فهرست مطالب

ارمغان دانش - سال بیست و هشتم شماره 4 (پیاپی 159، مهر و آبان 1402)

نشریه ارمغان دانش
سال بیست و هشتم شماره 4 (پیاپی 159، مهر و آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/18
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عزیز بهنام مقدم، علیرضا ماردپور، فاطمه زاده باقری، آرمین محمودی* صفحات 442-454
  زمینه  و هدف

  با توجه به شیوع بالای  انفارکتوس میوکارد و وجود مشکلات شناختی در این بیماران، انجام مداخلات موثر جهت ارتقا عملکرد شناختی و فرآیند های ذهنی آنان ضروری می باشد، لذا هدف از این مطالعه تعیین و بررسی تاثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر عملکرد شناختی بیماران مبتلا به  انفارکتوس میوکارد بود.

  روش بررسی

  این یک مطالعه کارآزمایی بالینی می باشد که در سال1401- 1400 بر روی 60 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد در مراکز درمانی شهر یاسوج انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. بیماران گروه مداخله 6 جلسه انفرادی 60 دقیقه ای EMDR را طی 2 هفته دریافت کردند، ولی بیماران گروه کنترل تنها مراقبت های روتین را دریافت کردند. اطلاعات با استفاده پرسشنامه دموگرافیک قبل از مداخله و عملکرد شناختی فولستین قبل و پس از اتمام مداخله در دو گروه جمع آوری گردید.  داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  اکثریت بیماران مرد(7/66 درصد) و در دامنه سنی6051  سال بودند. پس از اجرای EMDR میانگین نمره کل عملکرد شناختی و تمامی خرده مقیاس های آن در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود(001/0p<). پس از تعدیل نمرات پس آزمون از طریق حذف اثر پیش آزمون، مشخص شد که مداخله بر تقویت عملکرد شناختی تاثیر معنی دار داشته است(889/0=partial η2 ، 001/0p<، 48/440=F).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر مثبت مداخله درمانی EMDR بر عملکرد شناختی بیماران مبتلا به  انفارکتوس میوکارد در مطالعه حاضر، می توان با ادغام این نوع مداخلات درمانی در مراقبت های روتین جهت تقویت عملکرد شناختی این بیماران گام موثری برداشت.

  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، عملکرد شناختی
 • غفران صنگر، ناصر میرازی*، نسیم حیاتی رودباری صفحات 455-473
  زمینه و هدف

  سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) شایع ترین اختلال آندوکرینی زنان در سنین باروری است. برخی گیاهان دارویی دارای ترکیبات شیمیایی هستند که قادرند از بروز یا پیشرفت این سندرم جلوگیری نمایند. لذا هدف از این پژوهش تعیین و بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرو الکلی پنیر نخل در تخمدان موش های صحرایی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده با استرادیول والرات بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی که در سال 1401 انجام شد، 42 سر موش ماده بالغ نژاد ویستار در محدوده وزنی 200 180 گرم وارد مطالعه شدند و به 6 گروه 7 سری به طور تصادفی به صورت زیر تقسیم شدند؛ گروه کنترل: (تزریق 25/0 میلی لیتر سالین نرمال زیر پوستی، گاواژ 25/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی، روزانه)، گروه کنترل مثبت(گاواژ 500 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن عصاره پنیر نخل، روزانه)، گروه دریافت کننده استرادیول والرات (تزریق یک بار زیر پوستی استرادیول والرات 2 میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن در حجم 25/0 میلی لیتر در روغن زیتون)، گروه شم(تزریق یک بار زیر پوستی 25/0 میلی لیتر روغن زیتون)، گروه تیمار1(تزریق یکبار زیر پوستی استرادیول والرات 2میلی گرم بازاء هرکیلوگرم وزن بدن در حجم 25/0میلی لیتر روغن زیتون + گاواژ عصاره پنیر نخل، 250 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، روزانه)، گروه تیمار 2(تزریق زیر پوستی یک بار استرادیول والرات 2 میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن در حجم 25/0 میلی لیتر روغن زیتون + گاواژ عصاره پنیر نخل 500 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، روزانه). آزمایشات به مدت 50 روز به طول انجامید، پس از پایان آزمایشات حیوانات به وسیله کتامین هیدروکلراید(50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) بیهوش شدند و سپس اقدام به تهیه نمونه خون از بزرگ سیاهرگ زیرن به میزان 5 میلی لیتر و برداشت تخمدان شد. نمونه های خونی پس از انجام سانتربفیوژ سرم خون جدا و به آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات بیوشیمیایی و هورمونی ارسال گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونوف، آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که استرادیول والرات در موش ها موجب PCOS می گردد. سطح سرمی هورمون تستوسترون موش های گروه دریافت کننده استرادیول والرات نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری را داشت(p<0.001) . سطح سرمی هورمون استرادیول در موش های گروه دریافت کننده استرادیول والرات نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد(p<0.001). در گروه های تیمار 1 و2 کاهش معنی داری در هورمون تستوسترون و افزایش معنی داری در سطح سرمی استرادیول دیده شد(p<0.001).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره هیدرواتانولی پنیر نخل به دلیل دارا بودن ترکیباتی نظیر؛ فیتواستروژن ها، فلاونوییدها و سایر مواد آنتی اکسیدانی، قادر است از بافت تخمدان در برابر بروز سندروم تخمدان پلی کیستیک در مقابل استرادیول والرات محافظت نماید.

  کلیدواژگان: تخمدان پلی کیستیک، استرادیول والرات، پنیر نخل، موش صحرایی
 • سالار اندرزی، هیبت الله صادقی، سید منصور سیدنژاد، محمدرضا حجاری* صفحات 474-490
  زمینه و هدف

  عصاره جفت بلوط دارای فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد تکثیری ، ضد سرطانی قوی و سایر خواص درمانی می باشند، لذا هدف از این مطالعه تعیین و بررسی تاثیر عصاره جفت بلوط(Quercus brantii) و ترکیب آن با سیس پلاتین بر روی رده سلولی(AGS) سرطان معده بود.

