فهرست مطالب

تعالی بالینی - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 39، تابستان 1402)

مجله تعالی بالینی
سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 39، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه شهریاری*، آرمین فیروزی، ابوالفضل حسین نتاج، نرگس مسلمی زاده، صغری خانی صفحات 1-16

  تصویر ذهنی از دستگاه تناسلی از اجزای مهم سلامت جنسی می باشد که به معنای نگرش، احساسات و باور زنان در مورد اندام تناسلی شان است که با رضایت جنسی و تمامی ابعاد عملکرد جنسی زنان همراه است. لذا با توجه به اهمیت نقش تصویر ذهنی از دستگاه تناسلی در سلامت جنسی زنان، این مطالعه با هدف مروری بر مداخلات موثر بر خودانگاره تناسلی زنان انجام شد.
  برای انجام این مطالعه مروری مفهومی در پایگاه های؛ Scopus ،SID ، PubMed،Magiran ، Library of Cochrane,Web of science  و از موتور جستجو Google scholar   و با کلیدواژه های زنان، مداخلات، خودانگاره تناسلی، ظاهر دستگاه تناسلی، مداخلات، زنان و زایمان جستجو انجام شد. داده ها از مطالعاتی استخراج شد که با اهداف مطالعه مطابق بود. کیفیت مقالات براساس ابزار ارزیابی خطر سوءگیری کاکراین ارزیابی شدند.
  از مجموع 418 مطالعه جستجو شده، 11 مطالعه با معیارهای مطالعه مطابقت داشتند. براساس نتایج، مداخلات موثر بر خودانگاره تناسلی زنان به سه طبقه تقسیم می شود. طبقه اول شامل؛ مداخلات آموزشی(آموزش روانی-جنسی، آموزش ابراز وجود جنسی، آموزش از طریق فیلم آموزشی، آموزش جنسی، آموزش مهارت های خود تشویقی و نشان دادن تصویر طبیعی اندام تناسلی)، طبقه دوم مداخلات ورزشی(پیلاتس و چی کونگ) و طبقه سوم شامل مداخلات مشاوره ای(درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) می باشد.
  با استفاده از رویکردهای مناسب به شیوه های متفاوت از قبیل؛ مداخلات آموزشی، ورزشی، مشاوره ای، می توان خودانگاره تناسلی و مهارت های جنسی زنان را ارتقا داد و باورها و نگرش های جنسی آنها را اصلاح نمود. پیشنهاد می شود جهت بهبود سلامت جنسی، ارتقای خودانگاره تناسلی زنان مورد توجه ویژه قرار گیرد. با این وجود، برای اتخاذ بهترین مداخلات و ایجاد تغییر در سیاست گذاری، همچنان به تحقیقات بیشتر مبتنی بر فرهنگ نیاز است.

  کلیدواژگان: زنان، خودانگاره تناسلی، ظاهر دستگاه تناسلی، مداخلات، زنان و زایمان
 • مجید خلیلی زاد* صفحات 17-33

  کودک آزاری جسمی، به تنبیه شدید کودک و همچنین درد کشیدن طاقت فرسای کودک بر اثر تنبیه بدنی اطلاق می شود. هنگامی که این نوع کودک آزاری بسیار شدید باشد، می تواند منجر به شکستگی استخوانهای کودک شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مطالعات منتشر شده برای شناسایی نکات مهم تشخیصی در رابطه با شکستگی های ناشی از آزار جسمی در کودکان می باشد. این مطالعه با جستجو در سایت های Medline, Medline in Process, Embase, CINAHL, ISI Scopus, SID,    Magiran بود. نتایج نشان داد که در تشخیص کودک آزاری، باید به نکاتی همچون گرفتن شرح حال، مطالعات آزمایشگاهی، و معاینه دقیق پرداخت. هنگامی که نوزادان و کودکان نوپا با شکستگی در غیاب علت تایید شده مراجعه می کنند، آزار فیزیکی باید به عنوان یک علت بالقوه در نظر گرفته شود. در طی ارزیابی شکستگی های فردی، محل، نوع شکستگی و مرحله رشد کودک می تواند به تعیین احتمال سوء استفاده کمک کند. تعداد مطالعات تحقیقاتی تطبیقی با کیفیت بالا در این زمینه محدود است.

