فهرست مطالب

Journal of Iranian Distance Education
Volume:5 Issue: 1, Winter-Spring 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی محمودی*، مرجان معصومی فرد صفحات 10-22

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرم افزارهای آموزشی بر مهارت حل مسیله ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان پسری بود که در پایه سوم ابتدایی در ناحیه 4 شهر کرج در سال تحصیلی 98_97 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه گیری بصورت دردسترس بود و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل هر یک به تعداد 20 نفر قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، دو آزمون «محاسبه ی عددی و دقت و تمرکز وکسلر» و «مهارت حل مسیله، محقق ساخته» انجام شد و سپس گروه آزمایش 8 جلسه 40 دقیقه ای تحت آموزش نرم افزاری قرار گرفتند و گروه کنترل آموزش معمول کلاسی را دریافت کردند و در پایان هر دو گروه تحت پس آزمون قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد، پس از اجرای مداخله آزمایشی، بین گروه آزمایش و کنترل در سه سطح «سرعت در حل مساله»، «دقت و تمرکز» و « محاسبه ی عددی» با 99 درصد اطمینان تفاوت معناداری وجود دارد. (001/0 >P) و در سطح «شناخت راهبرد حل مساله» با 95 درصد اطمینان بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد. (05/0 >P) بر این اساس می توان بر نقش رسانه های آموزشی بویژه ضرورت استفاده از نرم افزارهای آموزشی در ارتقای یادگیری و مهارت حل مساله ریاضی دانش آموزان تاکید کرد.

  کلیدواژگان: درس ریاضی، مهارت حل مساله، نرم افزارهای آموزشی
 • کمال نصرتی هشی*، مینا نصرتی کوهساره، محمد عظیمی، زهرا خادمی آستانه صفحات 23-40

  هدف از پژوهش، بررسی جدیت در انجام تکالیف درسی دانش آموزان دوره ابتدایی در دوران کرونا و شناسایی چالش ها و راهکارها، جهت غلبه برمشکلات با استفاده از تجارب زیسته معلمان، والدین و متخصصان است. در این پژوهش از روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی استفاده شد. مصاحبه شوندگان شامل همه معلمان، والدین و متخصصان در شهر اردبیل در سال تحصیلی 1401 -1402 بودند. برای انتخاب شرکت کنندگان، از نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع استفاده شد و 23نفر معلم، 25 نفر والدین و 14 نفر متخصص انتخاب گردید. داده ها با استفاده از مصاحبه و با سوالات باز و نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها، از طریق تکنیک تثلیث یا مثلث سازی، تکنیک کنترل اعضاء، تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی و خودبازبینی محققان صورت گرفت. یافته ها نشان داد که معلمان، در دوران کرونا از تکالیفی استفاده می کردند که بیشتر شاخصه های اصلی یک تکلیف ایده آل را داشته و برای جالب تر، لذت بخش تر کردن و انجام تکالیف درسی به شیوه خلاقانه، روش های متنوعی را اجرا می کردند و البته با مشکلات متعددی نیز مواجه بودندکه برای غلبه برآن ها راهکارهایی ارایه شد. والدین نیز ضمن ابراز تجارب زیسته خود، درباره جدیت فرزندان خود در انجام تکالیف درسی، برای حل چالش ها، راهکارهایی را ارایه دادند. در ادامه، در ارتباط با چالش های ذکر شده توسط معلمان و والدین، با متخصصان مصاحبه، و جهت غلبه برآن ها، متخصصان راهکارهای مختلفی را ارایه دادند و در چهار دسته راهکار؛ راهکارهایی برای آموزگاران، راهکارهایی برای اولیاء، راهکارهایی برای دست اندرکاران آموزش و راهکارهایی برای خود دانش آموزان دسته بندی شد.

  کلیدواژگان: جدیت در انجام نکالیف درسی، تجربه زیسته معلمان، متخصصان و والدین، چالش ها و راهکارها، کلاس های مجازی درعصرکرونا
 • خدیجه نورانی*، محمدرضا مرادی، فرهاد سراجی، بهمن زندی صفحات 41-65

