فهرست مطالب

فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
سال سی و سوم شماره 3 (پیاپی 113، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدالمجید قاسمیان، خلیل شکوهی مصطفوی، ماهرخ مرزی، مهسا رستمی چایجان، مریم کاظمی، الهام زارع نژاد* صفحات 205-218
  سابقه و هدف

  هلیکوباکتر پیلوری (H. pylori) نقش مهمی در سرطان معده دارد. اثرات ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی داروهای گیاهی در مطالعات مختلف مشخص شده است که در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مروری، ارتباط هلیکوباکتر پیلوری با سرطان معده و اثرات ضد باکتریایی داروهای گیاهی با استفاده از داده های منتشر شده قبلی بررسی شد. واژگان کلیدی شامل هلیکوباکتر پیلوری، فاکتورهای حدت، سرطان معده، تیوردوکسین-1 و داروهای گیاهی بود. موتورهای جستجو شامل «Google»، «Google Scholar»، «PubMed»، «SCOPUS»  و «Web of Science»  بودند. 

  یافته ها

  عوامل بیماریزای هلیکوباکتر پیلوری در کنار میزبان و عوامل محیطی باعث ایجاد پیامدهای مختلف در معده می شوند. برخی از ترکیبات طبیعی دارای پتانسیل اثرات ضدباکتریایی هستند، به ویژه آنهایی که دارای مقاومت چند دارویی نشان داده و نیز دارای اثرات ضد بیوفیلمی علیه هلیکوباکتر پیلوری هستند. عوامل آنتی بیوفیلم عمدتا از محصولات طبیعی جدا شده اند که بسیاری از آنها متابولیت های "ثانویه" مانند فیتوکمیکال ها، بیوسورفکتانت ها، پپتیدهای ضد میکروبی و آنزیم های میکروبی و غیره هستند و می توانند توسط میکروارگانیسم ها تولید شوند.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه مشخص شد که فاکتورهای حدت هلیکوباکتر پیلوری مانند تیوردوکسین-1 که اخیرا شناسایی شده است، نقش اساسی در زخم معده و سرطان دارد. داروهای گیاهی دارای ترکیبات فعال زیستی مختلفی هستند که اثرات ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی دارند. فرمولاسیون این ترکیبات می تواند فراهمی زیستی و پایداری در دستگاه گوارش را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، ویرولانس، بیفیلم، ترکیبات طبیعی
 • شیده خوش خیر داریانی، فرشته عتابی*، مژگان علاء الدینی، ملیحه انتظاری، شهرو اعتماد مقدم، ملک حکمتی، الهام رضایی پسندیده صفحات 219-229
  سابقه و هدف

  خواص مختلف دارویی گیاه آویشن، اثرات ضد سرطانی سنتز سبز نانوذرات طلا و بقای پایین بیماران مبتلا به سرطان حلق، دلایل اصلی این تحقیق بر روی رده سلولی سرطان حلق FaDu بود.

  روش بررسی

  عصاره گیری از آویشن و سنتز سبز بر روی بستر نمک طلای AuCl3 انجام شد. بهینه سازی نانو داروی طلا توسط آزمون های طیف سنجی با مادون قرمز و پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری صورت پذیرفت. سپس توان زیستی رده سلولی FaDu، به وسیله سنجش MTT پس از 24، 48 و 72 ساعت تیمار با نانو دارو بررسی و غلظت LC50 تعیین شد و میزان آپوپتوز سلولی با فلوسایتومتری سنجیده شد. 

  یافته ها

  میانگین زنده مانی سلول های FaDu در تیمار با غلظت های مختلف نانو دارو در هر یک از سه زمان مذکور نسبت به گروه بدون تیمار، کاهش و اختلاف آماری معنی داری نشان داد (001/0<p). مقدار LC50 نانو دارو در زمان 48 ساعت و حدود غلظت 40 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. میزان آپوپتوز اولیه و تاخیری در سلول های بدخیم تحت تیمار 5/37 درصد گزارش شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر موید اثر کشندگی و القای آپوپتوز در رده سلولی سرطان حلق FaDu توسط نانوذرات طلا بر پایه عصاره آویشن بود. بنابراین شاید بتوان در آینده از این نانو دارو به عنوان دارویی با پتانسیل ضد سرطانی در درمان بدخیمی حلق استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سرطان، تیمول، آویشن، سنتز سبز، نانوذرات طلا، نانو دارو، FaDu
 • ملیکا ارکانی، اردشیر حسام پور محلاتی*، ملیحه انتظاری صفحات 230-239
  سابقه و هدف

  در بسیاری از تومورهای بدخیم انسانی، بیان مولکول های miRNA دچار اختلال در عملکرد می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی مارکر  miR-141به عنوان مارکر احتمالی پیش آگهی دهنده در سرطان کلورکتال به منظور غربالگری در بیماران با جهش K-Ras است.