  کلیدواژگان: شکستگی، کودک، کودک آزاری، کودک آزاری جسمی
 • سید محمود حسینی اشلقی، مهسا غلامحسین زاده*، فرشیده ضامنی، حسن صیامیان صفحات 34-44

  رایانش ابری، مدل محاسباتی بر پایه ی شبکه های رایانه ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی با به کارگیری شبکه ارایه می کند. این مطالعه با هدف مروری بر رایانش ابری در توسعه آموزش علوم پزشکی است.رایانش ابری در اعتلای آموزش عالی در علوم پزشکی است که در آن از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی علمی نظیر: SID، Google Scholar،  PubMed،  Scopus  و  Science Direct انجام شد. متون پژوهشی از 2012 تا پایان سال 2022 می باشد. کلمات و عبارات  مور دنظر در این مطالعه عبارت هستند از واژه های  Cloud Computing؛ Development Of Higher Education؛ Epidemics در عناوین مقالات مورد جستجو قرار گرفتند. 9 عامل موثر در پیاده سازی رایانش ابری از منابع کتابخانه ای به سه دسته تقسیم شده اند: زیر ساخت فناورانه(قابلیت اطمینان،  امنیت، سهولت در  دسترسی و انعطاف و سازگاری)  برون سپاری(ارایه دهنده خدمات ابری و مذاکره قراردادهای سطح خدمات) مدیریت درونی(راهنما و خط مشی، تیم برنامه ریزی و  مدیریت برتر) بودند. بررسی محاسبات ابری بر اساس تجربه دانشگاه در صورتی معنادارتر خواهد بود که مطالعات آتی بتواند اعتبار این عوامل را در میان سایر موسسات آموزش عالی پزشکی بسنجد. این مطالعه ممکن است بتواند منبعی برای پذیرش رایانش ابری در حوزه یادگیری سیار یا محاسبات سیار در علوم پزشکی باشد.

  کلیدواژگان: محاسبات ابری، دانشگاه ها، رایانه‎ها، نرم افزار، خط مشی
 • فرزاد قادری*، علی محرابی صفحات 45-56

  برای دهه ها، توسعه درمان مبتنی بر شواهد براساس آزمایش های تجربی پروتکل هایی بوده است که برای تاثیرگذاری بر سندرم های روان پزشکی طراحی شده اند. با ضعیف شدن این پارادایم، رویکرد درمانی مبتنی بر فرآیند به عنوان یکی از به روزترین نوآوری های بالینی در ادغام درمان های شناختی-رفتاری، در حال ظهور است، که بر چگونگی هدف قرار دادن و تغییر فرآیندهای اصلی زیستی-روانی اجتماعی در موقعیت های خاص برای اهداف معین با مراجعان خاص تمرکز دارد. این مقاله به توصیف درمان مبتنی بر فرآیند به عنوان یک تکامل طبیعی به سمت مراقبت های روانی موثرتر و کارآمدتر می پردازد. نظریه زیربنایی و مبانی فلسفی، نحوه بکارگیری اصول و ارایه درمان، ارزیابی و پایش نتیجه درمان و چالش ها و نقدهای وارد شده بر این روش درمانی، توصیه های متخصصان برای رفع این چالش ها در زمینه های توسعه نظری، روش شناسی پژوهش و عملکرد بالینی ارایه شده و سپس به بحث و نتیجه گیری پرداخته شده است. در نهایت، به نظر می رسد که تغییر پارادایم روان درمانی به درمان مبتنی بر فرآیند گام منطقی بعدی برای حوزه رواندرمانی است.

  کلیدواژگان: درمان فرایندمدار، درمان شناختی رفتاری، فرایندهای درمان، رواندرمانی
 • صادق ملاآقایی بهنمیری، سیده زهرا حسینی درونکلائی، علی اصغر شجاعی* صفحات 57-68

