فهرست مطالب

مجله آموزش پرستاری
سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 60، مهر و آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عرفان یارمحمدی نژاد، الهام رسولیان، محدثه رضایی، فرزانه جهانتبغ*، فاطمه بیابانی صفحات 1-8
  مقدمه

   بستری شدن بیماران در بخش های مراقبت ویژه قلب با پیامدهای منفی همراه است. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مشارکت خانواده در مراقبت های اولیه پرستاری بر درد قفسه سینه بیماران بخش مراقبت ویژه قلب بیمارستان رازی بیرجند در سال های 1399-1400انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل بود. در مجموع 48 بیمار در یک گروه کنترل 24و در گروه مداخله 24 به روش تصادفی با روش بلاک بندی (بلوک 4 نفر) انتخاب شدند. لازم به ذکر است علاوه بر بیماران بستری، 48 مشارکت کننده دیگر نیز به عنوان همراه بیمار مشارکت داشتند. به همراه بیمار در گروه مداخله اجازه داده شد به مدت 3 روز به مدت 30 دقیقه به صورت برنامه ریزی شده در کنار بیمار حضور یایند. در گروه کنترل، ملاقات روتین در بخش انجام شد. درد قفسه سینه در هر دو گروه در ابتدا و در روز سوم بستری بیمار اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین نمره شدت درد قبل از در گروه مداخله بالاتر از گروه کنترل بود، اما بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.(313 /0= p). اما بین میانگین شدت درد بعد از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت (03/0= p)

  نتیجه گیری

  استفاده از این برنامه می تواند به میزان قابل توجهی درد قفسه سینه بیماران را کاهش دهد. بنابراین توصیه می شود. استفاده از این روش در بخش های مراقبت ویژه قلبی برای کاهش دردهای قلبی این بیمار مد نظر سرپرستاران و مسیولین این بخش ها قرار گیرد..

  کلیدواژگان: مشارکت خانواده، مراقبت های اولیه پرستاری، درد قفسه سینه، بخش مراقبت های ویژه قلبی
 • عاطفه حق پرست، مهناز ایلخانی، شهره کلاگری* صفحات 9-19
  مقدمه

  مهمترین بخش در مراقبت از بیماری COPD ، آموزش و ارایه مهارت های خودمراقبتی است. امروزه فناوری های مبتنی بر تلفن همراه به طور فزاینده ای برای خودمراقبتی بیماری های مزمن مطرح شده است. مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش از طریق اپلیکیشن تلفن همراه بر خود مراقبتی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه انجام شد.

  روش کار

  .جهت دسترسی به مقالات کارآزمایی بالینی، جستجو مقالات فارسی با کلیدواژه های "خودمراقبتی"، "اپلیکیشن تلفن همراه"، "بیماری انسداد مزمن ریوی" در پایگاه های داده های معتبر فارسی، SID، Iran Doc، Magiran و جستجو مقالات انگلیسی با کلیدواژه هایSelf-care, mobile application, chronic pulmonary obstruction disease در پایگاه های داده های معتبر انگلیسی Web of Sciences، PubMed، ProQuest، Google Scholar، Scopus، در بازه زمانی 2012 تا اوت 2022 انجام شد. مراحل جستجو و تحلیل داده ها در این مطالعه بر اساس راهنمای استاندارد پریسما تدوین شد. پس از بررسی متون بازیابی شده و حذف موارد تکراری و غیر مرتبط  در مجموع 6 مقاله هم راستا با اهداف این مطالعه انتخاب و پس از بررسی کیفیت مقالات منتخب، مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  آموزش های ارایه شده از طریق اپلیکیشن  در مورد چگونگی رعایت رژیم غذایی مناسب، چگونگی رعایت رژیم دارویی تجویز شده، فعالیت روزمره، ورزش و فعالیت فیزیکی، حذف عادات مضر مثل سیگارکشیدن، مشاوره و صحبت با دوستان، برخورداری از حمایت خانوادگی و غیرخانوادگی و مهارتهای چگونگی استفاده از دستگاه اکسیژن و اسپری های تنفسی بود .

  نتیجه گیری

  بهره مندی از فناوری های مبتنی بر تلفن همراه که بر اساس نیاز سنجی کاربران و عناصر انگیزشی باشد،  در خودمراقبتی بیماریهای مزمن در سطوح مختلف نظام سلامت  موجب کاهش بار بیماری ها و توسعه نقش آموزشی پرستاران و ارایه دهندگان مراقبت بهداشتی در جامعه و ارتقاء خودمراقبتی  می شود .

  کلیدواژگان: بیماری انسداد مزمن ریه، خودمراقبتی، اپلیکیشن تلفن همراه، مرور سیستماتیک
 • فاطمه بیات شاهپرست، غزال قادری، روح انگیز شیروانی، مرضیه غلام حسینی* صفحات 20-30

  مقدمه از بین بیماری های قلبی عروقی، بیماری های عروق کرونر مسیول نیمی از کل مرگ ها است. کنترل این بیماری شامل مداخلات دارویی و غیردارویی است. توانبخشی مبتنی بر منزل به لحاظ سهولت در دسترسی، کم هزینه بودن، پذیرش مددجو و مشارکت خانواده،  ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه کنونی این است که اثربخشی برنامه توانبخشی مبتنی بر منزل را بر شاخص های جسمی، روانی و اجتماعی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب در سالهای اخیر  نیز بررسی کنیم.

  روش کار

  مطالعه مروری حاضر به روش (2005) Whitehorse and Knaflانجام شده است. این بررسی شامل 5 مرحله است. مراحل شامل شناسایی مشکل، مرور متون، ارزشیابی داده ها، تجزیه و تحلیل مطالعات وارد شده به مطالعه و ارایه نتایج داده ها است. در مطالعه حاضر کهPubMed ، Cochrane library و   Science Directپایگاه های اطلاعاتی جامع و گسترده بوده و امکان دسترسی به متن کامل اکثر مقالات انها مقدور می باشد، با کلید واژه هایCoronary heart disease  Home-based cardiac rehabilitation, ، جستجو صورت گرفته است. از نظر زمانی از سال 2012 الی 2022 محدودیت در نظر گرفته شد.  