  روش بررسی

  در این مطالعه مورد- شاهدی، 100 بیمار مبتلا به سرطان کلورکتال با رده سنی بالای 50 سال بررسی شدند. در بررسی پاتولوژیست، سرطان کلورکتال در بافت کولون پارافینه موجود در بخش پاتولوژی بیمارستان امام حسین (ع) تهران تایید شد. افرادی که واجد جهش های کدون 12و 13در اگزون 2 ژن K-Ras بودند به عنوان گروه مورد و نمونه توموری افرادی که فاقد جهش کدون 12و 13در اگزون 2 ژن  K-Ras بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. در هر دو گروه تغییرات بیان miR-141 بررسی شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 20 % از بیماران از نظر جهش کدون 12 مثبت و 10 % از بیماران واجد جهش کدون 13 بودند. بیان ژنmiR-141 در نمونه های توموریK-Ras  مثبت، 5/1 برابر میزان بیان آن در نمونه های K-Ras منفی بود و این افزایش بیان از نظر آماری معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی جهش های رایج ژن K-Ras در جمعیت بیماران سرطان کلورکتال مورد مطالعه با میانگین جمعیت ایرانی همخوانی دارد. به نظر می رسد در جمعیت های بزرگ تر و حجم نمونه بالا و نتایج مشابه در مطالعات دیگر و همچنین تکرار پذیر بودن نتایج می توان از miR-141 به عنوان بیومارکر در تشخیص و پیش آگهی سرطان کلورکتال بهره برد

  کلیدواژگان: سرطان کلورکتال، ژن K-Ras، مارکر miR-141، Real Time PCR
 • محمد شورمیج، جواد خلیلی فرد، پروانه نجفی زاده، سیده زهرا موسوی* صفحات 240-247
  سابقه و هدف

  سرطان پستان با افزایش بیان HER2 HER2  مثبت  یکی از تهاجمی ترین زیرشاخه های سرطان پستان است که تقریبا 30 درصد از موارد تشخیص داده شده را تشکیل می دهد. این موارد از سرطان با کاهش بقا، افزایش  تهاجم تومور و پیش آگهی کلی ضعیف همراه است. متاسفانه، تعداد زیادی از بیماران به درمان های مرسوم مقاومت نشان می دهند. گزارشات مختلف نشان داده اند تاموکسیفن نرخ پاسخ دهی 10 تا 15 درصدی را در تومورهای استروژن منفی و HER2 مثبت  نشان می دهند. استفاده از حساس کننده های شیمیایی طبیعی در ترکیب با داروی شیمی درمانی می تواند کمک امیدوار کننده ای را در درمان سرطان با افزایش اثر بخشی داروهای شیمی درمانی ارایه دهد.

  روش بررسی

  در این مطالعه اثر حساس کنندگی شیمیایی تانیک اسید با داروی تاموکسیفن در سلولهای SKBR3 با استفاده از آزمایشات real time PCR و فلوسیتومتری مورد بررسی قرار گرفت. 

  یافته ها

  با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که تاموکسیفن و تانیک اسید هر کدام به تنهایی نمی توانند از لحاظ آماری میزان بیان HER2 را به طور معناداری کاهش دهند و در مورد EGFR تانیک اسید برخلاف تاموکسیفن توانست میزان بیان را به طور معناداری کاهش دهد. اما ترکیب آنها موجب کاهش معناداری در سطح بیان EGFR و HER2 می شود. همچنین نتایج فلوسیتومتری نشان داد ترکیب تانیک اسید با تاموکسیفن موجب افزایش معناداری در درصد آپوپتوز نسبت به گروه کنترل، تاموکسیفن و تانیک اسید به تنهایی شد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی می توان گفت که تانیک اسید می تواند به عنوان یک پلی فنول در ترکیب با تاموکسیفن بر روی سلو ل های سرطانی با بیان میزان بالای HER2،  به عنوان حساس کننده شیمیایی عمل کند.

  کلیدواژگان: تاموکسیفن، تانیک اسید، HER2، EGFR، حساس کننده شیمیایی، آپوپتوز
 • جواد چراغی*، لیلی شریفی، پریچهر یغمایی صفحات 248-256
  سابقه و هدف

  آترواسکروز عامل عمده مرگ و میر در بسیاری از کشورها است که  بر اساس ناحیه گرفتار و ویژگی های مربوط به ضایعه، علایم بالینی خاصی را به وجود می آورد که ممکن است گوناگون باشند. با وجود آشنایی با این بیماری، هنوز بعضی از مشخصه های اساسی آن کشف نشده است. از این رو هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی اثرات عصاره گیاه تشنه داری (Scrophularia striata) بر تغییرات ساختاری  قلبی عروق  یا بیماری آترواسکلروزیس بود.