  پداگوژی چهارچوب مفهومی است که هدایتگر فعالیت اساتید است. پداگوژی، یک نظریه برای عمل تربیتی است. پداگوژی دانشگاهی(TPACK) را می توان به سازماندهی فعالیت های آموزشی-پژوهشی دانشگاه نسبت داد. مهم ترین عوامل پداگوژیک که در آموزش پزشکی بررسی شد شامل؛ انعطاف پذیری، ابزارهای برقراری ارتباط و گفتگو، فراگیرمحوری، مدیریت برنامه ها و منابع و ارزیابی می باشد. براین اساس مطالعه حاضر باهدف بررسی پداگوژی دانشگاهی  ضرورت یاددهی و یادگیری در آموزش پزشکی صورت گرفته است؛ بنابراین مطالعه حاضر با جستجو واژه های کلیدی پداگوژی دانشگاهی، یاددهی و یادگیری، آموزش علوم پزشکی، دانشجو، استاد، در پایگاه داده های در بازه زمانی سال های  2022-2018 صورت گرفته است تعداد مقالات ابتدایی حاصل از جستجو شامل 28 مقاله بوده است که بعد از بررسی مرحله ای و غربالگری سه فاز و اعمال معیارهای خروج از مطالعه، به 23 تعداد مقاله دست یافتیم. نتایج نشان داد پداگوژی دانشگاهی در آموزش پزشکی یک حوزه علمی کاربردی می توان قلمداد کرد، به صورتی که اساتید و مربیان آموزش بالینی و علوم پایه، مدیر آموزشی و پژوهشی یافته های علوم مختلف را برای فهم و هدایت دانشگاه و کلاس به کار برند.

  کلیدواژگان: پداگوژی دانشگاهی، یاددهی و یادگیری، آموزش پزشکی
 • مهرانگیز خادملو، مریم تقوایی یزدی*، فاطمه هاشم نژاد آبرسی صفحات 69-82

  رویکرد جهانی شدن ملزم تغییر سازمان ها در راستای پیشبرد اهداف سازمانی می باشد، زیرا در رسیدن به اهداف سازمانی خصوصا سازمان هایی بزرگ همانند نظام سلامت دستیابی به دانش کارآمد، مهارت کار، مدیریت بهینه و رهبری موثر بایستی از استانداردهای جهانی بهره برد؛ بنابراین توزیع کلیات سازمانی و بهره وری کل، جزء لازم پیشرفت سازمانی است؛ بنابراین اساس مطالعه حاضر راهبرد به کارگیری هولوگرافیک درجهانی شدن و تاثیر آن بر نظام سلامت را بررسی می کند.
  در این مطالعه مروری، پایگاه داده های Google Scholar، Pubmed،Up to Date،SID در بازه زمانی2020 -1980 به دو زبان فارسی و انگلیسی مورد جست وجو قرار گرفت و طی 5 مرحله بررسی 28 مقاله به تعداد تکنیکی 17 مقاله انگلیسی و 11 مقاله فارسی یافت شد.
  براساس بررسی نتایج مطالعات، الگوی هولوگرافیک نقش بسزایی در جهانی شدن رویکردهای بهداشتی و درمانی دارد. بررسی نتایج در علوم پزشکی بسیار اندک بوده است؛ اما نتایج سایر سازمان ها نشان از تاثیر سازمان های هولوگرافیکی در مدیریت و بهره وری بهینه و دستیابی به جهانی شدن استانداردهای بهداشتی و درمانی داشته است؛ بنابراین اهمیت اجزای سازمان در پیشبرد اهداف ساختاریافته علوم پزشکی و تصمیم آن به کل، یک راهبرد موثر مدیریت آموزشی است که نیازمند بسترسازی برای به کارگیری پایین ترین سطوح تا بالاترین آن می باشد. زیرا آموزش زیربنای کارکردهای نظام آموزشی از پایین ترین سطوح تا بالاترین سطوح می باشد و با دید انکاری و عدم توجه جهانی شدن آن یک طرح جدی در نظام سلامت تلقی می گردد.

  کلیدواژگان: هولوگرافیک، جهانی شدن، هولوگرافیک سازمانی، نظام سلامت، آموزش علوم پزشکی
 • مژگان کاووسی*، محمدرضا باقرزاده، مهرداد متانی، یوسف قلی پور کنعانی صفحات 83-93