  روش بررسی

  این یک مطالعه تجربی می باشد که در سال 1401 در دانشگاه شهید چمران اهواز، رده سلولی AGS در محیط RPMI-1640 کشت، با عصاره جفت و سیس پلاتین تیمار شد. بقای سلولی و شاخص ترکیبی به ترتیب با استفاده از آزمون MTT و نرم افزار Compucyn اندازه گیری شد. علاوه بر این، بیان ژن CDK2 به عنوان یک ژن مهم درگیر در چرخه سلولی توسط Real-Time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Graph Pad Prism 6 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که عصاره جفت و سیس پلاتین سبب کاهش حیات سلولی در سلول های سرطانی می شوند(0001/0p<). آنالیز داده های Compusyn نشان داد که این دو ماده روی هم خاصیت سینرژیسم در کشندگی سلول های سرطانی دارند(CI<1) و بنابرین استفاده هم زمان عصاره جفت سبب افزایش سمیت سلولی داروی سیس پلاتین می شود. در درمان هم زمان مشاهد شد که بیان CDK2 کاهش یافت و منجر به افزایش اثر ضدسرطانی سیس پلاتین شد(001/0p<).

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان می دهد که عصاره جفت دارای خاصیت ضد تکثیری و سرطانی است. با توجه  به اثرات سینرژیسم این دو دارو که می تواند بیان ژنی CDK2 در چرخه سلولی را تغیر دهد و یک رویکرد ممکن برای درمان سرطان معده با قدرت بیشتر و مقدار کمتر سیس پلاتین تجویز شده برای القای سمیت سلولی را پیشنهاد می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عصاره جفت انتخاب مناسبی برای حساس کردن سلول های سرطانی به سیس پلاتین است.

  کلیدواژگان: عصاره جفت، سیس پلاتین، آدنوکارسینوما، رده سلولی AGS، CDK2
 • مرضیه الاهی، ناصر حجازی*، محمدعلی چیت ساز صفحات 491-506
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین عواملی که کارکرد موثر یک خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد، رضایت اعضای خانواده به خصوص زوجین از یکدیگر است، با توجه به این که خانواده یک نهاد اصلی و مهم می باشد، حفظ پایه های آن در سلامت روانی و رفتاری زوجین بسیار مهم می باشد. از این رو یکی از راه های پیشگیری از بروز مشکلات زناشویی، کسب مهارت های اجتماعی است. لذا هدف از این تعیین و تبیین جامعه شناختی کاهش آسیب های اجتماعی زوجین شهر یاسوج مبتنی بر کسب مهارت های اجتماعی بود. 

  روش بررسی

  این یک مطالعه توصیفی همبستگی و تحلیلی می باشد که در سال 1400 در بین زوجین شهر یاسوج انجام شد. جامعه آماری آن شامل کلیه مزدوجین بین سال های 13951390 شهر یاسوج به تعداد 24792 نفر می باشد، نمونه آماری به روش تصادفی سهمیه ای و با استفاده از نرم افزار Sample Power 559 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در تدوین چارچوب نظری از نظریه های بوم شناختی، بی سازمانی اجتماعی، خرده فرهنگ بزهکارانه، برچسب زنی، فشار جامعه شناختی روانشناختی آگنیو و کنترل اجتماعی برای آسیب های اجتماعی و از نظریه های پارسونز، ویلیام گود، یادگیری اجتماعی و دیالکتیک رابطه ای برای مهارت های اجتماعی بهره گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای همه متغیرها بالای7/0 به دست آمده و مورد تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر تجریه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان از وجود رابطه معکوس بین مهارت های اجتماعی و مولفه های آن با آسیب های اجتماعی بود. نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نیز نشان داد: مهارت همدلی و همکاری با اثر(551/0-)، مهارت مقابله ای با اثر(415/0-)، مهارت رعایت ارزش های اجتماعی با اثر(399/0-)، مهارت خودگردانی با اثر(222/0-) و مهارت ارتباط با دوستان با اثر(048/0-) در مجموع موجب کاهش آسیب های اجتماعی زوجین شهر یاسوج می شوند که مهارت همدلی و همکاری و هم چنین مهارت مقابله ای بیشترین اثر را دارند. با این وجود؛ در مجموع تاثیر همه عوامل مورد مطالعه به میزان 64 درصد کاهش آسیب های اجتماعی زوجین شهر یاسوج را تبیین می کنند.

  نتیجه گیری

  در نتیجه جهت کاهش آسیب های اجتماعی زوجین در خانواده، کسب مهارت های اجتماعی در قالب مهارت های همدلی و همکاری و توانایی برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان توام با رعایت ارزش های اجتماعی در چارچوب جامعه در کنار مهارت مقابله و خودگردانی می تواند مثمرثمر واقع شود.

  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، مهارت همدلی و همکاری، مهارت رعایت ارزش های اجتماعی، مهارت مقابله ای، آسیب-های اجتماعی، زوجین
 • فرزانه اثنی عشری*، محدثه حسینی، فرناز فریبا صفحات 507-521
  زمینه و هدف

  تبعیت از درمان دارویی در بیماران مبتلا به عروق کرونری به دلیل نیاز به مصرف طولانی مدت داروها و عواقب عدم تبعیت دارویی اهمیت فراوانی دارد. عوامل متعددی ممکن است در عدم تبعیت درمان دارویی آنها نقش داشته باشند، لذا هدف از این مطالعه تعیین و بررسی باورهای مرتبط با دارو درمانی و میزان تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب شهر همدان بود.