  روش بررسی

  تعداد 20 سر خرگوش نر بالغ نژاد New Zealand به طور اتفاقی به 4 گروه کنترل، هایپرکلسترولمیک (8 هفته جیره پرچرب)، هایپرکلسترولمیک+تشنه داری (4 هفته جیره پر چرب+4 هفته عصاره تشنه داری به میزان400 میلی گرم بر کیلو گرم) و گروه عصاره تشنه داری (4 هفته جیره معمول+4 هفته عصاره تشنه داری به میزان 400 میلی گرم بر کیلو گرم) تقسیم شدند. در پایان دوره، خونگیری از ورید گوش انجام شد.   

  یافته ها

  پس از مصرف جیره پرچرب، در گروه هایپرکلسترولمیک، سطوح کلسترول تام سرم و LDL افزایش وآلکالین فسفاتاز و HDL کاهش معنی داری  نسبت به گروه کنترل داشتند. از طرف دیگر، مصرف رژیم پرچرب  موجب افزایش ضخامت دیواره داخلی عروق، آندوتلیوم و کلسیفیکاسیون در رگ شد. شاخص های فوق  در گروه هایپرکلسترولمی+تشنه داری، نسبت به گروه هایپرکلسترولمی، کاهش معنی داری  را نشان داد (001/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مصرف عصاره گیاه تشنه داری، به دنبال جیره پرچرب می تواند در بافت عروقی خرگوش اثرات محافظتی داشته باشد.

  کلیدواژگان: تشنه داری، عروق، هایپرکلسترولمی، خرگوش
 • رعنا محمودی، مریم اسلامی*، محمود تولایی صفحات 257-262
  سابقه و هدف

  ناحیه شفاف پشت گردن جنین (NT) به عنوان یک مارکر در غربالگری سه ماهه اول بارداری بررسی می شود. افزایش بیش از حد نرمال این مارکر با ناهنجاری های کروموزومی، ساختاری و ناهنجاری های قلبی همراه است. سندروم نونان و آتروفی عضلانی- نخاعی، دو سندرم شایع ساختاری هستند. ژن PTPN11 شایع ترین ژنی است که بروز جهش در آن منجر به سندروم نونان می شود. ژن SMN2 ژن تعدیل گر است و در صورت حذفSMN1 در بروز تیپ های مختلف SMA موثر است. هدف این مقاله تعیین علت افزایش NT در جنین هایی با کاریوتایپ نرمال با بررسی جهش در دو ژن SMN2 و دو اگزون 3 و 13 ژن PTPN11 است.

  روش بررسی

  در این مقاله 40 بیمار با NT افزایش یافته و کاریوتایپ نرمال وارد مطالعه شدند که از آنها نمونه آمنیون گرفته شد و از آن DNA استخراج شد. سپس بررسی های ژنتیکی به کمک تست Realtime PCR و توالی یابی سنگر انجام شد.

  یافته ها

  در 4 نمونه جهش حذف در ژن SMN2 مشاهده شد که در هیچ کدام بیماری زایی SMA و مشکلات قلبی مشاهده نشد. در یک نمونه جهش در اگزون 13 ژن PTPN11 مشاهده شد که موجب بیماری زایی نونان می شد، ولی در هیچ کدام از نمونه ها جهش در اگزون 3 مشاهده نشد. 

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود بررسی های مولکولی به خصوص بررسی سندرم نونان در جنین هایی با میزان NT بسیار بالا در برنامه غربالگری های بارداری و پروتکل های تشخیصی جامعه قرار گیرد و به ادامه مطالعه و بررسی های بیشتر در مراحل بعدی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سونوگرافی NT، سندرم نونان، آتروفی عضلانی- نخاعی، PTPN11، SMN2
 • شبنم موثقی، حمید زعفرانی آرانی، محمدجواد حسین پور، مائده علیا، زهرا کرمانیها، زهرا نادیا شریفی* صفحات 263-273
  سابقه و هدف

  تکنولوژی رایانه برای افزودن دانش از سال 1960به کاربرده شده و آموزش پزشکی را تحت تاثیرقرارداده است. باتوجه به اهمیت و دشوار بودن آموزش آناتومی، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر استفاده از فیلم آموزشی بر میزان یادگیری درس آناتومی در دانشجویان پزشکی انجام گرفت.