  یافته ها

  نتیجه ی جستجو در مرحله اول شامل 105 مقاله بود. پس از  بررسی عنوان و چکیده مقالات، تعداد زیادی از مقالات به دلیل غیر مرتبط یا تکراری بودن مقاله در دو پایگاه داده کنار گذاشته شدند. تعداد 9 مقاله وارد مطالعه گردید. در نهایت یافته های مقاله طبق سه شاخص جسمی، روانی و اجتماعی طبقه بندی شده اند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه مبنی بر این است که برنامه توانبخشی قلبی مبتنی بر منزل بر شاخص های روانی، اجتماعی و جسمی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب موثرند.

  کلیدواژگان: توانبخشی قلبی مبتنی بر منزل، توانبخشی قلبی مبتنی بر مرکز، بیماری های عروق کرونر قلب، درد قفسه سینه.تنگی نفس
 • خدیجه حیدری زاده، مژگان بازگیری، پرستو کردستانی مقدم، فرزاد ابراهیم زاده* صفحات 31-43
  مقدمه

  اقدام اصلی جهت درمان ایست قلبی تنفسی که رایجترین علل مرگ و میر است، احیاء قلبی ریوی موثر می باشد. ارزشیابی دوره های آموزشی با تحقق کیفیت دوره ها و بدنبال آن بهبود عملکرد همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش احیاء قلبی ریوی بر اساس مدل کرک پاتریک بر عملکرد کادر پرستاری تیم احیاء انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش کار آزمایی شاهد دار تصادفی بود که با نمونه گیری غیراحتمالی متوالی مهرماه سال 1401-1400 بر روی 94 نفر از کادر پرستاری تیم احیاء که به دو گروه 47 نفره مداخله و کنترل تخصیص داده شدند، در مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد انجام شد. برای گروه کنترل و مداخله کلاس تیوری دو ساعت و برای گروه مداخله چهار ساعت کلاس عملی الکتروشوک و احیاء قلبی ریوی پایه و پیشرفته برگزار شد. ارزشیابی در سه سطح مدل کرک پاتریک انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه دانش و واکنش پژوهشگر ساخته و چک لیست مشاهده ای عملکرد مادن انجام شد که روا و پایا بود. داده ها با آزمون های آماری دقیق فیشر، استقلال مجذور کای، تی زوجی و مدل آنالیز کوواریانس  05/0> P توسط نرم افزار spss  ورژن 22 تحلیل گردید.

  یافته ها

  دو گروه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت آماری معنا داری نداشتند . میانگین نمرات سطح دانش و مهارت بعد از مداخله، در گروه مداخله افزایش و در گروه کنترل کاهش یافت، اما نمرات سطح واکنش تغییرات معناداری نداشت و بین دو گروه از نظر متوسط تغییر نمرات سطح واکنش کادر پرستاری اختلاف آماری معناداری  مشاهده نشد (455/0=P)، اما از نظر میانگین تغییر نمرات دانش الکتروشوک (038/0=P)، احیاء قلبی ریوی (007/0=P)، مهارت الکتروشوک (001/0>P) و احیاء قلبی ریوی (001/0>P) تفاوت آماری معنا داری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  آموزش تیوری و عملی باعث افزایش رضایت مندی، دانش و عملکرد بر اساس مدل کرک پاتریک می شود. ارزیابی اثر بخشی آموزش احیاء بر اساس مدل کرک پاتریک توصیه شود.

  کلیدواژگان: احیاء قلبی ریوی، آموزش، مدل کرک پاتریک، عملکرد، کادر پرستاری
 • زهرا طاهری، زهرا تنها*، کورش امرائی، صبا حسنوندی صفحات 44-55
  مقدمه

  بیماران مبتلا به دیابت معمولا بعد از تشخیص بیماری و در طی فرایند درمان، دچار آسیب پذیری روانی بسیاری می شوند و یکی از عوامل مرتبط با آسیب پذیری روانی در بیماران مبتلا به دیابت، سیستم های مغزی رفتاری است، لذا این پژوهش با هدف، تعیین روابط علی بین سیستم مغزی رفتاری با آسیب پذیری روانی در بیماران زن مبتلا به دیابت براساس نقش میانجیگر حساسیت اضطرابی انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش توصیفی و بر اساس معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به دیابت کلینیک تخصصی دیابت شهر کرج در نیمسال اول سال 1401 بودند. در این پژوهش با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده، 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت، پرسش نامه سلامت روانی (SCL-25)، حساسیت اضطرابی تیلور و کاکس جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه 18 انجام شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ضریب مسیرکل بین سیستم بازداری رفتاری و آسیب پذیری روانی (001/0= P ،300/0=β) مثبت و ضریب مسیرکل بین سیستم فعال سازی رفتاری و آسیب پذیری روانی (001/0= P ،241/0-=β) منفی و معنادار است. ضریب مسیر بین حساسیت اضطرابی و آسیب پذیری روانی (001/0= P ،384/0=β) مثبت و معنادار بود. ضریب مسیر غیر مستقیم بین سیستم بازداری رفتاری و آسیب پذیری روانی (002/0= P ،071/0=β) مثبت و ضریب مسیرغیر مستقیم بین سیستم فعال سازی رفتاری و آسیب پذیری روانی (001/0= P ،117/0-=β) منفی و معنادار بود.

  نتیجه گیری

  بر این اساس چنین نتیجه گیری شد که در بین بیماران حساسیت اضطرابی اثر سیستم بازداری رفتاری را بر آسیب پذیری روانی به صورت مثبت و سیستم فعال سازی رفتاری را به صورت منفی و معنادار میانجیگری می کند و پیشنهاد می گردد که برای تبعیت از درمان در بیماران مزمن علاوه بر بیماری و عوارض آن به سلامت روانی هم توجه ویژه ای داشت.