  موضوع فرهنگ در حوزه آموزش الکترونیکی از اهمیت شایانی برخوردار است. بر همین اساس هدف پژوهش، بررسی ویژگی های فرهنگی یادگیرندگان آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان خوزستان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که براساس چهار بعد از نظریه فرهنگی هافستد طراحی شد. این چهار بعد مورد بررسی فاصله قدرت، ابهام گریزی در برابر ابهام پذیری، مردانگی در برابر زنانگی و جمع گرایی در برابر فردگرایی بودند. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق متخصصان تعیین و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (با مقدار83%) برآورد شد. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور استان خوزستان بودند که در سال تحصیلی 1401-1400 در دوره های آموزش الکترونیکی مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 897 نفر از آنها به پرسشنامه آنلاین پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از میانگین، انحراف استاندارد و آزمون تی تک گروهی استفاده شد. نتایج آزمون با مقایسه با نمره برش عدد سه نشان داد: میانگین ویژگی های فرهنگی دانشجویان پیام نوراستان خوزستان، در بعد فاصله قدرت بالاتر از میانگین جامعه، در بعد ابهام گریزی در برابر ابهام پذیری میانگین عاملهای ابهام گریزی بالاتر از میانگین جامعه و میانگین عاملهای ابهام پذیری پایین تر از میانگین جامعه، در بعد مردانگی در برابر زنانگی در هر دو عامل میانگین بالاتر از میانگین جامعه، در بعد جمع گرایی در برابر فردگرایی میانگین عاملهای مرتبط با جمع گرایی پایین تر از میانگین جامعه و میانگین عاملهای مرتبط با فردگرایی بالاتر از میانگین جامعه بود. نتایج پژوهش رهنمودهای برای طراحی و اجرای دوره های آموزش الکترونیکی ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: فرهنگ، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، ویژگی های فرهنگی یادگیرنده، نظریه هافستد
 • مهرانگیز علی نژاد*، محبوبه مسافری، اصغر سلطانی صفحات 66-84

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پذیرش فناوری با شیوه ارزشیابی الکترونیکی و رضایتمندی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 1401_1400 به تعداد 14096 نفر بود که از این میان، نمونه ای به حجم 387 نفر با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه پذیرش فناوری تیو (2009) و دو پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی و ارزش یابی الکترونیکی بود، که روایی و پایایی آنها به ترتیب 96/0 و 88/0 تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی و روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی، رویکرد دو مرحله ای آندرسون و گربینگ (1988) استفاده شد. برای آزمودن رابطه های میانجی در الگوی پیشنهادی و معنی داری آنها نیز از روش بارون و کنی (1986) و آزمون سوبل (1982) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین شیوه ارزشیابی الکترونیکی و رضایتمندی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (78/0= p). همچنین بین میزان پذیرش فناوری با رضایتمندی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه مثبت و معنادار برقرار بود (16/0= p)، اما رابطه بین ارزشیابی الکترونیکی و میزان پذیرش فناوری دانشجویان، معنادار نبود (01/0= p). بر اساس این یافته ها، پذیرش فناوری نمی تواند در رابطه بین شیوه ارزشیابی الکترونیکی با رضایتمندی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان نقش میانجی را ایفا کند. اما در رابطه بین پذیرش فناوری و شیوه ارزشیابی، رضایتمندی از تحصیل نقش میانجی را ایفا میکند.

  کلیدواژگان: ارزشیابی الکترونیکی، پذیرش فناوری، رضایتمندی دانشجویان، دانشجو، دانشگاه
 • سید عبدالمجید طباطبایی لطفی* صفحات 85-99
  هدف از این مطالعه ارایه تحقیقات تکمیلی برای بررسی تاثیر تکنیک های مبتنی بر حافظه و بازی دیجیتال بر آموزش واژگان به دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی از طریق آموزش از راه دور بود. شرکت کنندگان در این مطالعه 75 زبان آموز زبان انگلیسی پیش از متوسط بودند و از بین زبان آموزان زن انتخاب شدند. پس از همگن سازی شرکت کنندگان از طریق آزمون تعیین سطح آکسفورد، پیش آزمون واژگان اجرا شد. سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی به سه گروه مساوی 25 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. در یک دوره آموزشی 30 روزه، به دانش آموزان گروه های آزمایشی واژگان انگلیسی با استفاده از بازی های یادمانی و دیجیتالی و به دانش آموزان گروه گواه با روش های سنتی آموزش داده شد. پس از 7 جلسه، پس آزمون واژگان اجرا شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تکنیک های تکلیف مبتنی بر بازی های یادمانی و دیجیتالی تاثیر معناداری بر آموزش واژگان به دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی از طریق آموزش از راه دور داشتند. با این حال، هیچ تفاوت آماری معنی داری بین اثرات دو تکنیک یافت نشد. یافته های این تحقیق میتوتاند در رابطه با آموزش واژگان برای زبان آموزان زبان انگلیسی، معلمان و طراحان برنامه درسی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بازی دیجیتال، آموزش از راه دور، یادگیری، یادگاری، واژگان
 • محمدعلی رستمی نژاد، محسن آیتی، حسن ضابط*، رضا عربی صفحات 100-108