  روش بررسی

  مراحل آموزش آناتومی اندام فوقانی بر روی 240 نفر از دانشجویان ترم دوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بررسی شد. این دانشجویان به دو دسته کنترل« تدریس محض» و مداخله «تدریس به همراه فیلم های آموزشی» تقسیم شدند و پس از پایان دوره، جهت تعیین اثر بخشی فیلم آموزشی بر روی افزایش بهره وری یادگیری دانشجویان، هر دو گروه به وسیله ی آزمون پیرامون مباحث تدریس شده مورد سنجش قرار گرفتند و در پایان میانگین نمرات هر گروه محاسبه و توسط برنامه نرم افزاری 22 SPSS تحلیل شدند. 

  یافته ها

  تحقیق حاضر نشان داد که باتوجه به نتایج به دست آمده از آزمون ویلکاکسون، هر دو گروه (کنترل و هدف) افزایش معنی داری را در میانگین نمره دانش به همراه داشتند که این مقدار افزایش در گروه تدریس به علاوه نمایش فیلم آموزشی، تقریبا 26/0 واحد بود.

  نتیجه گیری

  تفاوت میانگین نمرات دو گروه کنترل و هدف نشان داد که این روش جدید آموزشی موجب افزایش  بازدهی در دانشجویان می شود. اثر بخشی این روش بر دانشجویان با وضعیت اقتصادی متوسط نسبت به دانشجویان با وضعیت اقتصادی خوب بیشتر است.

  کلیدواژگان: فیلم آموزشی آناتومی، بهره وری، یادگیری، دانشجویان
 • سارا سالاری مقدم، مالک میرهاشمی*، خدیجه ابوالمعالی صفحات 274-284
  سابقه و هدف

  در بین شاغلان در  بیمارستان، پرستاران بیشترین زمان را با بیماران سپری می کنند. هدف اساسی این مقاله بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و موفقیت شغلی با میانجی‏گری تعهد سازمانی پرستاران بود.

  روش بررسی

  پژوهش از نوع همبستگی و جامعه تحقیق شامل پرستاران شاغل در بیمارستان‏های دولتی شهر تهران در سال 1401 بود. گروه نمونه با روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای تعداد 300 نفر از میان آن‏ها انتخاب و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تعهد سازمانی، پرسشنامه شخصیت نیو، و پرسشنامه موفقیت شغلی پاسخ دادند. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی با موفقیت شغلی پرستاران از طریق میانجیگری تعهد سازمانی رابطه داشته، و تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیت در مجموع 58 درصد واریانس موفقیت شغلی را تبیین کرده‏اند. ضریب مسیر بین تعهد سازمانی و موفقیت شغلی (001/0= P ،349/0=β) مثبت و معنی دار است. همچنین، نتایج نشان داد که روان رنجورخویی با موفقیت شغلی رابطه ای مستقیم و منفی دارد.  برون‏گرایی، توافق ‏پذیری و وظیفه‏ شناسی با میانجی‏گری تعهد سازمانی با موفقیت شغلی پرستاران رابطه دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می‏توان نتیجه گرفت که ویژگی های شخصیتی می‏توانند تغییرات تعهد سازمانی و موفقیت شغلی را تبیین کنند و تعهد سازمانی می‏تواند نقش میانجی در موفقیت شغلی داشته باشد.

  کلیدواژگان: موفقیت شغلی، تعهد سازمانی، شخصیت، پرستاران
 • فهیمه پوررضا سنگستانی محل، معصومه آزموده*، خلیل اسماعیل پور، سید داوود حسینی نسب صفحات 285-294
  سابقه و هدف

  علاوه بر مشکلات جسمانی، باید به مشکلات روان شناختی بیماران مبتلا به کرونا نیز توجه شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل محور کوتاه مدت بر تاب آوری افراد نجات یافته از کرونا صورت گرفت.

  روش بررسی

  روش پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری را زنان نجات یافته از کرونای شهر تبریز در سال 1400 تشکیل دادند. 45 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب، و به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). گروه های آزمایشی، درمان مختص گروه خود را به ترتیب در 8 و 6 جلسه دریافت کردند. گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون بود. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی  تحلیل شدند.   