  کلیدواژگان: اضطراب، سلامت روان، آسیب شناسی روانی، دیابت
 • سجاد ابراهیمی، حکیمه واحدپرست، احمد نورالدینی، عفت صادقیان* صفحات 56-66
  مقدمه

  شکاف بین آموزش و بالین پرستاری همواره وجود داشته و دانشمندان پرستاری از چندین مکتب فلسفی برای کاهش این فاصله استفاده کرده اند. این مقاله، با هدف نقش فلسفه عملگرایی بر کاهش فاصله آموزش و بالین پرستاری پرداخته است.

  روش کار

  این مطالعه مروری از نوع مرور حوزه (Scoping Review) می باشد.که بر اساس پنج مرحله پیشنهادی Arksey & O’Malley (2005) انجام شده است. با توجه به موارد فوق مرور بر مطالعات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed ، Scopus ، wos ، Google Scholar و Ovid، Magiran و SID در بازه زمانی 2010 تا 2022 با کلید واژه های فلسفه عملگرایی، آموزش پرستاری، بالین پرستاری و عملکرد پرستاری انجام شد. در مجموع 36 مقاله بدست آمد که از این بین 13 مطالعه مرور گردید و مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  با توجه به یافته های این مطالعه پرستاری به عنوان حرفه ای بالینی یا عمل گرا توصیف می شود، زیرا عملگرایی با تاثیر بر بکارگیری دانش در عمل، مراقبت موثر و آموزش کاربردی توانسته است پرستاری را به حرفه ای عمل گرایانه تبدیل کند که پرستاران را قادر ساخته به با بهره گیری از این مکتب به کاهش فاصله آموزش و بالین پرستاری کمک کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که عملگرایی یک فلسفه مناسب برای حمایت و ادغام آموزش با عمل پرستاری است که از طریق حمایت از بهترین اقدام می تواند به پرستاران کمک کند به نحو مناسبی بستر تجربی استفاده از آموزش تیوری و نظریه های پرستاری را ارتقا دهد.

  کلیدواژگان: فلسفه عملگرایی، آموزش پرستاری، بالین پرستاری، عملکرد پرستاری
 • نرجس مشتاقی خوزانی، عباس حسینی*، صدیقه فرضی، محمدجواد طراحی صفحات 67-76
  مقدمه

  تفکر انتقادی و قدرت تصمیم گیری بالینی پرستاران از عوامل بهبود کیفیت مراقبت سلامت است. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی با کیفیت مراقبت پرستاری در پرستاران بخش های داخلی جراحی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی با مشارکت 226 پرستار شاغل در بخش های داخلی-جراحی مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1400 انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه های مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا، تصمیم گیری بالینی و کیفیت مراقبت پرستاری و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای متناسب با حجم جمع آوری شد. یافته ها با استفاده از آزمون های توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه)در نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری 05/0>P  در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره تفکر انتقادی، تصمیم گیری بالینی و کیفیت مراقبت پرستاری به ترتیب15/3± 99/7، 98/13± 72/87 و 97/26± 43/199بود. کیفیت مراقبت پرستاری بالا (2/83 درصد) و تفکر انتقادی ضعیف (1/88 درصد) برخوردار بودند. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معناداری بین نمره تفکر انتقادی با نمره کیفیت مراقبت پرستاری نشان نداد (28/0=P)؛ اما نتایج ارتباط معناداری بین نمره تصمیم گیری بالینی با نمره کیفیت مراقبت پرستاری را نشان داد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد ارتباط معناداری بین نمره تصمیم گیری بالینی با نمره کیفیت مراقبت های پرستاری مشاهده شد اما بین نمره تفکر انتقادی با نمره کیفیت مراقبت های پرستاری ارتباط معنادار مشاهده نشد. علاوه بر این تفکر انتقادی مشارکت کنندگان در سطح ضعیف گزارش شد لذا لزوم آموزش دانشجویان پرستاری و پرستاران در جهت تقویت تفکر انتقادی و در نهایت بهبود قدرت تصمیم گیری بالینی و افزایش کیفیت مراقبت پرستاری توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، تصمیم گیری بالینی، پرستاران، کیفیت مراقبت پرستاری، مطالعه توصیفی تحلیلی
 • اکرم مشمول امان محمد، سید رضا مظلوم، فاطمه حاجی آبادی، محمد رجب پور*، حسین کریمی مونقی صفحات 77-86
  مقدمه

   آموزش بالینی زیربنای آموزش پرستاری است. علاوه بر محیط آموزشی، محیط حمایتی هم ممکن است در دستیابی به اهداف کارآموزی ها و رضایتمندی دانشجویان از کسب مهارتهای بالینی کمک کننده باشد، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر محیط بالینی حمایتی بر رضایتمندی دانشجویان پرستاری در دوره کارآموزی طراحی گردید.

  روش کار

  این مطالعه یک نیمه تجربی پس آزمون با گروه کنترل بود که با مشارکت 60 دانشجوی پرستاری که به دو گروه مساوی مداخله و کنترل تخصیص تصادفی شدند، در بیمارستانهای آموزشی مشهد در سال تحصیلی 1399-1398 انجام شد. برای دانشجویان گروه مداخله، برنامه محیط بالینی حمایتی که شامل سه جزء دانشی، مهارتی و بستر یادگیری بود، مدت دو هفته (50 ساعت) برگزار شد. بعد از مداخله رضایتمندی آنها با پرسشنامه استاندارد رضایتمندی از آموزش بالینی سنجیده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 16- SPSS و آزمونهای تی مستقل و کای اسکویر تحلیل شدند. سطح معناداری در کلیه آزمونها 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان گروه مداخله 8/0±9/20 و کنترل 1/1±3/20 بود (232/0=p). آزمون تی مستقل نشان داد، بعد از مداخله، میانگین نمره کلی رضایتمندی دانشجویان گروه مداخله (4/11±4/85) به میزان 9/26% بیشتر از گروه کنترل (8/15±3/67) بود (001/0>p). بیشترین نمره رضایتمندی مربوط به حیطه عملکرد مربی در گروه مداخله و کمترین نمره رضایتمندی مربوط به حیطه برخورد با دانشجو در گروه کنترل بود (05/0<p).