  کلاس های درس چندپایه یکی از واقعیات نظام آموزشی ما هستند. انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس چندپایه در کشورهای درحال توسعه به عنوان یک چالش نظام آموزشی شناخته شده است. به واسطه پیشرفت های سریع در حوزه علوم و فناوری، بهره گیری از یادگیری ترکیبی به نظر می رسد بتواند در حل این چالش ها موثر باشد. هدف پژوهش، بررسی اثربخشی یادگیری ترکیبی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس چندپایه بود. مطالعه حاضر، یک پژوهش نیمه آزمایشی بود که با استفاده از پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مدارس چندپایه شهرستان قاین بودند (2200 نفر با 160 کلاس). نمونه آماری پژوهش، تعداد 28 نفر از دانش آموزان چندپایه بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند. همچنین، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه انگیزش تحصیلی هارتر با ضریب پایایی 92/. استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون آماری کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نمرات انگیزش تحصیلی در گروه آزمایشی در پس آزمون نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری دارد (23/4= (1.25) F ، 05/0≥ p). با درنظرگرفتن ضریب اتا می توان گفت که رویکرد ترکیبی %37 از واریانس نمرات پس آزمون انگیزش تحصیلی را تبیین می کند (%37=2ŋ ، 05/0≥ p). باتوجه به یافته ها و چالش های تدریس در کلاس های چندپایه، این رویکرد آموزشی صرفا یک انتخاب نیست، بلکه به نظر می رسد بهترین راه حل برای رفع این گونه چالش هاست.

  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، یادگیری ترکیبی، کلاس های چند پایه، تدریس چند پایه
 • پروانه ولوی* صفحات 108-116

  هدف این پژوهش شناخت تجربه زیسته آموزگاران شهر اهواز از آموزش به دانش آموزان دو زبانه است وبا روش پدیدارشناسی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه آموزگاران آموزش و پرورش دوره ابتدایی شهر اهواز می شود. نمونه گیری به روش هدفمند صورت گرفت و کلیه نمونه ها به صورت داوطلبانه از بین آموزگارانی که با دانش آموزان دو زبانه سروکار داشتند، انتخاب شدند. حجم نمونه، وابسته به اشباع داده ها بوده است که در نهایت شامل 21 نفر می شود. روش گردآوری داده ها به صورت مصاحبه نیمه ساختارمند است. اطلاعات پس از گردآوری، کدگزاری و تحلیل شد. تحلیل ها با استفاده از تجزیه و تحلیل مضمونی انجام شده است. یافته ها پس از تحلیل تجربیات آموزگاران مشارکت کننده، شامل 6 مضمون اصلی و 13 مضمون فرعی می شود. مضامین اصلی عبارتند اند از: زبان غیر مادری، ناهماهنگی زبان آموزگار و متعلم، ناتوانی فراگیرنده و خستگی آموزگار ، عشق به آموزش و تدریس، ارتباط، زبان محلی و شیوه ها. نتیجه پژوهش نشان می دهد که برقراری رابطه دوستانه با کودکان، مشارکت دادن دانش آموزان و والدین آنها در امور آموزشی فرزندانشان، استفاده از وسایل کمک آموزشی متناسب با شرایط محلی و محیطی دانش آموزان دو زبانه در آموزش آنها موثرتر است. همچنین معلمان مدارس دو زبانه باید در کلاسها و کارگاه های آموزشی که روش ها و شیوه های تعامل صحیح با دانش آموزان دو زبانه و آشنایی نسبی با زبان و فرهنگ آنها را فراهم می کند، شرکت کنند.

  کلیدواژگان: آموزش، دانش آموز دو زبانه، دو زبانگی، تجربه زیسته
 • صفحات 118-127

   چشم انداز آموزش با پیشرفت های سریع در فناوری دیجیتال متحول شده است و فرصت ها و چالش هایی را برای مربیان و یادگیرندگان ارایه می دهد. در این زمینه، ادغام فناوری در آموزش و یادگیری دیگر کافی نیست. مربیان همچنین باید از قدرت یادگیری شبکه ای برای تقویت ساخت دانش در دنیایی متصل استفاده کنند. این مقاله توضیحی چارچوب نوآورانه Connective TPACK را معرفی می کند که به طور یکپارچه فناوری، آموزش، دانش محتوا و یادگیری شبکه ای را با هم ترکیب می کند. هدف این مقاله با بررسی عناصر کلیدی TPACK پیوندی و پیامدهای آن برای آموزش، توانمندسازی مربیان و یادگیرندگان در جهت یابی محیط شبکه ای و ایجاد دانش به صورت مشترک است. از تقویت ارتباطات و همکاری گرفته تا پرورش فرهنگ یادگیری خودراهبر، چارچوب TPACK پیوندی راه را برای آموزش معتبر، جهانی و یادگیرنده محور هموار می کند. پذیرش این رویکرد کل نگر، مربیان را قادر می سازد تا از فناوری و یادگیری شبکه ای به طور موثر استفاده کنند، و یادگیرندگان را آماده کنند تا در دنیای به هم پیوسته با اطمینان و عاملیت پیشرفت کنند.