  یافته ها

  در پیش آزمون، میانگین و انحراف معیار متغیر تاب آوری در گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 69/4±80/42، در گروه درمان راه حل محور کوتاه مدت 45/4±13/42، و در گروه کنترل 62/4±60/43 بود (05/0<P). هر دو درمان در مقایسه با گروه کنترل، تاب آوری بیماران مبتلا به کرونا را در پس آزمون افزایش داد (001/0>P). در مرحله پی گیری، اثر این دو درمان بر تاب آوری ماندگار بود (001/0>P). تاثیر درمان ها بر تاب آوری بیماران مبتلا به کرونا در مراحل پس آزمون و پی گیری یکسان بود (05/0<P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان راه حل محور کوتاه مدت می توانند سبب افزایش تاب آوری افراد نجات یافته از کرونا شوند؛ از این‏رو احتمالا می‏توانند راهبرد درمانی مفیدی برای ارتقای وضعیت روانی این افراد باشند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، درمان کوتاه مدت راه حل محور، تاب آوری، کرونا
 • فرحناز پاشا*، کیمیا وطنی، شیما مصلی نژاد، محمدامین حاتمی نعمتی، حسین امیدی صفحات 295-304
  سابقه و هدف

  کووید19، پاندمی نوظهور کشنده، مسری و عوارض بالا معرفی شده که تاثیرات ناگواری بر ارگان ها دارد. با توجه به اثرات مبهم بیماری بر سیستم کلیوی-ادراری، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی اختلالات ادراری، الکترولیتی و عملکردی کلیه انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه 518 بیمار مبتلا به کووید19 بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، بین فروردین1398تا اردیبهشت 1401، با داشتن معیارهای ورود انتخاب شدند. پارامترهای دموگرافیک (سن و جنسیت) و آزمایشگاهی)اختلالات عملکردی ، ادراری، الکترولیتی) از پرونده های بیماران استخراج و بررسی شد. 

  یافته ها

  فراوانی مرگ 5/6 درصد بود. درمقایسه بیماران فوتی نسبت به بهبودیافته، سن (60/11 ± 7/67 در مقابل 50/10 ± 07/59 سال؛ 032/0 = P)، کراتینین (08/1 ± 64/1 در مقابل 69/0 ± 17/1 میکرومول/لیتر)، اوره (55/77 ± 06/91 در مقابل 17/30 ± 48/39 میلی مول/ لیتر) با تفاوت معنی داری بالاتر و GFR (28/22 ± 04/47 در مقابل 54/22 ± 72/65 میلی لیتر/ دقیقه) پایین تر بود (001/0> P). فراوانی مرگ با کراتنین بالا (78/3 =RR)، اوره (83/5 =RR) (001/0 =P) و GFR پایین (17/3 =RR (021/0 =P) رابطه معنی داری داشت. فراوانی مرگ در مردان (025/0 = P)، هیپرکالمی (002/0 = P) و آلکالوز (037/0 = P) با تفاوت معنی داری بالاتر بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، شناخت سریع بیماران دارای خطر آسیب کلیوی و آمادگی جهت کنترل فاکتورهای خطر و برنامه ریزی برای پیشگیری و تشخیص و درمان به موقع در مراحل اولیه، ضروری است و انجام آن پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: کووید19، عوارض کلیوی، اختلال الکترولیتی
|
 • Abdolmajid Ghasemian, Seyyed Khalil Shokouhi Mostafavi, Mahrokh Marzi, Mahsa Rostami Chijan, Maryam Kazemi, Elham Zarenezhad* Pages 205-218
  Background

  Helicobacter pylori (H. pylori) plays an indispensable role in the gastric cancer. Antibacterial and anti-biofilm effects of herbal medicines have been outlined in various studies.

  Materials and methods

  In this review study, the association of H. pylori with gastric cancer and antibacterial effects of herbal medicines was evaluated using previous published data. Key words included Helicobacter pylori, virulence factors, gastric cancer, thioredoxin-1 and herbal medicines. Searching engines included “Google”, “Google Scholar”, “PubMed”, “SCOPUS” and “Web of Science”.

  Results

  Virulence factors of the H. pylori alongside the host and environmental factors cause various gastric outcomes. Some of natural compounds have the potential of bactericidal effects, particularly those with multi-drug resistance and anti-biofilm effects against H. pylori. Antibiofilm agents have been mainly isolated from natural products, many of which are "secondary" metabolites and can be produced by microorganisms, such as phytochemicals, biosurfactants, antimicrobial peptides and microbial enzymes, etc.

  Conclusion

  This study revealed that H. pylori virulence factors such as recently identified thioredoxin-1 play substantial role in gastric ulcers and cancer. Herbal medicines contain various bioactive compounds which have potential antibacterial and anti-biofilm effects. Formulation of these compounds can enhance bioavailability and stability within the gastrointestinal tract.