  نتیجه گیری

  ایجاد محیط بالینی حمایتی، رضایتمندی دانشجویان را خصوصا در حیطه عملکرد مربی و برخورد با دانشجو بیشتر ارتقا می دهد و توصیه می شود در برنامه ریزی آموزش بالینی پرستاری توجه بیشتری به آن شود.

  کلیدواژگان: آموزش، حمایت، رضایتمندی، دانشجوی پرستاری
 • علی کامکار، رضا متقی*، فاطمه حیدری صفحات 87-98
  مقدمه

   با توجه به شیوع بالای دیابت نوع 2 و اهمیت سرسختی سلامت بر سلامت جسمی و روانی این سالمندان، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سرسختی سلامت، قند خون ناشتا و 2 ساعته سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 بوده است.

  روش کار

    این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 کانون جهان دیدگان شیراز (ایران)  در سال 1401 بودند، که از میان آنها 30 نفر با احتساب شرایط ورود به پژوهش با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 با فرم جمعیت شناختی، سیاهه اصلاح شده سرسختی سلامت-24 و دستگاه سنجش قند خون خانگی آوان مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمون تحت مداخله 10 جلسه 75 دقیقه ای آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند و گروه کنترل پس از اتمام مطالعه آموزش دریافت نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با  نرم افزار SPSS-24 و روش های آماری تحلیل کوواریانس تک و چند متغیره در سطح معناداری 0/05 <p انجام گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که سالمندان با میانگین سنی 68/17 سال در گروه آزمون و کنترل از نظر شاخص های جمعیت شناسی تفاوت معنا داری با یکدیگر نداشتند (0/05>p). آموزش مهارت های زندگی منجر به بهبود سرسختی سلامت و قند خون دو ساعته سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 شد (0/005>p) اما بر قند خون ناشتا تاثیری نداشت (0/05>p).

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که آموزش مهارت های زندگی می تواند منجر به  افزایش سرسختی سلامت و کاهش قند خون دو ساعته در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 گردد. بکارگیری این روش ساده و مفید توسط متخصصان بهداشت روان و درمانگران در حیطه توان بخشی سالمندی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، سرسختی سلامت، قندخون، دیابت نوع 2، سالمندان
 • مریم رضایی، حجت الله یوسفی*، فخری صبوحی، جعفر شاه نظری صفحات 99-112
  مقدمه

  سکته مغزی دومین علت مرگ و سومین عامل ایجاد ناتوانی در جهان است که وقوع آن منجر به کاهش کیفیت زندگی بیماران و مراقبان آنان می گردد. این مطالعه باهدف بررسی تاثیر ارایه یک برنامه مراقبت معنوی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلابه سکته مغزی و مراقبین آن ها پس از ترخیص از بیمارستان انجام گرفت.

  روش کار

  این پژوهش دو گروهی بر روی 64  بیمار مبتلابه سکته مغزی در حال ترخیص به همراه مراقبین آنان در سال 1400 انجام شد. برنامه مراقبتی- آموزشی معنوی با استفاده از فایل های صوتی و تصویری و دارای محتواهای انگیزشی و معنوی به بیماران و مراقبین آن ها در گروه آزمون ارایه شد. اطلاعات بیماران و مراقبین آن ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص سکته مغزی Williams و مقیاس کیفیت زندگی SF-36 در سه مرحله قبل، بلافاصله و شش هفته بعد از اجرای برنامه خود مراقبتی معنوی جمع آوری شد و داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و ANOVA با نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح معنی داری 05/0 تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد نمره کل کیفیت زندگی بیماران گروه آزمون پس از مداخله با میانگین و انحراف معیار 39/23±09/191  نسبت به قبل از مداخله و نسبت به گروه کنترل پس از مداخله اختلاف معنی داری دارد (05/0>p). نمره کل کیفیت زندگی مراقبین گروه آزمون نیز پس از مداخله با میانگین و انحراف معیار 19/18±87/72 نسبت به قبل از مداخله بیشتر است (05/0>p). همچنین میانگین نمرات کیفیت زندگی بیماران  و مراقبین آنان در حیطه های مختلف افزایش معنی داری داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  برنامه مراقبتی-آموزشی معنوی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلابه سکته مغزی و مراقبین آن ها موثر است؛ بنابراین مداخله معنوی از طریق مجازی و پیگیری آن، می تواند به عنوان یک ابزار مناسب، برای بهبود کیفیت زندگی آن ها به حساب آید.

  کلیدواژگان: سکته مغزی، کیفیت زندگی، مراقبت معنوی، واتساپ، پیگیری تلفنی، مراقب بیمار
 • صادق شیروانی فارسانی، محمدرضا حیدری*، محسن ناصری، پریسا جوادیان، سعید مردانی، هدی شیر افکن صفحات 113-126
  مقدمه

  بیماران تحت همودیالیز با عوارض مختلفی مانند یبوست رو به رو هستند که بر روی کیفیت زندگی آنان تاثیر دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر شربت فلوس بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مبتلا به یبوست انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی سه سوکور میباشد که در بازه زمانی تیرماه 1400 تا فروردین 1401 بر روی بیماران تحت همودیالیز در چهار بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. در این کارآزمایی بالینی، 70 بیمار دارای یبوست تحت همودیالیز، به روش در دسترس انتخاب و بعد از تخصیص تصادفی در دو گروه دارو و دارونما تحت بررسی قرار گرفتند. به مدت 30 روز، گروه دارو شربت فلوس 10 درصد (هر 1 میلی لیتر حاوی یک دهم گرم مغز خشک میوه فلوس) به مقدار 10 میلی لیتر روزانه در دو نوبت و گروه دارونما، شربت پلاسبو به همین میزان دریافت نمودند. در ابتدای مطالعه ، برای همه بیماران پرسشنامه دموگرافیک و بالینی تکمیل گردید. قبل و 30 روز بعد از مداخله، پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به یبوست ، توسط بیماران تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