  قالب اصلی سازمان ها، سیاست های سازمانی است، سیاست های سازمانی(برخلاف تعریف معمول و رایج) یک رویکرد نظام مند سازمانی است و برای ارتقای سازمانی نیازمند بررسی شاخصه های سازمانی هستیم. معیارهای شاخص های سازمانی براساس سنجش های سازمانی برآورد می گردد. بنابراین برای اعمال سیاست های سازمانی نیاز است سیاست های بهینه صورت گیرد و رفتارهای سازمانی متناسب با سازمان توسط مدیران تنظیم گردد. براین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی جایگاه سنجش سیاست های بهینه سازمانی نظام سلامت صورت گرفته است.
  مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نقلی ساده است که در بازه زمانی 2023-2005 در پایگاه داده های؛Uptodate, ISI Pubmed با کلیدواژه های؛ سنجش، سنجش نظام سلامت، سیاست بهینه، سیاست سازمانی، نظام سلامت، سیاست نظام سلامت مورد جستجو قرار گرفت. طی 3 مرحله غربالگری در انتها 13 مقاله با برخورداری از معیار مورد هدف وارد مطالعه شدند. 
  یافته های نشان داده است که سنجش سیاست های سازمانی در سازمان ها نیازمند برخورداری مدیران از رفتارهای سازمانی بهینه می باشد. برخورداری سازمان ها به سیاست سازمانی یک رویکرد فرامدیریتی است پس در قالب مدیریت های کلاسیک و مدرن سازمان های اصلی همانند نظام سلامت بایستی برخوردار از شاخصه های سازمانی باشند.  بنابراین مدیران نظام سلامت جهت اتخاذ تصمیم گیری های خرد و کلان بهداشتی و درمانی نیازمند برخورداری از قالب سیاست های سازمانی هستند و رفتارهای سیاسی تمامی افراد در بدنه نظام سلامت نیازمند برخورداری از قالب سازمانی است.

  کلیدواژگان: سنجش، سنجش نظام سلامت، سیاست بهینه، سیاست سازمانی، نظام سلامت، سیاست نظام سلامت
 • منوچهر جانبازی، منصور رنجبر*، چنگیز محمدزاده صفحات 98-110

  خط مشی گذاری آموزش علوم پزشکی یکی از کارکردهای مدیریتی در نظام سلامت می باشد و باتوجه به هدف اصلی نظام سلامت که همان ارتقای سلامت می باشد در سایه آینده نگری خط مشی گذاری آموزشی، رویکردهای نظام سلامت رو به سوی پیشرفت قدم برمی دارد براین اساس مطالعه حاضر باهدف تحلیل خط مشی گذاری آموزشی در نظام سلامت آینده نگر صورت گرفته است. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نقلی ساده است که طی جستجو در پایگاه های اطلاعاتی؛Uptodate, ISI ,Pubmed Google Schoolar با کلیدواژه های: خط مشی گذاری، نظام سلامت، آینده نگری، خط مشی گذاری آموزشی و نظام سلامت آینده نگر طی سال های 2023-2016 صورت گرفت در جست وجوی ابتدایی 242 مقاله فارسی و انگلیسی و با اعمال معیارهای ورود به مطالعه تعداد 32 مقاله در نهایت استخراج شد.
  یافته ها حاصل تحلیل مطالعات مرتبط نشان داد که به کارگیری خط مشی گذاری نظام سلامت با چشم انداز آموزشی در آینده منجر به  مدیریت صحیح دانشگاهی در حوزه آموزش و پژوهش پیاده سازی اهداف و استراتژی ها، توسعه روحیه فعالیت های سازمانی، ارتقا مسیولیت پذیری اجتماعی، توانمندی فردی و جمعی در ایجاد رفتار آموزشی و... می گردد؛ بنابراین به کارگیری رویکرد خط مشی گذاری آموزشی با چشم انداز واقع بینانه و ایدیال منجر به دستیابی به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت نظام سلامت خواهد شد.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری، نظام سلامت، آینده نگری، خط مشی گذاری آموزشی، نظام سلامت آینده نگر
|
 • Fatemeh Shahriari*, Armin Firoozi, Abolfazl Hosseinnataj, Narges Moslemizadeh, Soghra Khani Pages 1-16

  The Genital self-image is one of the important components of sexual health, which means women's attitude, feelings and beliefs about their genital organs, which is associated with sexual satisfaction and all aspects of women's sexual performance. Therefore, considering the importance of genital self-image in women's sexual health, this study was conducted with the aim of reviewing effective interventions on women's genital self-image.
  To conduct this scoping  review, search was done in the databases Scopus, SID, PubMed, Magiran, Library of Cochrane, Web of Science and Google scholar search engine with keywords Genital Body image, genital self-image, Genital appearance, genital self-perception, Women, Female, Intervention and Method. Data were extracted from studies that were consistent with the objectives of the study. The quality of the articles was evaluated based on the Cochrane Risk of bias assessment tool.
  Out of a total of 418 searched studies, 11 studies matched the study criteria. Based on the results, the effective interventions on genital self-image of women are divided into three categories. The first class  includes educational interventions (Psychosexual Education, Sexual Assertiveness Training, Brief Educational Video, Sex Education, sexual skills training, Self-Encouragement Skills Training, effects of exposure to pictures of natural vulvas), the second class includes exercise interventions (Qigong exercise, water Pilates), and the third class includes counseling interventions (Acceptance and Commitment Therapy).
  By using appropriate approaches in different ways, such as educational, exercise and counseling interventions, it is possible to improve women's genital self-image and sexual skills and correct their sexual beliefs and attitudes. It is suggested that in order to improve sexual health, special attention should be given to improving the genital self-image of women. However, more culture-based research is still needed to adopt the best interventions and drive policy change.