  Keywords: Helicobacter pylori, Virulence, Biofilm, Natural compounds
 • Shideh Khoshkheir Dariani, Fereshteh Atabi*, Mojgan Alaeddini, Malihe Entezari, Shahroo Etemad-Moghadam, Malak Hekmati, Elham Rezaei Pasandideh Pages 219-229
  Background

  Different medicinal properties of thyme plant, anticancer effects of green synthesis of gold nanoparticles and low survival of patients with pharyngeal cancer are the main reasons for this research on the pharyngeal cancer FaDu cell line.

  Materials and methods

  Following preparation of thyme extract, green synthesis was performed on AuCl3 gold salt to obtain nanomedicine. Infrared and X-ray diffraction spectroscopic tests along with scanning and transmission electron microscopy was carried out for optimization of the synthesized nanomedicine. The viability of FaDu cells was assessed by MTT after 24-, 48-, and 72-hours treatment with different concentrations of the nanomedicine and LC50 was determined. Cell apoptosis was measured by flow cytometry.  

  Results

  The mean survival of FaDu cells after treatment with different concentrations of gold nanomedicine at each of the three time points was significantly lower compared to untreated cells (P<0.001). The LC50 value of the nanomedicine following 48 hours of exposure was approximately 40 μg/ml. The rate of early and late apoptosis in the treated cells was calculated as 37.5%.

  Conclusion

  The results of the present study confirmed that gold nanoparticles synthesized from thyme extract have cytotoxic and apoptosis induction effects on FaDu pharyngeal cancer cells. Therefore, further study on the use of this nanomedicine in the treatment of pharyngeal malignancy is recommended

  Keywords: Cancer, Thymol, Thyme, Green synthesis, Gold nanoparticle, Nanomedicine, FaDu
 • Melika Arkani, Ardeshir Hesampour Mahallati*, Maliheh Entezari Pages 230-239
  Background

  In many human malignant tumors, the expression of micro RNA molecules is dysfunctional. The purpose of this study was to investigate the miR-141 marker as a possible prognostic marker in colorectal cancer in order to screen patients with K-Ras mutation.

  Materials and methods

  In this case- control study, 100 patients with colorectal cancer aged over 50 years were studied. The pathologist confirmed colorectal cancer among samples of paraffin-embedded colon tissue in the pathology department of Imam Hossein Hospital in Tehran. People who have codon 12 and 13 mutations in exon 2 of K-Ras gene were selected as case group and tumor samples of people without codon 12 and 13 mutation in exon 2 of K-Ras gene were selected as control group. Changes in miR-141 expression were investigated in both groups.

  Results

  The results showed that 20% of patients were positive for codon 12 mutation and 10% of patients had codon 13 mutation. miR-141 gene expression in K-Ras positive tumor samples was 1.5 times its expression level in K-Ras negative samples and this increase in expression was statistically significant.

  Conclusion

  The results of the present study showed that the frequency of common K-Ras gene mutations in the population of colorectal cancer patients under study is consistent with the average of the Iranian population. It seems that miR-141 can be used as a biomarker to help in the diagnosis and prognosis of colorectal cancer.

  Keywords: Colorectal Cancer, K-Ras gene, miR-141 Marker, Real Time PCR, Electrophoresis
 • Mohamad Shourmij, Javad Khalili Fard, Parvaneh Najafizadeh, Zahra Mousavi* Pages 240-247
  Background

  HER2-positive breast cancer is one of the most aggressive subtypes of breast cancer, accounting for approximately 30% of all diagnosed cases. These cases of cancer are associated with decreased survival, tumor invasion, and overall poor prognosis. Unfortunately, a large number of patients are resistant to conventional treatments. Various reports have shown that tamoxifen has a response rate of 10-15% in estrogen-negative and HER2-positive tumors. The use of natural chemical sensitizers in combination with chemotherapy drugs can provide promising help in cancer treatment by increasing the effectiveness of chemotherapy drugs.

  Materials and methods

  In this study, the chemical sensitization effect of tannic acid with tamoxifen was investigated in SKBR3 cells using real time PCR and flowcytometry tests.

  Results

  According to the obtained results, it was found that tamoxifen and tannic acid alone cannot significantly reduce the expression level of HER2, but their combination causes a significant decrease in the expression level of EGFR and HER2. Also, the results of flow cytometry showed that the combination of tannic acid with tamoxifen caused a significant increase in the percentage of apoptosis compared to the control group, tamoxifen and tannic acid alone.

  Conclusion

  In general, it can be concluded that tannic acid can act as a chemical sensitizing polyphenol in combination with tamoxifen and is a promising option for clinical use.

