در مجموع می توان تیمارسولفوسولفورون 70 گرم پیش از کاشت نشاء + گلایفوزیت 1 لیتر در هکتار35، 55  و 75 روز پس از کاشت را به عنوان تیمار برتر گزارش نمود.

  کلیدواژگان: علف کش ها، توتون، گل جالیز، عملکرد
 • مریم طاهری نژاد، حسین عجم نوروزی*، محمدرضا داداشی صفحات 309-324

  به منظور اثر محلول پاشی کودهای ریزمغذی و مصرف هیومیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در تاریخ کشت تاخیری، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه عراقی محله در سال زراعی 1401 انجام شد. این تحقیق به صورت طرح بلوک های کاملا تصادفی با 9 تیمار در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه عراقی محله انجام شد. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، شاخص برداشت، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک بود. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که تیمار بذرمال هیومیک اسید+ریزمغذی، شاهد و شاهد+کود آبیاری + بذرمال هیومیک اسید بیشترین عملکرد بیولوژیک را داشتند و پایین ترین عملکرد بیولوژیک مربوط به کود آبیاری هیومیک اسید و کود آبیاری+ریزمغذی بود. همچنین وزن هزار دانه در گروه شاهد و تیمار هشتم در مقایسه با دیگر تیمارها بطور معنی داری پایین تر بود. این نتایج نشان می دهد که استفاده از کودهای ریزمغذی و هیومیک اسید توانست بطور معنی داری وزن هزار دانه افزایش دهد. در نهایت عملکرد دانه بطور معنی داری در تیمار شاهد، شاهد+بذرمال هیومیک اسید و شاهد+بذرمال هیومیک اسید+ریزمغذی بطور معنی داری بیشتر از دیگر تیمارها بود. این نتایج نشان می دهد که بذرمال کردن هیومیک اسید نسبت به دیگر تیمارها اثرات بهتری بر عملکرد دانه داشته است.

  کلیدواژگان: اسیدهای چرب، دانه های روغنی، کودهای ریزمغذی، هیومیک اسید
 • بردیا بیات، محمدحسین انصاری*، مرجان دیانت، علی محمدی ترکاشوند صفحات 325-342

  نوسانات زیاد عملکرد نهایی خیار گلخانه ای با توجه به سطح زیر کشت بسیار زیاد آن در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که 76/47% کل گلخانه های کشور زیر کشت خیار هستند. به منظور بررسی اثر تراکم کشت و رقم در تولید خیار گلخانه ای (Cucumis sativus) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار  طی دو سال 1396 و 1397 انجام پذیرفت. بر این اساس ارقام خیار تک گل، دو گل، میان گل و پر گل در تراکم کشت های مختلف 37، 42 و 47 سانتی متری کشت شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بالاترین بهره وری تولید در تراکم کشت 42 سانتی متری بوته ها از هم و انتخاب ارقام پر گل با حداکثر عملکردی معادل 270 تن در هکتار به دست آمد و کمترین میزان عملکرد در ارقام تک گل با تراکم کشت 37 سانتی متری و مقدار عددی 197 تن در هکتار حاصل گردید. بنابراین اصلی ترین دلیل کاهش عملکرد خیار در استان تهران، انتخاب ارقام کم گل با تراکم کشت نامناسب ارزیابی شد.

  کلیدواژگان: عملکرد نهایی، تراکم کشت، ارقام تک گل، ارقام دو گل، ارقام میان گل، ارقام پر گل
 • علیرضا دادیان* صفحات 343-372