  روش بررسی

  این یک مطالعه مقطعی می باشد که در سال 1400 درشهر همدان  انجام شد، 256 نفر از بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری بستری و مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی قلب بیمارستان قلب شهر همدان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. میزان تبعیت دارویی با پرسش نامه تبعیت دارویی موریسکی و باور دارویی با  پرسش نامهBMQ)) Beliefs about Medicines Questionnaire بررسی شد. علاوه بر این اطلاعات دموگرافیک، عوامل خطر، و سابقه دارویی از پرونده بیماران استخراج شد. داه های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های کای اسکویر، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میزان تبعیت درمان دارویی خوب، متوسط و ضعیف در بیماران به ترتیب 1/28، 6/31 و 3/40 درصد بود. در بیماران با دارای تبعیت درمان دارویی ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب میانگین نمره باور نیاز به درمان دارویی 2/34±3/19، 2/25±3/19 و 7/10±3/18(005/0=p) باور نگرانی از درمان دارویی 2/84±3/17، 2/58±3/16 و 32/77±2/15(001/0=p)، باور روش تجویز دارویی 7/26±2/14، 6/16±2/13 و 6/83±2/11 (001/0=p)، باور آسیب های درمان 5/10±3/13، 67/10 و 7/57±2/9(001/0=p) و نمره کلی باور درمان دارویی 9/47±8/64، 18/67±9/59 و 45/28±7/55(001/0=p) معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  بیش از نیمی از بیماران درمان دارویی مناسبی دارند، با این حال باور آسیب درمان دارویی و ترس از عوارض دارویی، داروهای بیماری عروق کرونر به با کاهش تبعیت درمان دارویی مرتبط می باشد.

  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر قلب، تبعیت، باور، دارودرمانی
 • شهرام پویا، خسرو جلالی دهکردی*، فرزانه تقیان، مهدی کارگرفرد، سید علی حسینی صفحات 522-538
  زمینه و هدف

  دیابت با بروز اختلالات قلبی و متابولیکی همراه است. اگرچه نقش مطلوب فعالیت بدنی و آنتی اکسیدان ها در سلامت افراد گزارش شده است، ولی اثر هم زمان تمرین تناوبی هوازی و کروستین در آنژیوژنز در بافت قلب به خوبی شناخته نشده است. لذا هدف از این مطالعه تعیین و بررسی اثر هشت هفته تمرین  تناوبی هوازی همراه با مصرف عصاره کروستین بر بیان برخی شاخص های آنژیوژنز بافت قلب موش های پیش دیابتی و دیابتی سالمند بود.

  روش بررسی

  این یک مطالعه تجربی می باشد که در سال 1401 انجام شد. 45 سر موش نر سالمند مبتلا به دیابت با سن 1614 هفته و وزن 3530 گرم به گروه های؛ پیش دیابتی، پیش دیابتی+تمرین هوازی، پیش دیابتی+کروستین، پیش دیابتی+تمرین هوازی+کروستین، دیابتی، دیابتی+تمرین هوازی، دیابتی+کروستین و دیابتی+تمرین هوازی+کروستین تقسیم شدند. جهت بررسی اثر مدل سازی بر متغیر ها 5 سر موش صحرایی در گروه کنترل سالم قرار گرفتند. تمرین هوازی تناوبی به مدت هشت هفته، پنج جلسه در هفته تمرین انجام شد و دوز 40 میلی گرم بر کیلوگرم استروپتوزتوسین(STZ) تزریق شد. موش ها کروستین را به میزان30 میلی گرم بر کیلوگرم  در  روز به صورت تزریق صفاقی دریافت کردند. میزان بیان ژن های FGF و Noبه وسیله تکنیک Real time RT-PCR   سنجیده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.   

  یافته ها

  مقادیر بیان ژنی FGF-2 در گروه پیش دیابت+تمرین هوازی +مکمل کروستین و گروه دیابت+تمرین هوازی +مکمل کروستین به طور معنی داری بالاتر از سایر گروه ها بود (05/0≥p)، مقادیر بیان ژنی NO در گروه پیش دیابت+تمرین هوازی +مکمل کروستین و گروه دیابت+تمرین هوازی +مکمل کروستین به طور معنی داری پایین تر از سایر گروه ها بود(05/0≥p). مقادیر انسولین و گلوکز در گروه پیش دیابت+تمرین هوازی +مکمل کروستین و گروه دیابت+تمرین هوازی +مکمل کروستین به طور معنی داری پایین تر از سایر گروه ها بود(05/0≥p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد هوازی تناوبی و کروستین هم به تنهایی و هم به طور هم زمان در بهبود آنژیوژنز در بافت قلب مبتلا به پیش دیابت و دیابت موثر باشند، لذا استفاده از هوازی تناوبی و کروستین در شرایط پیش دیابت و دیابت سالمندی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تمرین، کروستین، آنژیوژنز، قلب، سالمند، پیش دیابت، دیابت
 • زهرا اسدی کلمه، لیلا منظوری، سید عیسی صالحی دهنو، پروین سادات اسلام نیک* صفحات 539-552
  زمینه و هدف