  Keywords: Tamoxifen, Tannic acid, HER2, EGFR, Chemical sensitizer, Apoptosis
 • Javad Cheraghi*, Laili Sharyfi, Parichher Yaghmaei Pages 248-256
  Background

  Atherosclerosis is a major cause of death in many countries, which causes specific clinical symptoms that may be different based on the affected area and the characteristics of the lesion. Despite being familiar with this disease, some of its basic characteristics have not been discovered yet. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effects of Scrophularia striata extract on cardiovascular structural changes or atherosclerosis disease.

  Materials and methods

  20 adult male New Zealand rabbits were randomly divided into 4 control groups, hypercholesterolemic (8 weeks of high-fat diet), hypercholesterolemic + Scrophularia striata (4 weeks of high-fat diet + 4 weeks of Scrophularia striata in the amount of 400 mg/kg) and the Scrophularia striata extract group (4 weeks of normal diet + 4 weeks of Scrophularia striata extract at the rate of 400 mg/kg) were divided. At the end of the course, blood was taken from the ear vein.

  Results

  After consuming a high-fat diet in the hypercholesterolemic group, serum total cholesterol and LDL levels increased and alkaline phosphatase and HDL decreased significantly, compared to the control group. High-fat diet results in increased thickness of endothelium and calcification in the vessel. Also, the above indicators showed a significant decrease in the hypercholesterolemia+ Scrophularia striata group compared to the hypercholesterolemia group (P<0.001).

  Conclusion

  The findings showed that after consuming a high-fat diet, ingestion of Scrophularia striata may have a protective effects on the rabbit’s vessels.

  Keywords: Scrophularia striata, Arteries, Hypercholesterolemia, Rabbit
 • Raana Mahmoudi, Maryam Eslami*, Mahmoud Tavallaie Pages 257-262
  Background

  Nuchal translucency (NT), the ultrasound transparency detected behind the fetal neck, is considered a marker in the first trimester. Excessive increase in this marker is associated with chromosomal and structural abnormalities, as well as congenital birth defects, especially cardiovascular abnormalities. Noonan Syndrome and Spinal muscular atrophy (SMA) are two common associated syndromes with autosomal dominant and recessive inheritance respectively. PTPN11 is the most common gene whose mutation leads to Noonan syndrome. SMN2 gene is a modulating gene and in case of mutation, it leads to a benign increase in NT. The purpose of this article was to determine the causes for increased nuchal translucency in fetuses with normal karyotype by studying mutations in SMN2 and the two common exon 3 and exon 13 of PTPN11.

  Materials and methods

  In this study, forty cases from Noor Genetics Clinics were entered. The cases were those who have both increased NT and normal karyotype. Amniotic fluid samples were acquired and DNA was extracted at the molecular laboratory. Then, genetic investigations were conducted using Real Time PCR and Sanger sequencing.

  Results

  The investigation discovered four cases with deletion in SMN2; which none presented SMA pathogenesis. In one sample, Noonan syndrome pathogenesis through mutation in exon 13 was observed,  while no mutation in exon 3 was observed in any of the samples.

  Conclusion

  According to this study, it is suggested that molecular investigations, especially Noonan syndrome in fetuses with high NT level, should be included in the pregnancy screening program and diagnostic protocols in the society.

  Keywords: NT ultrasound, Noonan Syndrome, SMA, SMN, PTPN11
 • Shabnam Movassaghi, Hamid Zaferani Arani, MohammadJavad Hosseinpour, Maedeh Olya, Zahra Kermaniha, Zahra Nadia Sharifi* Pages 263-273
  Background

  Computer technology has been used to add knowledge since the 1960s and has influenced medical education. Due to the importance and difficulty of anatomy education, this study was conducted to investigate the efficacy of using educational videos on the rate of learning anatomy in medical students.

  Materials and methods

  Upper extremity anatomy training was performed on 240 second semester medical students of Islamic Azad University of Medical Sciences in Tehran. These students were divided into two categories: Control "pure teaching" and Intervention "teaching with educational videos”. After the end of the course, in order to determine the effectiveness of educational videos on increasing students' learning productivity, both groups were assessed by testing the taught topics. At the end, the mean scores of each group were calculated and analyzed by SPSS 22 software program.

  Results

  The present study showed that according to the results of Wilcoxon test, both groups (control and aim groups) had a significant increase in the mean score of knowledge, which increasing in the teaching with educational videos group was approximately 0.26 units.

  Conclusion

  The difference between the mean scores of the control and intervention groups showed that this new educational method increases the productivity of students. This method is more effective on students with moderate economic status than students with good economic status.