  Keywords: Genital Body Image, Genital Self-Image, Genital Appearance, Genital Self Perception, Women, Female, Intervention, Obstetrics, Gynecology
 • Majid Khalilizad* Pages 17-33

  Physical child abuse refers to the severe punishment of a child, as well as the child's excruciating pain due to physical punishment. When this type of child abuse is very severe, it can lead to broken bones of the child. Objectives review published studies to identify the characteristics that diagnosis fractures in children resulting from physical child abuse. Data sources All language literature search of Medline, Medline in Process, Embase, CINAHL, ISI, Scopus, SID, Magiran for original study articles, references, textbooks, and conference abstracts until March 2023.The results showed that in the diagnosis of child abuse, points such as history taking, laboratory tests, and physical examination should be considered. When infants and toddlers present with a fracture in the absence of a confirmed cause, physical abuse should be considered as a potential cause. During the assessment of individual fractures, the site, fracture type, and developmental stage of the child can help to determine the likelihood of abuse. The number of high quality comparative research studies in this field is limited.

  Keywords: Broken, Child, Child Abuse, Physical Child Abuse
 • Seyyed Mahmoud Hosseini-Ashlaghi, Mahsa Gholamhosseinzadeh*, Farshideh Zameni, Hasan Siamian Pages 34-44

  Cloud computing, a computational model based on computer networks similar the Internet, revolutionizes the provision, consumption, and delivery of computing services by leveraging network utilization. The objective of this study is to comprehensively analyze the existing research literature regarding the implementation of cloud computing in enhancing higher education in the field of medical sciences. Conducted as a systematic review, this study extensively utilized indexed articles sourced from renowned scientific databases such as SID, Google Scholar, PubMed, Scopus, and Science Direct. The selected research texts spanned the period from 2012 to the end of 2022. The search process focused on key terms and phrases including cloud computing, development of higher education, and epidemics as they appeared in the titles of the articles. By categorizing nine influential factors into three divisions based on library resources, namely technological infrastructure (including reliability, security, accessibility, and adaptability), outsourcing (involving cloud service providers and negotiations of service-level agreements), and internal management (comprising guidelines, policies, planning teams, and superior management), the study offers valuable insights into the implementation of cloud computing. Furthermore, future studies that validate these factors across various higher education institutions can significantly enhance the meaningfulness of examining cloud computing based on university experience. Finally, this study has the possible to serve as an appreciated resource for embracing cloud computing within the realm of mobile learning or mobile computing in the domain of medical sciences.

  Keywords: Cloud Computing, Universities, Computers, Software, Policy
 • Farzad Ghaderi*, Ali Mehrabi Pages 45-56

  For decades the development of evidence-based therapy has been based on experimental tests of protocols designed to impact psychiatric syndromes. As this paradigm weakens, a process-based therapeutic approach is emerging as one of the most up-to-date clinical innovations in integrating cognitive-behavioral therapies, focusing on how to target and change core biopsychosocial processes in specific situations and for Specific objectives with specific clients are emphasized. This article describes process-based therapy (PBT) as a natural evolution toward more effective and efficient mental health care. The underlying theory and philosophical foundations, how to apply the principles and provide treatment, evaluate and monitor the treatment result, and the challenges and criticisms of this treatment method are mentioned. Finally, a paradigm shift in psychotherapy to PBT seems to be the next logical step for the field of psychotherapy.

  Keywords: Process-Based Therapy, Cognitive Behavioral Therapy, Treatment Processes, Psychotherapy
 • Sadegh Mollaaghaie Bahnemiri, Seyyedeh Zahra Hoseini Daroonkolaie, Aliasghar Shojaee* Pages 57-68

  Pedagogy is a conceptual framework that guides the activities of professors. Pedagogy is a theory for educational practice. University Pedagogy (TPACK) can be attributed to the organization of university educational-research activities. The most important pedagogical factors studied in medical education include flexibility, communication tools, inclusive, program and resource management, and evaluation. Accordingly, the present study was conducted to investigate the need for teaching and learning in medical education. Therefore, the present study was conducted by searching for the keywords of university pedagogy, teaching and learning, medical education, student and professor in databases in the period of years from 2008 to 2022. The number of primary articles obtained from the search included 28 articles After a step-by-step review and three-phase screening and application of exclusion criteria, we obtained 23 articles. The results showed that university pedagogy in medical education can be considered as an applied science field, so that professors and instructors of clinical education and basic sciences, educational and research director use the findings of different sciences to understand and guide the university and the classroom.