  در دوران شیوع عفونت های نوظهور مانند بیماری کرونا ویروس جدید، زنان باردار و جنین آنها نسبت به سایر جمعیت ها در معرض آسیب های بیشتری قرار داشتند. از طرفی در مورد پیامدهای احتمالی این بیماری در دوران بارداری در زنان باردار پژوهش ها و یافته های نیز وجود داشت، لذا هدف از این مطالعه تعیین و بررسی شناخت بیشتر پیامدهای مادری و نوزادی زنان باردار با تشخیص کووید19 در بیمارستان های شهید جلیل و امام سجاد(ع) بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، جامعه پژوهش شامل کلیه خانم های بارداری که  جهت انجام زایمان(تعداد 227 زن باردار غیرمبتلا و 109 زن باردار مبتلا به کووید19) از فروردین ماه 1399 تا تیرماه 1400 در بیمارستان های شهید جلیل و امام سجاد(ع) بستری شده بودند، بررسی شدند. اطلاعات جمعیت شناختی، بارداری، بیماری کووید19، زایمان و بعد از زایمان با استفاده از یک پرسشنامه جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری کای اسکور، تی تست، تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین سنی در دو گروه مورد مطالعه 30 سال بود. 3/18 درصد زنان مبتلا در هفته بیست و دوم بارداری بودند و در گروه زنان غیر مبتلا 7/20 درصد بین هفته 38 و 39 و 2/17درصد بین39و40 هفته بارداری بودند. 26 درصد زنان مبتلا به کووید و 35 درصد زنان غیر مبتلا بارداری دوم خود را تجربه می کردند. هر دو گروه سابقه سقط، مرده زایی و چندقلویی داشتند. گروه خونی O+و A+ شایع ترین گروه های خونی در زنان باردار مبتلا به کووید19 بود. میانگین نمره آپگار در زنان باردار مبتلا به کووید کمتر از زنان باردار غیرمبتلا بود. 5/51 درصد زنان مبتلا به کووید با سزارین زایمان کردند. زایمان زودرس بیماری های تنفسی، پره اکلامپسی و زایمان زودرس از شایع ترین عارضه های کووید در زنان باردار مبتلا به کووید19 بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد ابتلای زنان باردار به کووید19 می تواند شدت بیماری و عوارض آن را افزایش دهد و باعث به خطر افتادن سلامت مادر و جنین شود. برای کاهش شدت بیماری زنان باردار باید از خطرات بالقوه بیماری آگاه باشند. هم چنین، انجام دقیق مراقبت های پره ناتال، آموزش پروتکل های بهداشتی، نظارت دقیق بر مادر و جنین حین و پس از زایمان برای کاهش عوارض مادری و نوزادی ضروری است.

  کلیدواژگان: بارداری، نوزادی، کووید19
 • سید ذاکر سعیدی نژاد، سلیمان افروغی، حبیب الله رضایی، ملیحه عباسی، سید مجید خاضع، یحیی خشنود مطلق، میلاد امیری، امین حق گو* صفحات 553-564
  زمینه و هدف

  نقشه مفهومی یکی از روش های تاثیرگذار در تکامل آموزش پزشکی است که موجب توسعه یادگیری حل مسیله، مهارت های گروهی و خلاقیت  می شود و یکی از مولفه های مهم خلاقیت در افراد تفکر واگرا می باشد، لذا هدف از این مطالعه تعیین  و بررسی تاثیر ترسیم و اجرای نقشه مفهومی  به روش گروهی با رایانه بر تفکر واگرا دانشجویان پرستاری بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع تجربی به صورت پیش مداخله و پس مداخله با گروه کنترل بود که در سال 1397 انجام شد. 102 نفر از دانشجویان رشته پرستاری  ترم سوم تا ششم در این مطالعه مشارکت داشتند و با استفاده از روش تخصیص تصادفی 51 نفر در گروه مداخله و 51 نفر در گروه مقایسه قرارگرفتند. طرح مداخله ترسیم و ارایه نقشه مفهومی برای درس  پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 1، 2 و 3 بر اساس محتوی اعلام شده از سرفصل مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به روش گروهی با استفاده از نرم افزارMind Mapper در طی 7 جلسه 90 دقیقه ای انجام شد.برای سنجش تفکر واگرای دانشجویان از پرسشنامه پیتر هانی استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره تفکر واگرای دانشجویان در گروه مداخله قبل(22/1±68/5) ، بعد((35/1±23/8) و یک ماه(18/1±70/8) بعد از مداخله بود. میانگین و انحراف معیار نمره تفکر واگرای دانشجویان در گروه کنترل قبل(66/0±41/3)، بعد(66/0±41/3) و یک ماه(62/0±33/3) بعد از مداخله بود که تفاوت معنی داری بین گروه مداخله و کنترل از لحاظ تفکر واگرا وجود داشت(p<0.001).

  نتیجه گیری

  میانگین نمره تفکر واگرای دانشجویان در گروه مداخله به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود که نشان از تاثیر مثبت ترسیم و اجرای نقشه مفهومی به روش گروهی با رایانه دارد، لذا پیشنهاد می شود از این روش دانشجو محور در فرآیند یاددهی و یادگیری در برنامه های آموزش عالی استفاده شود.

  کلیدواژگان: نقشه مفهومی، رایانه، تفکر واگرا، پرستار
 • سید علی موسوی زاده، میثم بهنام پور، روح الله علائی، حسن عسکرپور، ساسان دارابی، حسن فقیهی* صفحات 565-578
  زمینه و هدف

    پاندمی کووید 19 جهان را با انواع مشکلات در ابعاد سلامت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه نموده  است. لذا  دادن اطلاع صحیح و به موقع  به مردم و متولیان امر می تواند به مدیریت بیماری کمک نموده و از موارد مرگ پیشگیری نماید. لذا هدف از این مطالعه  تعیین و بررسی روند اپیدمیولوژیک بیماری کووید 19 در استان کهگیلویه و بویراحمد بود.