  Keywords: Educational videos of anatomy, Productivity, Learning, Students
 • Sara Salary-Moghadam, Malek Mirhashemi*, Khadijeh Abolmaali Pages 274-284
  Background

  Among the hospital jobs, nursing is an example of jobs where a person spends many hours with patients. The main objective this study was to investigate the relationship between personality characteristics and job success with mediating organizational commitment in nurses.

  Materials and methods

  The research was a correlational study in which nurses working in the public hospitals of Tehran City in 2022 were studied. The sample group (300 nurses) were selected by multi-stage cluster random sampling method and they responded to Organizational Commitment Questionnaire, NEO-Personality Inventory, and Career Success Questionnaire.

  Results

  The results showed that personality characteristics had a relationship with nurses' career success through the mediation of organizational commitment; moreover organizational commitment and personality traits explained a total of 58% of the variance of career success. The path coefficient between organizational commitment and job success (P=0.001, β=0.349) was positive and significant. Also, the results showed that the neuroticism factor had a direct and negative effect on the career success of nurses. The extroversion agreeableness, conscientiousness factors both directly and through the mediation of organizational commitment had effect on nurses' career success.

  Conclusion

  According to the results, it can be concluded that personality characteristics can explain variances of organizational commitment and job success; so organizational commitment can play an mediating role in career success.

  Keywords: Job success, Organizational commitment, Personality, Nurses
 • Fahime Porreza Sangestani, Masoumeh Azmoudeh*, Khalil Esmaielpour, Seyed Davod Hosseini Nasab Pages 285-294
  Background

  In addition to physical problems, attention should also be paid to the psychological problems of corona patients. This study aimed to compare the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) and short-term solution-focused therapy (SSFT) on resilience of people who survived from corona.

  Materials and methods

  The method of this study was semi-experimental with pre-test, post-test and follow up with the control group. The statistical population was made up of women who survived from corona virus in Tabriz City in 2022. In total, 45 patients were selected by purposive sampling method, who were randomly divided into three groups (Each group 15 people). Members of both experimental groups received their treatment, respectively, in 8 and 6 sessions of 1.5 hours; however, the control group did not receive any treatment. The measurement tool was Connor and Davidson's resilience questionnaire. Analysis of findings was done through repeated measures analysis of variance & Bonferroni post hoc test.

  Results

  In the pre-test, the mean and standard deviation of the resilience variable in the MBCT group, SSFT group and the control were 42.80±4.69, 42.13±4.45, and 43.60±4.62 respectively (p>0.05). Both treatments compared to the control group, increased resilience in patient after the test (p<0.001).  In the follow-up phase, the effect of these two treatments resilience was lasting (p<0.001). The effect of these two treatments on resilience at posttest and follow-up was not different (p>0.05).

  Conclusion

  It seems that MBCT and SSFT can increase the resilience of people who have survived from corona virus; so they can probably be a useful therapeutic strategy to improve the mental state of these people.

  Keywords: Mindfulness, Solution Focused Brief Therapy, Resilience, Corona
 • Farahnaz Pasha*, Kimia Vatani, Shima Mosalanejad, MohammadAmin Hatami Nemati, Hossein Omidi Pages 295-304
  Background

  Covid-19 is a deadly, contagious and highly complicated virus, with adverse effects on various organs. Considering the ambiguous effects of covid-19 on the renal-urinary system, this study was conducted to determine the frequency of urinary, electrolyte and kidney disorders in these patients.

  Materials and methods

  In this study, 518 patients with covid-19 admitted to the affiliated hospitals of IAUTM (Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences) from March 2019 to April 2022, were studied. Demographic (age and gender), and laboratory parameters (functional, urinary and electrolytes disorders) were extracted from the clinical charts.

  Results

  The mortality rate was 6.5%. In deceased patients compared to recovered patients, age (67.7 ± 11.60 vs. 59.07 ± 10.50 years; P= 0.032), creatinine (1.64 ± 1.08 vs. 1.17 ± 0.69 μmol/l; P<0.001) and urea (91.06 ± 77.55 vs. 39.48 ± 30.17 mmol/l; P<0.001) were significantly higher and GFR (47.04 ± 22.28 vs. 65.72 ± 22.54 ml/min; P<0.001) was significantly lower. There was a significant relationship between mortality rate and increased creatinine level (RR= 3.78; P= 0.001), high urea (RR= 5.83; P= 0.001) and low GFR (RR= 3.17; P= 0.021). The frequency of death was significantly higher among men (P= 0.025), and patients with hyperkalemia (P= 0.002) and or alkalosis (P= 0.037).

  Conclusion

  Based on the results, faster screening and treating patients with risk factors of kidney damage is necessary and recommended.

  Keywords: Covid-19, Kidney complications, Electrolyte disorders