  کلیدواژگان: یکپارچه سازی فناوری، دنیای شبکه ای، ارتباط گرایی، TPACK، مربیان، یادگیرندگان
 • زهرا صباغ زاده، ندا فاتحی راد*، لیلا انجم شعاع صفحات 128-143
  استفاده از آموزش دیجیتال انتقادی (CDP) در حوزه تربیت معلم در ایران با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر در زمینه ی آموزش و همچنین رواج آموزش انتقادی (CP) در آموزش و پرورش جهان خالی از لطف نیست. این مطالعه کیفی با هدف کشف دیدگاه کارشناسان ELT و معلمان زبان انگلیسی از یک برنامه آماده سازی معلم زبان انگلیسی مبتنی بر CP بر پایه ی فناوری در ایران در قالب یک طراحی تفسیری انجام شد. در مجموع 30 کارشناس زن و مرد ELT با مدرک دکترای TEFL که از طریق نمونه گیری در دسترس از بین اساتید مجرب دانشگاه که دارای تخصص پژوهشی مرتبط در این زمینه بودند، انتخاب شدند. علاوه بر این، سی معلم مرد و زن زبان انگلیسی انتخاب و مصاحبه شدند. اساتید دانشگاه با مدرک دکترای TEFL با سالهای مختلف سابقه تدریس بودند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط MAXQDA انجام شد. نتایج نشان داد که دیدگاه کارشناسان ELT و معلمان زبان انگلیسی هر دو با اصول CP و استفاده از فناوری در آموزش همخوانی دارد. علاوه بر این، نشان داده شد که ادراک کارشناسان ELT و معلمان زبان انگلیسی از یک برنامه آماده سازی معلم زبان انگلیسی مبتنی بر CP مبتنی بر پایه ی فناوری در شرایط ایران به طور قابل توجهی متفاوت است. این یافته ها پیامدهایی برای مدیران آموزش معلمان زبان انگلیسی، برنامه ریزان برنامه درسی و مربیان دارد.کلیدواژه ها: آموزش انتقادی (CP)، آموزش دیجیتال انتقادی (CDP)، آموزش معلمان زبان انگلیسی، فناوری.
  کلیدواژگان: آموزش انتقادی (CP)، آموزش دیجیتال انتقادی (CDP)، آموزش معلمان زبان انگلیسی، فناوری
 • امیرمحمد کدخدا، فاطمه احمدی*، فریده حمیدی، فرزانه نوروزی لارکی صفحات 144-154

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش علوم با رویکرد STEM به روش ترکیبی (حضوری و مجازی) بر مهارت حل مسیله دانش آموزان دوره راهنمایی در مبحث انرژی انجام شده است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه هفتم دوره متوسطه اول منطقه تبادکان مشهد در سال تحصیلی 91-1390 می باشد. از این جامعه آماری 70 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که در دو کلاس بودند. یکی از کلاس ها به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. گروه کنترل با رویکرد سنتی و گروه آزمایش با روش STEM تحت آموزش قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد مهارت حل مسیله هپنر و پترسون (1988) بود. به منظور تدوین طرح درس با رویکرد STEM، از چارچوب استاندارد پیشنهادی (STE (A) M در سناریوی یادگیری یکپارچه) استفاده شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با محاسبه شاخص های آماری و نرمال بودن تجزیه و تحلیل شد. همچنین فرضیه ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل کوواریانس بررسی شدند. مقادیر معنی دار به دست آمده برای مهارت حل مسیله (0/033) و خرده مقیاس های آن شامل اعتماد (0/022)، سبک رویکرد-اجتناب (0/046) و کنترل شخصی (0/025)، نشان داد که رویکرد STEM در بهبود یادگیری فراگیران و تقویت مهارت حل مسیله آنها مفید بوده است. همچنین این مطالعه نشان داد که دانش آموزان عموما در یادگیری مفاهیم علمی و مهارت های حل مسیله مشکل دارند، اما رویکردهای ترکیبی مانند STEM می تواند فرآیندهای آموزشی و عملکرد یادگیرنده را در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بهبود بخشد. بنابراین، نقش رویکرد STEM در آموزش برجسته می شود.