  روش بررسی

   مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع بررسی روند اپیدمی می باشد که در سال 1401 انجام شد.  داده ها با استفاده از مرور اطلاعات معتبر جمع آوری شده در ستاد دانشگاهی کنترل کووید 19 استان کهگیلویه و بویراحمد و سامانه های مرتبط با این بیماری  در بازه زمانی 33 ماه پس از شناسایی اولین مورد قطعی بیماری در استان  انجام شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و درصد فراوانی تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد با رفع محدودیت ها و افزایش سفرها، شاهد افزایش موارد ابتلای ناشی از بیماری در استان بوده، به طوری که میزان بروز و درصد موارد مثبت تست ناشی از بیماری کووید 19 در استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار بالاتر از میانگین کشوری بوده و بیشترین درصد موارد مثبت نمونه ها مربوط به ماه آبان سال1399 (59/56 درصد) می باشد، در  حالی که درصد کشندگی ناشی از بیماری در استان پایین تر از میانگین  کشوری می باشد(86/0 در مقابل 91/1درصد). در ضمن با افزایش پوشش واکسیناسیون و هم چنین درصد ابتلای کثیری از جامعه استان به بیماری، شاهد کاهش موارد ابتلا، بستری و مرگ ناشی از بیماری کووید 19 بوده که با مقایسه پیک های اول و آخر بیماری در استان شاهد تاثیر واکسیناسیون می باشیم.

  نتیجه گیری

  تشویق و ترغیب جامعه مبنی بر اهمیت واکسیناسیون و به خصوص نوبت سوم و هم چنین تزریق دوز چهارم واکسیناسیون کووید 19 با اولویت پرسنل نظام سلامت و افراد دارای بیماری های زمینه ای با استفاده از ظرفیت دیگر نهادها و سازمان ها به خصوص صدا و سیمای مرکز استان،  ایمن ترین و بهینه ترین ابزار محافظت در برابر ابتلا، بستری و مرگ ناشی از کووید19 می باشد.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، روند، کووید 19، کهگیلویه و بویراحمد
 • سحر پرویزی*، مرضیه اکبرزاده صفحات 579-590
  زمینه و هدف

  ویژگی های شخصیتی در تصمیم گیری انسان ها موثر است و پژوهشگران سعی در بررسی نقش شخصیت در انتخاب های افراد دارند و تصمیم گیری در مورد زمان باردار شدن در زنان نیز یکی از این انتخاب هاست. لذا هدف از این پژوهش تعیین و بررسی ارتباط انواع تیپ های شخصیتی با سن اولین بارداری در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مطالعه مقطعی می باشد در سال 1398می باشد و بر روی 210 نفر از مادران واجد شرایط در سه بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس از هر سه مرکز با رعایت تخصیص مناسب می باشد.در این مطالعه پرسش نامه شخصیت و پرسش نامه اطلاعات شخصی به وسیله مادران تکمیل شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بالاترین امتیاز مربوط به ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی با میانگین نمره 09/6± 68/39 و هم چنین بیشترین فراوانی نیز مربوط به ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی (1/48 درصد) بود.نتایج نشان داد مقدار همبستگی دو متغیر برون گرایی و سن اولین بارداری، با همبستگی 17/0 با سطح معنی داری 014/0 و گشودگی به تجربه و سن اولین بارداری با همبستگی 25/0 با سطح معنی داری 049/0 که از خطای مفروض در پژوهش، 05/0 کم تر هستند، معنی دار است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که در کنار عوامل مختلفی که می توانند موجب تاخیر در فرزندآوری و افزایش سن اولین بارداری در مادران شوند، برخی ویژگی های شخصیتی مادران نیز تاثیرگذار هستند. بنابراین شناسایی ویژگی های شخصیتی و آموزش مادران می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: تیپ شخصیتی، زنان، بارداری، سن اولین بارداری
|
 • A Behnammoghadam, A Maredpour, F Zadeh Bagheri, A Mahmoudi* Pages 442-454
  Background & aim

  Considering the high prevalence of myocardial infarction and the presence of cognitive problems in these patients, it is necessary to carry out effective interventions to improve their cognitive function and mental processes. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of desensitization with eye movements and reprocessing on the cognitive function of patients with myocardial infarction.

  Methods

  The present clinical-trial study was conducted in 2020-2021 on 60 patients with myocardial infarction in medical centers of Yasuj, Iran. Patients were randomly divided into two control and intervention groups. Patients in the intervention group received 6 individual 60-minute EMDR sessions over 2 weeks. Patients in the control group received only routine care. Information was collected using a demographic information questionnaire before the intervention and Fulstein's cognitive function before and after the intervention in two groups. Data analysis was done by SPSS V.21.0 software and descriptive (mean, standard deviation, frequency and percentage) and inferential (multivariate covariance analysis and independent t) statistics.

  Results

  The majority of patients were male (66.7%) and were in the age range of 51-60 years. After the implementation of EMDR, the average score of the total cognitive function and all its subscales in the intervention group was significantly higher than the control group (p<0.001). After adjusting the post-test scores by removing the pre-test effect, it was revealed that the intervention had a significant effect on strengthening cognitive performance (F=440/48, p<0/001, partial η2 = 0/889).

  Conclusion

  Considering the positive effect of EMDR therapeutic intervention on the cognitive performance of patients with myocardial infarction in the present study, it is possible to take an effective step by integrating this type of therapeutic intervention in routine care to strengthen the cognitive performance of these patients.

  Keywords: Myocardial infarction, Eye movement desensitization, reprocessing, Cognitive function
 • GH Sangar, N Mirazi*, N Hayati Roodbari Pages 455-473

  Background &

  aim

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder of women of reproductive ages. Some medicinal plants have chemical compounds that can prevent the occurrence or development of PCOS. The purpose of the present study was to investigate the protective effect of hydroethanolic extract of palm meristem (HEPM) in female rats with polycystic ovary syndrome induced with estradiol valerate.