  قبل و بعد از مداخله ، دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همسان بودند. نتایج آزمون کوواریانس نشان داد ، با توجه به  معنی دار نبودن مقدار P-value در نمره ی کل پرسشنامه کیفیت زندگی بیمار مبتلا به یبوست (251/0= P) ، در دو گروه دارو و دارونما به این معنی است که متغیر پیامد (پس آزمون) در دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشته و مداخله بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به یبوست تاثیر گذار نبوده است و به بیان دیگر گروه دارونما و دارو اثرگذاری مشابه نسبت به هم داشته اند.

  نتیجه گیری

  استفاده از شربت فلوس در کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی مبتلا به یبوست تاثیری نداشت.

  کلیدواژگان: فلوس، همودیالیز، کیفیت زندگی، یبوست
 • طیبه رخشانی، فاطمه محمدخواه، سمیرا نوروزرجبی، رستم حیدرتبار، سیده معصومه کاظمی، علی خانی جیحونی* صفحات 127-137
  مقدمه

  ارتقاء دانش و عملکرد.عملکرد بهورزان بر کیفیت مراقبت های ارایه شده توسط آنان تاثیر بسزایی دارد. این مطالعه با هدف تعیین دانش و عملکرد بهورزان شاغل در خانه های بهداشت استان بوشهر نسبت به عوامل  خطر بیمار ی های قلبی عروقی و راهکارهای پیشگیری از آن در سال 96 انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی است. .جامعه مورد بررسی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت استان بوشهر (391 نفر) بودند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند.  از پرسشنامه های  حاوی دانش دموگرافیک، دانش  و عملکرد بهورزان با روش تکمیل خود گزارشی استفاده شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری SPSS 19 با استفاده آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی (من ویتنی، کروسکالوالیس و ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که در زمینه دانش اکثر افراد 42/62% (244 نفر) دانش خوب، 54/35% (139 نفر) دانش متوسط و 04/2% (8 نفر) دانش ضعیف داشتند. در مورد عملکرد اکثر افراد 68/86% (338 نفر) عملکرد خوب، 74/10% (42 نفر) عملکرد متوسط و 58/2% (11 نفر) عملکرد ضعیف داشتند. کمترین و بیشترین دانش و عملکرد به ترتیب در حیطه ی های (دخانیات وفشارخون) و (دخانیات و دیابت) می باشد.

  نتیجه گیری

  مطالعه ما نشان داد که میانگین نمره دانش و عملکرد بهورزان در خصوص کنترل بیماری قلبی عروقی بالاتر از نمره متوسط می باشد. با توجه به اولویت نیازهای آموزشی در زمینه دانش و عملکرد که مربوط به دانش بهورزان در مورد عامل خطر دخانیات و عملکرد بهورزان در زمینه تشویق بیماران به فعالیت بدنی بیشتر  است، لذا طراحی و اجرا دوره های بازآموزی پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و و عوامل خطر مرتبط با آن پیشنهاد شود.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عملکرد بالینی، پرسنل بهداشتی، بیماری های قلبی- عروقی
|
 • Erfan Yarmohamiadinezhad, Elham Rasoulian, Mohadeseh Rezaei, Farzane Jahantigh*, Fateme Biabani Pages 1-8
  Introduction

  Hospitalization of patients in cardiac intensive care units is associated with negative outcomes .Therefore, this study was conducted with the aim of investigating the effect of the family participation training program in primary nursing care on chest pain in patients of the cardiac special care department of Razi Birjand Hospital in 2021-2022

  Methods

  This study was a semi-experimental before and after study with a control group. A total of 48 patients were randomly selected in a control group and 24 in the intervention group (block of 4 people). 48 other participants also participated patient companions. Together with the patient in the intervention group, they were allowed to be with the patient for 3 days for 30 minutes and participate in their primary clinical care. In the control group, a routine appointment was made in the ward. Chest pain in both groups was measured at the beginning and on the third day of hospitalization. Data were analyzed with SPSS version 16 software.

  Results

  The mean score of pain intensity was higher in the intervention group than in the control group, but no significant difference was observed between the two groups (p=0.313). However, there was a significant difference between the average pain intensity after the intervention in the two groups (p=0.03).

  Conclusion

  Using this program can significantly reduce the chest pain of patients. Therefore, it is recommended. The use of this method in special cardiac care units to reduce the heart pains of this patient should be considered by supervisors and officials of these units.

  Keywords: Family participation, Primary nursing care, Chest pain, Cardiac intensive care unit:
 • Atefeh Haghparast, Mahnaz Ilkhani, Shohreh Kolagari* Pages 9-19
  Introduction

  The most important part in COPD patients care plan is teaching and providing self-care skills. Today, mobile phone-based technologies are increasingly proposed for self-care of chronic diseases. This  systematic review study was conducted with the aim of determining the effect of education through mobile phone application on self-care of patients with chronic obstructive pulmonary disease.

  Methods

  To access clinical trial articles, search Persian and English articles with the keywords "self-care", "education", "mobile phone application", "chronic obstructive pulmonary disease" were conducted in reliable Persian databases, SID, Iran Doc, Magiran and  English databases Web of Sciences, PubMed, ProQuest, Google Scholar, Scopus, in the period from 2012 to August 2022. The search and data analysis steps were compiled based on the Prisma standard guide. After reviewing the retrieved texts and removing duplicate and unrelated items, a total of 6 articles were selected in line with the objectives of this study and after checking the quality of the selected articles, it was analyzed.