  این پژوهش با هدف بررسی کاربرد تلفیقی منابع بیولوژیکی و شیمیایی نیتروژن تحت شرایط محدودیت منابع آبی بر برخی صفات زراعی و نیز عملکرد علوفه تر در سال های زراعی 1395 و 1396 در اراک انجام شد. این آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد به طوری که سطوح آبیاری در کرت اصلی و سطوح نیتروکسین و نیتروژن در کرت های فرعی قرار گرفت. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از آبیاری در دو سطح آبیاری متداول و محدودیت آبی، نیتروکسین در سه سطح تیمار شاهد، مصرف 0/5 و یک لیتر نیتروکسین به ازاء 30 کیلوگرم بذر مصرفی و نیتروژن در سه سطح شامل تیمار شاهد، مصرف 125 و 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از طریق کود اوره 46 درصد. اثر متقابل آبیاری و نیتروکسین بر کلیه صفات اندازه گیری شده غیر از تعداد ردیف در بلال و تعداد دانه در بلال معنی دار شد و با کاربرد یک لیتر نیتروکسین تحت شرایط آبیاری متداول بیشترین مقدار این صفات نتیجه شد. در شرایط اعمال محدودیت آبیاری، مصرف یک لیتر نیتروکسین در مقایسه با کاربرد 0/5 لیتر آن و نیز تیمار بدون کاربرد نیتروکسین افزایش کمی کلیه ی صفات مورد بررسی را نتیجه داد. اثر متقابل آبیاری و نیتروژن بر تمامی صفات مورد مطالعه بجز تعداد بلال در گیاه و تعداد کل دانه در گیاه معنی دار بود به نحوی که بیشترین مقدار صفات تاثیر پذیر، از مصرف 250 کیلوگرم نیتروژن تحت شرایط آبیاری متداول به دست آمد. اثر متقابل نیتروکسین و نیتروژن بر سایر صفات معنی دار شد. بیشترین تعداد بلال در گیاه و عملکرد علوفه تر (با میانگین 86/42 تن در هکتار) در اثر مصرف یک لیتر نیتروکسین توام با 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد ولی در خصوص سایر صفات  بیشترین میانگین آن ها در اثر مصرف یک لیتر نیتروکسین همراه با 125 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل گردید.

  کلیدواژگان: ذرت علوفه ای هیبرید ماکسیما، نیتروکسین، نیتروژن، تنش کم آبی
|
 • A Hamidi *, M Rahmani, H Sadeghi, S Sheydaei, E Rezvani Khorshidi, M Najafian, A Khandan, A Mehrabi, A Noorani, M Arazmjoo, S Hashemi, S Karimi Mazidi, M Esmaeli, M.H Hekmat, M.A Ansari, Sh Sarfarazi, M Noori, S Alizade, J Taghi Nejad Gigloo, A Mohajer Abbasi, Zarrin Monfared, H Hakimi, R Rezayian Pages 255-276

  In order to evaluation of two new foreign (Greek) upland cotton cultivars Value of Cultivation and Use(VCU) evaluation, during 2018 a trial was conducted as complete randomized blocks design by four replications at three provinces, South Khorasan (Birjand), Fars (Darab), and Ardabil (Moghan). Control common improved commercial upland cotton cultivars were: Varamin and Khordad cultivars (South Khorasan province), Bakhtegan and Golestan cultivars (Fars province) and Varamin and Mehr cultivars (Ardabil province). Based on National Guideline for Testing Value for Cultivation and Use of Cotton, evaluated traits were: 1-seed cotton yield, 2- earliness, 3- boll number per plant, 4- boll weight, 5-lint percent, 6- fibers length, 7-fibers fitness,      8- fibers elasticity, 9-fibers strength and 10- fibers uniformity. Based on trials results, in south Khorasan province (Birjand) new Greek cultivars Maxa and Leon respectively in terms of earliness and fibers uniformity were superior to control cultivars. In Fars province (Darab), control cultivars more early maturity than Maxa and Leon new foreign cultivars. Also, Maxa and Leon new cultivars superior than control cultivars in terms of boll number and Maxa new foreign cultivar regarding to fiber uniformity and elasticity superior than control cultivars. Based on the research results, in Ardabil province (Moghan) Leon new foreign cultivar for seed cotton yield, earliness index and boll weight and Maxa new foreign cultivar in terms of boll number were superior to control cultivars. Also Varamin control cultivar and Leon new foreign cultivars regarding to fibers length were superior to other evaluated cultivars. Therefore, Leon new cotton foreign cultivar cultivation as a new cultivar recommendable in Ardabil province (Moghan).