  کلیدواژگان: رویکردSTEM، مهارت حل مسئله، آموزش علوم
 • صفحات 154-167

  خلاصه نرم افزار Open Soft یک محیط یادگیری قدرتمند را ایجاد می کند و فرآیند یادگیری و تدریس را که در آن دانش آموزان با دانش به شیوه ای فعال و خودراهبر سروکار دارند، تغییر می دهد. با این حال، اتکای بیش از حد به روش های مرسوم، فقدان آگاهی، مهارت ها، دانش، از جمله عواملی هستند که در برابر پذیرش OSS برای یادگیری نقش دارند. این مطالعه به بررسی خودکارآمدی در استفاده از نرم افزار منبع باز برای آموزش در بین معلمان مقطع کارشناسی در ایالت لاگوس می پردازد. جامعه برای این مطالعه معلمان پیش از خدمت در تمام دانشگاه های ایالت لاگوس بودند. از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب دانشگاه هایی که نمونه های دانشجویی از آن ها بر اساس دانشگاه های دولتی که در پردیس هستند، استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اقتباسی بود. از آمار توصیفی و استنباطی برای پاسخ به سوال تحقیق و آزمون فرضیه بیان شده با کمک راه حل آماری محصول و خدمات (SPSS) نسخه 20.0 در سطح 0.05 معنی دار استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که دانشجویان کارشناسی از خودکارآمدی پایینی در استفاده از نرم افزار متن باز برای آموزش برخوردارند. همچنین، تفاوت معناداری بین خودکارآمدی معلمان زن و مرد پیش از خدمت در OSS برای آموزش در ایالت لاگوس وجود دارد.این مطالعه به این نتیجه رسید که اکثر معلمان پیش از خدمت در ایالت لاگوس مهارت های لازم برای استفاده از OSS برای یادگیری را ندارند. بنابراین، این مطالعه توصیه کرد که دولت باید آموزش هایی را برای معلمان پیش از خدمت در مورد استفاده از OSS برای یادگیری سازماندهی کند.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، نرم افزار منبع باز، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جنسیت و محدودیت ها
 • راشد محمدیان*، سعید پورروستایی اردکانی صفحات 170-186

   یادگیری آلات موسیقی در دهه های گذشته به سرعت رواج یافته است. با این حال، با محدودیت های همه گیر COVID-19 و قفل هایی مواجه است که سخنرانی های موسیقی چهره به چهره را محدود می کند. هدف این تحقیق طراحی و توسعه یک سیستم آموزشی آنلاین به نام Nuance برای یادگیری آلات موسیقی است. عملکرد سیستم برای بررسی تاثیر سیستم پیشنهادی بر مهارت های یادگیری شناختی و عملی یک ساز ایرانی به نام سه تار آزمایش و تحلیل می شود. این پژوهش با روش «پژوهشی نیمه تجربی» برای جمعیت 900 نفری دانش آموزان سه تار ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 91-90 انجام شد. از روش نمونه گیری در دسترس برای تشکیل دو گروه همگن، شامل کنترل و آزمایش، هر کدام با 15 یادگیرنده استفاده می شود. گروه آزمایش از سیستم Nuance استفاده می کند، در حالی که گروه کنترل فیلم های آنلاین را دریافت می کند. از آزمون Shapiro-Wilk برای تست نرمال بودن داده ها استفاده می شود، در حالی که از آزمون های ANOVA یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey برای تجزیه و تحلیل داده ها و مطالعه عملکرد سیستم پیشنهادی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که بین هر دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد و پشتیبانی می کند که سیستم پیشنهادی عملکرد بهتری برای مهارت های یادگیری موسیقی شناختی و عملی نسبت به سیستم آنلاین استاندارد دارد (05/0<p).

  کلیدواژگان: COVID-19، آموزش موسیقی، سیستم آموزشی آنلاین، سه تار
|
 • Mehdi Mahmodi *, Marjan Masoumi Fard Pages 10-22

  This study aimed to examine the effect of educational software on 3rd-grade elementary-school students’ mathematical problem-solving skill. This was a quasi-experimental, pretest-posttest, controlled study. The statistical population comprised all 3rd-grade elementary-school male students in District 4 of Karaj (Iran) in the academic year 2018-2019. A sample was selected via convenience sampling, and the participants were randomly assigned to two experimental and control groups (20 each). On pretest, two tests of “numerical analysis” and “attention and concentration” (Wechsler test) and a researcher-made problem-solving skill test were administered. Then, the experimental group received eight 40-minute sessions of software training, while the control group received the class’s routine education. Finally, both groups took the posttest. The data were analyzed via univariate analysis of covariance and independent samples t-test. After the experimental intervention, the two groups demonstrated a significant difference (p < 0.001) at three levels of “problem-solving speed”, “attention and concentration”, and “numerical analysis”. The two groups also showed a significant difference at the level of “problem-solving strategy identification” (p < 0.05). Accordingly, the role of educational media, and especially educational software, can be highlighted in promoting students’ learning and mathematical problem-solving skill.