  Methods

  In the present experimental study conducted in 2022, 42 adult female Wistar rats (180-200 g) were randomly divided into 6 groups (n=7): Control group: (injection of 0.25 ml of normal saline subcutaneously, 0.25 ml of normal saline gavaged, daily). Positive control group: (500 mg/kg HEPM gavaged, daily). Estradiol valerate group: (single subcutaneous injection of estradiol valerate, 2 mg/kg in a volume of 0.25 ml of olive oil). Sham group: (single subcutaneous injection 0.25 ml of olive oil). Treatment group 1 (Estradiol valerate 2 mg/kg in a volume of 0.25 ml of olive oil + HEPM 250 mg/kg gavaged, daily). Treatment group 2 (Estradiol valerate 2 mg/kg in a volume of 0.25 ml of olive oil + HEPM 500 mg/kg gavaged, daily). The experiments lasted for 50 days. After the end of the experiments, the animals were anesthetized with ketamine hydrochloride (50 mg/kg body weight) and then a blood sample of 5 ml was taken from the inferior vena cava and the ovaries were removed. Blood samples were separated after centrifugation and sent to the laboratory for biochemical and hormonal tests. Collected data were analyzed using Kolmogrof-Smironov statistical tests, one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test.

  Results

  The results indicated that estradiol valerate caused PCOS in rats. The serum level of testosterone hormone in the rats of the estradiol valerate group increased significantly compared to the control group (p<0.001). The serum level of estradiol and progesterone hormones in rats of the estradiol valerate group had a significant decrease compared to the control group (p<0.001). In treatment groups 1 and 2, there was a significant decrease in testosterone and a significant increase in the serum level of estradiol and progesterone (p<0.001).

  Conclusion

  The results of the present study indicated that hydroethanolic extract of palm meristem due to compounds such as Phytoestrogens, flavonoids and other antioxidant substances are able to protect the ovarian tissue against the occurrence of polycystic ovary syndrome against estradiol valerate.

  Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, Estradiol valrate, Palm meristem, Rat
 • S Andarzi, H Sadeghi, SM Syyednejad, MR Hajari* Pages 474-490
  Background & aim

  Oak placenta(Jaft) extract has potent antioxidant, anti-proliferative, anti-cancer activity, and other therapeutic properties. Therefore, the aim of this study is to investigate the effect of Jaft extract and its combination with Cisplatin on gastric cancer adenocarcinoma cell line (AGS).

  Methods

  In the present experimental study conducted at Shahid Chamran University of Ahvaz in 2022, the AGS cell line was cultured in 1640-RPMI medium and treated with Jaft extract and cisplatin. Cell viability and combination index(CI) were measured using the MTT assay and Compucyn software(respectively). Moreover, the expression of the CDK2 gene as an important gene involved in the cell cycle was evaluated by Real-Time PCR. The collected data were analyzed using Graph Pad Prism 6 software and one-way ANOVA.

  Results

  The findings of the present study indicated that Jaft extract and cisplatin cause decreased cell viability of AGS (p< 0.0001). The analysis of compusyn data indicated that these two substances together have synergistic properties (CI<1), in addition to simultaneous usage of Jaft extract increases the cytotoxicity of cisplatin drug. In the simultaneous treatment, it was observed that the expression of CDK2 decreased and led to an increase in the anticancer effect of cisplatin (p<0.001).

  Conclusion

  The present study revealed that placenta extract had anti-proliferative and anti-cancer properties. According to the synergistic effects of these two drugs, Jaft can change the gene expression of CDK2 in the cell cycle and introduce a possible approach for the treatment of gastric cancer with more potency and less dose of administered cisplatin to induce toxicity. The results of the present study indicated that Jaft extract is a proper selection to sensitize cancer cells to cisplatin.

  Keywords: Jaft extract, Cisplatin, AGS cell line, Adenocarcinoma, CDK2
 • M Elahi, S Hejazi*, MA Chitsaz Pages 491-506
  Background & aim

  One of the most important factors that affects the effective functioning of a family is the satisfaction of family members, especially couples, considering that the family is a main and important institution, maintaining its foundations is very important in the psychological and behavioral health of couples. As a result, one of the ways to prevent marital problems is to acquire social skills. For that reason, the purpose of this sociological determination and explanation was to reduce the social harms of Yasuj couples based on acquiring social skills.

  Methods

  The method of research was survey descriptive correlation and the statistical society were all married spouses of Yasuj, Iran, from 2011 to 2016 who were 24792 in the year 2021; among them 599 couples were chosen and studied in random quota method through Sample Power software. The theoretical framework was codified through the ecological, social disorganization, felonious subculture, labeling, Agnew’s Sociological- psychological pressure, and social control theories for social damages, and also the theories of Parsons, William Good, social learning and relational dialectics for social skills. The measurement instruments were researcher-made questionnaire; to evaluate its validity, the content validity was applied and the reliability of questionnaire was gained through Cronbach's alpha which was over 0.7 and approved for all variables. The gathered data was analyzed through Pearson Correlation Coefficient, Multiple Regression tests and Path Analysis.

  Results

  The results of Pearson's correlation coefficient indicated the existence of an inverse relationship between social skills and its components with social injuries. The results of multiple regression and path analysis correspondingly indicated: the skill of empathy and cooperation with effect (-0.551), coping skill with effect (-0.415), the skill of observing social values with effect          (-0.399), self-management skills with the effect(-0.222) and communication skills with friends with the effect (-0.048) in total reduce the social harms of the couples of Yasuj, Iran, the skills of empathy and cooperation as well as the skills of coping They have the most effect. However, the effect of all the studied factors explained the reduction of social harms of couples in Yasuj by 64%.

  Conclusion

  As a result, in order to reduce the social damage of couples in the family, acquiring social skills in the form of empathy and cooperation skills and the ability to communicate with friends and acquaintances along with social values in the framework of the society along with coping and self-management skills can be successful.