  Keywords: Cotton, seed cotton yield, Seed Cotton Yield Components, Value of Cultivation, Use trial
 • A Bakhshi *, H.M Seyyed Hoseini, G Bagheri Marandi, S Akbarimehr Pages 277-294

  In this study, three types of chelated iron containing fertilizers (Sulufeed, Frilan iron cheated with EDDHA, Petrokimia - chelated Fe-EDTA and iron sulfate were compared . This research was conducted in 2013 in two phases. First stage an incubation experiment availability of iron in soil in at two time periods were studied. So in a greenhouse experiment the effect of fertilizer in tree levels (15,30,45 ppm) on plant growth parameters were also investigated. The results of incubation experiment, Frilan fertilizer and sulufied had more soil iron content (6.1 &9.3 mg/kg) at 38 days’ period and at 56 days all treatment, showed a relatively similar levels of iron content. The results of corn growth experiment under fertilizer treatments indicated that highest leaf Fe content (80 mg/kg) and soil Fe content(8mg/kg) after harvest were for the sulufeed  treatment. In general, sulufeed and Frilan had better performance in all experiment with respect to iron uptake on release of iron.

  Keywords: Chelates, Chlorosis, EDDHA, EDTA
 • P Mahjoor, A.R Pazoki *, M Alizadegan Pages 295-308

  Tobacco is the most important weed Orobanche, leading to reduced performance and quality of this product. In order to evaluate the effectiveness of herbicides to control weed orobanche and enhancement of the Virginia tobacco leaves, a field experiment in a randomized complete block design with 8 treatments and 3 repetitions in July 2014 was conducted in the city Talesh of Guilan. In this experiment, herbicides glyphosate Sl41% and sulfosulfuron were used in the following concentrations and different times: Herbicides application glyphosate at  0/5 L/ha 25 days at 0/75 L/ha 45 days and 1 L/ha 65 days after transplanting used of postemergence, Herbicides application glyphosate at 0/5 L/ha 35 days at  0/75 L/ha 55 days and 1 L/ha 75 days after transplanting used of postemergence, glyphosate three application at 1/5 L/ha  in 25, 45 and 65 days after transplanting, glyphosate three application at 1/5 L/ha  in 35, 55 and 75 days after transplanting, glyphosate three application at 1L/ha in 25, 45 and 65  days after transplanting, glyphosate three application at 1L/ha in 35, 55 and 75 day after transplanting  solfosolforun at 70g before transplanting + glyphosate 1 L/ha 25.45 and 65 days after transplanting used of postemergence, solfosolforun at 70g before transplanting +  glyphosate 1 L/ha 35,55 and 75 days after transplanting used of postemergence, were the most effective treatment on broomrape control. The results showed that largest percentage decline Orobanche in the number of stem air (100%), shoot dry weight (100%) and the density of tumor underground (66/95%) and the highest performance green leaf tobacco (10,834 kg per hectare), increase performance leaves dried tobacco (3/1664 kg), the average price of a kilogram of tobacco per hectare (60,435 dollars) estimated. Based on the findings 70g treatment of sulfusulfurun before planting seedlings + glyphosate 1 liter per hectare, 35, 55 and 75 days after planting, it can be reported as a superior treatment.

  Keywords: Herbicides, Orobanch aegyptiaca, Tobacco, Yield
 • M Taheri Nejad, H Ajamnourozi *, M Ajamnourozi Pages 309-324