  Keywords: Mathematics, problem-solving skill, Educational Software
 • Kamal Nosrati Heshi *, Mina Nosrati Nosrati, Mohammad Azimi, Zahra Khademi Astaneh Pages 23-40

  The purpose of the research is to investigate the seriousness of primary school students doing their homework during the CoVid-19 Pandemic and to identify challenges and solutions to overcome the problems using the lived experiences of teachers, parents and professionals. Qualitative and phenomenological methods were used in this research. The interviewees of the research included all teachers, parents and specialists of Ardabil city in the academic year of 2022-2023. To select the participants, targeted and saturation sampling was used and 23 teachers, 25 parents and 14 specialists were selected. Data were collected using interviews with open and semi-structured questions. Validity and reliability of interviews were determined through triangulation technique, member control technique, parallel accurate information acquisition technique and researchers' self-review. The findings showed that during the CoVid-19 Pandemic, teachers used assignments that had most of the main characteristics of an ideal assignment. And in order to make it more interesting, enjoyable and to do the homework in a creative way, they implemented various methods and of course they also faced many problems which solutions were presented to overcome them. Parents also expressed their lived experiences about the seriousness of their children in doing their homework and presented solutions to solve the challenges. Next, in connection with the challenges mentioned by teachers and parents, experts were interviewed, and in order to overcome them, the experts presented different solutions and in four categories of solutions; Solutions for teachers, solutions for parents, solutions for education professionals, and solutions for students were categorized.

  Keywords: seriousness in doing homework, lived experience of teachers, professionals, parents, challenges, solutions, virtual classes during the CoVid-19 Pandemic
 • Khadijeh Noorani *, MohammadReza Moradi, Farhad Seraji, Bahman Zandi Pages 41-65

  The issue of culture is very important in the field of e-education. Accordingly, the purpose of present study was to investigate the learners’ cultural characteristics of e-education at PNU. The research method was descriptive and the instrument was a researcher-made questionnaire which was designed based on the four dimensions of Hofstede's cultural theory. These four dimensions investigated were power distance, uncertainty avoidance versus uncertainty acceptance, masculinity versus femininity, and collectivism versus individualism. Its content validity was determined by experts and its reliability was estimated using Cronbach alpha (83%). Participants were the students of PNU in Khuzestan province, who were studying in e-education courses in the academic year 2021-2022, and 897 participants responded to the online questionnaire using the available sampling method. Mean, standard deviation and one sample t-test were used for data analysis. The results compared with the test value of number three revealed: the mean of cultural characteristics of learners in PNU students in power distance are higher than that of the society mean, and the mean of the uncertainty avoidance factors is higher than the society mean and the mean of the factors of Uncertainty acceptance is lower than the society mean, in the dimension of masculinity verses femininity in both factors, the mean is higher than the society mean, in the dimension of collectivism verses individualism, mean of the factors related to collectivism is lower than the society mean and the mean of the factors related to Individualism was higher than the society mean. The research results provide guidelines for the design and implementation of e-learning courses.

  Keywords: culture, e-education, E-Learning, learners’ cultural characteristics, Hofstede's theory
 • Mehrangiz Alinejad *, Mahbobeh Mosaferi, Asghar Soltani Pages 66-84

  The present study investigated the relationship between technology acceptance, electronic assessment (e-assessment) methods and the satisfaction of students at Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, using a descriptive-correlational design. The research population consisted of all the students (n = 14096) studying at Shahid Bahonar University of Kerman in the academic year 2021-2023. A sample of 387 students was selected using quota sampling. The data were collected using the Technology Acceptance Questionnaire (Teo, 2009) and two researcher-made satisfaction and e-assessment questionnaires, whose validity and reliability were estimated as 0.96 and 0.88, respectively. The collected data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modeling (SEM). The proposed model was evaluated using a two-step approach (Anderson & Gerbing, 1988). The Baron and Kenny (1986) approach and Sobel’s test (1982) were used to test the mediating relationships in the proposed model and their significance. The results showed a positive and significant relationship between e-assessment and student satisfaction (β=0.78). There was also a positive and significant relationship between the degree of technology acceptance and student satisfaction (β=0.16), but no significant relationship was found between e-assessment and the degree of technology acceptance among the students (β=0.01). These findings imply that technology acceptance cannot play a mediating role in the relationship between e-assessment and student satisfaction at Shahid Bahonar University of Kerman. However, satisfaction acted as a mediating variable in the relationship between technology acceptance and the assessment method.