  Results

  education based on the application is about how to follow a proper diet, how to follow the prescribed medication regimen, daily activities, exercise and physical activity, eliminating harmful habits such as smoking, counseling and talking with friends, having family and non-family support, and skills How to use the oxygen device and breathing sprays.

  Conclusions

  Benefiting from mobile phone-based technologies in self-care of chronic diseases at different levels of the health system will reduce the burden of diseases and develop the educational role of nurses and health care providers in society.

  Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, Self-care, Mobile phone application, Systematic review
 • Fatemeh Bayat Shahprast, Ghazal Ghaderi, Roohangiz Shirvani, Marzieh Gholam Hosseini* Pages 20-30
  Introduction

  Among cardiovascular diseases, coronary artery diseases are responsible for half of all deaths. The control of this disease includes pharmacological and non-pharmacological interventions. The aim of the current study is to investigate the effectiveness of the home-based rehabilitation program on the physical, psychological, and social indicators of patients with coronary heart disease in recent years.

  Method

  The present review was conducted according to the method of Whitehorse and Knafl (2005). This review consists of 5 steps. These steps include identifying the problem, reviewing the literature, evaluating the data, analyzing the studies included in the study, and presenting the results of the data In the current study, PubMed, Cochrane Library, and Science Direct, as comprehensive and extensive databases that provide access to the full text of most articles, were searched with the keywords Coronary heart disease -Home-based cardiac rehabilitation. In terms of time, a limit was considered from 2012 to 2022.

  Results

  The search result in the first stage included 105 articles. After reviewing the titles and abstracts of the articles, a large number of articles were excluded due to irrelevant or duplicated databases. Finally, 9 articles were included in the study. Finally, the findings of the article are classified according to three physical, psychological, and social indicators.

  Conclusion

  The results of this study show that the home-based cardiac rehabilitation program is effective on the psychological, social and physical indicators of patients with coronary artery disease.

  Keywords: Home-based cardiac rehabilitation, Center-based cardiac rehabilitation, coronary heart disease, Chest pain, Shortness of breath
 • Khadijeh Heidarizadeh, Mojgan Bazgiri, Parastoo Kordestani-Moghaddam, Farzad Ebrahimzadeh* Pages 31-43
  Introduction

  Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is the main treatment for cardiopulmonary arrest, one of the most common causes of death. Training courses must be evaluated to increase CPR quality. This research aims to determine the effectiveness of CPR training on the performance of nurses based on the Kirkpatrick model.

  Methods

  A randomized controlled trial recruited 94 nurses of the CPR team selected with sequential non-probability sampling at Shahid Rahimi teaching hospital in Khorramabad October 2021-2022. They were divided into interventions  n=47 and control groups  n=47. Both groups had a 2-hour theory class, but only the intervention group had a 4-hour basic and advanced defibrillation and CPR practical class. Level 3 of the Kirkpatrick training evaluation model was used. Data was collected in a researcher-made knowledge and reaction questionnaire using Madden's performance observation checklist. The validity and reliability of  these questions were confirmed. Data were analyzed with Fisher's exact test, chi-square test of independence, paired t-test, and ANCOVA (P ˂ 0.05) in SPSS  software version 22.

  Results

  No statistically significant differences were observed in the demographic variables of the two groups. After the intervention, the average scores of the knowledge and skill level increased in the intervention group and decreased in the control group, but the scores of the reaction level did not change significantly, and no statistically significant difference was observed between the two groups in terms of the average change of the reaction level scores of the nursing staff (P=0.455). However, statistically significant differences were observed in the mean change in scores for defibrillation knowledge (P=0.038), CPR knowledge (P=0.007), defibrillation skills (P˂0.001) and CPR skills (P˂0.001).

  Conclusion

  Theoretical and practical training increases satisfaction, knowledge, and performance based on kirkpatricks model. The evaluations of effectiveness resuscitation training based on Kirkpatrick's model are recommended.

  Keywords: Cpr, Training, Kirkpatrick's model, Performance, Nursing staff
 • Zahra Taheri, Zahra Tanha*, Kourosh Amraee, Saba Hassanvandi Pages 44-55
  Introduction

  Patients with diabetes usually experience a lot of psychological vulnerability after diagnosis and during the treatment process, and one of the factors related to a psychological vulnerability in patients with diabetes is behavioral brain systems, so this research aims to determine the causal relationships between the brain system Behavior with psychological vulnerability in female patients with diabetes was conducted based on the mediator role of anxiety sensitivity.

  Methods

  The research method is descriptive and based on structural equations. The study’s statistical population included all women with diabetes in the specialized diabetes clinic of Karaj City in the first half of 2011. According to the number of observed variables in this research, 380 people were selected as samples. Data were collected using Carver and White's Behavioral Brain Systems Questionnaire, Mental Health Questionnaire (SCL-25), and Taylor and Cox Anxiety Sensitivity. Data analysis was done using SPSS and AMOS version 18 software. Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling.

  Results

  The results showed that the total path coefficient between the behavioral inhibition system and psychological vulnerability (β=0.300, P=0.001) is positive and the total path coefficient between the behavioral activation system and psychological vulnerability (β=0.241, P=0.001) is negative. And it is meaningful. The path coefficient between anxiety sensitivity and psychological vulnerability (p=0.001, β=0.384) was positive and significant. The coefficient of the indirect path between the behavioral inhibition system and psychological vulnerability (P=0.002, β=0.071) is positive and the coefficient of the indirect path between the behavioral activation system and psychological vulnerability (P=0.001, β=0.117) is negative and it was meaningful.

  Conclusions

  Based on this, it was concluded that among patients, anxiety sensitivity mediates the effect of the behavioral inhibition system on psychological vulnerability in a positive way and the behavioral activation system in a negative and meaningful way, and it is suggested that to comply with treatment in chronic patients, in addition to disease and complications It also paid special attention to mental health.