  Keywords: Social Skills, Sympathy, Cooperation Skill, Social Values Observance Skills, Coping Skills, Social Damages, Couples
 • F Esna-Ashari*, M Hosini, F Fariba Pages 507-521
  Background & aim

  Adherence to drug treatment in patients with coronary artery disease is very important because of the need for long-term use of drugs and the consequences of non-adherence. Several factors may play a role in drug adherence. In this study, the effect of drug therapy-related beliefs on adherence to drug therapy in patients with coronary artery disease was investigated.

  Methods

  The present cross-sectional study was conducted in 2021 in Hamedan, Iran. Two-hundred and fifty-six patients with coronary artery disease hospitalized and referred to the specialized heart clinic of Hamedan City Heart Hospital were selected by the available sampling method. The level of medication adherence was assessed with Moriski's medication adherence questionnaire and medication belief was assessed with the Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ). In addition, demographic information, risk factors, and drug history were extracted from patients' records. The collected data were analyzed using Chi-square, Kruskal-Wallis, and Spearman's correlation coefficient.

  Results

  The medication adherence rates of good, moderate, and poor were 35.2%, 31.6%, and 28.1%, respectively. In patients with poor, moderate, and good adherence to drug treatment, respectively, the mean score of belief in the need for drug treatment was 19.3±2.34, 19.3±2.25, and 18.3±10.7 (P=0.005). Worry about drug treatment 17.3±2.84, 16.3±2.58 and 15.2±77.32 (P=0.001), belief in drug prescription 14.2±26.7, 2.16±2. 13.13 and 11.2±83.6 (P = 0.001), belief in treatment harms 13.3±10.5, 10.67 and 9.2±57.7 (P = 0.001) and score Overall belief in drug treatment was 64.8±47.9, 59.9±18.67 and 55.7±28.45 (P=0.001).

  Conclusion

  More than half of the patients had appropriate drug treatment, though, the belief of the harm of drug treatment and the fear of drug side effects, and coronary artery disease drugs were related to the reduction of drug treatment compliance.

  Keywords: Coronary Artery Diseases, Medication-Related Beliefs, Treatment Adherence
 • SH Pouya, KH Jalali Dehkordi*, F Taghian, M Kargarfard, SA Hoseini Pages 522-538
  Background & aim

  Diabetes is associated with cardiovascular and metabolic disorders. Although the favorable role of physical activity and antioxidants in people's health has been reported, the simultaneous effect of HIIT and crocetin on angiogenesis in heart tissue is not well known. The aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks of intermittent aerobic training with the consumption of crocetin extract on some indicators of angiogenesis in the heart tissue of prediabetic and diabetic aged rats.

  Methods

  the present experimental study was conducted in 2022. Forty-five elderly male mice with diabetes aged 14-16 weeks and weighing 30-35 grams were divided into groups; Pre-diabetic, pre-diabetic+aerobic exercise, pre-diabetic+crocetin, pre-diabetic + aerobic + crocetin, diabetic, diabetic + aerobic exercise, diabetic + crocetin and diabetic + aerobic + crocetin. In order to investigate the effect of modeling on the variables, 5 rats were included in the healthy control group. HIIT aerobic exercise was performed for eight weeks, five sessions per training week, and a dose of 40 mg/kg streptozotocin (STZ) was injected. And the mice received crocetin at the rate of 30 mg/kg per day by intraperitoneal injection. The expression level of FGF and No genes was measured by Real time RT-PCR technique. The collected data were analyzed using one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test.

  Results

  The expression values of FGF-2 in the pre-diabetes group + aerobic exercise + crocetin supplement and the diabetes group + aerobic exercise + crocetin supplement were significantly higher than other groups (P≥0.05); NO gene expression values in the pre-diabetes group + aerobic exercise + crocetin supplement and diabetes group + aerobic exercise + crocetin supplement were significantly lower than other groups (P≥0.05). The insulin and glucose levels in the pre-diabetes group + aerobic exercise + crocetin supplement and the diabetes group + aerobic exercise + crocetin supplement were significantly lower than other groups (P≥0.05).

  Conclusion

  It seemed that interval aerobics and crocetin were effective both alone and synergistically in improving angiogenesis in heart tissue with pre-diabetes and diabetes. Therefore, the use of periodic aerobics and crocetin is recommended in pre-diabetes and senile diabetes.

  Keywords: Exercise, Crocetin, FGF-2, Heart, Aging, Prediabetes, Diabetes Mellitus
 • Z Asadi Kalemeh, L Manzouri, SE Salehi Dehno, P Eslamnik* Pages 539-552
  Background & aim

  During the outbreak of emerging infections such as the new coronavirus disease, pregnant women and their fetuses are more vulnerable than other populations. On the other hand, there are also researches and findings about the possible consequences of this disease during pregnancy in pregnant women, so the purpose of the study was to determine and investigate more knowledge of the maternal and neonatal outcomes of pregnant women diagnosed with covid-19 in Shahid Jalil and Imam Sajjad (AS) hospitals. .

  Methods

  In the present descriptive-cross-sectional study, the research population included all pregnant women admitted to Shahid Jalil and Imam Sajjad hospitals to give birth (227 non-infected pregnant women and 109 pregnant women infected with Covid-19) from April 2019 to July 2019. Demographic information, pregnancy, covid-19 disease, childbirth and postpartum were collected using a questionnaire. The collected data were analyzed using chi-score, t-test, and independent t-tests.

  Results

  The average age in the two studied groups was 30 years. 18.3% of infected women were in the 22nd week of pregnancy, and in the group of non-infected women, 20.7% were between 38 and 39 weeks and 17.2% were between 39 and 40 weeks of pregnancy. 26% of women with covid and 35% of non-infected women experienced their second pregnancy. Both groups had a history of abortion, stillbirth and multiple births. Blood group O+ and A+ were the most common blood groups in pregnant women with covid-19. The average Apgar score in pregnant women with covid was lower than that of non-infected pregnant women. 51.5% of women with covid gave birth by c-section. Premature delivery, respiratory diseases, pre-eclampsia and premature delivery were among the most common complications of covid in pregnant women with covid-19.