  Keywords: E-assessment, Technology Acceptance, Student Satisfaction, Students, University
 • Zeynab Heidari, Seyed Abdolmajid Tabatabaee Lotfi *, Amir Sarkeshikian Pages 85-99
  The purpose of this study was to provide additional research to investigate the effects of mnemonic techniques and digital game-based task on teaching vocabulary to Iranian EFL students through distance education. To that end, a quasi-experimental research method with a pretest posttest non-equivalent control group design was used . The participants of the study were 75 pre-intermediate EFL learners and were chosen from among female learners. After homogenizing the participants through the Oxford Placement Test (OPT), the vocabulary knowledge test (VKS), developed by Wesche and Paribakht (1996), was used as the pretest and the posttest. For measuring the reliability of the test, it was piloted with thirty students who were similar to main sample of the study, which was found to be acceptable in terms of Cronbach’s alpha. The only difference between the pretest and posttest was the order of the items to diminish the practice effect. Then the participants were randomly divided into three equal groups of 25 (two experimental groups and one control group). During a 30-day teaching period, students in the experimental groups were taught English vocabulary using mnemonic and digital game while students in the control group were taught lessons using the traditional methods. After 7 sessions, a posttest of vocabulary was administered. Results of data analysis showed that mnemonic and digital game-based task techniques had a significant effect on teaching vocabulary to Iranian EFL students through distance education. However, no statistically significant difference was found between the effects of the two techniques. The findings of this research may have implications for EFL learners, teachers and curriculum designers.
  Keywords: digital game, Distance Education, Learning, mnemonic, Vocabulary
 • MohammadAli Rostaminezhad, Mohsen Ayati, Hassan Zabet *, Reza Arabi Pages 100-108

  Multi-grade classes are one of the realities of our educational system. Academic motivation is known as a challenge for educational systems in developing countries. According to the rapid advances in science and technology, the utilization of blended learning seems to solve this challenge. This study aimed to investigate the effectiveness of blended learning on students' academic motivation in multi-grade classes. The study was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with the control group. The statistical population was all students of primary multi-grade classes in Ghaen (n=2200 with 160 classes). The statistical sample was 28 multi-grade students selected using the two-stage cluster sampling method. Also, to collect data, Harter's academic motivation questionnaire was used with Cronbach's alpha of 0.92. The SPSS application and covariance test used to analyze the data. The results showed that academic motivation scores in the experimental group were more than the control group (p≤0.05, f (25.1) = 4.23). According to ETA squares, the blended approach explains 37% of the variance of academic motivation post-test scores (p<0.05, ŋ2=37%). According to the findings and the challenges of teaching in multi-grade classes, this method is not just one option but seems to be the best solution for resolving multi-grade problems.

  Keywords: Academic Motivation, Blended learning, multi-grade classes, teaching multi-grade
 • Parvaneh Valavi *, Fereydoun Tamradi Manganani, Seyyed Mansour Marashi Pages 108-116

  The purpose of this research is to know the lived experience of Ahvaz city teachers in teaching bilingual students and it was done by phenomenological method. The research community includes all primary school teachers in Ahvaz. Sampling was done in a purposeful way and all the samples were chosen voluntarily from among the teachers who dealt with bilingual students. The sample size depended on data saturation, which finally included 21 people. The data collection method is a semi-structured interview. After collecting the data, it was coded and analyzed. Analyzes have been done using thematic analysis. After analyzing the experiences of participating teachers, the findings include 6 main themes and 13 sub-themes. The main themes are: non-native language, inconsistency between the language of the teacher and the learner, learner's disability and teacher's fatigue, love to teaching, communication, local language, methods. The result of the research shows that establishing a friendly relationship with children, involving students and their parents in their children's educational affairs, using educational aids suitable for the local and environmental conditions of bilingual students are more effective in their education. Also, teachers of bilingual schools should participate in classes and workshops that provide the correct methods of interaction with bilingual students and relative familiarity with their language and culture.

  Keywords: bilingualism, bilingual student, Education, Lived Experience
 • Joy Peter * Pages 118-127

  The landscape of education has been revolutionized by the rapid advancements in digital technology, presenting both opportunities and challenges for educators and learners. In this context, the integration of technology into teaching and learning is no longer sufficient; educators must also embrace the power of networked learning to foster knowledge construction in a connected world. This expository article introduces the innovative framework of Connective TPACK, which seamlessly combines technology, pedagogy, content knowledge, and networked learning. By exploring the key elements of Connective TPACK and its implications for education, this article aims to empower educators and learners in navigating the networked environment and constructing knowledge collaboratively. From fostering connections and collaboration to nurturing a culture of self-directed learning, the Connective TPACK Framework paves the way for authentic, global, and learner-centered education. Embracing this holistic approach enables educators to leverage technology and networked learning effectively, preparing learners to thrive in the interconnected world with confidence and agency.