  Keywords: Anxiety, Mental Health, Psychopathology, Diabetes
 • Sajjad Ebrahimi, Hakimeh Vahedparast, Ahmad Nooreddini, Efat Sadeghian* Pages 56-66
  Introduction

  There has always been a gap between nursing education and clinical practice, and nursing scientists have used several philosophical schools to reduce this gap. This article aims at the role of practical philosophy in reducing the distance between nursing education and clinical nursing.

  Methods

  This is a scoping review based on the five steps proposed by Arksey & O'Malley (2005). According to the above, a review of studies by searching the databases of PubMed, Scopus, WOS, Google Scholar, Ovid, Magiran, and SID in the period from 2010 to 2022 with the keywords philosophy of pragmatism, nursing education, clinical Nursing, and nursing practice was performed. A total of 36 articles were obtained, of which 13 studies were reviewed and analyzed.

  Results

  According to this study, nursing is described as a clinical or pragmatic profession, because pragmatism has transformed nursing into a pragmatic profession by influencing the application of knowledge in practice, effective care, and practical training. which enables nurses to use this school to help reduce the gap between nursing education and clinical nursing.

  Conclusions

  The results showed that pragmatism is a practical philosophy to support and integrate education with clinical nursing. The best action can help nurses improve the practical basis of using theory education and nursing theories.

  Keywords: Philosophy of Pragmatism, Nursing Education, Clinical Nursing, Nursing Practice
 • Narjes Moshtaghi Khozani, Abbass Hosseini*, Sedigheh Farzi, MohammadJavad Tarrahi Pages 67-76
  Introduction

  Critical thinking and the clinical decision-making power of nurses is one of the factors to improve the quality of health care. This research was conducted with the aim of determining the relationship between critical thinking and clinical decision-making with the quality of nursing care of medical surgical nurses.

  Methods

  This descriptive and analytical cross-sectional study was conducted on 226 nurses working in medical-surgical wards in educational and therapeutic centers affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2021. Data were collected through the California Critical Thinking Skills, Clinical Decision Making, and Quality of Nursing Care questionnaires and using a multi-stage stratified sampling method. The findings were analyzed using descriptive (frequency, percentage, mean, and standard variation) and inferential tests (Pearson correlation coefficient, independent t, ANOVA) in SPSS software version 18. A significance level of P < 0.05 was considered.

  Results

  The mean score of critical thinking (maxim score:35), clinical decision-making (maxim score:120), and quality of nursing care (maxim score:260) was 7.99, 87.72, and, 199.43 respectively.  They had high nursing care quality (83.2%) and, poor critical thinking (88.1%). The Pearson correlation coefficient did not show a significant relationship between the critical thinking score and the nursing care quality score (P=0.28). But the results showed a significant relationship between the clinical decision-making score and the nursing care quality score (P<0.001).

  Conclusions

  The findings showed that there was a relationship between the clinical decision-making score and the nursing care quality score, but no relationship was observed between the critical thinking score and the nursing care quality score. The critical thinking of the participants was reported to be at a weak level, therefore, the need to train nursing students and nurses in order to strengthen critical thinking and finally improve the clinical decision-making power and increase the quality of nursing care is recommended.

  Keywords: Critical thinking, Clinical decision making, Nurses, Nursing care quality, Descriptive analytic
 • Akram Mashmoul Aman Mohammad, Seyed Reza Mazloum, Fatemeh Hajiabadi, Mohammad Rajabpoor*, Hosein Karimi Moneghi Pages 77-86
  Introduction

  Clinical education is the basis of nursing education. In addition to the educational environment, a supportive environment may also help achieve the goals of internships and student's satisfaction with the acquisition of clinical skills. The present study was designed to determine the impact of a supportive clinical environment on nursing students' satisfaction.

  Methods

  This quasi-experimental study with post-test and control group was performed in Mashhad teaching hospitals in the academic year 2018-2019 with the participation of 60 nursing students who were randomly assigned to two equal intervention and control groups. For the students of the intervention group, the supportive clinical environment program, which included three components of knowledge, skills and learning context, was held for two weeks (50 hours). After the intervention, their satisfaction was measured with a clinical education satisfaction questionnaire. Data were analyzed using SPSS 16 software and independent t-test and chi-square. The significance level was considered 0.05 in all tests.

  Results

  The mean and standard deviation of the students age was in the intervention group (20.9 ± 0.8 years) and control (20.3 ± 1.1 years) (p=0.232). The result of independent t-test showed that after the intervention, the mean of the total satisfaction score of the students in the intervention group [85.4 ± 11.4] was 26.9% higher than the control group (67.3 ± 15.8) (p < 0.001). Also, the highest satisfaction score was related to the performance of the instructor in the intervention group and the lowest satisfaction score was related to the scope of dealing with the student in the control group (P <0.05).

  Conclusions

  Creating a supportive clinical environment enhances students' satisfaction, especially in the area of ​​instructor performance and dealing with students, and it is recommended to pay more attention to it in planning nursing clinical education.

  Keywords: Education, Support, Satisfaction, Nursing Student
 • Ali Kamkar, Reza Mottaghi*, Fatemeh Heidari Pages 87-98
  Introduction

  Due to the high prevalence of type 2 diabetes and the importance of health hardiness on the physical and mental health of these elderly people. This study aims to determine the effectiveness of life skills training on health hardiness, fasting, and two-hour blood sugar in the elderly with type 2 diabetes.

  Methods

  This was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design with a control group. The study population consists of the elderly with type 2 diabetes members of Jahandidegan center in Shiraz, Iran in 2022. Based on the inclusion and exclusion criteria, 30 subjects were selected and randomly divided into two groups, one experimental and one control group.Elderly people who were suffering from type 2 diabetes were evaluated with a demographic form, revised health hardiness inventory-24, and an Avan home blood glucose meter. The experimental group underwent the intervention of 10 sessions of 75 minutes of life skills training, and the control group was waiting to receive the training after completing the study. Data analysis was conducted in the SPSS-24 using a single and multivariate covariance analysis at a significance level of p<0.05.