  Conclusion

  It seems that the infection of pregnant women with covid-19 can increase the severity of the disease and its complications and endanger the health of the mother and the fetus. To reduce the severity of the disease, pregnant women should be aware of the potential risks of the disease. Moreover, careful prenatal care, health protocols training, careful monitoring of mother and fetus during and after delivery are necessary to reduce maternal and neonatal complications.

  Keywords: Pregnant women, Maternal outcomes, Neonatal outcomes, Covid 19
 • SZ Saeidinejad, S Afrogi, H Rezaei, M Abasi, SM Khaze, Y Khoshnoud Motlagh, M Amiri, A Haghgoo* Pages 553-564
  Background & aim

  Concept map is one of the effective methods in the evolution of medical education, which leads to the development of problem-solving learning, group skills and creativity, and is one of the important components of creativity in people with divergent thinking. Therefore, the purpose of the present study was to determine and investigate the effect of drawing and implementing a map. It was a concept of group method with computer on divergent thinking of nursing students.

  Methods

  The present study was experimental in the form of pre-intervention and post-intervention with a control group conducted in 2017. One hundred and two participants from third to sixth semester nursing students participated in the present study. Using the random allocation method, 51 participants were assigned to the intervention group and 51 people to the comparison group. The intervention plan of drawing and presenting a concept map for adult/elderly nursing lessons 1, 2 and 3 based on the announced content of the approved title of the Ministry of Health and Medical Education was carried out in a group method using Mind Mapper software during 7 sessions of 90 minutes. Peter Hani's questionnaire was used to measure students' divergent thinking.

  Results

  The mean and standard deviation of divergent thinking scores of students in the intervention group were before (5.68±1.22), after (8.23±1.35) and one month (8.70±1.18) after the intervention. The mean and standard deviation of students' divergent thinking scores in the control group were before (3.41±0.66), after (3.41±0.66) and one month (3.33±0.62) after the intervention. There was a significance between the intervention and control groups in terms of divergent thinking (p<0.001).

  Conclusion

  The average of divergent thinking score of the students in the intervention group was significantly higher than the control group, which shows the positive effect of drawing and implementing a concept map in a group method with the computer, so it is suggested to use this student-centered method in the teaching and learning process in higher education program.
  Key words: concept map, computer, convergent thinking, nursing

  Keywords: Concept map, Computer, Convergent thinking, Nursing
 • A Mousavizadeh, M Behnampur, R Alaei, H Askarpour, S Darabi, H Faghihi* Pages 565-578
  Background & aim

  The Covid-19 pandemic has presented the world with a wide array of economic, social, political, and health problems. Therefore, providing people with correct and timely information can significantly help disease management and reduce death cases. The present study aimed to assess the epidemiology of Covid-19 in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province. 

  Methods

  The current study descriptive study of the epidemic trend was carried out in 2022. The data was collected by reviewing the valid information collected in the academic headquarters of the control of Kogilouye and Boyer Ahmad province, Iran, and the systems related to this disease in the period of 33 months after the first confirmed case of the disease was identified in the province. The collected data were analyzed using descriptive statistics including mean and frequency percentage.

  Results

  With the removal of travel restrictions, there was an increase in disease cases in the province. The incidence rate and percentage of positive Covid-19 cases in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province were much higher than the national average. The highest percentage of positive rate in the samples was associated to the month of November 2019 with 56.59% nonetheless the percentage of case fatality rate caused by the disease in the province is lower than the national average (.86 against 1.91 percent). The percentage of Covid-19 related deaths in the province was lower than the national average. At the same time, with an increase in vaccination coverage and the percentage of infection in the province, a decrease in cases of infection, hospitalization, and Covid-19-related death were observed. The comparison of the first and last peaks of the disease in the province demonstrates the marked effect of vaccination.

  Conclusion

  Encouraging and persuading the community about the importance of vaccination, especially the third round and also the injection of the fourth dose of the Covid-19 vaccination, with the priority of health system personnel and people with underlying diseases, using the capacity of other institutions and organizations, especially the radio and television of the provincial capital is the safest and most optimal means of protection against infection, hospitalization and death caused by Covid-19.

  Keywords: Epidemiology, Trend, Covid-19, Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad
 • S Parvizi*, M Akbarzadeh Pages 579-590
  Background & aim

  Personality traits are effective in human decision-making, and researchers try to investigate the role of personality in people's choices, and deciding when to get pregnant in women is one of these choices. Therefore, the purpose of the present study was to determine and investigate the relationship between personality types and the age of first pregnancy in women referred to hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences.

  Methods

  The present descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in 2018 on 210 eligible mothers in three hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. The sampling method was available sampling from all three centers with appropriate allocation. In the present study, the personality questionnaire and the personal information questionnaire were completed by the mothers. Collected data were analyzed using Spearman's statistical test.

  Results

  The highest score related to the personality trait of conscientiousness with an average score of 39.68±6.09 and the highest frequency was correspondingly related to the personality trait of conscientiousness (48.1%). The results indicated that the correlation value of the two variables extraversion and the age of the first pregnancy is significant with a correlation of 0.17 with a significance level of 0.014 and openness to experience and the age of the first pregnancy with a correlation of 0.25 with a significance level of 0.049, which are less than the assumed error in the research, 0.05.

  Conclusion

  The results of this research indicated that in consort with various factors that can delay childbearing and increase the age of first pregnancy in mothers, some personality traits of mothers were similarly influential. Therefore, identifying personality traits and training mothers can be effective.

  Keywords: Personality type, women, pregnancy, age of first pregnancyKeywords: Personality type, Women, Pregnancy, Age of first pregnancy