  Keywords: Technology Integration, Networked world, Connectivism, TPACK, Educators, Learners
 • Zahra Sabaghzade, Neda Fatehi Rad *, Leila Anjomshoa Pages 128-143
  Using Critical Digital Pedagogy (CDP) considering the recent technological advancements in the field of education as well as the prevalence of critical pedagogy (CP) in the World educational systems. This qualitative study aimed to uncover ELT experts’ and English literature teachers’ perceptions of a technology-laden CP-based EFL teacher preparation program for the context of Iran within a basic interpretive design. A total of thirty male and female ELT experts with a PhD in TEFL who were selected through convenience sampling from among experienced university professors who had relevant research expertise in the field. They were university professors with PhD in TEFL with different years of teaching experience. To collect the data, a semi-structured interview was used. Data analysis was done by the MAXQDA. The results showed that the perceptions of ELT experts and English literature teachers were both in line with the tenets of CP and the use of technology in education. Further, it was indicated that the perceptions of ELT experts and English literature teachers of a technology-laden CP-based EFL teacher preparation program for the context of Iran were significantly different. The findings have some implications for EFL teacher education administrators, curriculum planners and educators. Key Words: Critical Pedagogy (CP), Critical Digital Pedagogy (CDP), EFL Teacher Education, Technology.
  Keywords: Critical Pedagogy (CP), Critical Digital Pedagogy (CDP), EFL Teacher Education, Technology
 • AmirMohammad Kadkhoda, Fatemeh Ahmadi *, Farideh Hamidi, Farzaneh Nowroozi Larki Pages 144-154

  This study is investigated the effectiveness of science education with STEM approach, in a combined (face-to-face and virtual) method, on problem solving skill of the students of the middle school in the topic of energy. This research is a semi-experimental and pre-test-post-test type with the control group. The statistical population is all the 7th-grade male students from middle school in Tabadakan region, Mashhad 2021-2022. From this statistical population, 70 students were selected by the convenience sampling who were in two classes. One of the classes was randomly selected as the experimental group and the other as the control group. The control group received training through the traditional approach, whereas the experimental group underwent training using the STEM method. The research tool was Hepner and Patterson's (1988) standard problem solving skill questionnaire. In order to develop lesson plan with STEM approach, the proposed standard framework (STE(A)M IN INTEGRATED LEARNING SCENARIO) was used. Data from questionnaires was analyzed using SPSS, with statistical indicators calculated and normality. Also, hypotheses investigated using Kolmogorov-Smirnov tests and covariance analysis. The significant values obtained for problem-solving skill (0.033) and its subscales, including Confidence (0.022), Approach-Avoidance style (0.046) and Personal Control (0.025), indicated that the STEM approach was helpful in improving learners' learning and strengthening their problem-solving skill. Also, this study showed that students generally have difficulty learning scientific concepts and problem solving skills, but hybrid approaches such as STEM can improve educational processes and learner performance in developing countries such as Iran. Therefore, the role of STEM approach in education becomes highlighted.

  Keywords: Science education, STEM approach, problem-solving skill
 • Ayotunde Falade *, GBOYEGA ALADESUSI Pages 154-167

  Open Soft Software brings about a powerful learning environment, and it transforms the learning and teaching process in which students deal with knowledge in an active and self-directed way. However, over-reliance on conventional methods, lack of awareness, skills, knowledge, among others, are factors militating against the adoption of OSS for learning. This study examines the self-efficacy in the use of open-source software for instruction among undergraduate pre-service teachers in Lagos State. The population for this study were pre-service teachers in all universities in Lagos State. Purposive sampling technique was used to select the universities from where the student samples were drawn based on public universities that are on campus. The instrument for data collection was an adapted questionnaire. Descriptive and Inferential statistics were used to answer the research question and test the stated hypothesis with the aid of stastistical product and service solution (SPSS) version 20.0 at 0.05 level of significant . The findings indicated that undergraduates have low self-efficacy in the use of open-source software for instruction. Also, significant difference exists between male and female pre-service teachers’ self-efficacy on OSS for instruction in Lagos State.This study concluded that most pre-service teachers in Lagos State did not have the skills necessary to use OSS for learning. Therefore, the study recommended that government should organise training for pre-service teachers on the use of OSS for learning.Key words: Self-efficacy, Open-Source Software, ICT, Gender and Constraints

  Keywords: Self-efficacy, Open-Source Software, ICT, Gender, Constraints
 • Rashed Mohammadyan *, Saeid Purrustaei Ardakani Pages 170-186

  Learning musical instruments has been rapidly popular during the past decades. However, it is faced with COVID-19 pandemic restrictions and lockdowns, which limit face-to-face music lectures. This research aims to design and develop an online instructional system named Nuance for learning musical instruments. The system performance is tested and analyzed to study the impact of the proposed system on cognitive and practical learning skills for a Persian musical instrument named Setar. This study uses a "quasi-experimental research" method for a population of 900 Setar elementary students in Sanandaj city during the 2021-2022 academic year. A convenience sampling method is used to form two homogenous groups, including control and experimental, each with 15 learners. The experimental group uses the Nuance system, while the control group receives online videos. The Shapiro-Wilk test is used to test the data normality, while one-way ANOVA and Tukey post hoc tests are used to analyze data and study the performance of the proposed system. The results show a significant difference between both the groups and support that the proposed system has a better performance for cognitive and practical music learning skills than the standard online system (P <0.05).

  Keywords: COVID-19, Music Learning, Online Instructional System, Setar