  Keywords: University pedagogy, teaching, learning, medical education
 • Mehrangis Khademlo, Maryam Taghvaie Yazdi*, Fatemeh Hashemnejad Abrasi Pages 69-82

  The globalization approach requires change of organizations in order to advance organizational goals, Because in achieving organizational goals (especially large organizations such as the health system) achieving efficient knowledge, efficient skills, optimal management and effective leadership must use global standards, Therefore, the distribution of organizational totality and total productivity is a necessary part of organizational progress. Therefore, the basis of the present study examines the strategy of using holographic globalization and its impact on the health system. In this review study, databases; Google Scholar, Pubmed, up to date, SID in the period 1980-2020 were searched in both Persian and English languages ​​and during 5 stages of reviewing found 28 articles with a separate number of 17 English articles and 11 Persian articles.
  Based on the results of studies, the holographic pattern has a significant role in the globalization of healthcare approaches. There have been very few studies in the medical sciences on the holographic model, but the results of other organizations have shown the impact of holographic organizations on optimal management and productivity and achieving globalization of health standards.
  Therefore, the importance of organizational components in advancing the structured goals of medical sciences and its generalization to the whole is an effective educational management strategy. Which requires laying the groundwork for its application. Because education is the basis of the functions of the education system from the lowest to the highest levels, and ignoring its globalization is considered a serious risk in the health system.

  Keywords: Holographic, Globalization, Organizational holography, Health system, Medical education
 • Mozhgan Kavousi*, Mohammad Reza Bagherzadeh, Mehrdad Matani, Yosef Gholipour Kanani Pages 83-93

  The main format of organizations is organizational policies. Organizational policies (contrary to the common definition) is a systematic organizational approach. For organizational promotion, we need to check organizational indicators. The criteria of organizational indicators are estimated based on organizational measurements. To apply organizational policies, optimal policies need to be implemented. Organizational behaviors should be adjusted according to the organization by managers. Therefore, the present study was carried out with the aim of investigating the position of evaluating the optimal organizational policies of the health system. The current study is a simple descriptive review that was conducted in the uptodate, isi, pubmed databases in the period of 2005-2023, with keywords; Assessment, health system assessment, optimal policy, organizational policy, health system, health system policy were searched. Findings of the article 13 articles have been found at the end of 3 stages of screening. Findings have shown that evaluating organizational policies in organizations requires managers to have optimal organizational behaviors. Organizations' possession of organizational policy is a meta-management approach, therefore, in the form of classical and modern management, the main organizations, like the health system, must have organizational characteristics. Therefore, the managers of the health system need to have organizational policies in order to make micro and macro health and treatment decisions, and the political behavior of people in the health system needs to have an organizational format.

  Keywords: Assessment, Health System Assessment, Optimal Policy, Organizational Policy, Health System, Health System Policy
 • Manouchehr Janbazi, Mansour Ranjbar*, Changiz Mohammadizadeh Pages 98-110

  The policy making of medical science education is one of the management functions in the health system, and according to the main goal of the health system, which is to promote health, under the foresight of the educational policy, the approaches of the health system are moving towards progress.
  Therefore, the present study was conducted with the aim of analyzing the educational policy in the forward-looking health system. The present study is a simple descriptive review study that was conducted by searching databases: Uptodate, ISI, Pubmed, Google Scholar with the keywords: policy making, health system, foresight, educational policy making, and forward-looking health system during the years 2016-2023. In the initial search, 242 articles were found. Farsi and English and by applying the inclusion criteria, 32 articles were finally extracted.
  The findings from the analysis of related studies showed that the use of health system policy with an educational perspective in the future leads to proper university management in the field of education and research, implementation of goals and strategies, development of the spirit of organizational activities, promotion of social responsibility, individual and collective ability in creating educational behavior and ... turns; Therefore, applying the educational policy approach with a realistic and ideal perspective will lead to the achievement of the short-term, medium-term and long-term goals of the health system.

  Keywords: Policy Making, Health System, Foresight, Educational Policy Making, Forward Looking Health System