  Results

  The findings showed elderly people with an average age of 68.17 years that the experimental and control groups were not significantly different in demographic indicators (P>0.05). Life skills training led to the improvement of health hardiness and two-hour blood sugar of the elderly with type 2 diabetes (p<0.005), but it had no effect on fasting blood sugar (p>0.05).

  Conclusion

  The present study showed that life skills training can increase health hardiness and decrease two-hour blood sugar in the elderly with type 2 diabetes. The use of this simple and useful method is recommended by mental health specialists and therapists in the field of geriatric rehabilitation.

  Keywords: Life Skills, Health hardiness, Blood sugar, Diabetes Mellitus Type 2, Elderly
 • Maryam Rezaei, Hojatollah Yousefi*, Fakhri Sabouhi, Jafar Shahnazari Pages 99-112
  Introduction

  Stroke is the second cause of death and the third cause of disability in the world. This study was conducted with the aim of investigating the effect of providing a spiritual care program in the form of WhatsApp and telephone follow-up on the quality of life of stroke patients and their caregivers after discharge from the hospital.

  Methods

  This research was conducted on 64 stroke patients and their caregivers being discharged from Hospital in the year 1400. They were randomly divided into two groups of 32 people. The spiritual care-educational program was presented to the patients and their caregivers in the intervention group, and follow-up was done by phone. The information of the patients and their caregivers was collected using the demographic information questionnaire, the Williams stroke-specific quality of life questionnaire (SS-QOL) and the SF-36 quality of life scale in the three stages before, immediately and six weeks after the implementation. The data were analyzed by using independent t-test and variance of repeated observations with SPSS version 20 software.

  Results

  The results showed that the total quality of life score of the intervention group patients after the intervention with a mean and a standard deviation of 191.09±39.23 and their caregivers with 72.87±18.19 compared to before the intervention increased significantly (P < 0.05). Also, the average scores of patients and their caregivers' quality of life in the almost of areas increased significantly after the implementation (P < 0.05).

  Conclusions

  According to the findings, this spiritual care program has a positive effect on the quality of life of stroke patients and their caregivers. Therefore, spiritual intervention through WhatsApp and telephone follow-up can be considered as a suitable tool to improve their quality of life.

  Keywords: Stroke, Quality of life, Spiritual care, Whats app, Telephone follow-up, Patient, Caregiver
 • Sadegh Shirvani Farsani, MohammadReza Heidari*, Mohsen Naseri, Parisa Javadian, Saeed Mardani, Hoda Shirafkan Pages 113-126
  Introduction

  Patients undergoing hemodialysis face various complications such as constipation, which affects their quality of life. This study was conducted with the aim of determining the effect of Cassia Fistula syrup on the quality of life of constipated patients undergoing hemodialysis.

  Methods

  The present study is a three-blind clinical trial that was conducted between July 2021 and April 2022 on hemodialysis patients in four hospitals affiliated with the Shahrekord University of Medical Sciences. In this clinical trial, 70 constipated patients undergoing hemodialysis were selected by the available method and after random allocation into two drug and placebo groups. For 30 days, the drug group received 10% Folus syrup (each 1 ml contains one-tenth of a gram of dried Folus fruit pulp) in the amount of 10 ml twice a day, and the placebo group received the same amount of placebo syrup. At the beginning of the study, demographic and clinical questionnaires were completed for all patients. Before and 30 days after the intervention, the quality-of-life questionnaire in patients with constipation was completed by the patients. Data analysis was done by SPSS version 22 software. A significance level of 0.05 was considered.

  Results

  Before and after the intervention, the two groups were similar in terms of demographic variables. The results of the covariance test showed that according to the significance level of 0.05 and the non-significance of the P- value, in the total score of the quality of life questionnaire for patients with constipation (P = 0.251) in both drug and placebo groups means that the outcome variable (post-test) in the two groups, there was no statistically significant difference, The intervention did not affect the quality of life of the patients with constipation, and in other words, the placebo and drug groups had similar effects.

  Conclusions

  The use of Cassia Fistula syrup has not affected the quality of life of hemodialysis patients.

  Keywords: Cassia Fistula, Hemodialysis, Quality of life, constipation
 • Tayyaba Rakhshani, Fatemeh Mohamadkhah, Samira Norouz Rajabi, Rostam Heydartabar, Seyedeh Masoumeh Kazemi, Ali Khani Jihouni* Pages 127-137
  Introduction

  Improving the knowledge and Practices of the residents has a significant impact on the quality of care provided by them. this study was conducted with the aim of determining the knowledge and practice of Residents of Bushehr Province Regarding Risk factors of cardiovascular diseases and their prevention strategies in Bushehr province in 2016.Practice.

  Methods

  This is a descriptive-analytical cross-sectional study. The researched population was the Residents in the health centers of Bushehr province (391 people) who were included in the study by census method.  The demographic information, knowledge, and practices questionnaires were used by the self-report method. After entering the SPSS 19 statistical software, the data were analyzed using Descriptive and analytical tests (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Pearson correlation coefficient).

  Results

  The Results showed that 62.42% (244 people) people had good knowledge, 35.54% (139 people) had average knowledge, and 2.04% (8 people) had poor knowledge. Also, most of the people had good performance, 86.68% (338 people), 10.74% (42 people) had average performance, and 2.58% (11 people) had poor performance. The lowest and highest knowledge and practice are in the area of (smoking and blood pressure) and (smoking and diabetes).

  Conclusions

  Our study showed that the average score of the knowledge and practices of residents regarding the control of cardiovascular disease is higher than the average score. Considering the priority of educational needs in the field of knowledge and practices, which is related to the knowledge of Residents about the risk factor of tobacco and the Practices of Residents in the field of encouraging patients to be more physically active, Therefore, it is recommended to design and implement retraining courses for the prevention of cardiovascular diseases and the risk factors.

  Keywords: Knowledge management, Clinical practice, Health personnel, Coronary heart disease