  In order to determine the effect of foliar application of micronutrient fertilizers and humic acid consumption on the yield and yield components of sesame in the delayed planting date, an experiment was conducted in the research farm of Iraqi Mahalle station in the crop year of 2022. This research was carried out as a completely randomized block design with 9 treatments in 3 replications in the research farm of the Iraqi Mahalle. In each plot, 5 rows were planted, the distance between rows was 40 cm and the distance between replications was 3 meters. The studied traits included plant height, harvest index, seed yield, thousand seed weight and biological yield. The results obtained from this study showed that the treatment with humic acid + micronutrient, control and control + irrigation fertilizer + humic acid fertilizer had the highest biological performance, and the lowest biological performance was related to humic acid irrigation fertilizer and irrigation fertilizer + micronutrient. Also, the weight of one thousand seeds in the control group and the eighth treatment was significantly lower compared to other treatments. These results show that the use of micronutrient fertilizers and humic acid could significantly increase the weight of a thousand seeds. Finally, the seed yield was significantly higher in control, control + humic acid seed, and control + humic acid seed + micronutrient than other treatments. These results show that application of humic acid has better effects on grain yield than other treatments.

  Keywords: Fatty Acids, Humic acid, Micronutrient fertilizers, Oilseeds
 • B Bayat, M Ansari *, M Diyanat, A Mohammadi . Turkashund Pages 325-342

  The large fluctuations of the final yield of greenhouse cucumber are of great importance in Iran due to its very large cultivated area, so that 76.47% of all greenhouses in the country are under cucumber cultivation. In order to investigate the effect of crop density and variety in the production of greenhouse cucumber (Cucumis sativus), a factorial experiment was conducted in the form of a basic design of randomized complete blocks in 3 replications during 2016 and 2017. Based on this, single-flowered, double-flowered, medium-flowered and multi-flowered cucumber cultivars were cultivated in different planting densities of 37, 42 and 47 cm. The results of the research showed that the highest production productivity was achieved in the planting density of 42 cm between the plants and the selection of    multi-flowered cultivars with a maximum yield of 270 tons per hectare, and the lowest yield was obtained in single-flowered cultivars with a planting density of 37 cm. meter and numerical value of 197 tons per hectare was obtained. Therefore, the main reason for the decrease in cucumber yield in Tehran province was the selection of low-flowering cultivars with inappropriate planting density.

  Keywords: final yield, Planting Density, single-flowered cultivars, double-flowered cultivars, medium-flowered cultivars, high-flowered cultivars
 • A.R Dadiyan * Pages 343-372

  This research was conducted with the aim of investigating the combined use of biological and chemical nitrogen sources under the conditions of limited water resources on some agricultural traits and the yield of fodder in the crop years of 2016 and 2017 in Arak. This experiment was done in the form of a      split-split plot and in the form of a basic design of randomized complete blocks in four replications, so that irrigation levels were placed in the main plot and nitroxin and nitrogen levels were placed in the sub-plots. The investigated factors were irrigation at two levels of regular irrigation and water restriction, nitroxin at three levels of the control treatment, consumption of 0.5 and one liter of nitroxin per 30 kg of seeds consumed and nitrogen at three levels including the control treatment, consumption of 125 and 250 kg of nitrogen per hectare through 46% urea fertilizer. The interaction effect of irrigation and nitroxine on all the measured traits except the number of rows in the cob and the number of seeds in the cob was significant, and with the application of one liter of nitroxine under normal irrigation conditions, the highest amount of these traits was obtained. In the conditions of applying irrigation restrictions, the consumption of 1 liter of nitroxin compared to the application of 0.5 liters and also the treatment without the use of nitroxin resulted in a slight increase in all investigated traits. The interaction effect of irrigation and nitrogen was significant on all studied traits except the number of cobs in the plant and the total number of seeds in the plant, so that the highest amount of effective traits was obtained from the consumption of 250 kg of nitrogen under normal irrigation conditions. The interaction effect of nitroxin and nitrogen on other traits was significant. The highest number of cobs per plant and higher fodder yield (with an average of 86.42 tons per hectare) were obtained as a result of the consumption of one liter of nitroxin combined with 250 kg of nitrogen per hectare, but regarding other traits, the highest average results were obtained from the consumption of one liter of nitroxin. along with 125 kg of nitrogen per hectare.

  Keywords: Maxima hybrid, Fodder corn, Nitroxin, nitrogen, Dehydration Stress